eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 861/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-04-13
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 861/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2022 roku w Warszawie, na posiedzeniu z
udziałem stron
i u
czestników postępowania, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 28 marca 2022 r. przez Konsorcjum firm: Agencja Detektywistyczna, Konwoju i
Ochrony
„AGAR” E.P.
z siedzibą w Opolu, AGAR Agencja Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą
w
Opolu,
UNITREZ
OCHRONA
OP
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Spółka komandytowa
z siedzibą w Opolu, Gwarant Agencja
Ochrony Sp. z o.o.

z siedzibą w Opolu,
w postępowaniu prowadzonym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w
Opolu,


postanawia:

1. umorzy
ć postępowanie odwoławcze
;
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz
Wykonawcy Konsorcjum firm: Agencja Detektywistyczna, Konwoju i Ochrony
„AGAR”
E. P.

z siedzibą w Opolu, AGAR Agencja Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, UNITREZ
OCHRONA
OP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Spółka
komandytowa

z siedzibą w Opolu, Gwarant Agencja Ochrony Sp. z o.o. z siedzibą w
Opolu kwoty 7 500
zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy),
stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z d
nia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.


P
rzewodniczący:

…………………………….Sygn. akt: KIO 861/22

Uzasadnienie

Zamawiający – Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu (dalej jako
Zamawiający”) prowadzi postępowanie pn. „Ochrona osób i mienia w obiektach będących
we
władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych” (dalej „Postępowanie”).
W dniu 28 marca 2022 roku wykonawca Konsorcjum firm: Agencja Detektywistyczna,
Konwoju i Ochrony
„AGAR” E. P.
z siedzibą w Opolu, AGAR Agencja Ochrony Sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu, UNITREZ OCHRONA OP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Spółka komandytowa
z siedzibą w Opolu, Gwarant Agencja
Ochrony Sp. z o.o.
z sie
dzibą w Opolu „Odwołujący”) wniósł odwołanie wobec:
1. wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Konsorcjum firm: BETA
SECURITY SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, KOMANDOS – PODLASIE Sp. z
o.o. z siedzibą w Białymstoku, KOMANDOS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
2. zaniechania odrzu
cenia oferty złożonej przez ww. Wykonawcę z uwagi na fakt, że
zawiera ona cenę rażąco niską;
3. zaniechania
odrzucenia oferty złożonej przez ww. Wykonawcę, mimo że na
wezwanie
, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy Pzp nie przedstawił dowodów
uzasadniających podaną w ofercie cenę i koszt.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu:
1. naruszenie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
uznanej za najkorzystniejsz
ą, mimo że wybrany Wykonawca na wezwanie, o
którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy Pzp nie przedstawił dowodów
uzasadniających podaną w ofercie cenę lub koszt a ponadto przedstawione przez
niego
wyjaśnienia są niepełne i nie uwzględniają wszystkich okoliczności i
kosztów wykonania zamówienia wynikających z SWZ;
2. naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty uznanej za najkorzystn
iejszą;

3. naruszenie art.
239 ustawy poprzez wybór oferty najkorzystniejszej.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie
Zamawiającemu:
1. uchylenia wyboru oferty najkorzystniejszej;
2. odrzucenia
oferty złożonej przez Konsorcjum firm: BETA SECURITY SYSTEM
Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, KOMANDOS – PODLASIE Sp. z o.o. z siedzibą w
Białymstoku, KOMANDOS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako zawierającej
rażąco niską cenę;
3. wyboru jako najkorzy
stniejszej w postępowaniu oferty złożonej przez
Odwołującego.
Izba
ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W dniu 28 marca 2022 r. Zamawiaj
ący przekazał Wykonawcom ubiegającym
się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia kopię odwołania. W dniu 31 marca 2022 r. do
Izby wpłynęło zgłoszenie przystąpienia w postaci dwóch formularzy z systemu ePUAP
oznaczonych
jako pochodzące od firmy Beta Security System Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu,
Artura Młynarczyka. Do żadnego z formularzy nie załączono załączników, dokumenty nie
posiadały także podpisów elektronicznych. W dniu 1 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem
poczty elektronicznej do Izby wpłynęło zgłoszenie przystąpienia podmiotu Konsorcjum firm:
BETA S
ECURITY SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Komandos Podlasie Sp. z o.o. z
siedzibą w Białymstoku, Komandos Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wraz z informacją o
próbie zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
w dniu 31 marca 2022 r. oraz o
występujących problemach technicznych systemu ePUAP.
Zgodnie z art. 525 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca
może zgłosić przystąpienie do
postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony
, do której przystępuje.
Izba uznała, że Wykonawca Konsorcjum firm: BETA SECURITY SYSTEM Sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu, Komandos Podlasie Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Komandos Sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego w
terminie
. Zgłoszenia złożone w dniu 31 marca 2022 r. nie zostały opatrzone wymaganym
podpisem i uznać je należy za nieskuteczne. Izba ustaliła, że Zgłaszający przystąpienie nie
złożył dowodów na okoliczność występowania trudności technicznych, które mogłyby
uniemożliwiać skuteczne zgłoszenie przystąpienia w ustawowym terminie. Jednocześnie

Izba uznała także za nieskuteczną próbę sanowania nieskutecznego zgłoszenia
pr
zystąpienia po upływie terminu do jego zgłoszenia.
Izba ustali
ła, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na
odwołanie, w której wskazał, że uwzględnia odwołanie w całości.
I
zba uznała, że Zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości. Mając na
uwadze powyższe Izba stwierdziła, że w przedmiotowym zakresie zachodzą przesłanki
u
możliwiające umorzenie postępowania odwoławczego i, zgodnie z przepisem art. 522 ust. 1
ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, umorzyła postępowanie
odwoławcze.
O
kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 575 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a
rozp
orządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwo
łania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).


Prze
wodniczący: ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie