eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 365/22, KIO 405/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-03-01
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 365/22
KIO 405/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska, Anna Kuszel - Kowalczyk, Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2022 r.
w Warszawie odwołań wniesionych do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
A. w dniu 11 lutego 2022 r. przez wykonawcę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
(sygn. akt KIO 365/22)
B. w dniu 14 lutego 2022 r. przez wykonawcę Computex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Warszawie
(sygn. akt KIO 405/22)
w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą
w Warszawie

przy udziale:
A. wykonawcy
Advatech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgłaszającego
przystąpienia do postępowań odwoławczych o sygn. akt: KIO 365/22 oraz KIO
405/22 po stronie zamawiającego
B. wykonawcy Computex Sp. z o.o. S
p. k. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 365/22 po stronie
zamawiającego

orzeka:
1. Oddala
odwołanie wniesione przez wykonawcę Fujitsu Technology Solutions Sp. z
o.o.
z siedzibą w Warszawie,
2.
Oddala odwołanie wniesione przez wykonawcę Computex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Warszawie,

2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Fujitsu Technology Solutions
Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie oraz wykonawcę Computex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Warszawie i:
2.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Fujitsu
Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Computex Sp. z o.o. Sp. k. z
siedzibą
w Warszawie
tytułem wpisów od odwołań,
2.2.
zasądza od wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie na rzecz
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie kwotę
3
600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione tytułem wynagrodzenia pełnomocnika (sygn. akt
KIO 365/22),
2.3.
zasądza od Computex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie na rzecz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione tytułem wynagrodzenia pełnomocnika (sygn. akt KIO 405/22).

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..
……………………………..
……………………………..Sygn. akt: KIO 365/22, KIO 405/22


U z a s a d n i e n i e

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”)
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.
„Zakup bibliotek wirtualnych dla platformy mainframe wraz z usługami
serwisowymi
”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 sierpnia 2021 r. pod numerem 2021/S 158-417693.
Sprawa o sygn. akt KIO 365/22
W dniu 11 lutego 2022 r. wykonawca Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (dalej: „Odwołujący Fujitsu”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie zarzucając Zamawiającemu:
I.
naruszenie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp
poprzez jego nieprawidłowe
zastosowanie i bezpodstawne odrzucenie oferty Odwołującego Fujitsu z powodu nie
wniesienia wadium w
sposób prawidłowy;
II. naruszenie art. 16 pkt. 1 ustawy Pzp i art. 17 ust. 2 ustawy Pzp (w zw. z naruszeniem art.
226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp
) poprzez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców i w konsekwencji pominięcie oferty Odwołującego Fujitsu wśród
ofert podlegających ocenie, co doprowadziło do wyboru jako najkorzystniejszej oferty, która
nie powinna zostać za taką uznana.
Odwołujący Fujitsu wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego Fujitsu;
3.
dokonanie ponownej oceny ofert,

4.

dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych
z
uwzględnieniem oferty Odwołującego Fujitsu.
Uzasadniając stawiane zarzuty Odwołujący Fujitsu podał, że zgodnie z pkt 6.2.1.
SWZ Zamawiający wyznaczył pierwotny termin składania ofert na dzień 22 września 2021 r.
oraz termin związania ofertą zgodnie z pkt. 6.3.1. na okres 90 dni od terminu składania ofert
wskazując, że upływa on z dniem 20 grudnia 2021 r. W toku postępowania Zamawiający
kilkukrotnie zmieniał termin składania ofert oraz informował o odpowiednim przesunięciu
terminu związania ofertą. Ostatecznie w dniu 28 października 2021 r. termin składania ofert
wyznaczo
no na dzień 12 listopada 2021 r., a termin związania ofertą zgodnie z informacją od
Zamawiającego upływał w dniu 9 lutego 2022 r.

4.
Zamawiający zgodnie z rozdziałem 3
SWZ wymagał wniesienia wadium w formach wskazanych jako dopuszczalne w ustawie Pzp.
Odwołujący Fujitsu oświadczył, że przygotowywał się do złożenia oferty od dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, w tym miedzy innymi poczynił starania w celu
uzyskania dokumentu gwarancji bankowej jako wadium. Odwołujący Fujitsu argumentował,
że nie mógł przewidzieć, czy będą zachodziły przesunięcia terminu składania ofert i terminu
związania ofertą i w związku z tym pozyskał gwarancję bankową już w dniu 15 września
2021 r. (Gwarancja Bankowa nr GK21-
2580010), która w swej treści wskazywała, że jest
ważna w okresie od dnia wystawienia do dnia 3 stycznia 2022 r. (termin odpowiadający
pierwotnemu terminowi związania ofertą). Następnie w związku ze zmianami terminu
składania ofert Odwołujący Fujitsu występował do gwaranta o odpowiednie przedłużenia
w
ażności gwarancji. Ostatecznie do dnia składania ofert, tj. do 12 listopada 2021 r. ważność
gwarancji została przedłużona przez Gwaranta dwukrotnie. Odwołujący Fujitsu złożył
Zamawiającemu następujące dokumenty, które zabezpieczały ofertę przez czas dłuższy niż
określony przez Zamawiającego okres związania ofertą:

Dokument gwarancji nr GK21-
2580010 z dnia 15 września 2021 r. zawierający
wszystkie warunki gwarancji i wskazujący na jego ważność do dnia 3 stycznia 2022 r.

Dokument „Zmiana nr 1 do Gwarancji Bankowej nr GK21-2580010” z dnia
7 października 2021 r. zawierający oświadczenie Gwaranta „przedłużamy termin ważności
ww. Gwarancji do dnia 31 stycznia 2022 r.”

Dokument „Zmiana nr 2 do Gwarancji Bankowej nr GK21-2580010” z dnia 28
października 2021 r. zawierający oświadczenie Gwaranta „przedłużamy termin ważności ww.
Gwarancji do dnia 18 lutego 2022 r.”

W dniu 24 stycznia 2022 r. Zamawiający w trybie art. 220 ust. 3 PZP wystosował do
Odwołującego Fujitsu wezwanie do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
W dniu 28 stycznia 2022 r. Odwołujący Fujitsu przekazał Zamawiającemu odpowiedź
na ww. wezwanie, w treści którego wskazano, że Odwołujący Fujitsu wyraża zgodę na
przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 10 kwietnia 2022 r. Ponadto, do
pisma załączono ponownie dokument gwarancji oraz zmiany nr 1 i nr 2 (uprzednio złożone
przed terminem składania ofert) oraz dokument nowy - Zmianę nr 3 do Gwarancji Bankowej
nr GK21-
2580010, gdzie wskazano, że okres ważności wadium ulega przedłużeniu na okres
związania ofertą, tj. do dnia 10 kwietnia 2022 r.
Odwołujący Fujitsu nie zgodził się z decyzją Zamawiającego o odrzuceniu oferty
Odwołującego na podstawie art. art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp. Jak wskazał Odwołujący
Fujitsu,
Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego z uwagi na fakt, że pod treścią
dokumentu „Zmiana nr 2 do Gwarancji Bankowej nr GK21-2580010” przekazanego
Zamawiającemu widnieją jedynie znaki graficzne podpisów przedstawicieli Gwaranta bez
opatrzenia treści podpisami kwalifikowanymi. Z powyższego Zamawiający wywiódł, w ocenie
Odwołującego,
w sposób nieuprawniony, że Odwołujący nie wniósł wadium w wymaganej formie i na
wymagany okres.
Odwołujący Fujitsu wyjaśnił, że w przypadku Zmiany nr 2 do Gwarancji otrzymał od
gwaranta dokument w formie elektronicznej, tj. z kwalifikowanymi podpisami. Pracownik
Odwołującego w sposób niezamierzony i nieświadomy zapisał ten dokument na dysku
kom
putera używając funkcji „wydrukuj do PDF”. W ten sposób przed terminem składania
ofert Zamawiający otrzymał oryginały dokumentu gwarancji (zawierający jej wszystkie
postanowienia) oraz Zmiany nr 1 do Gwarancji oraz nie podpisany plik PDF Zmiany nr 2 do
Gwarancji.
Odwołujący Fujitsu zaznaczył, że nie może być żadnych wątpliwości, że Zmiana
nr 2 do Gwarancji została wystawiona przez gwaranta w formie elektronicznej i istniała i była
ważna w dniu składania ofert. Powyższe potwierdza korespondencja mailowa z dnia 28
października 2021 r. (a zatem sprzed daty składania ofert), do której załączono dokument
Zmiany nr 2 do Gwarancji prawidłowo podpisany.
Odwołujący Fujitsu podkreślił, że przez cały okres trwania postępowania (aż do
otrzymania decyzji o odrzuceniu ofe
rty) nie był świadomy, że Zmiana nr 2 do Gwarancji nie
została przekazana w oryginale. Odwołujący Fujitsu wskazał ponadto, że okoliczności

faktyczne sprawy są na tyle specyficzne, że nie można uznać, iż w świetle przepisów ustawy
Pzp
oferta Odwołującego Fujitsu podlega odrzuceniu.
Odwołujący Fujitsu zwrócił uwagę na ratio legis przepisów o wadium, które, jak
zauważył, ma służyć zabezpieczeniu Zamawiającego przed składaniem ofert nierzetelnych,
wpływać dyscyplinująco na wykonawców w czasie procesu ubiegania się o udzielenie
zamówienia powodując, że oferty złożą jedynie podmioty, które swój udział w postępowaniu
traktują w sposób poważny i przemyślany. W przypadku gdy jednak tak nie jest,
Zamawiający może w okolicznościach ustawowych zatrzymać wadium i w pewnym sensie
ukarać takiego wykonawcę. W ten sposób roszczenia Zamawiającego są zaspokajane
natychmiast, bez konieczności wchodzenia na drogę długotrwałego sporu sądowego lub
innego o podobnym charakterze.
Odwołujący Fujitsu wskazał, że w praktyce powoduje to, iż
przesłanka z art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp nie może być stosowana bezrefleksyjnie, ale
z uwzględnieniem wyżej opisanego kontekstu i celu, w jakim wnosi się wadium, co
potwierdza
ją komentarz do ustawy Pzp i orzecznictwo.
W ocenie Odwołującego Fujitsu, Zamawiający oceniając okoliczności sprawy doszedł
do zdecydowanie zbyt daleko idącej konkluzji i stracił z oczu podstawowy cel, jakiemu
wadium służy, tj. czy Zamawiający mógł w każdym momencie zaspokoić się z tak
wniesionego wadium.
Odwołujący Fujitsu stoi na stanowisku, że odpowiedź na wyżej postawione pytanie
może być tylko i wyłącznie pozytywna. Zamawiający przez cały okres związania ofertą,
a nawet okres znacznie dłuższy, bo ostatecznie do dnia 10 kwietnia 2022 r., mógł zaspokoić
swe ewentualne ros
zczenia z gwarancji wadialnej. Odwołujący Fujitsu podkreślił, że w
żadnym momencie postępowania nie było takiego okresu, w którym interesy Zamawiającego
byłyby zagrożone.
Jak wskazał Odwołujący Fujitsu, pomimo omyłkowego przekazania Zamawiającemu
Zmiany nr 2 do Gwarancji w postaci pliku PDF, w żaden sposób nie wpływało to na
możliwość zaspokojenia roszczeń Zamawiającego. Zmiana nr 2 do Gwarancji została
wystawiona przez Gwaranta, była dla Gwaranta wiążąca i istniała w dniu składania ofert w
prawid
łowej formie. Dla Gwaranta - na dzień składania ofert - istniała gwarancja ważna do
dnia 18 lutego 2022 r., którą miał obowiązek zrealizować na żądanie Zamawiającego.
Odwołujący Fujitsu podkreślił, że w treści gwarancji nie znajduje się żaden zapis, który
uzależniałby jej skuteczność od przekazania Gwarantowi przez Zamawiającego wraz z
żądaniem „oryginału” gwarancji. Gwarancja nie zawiera żadnych tego rodzaju ograniczeń.
Dokument nie wiąże z formą gwarancji żadnych skutków prawnych, w szczególności nie

wymaga dla skuteczności roszczenia o wypłatę sumy wadialnej przez beneficjenta gwarancji
-
Zamawiającego - konieczności okazania jego oryginału czy nawet dysponowania takim
dokumentem w tej formie. Stosunek gwarancji jest zobowiązaniem własnym gwaranta wobec
beneficjenta. Stosunek podstawowy -
w tym przypadku zlecenia udzielenia gwarancji łączył
gwaranta ze zleceniodawcą (Odwołujący) wyłącznie w fazie zlecenia udzielania gwarancji.
Dla
Gwaranta
i jego zobowiązania sposób wniesienia wadium do Zamawiającego był bez znaczenia.
Zamawiający miał zatem pełną możliwość skorzystania z gwarancji wadialnej w terminie
związania ofertą (określonym w dniu składania ofert na dzień 9 lutego 2022 r.). Odwołujący
Fujitsu powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt
KIO 531/17, oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 października 2020 r., sygn. akt
KIO 2417/20.
Odwołujący Fujitsu zaznaczył, że Zamawiający przed dniem składania ofert (12
listopada
2021 r.) otrzymał dokument gwarancji oraz Zmianę nr 1 do Gwarancji w
prawidłowej formie elektronicznej. Na skutek powyższego, jak wskazał Odwołujący Fujitsu,
niezależnie zupełnie od treści Zmiany nr 2 do Gwarancji, Zamawiający dysponował
dokumentem wadium wniesionym w prawidłowej formie ważnym do 31 stycznia 2022 r., a w
zw.
ze
Zmianą
nr
2
z gwarancji mógł skorzystać do 18 lutego 2022 r., gdyż fakt jej przekazania Zamawiającemu
w pliku PDF
nie wpływał na możliwość realizacji uprawnień przez beneficjenta. W ocenie
Odwołującego Fujitsu, odrzucenie oferty Odwołującego oznaczałoby stosowanie przepisów
ustawy Pzp
, w tym w szczególności art. 97 ust. 10 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp
w sposób sprzeczny z celem ustanowienia tych przepisów i ze zdecydowanie nadmiernym
formalizmem.
O
dwołujący Fujitsu wskazał ponadto, że omyłkowe przekazanie Zamawiającemu
Zmiany nr 2 do Gwarancji w
postaci pliku PDF bez podpisów w żaden sposób nie wpłynęło
na możliwość zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z gwarancji również z innego powodu.
Odwołujący Fujitsu zauważył, że nawet pomijając dokument Zmiany nr 2 do Gwarancji, w
dniu składania ofert Zamawiający dysponował dokumentem głównym gwarancji
(zawierającym jej treść) oraz Zmianą nr 1 do Gwarancji. Oba dokumenty zostały przekazane
w prawidłowej formie, przy czym zgodnie ze Zmianą nr 1, termin ważności ww. Gwarancji był
przedłużony do dnia 31 stycznia 2022 r. W dniu 24 stycznia 2022 r. Zamawiający w trybie
art. 220 ust. 3 ustawy Pzp
wystosował do Odwołującego wezwanie do wyrażenia zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą. W dniu 28 stycznia 2022 r. Odwołujący przekazał
Zamawiającemu odpowiedź na ww. wezwanie, w treści której wskazano, że Odwołujący

wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 10 kwietnia 2022
r. Do pisma załączono Zmianę nr 3 do Gwarancji Bankowej nr GK21 -2580010, gdzie
wskazano, że okres ważności wadium ulega przedłużeniu na okres związania ofertą, tj. do
dnia 10 kwietnia 2022 r.
Zmiana nr 3 do Gwarancji została przekazana Zamawiającemu w
oryginale w formie elektronicznej (podpisy kwalifikowane) w dniu 28 stycznia 2022 r., a
zatem jeszcze przed upływem ważności Zmiany nr 1. Wyraźnie przy tym w treści dokumentu
gwarant stwierdza, że „pozostałe warunki ww. Gwarancji nie ulegają zmianie”. Odwołujący
Fujitsu, mając na uwadze powyższe okoliczności, stwierdził, że dokument Zmiany nr 2
(przekazany omyłkowo w kopii) w okolicznościach sprawy nie miał żadnego realnego
znaczenia i wpływu na sytuację uprawnienia Zamawiającego, de facto nie wszedł on nigdy
„w życie”. Jak zauważył Odwołujący Fujitsu, Zmiana nr 3, która przedłużyła ważność wadium
do 10 kwietnia 2022 r.
, została przekazana już 28 stycznia 2022 r., czyli w momencie, gdy
przez trzy k
olejne dni obowiązywała jeszcze zmiana nr 1 do Gwarancji. Odwołujący Fujitsu
stwierdził, że dokument Zmiany nr 3 do Gwarancji od momentu jego złożenia zastąpił
Zmianę nr 2 do Gwarancji.
Zdaniem Odwołującego Fujitsu, opisane powyżej okoliczności sprawiają, że na
przedmiotową sprawę należy spojrzeć z uwzględnieniem jej specyfiki. W przeciwnym razie -
w przypadku potwierdzenia przez Izbę słuszności odrzucenia oferty Odwołującego – dojdzie,
w ocenie Odwołującego Fujitsu, do kuriozalnej sytuacji, w której Odwołujący przez cały okres
ubiegania się o zamówienie wykonuje swe czynności w sposób nie budzący wątpliwości co
do tego, że rzetelnie i w sposób przemyślany przygotował ofertę, przedstawia
Zamawiającemu dokument wadium, co do którego nie ma żadnych wątpliwości, iż
Zamawiający przez cały okres związania ofertą mógł z niego skorzystać bez żadnych
problemów, a pomimo tego jego oferta zostaje odrzucona.
W przekonaniu Odwołującego Fujitsu, odrzucenie jego oferty z powodów, na które
powołał się Zamawiający, oznaczałoby stosowanie przepisów ustawy Pzp, w tym
w szczególności art. 97 ust. 10 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp w sposób
sprzeczny z celem ustanowienia tych przepisów i ze zdecydowanie nadmiernym
formalizmem, oznaczałoby to bowiem odrzucenie oferty, pomimo tego, że złożone wadium
zabezpieczało interesy Zamawiającego i Zamawiający mógł w każdym momencie zaspokoić
się z tak wniesionego wadium.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili
wykonawcy
Advatech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Computex Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Warszawie.

Sprawa o sygn. akt KIO 405/22

W dniu 14 lutego 2022 r. wykonawca Computex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibąw Warszawie (dalej: „Odwołujący Computex”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie wobec czynności wybory jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Advatech
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez
Advatech Sp. z o.o., pomimo że jej treść pozostaje niezgodna z dokumentami zamówienia.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
przez zaniechanie odrzucenia oferty Advatech Sp. z o.o.,
pomimo, że wykonawca ten
zaoferował realizację przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem bibliotek niezgodnych z
wymaganiami SWZ, co skutkuje naruszeniem art. 239 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1
ustawy Pzp poprzez wadliwy wyb
ór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.
Odwołujący wniósł o:

merytoryczne rozpatrzenie oraz uwzględnienie odwołania,

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentacji p
ostępowania - na
okoliczności wskazane odwołaniem,
a także o:
1.
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jako obarczonej wadą
mającą wpływ na wynik postępowania,
2.
powtórzenie czynności oceny ofert w postępowaniu przy odrzuceniu oferty Advatech
Sp. z o.o.,
co powoduje bezpośredni wpływ na wybór oferty Odwołującego Computex jako
najkorzystniejszej.

Odwołujący Computex wskazał, że z postanowień SWZ - Załącznika 3 Rozdział 3
Tabela 1 pkt 16 oraz Tabela 2 pkt 16 wynika, że Zamawiający jednoznacznie określił
wymagany mechanizm replikacji danych w przypadku każdej z trzech bibliotek wirtualnych,
specyfikując tryby replikacji oraz jej sposób wymuszający, aby podczas replikacji
transmitowane były „tylko te fragmenty danych (bloki) które nie znajdują się na docelowym
urządzeniu”. Jak zauważył Odwołujący Computex, taki sposób replikacji stosowany jest w
celu redukcji czasu replik
acji oraz redukcji wymaganej przepustowości łącza dedykowanego

do replikacji, co potwierdza, że wymaganie było w pełni uzasadnione i racjonalne jak również
dostępne rynkowo.

Odwołujący Computex podał, że zgodnie z ofertą Advatech Sp. z o.o., dokonał
jedno
znacznej identyfikacji zaoferowanych macierzy wskazując w treści Formularza
ofertowego na fakt zaoferowania bibliotek IBM model TS7700. Oferta potwierdza przy tym,
że zaoferowane rozwiązanie nie posiada mechanizmu deduplikacji danych. Ponadto zgodnie
z ofe
rtą Advatech Sp. z o.o., w zakresie zaoferowanego oprogramowania dla bibliotek,
wykonawca zaoferował niezbędne oprogramowanie do obsługi bibliotek - IBM TS7700
Software.

Odwołujący Computex podniósł, że zaoferowane przez Advatech Sp. z o.o. biblioteki
fir
my IBM TS7700 wraz z oprogramowaniem nie spełniają przytoczonego powyżej
wymagania SWZ dotyczącego sposobu replikacji polegającego na transmitowaniu jedynie
fragmentów danych (bloków) nie znajdujących się na docelowym urządzeniu. Jak wskazał
Odwołujący Computex, w przypadku rozwiązań firmy IBM można znaleźć inne niż
zaoferowana biblioteki wirtualne dedykowane dla środowisk zOS umożliwiające realizację
replikacji
w
wymagany
w SWZ sposób, np. model TS7680:
(https://www.ibm.com/docs/en/zos/2.5.0?topic=management-ts7680-tape-virtualization):
Zgodnie z powołaną dokumentacją producenta dla biblioteki TS7680:
The TS7680 also supports asynchronous replication to another TS7680. This allows another
copy of the logical volume to exist at a disaster recovery (DR) locationfbnly unigue data that
does not already exist in the repository at the remote location is transmittedj Unlike the
TS7700 Virtuatization

Tłumaczenie własne Odwołującego Computex:
„Urządzenie TS7680 obsługuje również replikację asynchroniczną do innego urządzenia
TS7680. Taki mechanizm umożliwia skopiowanie danych do lokalizacji disaster recovery
(DR). Transmitowane są jedynie unikalne dane, które jeszcze nie znajdują się w
repozytorium
w zdalnej lokalizacji."
Odwołujący Computex zauważył, że biblioteki zaoferowane w przedmiotowym
p
ostępowaniu przez Advatech Sp. z o.o., tj. TS7700 nie posiadają opisanej funkcjonalności.
Odwołujący Computex wskazał, że w przypadku replikacji danych dla zaoferowanych

bibliotek TS7700 transmitowane są zarówno bloki, które już znajdują się oraz te, które nie
znajdują się na urządzeniu docelowym.
Jak podał Odwołujący Computex, w oficjalnej dokumentacji technicznej producent
IBM wskazuje:
źródło:
IBM
TS7700
Release
5.1
Guide
str.
756
https://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sa248464.html7Open
Important: When the system attempts to give the network morę data than it can handle, it
discard packets that it cannot handle. This process causes TCP to stop, resynchronize, and
resend amounts of data, which results in a less efficient use of the network.

Tłumaczenie własne Odwołującego Computex:
„w przypadku „gdy urządzenie wysyłające dane próbuje przekazać do sieci sieci więcej
danych, niż ta może obsłużyć odrzucane zostają pakiety których sieć nie może obsłużyć.
Ten proces p
owoduje zatrzymanie TCP, ponowną synchronizację oraz ponownie wysyłanie
danych, co dodatkowo skutkuje mniej e
fektywnym wykorzystaniem sieci.”.
Powyższe potwierdza, zdaniem Odwołującego Computex, że w przypadku rozwiązania
zaoferowanego przez Advatech Sp. z o.o.
niespełnienie wymagań SWZ może prowadzić do
wskazanych powyżej konsekwencji.
Odwołujący Computex zaznaczył przy ty, że na rynku dostępne są biblioteki
ded
ykowane dla środowisk z OS, które w podstawowej konfiguracji nie oferują deduplikacji,
jak TS 7700 (np.: Fujitsu ETERNUS CS8400),
jednak umożliwiają podłączenie modułu
deduplikującego (w przypadku Fujitsu ETERNUS CS8400 - moduł CS800) umożliwiającego
spełnienie postawionych w SWZ wymagań replikacyjnych.
Podsumowując, Odwołujący Computex stwierdził, że zaoferowane przez Advatech
Sp. z o.o.
w postępowaniu biblioteki IBM TS7700 nie posiadają modułu deduplikującego,
który można byłoby wykorzystać podczas replikacji, oferowane oprogramowanie również nie
spełnia tego wymagania. W tej sytuacji, w ocenie Odwołującego Computex, wymagania
SWZ dotyczące sposobu replikacji danych polegające na transmitowaniu jedynie fragmentów
danych (bloków) nie znajdujących się na docelowym urządzeniu należy uznać za
niespełnione w przypadku oferty Advatech Sp. z o.o., a w konsekwencji oferta ta pozostaje
niezgodna
z dokumentami zamówienia, co obliguje do odrzucenia jej na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5
ustawy Pzp.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił
wykonawca Advatech Sp. z o.o.

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając odwołania na rozprawie i uwzględniając
zgromadzony materiał dowodowy wymieniony w treści uzasadnienia, jak również
stanowiska stron
i uczestników postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do
protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.

Izba stwierdziła, że obaj Odwołujący legitymują się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 505 ust. 1 ustawy nPzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich
potwierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołujących możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając ich tym samym na poniesienie w tym zakresie
wymiernej szkody.
O braku interesu we wniesieniu odwołania nie może stanowić
okoliczność, że cena oferty Odwołującego Computex przewyższa kwotę, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. O zaistnieniu podstaw do
unieważnienia postępowania można mówić w sytuacji, w której oferta z ceną przewyższającą
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, a
Zamawiający nie znajdzie środków na zwiększenie tej
kwoty
do wysokości ceny zaoferowanej przez wykonawcę. Izba podziela pogląd wyrażany w
orzecznictwie, że do czasu podjęcia czynności unieważnienia postępowania z powodu braku
środków na sfinansowanie zamówienia, wykonawcy z ofertami opiewającymi na kwoty
wyższe, w dalszym ciągu posiadają interes we wniesieniu odwołania. Na tym etapie brak jest
pewności czy Zamawiający nie podjąłby decyzji o zwiększeniu kwoty na sfinansowanie
zamówienia
w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
Sprawa o sygn. akt KIO 365/22

Izba ustaliła, że Zamawiający wymagał od wykonawców wniesienia wadium
w wysokości 350 000,00 zł w jednej lub kilku następujących formach:
-
pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,

-
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa
udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) (pkt 3.1. i 3.2.
SWZ).
Zamawiający wymagał, aby w sytuacji, w której wadium będzie wnoszone w formie
gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazał Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej (pkt 3.3.5. SWZ).

Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób
nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
stanowiące podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować
cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert (pkt 3.3.6. SWZ).
Niewniesienie wadium,
wniesienie w sposób nieprawidłowy, nieutrzymywanie wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wniosku o zwrot wadium
w przypadku, o którym mowa w pkt 3.4.2.3 SWZ, miało skutkować odrzuceniem oferty
wykonawcy (pkt 3.3.8. SWZ).
Te
rmin składania ofert został ostatecznie ustalony przez Zamawiającego na dzień 12
listopada 2022 r., zaś termin związania ofertą upływał w dniu 9 lutego 2022 r. (Sprostowanie
ogłoszenia o zamówieniu, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 29 października 2021 r.,
pozycja 2021/S 211-552965, Sekcja VII, pkt VII.1.2).
Odwołujący Fujitsu w celu zabezpieczenia oferty wadium przed upływem terminu
składania ofert złożył Zamawiającemu:

Dokument Gwarancja Bankowa nr GK21-
2580010 z dnia 15 września 2021 r.
wystawionej przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
zawierający wszystkie warunki
gwarancji i wskazujący na jego ważność do dnia 3 stycznia 2022 r.

Dokument „Zmiana nr 1 do Gwarancji Bankowej nr GK21-2580010” z dnia 7
października 2021 r. zawierający oświadczenie Gwaranta „przedłużamy termin ważności ww.
Gwarancji do dnia 31 stycznia 2022 r.”

Dokument „Zmiana nr 2 do Gwarancji Bankowej nr GK21-2580010” z dnia 28
października 2021 r. zawierający oświadczenie Gwaranta „przedłużamy termin ważności ww.
Gwaranc
ji do dnia 18 lutego 2022 r.”

W dniu 28 stycznia 2022 r. Odwołujący Fujitsu, w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego z dnia 24 stycznia 2022 r., wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania
ofertą o 60 dni, tj. do dnia 10 kwietnia 2022 r. Do pisma Odwołujący załączył Zmianę nr 3 do
Gwarancji Bankowej nr GK21-2580010
, a także złożone już wcześniej Gwarancję Bankową
nr GK21-2580010 i Zmiany do Gwarancji nr 1 i 2.

W dniu 3 lutego 2022 r. Zamawiający poinformował Odwołującego Fujitsu o wyborze
jako najkorzystniejszej oferty Advatech Sp. z o.o. oraz o
odrzuceniu oferty Odwołującego na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Uzasadniając przedmiotową decyzję
Zamawiający wskazał:
„Zgodnie z art. 97 ust. 5 Ustawy oraz pkt 3.3.1 SWZ Wykonawca zobowiązany był do
wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 12.00 w dniu
12.11.2021 r. Poprzez wniesienie wadium rozumieć należy oddanie go do dyspozycji
Zamawiającego w taki sposób, że może on zaspokoić swoje roszczenia z kwoty wadium.
Po
nadto, zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy Pzp oraz pkt 3.3.5 SWZ, jeżeli wadium jest
wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3.2.2 i 3.2.4 SWZ,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
Zgodnie z pkt 3.3.8 SWZ niewniesienie wadium, wniesienie w sposób nieprawidłowy,
nieutrzymywanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie
wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w pkt 3.4.2.3 SWZ, skutkuje
odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Wykonawca do oferty załączył niżej wymienione dokumenty, mające stanowić wadium
w niniejszym postępowaniu:
1) Gwarancja Bankowa z dnia 15 września 2021 r. (nr GK21-2580010) podpisana podpisem
kwalifikowanym przez Panie: M.B.* i A.S.*
[nazwa pliku: Zalacznik_1a_-_Gwarancja_bankowa_12-11-2021_10.59.22]
2) Zmiana nr 1 do Gwarancji Bankowej nr GK21-
2580010 z dnia 07 października 2021 r.
podpisana podpisem kwalifikowanym przez Panie: K.J.* i M.B.*;
[nazwa pliku: Zalacznik_1b_-_Gwarancja_bankowa_zmiana_nr_1_12-11-2021_10.59.22]
3) Zmiana nr 2 do Gwarancji Bankowej nr GK21-
2580010 z dnia 28 października 2021 r.

[nazwa pliku: Zalacznik_1c_-_Gwarancja_bankowa__zmiana_nr_2_12-11-2021_10.59.22]
Pod treścią tego załącznika widnieją jedynie znaki graficzne „Podpisano przez A.S*. oraz
Podpisano przez I. K.*” bez opatrzenia treści podpisem lub podpisami kwalifikowanymi, co
nie pozwala uznać wskazanego załącznika za dokument złożony w oryginale.
*imię i nazwisko zanonimizowane przez Zamawiającego
Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wykonawca nie wniósł wadium w wymaganej
formie i na wymagany okres, tj. do dnia 09 lutego 2022 r., w sposób prawidłowy.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający obowiązany był odrzucić ofertę Wykonawcy
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
”.

W przedmiotowej sprawie niesporny jest fakt, że Zmiana nr 2 do Gwarancji Bankowej
nr GK21-2580010
z dnia 28 października 2021 r. nie została przekazana Zamawiającemu
w oryginale, Zamawiający przed terminem składania ofert otrzymał niepodpisany plik PDF.
Odwołujący Fujitsu wyjaśnił, że otrzymał od gwaranta dokument w formie elektronicznej, tj.
z kwal
ifikowanymi podpisami. Pracownik Odwołującego Fujitsu w sposób niezamierzony
i nieświadomy zapisał ten dokument na dysku komputera używając funkcji „wydrukuj do
PDF”. W ten sposób, jak stwierdza Odwołujący Fujitsu w odwołaniu, przed terminem
składania ofert Zamawiający otrzymał oryginały dokumentu Gwarancji oraz Zmiany nr 1 do
Gwarancji oraz nie podpisany plik PDF Zmiany nr 2 do Gwarancji.
Odwołujący Fujitsu
zaznaczył, że przez cały okres trwania postępowania nie był świadomy, że Zmiana nr 2 do
Gwarancji n
ie została przekazana w oryginale.

Izba zważyła, że wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
stanowi finansowe zabezpieczenie interesów zamawiającego przed ogólnie pojętym
nierzetelnym wykonawcą, który przez określone działania lub zaniechania mógłby wpłynąć
na wynik postępowania. Mając na względzie ww. zabezpieczenie interesów zamawiającego,
w art. 97 ust. 10 ustawy Pzp,
ustawodawca zobowiązał wykonawcę do przekazania
zamawiającemu oryginału gwarancji w postaci elektronicznej, jeżeli wadium jest wnoszone
w formie gwarancji. Ustawowy wymóg pokrywa się z wymaganiem Zamawiającego
sformułowanym w pkt 3.3.5. SWZ.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu składania ofert (art. 97 ust. 5 ustawy Pzp). Co za tym idzie,
skuteczność zabezpieczenia oferty wadium należy badać na dzień składania ofert. Badaniu
przez zamawiającego powinny podlegać prawidłowość formy wadium, jeżeli wadium zostało

wniesione w postaci elektronicznej
– czy zostało przekazane w oryginale, wysokość wadium,
treść (jeżeli zostało wniesione w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy
Pzp), moment wniesienia, oraz okres zabezpieczenia oferty wadium. Uchybienie w zakresie
któregokolwiek z ww. elementów podlegających weryfikacji przez zamawiającego, stanowi
podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Przepisy
ustawy Pzp
nie przewidują narzędzi pozwalających na konwalidację wadliwie wniesionego
wadium, jak również na wyjaśnienie wątpliwości dotyczących np. treści złożonego
dokumentu gwarancji.

W przedmiotowym stanie faktycznym
na skutek przekazania Zamawiającemu Zmiany
nr 2 do Gwarancji bankowej bez podpisów, na dzień składania ofert Zamawiający nie
dysponował wymaganym przez art. 97 ust. 10 ustawy Pzp dokumentem świadczącym
o wniesieniu wadium na cały wymagany okres. Gwarancja nr GK21-2580010 z dnia 15
września 2021 r. wraz ze Zmianą nr 1 do Gwarancji z dnia 7 października 2021 r.
zabezpieczały ofertę Odwołującego Fujitsu do dnia 31 stycznia 2022 r., podczas gdy
Zamawiający wyznaczył termin związania ofertą na dzień 9 lutego 2022 r.

Izba stwierdziła, że przedmiotowe uchybienie nie może być konwalidowane
okolicznością, że na skutek przekazania Zamawiającemu w dniu 28 stycznia 2022 r. Zmiany
nr 3 do Gwarancji w oryginale, ci
ąg wadium nie został przerwany. Zamawiający wszedł
w posiadanie przedmiotowego dokumentu
po terminie składania ofert, a zatem nie
dysponował przed upływem terminu składania ofert wadium zabezpieczającym ofertę na cały
okres związania ofertą. Powyższe stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

Z uwagi na powyższe, Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego
wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp.

Sprawa o sygn. akt KIO 405/22

Izba ustaliła, że jednym z kryteriów oceny ofert Zamawiający uczynił mechanizmy
zmniej
szające wielkość zapisanych danych, mechanizm deduplikacji danych z wagą 10%
(pkt 7.2 SWZ).

W Załączniku nr 1 do Umowy Rozdział 3 Tabela 1 pkt 16 Zamawiający w stosunku do
bibliotek produkcyjnych i zapasowych
zawarł wymaganie:

„Oferowane urządzenia muszą umożliwiać bezpośrednią replikację danych do drugiego
urządzenia takiego samego typu. Konfiguracja replikacji musi być możliwa w każdym z
trybów:
* jeden do jednego
* wiele do jednego
* jeden do wielu
Replikacja musi się odbywać w trybie synchronicznym i/lub asynchronicznym.
Transmitowane mogą być tylko te fragmenty danych (bloki) które nie znajdują się na
docelowym urządzeniu. Ewentualna licencja na replikację musi być dostarczona w ramach
postępowania.”.
Analogiczny wymóg Zamawiający postawił wobec bibliotek dark site.
Argumentacja zaprezentowana przez Odwołującego Computex w złożonych pismach
oraz na rozprawie
prowadzi do wniosku, że Odwołujący Computex przyjął założenie, że dla
replikacji danych w zakresie wskazanym w dokumentacji zamówienia, potrzebny jest
mechanizm deduplikacji
. Tymczasem taka interpretacja wymagań Zamawiającego
prowadziłaby do konieczności uznania za zbędne kryterium oceny ofert sformułowanego w
pkt 7.2 SWZ dotyczącego mechanizmu deduplikacji, bowiem przy założeniach poczynionych
przez Odwołującego Computex, każda z oferowanych bibliotek spełniałaby to wymaganie.
Izba stwierdziła, że treść SWZ wskazuje, że funkcjonalność deduplikacji mogła zostać
zaoferowana (była dodatkowo punktowana przez Zamawiającego), jednak nie była
konieczna
do uznania, że oferta jest zgodna z treścią SWZ – Zamawiający nie postawił
wymagania posiadania przez biblioteki mechanizmu deduplikacji jako wymagania
minimalnego w opisie przedmiotu zamówienia.
Izba wzięła pod uwagę złożony przez Advatech Sp. z o.o. dowód w postaci pisma
producenta oferowanych bibliotek IBM Polska Sp. z o.o. z dnia 25 lutego 2022 r.,
które
w sposób jednoznaczny potwierdza spełnianie przez zaoferowane w przedmiotowym
postępowaniu biblioteki spornego wymagania. W ww. piśmie IBM Polska Sp. z o.o.
stwierdziła m.in., że „Urządzenia IBM TS7700 zaoferowane w przedmiotowym postępowaniu
to biblioteki wirtualne, które umożliwiają bezpośrednią replikację danych do drugiego
urządzenia tego samego typu w trybach: jeden do jednego, wiele do jednego, jeden do wielu.
Replikacja może odbywać się w trybie synchronicznym i/lub asynchronicznym. Podczas
replikacji transmitowane są tylko te fragmenty danych (bloki), które nie znajdują się na

docelowym urządzeniu.”. Odwołujący Computex, na którym spoczywał ciężar wykazania
zasadności postawionego zarzutu, nie złożył dowodu na poparcie swoich twierdzeń.
Ze stanowisk zaprezentowanych przez strony i Advatech Sp. z o.o. na rozprawie
wynika, że brak jest zgody co do interpretacji pojęcia „fragment danych/blok” użytego w pkt
16 Tabel w Rozdziale 3 Załącznika nr 1 do Umowy. Wobec takiego sporu oraz braku definicji
sformułowanej przez Zamawiającego, Izba uznała, w ślad za ugruntowanym orzecznictwem
w tym przedmiocie,
że niezbędne jest przyjęcie interpretacji ww. pojęcia na korzyść
wykonawcy.


Z uwagi na powyższe, Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego
wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy nPzp oraz
§ 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1
i 2 lit. b r
ozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437, dalej jako
„rozporządzenie”).
Zgodnie z art. 557 ustawy nPzp
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego, z kolei
w
myśl art. 575 ustawy nPzp strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący
sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. Zgodnie
z § 5 rozporządzenia, do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się m.in. wpis (pkt 1),
uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego w wysokości określonej na
podstawie rachunków lub spisu kosztów, złożonych do akt sprawy, obejmujące m.in.
wynagrodzenie
i wydatki jed
nego pełnomocnika, jednak nieprzekraczające łącznie kwoty 3 600 złotych (pkt 2
lit. b).
Jak stanowi
§ 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, w przypadku oddalenia odwołania przez
Izbę w całości, koszty ponosi odwołujący, zaś Izba zasądza koszty, o których mowa w § 5
pkt 2 rozporządzenia od odwołującego na rzecz zamawiającego. Z uwagi na powyższe, Izba
nakazała zapłatę od każdego z Odwołujących, tj. Odwołującego Fujitsu oraz Odwołującego
Computex na rzecz Z
amawiającego po 3 600 zł z tytułu kosztów postępowania
odwoławczego poniesionych przez Zamawiającego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.


Przewodniczący: ……………………………..
……………………………..
……………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie