eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3630/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-03
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3630/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Kot Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez odwołującego -
SUNTAR Sp. z o.o. (ul. Boya-
Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów)
w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego - Miasto Białystok (ul. Słonimska 1, 15-950
Białystok)orzeka:

1.
Oddala odwołanie,
2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego - SUNTAR Sp. z o.o.
(ul. Boya-
Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów) i zalicza w poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych 00/100) uiszczoną przez odwołującego - SUNTAR Sp. z o.o. (ul. Boya-
Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów) tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………Sygn. akt: KIO 3630/21

UZASADNIENIE

Miasto Białystok (dalej: „Zamawiający”) prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej:
„ustawa Pzp”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Wsparcie
szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii
COVID-19
(nr sprawy: BSC.271.2.2021) (dalej: „Postępowanie”).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej dnia 2 sierpnia 2021 r. pod numerem: 2021/S 147-390543.

W dniu 10 grudnia 2021 r.
Zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
prowadzonego postępowania w części I, II i III.

Dnia 13 grudnia 2021 r. wykonawca SUNTAR Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie (dalej:
„Odwołujący” oraz „SUNTAR Sp. z o.o.”) wniósł odwołanie wobec wyboru oferty
najkorzystniejszej, czynności wezwania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. do uzupełnienia
dokumentów, odrzucenia oferty Odwołującego w części I, II i III Postępowania oraz
zatrzymania wadium.
Odwołujący wskazał, że informację o zatrzymaniu wadium Zamawiający przekazał za
pośrednictwem platformy (wraz z poinformowaniem na adres mailowy SUNTAR Sp. z o.o.)
w dniu 13 grudnia 2021 r.,
natomiast informację o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz
odrzuceniu oferty Odwołującego Miasto Białystok przekazało za pośrednictwem platformy
(wraz z poinformowaniem na adres mailowy SUNTAR Sp. z o.o.) w dniu 10 grudnia 2021 r.
Z kolei bezpodstawne w
ezwanie do uzupełnienia dokumentów zostało skierowane do
Odwołującego w dniu 2 grudnia 2021 r.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 16 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp poprzez
odrzucenie oferty SUNTAR Sp. z o.o.
pomimo, iż wykonawca w przewidzianym
terminie (wyznaczonym wezwaniem z dnia 29 listopada 2021 r.) złożył wszystkie
podmiotowe środki dowodowe (w tym zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego), potwierdzające brak podstaw do wykluczenia;
2. art. 16 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez skierowanie do
Odwołującego wezwania do złożenia podmiotowego środka dowodowego
(zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego), mimo że Odwołującemu
nie upłynął jeszcze termin do złożenia dokumentów, w tym wskazanego
zaświadczenia, wynikający z wezwania z dnia 29 listopada 2021 r.;

3. art. 16 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 128 ust.
1 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne zatrzymanie wadium w sytuacji, gdy
wykonawca w przewidzianym terminie (wyznaczonym wezwaniem z dnia 29 listopada
2021 r.) złożył wszystkie podmiotowe środki dowodowe (w tym zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego), potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia.
Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
i
nakazanie Zamawiającemu, aby:
1.
dokonał unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części I, II i III;
2.
dokonał unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego w części I, II i III;
3.
dokonał unieważnienia czynności wezwania wykonawcy do uzupełnienia
dokumentów z dnia 2 grudnia 2021 r.;
4.
dokonał unieważnienia czynności zatrzymania wadium w części I, II i III;
5.
dokonał ponownego badania i oceny złożonych ofert wraz z ofertą Odwołującego
w
części I, II i III.

W uzasadnieniu odwołania wykonawca SUNTAR Sp. z o.o. wskazał, że Zamawiający
w dniu 29 listopada 2021 r. zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp
skierował do Odwołującego
wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w którym wyznaczył
wykonawcy termin do dnia 10 grudnia 2021 r. Termin ten nie był żadną czynnością
Zamawiającego modyfikowany. Odwołujący w terminie pomiędzy 29 listopada 2021 r. a 10
grudnia 2021 r. przedłożył Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty, w tym
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem. W ocenie Odwołującego brak jest jakichkolwiek podstaw do
odrzucenia jego
oferty, w szczególności już w dniu 10 grudnia 2021 r. (kiedy nie upłynął
jeszcze wyznaczony przez Zamawiającego termin do złożenia dokumentów). Odwołujący
podniósł, że w przewidzianym terminie przedłożono prawidłowo wszystkie wymagane
dokumenty
oraz, że brak jest jakiegokolwiek przepisu, który wymagałby od wykonawcy
złożenia wszystkich dokumentów na wezwanie w jednym momencie.

W odniesieniu do drugiego z zarzutów SUNTAR Sp. z o.o. wskazała, że Zamawiający
w dniu 2 grudnia 2021 r.
nie był uprawniony do wezwania wykonawcy do uzupełnienia
podmiotowego środka dowodowego (zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego) w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli dopiero w dniu 10 grudnia 2021 r. dla
Odwołującego upływał termin na złożenie wszystkich podmiotowych środków dowodowych.

Odnosząc się do ostatniego z zarzutów Odwołujący nadmienił, że stanowi on
konsekwencje zarzutów z punktu I i II uzasadnienia odwołania. Zdaniem SUNTAR Sp. z o.o.
mając na uwadze, że brak było podstaw do skierowania wezwania do uzupełnienia

podmiotowych środków dowodowych oraz odrzucenia oferty Odwołującego (w
przewidzianym terminie złożono wymagane dokumenty), brak jest tym samym jakichkolwiek
podstaw
do zatrzymania wadium w postępowaniu.

Zamawiający nie złożył odpowiedzi na odwołanie na piśmie, lecz prezentując swoje
stanowisko na rozprawie podał, że zarzuty odwołania nie zasługują na uwzględnienie, gdyż
są całkowicie pozbawione podstaw prawnych. Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania
w
całości.
Miasto Białystok wskazało, że w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29 listopada 2021 r.
do złożenia dokumentów na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp w terminie do dnia 10
grudnia 2021 r., Odwołujący już w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 14:42 przesłał wszystkie
dokumenty zgodnie z
wyżej wymienionym wezwaniem, z tym że zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego (dalej:
„ zaświadczenie z US”) wystawione było wcześniej niż na 3 miesiące
przed jego złożeniem tj. było z dnia 23 lipca 2021 r. Następnie pismem z dnia 2 grudnia 2021
r.
Zamawiający wezwał SUNTAR Sp. z o.o. do uzupełnienia dokumentu w postaci
aktualnego
zaświadczenia z US w trybie art. 128 ustawy Pzp, wskazując termin na jego
złożenie do dnia 9 grudnia 2021 r. Miasto Białystok wskazało, że Odwołujący dnia 10 grudnia
2021 r.
o godz. 14:50 przesłał Zamawiającemu dokument prawidłowy, datowany na dzień 19
października 2021 r., a więc dzień po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na
uzupełnienie dokumentów. Zamawiający stwierdził, iż złożenie dokumentów po
wyznaczonym
terminie jest jednoznaczne z brakiem jego złożenia. Nadmienił również, że
żadna czynność Odwołującego nie wskazywała na zamiar składania dokumentów w
częściach. Zamawiający podkreślił, że Odwołujący złożył wszystkie dokumenty w trybie art.
126 ust. 1 ustawy Pzp, a nie tylko ich część. SUNTAR Sp. z o.o. nie zwrócił się także z
prośbą o przedłużenie terminu do złożenia dokumentów. Ponadto Zamawiający zauważył, że
w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 21:10
Odwołujący przesłał kolejny komplet dokumentów
podmiotowych wraz z zaświadczeniem z US z dnia 19 października 2021 r. W ocenie Miasta
Białystok była to reakcja SUNTAR Sp. z o.o. na wcześniej otrzymaną informację o
odrzuceniu oferty Odwo
łującego ze względu na brak złożenia wymaganego zaświadczenia.
Wiadomość ta została przekazana Odwołującemu w dniu 10 grudnia 2021 r. wraz z
informacją o rozstrzygnięciu. Ponadto Zamawiający wskazał, iż zgodnie z ustalonym
orzecznictwem wykon
awca może być wezwany tylko raz do złożenia dokumentów z
zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, co ma gwarantować zasadę równego traktowania
wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Miasto
Białystok wskazało również, że niedopuszczalne jest składanie wielokrotnie tych samych
dokumentów, ponieważ - w jego ocenie – wówczas nie można byłoby przyjąć, które z nich są
prawidłowe.

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 16 ust 1 ustawy Pzp w zw. z art. 128 ust 1 ustawy
Pzp
Zamawiający wskazał, że miał obowiązek wezwać Odwołującego do przedłożenia
prawidłowego zaświadczenia z US, gdyż Zamawiający po weryfikacji przesłanych
dokumentów na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wzywa wykonawcę do złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia dokumentów, w sytuacji kiedy wykonawca nie złożył
wymaganych
dokumentów, są one niekompletne lub zawierają błędy. Zamawiający podniósł,
że po wykonaniu przez Odwołującego zobowiązania wynikającego z wezwania do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, był uprawniony niezwłocznie przystąpić do ich oceny.
Zamawiający nadmienił, że termin z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp jest odrębny od terminu
wskazanego w art. 126 ust. 1 ustawy Pzp. W przepisie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp mowa jest
o wyznaczonym
terminie, ustawodawca nie przewiduje zatem długości tego terminu i jest to
w
gestii Zamawiającego, jaki będzie czas potrzebny dla Odwołującego na uzupełnienie
dokumentów. Zamawiający podkreślił jednak, że wyznaczony Odwołującemu termin na
uzupełnienie zaświadczenia z US (tj. do dnia 9 grudnia 2021 r.) akurat pokrywał się z 10 -
dniowym minimalnym terminem ustawowym na złożenie podmiotowych środków
dowodowych
(licząc od dnia 29 listopada 2021 r.). Zamawiający wskazał również, że drugie
zaświadczenie z US złożone przez SUNTAR Sp. z o.o. datowane było na dzień 19
października 2021 r., a zatem Odwołujący musiał je posiadać już w momencie wezwania go
do złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. w dniu 29 listopada 2021 r. Ponadto
Zamawiający zauważył, iż data podpisu na przedmiotowym dokumencie to 9 grudnia 2021 r.
W związku z tym, że Odwołujący nie złożył w wymaganym terminie, czyli do dnia 9 grudnia
2021 r.
zaświadczenia z US Zamawiający uznał, że ziściła się przesłanka do odrzucenia
oferty z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp.
Odnośnie ostatniego z zarzutów Zamawiający wskazał, że zarzut zatrzymania
wadium nie dotyczy
naruszenia przepisów ustawy Pzp, które mogły mieć wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia. W ocenie Zamawiającego, zarzut ten ma wyłącznie
charakter wynikowy.
Miasto Białystok wskazało, że kwestia zasadności zatrzymania wadium
uwarunkowana jest
merytorycznym rozstrzygnięciem Izby powyższych zarzutów, czyli
w
zakresie odrzucenia oferty i wezwania do uzupełnienia dokumentów. Ponadto z uwagi na
treść art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający stwierdził, iż w niniejszym stanie
faktycznym
wystąpiły przesłanki do zatrzymania Odwołującemu wadium. Zdaniem
Zamawiającego Odwołujący nie złożył wymaganego dokumentu w wyznaczonym przez
Miasto Białystok terminie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, gdyż w momencie
otrzymania wezwania w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp tj. w dniu 2 grudnia 2021 r.
SUNTAR Sp. z o.o.
posiadała już wymagany dokument (data wystawienia dokumentu to 19
października 2021 r.), jednak z niewiadomych przyczyn, być może z omyłki pracownika, nie
wykonała stosownego zobowiązania.

Do niniejszego postępowania odwoławczego zostały zgłoszone dwa przystąpienia po
stronie Zamawiającego tj.: wykonawcy K. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą F.H.U. "Horyzont" K.L. z siedzibą w Gorlicach (Przystępujący nr 1) oraz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: GRUPA E Sp. z o.o. z
siedzibą w Tychach, M. D. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum
Komputerowe
„PLANETA” M. D.z siedzibą w Tychach (Przystępujący nr 2).

W imieniu Pr
zystępującego nr 1 nikt się nie stawił, pomimo prawidłowego
zawiadomienia.

Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
konsorcjum: GRUPA E Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, M. D.prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Centrum Komputerowe „PLANETA” M. D. z siedzibą w Tychach Izba
ustaliła, że przystąpienie zostało podpisane przez podmiot, który nie był uprawniony do
reprezentowania
wykonawcy zgłaszającego przystąpienie. Przystępujący nr 2 w trakcie
posiedzenia niejawnego z udziałem stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego
przesłał do Izby pocztą elektroniczną dwa pełnomocnictwa, jednak z ich treści nie wynikało,
że osoba, która podpisała dokument przystąpienia na dzień jego zgłoszenia była
umocowana do reprezentowania wyżej wymienionego konsorcjum oraz dokonania
wskazanej
czynności. Wobec powyższego Izba uznała, że przystąpienie jest nieskuteczne i
postanowiła nie dopuścić wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
konsorcjum: GRUPA E Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, M. D. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Centrum Komputerowe „PLANETA” M. D. z siedzibą w Tychach do
udziału w postępowaniu odwoławczym z uwagi na to, że nie zostały spełnione wymogi
ustawowe dotyczące zgłoszenia przystąpienia.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi przepis art. 528 ustawy Pzp.
Ponadto Izba
stwierdziła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez Z
amawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 505 ust. 1
ustawy Pzp
, co uprawniało go do złożenia odwołania.
Do niniejszego
postępowania odwoławczego skuteczne przystąpienie po stronie
Zamawiającego zgłosił wykonawca K. L. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
F.H.U. "Horyzont" K. L.
z siedzibą w Gorlicach.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska


stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach procesowych,
jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na
uwzględnienie.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania. Na podstawie tych dowodów
Izba ustaliła, co następuje.
Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z rozdz. XIII ust. 1 SWZ komunikacja
pomi
ędzy Zamawiającym a wykonawcami biorącymi udział w Postępowaniu, w
szczeg
ólności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa si
ę elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://miastobialystok.ezamawiaiacy.pl/ w zakładce ,,Korespondencja".
W dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 12:40
Zamawiający działając na podstawie art.
126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Odwołującego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.
Odwołujący tego samego dnia o godz.
14:42 przesłał wszystkie wymagane dokumenty, z tym że zaświadczenie z US było
wystawione wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem jego złożenia tj. było z dnia 23 lipca
2021 r. W związku z powyższym Miasto Białystok, po dokonaniu oceny przesłanych
dokumentów, w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 14:57 wezwało SUNTAR Sp. z o.o. w trybie
art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia aktualnego zaświadczenia z US tj. dokumentu
wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed jego złożeniem. Zamawiający zakreślił
termin na złożenie prawidłowego zaświadczenia - do dnia 9 grudnia 2021 r., pod rygorem
odrzucenia oferty i utraty wadium.
Odwołujący w dniu 10 grudnia 2021 r. przesłał do
Zamawiającego następujące dokumenty:
-
zaświadczenie z US z dnia 19 października 2021 r. w odpowiedzi na wezwanie do
złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 29 listopada 2021 r. (o godz. 14:50),
-
zaświadczenie z US z dnia 19 października 2021 r. w odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych z dnia 2 grudnia 2021 r. (o godz. 14:50),
-
wszystkie wymagane dokumenty w odpowiedzi na wezwanie do złożenia
podmiotowych środków dowodowych z dnia 29 listopada 2021 r. (o godz. 21:10).
W dniu 10 grudnia
2021 r. o godz. 14:35 Zamawiający poinformował wykonawców
biorących udział w Postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykonawcach,
których oferty zostały odrzucone w zakresie części I, II i III zamówienia.

Dnia 13 grudnia 2021 r. o godz. 16:23 Miasto Białystok poinformowało SUNTAR Sp.
z o.o. o zatrzymaniu wniesionego przez niego wad
ium w części I, II i III Postępowania.
Zamawiający zawiadomił Odwołującego, że wadium zostanie zatrzymane zgodnie z art. 98
ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba uznała, że odwołanie nie zasługiwało na
uwzględnienie.

Odnośnie naruszenia art. 16 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c)
ustawy Pzp Izba
stwierdziła, że zarzut ten nie potwierdził się.
W komentarzu do ustawy Pzp
(„Prawo zamówień publicznych” – komentarz pod
redakcją Huberta Nowaka i Mateusza Winiarza, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa
2021) wskazano, iż: „(…) Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp zamawiający odrzuca
ofertę, jeśli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (w tym JEDZ), lub podmiotowego środka
dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, innych dokumentów lub
oświadczeń. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest sformalizowanym procesem,
podczas którego wykonawcy muszą przedłożyć w ściśle określonym terminie i trybie (art. 107
Pzp oraz art. 125
–128 Pzp), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia – a
niezłożenie ich skutkuje odrzuceniem oferty. Niezłożenie wymaganego oświadczenia lub
podmiotowego (lub przedmiotowego) środka dowodowego, złożenie niekompletnego lub
takiego, który nie potwierdza, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie
podlega wykluczeniu (lub oferta spełnia określone cechy lub kryteria, na potwierdzenie czego
wymaga się dokumentów przedmiotowych) – skutkuje odrzuceniem jego oferty, z
zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 Pzp (oraz art. 107 Pzp dla dokumentów przedmiotowych)(…)”
.
Przepis art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp skorelowany jest zatem z art. 128 ust. 1
ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku, gdy wykonawca nie złożył oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub
zawierają błędy, zamawiający wzywa (jednokrotnie) wykonawcę odpowiednio do ich
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wobec powyższego
zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c)
ustawy Pzp, jeśli wykonawca nie uzupełni podmiotowych środków dowodowych w terminie
określonym w wezwaniu.
Należy zauważyć, że przepis art. 128 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje obowiązek
zamawiającego wzywania do uzupełnienia dokumentów podmiotowych, co przyczynić się ma
do zmniejszenia liczby odrzucanych ofert. N
a obligatoryjność obowiązku wskazuje Krajowa

Izba O
dwoławcza w wyroku z dnia 6 sierpnia 2015 r. o sygn. akt KIO 1606/15, jak również
S
ąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 11 kwietnia 2013 r. o sygn. akt XIX Ga 179/13,
niepubl.).
Izba wskazuje, że choć powyższe orzeczenia zostały wydane na kanwie
poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przytoczona w nich
teza wciąż pozostaje aktualna w
odniesieniu do obecnego przepisu art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
Przykładem okoliczności uzasadniającej wezwanie do uzupełnienia podmiotowych
środków dowodowych bez wątpienia jest sytuacja, gdy dokument został złożony, ale nie
spełnia wymagań formalnych stawianych przez zamawiającego np. jest nieaktualny tj.
wystawiony wcześniej niż wymagany termin.
Ponadto z przepisu art. 128 ust. 1 ustawy Pzp
wynika jednoznacznie, że zamawiający
w wezwaniu wskazuje termin, w jakim
określone w tym przepisie oświadczenia lub
dokumenty powinny być złożone, poprawione lub uzupełnione. Ustawa Pzp nie określa
jednak
w sposób wyraźny, jak długi powinien być to termin, nie precyzuje też wskazówek,
którymi zamawiający powinien kierować się przy wyznaczaniu tego terminu. Mimo to, biorąc
pod uwagę wykładnię celowościową tego przepisu, przyjmuje się, że powinien być to termin
odpowiedni, a więc umożliwiający uzupełnienie oświadczeń i dokumentów przez wykonawcę,
działającego z należytą starannością i w toku zwykłych czynności (tak: P. Granecki, I.
Granecka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021).

Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy Izba wskazuje, że Zamawiający na
podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Odwołującego pismem z dnia 29 listopada
2021 r. do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 10 grudnia 2021
r. Odwołujący wykonał zobowiązanie do złożenia tych dokumentów jeszcze tego samego
dnia tj. 29 listopada 2021 r. o godz. 14:42. Odwołujący złożył wszystkie wymagane
dokumenty, ale
zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat wystawione było
w dacie wcześniejszej niż 3 miesiące przed jego złożeniem (data wystawienia 23 lipca 2021
r.).
Zamawiający w dniu 2 grudnia 2021 r. wdrożył zatem wobec Odwołującego
procedurę z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wzywając SUNTAR Sp. z o.o. do uzupełnienia
przedmiotowego z
aświadczenia w terminie do dnia 9 grudnia 2021 r., pod rygorem
odrzucenia oferty i utraty wadium. W
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia
9 grudnia 2021 r. Od
wołujący nie złożył prawidłowego zaświadczenia z US, co spowodowało
– prawidłowe w ocenie Izby - odrzucenie oferty złożonej przez SUNTAR Sp. z o.o. na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp.
Izba wskazuje
, że bez znaczenia przy tym pozostaje, iż Odwołujący w odpowiedzi na
wezwanie do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych z dnia 2 grudnia 2021 r.
złożył aktualne zaświadczenie z US w dniu 10 grudnia 2021 r. (godz. 14:50), a więc dzień po

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na przesłanie właściwego dokumentu w trybie
art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
Należy bowiem stwierdzić, że składanie uzupełnianych
dokument
ów po terminie jest nieskuteczne i tożsame z ich niezłożeniem. Zamawiający nie
mógłby – bez naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej
konkurencji
– przyjąć dokumentu uzupełnionego po wyznaczonym terminie.
Ponadto,
odnosząc się do argumentacji przedstawionej przez Odwołującego, należy
zauważyć, że żadna jego czynność nie wskazywała na zamiar składania dokumentów
w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29 listopada 2021 r.
„w częściach”. Odwołujący w dniu 29
listopada 2021 r. (o godz. 12:40)
złożył wszystkie dokumenty w trybie art. 126 ust. 1 ustawy
Pzp, a nie tylko ich część. SUNTAR Sp. z o.o. w dniu 10 grudnia 2021 r. tj. po terminie
zakreślonym w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów (9 grudnia 2021 r.), złożyła właściwe
zaświadczenie z US datowane na dzień 19 października 2021 roku, co jednoznacznie
potwierdza, że była w posiadaniu prawidłowego dokumentu już w dniu otrzymania wezwania
do złożenia podmiotowych środków dowodowych i mogła go przedłożyć razem z pozostałymi
dokumentami w dniu 29 listopada 2021 r.
Istotne
jest również to, że Odwołujący odpowiedział na wezwanie Zamawiającego
z
dnia 2 grudnia 2021 r. do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
Odwołujący w dniu 10 grudnia 2021 r. (o godz. 14:50) dosłał bowiem Zamawiającemu
aktualne
zaświadczenie z US wystawione na dzień 19 października 2021 r. Oznacza to, że
O
dwołujący uznał zasadność wezwania do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 128 ust. 1
ustawy Pzp i
nieprawidłowość pierwszego złożonego przez siebie dokumentu. Bez
znaczenia natomiast pozostaje fakt, że SUNTAR Sp. z o.o. w dniu 10 grudnia 2021 r.
przesłała prawidłowe zaświadczenie z US również w odpowiedzi na wezwanie do złożenia
podmiotowych
środków dowodowych z dnia 29 listopada 2021 r. (o godz. 14:50), a także
komplet wymaganych
dokumentów w odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie w trybie art.
126 ust. 1 ustawy Pzp (o godz. 21:10).
Należy zauważyć, że czynności podejmowane przez
Odwołującego w dniu 10 grudnia 2021 r. były jego reakcją na wcześniej otrzymaną
informację o odrzuceniu oferty SUNTAR Sp. z o.o. w zakresie części I, II i III Postępowania,
którą Zamawiający przesłał wraz z rozstrzygnięciem o godz. 14:35. Odwołujący, w momencie
kiedy zorientował się, że nie dochował należytej staranności i nie przesłał wymaganego
dokumentu, próbował naprawić swój błąd, jednak jego działania były już spóźnione i nie
m
ogły wpływać na decyzję Zamawiającego.
W ocenie Izby w sytuacji, gdy Odwołujący złożył wszystkie podmiotowe środki
dowodowe, Zamawiający był uprawniony do ich oceny i w przypadku uznania, że
zaświadczenie z US wystawione jest w dacie wcześniejszej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, zobowiązany był wezwać Odwołującego do uzupełnienia przedmiotowego
dokumentu w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp
. Błędne jest zatem twierdzenie Odwołującego,

że w stanie faktycznym niniejszej sprawy Zamawiający zobowiązany był czekać aż do
upływu wyznaczonego terminu na złożenie podmiotowych środków dowodowych tj. do dnia
10 grudnia 2021 r. i dopiero po upływie tego terminu podejmować ewentualne dalsze
czynności w zakresie uzupełnienia przedmiotowych dokumentów.
Należy zauważyć, że Odwołujący nie wnosił o przedłużenie terminu na uzupełnienie
dokumentów, a data przy podpisie złożonym na prawidłowym zaświadczeniu tj. 9 grudnia
2021 r. wskazywała, że SUNTAR Sp. z o.o. była w stanie dochować wyznaczonego terminu
na jego uzupełnienie (9 grudnia 2021 r.). Odwołujący jednak z niewiadomych przyczyn nie
wykonał stosownego zobowiązania.

Nadto w ocenie Izby termin na
uzupełnienie zaświadczenia z US wyznaczony przez
Miasto Białystok był terminem realnym, pozwalającym na zadośćuczynienie wezwaniu
Z
amawiającego przy dołożeniu należytej staranności przez SUNTAR Sp. z o.o. (7 dni liczone
od dnia wezwania w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp), tym bardziej, że uzupełnione
zaświadczenie datowane było na dzień 19 października 2021 r., a zatem Odwołujący był
w
jego posiadaniu już w momencie wezwania z dnia 29 listopada 2021 r. i nie potrzebował
dodatkowego czasu na jego uzyskanie
z Urzędu Skarbowego.
Mając na uwadze powyższe Izba stwierdziła, że nie potwierdził się również zarzut
naruszenia art. 16 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 16 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 98 ust. 6 pkt 1
ustawy Pzp Izba wskazuje,
że czynność zatrzymania wadium miała charakter wynikowy
wobec pozostałych czynności podjętych przez Zamawiającego w toku prowadzonego
postępowania tj. odrzucenia oferty Odwołującego oraz wezwania go do uzupełnienia
dokumentów podmiotowych. W ocenie Izby zarzut zatrzymania wadium w postępowaniu,
skorelowany z
innymi zaskarżonymi czynnościami, mógłby być przedmiotem rozstrzygnięcia
jako zarzut wynikowy i
powiązany z tymi zarzutami wyłącznie na skutek uwzględnienia
odwołania w zakresie umożliwiającym wykonawcy uzyskanie zamówienia (por. wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 sierpnia 2019 r. o sygn. akt KIO 1385/19; wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 lipca 2020 r. o sygn. akt KIO 1233/20). W przypadku
uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 16 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c)
ustawy Pzp oraz zarzutu naruszenia art. 16 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 128 ust. 1 ustawy
Pzp zatrzymanie wadium byłoby z oczywistych względów niemożliwe. W takiej sytuacji Izba
mogłaby bowiem nakazać Zamawiającemu dokonanie unieważnienia czynności zatrzymania
wadium.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 oraz art.
575 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepis § 8 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów

postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), rozstrzygając w tym zakresie o obciążeniu kosztami
postępowania stronę przegrywającą, czyli Odwołującego.

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji.

Przewodniczący:
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie