eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 720/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-28
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 720/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska, Emil Kuriata, Piotr Kozłowski

po rozpozna
niu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego 28 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej 14 marca 2022 r.
przez wykonawcę: Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna L. K., Zielonka
[„Odwołujący”]
w postępowaniu pn. Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych będących
w administracji
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rejon
w Rzeszowie

(nr postępowania O.RZ.D­3.2413.7.2021)
prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad z sied
zibą w Warszawie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i
Autostrad Oddział w Rzeszowie
[„Zamawiający”]
przy
udziale
wykonawców
zgłaszających
przystąpienie
do
postępowania
odwoławczego:
A.
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „FACHMAN” T. Z., Dębica –
po stronie
Odwołującego
B. Eurovia Polska S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich –
po stronie
Zamawiającego

postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 13500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Sygn. akt KIO 720/22Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sygn. akt KIO 720/22


U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą
w
Warszawie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie {dalej:
„Zamawiający”} prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) {dalej: „ustawa pzp” lub „pzp”}
w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi pn.
Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych będących w administracji
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rejon w Rzeszowie

(nr postępowania O.RZ.D­3.2413.7.2021). Ogłoszenie o tym zamówieniu 11 maja 2021 r.
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2021/S_091 pod poz.
236015. Wa
rtość tego zamówienia przekracza progi unijne.

3 marca 2022 r. Zamawiający zawiadomił drogą elektroniczną o wyborze jako
najk
orzystniejszej oferty złożonej przez Eurovię Polska S.A. z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich {dalej: „Eurovia” lub „Przystępujący”} oraz o odrzuceniu oferty złożonej
przez
Firmę Usługowo-Handlowo-Produkcyjną L. K. z Zielonki {dalej: „Odwołujący”}.

14 marca 2022 r.
Odwołujący wniósł odwołanie od powyższych czynności
Zamawiającego.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp:
1. Art. 226 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 5 w zw. z art. 16 pkt 1 i 2
– przez uznanie, że oferta
Odwołującego winna podlegać odrzuceniu z uwagi na fakt, że zawiera błąd w obliczeniu
ceny oraz jest niezgodna z warunkami zamówienia, podczas gdy kalkulacja ceny została
dokonana
w oparciu o wzór wskazany przez Zamawiającego w pkt 6 uwag
do
formularza „Tabela elementów rozliczeniowych – Rejon Rzeszów Grupa Prac nr 10b
– Zimowe utrzymanie dróg” i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, przez co nie
można mówić o błędzie w obliczeniu ceny, a odrzucenie oferty Odwołującego narusza
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasadę
przejrzystości.
2. Art. 224 ust. 1 w zw. z art. 16
– przez zaniechanie wezwania Eurovii do złożenia
wyjaśnień, w tym dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części
składowych, mimo że istotne części składowe, a w ślad za tym i cena wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz budzą wątpliwości o co do możliwości
wykonania
przedmiotu
zamówienia
zgodnie
z
wymaganiami
określonymi
w do
kumentach zamówienia oraz wynikającymi z odrębnych przepisów.
Sygn. akt KIO 720/22

3. Art. 255 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 2
– przez nieunieważnienie postępowania
o
udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy jest ono obarczone niemożliwą
do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w
sprawie zamówienia publicznego [zarzut ewentualny].
W uzasadnieniu odwołania powyższe zarzuty zostały dodatkowo sprecyzowane przez
wskazanie
bardziej szczegółowych okoliczności faktycznych i prawnych, które według
Odwołującego uzasadniają wniesienie odwołania.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1. U
nieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenia oferty Odwołującego.
2. Ponownego
badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego, a jego
ramach wezwania Eurovii
do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny.

23 marca
2021 r. wpłynęło do Izby pismo Odwołującego, w którym oświadczył,
że cofa powyższe odwołanie i wnosi o zwrot 90% uiszczonego wpisu.

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 520 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy (ust. 1). Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże
z
wniesieniem odwołania do Prezesa Izby (ust. 2).

Odwołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał
uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem posiedzenia w tej sprawie
odwoławczej.

Z tych względów – działając na podstawie art. 568 pkt 1 pzp – Izba umorzyła
postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

O kosztach tego postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 575 pzp
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020
r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437) –
nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu.


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie