eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 816/22, KIO 819/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-04-08
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 816/22
KIO 819/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Maksym Smorczewski Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 8 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2022 r. przez wykonawcę B. W., prowadzącą
d
ziałalność gospodarczą pod nazwą ALNAG B. W., oraz odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2022 r. przez wykonawcę L. spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim w postępowaniu
prowadzonym przez S
amodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej z siedzibą
w Łęcznej


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze sygn. akt KIO 816/22,
2.
umorzyć postępowanie odwoławcze sygn. akt KIO 819/22,
3.
zasądzić od B. W., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ALNAG B. W., na
rzecz
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej z siedzibą w Łęcznej
kwotę 4 060 zł 51 gr (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt jeden
groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego obejmujące koszty związane z
dojazdem na posiedzenie i wynagrodzenie
pełnomocnika,
4. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy B. W.
, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ALNAG B. W.,
kwoty
6 750,00 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu,
5. naka
zać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy L.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim
kwoty
6 750,00 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………..
Sygn. akt:
KIO 816/22

KIO 819/22
Uzasadnienie


W dniu 28 marca 2022 r. r. B. W.
, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
ALNAG B. W.
(dalej jako „Odwołujący 1”) wniosła odwołanie w postępowaniu prowadzonym
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej z siedzibą w Łęcznej
(dalej jako „Zamawiający”) na:
1) zaniechanie
„odrzucenia oferty Wykonawcy FULL-MED Sp. z o.o.”,
2)
„wybór oferty najkorzystniejszej Wykonawcy FULL-MED Sp. z o.o.”,
3) zaniechanie
„wezwania do wyjaśnień dotyczących treści oferty Wykonawcy FULL-MED
w
zakresie załącznika nr 9 do SWZ „Tabela warunków gwarancji i serwisu
gwarancyjnego””,
4) zaniechanie
„wezwania do wyjaśnień dotyczących treści oferty Wykonawcy FULL-MED
w
zakresie załącznika nr 9 do SWZ „Tabela warunków gwarancji i serwisu
gwarancyjnego””.

W dniu 28 marca 2022 r. r. L.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Solcu Kujawskim
(dalej jako „Odwołujący 2”) wniósł odwołanie w postępowaniu
prowadzonym przez Zamawiającego „wobec:
a)
czynności Zamawiającego z dnia 17 marca 2022 roku w postaci odrzucenia oferty
Odwołującego w Postępowaniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c uPzp;
b) zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Full-Med sp. z o.o. (numer KRS: 0000577820,
REGON: 362607411, NIP: 7123300938) (dalej jako: ,,Full-
Med”);
c) zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy B. W.
prowadzącej działalność gospodarczą
pod firmą: ,,ALNAG B. W.” (REGON: 351516341, NIP: 9441105603) (dalej jako:
,,ALNAG”);
d) wyboru z dnia 17 marca 2022 roku oferty wykonawcy Full-Med jako oferty
najkorzystniejszej.


W dniu 8
kwietnia 2022 r. Odwołujący 1 złożył pismo, w którym wskazał, że pismem z 4
kwietnia 2022
r. Zamawiający unieważnił postępowanie, która to „czynność Zamawiającego
wypełnia dyspozycję” art. 522 ust.1 Pzp, „a co za tym idzie Krajowa Izba Odwoławcza
powinna w tym przypadku umorzyć postępowanie i zarządzić dokonanie zwrotu
Odwołującemu wpisu od odwołania w pełnej wysokości”. Ponadto oświadczył, iż „w
przypadku uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą, że Zamawiający czynnością z dnia 1
kwietnia 2022 roku nie dokonał uznania odwołania w rozumieniu art. 522 ust. 1 uPzp”
wycofuje wniesione odwołanie w całości.

W dniu 7 kwietnia
2022 r. Odwołujący 2 złożył pismo, w którym wskazał, że
„Zamawiający de facto pismem z dnia 1 kwietnia 2022 roku uznał odwołanie L. sp. z o.o. w
przedmiotowej sprawie. Zgodnie bowiem z treścią pisma Zamawiającego z dnia 1 kwietnia
2022 roku, (
…) Zamawiający dokonał unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy
Full-
Med sp. z o.o. jako najkorzystniejszej i jednocześnie unieważnił czynność odrzucenia
oferty L.
sp. z o.o. Dodatkowo Zamawiający postanowił o powtórzeniu badania i oceny ofert
w
ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Ponadto
wskazał, że „czynność Zamawiającego wypełnia dyspozycję art. 522 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129) (dalej również jako: ,,uPzp”), a co za tym idzie
K
rajowa Izba Odwoławcza powinna w tym przypadku umorzyć postępowanie i zarządzić
dokonanie zwrotu Odwołującemu wpisu od odwołania w pełnej wysokości”. W ww. piśmie
Odwołujący oświadczył, iż „w przypadku uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą, że
Zamawiający czynnością z dnia 1 kwietnia 2022 roku nie dokonał uznania odwołania
w rozumieniu art. 522 ust. 1 uPzp
” w całości wycofuje wniesione odwołanie. Oświadczenie
zostało złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Odwołującego 2 zgodnie
z doku
mentami znajdującymi się w aktach postępowania odwoławczego.
W ocenie Izby nie było podstaw do przyjęcia, że Zamawiający uwzględnił w całości
zarzuty podniesione w odwołaniu wniesionym przez Odwołującego 1 czy w odwołaniu
wniesionym przez Odwołującego 2, gdyż Zamawiający nie złożył oświadczenia
o
uwzględnieniu w całości zarzutów podniesionych w którymkolwiek z tych odwołań.
W konsekwencji
nie zaszły przesłanki do uznania, że zaszedł przypadek określony w art. 522
ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „Pzp”),a
tym samym do umorzenia
postępowań odwoławczych sygn. akt KIO 816/22 i KIO 819/22 na
podstawie art. 568 pkt 3) Pzp.
Zgodnie z art. 520 ust. 1 Pzp,
„odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy”, zaś stosownie do art. 568 pkt 1) Pzp, „Izba umarza postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania”. Z treści tego
przepisu wyn
ika, że Izba związana jest oświadczeniem odwołującego o cofnięciu odwołania.
W powyższym stanie rzeczy wobec spełnienia hipotezy normy wynikającej art. 568
pkt
1 Pzp Izba zobowiązana była umorzyć postępowanie odwoławcze sygn. akt KIO 816/22,
w
związku z czym orzeczono jak w pkt 1 postanowienia, oraz umorzyć postępowanie
odwoławcze sygn. akt KIO 8198/22, w związku z czym orzeczono jak w pkt 2 postanowienia.

O kosztach postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 816/22 w pkt 3 i 4
postanowienia orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575 Pzp oraz
§ 5 pkt 2) i § 9 ust. 1 pkt
3) lit. b
) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania, zaś o kosztach postępowania
odwoławczego sygn. akt KIO 816/22 w pkt 5 postanowienia na podstawie art. 557 i art. 575
P
zp oraz § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) ww. rozporządzenia. Zgodnie z art. 557 Pzp „w wyroku oraz
w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach
postępowania odwoławczego”, stosownie zaś do art. 575 Pzp strony oraz uczestnik
postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania
odwoławczego stosownie do jego wyniku. § 5 pkt 2) ww. rozporządzenia stanowi, że „do
kosztów postępowania odwoławczego, zwanych dalej „kosztami”, zalicza się uzasadnione
koszty stron postępowania odwoławczego, a w okolicznościach, o których mowa
odpowiednio w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 i 4, § 8 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt
4, koszty uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie
zamawiającego i wniósł sprzeciw, w wysokości określonej na podstawie rachunków lub spisu
kosztów, złożonych do akt sprawy, obejmujące: a) koszty związane z dojazdem na
wyznaczone posiedzenie lub rozprawę, b) wynagrodzenie i wydatki jednego pełnomocnika,
je
dnak nieprzekraczające łącznie kwoty 3600 złotych, c) wynagrodzenie biegłych oraz zwrot
poniesionych przez nich wydatków, jeżeli dowód z opinii biegłego został dopuszczony przez
Izbę na wniosek strony lub uczestnika postępowania odwoławczego, d) inne uzasadnione
wydatki, w tym koszty przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu odwoławczym niż
dowód z opinii biegłego, dopuszczonych przez Izbę na wniosek strony lub uczestnika
postępowania odwoławczego”. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3) lit. b) ww. rozporządzenia, „w
przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości, na skutek cofnięcia
odwołania przed otwarciem rozprawy w dniu, na który został wyznaczony termin rozprawy
lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego - odwołujący
ponosi koszty, o których mowa w § 5 pkt 2, oraz zwraca się mu 90% wpisu; w takim
przypadku Izba zasądza koszty, o których mowa w § 5 pkt 2, od odwołującego na rzecz
zamawiającego lub uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie
zamawiającego, wnoszącego sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości
albo w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, oraz orzeka o dokonaniu zwrotu
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej
90% jego wartości”. Stosownie do § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) ww. rozporządzenia, „w przypadku
umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości, na skutek cofnięcia odwołania
przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został
wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników
postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku
Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości”.

Zgodnie z tymi przepisami Izba w pkt 3 postanowienia
zasądziła od Odwołującego 1 na
rzecz Zamawiającego koszty, o których mowa w § 5 pkt 2) ww. rozporządzenia w wysokości
sumy
wskazanych w fakturze złożonej na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2022 roku kosztów
związanych z dojazdem na wyznaczone posiedzenie lub rozprawę (wynoszących 460,51
złotych) oraz wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3600 złotych.
W pkt 4 postanowienia Izba
nakazała dokonanie zwrotu na rzecz Odwołującego 1 90%
kwoty uiszczonej z tytułu wpisu od odwołania, zaś w pkt 5 postanowienia nakazała
dokonanie zwrotu na rzecz Odwołującego 2 90% kwoty uiszczonej z tytułu wpisu od
odwołania

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie