eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 989/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-05-04
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 989/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2022
r. w Warszawie odwołania
wniesi
onego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2022 r. przez
W
ykonawcę Awima Sp. j. B. W. z siedzibą w Józefowie,

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy z
siedzibą w Warszawie
,

przy udziale Wykonawcy
AMSA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającegoorzeka:

1.
oddala
odwołanie
.
2.
kosztami postępowania obciąża Odwołującego Awima Sp. j. B. W. z siedzibą w
Józefowie;
2.1.
zalicza w poczet k
osztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
Awima Sp. j. B. W.
z siedzibą w Józefowie tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę
3
600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) poniesioną przez
Odwołującego Awima Sp. j. B. W. z siedzibą w Józefowie tytułem wynagrodzenia
pełnomocnika oraz kwotę 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100)
poniesioną przez Wykonawcę AMSA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem

wynagrodzenia pełnomocnika;
2.2.
zasądza od Odwołującego Awima Sp. j. B. W. z siedzibą w Józefowie na rzecz
Wykonawcy
AMSA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie:
trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty poniesione
z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni o
d dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………
Sygn. akt KIO 989/22

UZASADNIENIE


Zamawiający – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia mającego za przedmiot
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w obiektach Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie
– część II. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 026-066371 w dniu 7 lutego
2022 r.

Pismem z dnia 1
kwietnia 2022 r. Zamawiający poinformował Wykonawców o
wyborze oferty najkorzystniejszej
– oferty Wykonawcy Amsa Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie.
W dniu 11 kwietnia 2022 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
odwołanie Wykonawcy Awima Sp. j. B. W. z siedzibą w Józefowie, dalej jako „Odwołujący”,
w zakresie części II zamówienia od:
1.
czynności wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawcę Amsa
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako oferty najkorzystniejszej;
2.
zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę
AMSA
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z uwagi na zaoferowanie rażąco niskiej
ceny;
3.
zaniechania przez Zamawiającego wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej.

O
dwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 224 ust. 6 ustawy
Pzp w związku z:
a)
dokonaniem wadliwej oceny wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty złożonej
przez Wykonawcę AMSA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
b)
błędnym uznaniem, że oferta Wykonawcy AMSA Sp. z o.o. nie podlega odrzuceniu,
uwzględnia w cenie wszystkie koszty wymagane treścią SWZ i wynikające z
odrębnych przepisów, została obliczona zgodnie z SWZ oraz nie zawiera rażąco
niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia;
c)
zaniechaniem odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę Amsa Sp. z o.o. jako
ofer
ty, która zawiera cenę rażąco niską
2.
art. 224 ust. 5 ustawy Pzp w związku z błędnym uznaniem, że Wykonawca Amsa Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie wykazał i udowodnił, że jego oferta nie zawiera ceny rażąco
niskiej;

3. art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1, 2
i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy AMSA Sp. z o.o. jako
oferty zawierającej cenę rażąco niską, podczas gdy treść udzielonych wyjaśnień
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę, w wyniku czego doszło do zaniechania
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z
zasadami proporcjonalności i przejrzystości;
4. art. 239 ust.
1 ustawy Pzp poprzez dokonanie w zakresie części II zamówienia wyboru
oferty Wykonawcy Amsa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako oferty najkorzystniejszej,
podczas gdy oferta
tego Wykonawcy podlega odrzuceniu z powodu rażąco niskiej ceny.

Podstawowe żądanie, jakie podniósł Odwołujący to uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
odrzucenia oferty Wykonawcy Amsa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
3.
powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

W części argumentacyjnej Odwołujący podniósł, co następuje.

W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 1. petitum
odwołania Odwołujący
wskazał, że Zamawiający pismem z dnia 14 marca 2022 r. skierował do Przystępującego
wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. W ocenie Odwołującego
oferta złożona przez Przystępującego podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, że zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt
8 ustawy Pzp. Odwołujący wskazał, że wyjaśnienia Przystępującego złożone w trybie art.
224 ust. 1 ustawy Pzp
w sprawie ustalenia, czy złożona oferta zawiera cenę rażąco niską,
nie mogą stanowić wiarygodnej podstawy do uznania zaproponowanej przez Wykonawcę
ceny. Odwołujący przywołał przepis art. 224 ust. 1 ustawy Pzp i wskazał na konieczność
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części
składowych. Odwołujący zakwestionował wyjaśnienia złożone przez Przystępującego
wskazując, że nie udowadniają one, by istniały okoliczności o wyjątkowym charakterze,
niedostępne innym przedsiębiorcom. Zdaniem Odwołującego Przystępujący nie wskazał
żadnych konkretnych informacji pozwalających ustalić o jakie wartości zoptymalizowano
poszczególne czynniki cenotwórcze. Odwołujący wskazał także, że Przystępujący nie złożył
żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Przystępujący nie udowodnił, że
dysponuje sprzętem potrzebnym do wykonania usługi, nie wyjaśnił kosztów związanych z

amo
rtyzacją i eksploatacją sprzętu. Odwołujący podniósł, że kalkulacje i twierdzenia
przedstawione przez Przystępującego w piśmie z dnia 16 marca 2022 r. nie zostały
udowodnione. Ponadto w ocenie Odwołującego twierdzenia te są bezwartościowe dla oceny
oferty przez pryzmat przepisu art. 224 ust. 5 ustawy Pzp.
Następnie Odwołujący przywołał
wyrok KIO z dnia 6 lutego 2020 r. (sygn. akt: KIO 170/20) oraz wyrok KIO z dnia 20 lutego
2012 r. (sygn. akt: KIO 109/12) wskazując, że wyjaśnienia ogólnikowe są równoznaczne z
brakiem wyjaśnień, natomiast złożenie wyjaśnień w zakresie ceny rażąco niskiej wymaga
złożenia dowodów na ich potwierdzenie. W dalszej kolejności Odwołujący wskazał, że
Wykonawca Amsa Sp. z o.o. nie odniósł się do treści wezwania skierowanego przez
Zama
wiającego, nie wskazał żadnych okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny, nie
podał sposobu obniżenia ceny ani wartości, o jaką cena mogła zostać obniżona i nie powołał
się na żadne okoliczności o charakterze wyjątkowym.
Odwołujący wskazał, że w miejsce dowodów Wykonawca Amsa Sp. z o.o. powołał
się na zaplecze sprzętowe i dofinansowanie z PFRON, natomiast złożone wyjaśnienia mają
charakter lakoniczny
. Odwołujący wskazał, że Wykonawca Amsa Sp. z o.o. w złożonej
kalkulacji podał, że do kalkulacji przyjęto, że zamówienie będzie realizowane przez
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 8 osób w pełnym wymiarze czasu
pracy oraz 12 osób w wymiarze ½ etatu. Odwołujący przedstawił obliczenia własne, z
których wynika, że przybliżony koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę
przy zatrudnieniu w wymiarze 8 h pracy obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 r., z
uwzględnieniem PPK, urlopu oraz zastępstwa na okoliczność choroby wynosi 4.077,07 zł
(całkowity koszt), natomiast przy założeniu pracy w wymiarze 4 h wynosi 2.038,53 zł. W
ocenie Odwołującego z przedstawionej kalkulacji wynika, że koszt zatrudnienia w skali 36
miesięcy realizacji zamówienia wynosi 2.054.841,12 zł, podczas gdy Wykonawca Amsa Sp.
z o.o. w ofercie zawarł cenę 1.881.900,00 zł. Odwołujący podniósł, że Wykonawca Amsa Sp.
z o.o. nie udowodnił, że korzysta z dofinansowania w kwocie 414.352,88 zł ani w jaki sposób
oszacował kwotę dofinansowania. Odwołujący podniósł, że Wykonawca Amsa Sp. z o.o.
zaoferował cenę, która nie pokrywa wszystkich kosztów uwzględnionych w ramach
zamówienia, jest zatem ceną rażąco niską.
Następnie Odwołujący zakwestionował kalkulację Wykonawcy Amsa Sp. z o.o. w
zakresie podatku dochodowego oraz kosztów badań lekarskich wskazując na jej
gołosłowność.
Odw
ołujący wskazał, że Wykonawca Amsa Sp. z o.o. składając wyjaśnienia z dnia 16
marca 2022 r. w zakresie rażąco niskiej ceny nie wypełnił ustawowych wymogów
dotyczących składanych wyjaśnień i nie załączył żadnych dowodów. W ocenie
Odwołującego Wykonawca Amsa Sp. z o.o. powinien wskazać rabaty, złożyć wykaz
własnego sprzętu, oferty kupna materiałów, narzędzi, paliwa itp.

Argumentując pozostałe zarzuty Odwołujący wskazał na obowiązek Zamawiającego
do udzielenia zamówienia w sposób zgodny z zasadami systemu zamówień publicznych.
Odwołujący podniósł, że właściwa ocena wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę Amsa Sp.
z o.o. powinna skutkować odrzuceniem oferty złożonej przez ww. Wykonawcę.

Pismem z dnia 20 kwietnia 2022 r. Z
amawiający złożył odpowiedź na odwołanie,
w której oświadczył, że uwzględnia zarzuty dotyczące:
1.
czynności wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę Amsa Sp. z o.o. jako
najkorzystniejszej;
2.
zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę Amsa Sp. z o.o. z
uwagi na zaoferowa
nie ceny rażąco niskiej.
Jednocześnie Zamawiający zobowiązał się do:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę Amsa Sp. z o.o.;
3.
powtórzenia badania i oceny ofert.

Jednocześnie Zamawiający oświadczył, że z uwagi na stosowanie „procedury
odwróconej” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, odwołanie w zakresie, w
jakim odnosi się do zaniechania przez Zamawiającego dokonania wyboru oferty złożonej
przez Odwołującego jako najkorzystniejszej oraz żądanie dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej uznaje za niezasadne i przedwczesne. W konsekwencji tego Zamawiający
wniósł o oddalenie odwołania w ww. zakresie.

Pismem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Wykonawca Amsa Sp. z o.o. zgłaszający
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wniósł sprzeciw
wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów odwołania.

Pismem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Wykonawca Amsa Sp. z o.o. zgłaszający
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przedstawił
stanowisko procesowe.
W odniesieniu do podniesionych przez Odwołującego zarzutów Wykonawca Amsa
Sp. z o.o.
przedstawił następującą argumentację.

Ad 1.
Wykonawca Amsa Sp. z o.o. wskazał na brak wystąpienia ustawowych przesłanek do
wystosowania do ww. Wykonawc
y wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco
niskiej
ceny. Wykonawca Amsa Sp. z o.o. wskazał, że jego oferta od średniej arytmetycznej

ofert różni się jedynie o 9%. Dodatkowo Wykonawca Amsa Sp. z o.o. wskazał, że
zaoferowana przez niego cena jest wyższa od szacunkowej wartości zamówienia
powiększonej o podatek VAT o 18%. Mając na uwadze powyższe Wykonawca Amsa Sp. z
o.o. wskazał, że Zamawiający nie miał nawet podstaw, by wezwać ww. Wykonawcę do
złożenia wyjaśnień w zakresie ceny rażąco niskiej.
Ad 2.
Wykonawca Amsa Sp. z o.o. zakwestionował podstawę prawną zarzutu
postawionego w punkcie oznaczonym numerem 2 petitum
odwołania. Ww. Wykonawca
wskazał, że został wezwany jedynie do wyjaśnień treści oferty. Ww. Wykonawca wskazał, że
Zamawiający w treści wezwania nie zawarł informacji, że wzywa do przedstawienia
dowodów dotyczących wyjaśnień w zakresie kalkulacji ceny ofertowej. Wykonawca Amsa
Sp. z o.o. podniósł, że wbrew twierdzeniom Odwołującego nigdy nie został wezwany przez
Zamawiającego do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz do złożenia dowodów w
zakresie rażąco niskiej ceny. Ww. Wykonawca wskazał, że wezwanie skierowane przez
Zamawiającego było lakonicznie, jako podstawę wezwania Zamawiający wskazał przepis art.
223 ust. 1 ustawy Pzp
i nie wzywał do złożenia dowodów. Wykonawca Amsa Sp. z o.o.
przedstawił w treści pisma procesowego z dnia 25 kwietnia 2022 r. tabelaryczne zestawienie
różnic pomiędzy wezwaniem do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp i
wezwaniem do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny na podstawie art. 224 ust.
2 pkt 1 ustawy Pzp. W treści pisma ww. Wykonawca Amsa Sp. z o.o. podniósł, że nie można
czynić mu zarzutu w sytuacji, w której zastosował się do wezwania do złożenia wyjaśnień i
wskazanej w wezwaniu podstawy prawnej. Wykonawca Amsa Sp. z o.o. podniósł, że z
przepisem art. 223 ust. 1 ustawa Pzp ustawodawca nie połączył żadnych sankcji. Ww.
Wykonawca wskazał, że został wezwany jedynie do złożenia wyjaśnień treści oferty w
zakresie kalkulacji ceny, a nie w zakresie ceny rażąco niskiej.
Ad 3.
Wykonawca Amsa Sp. z o.o. wskazał, że stan faktyczny wskazany w odwołaniu nigdy
nie zaistniał, w odwołaniu powołano zatem podstawy faktyczne, które nie wystąpiły oraz
błędne podstawy prawne. Ww. Wykonawca podniósł, że nie można odrzucić oferty z uwagi
na rażąco niską cenę, jeśli nie doszło do wezwania do złożenia wyjaśnień w tym zakresie.
Ad 4.
Wykonawca Amsa Sp. z o.o. zakwestionował słuszność dokonanej przez
Za
mawiającego czynności uwzględnienia odwołania.

W trakcie rozprawy O
dwołujący, Zamawiający oraz zgłaszający przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego Wykonawca Amsa Sp. z o.o.
podtrzymali
również swoje stanowiska.


Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił przystąpienie
Wykonawca
Amsa Sp. z o.o. Izba uznała zgłoszone przystąpienie za skuteczne.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje:


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w obiektach Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w zakresie części II zamówienia –
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Marszałkowskiej 82
w Warszawie mieszczącym komórki organizacyjne Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w
Warszawie.
Do upływu terminu składania ofert w zakresie części II zamówienia wpłynęły trzy
oferty:
1.
Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia – Konsorcjum
firm Praxima Karkopol Sp. z o.o. ora
z Impel Facility Services Sp. z o.o. z ceną
2.001.141,72 zł;
2. Awima Sp. j. B. W.
z ceną 2.313.336,60 zł;
3.
Amsa Sp. z o.o. z ceną 1.881.900,00 zł.

Pismem z dnia 14 marca 2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Amsa Sp. z o.o.
do złożenia wyjaśnień, wskazując:
„Zamawiający informuje, że w przypadku złożonej przez Państwa oferty w zakresie
części II postępowania – świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie
przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie mieszczącym komórki organizacyjne Sądu
Rejonoweg
o dla m.st. Warszawy w Warszawie zachodzi wątpliwość, w jaki sposób wyliczono
w niej cenę.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z 11 września
[przyp
.: w treści wezwania omyłkowo podano: stycznia] 2019 r. – Prawo zamówień
pu
blicznych (…), Zamawiający wzywa Państwa do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
złożonej ofert w zakresie kalkulacji oferowanej ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia. (…)”
Wykonawca Amsa Sp. z o.o. odpowiedział na ww. wezwanie pismem z dnia 16
m
arca 2022 r. W treści złożonych wyjaśnień ww. Wykonawca wskazał:
„W odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty
w zakresie kalkulacji oferowanej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia z dnia 14
marca 2022 roku, p
oniżej przesyłamy kalkulację cenową mającą wpływ na wysokość
zaproponowanej przez nas kwoty w postępowaniu na świadczenie usług utrzymania

czystości w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Zaoferowana przez Wykonawcę cena
realizacji usługi została wyliczona w sposób prawidłowy, z uwzględnieniem wszystkich
wymogów stawianych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Dzięki szczegółowej analizie przedmiotu zamówienia oraz doświadczeniu w
realizacji podobnych usług, złożyliśmy w postępowaniu ofertę, która zapewni
Zamawiającemu należytą realizację przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania
umowy. Złożona oferta uwzględnia wszelkie koszty wytworzenia usługi zamówionej przez
Zamawiającego, w tym wymogi dotyczące najniższego wynagrodzenia wraz z kosztami
pracodawcy. Zaoferowana cena jest realistyczna, porównywalna z ceną rynkową podobnych
zamówień. Wykonawca spełnia wymogi w zakresie płacy minimalnej. Zaznaczamy również,
iż firma Amsa Sp. z o.o. posiada na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego
wszystkie struktury, a co za tym idzie, nie ponosi dodatkowych kosztów tworzenia struktur
organizacyjnych niezbędnych do obsługi zamówienia. Amsa Sp. z o.o. zatrudnia wyłącznie
pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie, co pozwoliło na wypracowanie
technologii sprzątania umożliwiającej ograniczenie kosztów. Technologia polega na
wprowadzeniu indywidualnych dla każdego obiektu harmonogramów prac porządkowych
umożliwiających planowanie i koordynowanie czasu pracy pracowników zatrudnionych przy
realizacji zamówienia. Dzięki dedykowanym rozwiązaniom informatycznym, Wykonawca jest
w stanie dokładnie określić miesięczne zużycie środków czystości i przewidzieć oraz
zaplanować dostawy realnie zużywanych ilości środków czystości w przyszłych miesiącach,
co znacznie pozwala ograniczyć koszty i stworzyć sprzyjające warunki wykonania
zamówienia.”
W dalszej kolejności Wykonawca Amsa Sp. z o.o. wskazując kalkulację kosztu
sprzątania wskazał, co następuje.
„Założenia przyjęte do kalkulacji kosztów zostały przygotowane w oparciu o
dotychczasowe doświadczenie zdobyte podczas realizacji usługi o podobnym profilu i
zakresie obowiązków. Do kalkulacji przyjęto realizację przez pracowników zatrudnionych na
umowę o pracę – 8 (osiem) osób na 1/1 etatu, z wynagrodzeniem minimalnym na dzień
składania ofert (3010,00 zł brutto) oraz 12 (dwanaście) osób na ½ etatu, z wynagrodzeniem
minimalnym na dzień składania ofert (1505,00 zł brutto).”
W tym miejscu Wykonawca Amsa przedstawił kalkulację wykonania usługi sprzątania
w perspektywie 36 miesięcy wskazując w niej następujące koszty: koszt wynagrodzenia
pracowników (wraz z dofinansowaniem PFRON), ZUS pracodawcy, koszt urlopów i zwolnień
lekarskich, koszt środków czystości – koncentratów, koszty amortyzacyjne sprzętu i maszyn,
zysk wykonawcy, podatek dochodowy, koszt badań lekarskich, koszt wynajmu
pomieszczenia gospodarczego, inne koszty (w tym organizacyjne).
Następnie Wykonawca Amsa Sp. z o.o. wskazał:

„powyższe kalkulacje uwzględniają wynagrodzenie pracowników, kwotę ZUS i
podatków, osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę z uwzględnieniem kosztów
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie jest niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (…). Ponadto chcielibyśmy
zaznaczyć, że pracownicy są wyposażeni w odpowiedni sprzęt (odkurzacze, wózki
serwisowe, sprzęt drobny) i środki ochrony indywidualnej. Wszyscy pracownicy są na
bieżąco szkoleni z metod stosowania środków chemicznych i sprzętu, oraz wstępnie
przeszkoleni z wewnętrznych procedur Zamawiającego. Koordynatorzy zajmują się
rejonizacją, weryfikacją poprawnej realizacji prac, zamawianiem środków i opieką nad
pracownikami oraz rzetelnym wy
konywaniem usługi oraz są w regularnym kontakcie z
przedstawicielem Zamawiającego. Wszyscy pracownicy są objęci wszelkimi świadczeniami,
wynikającymi z umów o pracę zgodnie z obowiązującym Prawem Pracy. Wykonawca
oświadcza, że korzysta z certyfikowanych środków, profesjonalnego sprzętu i
przeszkolonych pracowników, do działań zgodnych z normami bezpieczeństwa i prawem
ochrony środowiska. Każdy pracownik standardowo odbywa szkolenie z zakresu BHP,
ochrony środowiska oraz wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia technologiczne, których celem
jest uzyskanie oraz rozwijanie wiedzy pracowników na temat używanych środków
chemicznych i stosowanych technologii. Jesteśmy przekonani, że dzięki szczegółowej
analizie przedmiotu zamówienia oraz doświadczeniu w realizacji usług objętych
postępowaniami przetargowymi, złożyliśmy w postępowaniu ofertę, która zapewnia
Zamawiającemu należytą realizację przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania
Umowy. Oferta została przygotowana rzetelnie, obejmując swym zakresem wszystkie
s
kładniki cenotwórcze. W przypadku konieczności jakiejkolwiek dodatkowej analizy naszej
oferty, wyrażamy chęć współpracy z Zamawiającym w zakresie przedstawienia
ewentualnych dodatkowych wyjaśnień.”

Pismem z dnia 1 kwietnia 2022 r. Zamawiający poinformował o wyborze
najkorzystniejszej oferty w zakresie części II zamówienia – za najkorzystniejszą została
uznana oferta złożona przez Wykonawcę Amsa Sp. z o.o.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz
stanowisko Zamawiającego i Uczestnika postępowania złożone na
piśmie, jak również stanowiska stron i uczestnika postępowania podane do protokołu
rozprawy,
zważyła, co następuje.


W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z
przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 528
ustawy Pzp. Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 505 ust. 1 Pzp, tj. istnienie
po stronie O
dwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia
przez niego szkody z uwagi na kwestionowane
czynności Zamawiającego.

Izba ustaliła, że Zamawiający dokonał uwzględnienia zarzutów odwołania w całości.
Wniosek Zamawiającego o oddalenie odwołania w zakresie dotyczącym zaniechania
dokonania przez Zamawiającego czynności wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako
najkorzystniejszej Izba uznała za bezprzedmiotowy wobec faktu, że Odwołujący nie
sfo
rmułował zarzutu w odniesieniu do tego zaniechania, co zostało potwierdzone przez
Odwołującego w toku rozprawy.Izba uznała, że zarzuty wskazane w odwołaniu nie potwierdziły się i nie zasługują na
uwzględnienie wskutek czego odwołanie podlega oddaleniu.

Tytułem wstępu należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 223 ust. 1 ustawy Pzp
w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych
składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem
ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Zgodnie z treścią art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub
ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia
lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami okre
ślonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z
odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Zgodnie z art. 224 ust. 2 ustawy Pzp, w p
rzypadku gdy cena całkowita oferty złożonej
w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
1.
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 1
i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2.
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o

których mowa w ust. 1.
W myśl przepisu art. 224 ust. 6 ustawy Pzp odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską
ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym
terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie
ceny lub kosztu.
Zgodnie z poglądem doktryny „(…) W wezwaniu do złożenia wyjaśnień w zakresie
ceny
lub kosztu lub ich istotnych części składowych zamawiający musi określić swoje
wątpliwości, aby wykonawca wiedział, co należy wyjaśnić i z jakiego powodu zamawiający
powziął wątpliwości. (…). Nie jest możliwe odrzucenie oferty tylko i wyłącznie na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, gdyż odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny lub
kosztu może nastąpić wyłącznie po uprzednim przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego mającego na celu obalenie domniemania wystąpienia rażąco niskiej ceny lub
kosztu
.” (Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod red. H. Nowaka, M. Winiarza,
Warszawa 2021, s. 708 i 712.).

Przeno
sząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy Izba uznała, że
zarzuty podniesione w odwołaniu zostały oparte na błędnie ustalonym stanie faktycznym.
Odwołujący błędnie przyjął, że Przystępujący Amsa Sp. z o.o. został wezwany przez
Zamawiającego w trybie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w zakresie
zaoferowanej ceny
, która wydaje się rażąco niska. Idąc w ślad za tym błędnym ustaleniem,
Odwołujący podniósł, że złożone przez Przystępującego wyjaśnienia z dnia 16 marca 2022 r.
są niewystarczające, nie odpowiadają wymogom określonym w przepisie art. 224 ustawy
Pzp i nie zawierają koniecznych dowodów, wskutek czego ich ocena powinna skutkować
uznaniem, że oferta złożona przez Przystępującego Amsa Sp. z o.o. zawiera rażąco niską
cenę i podlega odrzuceniu.
Tymczasem, jak ustaliła Izba, Zamawiający jako podstawę prawną wezwania z dnia
14 marca 2022 r. wystosowanego do Przystępującego Amsa Sp. z o.o. wskazał przepis art.
223 ust. 1 ustawy Pzp, a nie przepis art. 224 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. Jed
nocześnie Izba
zwróciła uwagę, że także z treści wezwania z dnia 14 marca 2022 r. nie wynika, by
wezwanie dotyczyło kalkulacji ceny w kontekście wątpliwości co do jej rażącego charakteru.
Zamawiający wskazał jedynie, że wezwanie kieruje „(…) w zakresie kalkulacji oferowanej
ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia” oraz w innym miejscu wezwania „(…)
zachodzi wątpliwość, w jaki sposób wyliczono w niej cenę”.
W tym miejscu należy wskazać, że Zamawiający jest zobligowany do precyzyjnego
określenia swoich wątpliwości w treści wezwania skierowanego do wykonawcy i ciężaru tego
nie można przenosić na wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.
Obowiązkiem wykonawcy jest udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w odpowiedzi na

wezwanie, jednak do obowiązków zamawiającego należy jednoznaczne sformułowanie treści
wezwania.
Zatem
wezwanie z dnia 14 marca 2022 r. skierowane przez Zamawiającego do
Przystępującego Amsa Sp. z o.o., z uwagi zarówno na przywołaną w treści wezwania
podstawę prawną, jak również ze względu na treść samego wezwania, Izba oceniła jako
niedające podstaw do uznania, że jest to wezwanie kierowane w trybie art. 224 ustawy Pzp,
a zatem
Izba uznała, że wezwanie to nie może korzystać z przewidzianych w tym przepisie
instrumentów prawnych takich jak np. ciężar dowodu spoczywający na wykonawcy
wezwanym do złożenia wyjaśnień czy domniemanie faktyczne ceny rażąco niskiej.
Tym samym brak było podstaw, by wyjaśnienia udzielone przez Przystępującego
Amsa Sp. z o.o. oceniać przez pryzmat przepisu art. 224 ustawy Pzp.
W okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy zarzut ceny rażąco niskiej Izba
uznała za niezasadny wobec faktu, że do Przystępującego Amsa nie zostało skierowane
wezwanie w try
bie art. 224 ustawy Pzp, natomiast Odwołujący nie podniósł zarzutu
zaniechania skierowania do Przystępującego Amsa Sp. z o.o. wezwania w trybie art. 224
ustawy Pzp
, błędnie uznając, że wyjaśnienia w tym trybie zostały przez Przystępującego
Amsa Sp. z o.o. złożone.

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że odwołanie podlega oddaleniu i orzekła
jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557, art. 574
oraz art. 575 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b) oraz § 8 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), orzekając w tym zakresie
o
obciążeniu kosztami postępowania stronę przegrywającą, czyli Odwołującego.

Przewodniczący …………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie