eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1022/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-04-29
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1022/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Anna Kurowska, Joanna Gawdzik - Zawalska Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2022 r.
, w Warszawie, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2022 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel System sp. z o.o.,
ARS Medica sp. z o.o., ul. Ślężna 118; 53-111 Wrocław
, w postępowaniu prowadzonym
przez
z
amawiającego
Międzyleski
Szpital
Specjalistyczny
w
Warszawie,
ul. Bursztynowa 2; 04-749 Warszawa-
Międzylesie,


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.

2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel System sp.
z o.o., ARS Medica sp. z o.o., ul. Ślężna 118; 53-111 Wrocław
, kwoty 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
…………………………

………………………….sygn. akt: KIO 1022/22
Uzasadnienie
W trakcie przeprowadzonej
rozprawy, strony postępowania zgodnie ustaliły, co następuje:
1) o
dwołujący oświadczył, iż gotowy jest do podpisania umowy oraz aneksu
z z
amawiającym w terminie do dnia 30 maja 2022 roku, z tym zastrzeżeniem, że aneks
będzie obejmował datę początkową realizacji umowy od 1 lipca 2022 roku oraz dodatkowo
będzie statuował treść w zakresie paragrafu 9 pkt 1 wzoru umowy zgodnie z treścią
wyjaśnień zamawiającego z dnia 1 września 2021 roku,
2) z
amawiający oświadczył, że zgadza się ze stanowiskiem odwołującego i wyraża
zgodę na ww. ustalenia.
Przewodniczący poinformował strony, iż w przedmiotowej sprawie, w związku
z okolicznościami ustalonymi na rozprawie zachodzą przesłanki do zamknięcia rozprawy.
Odwołujący oświadczył, iż powyższe ustalenia wyczerpują treść zarzutów odwołania.
Przewodniczący wskazał, iż z uwagi na bezprzedmiotowość merytorycznego rozpoznania
zarzutów odwołania postępowanie niniejsze podlegać będzie umorzeniu na podstawie art.
568 pkt 2 ustawy Pzp
, z czym strony postępowania się zgodziły.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 568 pkt 2
ustawy Pzp, umorzyła postępowanie
odwoławcze stwierdzając, że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy Pzp
w zw. z
§9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437),
nakazując dokonanie na rzecz odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu Zamówień
Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.
Zgodnie z wyżej powołanym przepisem rozporządzenia, w przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę w całości ze względu na stwierdzenie, że dalsze
postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne, zgodnie z art. 568 pkt
2 ustawy, koszty znosi się wzajemnie.
Biorąc powyższe od uwagę wszelkie koszty postępowania, w tym związane z wpisem od
odwołania, kosztami dojazdu oraz kosztami wynagrodzenia pełnomocnika, Izba zniosła
wzajemnie między stronami.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:

…………………………


………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie