eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 732/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-30
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 732/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Maksym Smorczewski Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 30 marca 2022 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14
marca 2022 r. przez wykonawcę G. Ł., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Higiena-Katowice
G. Ł., w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny w
Chorzowie z siedzibą w Chorzowie


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
G. Ł., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Higiena-Katowice
G. Ł, kwoty 6 750,00 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), stanowiącej 90 %
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………..

Sygn. akt: KIO 732 / 22


Uzasadnienie
W dniu 14 marca 2022 r.
G. Ł., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Higiena-Katowice
G. Ł., (dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie na czynność
unieważnienia postępowania dokonaną przez Szpital Specjalistyczny w Chorzowie z
siedzibą w Chorzowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie” w
zakresie zadania nr 4.
W dniu 29 marca 2022
r. Odwołujący złożył pismo, w którym oświadczył, że cofa ww.
odwołanie. Oświadczenie zostało złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Odwołującego zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach postępowania
odwoławczego.
Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako „Pzp”), „odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy”, zaś stosownie do art. 568 pkt 1 Pzp, „Izba umarza postępowanie odwoławcze, w
formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania”. Z treści tego przepisu wynika, że
Izba związana jest oświadczeniem odwołującego o cofnięciu odwołania. W powyższym
stanie rzeczy wobec spełnienia hipotezy normy wynikającej art. 568 pkt 1 Pzp Izba
zobowiązana była postępowanie umorzyć, w związku z czym orzeczono jak w pkt 1
postanowienia.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania. Zgodnie z art. 557 Pzp
„w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o
kosztach postępowania odwoławczego”, stosownie zaś do art. 575 Pzp strony oraz uczestnik
postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania
odwoławczego stosownie do jego wyniku. § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) rozporządzenia stanowi, iż
„w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości, na skutek
cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na
który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników
postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku
Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości”.
Zgodnie z tymi przepisami Izba nakazała dokonanie zwrotu na rzecz odwołującego
90% kwoty uiszczonej z tytułu wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie