eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 971/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-04-25
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 971/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Maksym Smorczewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 25 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej 7 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę Remondis spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
przez Miasto Stołeczne Warszawa
przy udziale:
1) wykonawcy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,
2) wykonawcy D. A. prowadz
ącego działalność gospodarczą pod nazwą Partner D. A.
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,
3) wykonawcy
Prezero Bałtycka Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Remondis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwoty 13
500,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych), stanowiącej 90 % uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………..

Sygn. akt: KIO 971/22
Uzasadnienie

W dniu 7 kwietnia 2022 r. wykonawca
Remondis spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie
„wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i warunków zamówienia” w postępowaniu o
udz
ielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa pod
nazwą „Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych w m.st. Warszawie, od dnia 1 lipca
2022 r. -
Zadanie nr 2, 4, 7 i 9 (dzielnice Białołęka, Targówek, Ochota, Ursus, Włochy,
Śródmieście, Bemowo i Wola) oraz od dnia 1 października 2022 r. - Zadanie nr 3 (dzielnica
Mokotów)”.
W dniu 25
kwietnia 2022 r. Odwołujący złożył pismo, w którym oświadczył, że cofa ww.
odwołanie. Oświadczenie zostało złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Odwołującego zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach postępowania
odwoławczego.
Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako „Pzp”), „odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy”, zaś stosownie do art. 568 pkt 1) Pzp, „Izba umarza postępowanie odwoławcze, w
formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania”. Z treści tego przepisu wynika, że
Izba związana jest oświadczeniem odwołującego o cofnięciu odwołania. W powyższym
stanie rzeczy wobec spełnienia hipotezy normy wynikającej art. 568 pkt 1) Pzp Izba
zobowiązana była postępowanie umorzyć, w związku z czym orzeczono jak w punkcie 1
postanowienia.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
Pzp
oraz § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania. Zgodnie z art. 557 Pzp
„w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o
kosztach postępowania odwoławczego”, stosownie zaś do art. 575 Pzp strony oraz uczestnik
postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania
odwoławczego stosownie do jego wyniku. § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) ww. rozporządzenia stanowi,
iż „w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości, na skutek
cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na
który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników
postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku
Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości”.
Zgodnie z tymi przepisami Izba w punkcie 2 postanowienia
nakazała dokonanie zwrotu
na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonej z tytułu wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie