eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 852/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-04-08
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 852/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Maksym Smorczewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron w dniu 8 kwietnia 2022 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25
marca 2022 r. przez wykonawcę S. B., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Zakład Usług Komunalnych HAK S. B., w postępowaniu prowadzonym przez Miasto
Piotrków Trybunalski


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy S. B.
, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług
Komunalnych HAK S. B., kwoty 13 50
0,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych),
stanowiącej 90 % uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………..

Sygn. akt: KIO 852/22


Uzasadnienie
W dniu 25 marca 2022 r. S. B.
, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Zakład Usług Komunalnych HAK S. B. (dalej jako „Odwołujący”), wniósł odwołanie na
czy
nności odrzucenia oferty Odwołującego oraz wyboru oferty najkorzystniejszej „złożonej
przez „EKOM” Ma. Spółka Jawna” dokonane przez Miasto Piotrków Trybunalski w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (V części) Numer
referencyjny: SPZ.271.22.2021
”.
W dniu 8 kwietnia
2022 r. Odwołujący złożył pismo, w którym oświadczył, że cofa ww.
odwołanie. Oświadczenie zostało złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Odwołującego zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach postępowania
odwoławczego.
Zgodnie z art. 520
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako „Pzp”), „odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy”, zaś stosownie do art. 568 pkt 1) Pzp, „Izba umarza postępowanie odwoławcze, w
formie postanowienia, w p
rzypadku cofnięcia odwołania”. Z treści tego przepisu wynika, że
Izba związana jest oświadczeniem odwołującego o cofnięciu odwołania. W powyższym
stanie rzeczy wobec spełnienia hipotezy normy wynikającej art. 568 pkt 1) Pzp Izba
zobowiązana była postępowanie umorzyć, w związku z czym orzeczono jak w pkt 1
postanowienia.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie s
zczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania. Zgodnie z art. 557 Pzp
„w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o
kosztach postępowania odwoławczego”, stosownie zaś do art. 575 Pzp strony oraz uczestnik
postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania
odwoławczego stosownie do jego wyniku. § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) ww. rozporządzenia stanowi,
iż „w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości, na skutek
cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na
który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników
postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku
Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości”.
Zgodnie z tymi przepisami Izba nakazała dokonanie zwrotu na rzecz odwołującego
90% kwoty uiszczonej z tytułu wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie