eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 835/22, KIO 846/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-04-15
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 835/22
KIO 846/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik, Ernest Klauziński, Monika Kawa - Ogorzałek Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2022r. w Warszawie
odwołań wniesionych do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
A. w dniu 24 marca 2022
r. przez wykonawcę COMPLEX MAINTENENCE SERVICES
sp. z o.o.
z siedzibą w Radymnie
(KIO 835/22);
B. w dniu 24 marca 2022
r. przez wykonawcę ZABERD sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu
(KIO 846/22);
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie


przy udziale:

A. wykonawcy ZABERD sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 835/22 po stronie
odwołującego
B. wykonawcy ZOMIX S.C. Z.G., Z. P., Z.R.
z siedzibą w Nisku
zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 835/22, KIO 846/22 po
stronie zamawiającegoSygn. akt KIO 835/22
KIO 846/22orzeka:

1.
oddala odwołanie o sygn. akt KIO 835/22 w całości,
2.
umarza postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 846/22 w zakresie
zarzutu numer 2 odwołania wniesionego przez wykonawcę ZABERD sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu dotyczącego naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) Pzp w zw.
art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp oraz art. 224 ust. 1 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp w
odniesieniu do oferty Complex Maintenence Services Sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie
z uwagi na jego wycofanie przez Odwołującego,
3.
w pozostałym zakresie zarzuty odwołania o sygn. akt KIO 846/22 uwzględnia i
nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
oraz odrzucenie oferty wykonawcy ZOMIX S.C. Z.G., Z. P., Z.R.
z siedzibą w Nisku na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 8 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych,
4.
kosztami postępowania obciąża w sprawie KIO 835/22 Odwołującego i:
4.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem
wpisu od odwołania KIO 835/22,
4.2.
zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 1 948 zł 77 gr
(słownie: tysiąc dziewięćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy)
stanowiącą zwrot kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia pełnomocnika oraz
dojazdu na rozprawę.
5.
kosztami postępowania obciąża w sprawie KIO 846/22 Zamawiającego i:
5.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem
wpisu od odwołania KIO 846/22,
5.2.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 19 300 zł 91 gr
(słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy)
stanowiącą zwrot kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia pełnomocnika oraz
dojazdu na rozprawę.Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący: ……………………………..Członkowie:
………………………………

……………………………..
UZASADNIENIE

Zamawiający – Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.; dalej: „Pzp”) postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usług bieżącego utrzymania dróg
krajowych administrowanych przez
GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Kraśniku w okresie 36
miesięcy od dnia podpisania Umowy, Część 2. Utrzymanie estetyki na drodze ekspresowej
S19

”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2021/S 230-604904 w dniu 16 listopada 2021r.

Sygn. akt KIO 835/22


W dniu 24 marca 2022r. wykonawca - COMPLEX MAINTENENCE SERVICES sp. z
o.o.
z siedzibą w Radymnie (dalej: Odwołujący_1) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej zarzucając naruszenie:
1)
art. 226 ust. 1 pkt 8) Pzp
w związku z art. 224 ust. 6 Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy ZOMIX S.C. Z. G., Z. P., Z. R.
z siedzibą w
Nisku (dalej: ZOMIX) pomimo, że oferta wykonawcy zawiera rażąco niską cenę;
2)
a
rt. 224 ust. 3, 5 i 6 Pzp w związku z art. 226 ust. 1 pkt 8) Pzp przez wadliwą ocenę
wyjaśnień złożonych przez ZOMIX oraz uznanie, że wyjaśnienia wykonawcy potwierdzają, że
złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu w stosunku do przedmiotu
zamówienia, a w rezultacie zaniechanie odrzucenia oferty ZOMIX pomimo, że wykonawca ten
nie złożył wyjaśnień spełniających wymagania określone przepisami art. 224 ust. 1 i 3 Pzp,
czym nie sprostał obowiązkowi wynikającemu z art. 224 ust. 5 Pzp;
3)
a
rt. 224 ust. 1 i 2 w związku z art. 16 Pzp przez ponowne wezwanie wykonawcy ZOMIX
do
złożenia wyjaśnień w przedmiocie już wezwanym oraz pomimo braku rzetelności w
złożonych wyjaśnieniach na pierwsze żądanie czym naruszono przepis art. 224 ust. 1 i 2 Pzp
w stopniu mogącym naruszyć zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców, o których mowa w art. 16 Pzp.
4)
art. 239 Pzp
przez wybór oferty wykonawcy ZOMIX jako najkorzystniejszej w ramach
postępowania o zamówienie publiczne pomimo, że oferta na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8)
Pzp
oraz art. 224 ust. 6 Pzp powinna zostać odrzucona.


Odwołujący_1 w oparciu o tak przedstawione zarzuty wniósł o uwzględnienie
odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
u
nieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2.
d
okonania powtórnej czynności badania i oceny ofert,
3.
odrzucenia oferty wykonawcy ZOMIX.

Uzasadniając zarzuty Odwołujący_1 wskazał, że Zamawiający pismem z dnia 17
stycznia 2022r. na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp wezwa
ł wykonawcę ZOMIX do
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej
ceny zamówienia. Natomiast w dniu 2 lutego 2022r. Zamawiający ponownie zwrócił się do
ZOMIX
do udzielenia wyjaśnień żądając wyjaśnień w zakresie uwzględnienia w wycenie
wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w
szczególności opisanych w pkt 1.3 i 5.13 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST D-
10.10.01e „Utrzymanie MOP-ÓW, Parkingów (W tym parkingów przy SPO, PPO)” będącej
załącznikiem do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wezwał o przedstawienie szczegółowej
kalkulacji proponowanych cen jednostkowych wszystkich pozycji wskazanych w pkt 6
formularza cenowego grupa prac nr 1 -
estetyka, ze szczególnym rozbiciem wymienionych
pozycji na prace wskazane w pkt 1.3 SST. Dodatkowo wniósł o wyjaśnienie sposobu
monitorowania MOP, zgodnie z zapisami 5.13 SST.

Odwołujący_1 wskazał, że ZOMIX w odpowiedzi na wezwania wykonawca ZOMIX,
pismami z dnia 24 stycznia 2022r. oraz 7 lutego
2022r. udzielił informacji, lecz ich treść
potwierdza, że oferta wykonawcy powinna zostać odrzucona jako zawierająca rażąco niską
cenę. Odpowiedzi ZOMIX są ogólnikowe, lakoniczne, niekompletne nie potwierdzające w
żaden sposób realności zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. ZOMIX
poza kalkulacją własną nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających prawidłowość
wyliczenia kosztów podanych w wyjaśnieniach i w dołączonej kalkulacji. Natomiast w sposób
ogólny i „gołosłowny” wskazał m.in., że:
-
(…) dysponuje wykwalifikowaną kadrą osobową oraz posiada własny sprzęt niezbędny do
rzeczowej realizacji przedmiotu zamówienia. Doświadczenie zdobyte przy realizacji podobnych
zamówień pozwoliło na wypracowanie własnego modelu świadczenia tego typu usług (…),
- (...)
Osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadają doświadczenie w wykonywaniu
usług/prac związanych z bieżącym utrzymaniem i są zatrudnione na umowę o pracę w pełnym
wymiarze etatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy.
Doświadczona kadra w połączeniu z wyposażeniem i dobrze zorganizowanym zapleczem
technicznym z pewnością pozwoli na realizacją przedmiotu zamówienia w sposób należyty
(…),


-
(… ) W ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty pracy określone przez
Zamawiającego, które uwzględniają zarówno ilości jak i rodzaj prac objętych przedmiotem
zamówienia. Natomiast koszty pracy osób zostały skalkulowane w oparciu o stawki rynkowe i
gwarantują Wykonawcy osiągnięcie założonego zysku (…).
Ponadto
Odwołujący_1 stwierdził, że ZOMIX udzielając wyjaśnień wykazał się
nienależytą starannością, albowiem przekazane informacje nie czynią zadość oczekiwaniom
Zamawiającemu i są również niekompletne w stosunku SWZ ponieważ:
A.1.2 - w pkt 9.2 SST D-10.10.01i
Zamawiający w elementach składowych ceny
jednostki obmiarowej wymienia między innymi:
-
oznakowanie robót, w oparciu o zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,
-
wy
konanie i rozbiórkę rusztowań, użycie podnośników, środków pływających i innych
urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych
przy odbywającym się ruchu drogowym.
Odwołujący_1 wskazał, że ZOMIX w swoich wyjaśnieniach w żaden sposób nie
wyjaśnił kosztów oznakowania robót, które będzie prowadził. Mając na uwadze charakter i
miejsce prowadzonych prac wykonanie ich bez zabezpieczenia jest niedopuszczalne i
niewykonalne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz pracowników. Brak
oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym przy natężeniu ruchu drogi ekspresowej
uniemożliwia przeprowadzenie prac.
-
A 5.1 - ZOMIX
w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny nie uwzględnił wszystkich kosztów
wymienionych w pkt 9.2 SST D-10.10.01s. Zgodnie bowiem z wymogami stawianymi przez
Zamawiającego cena powinna obejmować również oznakowanie robót. Jak w przypadku
pozycji A 1.2 wyjaśnienia ZOMIX w żaden sposób nie odnoszą się do kosztów jakie poniesie w
związku z zabezpieczeniem terenu robót.
-
Wykonawca w żaden sposób nie wykazał również kosztów sprzętu do oczyszczania
nawierzchni którym zgodnie z pkt 3.2 SST D-10.10.01s powinien się móc wykazać.
-
A 6.
Wykonawca dokonując wyjaśnień rażąco niskiej ceny zignorował fakt wezwania do
przedstawienia wszystkich
elementów cenotwórczych dla wskazanej pozycji ograniczając się
jedynie
do kosztów pracowniczych, samochodu dostawczego oraz ogólnie ujętych, nie
możliwych do właściwego określenia „materiałów pomocniczych (środki czystości”. Zgodnie z
punktem 1.3 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST D-10.10.01e „UTRZYMANIE MOP-
ÓW, PARKINGÓW (W TYM PARKINGÓW PRZY SPO, PPO), będących załącznikiem do
SWZ Wykonawca szac
ując cenę pozycji A6 powinien uwzględnić takie elementy jak:
a)
stałe, całodobowe utrzymanie czystości w budynkach stacjonarnych toalet i ich
wyposażenie w środki higieniczne i eksploatacyjne;
b)
systematyczne sprzątanie śmieci z terenów MOP, parkingów;
c)
systematyczne oczyszczanie nawierzchni i elementów odwodnienia;


d)
systematyczne mycie elementów wyposażenia zewnętrznego MOP, parkingów;
e)
coroczną (pozimową) konserwację (malowanie, impregnacja) elementów wyposażenia
obiektów;
f)
coroczne malowanie ścian wewnętrznych w budynku toalet;
g)
doposażenie MOP, parkingów, SPO, PPO w kosze na śmieci;
h)
systematyczne opróżnianie śmieci z koszy zlokalizowanych w budynkach toalet oraz na
terenie MOP-u, parkingu;
i)
systematyczny wywóz zebranych śmieci i zanieczyszczeń;
j)
zapewnienie toalet zastępczych (przenośnych);
k)
utrzymanie, konserwację i przeglądy urządzeń i instalacji;
l)
monitoring parkingów i MOP-ów (w ramach patroli drogi)
-
nie uwzględnia wszystkich kosztów wymienionych w pkt 5.2.2 SST D09.01.02a. ZOMIX
składając wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nie uwzględniła w nich wszystkich elementów
składających się na cenę pozycji wymienionych przez Zamawiającego w SST. W
wyjaśnieniach nie uwzględniono zakupu oraz samego faktycznego dokonania nawożenia
nawozami
mineralnymi, zakupu kory do uzupełnienia pod krzewami oraz zakupu nowych
krzewów w celu nasadzenia ich w miejsce uschniętych bądź silnie uszkodzonych krzewów.
Zgodnie z zapisami SST wykonanie zamówienia bez uwzględnienia tych koszów jest
nierealne.
-
B 8.5. 8.6. 8.7. 8.8 -
wyjaśnienia ZOMIX nie uwzględniają wszystkich kosztów
wymienionych w pkt 5.2.5 SST D-09.01.02a
. Wykonawca nie uwzględnił kosztów
oznakowania, transportu ściętej dłużnicy (drewna) z miejsca wycinki na składowisko, kosztów
jego załadunku czy rozładunku z samochodu transportującego, kosztów frezowania pnia,
rozdrobnienia gałęzi. Szczególnie w ostatnich pozycjach B 8.7, 8.8 wymagany jest ciężki
sprzęt w postaci ładowarki, ciągnika rolniczego, aby w bezpieczny sposób dokonać wycinki
oraz zgod
nie z zapisami SST móc usunąć ścięte drzewo z drogi bez rozcinania go na
mniejsze części. Szacując wartość wskazanych pozycji ZOMIX przyjął jedną stawkę bez
rozróżnienia na wielkość drzewa którą wskazał Zamawiający. Nie bez znaczenia jest, iż
opisując przedmiot zamówienia Zamawiający wycinkę drzew podzielił na kilka pozycji ze
względu na obwód pnia. W błędnej ocenie spółki ZOMIX wielkość wycinanego drzewa nie ma
znaczenia w poniesionych kosztach a czas pracy samochodu maleje wprost proporcjonalnie
do wielkości drzewa co wykazał w swych wyliczeniach. Cena przyjęta przez wykonawcę za
wycinkę drzewa o obwodzie pnia do 47 cm jest taka sama jak cena wycinki drzewa, którego
obwód pnia przekracza 173 cm;

B 8.13 - nie uwzg
lędnia wszystkich kosztów wymienionych w pkt 5.2.9 SST
D09.01.02a
. W wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny ZOMIX nie uwzględnił kosztów oznakowania


robót, które jak w przypadku wcześniej opisywanych pozycji jest niezbędne w trakcie prac w
granicach pasa drogowego.

C 2.1, 2.2, 2.3 -
nie uwzględnia wszystkich kosztów wymienionych w SST D-09.01.03q.
Zgodnie z pkt 9.2 SST cena jednostki obmiarowej powinna uwzględniać między innymi:

oznakowanie prac,

przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiórkowych wraz z wywozem urobku i/lub
zużytych materiałów poza teren prac j zagospodarowanie bądź zutylizowanie zgodnie z
obecnie obowiązującymi przepisami
Według Odwołującego_1 w wyjaśnieniach ZOMIX brak jest wyjaśnień we wskazanych
powyżej zakresach. W pozycji C 2.3 ZOMIX powinien uwzględnić w swojej kalkulacji zgodnie z
pkt 5.3 SST D-
09.01.03g zakup łączników (śrub) przy pomocy których musi dokonać
ponownego montażu elementów odwodnienia.

W ocenie Odwołującego_1 wykonawca ZOMIX nie wykazał w swoich wyjaśnieniach
czynników obiektywnych, które uzasadniałyby obniżenie ceny oferty, natomiast powołał się na
bardzo ogólne okoliczności, które są właściwe chyba wszystkim wykonawcom ubiegającym się
o zamówienie. W związku z tym złożone wyjaśnienia nie mogą zostać uznane za
wystarcza
jące w kontekście art. 224 ust. 3 Pzp, jak również ciężar dowodowy z art. 224 ust. 5
Pzp.
Odwołujący_1 stwierdził ponadto, że ponowne wezwanie nie było uzasadnione przez
wzgląd na zachowanie ZOMIX, który udzielając wyjaśnień na skutek pierwszego wezwania
u
czynił to w sposób ogólny bez przedstawienia dowodów na poparcie wyliczonej ceny
przedkładając jedynie koszty zaangażowanych pracowników, samochodu dostawczego oraz
materiały pomocnicze w sposób uniemożliwiający rozróżnienie ich na poszczególne elementy
sk
ładowe ceny ostatecznej. Odwołujący_1 podkreślił, że na podstawie art. 224 ust. 3 Pzp nie
chodzi o złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz takich, które w sposób niebudzący wątpliwości
pozwalają na ocenę oferty pod względem zaoferowania rażąco niskiej ceny. Zamawiający
może wezwać ponownie do złożenia wyjaśnień tylko tego wykonawcę, który rzetelnie złożył
pierwsze wyjaśnienia, a nie takiego, który, uchylając się od udzielenia szczegółowych
informacji i przedstawienia dowodów, złożył wyjaśnienia w sposób zdawkowy i ogólnikowy.
Powtórne wezwanie jest możliwe, jeśli złożone wyjaśnienia rodzą u zamawiającego kolejne
wątpliwości, na przykład, gdy treść wyjaśnień jest niejasna dla zamawiającego i oczekuje on
doprecyzowania niektórych zagadnień. Stanowczo należy podkreślić, że nie jest rolą
zamawiającego przejęcie od wykonawcy inicjatywy w wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny i
kierowanie wezwań „do skutku”. Kolejne wezwania do wyjaśnienia tego samego zakresu
informacji, przy niestarannej postawie wykonawcy, uznać należy za dokonywane z
naruszeniem art. 224 ust. 1 i 2 Pzp
w zw. z art. 16 Pzp. Innymi słowy, brak rzetelności i


staranności po stronie wykonawcy nie może uzasadniać kierowania do niego kolejnych
wezwań w trybie art. 224 ust. 1 i 2 Pzp, a powinien skutkować odrzuceniem jego oferty.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie w całości. Wskazał,
że po analizie wyjaśnień złożonych przez ZOMIX doszedł do wniosku, że będzie on w stanie
wykonać przedmiot zamówienia za oferowaną cenę. Wyjaśnił także, że celem sprawdzenia
prawidłowości oferty Wydział Dróg i Sieci Drogowej tut. Oddziału zwrócił się z zapytaniem do
GDDKiA Rejon w Nisku o jakość świadczonych usług przez ZOMIX na odcinku drogi
ekspresowej S19 od km 394+988 węzeł Lasy Janowskie (bez węzła) do km 404+465 węzeł
Zdziary (z węzłem) wraz z MOP-ami Bukowa I o Bukowa II. W odpowiedzi Rejon w Nisku
wskazał, że wszelkie prace utrzymaniowe, w tym te związane z obsługą MOP-ów ZOMIX
realizuje zgodnie z wytycznymi wynikającymi z zapisów zawartych w Opisie Przedmiotu
Zamówienia za kwotę 4495,02 netto/miesiąc. Rejon w Nisku nie wnosił zastrzeżeń co do
prawidłowości i jakości wykonywania usług, które wykonywane jest w sposób należyty oraz
terminowy.
Zamawiający wyjaśnił ponadto, że w postępowaniach przeprowadzonych przez
Zamawiającego w roku 2021 oraz 2022 na świadczenie usług w zakresie czystości na MOP-
ach w
ykonawcy świadczyli usługę za cenę porównywalną do oferowanej przez firmę ZOMIX
kwoty 5000,00 netto/miesiąc. tj. 5691,00 netto w roku 2021 oraz odpowiednio 6150,00 netto w
roku 2022.
Podkreślił, że w całej treści SST D-10.10.01e nie wskazał na konieczność
świadczenia usługi w sposób stacjonarny, lecz wskazał stałe, całodobowe utrzymanie
czystości w budynkach stacjonarnych toalet i ich wyposażenie w środki higieniczne i
eksploatacyjne.
Wobec powyższego przyjęte przez firmę ZOMIX rozwiązania świadczenia
usługi w sposób całodobowy poprzez brygadę roboczą i ekipę sprzątającą należy uznać za
spełniające wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający nie zgodził się z zarzutami dotyczącymi niezasadnego,
ponownego wezwania ZOMIX
o uszczegółowienie pierwszych wyjaśnień oferty w kontekście
rażąco niskiej ceny. Po pierwsze bowiem pierwszych wyjaśnień ZOMIX można potraktować
jako
ogólnikowy, pomimo że wyjaśnienia te nie usatysfakcjonowały Zamawiającego, który
zażądał ich uszczegółowienia, jednak nie oznacza to, że były one zdawkowe i ogólnikowe, co
uzasadniałoby automatyczne odrzucenie oferty. W konsekwencji Zamawiający stwierdził, że
był uprawniony do żądania uszczegółowienia wyjaśnień ZOMIX, bez automatycznego
odrzucenia jego oferty po złożeniu pierwszego zestawu wyjaśnień.
Przystępujący ZOMIX w złożonym piśmie procesowym wniósł o oddalenie odwołania w
całości.


Sygn. akt KIO 846/22
W dniu 24 marca 2022r. wykonawca ZABERD Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
(dalej: Odwołujący_2) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając
Zamawiającemu:
1. w odniesieniu do oferty ZOMIX naruszenie art. 224 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 5,
pkt 8 i pkt 10 Pzp;
2. w odniesieniu do oferty
Odwołującego_1 naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) Pzp w
zw. art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp oraz art. 224 ust. 1 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp.

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący_2 o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty ZOMIX jako najkorzystniejszej;
2.
odrzucenia oferty ZOMIX;
3.
wykluczenia
Odwołującego_1 z udziału w postępowaniu i odrzucenia oferty tego
wykonawcy wobec przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp;
al
ternatywnie, na wypadek gdyby Izba nie uwzględniła zarzutu wskazanego w pkt 3,
4.
nakazanie Zamawiającemu wezwania do wyjaśnienia oferty Odwołującego_1 pod
kątem ceny w pozycji 5.2 formularza cenowego w grupie estetyka „Usuwanie, transport i
utylizacja z
anieczyszczeń organicznych”;
5.
powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem zarzutów
podniesionych w odwołaniu;
6.
przeprowadzenie dowodów wnioskowanych w odwołaniu oraz na późniejszym etapie
postępowania odwoławczego.
Uzasadniając zarzuty Odwołujący_2 wskazał, że w ponownym wezwaniu z dnia 2
lutego 2022r. Zamawiający wezwał ZOMIX do przedstawienia informacji o sposobie kalkulacji
ceny w zakresie obowiązków wynikających z pkt 1.3 i 5.13. Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej SST D-10.10.0
1e „Utrzymanie MOP-ów, parkingów (w tym parkingów przy SPO,
PPO”), będącej załącznikiem do SWZ – dalej zwanej „SST”. Zamawiający wezwał o
szczegółową kalkulację 4 proponowanych cen jednostkowych wszystkich pozycji z pkt 6
formularza cenowego grupa prac nr 1
– estetyka, ze szczegółowym rozbiciem pozycji na prace
wskazane w pkt 1.3 SST. ZOMIX
przedstawił wymagane kalkulacje i wyjaśnił, w jaki sposób
wykona prace związane z kompleksowym utrzymaniem czystości na MOP-ach i parkingach.
W ocenie Odwołującego_2 przedstawione przez ZOMIX kalkulacje i wyjaśnienia
jednoznacznie pokazują, że oferta tego wykonawcy została skalkulowana niezgodnie z SWZ,
bowiem nie uwzględnia wszystkich kosztów wymaganych zgodnie z SST, a uwzględnione
koszty przewiduje w ilości, która świadczy o skalkulowaniu ceny oferty niezgodnie z SST, co
do rodzaju, sposobu oraz częstotliwości podejmowanych czynności zgodnie z wykazem
zawartym SST.
Odwołujący_2 podkreślił, że obowiązki wykonawców związane z utrzymaniem


MOP-
ów i parkingów są określone w pkt 1.3 SST. W ramach postępowania wykonawcy mieli
wycenić te czynności na 12 MOP-ach, podając w formularzu cenowym wynagrodzenie za
obiekt za miesiąc oraz danej pozycji w całym okresie umowy. ZOMIX wycenił swoje
wynagrodzenie na kwotę 5000 zł netto za obiekt za miesiąc, zaś ogółem na kwotę 1 980 000 zł
netto, co stanowi 17,33% wartości ceny za grupę prac 1 - estetyka. Tytułem porównania, inni
wykonawcy wycenili tę grupę następująco:
wykonawcy
– kolejność zgodnie z
rankingiem ofert
MOP za miesiąc
netto
utrzymanie
12
MOP/parkingów
ogółem
wartość procentowa
oferty
w
grupie
estetyka

ZOMIX
5 000 zł
1 980 000 zł
17,33%
COMPLEX MAINTENENCE SERVICES
19 900 zł
7 880 400 zł
58,21 %
ZABERD
35 500 zł
14 058 000 zł
85,37%
BUDIA
50 000 zł
19 800 000 zł
90,76%
PW E. G.-
Ż.
25 000 zł
9 900 000 zł
47,71%
GMS AUTO
28 000 zł
11 088 000 zł
54,29%
Jak widać wartość tej grupy, jak również wartość miesięcznego wynagrodzenia za utrzymanie
jednego MOP-
u jest istotnym elementem składowym całej ceny oferty i jej niedoszacowanie
może mieć istotne znaczenie w kontekście ryzyka nienależytego wykonania zamówienia. W
przypadku ZOMIX, ryzyko to jest tym bardziej wysokie, że zaoferowana w tej grupie cena
odbiega o 75% od ceny drugiej oferty, oraz aż o 86% od ceny trzeciej oferty w rankingu. U
wszystkich pozostałych wykonawców utrzymanie czystości na MOP-ach i parkingach stanowi
przynajmniej połowę ceny oferty w grupie estetyka, gdy u wybranego wykonawcy jest to mniej
niż 20%. Tak znaczące odbieganie ceny ZOMIX od pozostałych ten w tej kategorii wynika z
niezastosowania się do wymogów SST, co do czynności jakie ma w podanej cenie zrealizować
wykonawca. Zgodnie z pkt 1.3 SST wykonawcy mieli wycenić: stałe, całodobowe utrzymanie
czystości w budynkach stacjonarnych toalet i ich wyposażenie w środki higieniczne i
eksploatacyjne. Natomiast jak wy
nika z wyjaśnień ZOMIX, wykonawca ten założył, że „usługa
będzie wykonywana w godzinach porannych przez brygadę roboczą, natomiast w godzinach
popołudniowych przez ekipę sprzątającą”. Czyli wykonawca ten nie założył stałego i
całodobowego utrzymania czystości w tych budynkach, tylko działania minimalne, nie
spełniające definicji obsługi stałej i pełnionej 24 godzin na dobę. Jak wynika z pierwszych
złożonych wyjaśnień, na kwotę wynagrodzenia 5 000 zł netto miesięcznie za jeden MOP
(realizacja wszystkich czynności wymienionych w pkt 1.3 SST) składa się 3,5 roboczogodziny
na dobę przez 31 dni w miesiącu, co daje wartość robocizny w miesiącu równą 2 321,90 zł.


Następnie w drugich wyjaśnieniach ZOMIX złożył kalkulacje szczegółowe do poszczególnych
pozycji pkt 1.3 SST i w odniesieniu do u
sługi stałe, całodobowe utrzymanie czystości w
budynkach stacjonarnych toalet i ich wyposażenie w środki higieniczne i eksploatacyjne składa
się 2,1 roboczogodziny na dobę przez 31 dni w miesiącu za MOP za miesiąc, co daje wartość
robocizny 1 393,14 zł miesięcznie netto za MOP. Zaangażowanie czasowe wszystkich dla
pozostałych czynności (z pkt 1.3 lit. b-l SST) zostało podzielone w ramach pozostałego czasu
1,4 roboczogodziny dziennie. Co oczywiste, nie da się zrealizować założenia, że utrzymanie
czystości jest stałe i całodobowe, jeśli przeznaczony do tego pracownik ma być dostępny kilka
godzin dziennie, w godzinach porannych oraz popołudniowych. Z wyjaśnień ZOMIX nie
wynika, żeby czynności te w ogóle miały być realizowane w porze nocnej. Oznacza to, że
wynag
rodzenie ZOMIX za 6 usługę z poz. 1.3 lit a) SST nie zostało wycenione zgodnie z SWZ
Odwołujący_2 wskazał ponadto, że nie tylko pozycja 1.3 a) SST, ale również pozostałe
pozycje w ramach utrzymania MOP i parkingów, w tym parkingów przy SPO/PPO, zostały
wyc
enione w sposób niezgodny z SWZ. Przykładowo również pozycje 1.3 lit. e) oraz f) SST,
które mają być świadczone zgodnie z instrukcją zawartą w pkt 5.6 oraz 5.7 SST. Jak wynika z
kalkulacji złożonych w ramach drugich wyjaśnień ceny, pkt 1.3.e) został wyceniony na 74,97 zł
miesięcznie, a pkt 1.3.f) na 36 zł miesięcznie. Odwołujący_2 zarzucił, że są to wartości
nierealne. Zestawienie zbiorcze załączone do drugich wyjaśnień rażąco niskiej ceny pokazuje
w jego ocenie, jak bagatelne jest wynagrodzenie za wszystki
e pozostałe czynności (od b do l
pkt 1.3 SST), skoro przeważającą część wynagrodzenia miesięcznego stanowi pozycja a).
Odwołujący_2 zarzucił także, że ZOMIX nie uwzględnił w swojej ofercie kosztu zakupu i
ustawienia koszy na śmieci, zgodnie z wymogami określonymi w pkt 5.8 SST (o pojemności
powyżej 60l, wykonanych ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego lub betonu). Jak wynika z
kalkulacji złożonej w ramach drugich wyjaśnień ceny co do pkt 1.3.g, pozycja ta wynosi w
ofercie ZOMIX 35,47 zł za miesiąc za MOP i mieszczą się w niej koszty pracowników 29,64 zł
oraz koszty pośrednie 2,68 zł, a także koszty zakupu koszy 1,94 zł za miesiąc za MOP.
ZOMIX założył więc, że rocznie poniesie koszt 23,28 zł za MOP, a ogółem 279,38 zł rocznie
za wszystkie 12 MOP-
ów, na zakup koszy, o których mowa w pkt 5.8 SST. Dodatkowo w
drugich wyjaśnieniach ceny wykonawca ten wskazał, że doposażenie MOP, parkingów, SPO
oraz PPO w kosze na śmieci będzie odbywać się w miarę potrzeb w uzgodnieniu z
Kierownikiem Rejonu lub Ki
erownikiem Służby Liniowej przez brygadę roboczą. Wobec
przyjętej ceny wydaje się jednak, że wykonawca ten raczej zakłada, że potrzeba doposażenia
MOP nie zostanie mu zgłoszona, lub będzie tylko sporadyczna. Istotne, zdaniem
Odwołującego_2, w kontekście kalkulacji złożonych w ramach pierwszych i drugich wyjaśnień
ceny jest również to, że w odniesieniu do każdego MOP-u poszczególne elementy kalkulacji
zostały wycenione tak samo, chociaż każdy z MOP-ów charakteryzuje się różnym nakładem
pracy. Chociaż bowiem w swoich ofertach wszyscy wykonawcy założyli równą miesięczną


cenę ryczałtową za utrzymanie każdego poszczególnego MOP-u, to ujednolicenie tych cen
jest oparte na założeniu, że na każdym z tych MOP-ów wykonawcy osiągają różny zysk. Ze
wszystkich MOP-
ów wykonawcy osiągnęliby pewien założony uśredniony zysk, ale z każdego
z MOP-
ów zysk ten będzie inny. Okoliczność ta nie jest w ogóle odzwierciedlona w treści
wyjaśnień ZOMIX, co pokazuje, jak niewiarygodne i oderwane od realiów realizacji
zamówienia są te wyjaśnienia. W kontekście powyższych wyliczeń oraz przedstawionych
przez ZOMIX kalkulacji Zamawiający miał wszelkie podstawy, aby stwierdzić, że wybrana
przez niego oferta została wyceniona niezgodnie z SWZ, że podana przez wykonawcę ZOMIX
cena w grupie estety
ka poz. 6 utrzymanie MOP i parkingów jest znacząco zaniżona w
stosunku do cen konkurentów. Jest to rażąco niska cena, bo w świetle złożonych wyjaśnień
nie jest możliwe, aby dało się za nią zrealizować zamówienie zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiającego i zgodnie z wymogami SWZ. Podana przez ZOMIX w drugich wyjaśnieniach
okoliczność, że wykonawca ten posiada doświadczenie w obsłudze MOP-ów nie powinna mieć
znaczenia dla sprawy, ponieważ możliwość prawidłowej realizacji zamówienia musi być
oceniana w kontekście konkretnych wymogów SWZ dla danego postępowania. Wbrew
oświadczeniom o pełnym uwzględnieniu tych wymogów w kalkulacji, jakie zawierał wykonawca
ZOMIX w składanych pismach, nie znajdują one odzwierciedlenia ani w jego ofercie, ani w
informacjach, które przedkładał na etapie wyjaśniania ceny oferty. Ewidentnie cena tego
wykonawcy została skalkulowana w sposób błędny, niezgodnie z SWZ i w efekcie jest ona
rażąco niska, bo nie umożliwia wykonania zamówienia zgodnie z oczekiwaniem
Zamawiającego.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując
stanowisko zaprezentowane w odpowiedzi na odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 835/22 co
do prawidłowości wyceny przez ZOMIX pozycji „Utrzymanie MOP-ów, parkingów (w tym
parkingów przy SPO, PPO”), będącej załącznikiem do SWZ – dalej zwanej „SST”.
Przystępujący ZOMIX w złożonym piśmie procesowym wniósł o oddalenie odwołania w
całości.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie i
uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz stanowiska stron zaprezentowane w pismach procesowych oraz
ustnie do protokołu rozprawy, a także złożone dowody ustaliła i zważyła co następuje:

Odwołanie o sygn. akt KIO 835/22 nie zasługiwało na uwzględnienie.
Odwołanie o sygn. akt KIO 846/22 zasługiwało na uwzględnienie.
Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem odwołań na podstawie art. 528 Pzp i skierowała sprawy na rozprawę.


Ponadto Izba ustaliła, że obaj Odwołujący posiadają interes we wniesienia odwołania
wynikający z art. 505 Pzp.

I
zba ustaliła:

Zamawiający pismem z dnia 17 stycznia wezwał ZOMIX do złożenia wyjaśnień w zakresie
rażąco niskiej ceny: „Zamawiający wzywa do złożenia wyczerpujących i szczegółowych
informacji, czy oferta cenowa Wykonawcy w zakresie części 2 zamówienia uwzględnia
wszystkie wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami oraz
zawarte w Projektowanych Post
anowieniach Umowy, a także wszystkie związane z tym
niezbędne do poniesienia koszty, a w szczególności:
1.
Czy Wykonawca zastosuje szczególnie oszczędny sposób wykonania zamówienia i na
czym będzie on polegał?
2.
Czy wykonawca będzie wykonywał zamówienie w wyjątkowo sprzyjających warunkach
lub zastosuje inne rozwiązania powodujące znaczne ograniczenie kosztów wykonania
zamówienia i na czym będą one polegały?
3.
Informację o ewentualnym wpływie pomocy publicznej udzielonej na podstawie
odrębnych przepisów.
4.
Szczegółową kalkulację ceny oferty zawierającą wykaz kosztów jakie Wykonawca
poniesie w związku z wykonaniem zamówienia zawierającą w szczególności:
-
koszty zakupów materiałów;

-
koszty pracy sprzętu;
-
wysokość wynagrodzenia osób, którymi Wykonawca będzie posługiwał się przy realizacji
zamówienia wraz ze składkami naliczanymi od tych wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami z podaniem ilości tych osób,
-
inne koszty związane z opisem przedmiotu zamówienia, itp.
Ponadto Zamawia
jący wzywa do przedstawienia szczegółowej kalkulacji w rozbiciu na
wskaźniki narzutów, stawki robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu dla wszystkich
pozycji kosztorysowych złożonej oferty, ze szczególnym uwzględnieniem następujących
pozycji kosztorysowych z Grupy prac NR 1 - Estetyka tj.:
A ESTETYKA
1.2 Mycie istniejącego oznakowania pionowego - tablice
3.1 Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych
3.5 Zakup i ustawienie koszy na śmieci
5.1 Neutralizacja nawierzchni zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi
6. Utrzymanie MOP/parkingów (w tym parkingów przy SPO/PPO) (MOP Zemborzyce km
1+240 str. lewa)Utrzymanie MOP/parkingów (w tym parkingów przy SPO/PPO) (MOP Radawiec km 1+940 str.
prawa)
Utrzymanie MOP/parking
ów (w tym parkingów przy SPO/PPO) (MOP Obroki Wschód km
18+740 str. lewa)
Utrzymanie MOP/parkingów (w tym parkingów przy SPO/PPO) (MOP Obroki Zachód km
18+570 str. prawa)
Utrzymanie MOP/parkingów (w tym parkingów przy SPO/PPO) (MOP Rudnik Wschód km
29+930 str. lewa)
Utrzymanie MOP/parkingów (w tym parkingów przy SPO/PPO) (MOP Rudnik Zachód km
29+820 str. prawa)
Utrzymanie MOP/parkingów (w tym parkingów przy SPO/PPO) (MOP Słodków Zachód km
40+600 str. lewa)
Utrzymanie MOP/parkingów (w tym parkingów przy SPO/PPO) (MOP Słodków Wschód km
40+900 str. prawa)
Utrzymanie MOP/parkingów (w tym parkingów przy SPO/PPO) (MOP Felinów km 63+276 str.
prawa)
Utrzymanie MOP/parkingów (w tym parkingów przy SPO/PPO) (MOP Felinów km 63+276 str.
lewa)
Utrzymanie
MOP/parkingów (w tym parkingów przy SPO/PPO) (MOP Janów Lubelski km
74+276 str. lewa)
Utrzymanie MOP/parkingów (w tym parkingów przy SPO/PPO) (MOP Janów Lubelski km
74+276 str. prawa)
7.1 Usuwanie powłok malarskich (graffiti) z powierzchni obiektów infrastruktury drogowej
B
ZIELEŃ
8.2 Pielęgnacja klombów zielonych (terenów urządzonych krzewami)
8.4
Odmładzanie żywopłotów polegająca na wycięciu suchych, połamanych gałęzi,
przycięciu nożycami z trzech stron oraz zebranie i wywóz
8.5
Ścinanie drzew i frezowanie pnia do obwodu 47 cm wraz z odwiezieniem dłużycy i
gałęzi oraz uporządkowaniem terenu
8.6
Ścinanie drzew i frezowanie pnia o obwodzie 47+110 cm wraz z odwiezieniem dłużycy
i gałęzi oraz uporządkowaniem terenu
8.7
Ścinanie drzew i frezowanie pnia o obwodzie 110+173 cm wraz z odwiezieniem
dłużycy i gałęzi oraz uporządkowaniem terenu
8.8
Ścinanie drzew i frezowanie pnia o obwodzie powyżej 173 cm wraz z odwiezieniem
dłużycy i gałęzi oraz uporządkowaniem terenu
8.13 Karczowanie krzewów i samosiejek z odwiezieniem i uporządkowaniem terenu
C
ODWODNIENIE2.1
Oczyszczenie ścieków betonowych, kamiennych, skarpowych i kaskad w ilości 0,05 m3
na 1 mb
2.2
Oczyszczenie ścieków przy krawężnikowych w ilości 0,01 m3 na 1 mb
2.3
Oczyszczenie odwodnienia liniowego kry
tego Prosimy o złożenie stosownych
wyjaśnień.
Wyjaśnienia powinny wskazywać czynniki cenotwórcze, wpływające na cenę oferty, w tym
koszty pracownicze, koszty materiałowe, narzuty, marżę Wykonawcy, a w szczególności
muszą dotyczyć zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z
2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest
realizowane zamówienie; zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia
społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie.
Wykonawca może w wyjaśnieniach wskazać inne, nie wymienione wyżej elementy oferty
mające wpływ na cenę.
Zamawiający dokonując oceny weźmie również pod uwagę wszelkie inne czynniki, wpływające
na wysokość ceny oferty, które wskaże Wykonawca, jeżeli będą zgodne z prawem oraz nie
zakłócają uczciwej konkurencji.
Udzielając odpowiedzi należy przekazać szczegółową kalkulację, która powinna uwzględniać
m.in.
zaangażowanie osobowe, rzeczowe, sprzętowe, finansowe i związane z tym niezbędne
do poniesienia koszty (tj., wynagrodzenia, ubezpieczenia, szkolenia BHP, zakwaterowanie,
badania okresowe itp.), zakładany zysk
.”

W odpowiedzi na wezwanie ZOMIX przedłożył kalkulacje do każdej z ww. pozycji oraz
wyjaśnił, że: „cena zaoferowana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia
uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu zamówienia wraz z
załącznikami oraz zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy, a także wszystkie
związane z tym niezbędne do poniesienia koszty. Cena oferty została skalkulowana w sposób
rzetelny i prawidłowy.
ZOMIX S.C. Z. G. Z. P.
dysponuje wykwalifikowaną kadrą osobową oraz posiada własny
sprzęt niezbędny do rzeczowej realizacji przedmiotu zamówienia. Doświadczenie zdobyte przy
rea
lizacji podobnych zamówień pozwoliło na wypracowanie własnego modelu świadczenia
tego typu usług. Osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadają doświadczenie w
wykonywaniu usług/prac związanych z bieżącym utrzymaniem i są zatrudnione na umowę o
pra
cę w pełnym wymiarze etatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
– Kodeks Pracy. Doświadczona kadra w połączeniu z wyposażeniem i dobrze
zorganizowanym zapleczem technicznym z pewnością pozwoli na realizacją przedmiotuzamówienia w sposób należyty. W ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty pracy
określone przez Zamawiającego, które uwzględniają zarówno ilości jak i rodzaj prac objętych
przedmiotem zamówienia. Natomiast koszty pracy osób zostały skalkulowane w oparciu o
stawki rynko
we i gwarantują Wykonawcy osiągnięcie założonego zysku.
W odniesieniu do wezwania przez Zamawiającego do przedstawienia szczegółowej kalkulacji
w rozbiciu na wskaźniki narzutów, stawki robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu
wyjaśniam, że przyjęto następujące założenia do kosztorysowania:
1)
roboczogodzina 21
,40 zł/netto,
2)
koszty pośrednie 50%,
3)
koszty zakupu 8%, 4) zysk 15%.
Szczegółowe kalkulacje Wykonawca przedkłada w załączeniu do niniejszego pisma.
Warto zasygnalizować, że cena zaoferowana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu
zamówienia jest niższa tylko o 32,57 % od wartości zamówienia powiększonej o należny
podatek od towarów, natomiast stanowi ponad 90% wartości ofert złożonych przez COMPLEX
MAINTENENCE SERVICES Sp. z o.o. oraz ZABERD Sp. z o.o.
Biorąc pod uwagę okoliczności wskazane wyżej oraz załączone do pisma szczegółowe
kalkulacje (wyszczególnione w/w piśmie Zamawiającego) stwierdzam, że cena zaoferowana
przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia nie jest rażąco niska i gwarantuje
realizację zamówienia w sposób prawidłowy, terminowy z uwzględnieniem wszystkich
wymagań Zamawiającego
.”.

Pismem z dnia 2 lutego 2022r. Zamawiający ponownie wezwał ZOMIX do złożenia
wyjaśnień wskazując: „iż w kalkulacji uwzględniono wszystkie koszty wynikające z OPZ,
jednak
z przedstawionych kalkulacji nie wynika wprost czy Wykonawca zawarł w cenie pozycji
dotyczących utrzymania Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), wszelkie związane z tymi
pozycjami koszty, opisane w OPZ.
W związku z powyższym Zamawiający zwraca się ponownie do Wykonawcy o złożenie
wyczerpujących i szczegółowych informacji dot. kalkulacji kosztów zamówienia, czy uwzględnił
w wycenie:
Wszystkie koszty związane z utrzymaniem Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), a w
szczególności opisane w punktach 1.3. i 5.13 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST D-
10.10.01e „Utrzymanie MOP-ów, parkingów (w tym parkingów przy SPO, PPO)” będącej
załącznikiem do SWZ. Prosimy o szczegółowe przedstawienie kalkulacji proponowanych cen
jednostkowych wszystkich pozycji wskazanych w pkt 6 formularza cenowego grupa prac nr 1 -
estetyka, ze szczegółowym rozbiciem wymienionych pozycji na prace wskazane w pkt 1.3
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST D-10.10.01e. Dodatkowo prosimy o określenie w
jaki sposób Wykonawca będzie monitorował MOP-y zgodnie z zapisami pkt 5.13 wyżej
wymienionej specyfikacji
.
”.


Odpowiadając na powyższe wezwanie ZOMIX wskazał, że: „ (…) uwzględnił w wycenie
wszystkie koszty związane z utrzymaniem Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) opisane w
punktach 1.3. I 5.13 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST D-10.10.01e „UTRZYMANIE
MOP-
ÓW, PARKINGÓW (WTYM PARKINGÓW PRZY SPO, PPO), stanowiącej załącznik do
SIWZ.
Ponadto Wykonawca poniżej wyjaśnia w jaki sposób wykona prace związane z
kompleksowym utrzymaniem czystości na MOP-ach i parkingach:
1) stałe, całodobowe utrzymanie czystości w budynkach stacjonarnych toalet i ich
wyposażenie w środki higieniczne i eksploatacyjne: usługa będzie wykonywana w godzinach
porannych przez brygadę roboczą, natomiast w godzinach popołudniowych przez ekipę
sprzątającą, 2) systematyczne sprzątanie śmieci z terenów MOP, parkingów: usługa będzie
wykonywana w godzinach porannych przez
brygadę roboczą, natomiast w godzinach
popołudniowych przez ekipę sprzątającą, 3) systematyczne oczyszczanie nawierzchni i
elementów odwodnienia oraz systematyczne mycie elementów wyposażenia zewnętrznego
MOP, parkingów: usługa będzie wykonywana w godzinach porannych przez brygadę roboczą,
4) coroczna (pozimowa) konserwacja (malowanie, impregnacja) elementów wyposażenia
obiektów: usługa będzie wykonywana 1 raz w roku przez brygadę roboczą, 5) doposażenie
MOP, parkingów, SPO, PPO w kosze na śmieci: usługa będzie realizowana w miarę potrzeb w
uzgodnieniu z Kierownikiem Rejonu lub Kierownikiem Służby Liniowej przez brygadę roboczą,
6) systematyczne opróżnianie śmieci z koszy zlokalizowanych w budynkach toalet oraz na
terenie MOP-u, parkingu wraz z wywozem zebra
nych śmieci i zanieczyszczeń: usługa będzie
realizowana przez brygadę roboczą, 7) zapewnienie toalet zastępczych (przenośnych): usługa
zostanie zrealizowana w razie potrzeby, 8) utrzymanie, konserwacja, przeglądy urządzeń i
instalacji: usługa zostanie zrealizowana przez podwykonawcę (oferta podwykonawcy w
załączeniu) wraz z kalkulacją, 9) monitoring parkingów i MOP-ów: usługa będzie wykonywana
w godzinach porannych przez brygadę roboczą, natomiast w godzinach popołudniowych przez
ekipę sprzątającą.
W załączniku nr 1 do niniejszego pisma Wykonawca przedstawia szczegółowe kalkulacje
proponowanych cen jednostkowych wszystkich pozycji wskazanych w pkt. 6 formularza
cenowego grupa prac nr 1 estetyka, ze szczególnym rozbiciem wymienionych pozycji na prace
wskazan
e w pkt. 1.3 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST D–10.10.01e.
Kalkulacja Wykonawcy została sporządzona z uwzględnieniem aktualnych cen rynkowych,
ponoszonych nakładów i wynika z doświadczenia Wykonawcy, które zdobył w trakcie
świadczenia usługi związanej z kompleksowym utrzymaniem MOP–ów zlokalizowanych w
ciągu drogi S19 (MOP Stobierna, MOP Nienadówka) w trakcie realizacji zadania związanego z
kompleksowym utrzymaniem dróg w latach 2018 – 2019, gdzie występował w roli oficjalnego
podwykonawcy. Ponad
to w chwili obecnej ZOMIX S.C. świadczy usługę związaną zutrzymaniem MOP-
ów BUKOWA I oraz BUKOWA II w ciągu S19, gdzie zakres czynności jest
tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia na tym zadaniu. Cena za utrzymanie 1 MOP-a po
waloryzacji wynosi 4231,13 zł netto/miesiąc i jest kwotą pokrywającą nakłady jakie ponosi
Wykonawca jak również gwarantuje założony zysk z tej pozycji kosztorysowej przy spełnieniu
wszystkich wymagań zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego przedkładamy w
załączeniu poświadczenie należycie wykonanych prac.
W kosztorysie ofertowym Zamawiający nie uwzględnił patrolu drogi. W związku z tym
Wykonawca wyjaśnia, że monitoring MOP-ów będzie dokonywany w godzinach porannych
przez brygadę roboczą podczas wykonywania czynności opisanych w pkt. 1.3 Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej oraz w godzinach popołudniowych przez ekipę sprzątającą
.”

Do wyjaśnień ZOMIX przedłożył „Zestawienie prac objętych SST wg pkt. 1.3 na MOP”
oraz „A 6.1 Kalkulacja indywidualna Utrzymanie MOP/parkingów (w tym parkingów przy
SPO/PPO)
”.

KIO 835/22
Na wstępie podkreślić należy, że Izba nie może – stosownie do treści art. 555 Pzp –
orzekać co do zarzutów nie zawartych w odwołaniu. Granice rozpoznania sprawy przez
K
rajową Izbę Odwoławczą są ściśle określone przez zarzuty odwołania, oparte na konkretnej i
precyzyjnej podstawie faktycznej. Izba jest
związana podniesionymi w odwołaniu zarzutami i
wyznaczonymi przez nie granicami zaskarżenia. Jeżeli więc Odwołujący_1 na późniejszym
etapie postępowania odwoławczego podnosi okoliczności, które nie zostały wyraźnie i wprost
ujęte w treści wniesionego odwołania, to ich spóźnione wskazywanie nie może być brane
przez Izbę pod uwagę. Nawet jeżeli Odwołujący_1 próbowałby powiązać nowe zarzuty z
ogólnie zakreślonymi okolicznościami faktycznymi wskazanymi w odwołaniu. Przeciwny
pogląd doprowadziłby do sytuacji, w której art. 555 Pzp stałby się regulacją iluzoryczną, a po
stronie odwołujących preferowane byłoby jak najbardziej niejasne formułowanie podstaw
faktycznych zarzutów, celem obejścia tej regulacji. Uwzględniając powyższe, Izba rozpoznając
niniejsze odwołanie uwzględniła treść zarzutów wynikających z odwołania, natomiast
okoliczności nowe jak np. wskazywanie na skalkulowanie przez ZOMIX w cenie oferty
samochodu
o innej niż wymagana w dokumentacji postępowania ładowności, nie mogły
podlegać ocenie.
Przechodząc do merytorycznej oceny odwołania wniesionego przez Odwołującego_1
wskazać należy, że Izba za niezasadne uznała zarzuty dotyczące stwierdzenia, że w
wymienionych w odwołaniu pozycjach Przystępujący nie uwzględnił w wycenie kosztów
oznakowania robót. Podkreślić należy, że powyższe twierdzenia nie znalazły oparcia w stanie
faktycznym
. Przystępujący wyjaśnił na rozprawie, że koszty związane z oznakowaniem robót
zostały przez niego ujęte w kosztach pośrednich, które jak wynika z przedłożonych kalkulacji


ustalił na poziomie 50%. Ponadto wskazać należy, że Odwołujący_1 nie kwestionował w
odwołaniu, że niemożliwe jest, aby w cenie poszczególnych pozycji kalkulacji szczegółowych,
załączonych do pierwszych wyjaśnień, uwzględnione zostały koszty oznakowania robót.
Odwołujący_1 skupił się bowiem na twierdzeniu, że takie koszty nie zostały w ogóle
skalkulowane co wynika z treści przedłożonych przez ZOMIX kalkulacji szczegółowych. Fakt
natomiast, że w kalkulacjach tych ZOMIX nie wskazał odrębnej wartości dla oznakowania
robót nie może automatycznie potwierdzać, że koszty z tym związane nie zostały przez niego
skalkulowane w danej pozycji.
Zauważyć także należy, że Zamawiający w wezwaniu nie
zwracał się do ZOMIX o wyjaśnienie tej kwestii, a co należy podkreślić - złożone przez ZOMIX
wyjaśnienia w całości odnosiły się i uwzględniały treść wezwania, zawierając odpowiedzi na
wskazane przez
Zamawiającego pytania. Przystępujący złożył również w ocenie Izby
wystarczające wyjaśnienia pozwalające Zamawiającemu ocenić, że w kalkulacji A 5.1
obejmującej prace związane z „neutralizacją nawierzchni zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi” zostały wycenione w sposób prawidłowy, pozwalający przy użyciu
wskazanych tam materiałów i pracowników na zrealizowanie ww. prac. Izba za prawidłowe
uznała również stanowisko Zamawiającego, oceniające pozytywnie wyjaśnienia ZOMIX
dotyczące kosztów wskazanych w kalkulacji B 8.2 obejmujących utrzymanie klombów. Izba za
przekonywujące uznała stanowisko Przystępującego, że w uwagi na fakt, że droga S19
została oddana do użytkowania pół roku temu to Zamawiający posiada 3-letnią gwarancję
m.in. na rośliny, dlatego też wykonawca nie będzie mógł wykonywać wszystkich prac jak np.
wymiana uschniętego krzewu, a inne natomiast w swojej kalkulacji przewidział prace związane
z nawożeniem czy uzupełnianiem kory.
W konsekwencji w ocenie składu orzekającego złożone przez ZOMIX wyjaśnienia były
adekwatne do treści wezwań kierowanych przez Zamawiającego i treść udzielonych wyjaśnień
należało odczytywać przez pryzmat żądań Zamawiającego w nich zawartych. W ocenie składu
orzekającego ZOMIX przedstawił - zgodnie z wezwaniem Zamawiającego - do każdej pozycji
kalkulację cenową pozwalającą Zamawiającemu ocenić prawidłowość kalkulacji i przyjęte
przez
tego wykonawcę założenia. Podkreślić należy, że nie jest zadaniem Izby badanie ceny
oferty w pełnym aspekcie i ustalanie w postępowaniu odwoławczym, czy cena rzeczywiście
umożliwi realizację zamówienia. Obowiązkiem Izby jest natomiast ocena, czy Zamawiający w
sposób prawidłowy ocenił złożone przez wykonawcę wyjaśnienia. Po analizie zarzutów
odwołania, skład orzekający stwierdził, że Zamawiający nie naruszył przepisu art. 224 ust. 3, 5
i 6 Pzp.
Izba za niezasadne uz
nała także zarzuty dotyczące nieuprawnionego ponownego
wezwania ZOMIX do
założenia wyjaśnień. Izba stwierdziła, że jak wynika z treści wezwania z
dnia 2 lutego 2022r. celem ponownego wezwania było rozwinięcie i uszczegółowienie treści


wyjaśnień złożonych wcześniej przez ZOMIX w zakresie sposobu utrzymania czystości na
MOP-ach.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punkcie 1 sentencji wyroku.

KIO 846/22

W ocenie składu orzekającego zarzuty Odwołującego_2 dotyczące niezgodnej z SWZ
wyceny usługi wskazanej w punkcie 5.2 SST sprowadzające się do stwierdzenia, że ZOMIX
dokonał wyceny pozycji pkt 1.3 i 5.13. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST D-
10.10.01
e „Utrzymanie MOP-ów, parkingów (w tym parkingów przy SPO, PPO”) niezgodnie z
wymogami wynikającymi w powyższych postanowień SWZ należało uznać za uzasadnione.
Nie było sporne pomiędzy stronami, że w punkcie 1.3 lit. a) SST 10.10.013
Zamawiający ustalił wymóg stałego całodobowego utrzymania czystości w budynkach
stacjonarnych toalet i ich
wyposażenia w środki higieniczne i eksploatacyjne. Nie było sporne
również, że ZOMIX w złożonych wyjaśnieniach wskazał, że „usługa będzie wykonywana w
godzinach porannych
przez brygadę roboczą, natomiast w godzinach popołudniowych przez
ekipę sprzątającą
”.
Sporne natomiast było, czy pomimo jasnych zapisów SWZ co do stałego
całodobowego utrzymania czystości na MOP-ach, ZOMIX prawidłowo wycenił ww. usługę
oświadczając, że będzie ona wykonywana dwa razy na dobę.
W ocenie składu orzekającego, ZOMIX wbrew postanowieniom SWZ nie wycenił
całodobowego, stałego utrzymania czystości na MOP-ach i parkingach. Nie sposób bowiem
uznać, że dwukrotne pojawienie się ekipy sprzątającej w ww. miejscach pozwoli wykonawcy
utrzymać stały, całodobowy porządek i czystość, jak oczekiwał tego Zamawiający. Ponadto,
Izba uwzględniając przez Odwołującego_2 dowody w postaci wyciągów z:
-
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania na „Całoroczne,
kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział w
Rzeszowie wraz ze wszystkimi elementami z podziałem na części”, nr postępowania
O.RZX.D-3.2413.22.2018,
-
Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania na „Całoroczne (bieżące i zimowe)
utrzymanie
dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad
Oddział w Lublinie w podziale na 2 części” nr postępowania O/LU.D-
3.2421.1.2022.ak
u
znała, że Zamawiający niezasadnie porównywał wysokość wynagrodzenia
zaoferowanego w tamtych postępowaniach z wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu,
bowiem
obowiązkiem wykonawców w realizacji tamtych postępowań – jak wskazał
Odwołujący_2 - nie był wymóg całodobowego, stałego utrzymania czystości. W tamtych
postępowaniach Zamawiający nie oczekiwał od wykonawców świadczenia ww. usługi w porze


nocnej.
Powyższe w sposób zasadniczy natomiast wpływa na wysokość kosztów za realizację
usługi, m. in. z tytułu konieczności zatrudnienia pracowników w porze nocnej
odpowiedzialnych za utrzymanie czystości na MOP-ach.
Reasumując powyższe rozważania podkreślić należy, że skład orzekający nie miał
wątpliwości co do tego, że ZOMIX dowolnie, w oparciu jedynie o swoje doświadczenie, w tym
w oparciu o sobie tylko znane
założenia, ustalając sposób realizacji usługi określonej w
punkcie 1.3 SST na innym poziomie i zakresie
, niż wymagał tego Zamawiający postąpił wbrew
wymogom SWZ, co w konsekwencji powoduje, że w tym zakresie oferta ZOMIX jest niezgodna
z treścią SWZ, a więc obowiązkiem Zamawiającego było odrzucenie jej na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 Pzp.
Odnosząc się natomiast do zarzutu rażąco niskiej ceny Izba wskazuje, że zarzut ten
również zasługuje na uwzględnienie. Wskazać należy, że skoro ZOMIX skalkulował sposób
re
alizacji usługi w innym zakresie niż oczekiwał tego Zamawiający, to w sposób nie budzący
żadnych wątpliwości usługa ta skalkulowana została na niewłaściwym poziomie, tj.
wynikającym z obowiązku stałego, całodobowego utrzymania porządku i czystości, to nie
sposób uznać, że zaoferowana cena jest ceną właściwą. W ocenie Izby powyższą okoliczność
potwierdzają również ceny zaoferowane przez pozostałych wykonawców, gdzie u wszystkich
pozostałych wykonawców utrzymanie czystości na MOP-ach i parkingach stanowi
przynajmniej połowę ceny oferty w grupie estetyka, gdy u wybranego wykonawcy jest to mniej
niż 20%, a ponadto cena ZOMIX zaoferowana w tej grupie odbiega o 75% od ceny drugiej
oferty, oraz aż o 86% od ceny trzeciej oferty w rankingu.
W konsekwencji Iz
ba uznała zarzuty Odwołującego_2 w tym zakresie za uzasadnione.
Izba za nieuzasadnione uznała zarzuty dotyczące nieprawidłowej wyceny punktów 1.3e
oraz 1.3.f SST. Samo stwierdzenie, że są „to wartości nierealne” nie może stanowić
uzasadnienia zasadności postawionego zarzutu. Tymczasem poza powyższym stwierdzeniem
Odwołujący_2 nie przedstawił jakiejkolwiek argumentacji, wyliczeń czy kosztów koniecznych
do zrealizowania wymogów wynikających z tych punktów.
Kolejno wskazać należy, że Odwołujący_2 w żaden sposób nie udowodnił ani nie
wykazał zasadności zarzutu dotyczącego nieprawidłowej wyceny punktu 1.3. g wiążącego się
z koniecznością doposażenia MOP w kosze na śmieci. Odwołujący nie przedstawił ani cen
koszy, co w jakikolwiek sposób mogłoby uwiarygodnić twierdzenia o nierealnej stawce
przewidzianej przez MOP, ani też nie wskazał, w jakiej liczbie, jak często taka dostawa się
będzie odbywać. Nie wykazał też, że założenia poczynione przez ZOMIX w tym zakresie są
nieprawidłowe. Izba za uzasadnione uznała stanowisko Przystępującego, który wskazywał, że
zakup koszy będzie odbywać się w miarę potrzeb w uzgodnieniu z Kierownikiem Rejonu lub
Kierownikiem Służby Liniowej przez brygadę roboczą.


Reasumując powyższe rozważania podkreślić należy, że wobec powyższego skład
orzekający nie ma wątpliwości co do tego, że Odwołujący dowolnie, w oparciu jedynie o swoje
doświadczenie, w tym w oparciu o sobie tylko znane kryteria, ustalając zaangażowanie
Personelu biurowego w realizację przedmiotowej usługi na innym poziomie, niż wymagał tego
Zamawiający postąpił wbrew wymogom SWZ, co w konsekwencji powoduje, że w tym zakresie
oferta Odwołującego jest niezgodna z treścią SWZ, a ocena Zamawiającego była trafna.
Końcowo wskazać należy, że z uwagi na wycofanie przez Odwołującego_2 zarzutu nr
2 odwołania, postępowanie odwoławcze w tym zakresie zostało umorzone.
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w punkcie 2 i 3 sentencji wyroku.

O kosztach postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 835/22 Izba orzekła na podstawie
art. 557 i 575 Pzp w zw. z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020r.
poz. 2437), natomiast w sprawie o sygn. akt KIO 846/22 na podstawie art. 557 i 575 Pzp w zw.
z § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.


Przewodniczący:
……………………………..Członkowie:
………………………………

……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie