eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3721/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-18
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3721/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2022
roku w Warszawie odwołania
wniesionego do Preze
sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2021 r. przez w.
przez
wykonawcę Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa w
postępowaniu prowadzonym przez Gmina Waśniów, ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów

przy udziale wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Fart-Bis" Sp. z o.o., ul.
Księdza Piotra Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce
zgłaszającego swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1. oddala
odwołanie.
2. kosztami postępowania obciąża odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy),
uiszczoną przez Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania,
2.1. zasądza od Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Gmina Waśniów
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu
uzasadnionych kosztów wynagrodzenia pełnomocnika strony.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 14
dnia od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie.

…………………………………..

KIO 3721/21

Sygn. akt: KIO 3721/21
Uzasadnienie


Zamawiający Gmina Waśniów prowadzi w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nier
uchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 r. ", numer
referencyjny: T.2710.24.2021, dalej: „Postępowanie”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane 26 listopada 2021 r. BZP nr 2021 /BZP 00286879.

Odwołujący: Remondis sp. z o.o. w Warszawie wniósł odwołanie wobec niezgodnych z
przepisami ustawy czynności i zaniechań Zamawiającego w postępowaniu.

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu, że w toku Postępowania naruszył przepisy:
1. art. 226 ust. 1 pkt 2b PZP w zw. z art. 16 pkt 1 - 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia
oferty złożonej przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART-BIS sp. z o.o.
z siedzibą w Kielcach (dalej: „Fart-Bis”), pomimo iż wykonawca ten nie wykazał spełniania
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej sformułowanego w rozdziale VI pkt 2 ppkt 2 c
SWZ, gdyż przekazana Zamawiającemu promesa została wystawiona przez podmiot, który
nie został wymieniony na liście instalacji zawartej w pkt V formularza ofertowego złożonego
przez Fart-Bis, a tym samym Fart-Bis nie z
amierza przekazać odpadów do
zagospodarowania i poddania procesowi sortowania podmiotowi, którego promesę
przedstawił;
ewentualnie art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 pkt 1 - 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia
oferty złożonej przez Fart-Bis, pomimo że jest ona niezgodna z warunkami zamówienia w
zakresie w jakim Fart-
Bis w pkt V formularza ofertowego stanowiącego oświadczenie
dotyczące instalacji do których będą przekazane i przetwarzane odebrane odpady
przewidział zagospodarowanie odpadów w instalacjach innych niż ta, w stosunku do której
przedstawił promesę;
2.
art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 pkt 1 - 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty
Fart-
Bis, pomimo że jest ona niezgodna z warunkami zamówienia w zakresie, w jakim Fart-
Bis w pkt V formularza ofertowego stanowiącego oświadczenie dotyczące instalacji do
których będą przekazane i przetwarzane odebrane odpady:
a)
poda
ł instalację (instalacja Fart-Bis), która nie posiada statusu instalacji w rozumieniu
art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska, a zatem
zadeklarował wykonanie zamówienia w sposób niezgodny z warunkami zamówienia;
b)
nie poda
ł pełnych nazw i adresów instalacji, w przypadku znacznej większości frakcji
odpadów podał jedynie nazwy podmiotów prowadzących instalacje, a nie konkretne
KIO 3721/21

instalacje do których będą trafiały odpady danej frakcji, co uniemożliwia ustalenie do której
konkretnie instalacji trafią odpady odbierane z terenu Gminy Waśniów;
c)
dla odpadów frakcji papier i tektura podał dwa podmioty, z których jeden (instalacja
własna Fart-Bis) nie ma statusu instalacji, a drugi (BIO MED sp. z o.o.) ma zezwolenie na
przetwarzanie odpadów wyłącznie o kodzie 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury (nie
ma zezwolenia na prz
etwarzanie odpadów o kodzie 20 01 01 papier i tektura), a zatem
należy uznać, że Fart-Bis nie wskazał instalacji, do której będą przekazywane i w której będą
przetwarzane odpady frakcji papier i tektura;
3.
art. 239 ust. 1 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 - 3 Pzp przez nieuprawnione przyznanie Fart-
Bis 12 punktów w kryterium oceny ofert Mycie pojemników, podczas gdy wykonawca ten nie
wykazał dysponowania pojazdem posiadającym myjkę spełniającą wymagania OPZ co
powoduje, że powinien otrzymać 0 pkt w tym kryterium, a w konsekwencji nieuprawnione
uznanie, że oferta złożona przez Fart-Bis jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia; ewentualnie w przypadku
nieuwzględnienia przez Izbę powyższych zarzutów:
4.
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) PZP w zw. z art. 128 ust. 1 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 - 3 Pzp
poprzez zaniechanie wezwania Fart-
Bis do uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania wiedzą i doświadczeniem
(warunek określony przez zamawiającego w rozdziale VI pkt 2 ppkt 4 lit. a) SWZ).

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem postawionych zarzutów, tj.
odrzucenia oferty Fart-
Bis, ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienie zarzutów
dotyczących zaniechania odrzucenia oferty powtórzenia czynności badania i oceny ofert z
uwzględnieniem zarzutów postawionych w odwołaniu, tj. - wezwania Fart-Bis do
uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
dysponowania wiedzą i doświadczeniem (warunek określony w rozdziale VI pkt 2 ppkt 4 lit.
a) SWZ);
- przyznania Fart-
Bis „0” punktów (zamiast 12 punktów) w kryterium Mycie pojemników, a w
konsekwencji uznani
e, że ilość punktów uzyskanych łącznie przez Fart-Bis to 88 punktów;
3.
ponowienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.
Oferta
odwołującego uplasowała się na drugiej pozycji w rankingu ofert. W przypadku
prawidłowego działania Zamawiającego oferta złożona przez FART-BIS zostałaby
KIO 3721/21

odrzucona, a w konsekwencji to oferta Odwołującego zostałaby uznana za ofertę
najkorzystniejszą.

Zarzut dot. zaniechania odrzucenia oferty Fart-Bis -
niewykazanie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia.
1 . W pkt V formularza oferty, wykonawcy zobowiązani byli złożyć oświadczenie dotyczące
instalacji, do których będą przekazywane i w których będą przetwarzane odpady odebrane z
te
renu Gminy Waśniów. Informacje podane w tym punkcie formularza oferty zostaną
następnie umieszczone w § 5 ust. 9 będą stanowiły istotne umowy (instalacje zadeklarowane
przez Fart-
Bis w formularzu ofertowym po podpisaniu umowy staną się jej treścią).
2.
Zgodnie z rozdziałem XX pkt 3 a) i b) SWZ, Wykonawca, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do przedłożenia:
„a) Umowy zawartej z instalacją komunalną w zakresie przyjęcia przez instalację co najmniej
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających
biodegradacji -
umowa musi być zawarta z instalacją spełniającą wymogi dotyczące zasady
bliskości o której mowa w art. 20 ustawy o odpadach,
b) Umowy z pozostałymi instalacjami wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie, do których
Wykonawca przekazywał będzie pozostałe odpady objęte przedmiotem zamówienia, w tym
odpady selektywnie zbierane, ”
3.
W świetle przytoczonych postanowień nie pozostawia wątpliwości, że oświadczenie w
zakresie instalacji do których będą przekazywane i przetwarzane odpady z terenu Gminy
stanowi treść oferty oraz istotną deklarację co do sposobu realizacji zamówienia w zakresie
miejsca przekazywania odpadów. Oświadczenie dotyczące listy instalacji jest ściśle
powiązane z warunkiem udziału w postępowaniu dotyczącym uprawnień do prowadzenia
określonej działalności sformułowanym przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ.
4.
Zamawiający wskazał, że o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca,
który spełnia warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z o
drębnych przepisów w tym posiada ważne:

„zezwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w
związku z eksploatacją sortowni odpadów lub pozwolenie zintegrowane obejmujące
wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w związku z eksploatacją
sortowni odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją
sortowni odpadów, w zakresie obejmującym co najmniej odpady przewidziane do
przetworzenia 0 01 01, 15 01 02, 1501 04, 15 01 05, 1501 06, 20 01 01, 20 01 39, lub
umowę/y z podmiotem/ami posiadającym/i ważne zezwolenie na wytwarzanie odpadów z
uwzględnieniem przetwarzania odpadów w związku z eksploatacją sortowni odpadów lub
pozwolenia zintegrowane obejmujące wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem
KIO 3721/21

prz
etwarzania odpadów w związku z eksploatacją sortowni odpadów lub zezwolenie na
przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją sortowni odpadów w zakresie
obejmującym, co najmniej odpady do przetworzenia o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 20 01 01, 20 01 39,
lub

promesę od podmiotu/ów posiadającego/ych ważne zezwolenie na wytwarzanie odpadów z
uwzględnieniem przetwarzania odpadów w związku z eksploatacją sortowni odpadów lub
pozwolenie
zintegrowane
ob
ejmujące wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem
przetwarzania odpadów w związku z eksploatacją sortowni odpadów lub zezwolenie na
przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją sortowni odpadów, w zakresie
obejmującym, co najmniej odpady przewidziane do przetworzenia o kodzie 15 01 01, 15 01
02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 01, 20 01 39,
gwarantującą zawarcie przez
podmiot/y wystawiający/e promesę umowy z Wykonawcą na przyjęcie do zagospodarowania
i poddania procesowi ręcznego lub mechanicznego sortowania odpadów komunalnych o
kodach jw.
z terenu Gminy Waśniów, w sytuacji gdy oferta Wykonawcy zostanie uznana
przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. ”
5.
W złożonym Formularzu ofertowym,- Fart-Bis w pkt V wymienił instalacje do których
będą trafiały odpady z 18 frakcji odbieranych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
6.
8 grudnia 2021 r. Zamawiający wezwał Fart-Bis do przedłożenia podmiotowych
środków dowodowych, w tym w/w zezwoleń, umów tub promesy. W odpowiedzi w celu
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, r. VI pkt 2 ppkt 2 lit. c) SWZ, Fart-
Bis przedłożył: umowę zagospodarowania odpadów zawartą z BIO MED sp. z o.o. oraz
promesę przyjęcia odpadów do zagospodarowania wystawioną przez EKO-SAM BIS sp. z
o.o.
7.Przedstawiona przez Fart-Bis
promesa przyjęcia odpadów pochodząca od EKO-SAM BIS
sp. z o.o. nie może być uznana za potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu, gdyż EKO-SAM BIS sp. z o.o. nie został wymieniony formularzu ofertowym tj.
nie został umieszczony na liście instalacji. Zobowiązanie zawarte w promesie ma na celu
jedynie pozorne wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca Fart-
Bis nie zakładał, że będzie przekazywał odpady do tej konkretnej instalacji.
8.
Z literalnego brzmienia warunku sf
ormułowanego w rozdziale VI pkt 2 ppkt 2 lit. c)
SWZ, wynika że Zamawiającemu nie chodziło o przedstawienie jakiejkolwiek promesy
obejmujące określone kody odpadów, ale promesy gwarantującej zawarcie przez podmiot/y
wy
stawiający/e promesę umowy z wykonawcą na przyjęcie do zagospodarowania i poddania
procesowi ręcznego lub mechanicznego sortowania odpadów komunalnych o kodach
wskazanych
pochodzących z terenu Gminy, w sytuacji gdy oferta wykonawcy zostanie
uznana przez Za
mawiającego za najkorzystniejszą. Celem przedstawienia promesy było
KIO 3721/21

zatem za
gwarantowanie, że podmiot (instalacja), który ją wystawił będzie następnie
faktycznie uczestniczył w realizacji zamówienia poprzez zagospodarowywanie odpadów.
Skoro Fart-Bis nie pr
zewidział w formularzu realizacji zamówienia przy wykorzystaniu
instalacji EKOSAM to przedstawiona promesa nie jest dokumentem
potwierdzającym
spełnienie warunków udziału.
9.
Zatem
treść oferty Fart-Bis jest niezgodna z warunkami i jako taka podlega
odrzuceniu.
10.
Biorąc pod uwagę, że oświadczenie zawarte w pkt V formularza oferty dotyczące
instalacji do których będą przekazywane odpady stanowi treść oferty, brak jest podstaw do
sk
orzystania przez Zamawiającego z dyspozycji art. 128 ust. 1 lub ust. 4 PZP i wezwania
wykonawcy Fart-
Bis do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. Takie działanie
prowadziłoby do niedopuszczalnej zmiany treści oferty polegającej na uzupełnieniu listy
instalacji zamieszczonej w pkt V formularza ofertowego.
11. U
mowa o zagospodarowanie odpadów zawarta pomiędzy Fart-Bis, a BIO-MED nie
obejmuje wszystkich wymag
anych przez Zamawiającego kodów odpadów, gdyż nie
obejmuje kodów 20 01 01 (papier i tektura) i 20 01 39 (tworzywa sztuczne), a zatem nie jest
możliwe wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VI
pkt 2 p
pkt 2c SWZ wyłącznie poprzez powołanie się na w/ w umowę.
Zarzut dot. zaniechania odrzucenia oferty Fart-Bis - n
iezgodność z warunkami zamówienia.
1.
W art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp wskazano, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść
jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zgodnie z definicją warunków zamówienia zawartą
w art. 7 pkt 29 Pzp, przez warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą
zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu
przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny
ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W wyroku z dnia 7 maja 2012 r., sygn. akt KIO 817/12, który w
dalszym ciągu pozostaje aktualny, Izba podkreśliła: "Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
(obecnie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp - przyp. wt.) p
odstawą odrzucenia oferty jest niezgodność
treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niezgodność ta przejawia
się przede wszystkim w zaoferowaniu przedmiotu zamówienia nieposiadającego
wymaganych właściwości lub cech, lub też niewłaściwego, w stosunku do wymagań
zamawiającego, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia”.
2.
Oferta złożona przez Fart-Bis jest niezgodna z warunkami zamówienia, w zakresie w jakim
w pkt V formularza ofertowego wykonawca ten dla frakcji odpadów wymienionych w ppkt 2,
4, 5, 6, 7, 10, 12 oraz 17 poda
ł instalację własną wskazując: „PUK FART-BIS sp. z o.o. (z
chwilą uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów) która nie posiada statusu instalacji
w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska, a
KIO 3721/21

zatem nie będzie w stanie przyjąć i przetworzyć odpadów odebranych z terenu Gminy
Waśniów.
3. Podany w formularzu ofertowym Fart-
Bis ma jedynie zezwolenie na zbieranie odpadów,
nie posiada natomiast wymaganego zezwolenia na zbie
ranie i przetwarzanie odpadów.
Powyższe zostało potwierdzone przez samego wykonawcę, który w każdym z w/w punktów
w nawiasie dodała adnotację, że do tej instalacji odpady będą przekazywane z chwilą
uzyskania zezwolenia na przetw
arzanie odpadów.
4. Jak podnoszono, informacje zamieszczone w formularzu oferty w zakresie instalacji
stanowią treść oferty oraz istotną deklarację co do sposobu realizacji zamówienia (miejsca
przekazywania i przetwarzania odpadów). Jest to wiążące oświadczenie wykonawcy, które
nie m
oże być dowolnie zmieniane. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie zarówno w
fakcie umieszczenia tej listy prz
ez Zamawiającego w treści formularza ofertowego, jak i w
tym, że wspomniana lista zostanie powtórzona w § 5 ust. 9 wzoru umowy.
5. T
reść pkt V formularza oferty jest precyzyjna i jednoznaczna „oświadczamy, że odebrane
odpady, będą przekazywane i przetwarzane w następujących instalacjach Sformułowanie
„odebrane odpady, będą przekazywane i przetwarzane” jednoznacznie wskazuje, że w tym
punkcie for
mularza należało podać instalacje do których wykonawca będzie faktycznie
przekazywał odpady odebrane z terenu Gminy Waśniów, a nie wszystkie znane mu
instalacje, w tym również takie które w bliżej nieokreślonym momencie w przyszłości mogą
uzyskać wymagane zezwolenie, ale nie posiadają go w momencie złożenia oferty (a zatem w
momencie złożenia przez wykonawcę deklaracji co do sposobu realizacji zamówienia).
Oświadczenie zawarte w pkt V formularza oferty stanowi zobowiązanie do realizacji
zamówienia w sposób wskazany w ofercie tj. przy udziale konkretnych instalacji.
6.
P
odkreślenia wymaga, że żądanie przez Zamawiającego podania w treści formularza
oferty listy instalac
ji do których będą przekazywane i przetwarzane poszczególne frakcje
odpadów stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888
ze
zm.). Zgodnie z przepisem wójt w przypadku sporządzania dokumentów zamówienia
określa w nich w szczególności: „instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do
których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest
obowiązany przekazać odebrane odpady w przypadku udzielania zamówienia publicznego
na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich
instalacji w ofercie -
w przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie i
zagospodarowywanie tych odpadów; w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów
selektywnie zbieranych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady;
7.
Podsumowując, Fart-Bis poprzez wskazanie w pkt V formularza oferty dla frakcji odpadów
wymienionych w ppkt 2, 4, 5, 6,
7, 10, 12 oraz 17 podmiotu niepodsiadającego statusu
KIO 3721/21

instalacji (nieposiadającego odpowiednich uprawnień w tym zakresie) zadeklarował
wykonanie zamówienia, w sposób niezgodny z warunkami zamówienia, co stanowi
przesłankę odrzucenia oferty określoną w art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
8.
Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Warto zwrócić uwagę na
wyrok KIO 809/19, w którym Izba podzieliła stanowisko zamawiającego o konieczności
odrzu
cenia jako niezgodnej z treścią SIWZ oferty wykonawcy, który wskazał na liście
instalacji podmioty, którym nie będzie mógł przekazywać odpadów, gdyż uznała, że lista
stanowi treść oferty, która nie może uleć zmianie lub uzupełnieniu w toku postępowania:
„Odnosząc się do zarzutu dotyczącego odrzucenia oferty odwołującego z powodu jej
niezgodności z siwz, należy w pierwszej kolejności zauważyć, że zgodnie z art. 66 S 1
ustawy kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oświadczenie drugiej stronie
woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Z
przepisu wynika, że oferta jest oświadczeniem woli zawierającym istotne postanowienia
przyszłej umowy. Składający ww. oświadczenie woli jest nim związany przez określony czas,
który to czas - w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- jest
wskazany przez zamawiającego.
Biorąc pod uwagę powyższe, nie można zgodzić się z odwołującym, że zawarty przez niego
w ofercie wykaz instalacji, do których będzie przekazywał odpady, powinien być traktowany
jako wyłącznie informacyjny, czy deklaratoryjny. Po pierwsze, jak już wyżej wskazano,
podmiot składający ofertę składa oświadczenie woli, które nie może być dowolnie zmieniane
i które ma charakter wiążący, zatem nie można traktować oferty jako wyłącznie "pisma
informacyjnego". Po drugie, należy zauważyć, że w przedmiotowym postępowaniu treść nad
tabelą, do której należało wpisać instalacje, była precyzyjna: "Wykaz instalacji, do których
przekazywane będą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości". Tekst: "do których
przekazywane będą” jasno wskazuje, że do tabeli należało wpisać wyłącznie te instalacje, do
których wykonawca po zawarciu umowy z zamawiającym faktycznie będzie przekazywał
odpady, a nie wszystkie insta
lacje, które sq znane odwołującemu i co do których dopiero po
zawarciu umowy podejmie on decyzję, do której wozić odpady, a do której nie. Innymi słowy:
decydując się na wpisanie określonych instalacji do oferty, odwołujący zobowiązał się, że
właśnie do tych instalacji będzie rzeczywiście przekazywał odpady. Taki jest bowiem
charakter oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia i taki byt cel zamieszczenia przez
zamawiającego ww. tabeli w formularzu ofertowym.
Odwołujący wpisał do tabeli w ofercie 39 instalacji, z których część nie jest uprawniona do
odbioru odpadów, gdyż: są instalacjami spoza regionu, do którego można te odpady
przekazywać zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
województwa śląskiego albo nie mogą odbierać odpadów o określonych kodach, które
odwołujący 'wpisał do tabeli albo nie odbierają w ogóle odpadów od podmiotów
KIO 3721/21

zewnętrznych. Tym samym, skoro odwołujący wpisał do oferty m.in. instalacje, którym z ww.
przyczyn nie będzie mógł przekazywać odpadów, to znaczy, że odwołujący zaoferował
realizację przedmiotu zamówienia niezgodnie z siwz. Należy bowiem zauważyć, że w pkt Il
ust.
1 OPZ zamawiający wpisał: "Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania
odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa". Z kolei choćby w art. 20 ustawy o
odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze z
m.) Ustawodawca sformułował zasadę bliskości
przetwarzania odpadów, w tym w szczególności w ust. 7 i 8.
9.
Oferta Fart-Bis podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp jako
niezgodna z warunkami zamówienia również z uwagi na fakt, że w omawianym pkt V
formularza oferty, wykonawca nie podał pełnych nazw i adresów instalacji, co uniemożliwia
Zamawiającemu weryfikację sposobu realizacji zamówienia, w szczególności weryfikację czy
podane przez wykonawcę instalacje posiadają status instalacji oraz faktycznie będą w stanie
przyjąć i zagospodarować odpady odebrane z terenu gminy (weryfikacja mocy przerobowych
kon
kretnej instalacji), jak również weryfikację instalacji pod kątem spełniania zasady
bliskości.
10. Np.
w ppkt 3 dla odpadów z frakcji szkło bezbarwne i kolorowe, FartBis jako instalacje
podał nazwę podmiotu prowadzącego instalacje tj. K. Recykling S.A. Podmiot ten prowadzi 3
instalacje, w których przyjmuje i przetwarza odpady tej frakcji. Brak podania adresu instalacji
lub innego
konkretnego oznaczenia instalacji uniemożliwia weryfikację, do której konkretnie z
instalacji prowadzonych przez ten podmio
t będą trafiały odpady odbierane z terenu Gminy,
co jest istotne nie tylko pod kątem badania i oceny ofert, ale przede wszystkim pod kątem
kontroli realizacji przedmiotu zamówienia w toku obowiązywania umowy.
11.
Kolejnym argumentem jest fakt, że dla odpadów frakcji papier i tektura wykonawca
ten w pkt
V formularza ofertowego podał dwa podmioty, z których jeden (instalacja Fart-Bis)
nie
ma statusu instalacji, gdyż nie ma odpowiednich zezwoleń, z kolei drugi - BIO MED sp. z
o.o., ma zezwolenie na przetwarzan
ie odpadów wyłącznie o kodzie 15 01 01 - opakowania z
papieru i tektury (nie ma zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 20 01 01 papier i
tektura, które również są objęte przedmiotem zamówienia). W związku z tym należy uznać,
że Fart-Bis pomimo ciążącego na nim obowiązku nie wskazał instalacji, do której będą
przekazywane i w której będą przetwarzane odpady frakcji papier i tektura, gdyż BIO MED
nie ma zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 20 01 01 papier i tektura.
12.
P
o raz kolejny podkreślenia wymaga, że lista instalacji jako treść oferty - wiążące
oświadczenie wykonawcy co do sposobu realizacji zamówienia, nie podlega uzupełnieniu ani
zmianie na tym etapie postępowania.
Zarzut dot. nieuprawnionego przyznania Fart-
Bis 12 punktów w kryterium oceny ofert Mycie
pojemników.
KIO 3721/21

1. W r.
XIX pkt 4 SWZ, Zamawiający wskazał, że wybór oferty zostanie dokonany w oparciu
o przyjęte kryteria oceny ofert: KI - cena (60%), K2 - wyposażenie nieruchomości w
pojemniki do zbiórki selektywnej odpadów (16%), K3 - mycie pojemników - mycie i
dezynfekcja wszystkich dostarczonych pojemników na odpady komunalne (12%), K4
częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości (12%).
, Zamawiający wskazał, że w kryterium Mycie pojemników (K3) punkty będą przyznawane w
następujący sposób: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane jak poniżej:
za zobowiązanie do mycia pojemników K3 = 12 pkt za brak zobowiązania mycia pojemników
K3 = 0 pkt
Wymagane jest wykonywanie mycia pojemników za pomocą pojazdu specjalistycznego
p
rzystosowanego do mycia i dezynfekcji pojemników wyposażonego w myjkę o zamkniętym
obiegu wody.
W przypadku zobowiązania się Wykonawcy do mycia pojemników, termin
wykonania ich mycia i dezynfekcji zostanie ujęty przez Wykonawcę w dostarczonym do
akceptacji
Harmonogramie odbioru odpadów. Sposób realizacji kryterium przez Wykonawcę
został opisany także w OPZ Zał nr 1 do SWZ. Zobowiązanie nie dotyczy lokalizacji
wskazanych jako trudnodostępne gdzie dojechanie pojazdu specjalistycznego nie jest
możliwe. ”
3. W
odpowiedzi na pytanie nr 4, wyjaśnienia treści SWZ z dnia 1 grudnia 2021 r. ,
Zamawiający dopuścił możliwość wykonania zadania przy wykorzystaniu dwóch
samochodów udzielając następującej odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców:
„Zamawiający po przeanalizowaniu zapisów w Opisu Przedmiotu Zamówienia - zwanego
dalej „OPZ”, dopuszcza możliwość wykonywania zadania przy wykorzystaniu dwóch
samochodów. Nadmieniamy, iż usługa musi być wykonywana jednocześnie poprzez jeden
samochód który odbiera odpady, oraz drugi który dokonuje mycia i dezynfekcji pojemników.
Nadmieniamy, iż pojazd który będzie służył do mycia pojemników musi spełniać wymagania
opisane w
OPZ. ”
4.
W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający zmodyfikował rozdział XVI pkt 4 lit.
b) SWZ nadając mu następujące brzmienie: „Dysponuje pojazdami wymaganymi przez
Zamawiającego które będą wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia, o których
mowa w Rozdziale Il pkt. 9 ppkt.2 OPZ, w tym co najmniej: dwoma pojazdami
przystosowanymi do odbierania z
mieszanych odpadów komunalnych; dwoma pojazdami
przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; jednym
poja
zdem bezpylnym przystosowanym do odbioru odpadów biodegradowalnych jednym
pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej jednym pojazdem
przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych z terenów trudnodostępnych, jednym
pojazdem posiadającym zamontowaną myjkę do pojemników, przystosowanym do mycia i
dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów (dysponowanie pojazdem posiadającym
KIO 3721/21

myjkę spełniającą wymagania opisane w OPZ musi wykazać Wykonawca który w kryterium
pozacenowym „K3” zadeklarował mycie pojemników)”
5. W drodze tych
h wyjaśnień z 1 grudnia 2021 r. , Zamawiający wprowadził również zmiany
w rozdziale Il p
unkt 7 lit. a) OPZ nadając mu następujące brzmienie: „a) Mycie w zabudowie
jednorodzinnej pojemników na odpady komunalne. W przypadku, gdy na etapie oceny oferty
Wykonawca zadeklarował mycie w zabudowie jednorodzinnej pojemników na za co otrzymał
dodatkowe
punkty za spełnienie kryteriów niezwiązanych z ceną podczas oceny oferty, jest
zobowiązany do mycia, dezynfekcji i dezynsekcji pojemników zgodnie z wymaganiami z
zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej w miejscu odbioru odpadów raz w roku w
okresi
e wiosna/ lato. Mycie pojemników musi się odbywać przy użyciu:
1) specjalistycznego pojazdu typu „śmieciarko-myjka” o dopuszczalnej masie całkowitej nie
większej niż 26 ton, bezpylnego, z funkcją kompaktującą, którego konstrukcja umożliwia
jednocześnie odbiór odpadów i mycie pojemników, wyposażonego w myjkę z zamkniętym
obiegiem wody, który uniemożliwia wydostawanie się na zewnątrz pojazdu odpadów i
zanieczyszczonej wody z mytego pojemnika lub
Pojazdu specjalistycznego typu „myjka”
wyposażonego w myjkę z zamkniętym obiegiem wody, który uniemożliwia wydostawanie się
na ze
wnątrz pojazdu odpadów i zanieczyszczonej wody z mytego pojemnika.
Odbiór odpadów i mycie pojemników musi się odbyć w miejscu odbioru odpadów,
jednocześnie i w tym samym czasie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania
pisemnych raportów z wykonania usługi, zawierających adresy nieruchomości, na których
usługa była wykonana i rodzaj oraz liczbę pojemników poddanych myciu i dezynfekcji.
6.7. W formularzu ofertowym Fart-
Bis zobowiązał się do mycia dostarczonych pojemników.
N
a wezwanie do złożenia dokumentów z 8 grudnia 2021 r., przedstawił wykaz narzędzi,
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia, w którym w poz. 6 podał informacje w zakresie dysponowania
jednym pojazdem posiadającym zamontowaną myjkę do pojemników, przystosowanym do
mycia i dezynfekcji poje
mników w miejscu odbioru odpadów, podał nie pojazd, a zespół
pojazdów (bus i przyczepa).
8.
Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy prawo o ruchu drogowym, pojazd to środek transportu
przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego
przy
stosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch. Natomiast zgodnie z art. 2
pkt 49) tejże ustawy, zespół pojazdów oznacza pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania
się po drodze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania. W końcu,
przyczepa -
zgodnie z pkt 50) tego samego artykułu to pojazd bez silnika, przystosowany do
łączenia go z innym pojazdem.
9.
Zamawiający posługuje się w dokumentacji przetargowej pojęciami „pojazd” lub
„samochód”, nie posługuje się natomiast pojęciem „zespołu pojazdów”. Wobec uwarunkowań
KIO 3721/21

lokalnych mogą występować zatem ograniczenia faktyczne (jak np. wąskie drogi z ostrymi
zakrętami) lub prawne (zakazy ruchu dla zespołów pojazdów), które mogą uniemożliwiać
zrealizowanie usługi mycia pojemników zespołem pojazdów. Podsumowując, w tych
okolicznościach wykazanie przez Fart-Bis w wykazie zespołu pojazdów zamiast pojazdu
powoduje, że wykonawca ten nie powinien otrzymać punktów w kryterium oceny ofert Mycie
pojemników (nie wykazał dysponowania wymaganym przez Zamawiającego pojazdem).
10.
Jak wynika z Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, Fart-
Bis otrzymał łącznie
100 punktów w ramach kryteriów oceny ofert, w tym 12 pkt w ramach kryterium Mycie
pojemników. W przypadku prawidłowego działania Zamawiającego i przyznania Fart-Bis „O”
punktów w ramach kryterium Mycie pojemników, łączna punktacja tego wykonawcy
wyniosłaby 88 punktów, a zatem złożona przez niego oferta zostałaby sklasyfikowana na
drugiej, a nie na pierwszej pozycji w rankingu ofert.
IV.
Zarzut dot. zaniechania wezwania Fart-
Bis do uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych.
1 . Przedmiotowy zarzut został sformułowany z daleko posuniętej ostrożności
jako zarzut ewentualny, w przypadku nie podzielenia przez Izbę argumentacji podniesionej w
zakre
sie zarzutów zaniechania odrzucenia oferty Fart-Bis. Został on sformułowany z uwagi
na brzmienie art. 128 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którym, jeżeli wykonawca nie złożył
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 , podmiotowych środków dowodowych,
innyc
h dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne
lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich
złożenie, uzupełnienie lub poprawienie. W przypadku uwzględnienia przez Izbę zarzutów
dotyczących zaniechania odrzucenia oferty Fart-Bis zastosowanie znajdzie art. 128 ust. 1 pkt
1 Pzp.
2. Zamawiający wezwał FartBis do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych, w tym
w/w wykazu usług (zał 8 do SWZ) wraz z dowodami określającymi czy usługi podane w
wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W odpowiedzi, w załączeniu do
pisma z 13 grudnia 2021 r. Fart-
Bis przedstawił Wykaz wykonanych lub wykonywanych
usług, w którym podano dwie usługi, usługę zrealizowaną na rzecz Gminy Ćmielów oraz
usługę zrealizowaną na rzecz Gminy Rozprza.
3.
Analiza złożonego wykazu prowadzi do wniosku, że wykonawca ten nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdyż:
a)
W odniesieniu do żadnej z usług wskazanych w wykazie, Fart-Bis nie podał informacji
o masie odpadów odebranych w ramach realizacji referencyjnych usług, a zatem brak jest
mo
żliwości zweryfikowania czy spełniają one wymóg łącznej masy odebranych i
zagospodarowanych odpadów na poziomie 900 Mg rocznie;
KIO 3721/21

b)
Do wykazu nie dołączono dowodów określających czy usługi wymienione w wykazie
zostały wykonane tub są wykonywane należycie.
4.
Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, należy dojść do wniosku, że
zaktualizował się obowiązek Zamawiającego określony w art. 128 ust. 1 Pzp. W tych
okolicznościach, zaniechanie wezwania Fart-Bis do uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych stano
wi naruszenie wskazanych w odwołaniu przepisów Pzp.

Zamawiający dnia 14 stycznia 2022 r. w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie w
całości.
Uzasadniając stanowisko wskazał, co następuje.
Złożone w postępowaniu oferty kształtowały się następująco:
1)
oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Fart-Bis” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach —
na kwotę 835 725,60 zł brutto,
2)
oferta Odwołującego Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Ostrowcu
Swiętokrzyskim — na kwotę 862 893,00 zł brutto.
Jako oferta korzystniejsza została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
„Fart-Bis” Sp. z o.o. (dalej jako „Fart-Bis”).
Zamawiający przytoczył zarzuty i żądania odwołującego, a następnie przedstawił stanowisko
własne.
Ad. 1
Zamawi
ający nie uwzględnia zarzutu i żądania Odwołującego w całości.
Odwołujący zarzucił, że promesa przyjęcia odpadów do zagospodarowania, pochodząca od
EKO-
SAM BIS sp. z o.o. nie może być uznana za potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu, gdyż podmiot ten nie został wymieniony w pkt 5 formularza ofertowego
Fart-
Bis, tj. nie został umieszczony na liście instalacji, do których Fart-Bis będzie
przekazywał odpady odebrane z terenu Gminy Waśniów.
Zamawiający informuje, że Fart-Bis składając ofertę, w dziale V kwestionariusza ofertowego
dla kodów 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 Os; 15 01 06, 20 01 01, 20 01 39 jako
instalację przetwarzającą odpady wskazał BIO-MED Sp. z o.o.
Zamawiający pismem z dnia 08 grudnia 2021 r. wezwał Fart-Bis do złożenia podmiotowych
środków dowodowych. Oferent ten w dniu 13 grudnia 2021 r. złożył żądane dokumenty.
Jednym z nich była umowa z firmą EKO-SAM BIS sp. z o.o., która potwierdzała posiadanie
umowy z instalacją przetwarzającą odpady dla kodów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01
05, 15 Ol 06. Ponieważ przedłożona umowa nie dotyczyła odpadów dla kodów 20 Ol 01
(papier i tektura) i 20 01 39 (tworzywa sztuczne), Zamawiający w dniu 16 grudnia 2021 r.
(pismo o znaku T .2710.24.2021, plik o nazwie „09.wezwanie do uzupełnienia dokumentów i
KIO 3721/21

złożenia wyjaśnień FART” w folderze „02.Procedura - od otwarcia ofert”) wezwał Fart-Bis do
złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Fart-Bis przesłał bowiem dwa pliki,
których nazwy wskazywały na aneksowanie powyższej umowy (pliki o nazwach „BioMed
aneksl” i „BioMed aneks2"), lecz Zamawiający nie mógł zweryfikować ich treści, gdyż były w
formacie podpisu kwalifikowanego „XADES”. Zamawiający wskazał również, że Oferent
przedłożył promesę z EKO-SAM BIS sp. z o.o., która obejmowała odpady o kodach 20 Ol Ol
i 20 01 39, lecz podmiot ten nie został wskazany w kwestionariuszu ofertowym jako
odbierający odpady typu papier i tektura oraz tworzywa sztuczne.
W odpowiedzi Fart-
Bis pismem z dnia 20 grudnia 2()21 r. przedłożył aneks z dnia 1 grudnia
2021 r. do umowy z BIO-
MED sp. z o.o., obejmujący odbieranie odpadów o kodach 20 01 01
i 20 Ol 39 (pismo przewodnie oraz aneks znajdują się w folderze
„09a.Uzupełnienie II”). Poinformował, że przesłane wcześniej pliki to pierwsza i druga strona
ww. aneksu
w formacie JPG. Wskazał również, iż promesa przyjęcia odpadów do
zagospodarowania z EKO-
SAM Bis sp. z o.o. została złożona dodatkowo.
Zamawiający uznał, że Fart-Bis poprawnie przedłożył wymagane podmiotowe środki
dowodowe, potwierdzające posiadanie umowy z instalacją przetwarzającą odpady,
wskazaną w kwestionariuszu ofertowym Ponadto, skoro umowa z BIO-MED sp. z o.o.
obejmowała wszystkie wymagane kody odpadów, nie było konieczności weryfikowania pod
tym kątem promesy z EKO-SAM BIS sp. z o.o.
Ad. 2
Zamawiający nie uwzględnia zarzutu i żądania Odwołującego w całości.
Odwołujący zarzucił, że oferta złożona przez Fart-Bis jest niezgodna z warunkami
zamówienia w zakresie, w jakim w pkt. V formularza ofertowego oferent ten dla frakcji
odpadów wymienionych w ppkt. 2 — 7, 10, 12 i 17 podał instalację własną, wskazując „PUK
FART-BIS sp. z o.o. (z chwil
ą uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów)”
Odwołujący wskazał, że podmiot ten nie posiada statusu instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony środowiska, a zatem nie będzie w stanie
przyjąć i przetworzyć odpadów odebranych z terenu Gminy Waśniów. Podany w formularzu
ofertowym Fart-Bis ma j
edynie zezwolenie na zbieranie odpadów, nie posiada natomiast
wymaganego zezwolenia
na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zostało to potwierdzone
przez ww. oferenta, który w każdym z przytoczonych podpunktów w nawiasie dodał
adnotację, że do tej instalacji odpady będą przekazywane z chwilą uzyskania zezwolenia na
przetwarzanie odpadów.
Za
mawiający nie zgadza się z powyższym zarzutem. W wykazie ujęte zostały instalacje, do
których Fart-Bis może przekazywać odpady komunalne określonych frakcji. Oceniając oferty
Zamawiający nie brał pod uwagę instalacji, przy których dodano adnotację, iż nie posiadają
zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Zamawiający przyjął, że oferent wpisał je
KIO 3721/21

dodatkowo, aby móc do nich przekazywać odpady w przyszłości, gdy uzyskają niezbędne
pozwolenia. Było to działanie zbędne, gdyż wbrew twierdzeniom Odwołującego, zmianę
instalacji można przeprowadzić na etapie realizacji umowy (o czym będzie mowa dalej).
Natomiast nie jest możliwe odrzucenie oferty Fart-Bis w sytuacji, gdy obok instalacji, do
których odpady mogą być przekazywane, wpisał dodatkowo takie, które nie posiadają
jeszcze pozwoleń. Nie sposób przyjąć, by oferent ten działał w celu wprowadzenia
Zamawiającego w błąd, gdyż wyraźnie podał, że owe dodatkowe instalacje nie posiadają
zezw
oleń na przetwarzanie określonych frakcji odpadów na dzień składania wykazu.
Odwołujący zarzucił, że instalacja PUK Fart-Bis sp. z o.o. nie posiada zezwoleń na
przetwarzanie odpadów, wobec czego nie będzie w stanie przyjąć i przetworzyć odpadów z
terenu Gm
iny Waśniów. Stwierdził, iż informacje zamieszczone w formularzu oferty w
zakresie i
nstalacji stanowią treść oferty oraz „istotną deklarację co do sposobu realizacji
zamówienia (miejsca przekazywania i przetwarzania odpadów,). Jest to wiążące
oświadczenie wykonawcy, które nie może być dowolnie zmieniane”.
O ile Zamawiający dobrze rozumie intencje Odwołującego, to twierdzi on, iż Fart-Bis,
przyznając wyraźnie w wykazie, że jego instalacja własna nie posiada jeszcze zezwoleń na
przetwarzanie odpadów, zadeklarował przekazywanie do niej odpadów. Jest to teza co
najmniej ryzykowna, gdyż zakłada sabotowanie przez Fart-B s złożonej przez siebie oferty,
oczywistym jest bowiem, że Zamawiający odrzuciłby taką ofertę lecz jedynie pod warunkiem,
że w wykazie nie byłoby żadnych innych podmiotów, do których ww. oferent mógłby
przekazywać odpady. Podmioty takie jednakże zostały przez Fart-Bis w wykazie
jednoznacznie określone.
Odnieść się w tym miejscu należy do twierdzenia Odwołującego, jakoby informacje
zamieszczone w for
mularzu oferty w zakresie instalacji nie mogą być dowolnie zmieniane.
Istotnie, nie
mogą być zmieniane „dowolnie”, jednostronnie, jednakże nie są one stałe i
niewzruszone w trakcie realizacji zamówienia. Jak wynika bowiem z orzecznictwa KIO,
obowiązek określania instalacji, do których podmiot odbierający odpady jest obowiązany
przekazać odebrane odpady, ma charakter informacyjny i nie może nakładać na wykonawcę
zobowiązania, iż całość odpadów odebranych zostanie przekazana do określonych w
umowie instalacji.
Świadczenie zamówienia ma charakter ciągły i obejmuje relatywnie długi
czas. Nie j
est nawet możliwe do przewidzenia, czy instalacje wskazywane przez oferenta
będą funkcjonować przez cały okres realizacji zamówienia. Izba podkreśla: „ani przepisy
ustawy P
zp, ani tym bardziej przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
nie
ograniczają w żaden sposób możliwości zmiany instalacji wskazanej przez wykonawcę w
jego ofercie na etapie realizacji zamówienia” (wyrok z dnia 1 czerwca 2021 r., KIO 1229/21).
KIO 3721/21

Wobec powyższego, możliwa jest zmiana instalacji, ujętych w przedłożonym przez oferenta
wykazie. Tym bardziej jest to dopuszczalne w sytuacji, która ma miejsce w niniejszym
postępowaniu: gdy Fart-Bis podał w formularzu ofertowym instalacje alternatywne.
Odwołujący przytoczył wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 maja 2019 r. (KIO
809/19) na rzekomy
dowód tego, że odrzuceniu podlega oferta wykonawcy, który wskazał na
liście instalacji podmioty, którym nie będzie mógł przekazywać odpadów, gdyż „lista stanowi
treść oferty, która nie może ulec zmianie lub uzupełnieniu w toku postępowania”. Jednakże
Odwołujący pomija fakt, iż w sprawie, której dotyczy powyższy wyrok, oferent zamieścił na
wykazie 39 instalacji, twierdząc następnie, że wykaz ten powinien być traktowany wyłącznie
jako informacyjny. Natomiast w przypadku będącym przedmiotem bieżącego postępowania
Fart-
Bis wskazywał na wykazie podmioty, którym realnie będzie przekazywał odpady — czy
to od początku realizacji umowy, czy to po uzyskaniu przez dany podmiot (tu: PUK Fart-Bis
sp. z o.o.) właściwego zezwolenia.
Odwołujący zarzucił, iż Fart-Bis „nie podał pełnych nazw i adresów instalacji, co uniemożliwia
Zamawiającemu weryfikację sposobu realizacji zamówienia”. Zamawiający stwierdza, że
jeżeli oferent w kwestionariuszu wskazał nazwę instalacji, a nie podał jej pełnego adresu, to
Z
amawiający za pomocą ogólnodostępnych informacji (np. poprzez strony internetowe
danych podmiotów) może pozyskać owe adresy, wobec czego nie wymagał składania
wyjaśnień w tym zakresie. W przypadku natomiast przedsiębiorstwa K. Recycling S.A.,
Odwołujący słusznie zauważył, że podmiot ten prowadzi trzy instalacje, które przyjmują i
przetwarzają odpady frakcji szkło bezbarwne i kolorowe (w miejscowościach Wyszków —
woj. m
azowieckie, Pełkinie — woj. podkarpackie i Lubiniec — woj. śląskie). Zamawiający
ust
alił, że instalacją położoną najbliżej Zamawiającego jest znajdująca się w miejscowości
Pełkinie. Wykonawca składając ofertę zaakceptował treść SWZ i opisu przedmiotu
zamówienia, które zobowiązują wykonawcę do przekazywania odpadów odebranych od
mieszkańców gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadą bliskości,
sformułowana w art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach. Wobec tego Zamawiający przyjął, iż
odpady, o k
tórych mowa powyżej, będą kierowane do instalacji zlokalizowanej najbliżej, tj. do
m
iejscowości Pełkinie.
Odwołujący zarzucił, ze dla odpadów frakcji papier i tektura Fart-Bis w pkt. V formularza
ofertowego podał dwa podmioty, z czego jeden (Fart-Bis) nie posiada statusu instalacji, a
drugi (BIO-MED sp. z o.o.) posiada zezwolenie na przet
warzanie odpadów o kodzie 15 01 01
(opakowania z papieru i tektury), a nie ma zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie
20 01 Ol (papier i tektura).
Fart-Bis pismem z dn
ia 20 grudnia 2021 r. przedłożył aneks do umowy z BIO-MED sp. z o.o.,
obejmujący przyjmowanie i zagospodarowywanie odpadów m.in. o kodzie 20 01 01 (papier i
tektura), o czym mowa w odpowiedzi na zarzut ad. 1. Wobec tego nie sposób zaakceptować
KIO 3721/21

stanowiska O
dwołującego, który twierdzi, że Fart-Bis nie wskazał instalacji, do której będą
przetwarzane i przekazywane odpady frakcji papier i tektura.
Zamawiający w toku postępowania nie badał zezwoleń posiadanych przez instalacje,
wskazywane przez oferentów. Wymóg taki nie został ujęty ani w specyfikacji warunków
zamówienia, ani w żadnym innym dokumencie postępowania. Podobnie w pkt. XX
Specyfikacji Warunków Zamówienia ujęte zostały dokumenty, których Zamawiający mógł
żądać od wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. W wykazie tym
znajdują się umowy z instalacjami komunalnymi, potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, umowa konsorcjum oraz harmonogram odbioru odpadów.
Zobowiązanie wykonawcy do przedłożenia zezwoleń posiadanych przez instalacje,
stanowiłby naruszenie przepisów ustawy Pzp.
Zamawiający nie posiada wiedzy, jakoby BIO-MED sp. z o.o. nie posiadał zezwoleń,
niezbędnych do odbioru i przetwarzania odpadów. Natomiast w związku z informacjami
ujętymi w odwołaniu, kwestia ta będzie przedmiotem kontroli w zakresie prawidłowej
realizacji przedmiotu umowy.
Ad. 3
Zamawiający nie uwzględnia zarzutu.
Odwołujący zarzucił, iż Fart-Bis, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu w zakresie dysponowania pojazdem posiadającym zamontowaną myjkę do
pojemników, przystosowanym do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru
odpadów, podał nie pojazd, a zespół pojazdów. Następnie przytoczył definicję pojazdu z
ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wskazał, że Zamawiający posługuje się w dokumentacji
przetargowej pojęciami „pojazd” lub „samochód”, nie posługuje się natomiast pojęciem
„zespołu pojazdów”. Zasugerował, iż mogą istnieć ograniczenia faktyczne (wąskie drogi z
ostrymi zakrętami) lub prawne (zakazy ruchu dla zespołu pojazdów), które mogą
uniemożliwiać zrealizowanie usługi mycia pojemników zespołem pojazdów.
Jak zauważył sam Odwołujący, Zamawiający posługuje się w dokumentacji przetargowej
pojęciami „pojazd” lub „samochód”. Są to pojęcia w rozumieniu potocznym. Dowodem na to
jest fakt, iż gdyby Zamawiający zamierzał używać terminów ustawowych, to w miejscu
„samochodu” zastosowałby zapewne „samochód ciężarowy” (którym w rozumieniu ustawy
Prawo o ruchu drogowym
— jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do
przewozu ładunków), a w miejscu „pojazdu” (wg ustawy „środek transportu przeznaczony do
poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem
urządzenia wspomagającego ruch”, czyli również np. wózek rowerowy, dorożka zaprzęgnięta
w czwórkę koni czy ciągnik rolniczy) znalazłby się zapewne „pojazd samochodowy” („pojazd
silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h;
określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego”). Z kolei zamiast „pojazdu specjalistycznego”,
KIO 3721/21

użytego w S2 ust. 9 projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ), a nie zdefiniowanego w
ustawie Prawo o ruchu drogowym, pojawiłby się „pojazd specjalny”, oznaczający „pojazd
samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która
powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia”
Skoro Zamawiający w całej dokumentacji postępowania nie posługuje się precyzyjnymi
terminami z ustawy Prawo o ruchu drogowym, to nadużyciem jest sugerowanie, że
zastosował je w jednym tylko miejscu: pisząc o pojeździe do mycia pojemników. Zgodnie
natomiast z orzecznictwem Izby, wszelkie nieprecyzyjne postanowienia SWZ nie mogą
wywoływać negatywnych skutków wobec podmiotów uczestniczących w przetargu (wyrok z
dnia 4 grudnia 2019, KIO 2352/19).
Na marginesie Zamawiający stwierdza, iż wbrew obawom Odwołującego, nie ma na terenie
gminy Waśniów miejsc, do których dostęp przez zespół pojazdów byłby ograniczony
prawnie. Zamawiający jest zarządcą dróg gminnych i posiada wiedzę, iż zakazy tego rodzaju
nie są stosowane. Nie ma ich również na odcinkach dróg wojewódzkich. Zamawiający
uzyskał także informację ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, iż
zakazów wjazdu busów z przyczepkami nie ma na drogach powiatowych (pismo z dnia 29
grudnia 2021 r., znak: IR.III.033.761.2021). Jeżeli chodzi natomiast o ograniczenia
faktyczne, czyli przytoczone przez Odwołującego „wąskie drogi z ostrymi zakrętami”, to
zgodnie z wiedzą Zamawiającego nie ma na terenie gminy miejsc, z których odbierane są
odpady, a niemożliwy byłby do nich dojazd przedmiotowym busem z dołączoną przyczepką.
Ad. 4
Zamawiający nie uwzględnia zarzutu i żądania Odwołującego w całości.
Odwołujący z ostrożności procesowej skonstruował ostatni zarzut, na wypadek nie
podzielenia przez Izbę argumentacji podniesionej w zakresie zarzutów zaniechania
odrzucenia oferty Fart-
Bis. Podniósł mianowicie, jakoby zaistniały braki w „Wykazie
wykonanych lub wykonywanych
usług”, przedłożonych przez ww. Oferenta. W owym
wykazi
e podano dwie usługi, realizowane odpowiednio na rzecz Gminy Ćmielów i na rzecz
Gmin
y Rozprza. Odwołujący zarzucił, że Fart-Bis nie podał w tym dokumencie informacji o
masie odpadów odebranych w ramach realizacji usług oraz że nie dołączono dowodów
określających, czy usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Twierdzenia Odwołującego nie są prawidłowe.
Zamawiający wymagał wskazania i udowodnienia wykonywania co najmniej „jednej usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o łącznej masie minimum 900 Mg
rocznie o wartość zamówienia minimum 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) i
od
co najmniej 4 500 mieszkańców. W dniu 14 grudnia 2021 r. Wykonawca przedłożył wykaz
dwóch usług, wykonywanych odpowiednio na rzecz Gminy Ćmielów i na rzecz Gminy
KIO 3721/21

Rozprza.
A następnie Fart-Bis przedłożył referencje z tych gmin (w dokumentacji
postępowania).

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Fart-Bis” sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach wnosząc o
oddalenie odwołania.

Strony na r
ozprawie przedstawiły argumentacje na poparcie swoich stanowisk
Wskazał, że Przystępujący przedstawił na wezwanie promesę firmy, która nie figuruje w
wykazie instalacji przedstawionym w pkt 5 formularza ofertowego. Podkreślił, że wykaz
stanowi treść oferty, także przez wskazanie sposobu wykonania zamówienia z
wykorzystaniem konkretnych instalacji. Wskazuje na orzecznictwo w tym zakresie (wyrok
KIO 3609/21). Tym samym lista instalacji nie jest przykładową listą podmiotów, lecz wiążącą
wykonawcę. Wskazał przy tym na formułę zawartą w wykazie w odniesieniu do jednego
podmiotu „z chwilą uzyskania pozwolenia”. Złożył pismo z Urzędu Marszałkowskiego w
Kielcach oraz Urzędu Miasta Kielce celem potwierdzenia, iż organy te nie prowadzą
postępowania dotyczącego zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla przedsiębiorstwa
FART BIS Sp. z o.o.
Wskazał na opis firmy K. Recykling S.A. wymienionej w ofercie
wskazując na brak konkretnej instalacji, w której miałyby być przetwarzane odpady. Tym
samym sprecyzowanie samodzieln
e informacji przez Zamawiającego przez wskazanie
adresu instalacji nie jest oparte na treści oferty. Podtrzymuje zarzut z punktu 2C o braku
zezwolenia na przetwarzanie odpadów o wskazanych kodach, w tym miejscu składa wydruk
zezwoleń firmy BIO-MED, gdzie brak jest zezwolenia dla opadu o kodzie 20.01.01. wskazuje
na postanowienie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach podkreślając wymóg
wskazania konkretnych instalacji, do których konkretne odpady będą przekazywane.
Wskaz
ał, że obydwa dokumenty otrzymane przez Zamawiającego (promesa i umowa)
podlegają ocenie. Lista instalacji powinna być zgodna z dowodami na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu. W odmiennym stanie rzeczy należało mówić o
pozorności czynności. Przypomniał wymogi specyfikacji precyzującej kody odpadów.
Wskaz
ał na obowiązki i odpowiedzialność Zamawiającego oraz wykonawców opisane w
szczególności w ustawie o odpadach. Podtrzymał zarzut z pkt III.3 dot. mycia pojemników
dot. zadeklarow
anego zestawu pojazdów, który nie odpowiada wymogom specyfikacji.

Zamawiający podtrzymał stanowisko przedstawione w złożonej odpowiedzi. Stwierdził, że
oceniając spełnienie warunków nie uwzględniał oferty EKO-SAM BIS, lecz podmiot
wymieniony w wykazie, tj. BIO-MED Sp. z o.o., wykonawca
który złożył na wezwanie
dokumenty, wśród nich umowę z firmą Bio-MED Sp. z o.o. (na stronie 4 odpowiedzi
KIO 3721/21

omyłkowo wskazano firmę Eko-Sam Bis Sp. z o.o.). Stwierdził, że w formularzu ofertowym w
pkt 5 wskazano podmioty u
prawnione niezależnie od dodatkowego wskazania podmiotu
własnego, który jeszcze nie posiadał zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Przypomniał
argumentację o możliwości zmiany podmiotu prowadzącego instalacje w trakcie
wykonywania umowy. Stwierdz
ił, iż wykonawca nie deklarował, w jakim terminie przewiduje
uzyskanie planowanego zezwolenia na własną instalację, stąd informacje o nieprowadzeniu
postępowania w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie mają znaczenia.
Potwierdz
ił dokonanie własnego ustalenia dot. adresu instalacji firmy K. Recykling.
Odnośnie zarzutu co do braku zezwolenia na odpad o kodzie 20.01.01 zaznaczył, że w
specyfikacji nie przewidywano i nie badano konkretnych kodów odpadów w deklarowanych
instalacjach. W złożonej umowie potwierdzono odbiór i zagospodarowanie wymaganych
odpadów przedstawionych w ofercie. Podtrzymał argumentację w tym zakresie (strona 7 i 8
odpowiedzi na odwołanie) stwierdzając, że do wykonawcy, a nie instalacji należy osiąganie
pewnych poziomów recyklingu.
Odnośnie mycia pojemników podtrzymał argumentacje z odpowiedzi na odwołanie, w tym co
do sposobu opisania wymogu i użycia pojęcia samochód lub pojazd. Taki opis wymogu mógł
pozytywnie wpłynąć na poszerzenie konkurencyjności i dostępu do zamówienia. Nie oceniał
złożonej promesy jako dokumentu związanego z ofertą, jako że nie dotyczyła ona instalacji
wskazanej w wykazie. Ponownie wskazuje na treść listy instalacji, w tym instalacji
potencjalnych. Wskazuje na obowiązki wykonawcy, w tym kary umowne przewidziane we
wzorze umowy (par. 9).

Przys
tępujący stwierdził, że spełnia warunki udziału w postępowaniu co potwierdził
przełożonymi dokumentami. Wskazał na par. 5 ust. 9 wzoru umowy z powołaniem art. 6d
ust. 4 pkt 5 z
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, z czego wywodzi dopuszczalność
wskaza
nia instalacji z zezwoleniem na zbieranie odpadów danej frakcji w niewielkiej ilości
(KIO 1229/21). Nie każda frakcja wymagana musiała być wykazana w formularzu ofertowym,
w tym np. frakcja opakowania z papieru i tektury. Stwierdz
ił, że Odwołujący nie wykazał, że
nie wydano zezwolenia dla BIO-
MED. dla frakcji 20.01.01., zauważył, że w poprzedniej
umowie całość odpadów z papieru i tektury była pod jednym kodem. Wskazał, że w par. 2
wzoru umowy sformułowano zasady bliskości i na tej podstawie Zamawiający prawidłowo
określił adres instalacji firmy K. Recycling. W zakresie mycia pojemników wskazał na
odpowiedź – wyjaśnienie Zamawiającego z 1.12.2021 r. dotyczące pytania nr 4, zgodnie z
którym zaoferował prawidłowo urządzenie do mycia. Przedstawił zdjęcie urządzenia.

Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak
KIO 3721/21

również biorąc pod uwagę stanowiska stron i uczestnika przedstawione w pismach,
jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie w zakresie rozpoznawanych
zarzutów nie zasługuje na uwzględnienie.


W ocenie składu orzekającego czynność wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Przystępującego nie naruszyła przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w
szczególności wskazanych przez Odwołującego, a także postanowień specyfikacji warunków
zamówienia. Izba podziela w całości stanowisko zamawiającego przedstawione w
odpowiedzi na odwołanie, potwierdzone w dokumentacji postępowania i prawidłowo
uzasadnione.
W
szczególności uznając za słuszne stanowisko odwołującego, iż treść formularza
ofertowego, a w nim przedstawiony w pkt V wykaz instalacji przewidzianych do odbierania i
przetwarzania określonych odpadów stanowi treść oferty, czyli stanowi jej część, należy
zauważyć, że wymienione instalacje są uprawnione do deklarowanych czynności, a
stwierdzenia o przewidywaniu w przyszłości przetwarzania odpadów przez instalację
przystępującego po uzyskaniu wymaganego zezwolenia jest jedynie dodatkowym dopiskiem
pozostającym bez wypływu na treść oferty i nie podlegającym ocenie.
Izba podziela
także stanowisko zamawiającego o uprawnionym ustaleniu adresu instalacji do
przetwarzania szkła prowadzonej przez oznaczoną imiennie firmę, umiejscowionej w
odległości najbliższej miejsca powstawania odpadów – gminy zamawiającego.
Treść dokumentów ofertowych, w tym złożonych na wezwanie zamawiającego pozwala w
pełni uznać, że wykonawca przedstawił prawidłowe referencje co do wykonanych usług na
rzecz innych gmin
, a także wykazał spełnienie warunku i uprawnienie do uzyskania punktów
w kryterium mycie pojemników wobec wykazania dysponowania urządzeniem – pojazdem –
samochodem przeznaczonym do wykonywania takich czynności. Zgodność z wymogami
stała się w sprawie oczywista w świetle wyjaśnienia zamawiającego przedstawionego
wykonawcom w odpowiedzi na pytanie 4, z dnia 1 grudnia 2021 r.
W świetle powyższego, ponawiając stwierdzenie o zasadności czynności zamawiającego w
postępowaniu, orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania
(Dz. U. poz. 2437).
KIO 3721/21


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie