eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3595/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-01-03
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3595/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Kot Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron w dniu 3 stycznia 2022 roku
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13
grudnia 2021 roku przez
odwołującego: Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA z siedzibą
w Wysokie Mazowieckie,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie


postanawia:
1.
odrzuca odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża odwołującego - Spółdzielnię Mleczarską
MLEKOVITA z siedzibą w Wysokie Mazowieckie i zalicza w poczet kosztów postępowania
odwo
ławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), uiszczoną
przez odwołującego - Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA z siedzibą w Wysokie
Mazowieckie
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dni
a jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………….Sygn. akt: KIO 3595/21

UZASADNIENIE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”
oraz
„KOWR”) prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy
artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 koszyk 1 (Nr
postępowania: 221/2021/C) (dalej: „Postępowanie”).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
dnia 6 sierpnia 2021 roku pod numerem: 2021/S 151-399474.
W dniu 14
października 2021 roku Zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
prowadzonego P
ostępowania. W zakresie zadania częściowego nr 3 (dostawy mleka UTH)
jako najk
orzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA
z
siedzibą w Wysokie Mazowieckie (dalej: „Odwołujący” oraz „SM MLEKOVITA”).
Wyżej wymienione postępowanie podlegało, zgodnie z art. 613 ustawy Pzp, kontroli
uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Pismem z dnia 17 listopada 2021 roku
KOWR został poinformowany o wyniku kontroli
uprzedniej
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr KU/147/21/DKZP. W ramach
przedmiotowej kontroli nie stwierdzono naruszeń w Postępowaniu.
W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 616 ust. 4 ustawy Pzp, po
zakończeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wezwał
Odwołującego pismem z dnia 29 listopada 2021 roku do zawarcia umowy, przesyłając teść
umowy
do podpisu (zgodną z Załącznikiem nr 4 do SWZ). KOWR wskazał termin na
złożenie bądź przesłanie do Zamawiającego dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez
osoby upoważnione – reprezentujące wykonawcę, do dnia 3 grudnia 2021 roku.
Przedmiotowe wezwanie zostało wysłane do SM MLEKOVITA pocztą elektroniczną w dniu
29 listopada 2021 roku.
W dniu 13 grudnia 2021 roku do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło odwołanie
złożone przez SM MLEKOVITA od czynności Zamawiającego w ramach Postępowania.

Odwołujący jako podstawę faktyczną do wniesienia odwołania wskazał wezwanie do
zawarcia umowy w Postępowaniu z dnia 29 listopada 2021 roku z określeniem terminu jej
zawarcia,
krótszego niż termin minimalny tj. do dnia 3 grudnia 2021 r., przy jednoczesnym
naruszeniu przepisu ustawy Pzp i braku
uwzględnienia zastrzeżeń wykonawcy
sformułowanych w treści pism SM MLEKOVITA z dnia 25 października 2021 r. oraz z dnia
30 listopada 2021 r.
, dotyczących niezgodności projektu umowy nr POPŻ/W/03/2021 z uwagi
na naruszenie przepisu ustawy Pzp.
Odwołujący podniósł, że Zamawiający dokonał niezgodnych z przepisami ustawy Pzp
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do których był
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, polegających na wprowadzeniu do umowy podstawy
do zwiększenia wysokości wynagrodzenia w § 14 i jednoczesnym pominięciu art. 440 ustawy
Pzp, w zakresie postan
owień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości
wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Pzp i tym samym zapewnieniu
przejrzystości postępowania w zakresie ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku z
miany przepisów podatkowych zakreślając na podpisanie takiej umowy termin
do dnia 3 grudnia 2021 roku.
Odwołujący zarzucił KOWR naruszenie następujących przepisów:
1. art. 264 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 2 ustawy Pzp poprzez wskazanie jako
końcowego terminu na podpisanie umowy, krótszego niż minimalny pomimo braku
wyeliminowania z przeprowadzonego postępowania elementu niezapewniającego
zachowania jego przejrzystości, w szczególności wskutek przedłożenia do podpisania
wykonawcy projektu umowy zawierającego w § 14 umowy sformułowania
umożliwiające Zamawiającemu arbitralne traktowanie wykonawców, w tym
Odwołującego, w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia
określonych treścią § 14 podstaw do jego zmiany obejmujących przepisy podatkowe,
2. art. 440 ustawy Pzp w zw. z art. 439 ust. 2-4 ustawy Pzp poprzez brak wprowadzenia
do projektu umowy przed jego p
rzekazaniem do podpisania Odwołującemu,
szczegółowych postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości
wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Pzp i pomimo wska
zania w treści
§ 14 projektu umowy podstaw do zmiany wysokości należnego wykonawcy
wynagrodzenia, w przypadku zmian podatkowych.

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania w całości,
2.
nakazania Zamawiającemu wprowadzenia do treści projektu umowy zmiany § 14
poprzez wprowadzenie odpowiedniej
modyfikacji w taki sposób, aby paragraf ten
uzyskał treść wskazaną w odwołaniu.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o odrzucenie odwołania
i
umorzenie postępowania odwoławczego w całości.
Odnosząc się do zarzutów Odwołującego KOWR w pierwszej kolejności wskazał, że termin
na wniesienie odwołania na postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej:
„SWZ”) w Postępowaniu, w tym postanowienia Załącznika nr 4 do SWZ – Wzoru umowy,
upłynął w dniu 16 sierpnia 2021 roku (zgodnie z art. 515 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp – licząc 10
dni od dnia 6 sierpnia 2021 roku tj. od d
nia zamieszczenia przez Zamawiającego dokumentu
zamówienia jakim jest SWZ na Platformie Zakupowej w dniu publikacji ogłoszenia
o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 6 sierpnia 2021 roku).
Zam
awiający podkreślił, że postanowienia Załącznika nr 4 do SWZ – Wzoru umowy
w
trakcie Postępowania nie były zmieniane. Wobec powyższego odwołanie na treść wzoru
umowy,
złożone po upływie terminu na wniesienie odwołania tj. po dniu 16 sierpnia 2021
roku
– w ocenie Zamawiającego – winno podlegać odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 3
ustawy Pzp.
Jednocześnie KOWR podniósł, że odwołanie w zakresie czynności Zamawiającego
polegającej na wezwaniu Odwołującego do zawarcia umowy nie stanowi czynności
w
postępowaniu i jest czynnością pozostającą poza kognicją Krajowej Izby Odwoławczej.
Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba uznała, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie Pzp,
a zatem podlega odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 3 ustawy Pzp.
Izba wskazała, że Odwołujący jako podstawę faktyczną do wniesienia odwołania wskazał
czynność wezwania SM MLEKOVITA do zawarcia umowy w Postępowaniu z dnia 29
listopada 2021 roku.
W treści odwołania Odwołujący kwestionował zapisy wzoru umowy oraz
termin wyznaczony na podpisanie umowy
w Postępowaniu.
O
dwołanie wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 roku, a więc po
upływie 10-dniowego terminu określonego w art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz ust. 2 pkt 1
ustawy Pzp.

Izba podziela stano
wisko Zamawiającego, zgodnie z którym stawianie zarzutów wobec treści
Załącznika nr 4 do SWZ – Wzoru umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej są spóźnione.
Odwołujący na wstępnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
zgłaszał zastrzeżeń w odniesieniu do zapisów SWZ, wobec powyższego postanowienia
wzoru umowy przy
jęły charakter ostatecznych i wiążą zarówno Zamawiającego,
Wykonawców jak i Izbę.
Odnośnie natomiast zarzutu dotyczącego wskazania końcowego terminu podpisania umowy
należy zauważyć, że wynika on z pisma Zamawiającego z dnia 29 listopada 2021 roku –
Wezwania do podpisania umowy. W ocenie Izby twierdzenie KOWR
, iż odwołanie w zakresie
czynności Zamawiającego polegającej na wezwaniu SM MLEKOVITA do zawarcia umowy
stanowi
czynność pozostającą poza kognicją Krajowej Izby Odwoławczej jest
nieuzasadnione. Izba w
skazuje, że dopuszczalne jest wniesienie odwołania od wyżej
wymienionej
czynności. Kwesta ta była przedmiotem rozstrzygnięcia przez Krajową Izbę
Odwo
ławczą w wyroku z dnia 4 grudnia 2014 roku o sygn. akt KIO 2443/14, w którym Izba
zauważyła, że choć czynność zaproszenia do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego nie jest literalnie wymieniona w ustawie
Prawo zamówień publicznych, to jest
niewątpliwie czynnością zamawiającego podejmowaną w toku postępowania, związaną
i
zmierzającą do udzielenia zamówienia publicznego, która podlega ocenie co do zgodności
z przepisami ustawy. P
omimo, iż powyższe orzeczenie zostało wydane na kanwie
poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przytoczona teza w
ciąż pozostaje
aktualna. Ponadto Izba
podkreśla, że stosownie do brzmienia art. 7 pkt 18 ustawy Pzp przez
postępowanie o udzielenie zamówienia należy rozumieć postępowanie wszczynane przez
przekazanie albo zamieszczeni
e ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo
za
proszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których
podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru
najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania p
ostanowień umowy w sprawie zamówienia
public
znego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego
unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi
czynności w tym postępowaniu. Zgodnie z komentarzem Urzędu Zamówień Publicznych do
nowej ustawy P
rawo zamówień publicznych (pod red. H. Nowaka, M. Winiarza) „(…)
Kons
ekwencją wyboru najkorzystniejszej oferty jest z zasady zawarcie umowy z wykonawcą,
który tę ofertę złożył. Czynności dokonywane pomiędzy wyborem najkorzystniejszej oferty
a zawarcie
m umowy w sprawie zamówienia publicznego są czynnościami w postępowaniu
(
…)”
.

Zasadne jest zatem
przyjęcie, że wezwanie do zawarcia umowy stanowi czynność
zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, która
podlega ocenie Izby.
Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że wypełniona została przesłanka odrzucenia
odwołania z art. 528 pkt 3 ustawy Pzp i postanowiła jak w sentencji.
O koszta
ch postępowania orzeczono na podstawie art. 557 ustawy Pzp w zw. z § 8 ust.
1 zdanie pierwsze
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437)
zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania
uiszczony przez O
dwołującego.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie