eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3462/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-12-10
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3462/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Agata Mikołajczyk, Aleksandra Kot Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 grudnia 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez Odwołującego
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (ul. Barska 12, 30-307
Kraków)
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Zielonki (ul.
Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
)
przy udziale Wykonawcy W. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wywóz
Nieczystości oraz Przewóz Ładunków W. S. (ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa)

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


orzeka:
1)
o
ddala odwołanie
2)
kosztami po
stępowania obciąża Odwołującego Małopolskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (ul. Barska 12, 30-
307 Kraków)
i
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (ul. Barska 12,
30-
307 Kraków)
tytułem wpisu od odwołania, kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesioną przez Zamawiającego Gmina
Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
) tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika,
2.2.
zasądza od Odwołującego Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. (ul. Barska 12, 30-
307 Kraków)
na rzecz Zamawiającego Gmina Zielonki
(ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
) kwotę 3600 zł 00 gr (słownie:
trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesioną przez Zamawiającego Gmina
Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
) tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ust
awy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ….……………………………

Członkowie:

……………………………….

………………………………..Sygn. akt: KIO 3462/21
UZASADNIENIE

Zamawiający Gmina Zielonki prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
pn.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych z terenu gminy
Zielonki.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 10 września 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2021/S 176-457946.

Odwołujący Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. wniósł
odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
- a
rtykułu 226 ust. 1 pkt 5 PZP w zw. z art. 16 pkt 1 PZP w zw. z pkt 3.1.5 SWZ przez
zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy W. S.
mimo faktu, iż posiadana przez niego baza
magazynowo-
transportowa nie spełnia wymogów określonych w pkt 3.1.5 SWZ – m.in. jej
teren nie jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
brak jest miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów - a miejsca, w których parkują, nie
są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Brak jest także urządzeń
(systemów) zapewniających zagospodarowanie wód opadowych z terenu bazy, brak jest
zabezpieczeń miejsca magazynowania odpadów na terenie bazy przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu czy działaniem czynników atmosferycznych, brak jest
odpowiednich pomieszczeń socjalnych, czy też legalizowanej samochodowej wagi
najazdowej, co po
woduje, że oferta tego wykonawcy jest sprzeczna z warunkami
zamówienia, które wymagały, aby wykonawca składając ofertę zaoferował wykonanie
zamówienia z wykorzystaniem bazy magazynowo-transportowej, która spełniałaby określone
w SWZ (pkt 3.1.5), jak i w pr
zywołanych w tym punkcie przepisach, wymogi

-
ewentualnie, w przypadku nie uwzględnienia zarzutu nr 1, artykułu 226 ust. 1 pkt 7 PZP w
zw. z art. 16 pkt 1 PZP w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji
przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy W. S.
mimo faktu, iż została ona złożona w
warunkach czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, to jest
posiadanie przez W. S.
bazy nie spełniającej ww. wymogów i korzystanie z niej na potrzeby
prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiąc naruszenie przepisów prawa
(rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) co
powoduje, że W. S. uzyskuje w ten sposób nieuczciwą przewagę konkurencyjną. W sytuacji
bowiem, gdy nie ponosi kosztów związanych z prawidłową bazą magazynowo-transportową,

może składać dzięki temu tańsze oferty, które to działanie zagraża interesom innych
przedsiębiorców, którzy działają zgodnie z przepisami prawa. Jednocześnie naruszenie
przepisów prawa związanych z bazą magazynowo-transportową zagraża interesom klienta,
który zamawia usługę związaną z utrzymaniem czystości i porządku. Niespełnienie
wymogów prawnych związanych z bazą prowadzi bowiem m.in. do możliwości
przedostawania się zanieczyszczeń do gleby, co stoi w sprzeczności z interesem klienta
(zamawiającego), w postaci utrzymania porządku i czystości, który to interes leży u podstaw
decyzji o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Odwołujący wniósł o:
1) uwzględnienie odwołania,
2) nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy W. S. jako
najkorzystniejszej
3) przeprowadzenie ponownej oceny ofert, w tym nakazanie Zamawiającemu
- odrzucenia oferty W. S., jako
oferty której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
ewentualnie
- odrzucenia oferty W. S.
jako oferty, która została złożona w warunkach czynu nieuczciwej
konkurencji
4) zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U z 2013 r.
poz. 122) Wykonawca zobowiązany jest spełniać szczegółowe wymagania w zakresie
odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tym m. in.:

Zgodnie z punktem 3.1.5 SWZ Wykonawca:

1. zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w gminie
Zielonki lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Zielonki na terenie, do
którego posiada tytuł prawny,
2. teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób
uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
3. miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją
zanieczyszcze
ń do gruntu,
4. miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed
działaniem czynników atmosferycznych,

5. teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy
zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U, z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.),
6. baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do
parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości
zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy
odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku,
gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.
Na terenie bazy magazynowo -
transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej
konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile
czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy
magazynowo - transportowej,

Warunki zamówienia wymagały, aby wykonawca składając ofertę zaoferował
Zamawiającemu wykonanie zamówienia z użyciem bazy magazynowo-transportowej, która
spełnia określone powyżej wymagania. Każdy z wykonawców, którzy składali ofertę, w tym
W. S.
, oświadczali w nich, że „Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SWZ..." (pkt 1 oferty).

Odwołujący wskazał, że W. S. posiada bazę magazynowo-transportową umiejscowioną tak,
że jest to zgodne z postawionym przez Zamawiającego wymogiem (tj. „w gminie Zielonki lub
w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Zielonki"). Prowadzi on bowiem swoją
b
azę w miejscowości Bolesław (kod 32-329) pod adresem ul. Osadowa 1.

Odwołujący po złożeniu ofert w dniu 28.10 oraz tuż przed złożeniem odwołania (27.11),
zrobił dokumentację fotograficzną i video tej bazy - dowody te jednoznacznie pokazać miały,
że to właśnie to miejsce stanowi bazę magazynowo-transportową W. S. (w szczególności w
tych miejscach parkują śmieciarki tegoż Wykonawcy).

Odwołujący wskazał, że bezsprzeczny jest fakt prowadzenia przez Przystępującego bazy
magazynowo-
sprzętowej w Bolesławiu, pomimo, że adres tej bazy nie został wpisany do
CEiDG.

W odniesieniu do bazy położonej w Bolesławiu przy ul. Osadowej 1 Odwołujący wskazał, że
baza ta nie jest w żaden sposób dostosowana do wymogów wynikających z rozporządzenia,

o którym mowa w pkt 3.1.5 SWZ, a tym samym i powtórzonych w tym punkcie SWZ
wymagań.

Wskazał, że jest to nieutwardzona działka - w szczególności miejsca, gdzie parkują
śmieciarki, nie są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu - co wymaga
wykonania nawierzchni ze szczelnych materiałów (np. asfalt, czy beton), jak i zamontowania
dodatkowych urządzeń zabezpieczających przed emisją zanieczyszczeń do gruntu (np. tzw.
separatorów w instalacji kanalizacyjnej).

Jak wynika z dokume
ntacji zdjęciowej i filmowej na działce tej brak jest wyznaczonych miejsc
do parkowania pojazdów, które to parkują „gdzie popadnie". Pojazdy takie (śmieciarki z logo
W. S.
) parkują na terenie nieutwardzonym (gruncie), często na terenach zielonych. Na
zdjęciach i filmie z dnia 27 listopada 2021 r. widoczne jest, że pojazdy te stoją w kałużach
jakie powstały na gruncie. Nie można mówić o jakimkolwiek wymaganym zabezpieczeniu
gruntu przed emisją do niego zanieczyszczeń, czy też zabezpieczeniem tego gruntu przed
działaniem czynników atmosferycznych. W tym celu bowiem w bazach montowane są
specjalne boksy, wiaty, czy szczelne kontenery posiadające stosowne zabezpieczenia przed
działaniem czynników atmosferycznych (np. daszki, czy plandeki zamontowane do
kontenerów). Z filmu wynika, że część śmieci znajduje się „pod gołym niebem", jak i po całej
działce porozrzucane są stare pojemniki na odpady.
Teren nie jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp na nią osobom
nieupoważnionym - ogrodzenie nie jest wykonane w sposób, który uniemożliwiałby wstęp
osób trzecich.
Nie
zostały spełnione wymogi związane z zapewnieniem urządzeń (systemów), które mają
na celu zapewnić zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
pochodzących z terenu bazy. Jak wskazywał Odwołujący, na filmie i zdjęciach z dnia 27
listopada 2021 r.
widać, że wody opadowe pozostają na działce, a wśród nich parkują
śmieciarki należące do W. S. Trudno też mówić o spełnieniu wymogów związanych z
pomieszczeniami socjalnymi.
Na terenie magazynowane są odpady (w sposób, który nie jest
dozwolony tj. pod gołym niebem, na gruncie). Gdy na terenie bazy magazynowane są
odpady, baza mu
si być jeszcze wyposażona w legalizowaną samochodową wagę
najazdową. Ze zdjęć wynika, że takiej wagi na terenie bazy nie ma.

W ocenie Odwołującego powyższe ukazuje, że baza magazynowo-transportowa nie spełnia
wskazanych w treści SWZ wymagań, a tym samym nie można mówić o zgodności treści
oferty z SWZ w sytuacji, gdy W. S.
oświadczył, że (pkt 1 oferty) oferuje on wykonanie
zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

Odwołujący wskazał, że wedle informacji w CEiDG (a nie ujętej na stronie internetowej
wykonawcy) W. S.
posiada jeszcze jeden adres prowadzenia działalności, znajdujący się w
ramach 60 km od gminy Zielonki -
położony dalej od gminy Zielonki niż Bolesław, a to adres
w Sławkowie, przy ul. Strzemieszycka 20. Jednakże w miejscu tym W. S. nie prowadzi bazy
magazynowo-
transportowej. Na terenie tym znajduje się m.in. duży warsztat samochodowy,
jak i parking dla TIRów prowadzone przez zupełnie inny podmiot niż W. S.. Pod adresem tym
działalność gospodarczą prowadzi zupełnie inny podmiot, a także nie znajduje się tam baza
magazynowo-
transportowa. Miejsce to jest miejscem obsługi TIRów (parking, warsztat
samochodowy dla nich, stacja kontroli pojazdów, stacja benzynowa, a także i bar). Miejsce to
w opinii Odwołującego można określić jako centrum usług związanych z obsługą pojazdów
typu TIR.
Dalej Odwołujący wskazał, że działka ta nie stanowi „bazy magazynowo-
sprzętowej", nie spełnia ona przesłanek (wymogów), jakie mają być stawiane bazom. Dostęp
do tej nieruchomości ma każdy podmiot, który tylko chce skorzystać z przedmiotowych
usług, a znajdujących się na jej terenie (jak np. stacja paliw, warsztat, czy stacja kontroli
pojazdów). Fakt, iż nie stanowi ona bazy magazynowo-transportowej W. S. widać na filmach
z dnia 27 listopada 2021
r. (sobota), gdy to śmieciarki należące do W. S. są zaparkowane w
Bolesławiu, natomiast na terenie nieruchomości w Sławkowie znajduje się znaczna ilość
TIRów należących do innych podmiotów.

Odwołujący wskazał także, że w pkt 3.1.5 SWZ zostało napisane, że „Wykonawca
zobowiązany jest spełniać szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów
komunalnych",
po czym następuje wymienienie szeregu wymogów dotyczących bazy, co
jednoznacznie wskazuje na to, że są to „wymagania związane z realizacją zamówienia" (art.
7 pkt 29 PZP). Tym samym niezależnie od tego, czy wymogi ujęte w 3.1.5 stanowią „opis
przedmiotu zamówienia" (na co wskazuje główny pkt 3.1), czy też „wymagania związane z
realizacją przedmiotu zamówienia" (na co wskazuje pkt 3.1.5) - mamy do czynienia z tym, że
stanowią one „warunki zamówienia" (z uwagi na definicję zawartą w art. 7 pkt 29 PZP).
Skoro realizacja zamówienia ma następować z wykorzystaniem bazy magazynowo-
transportowej, która musi spełniać wymogi SWZ (czy też rozporządzenia), to zaoferowanie
wykonania usługi z naruszeniem tych wymagań oznacza, że taka oferta narusza warunki
zamówienia, a tym samym winna być odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP).
Wykonawca miał w postępowaniu zaoferować nie jakiekolwiek spełnienie świadczenia, ale
takie, w przypadku którego będziemy mieli do czynienia z wykorzystaniem zgodnej z SWZ
(jak i prawem) bazy. I tylko realizacja zamówienia wedle przedmiotowych wymogów pozwoli
na zaspokojenie jasno ujętych w SWZ oczekiwań Zamawiającego, a tym samym
zaspokojenie jego interesu.

W opinii Odwołującego w niniejszym postępowaniu mamy do czynienia ze złożeniem przez
Wykonawcę W. S. oferty w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji. Prowadzi to, tak jak w
przypadku niezgodności oferty z warunkami zamówienia, do konieczności odrzucenia oferty
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 PZP z czynem nieuczciwej konkurencji mamy do czynienia wówczas,
gdy działanie przedsiębiorcy jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża
lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

W opinii Odwołującego Wykonawca W. S. posiada i wykorzystuje do swojej działalności
gospodarczej (a więc „prowadzi") bazę magazynowo-transportową, która jest niezgodna z
przepisami prawa. Oferuje Zamawiającemu wykonanie usługi z wykorzystaniem bazy, która
narusza wymogi ujęte w odpowiednich przepisach (i rozporządzeniem). Mamy zatem do
czynienia z działaniem przedsiębiorcy, które jest sprzeczne z prawem.
Dzięki temu wykonawca może złożyć w ramach postępowań o udzielenie zamówień oferty
tańsze niż przedsiębiorcy, którzy działają zgodnie z przepisami prawa - posiadając właściwe
bazy magazynowo-
transportowe. Stanowi to o tym, że takie działanie przedsiębiorcy zagraża
(a wręcz narusza) interesowi innego przedsiębiorcy (dokładniej interesom wszystkich
przedsiębiorców, którzy posiadają właściwe bazy, i w związku z tym ponoszą określone
koszty).
Postępowanie takie w ocenie Odwołującego daje wykonawcy niczym nieuzasadnioną
przewagę konkurencyjną, zdobytą w nieuczciwy sposób, co uzasadnia konieczność
odrzucenia złożonej przez niego oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

W ocenie Odwołującego dokonanie wyboru oferty Wykonawcy W. S. i zaniechanie
odrzucenia jego oferty ze wskazanych wyżej powodów (tak w przypadku zarzutu nr 1 jak i w
przypadku zarzutu nr 2) powoduje, że postępowanie jest prowadzone przez Zamawiającego
w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje:


Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zarzut naruszenia przez Zamawiającego artykułu 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych w zw
iązku z art. 16 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z
pkt.
3.1.5 SWZ należało uznać za bezzasadny.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca
ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Punkt 3.1.5 SWZ stanowi część opisu przedmiotu zamówienia. Treść tego punktu SWZ
powielała wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska.
Baza
zgodnie z przepisami prawa, tj. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122), powinna posiadać
następujące cechy:
-
jej teren musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp na nią osobom
nieupoważnionym (§ 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, pkt 3.1.5 ppkt 2 SWZ),
-
miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu (§ 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, pkt 3.1.5 ppkt 3 SWZ)
- miejsce magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych musi być
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu i przed działaniem czynników
atmosferycznych (§ 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, pkt 3.1.5 ppkt 4 SWZ)
Ponadto teren bazy magazynowo-
transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub
systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. -
Prawo wodne (§ 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, pkt 3.1.5 ppkt 5 SWZ).
Ponadto zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia oraz pkt 3.1.5 ppkt 6 SWZ, baza
magazynowo-
transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania
pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych
osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów
komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Zamawiający w SWZ nie stawiał wymogu
złożenia dokumentów, czy odrębnych oświadczeń na okoliczność dysponowania bazą
magazynowo
– transportową, konieczną do realizacji zamówienia. Nie wymagał też
przedstawienia na tę okoliczność przedmiotowych, ani podmiotowych środków dowodowych.
Przystępujący w treści oferty złożył oświadczenie, w którym Przystępujący zaoferował
wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ, z warunkami
załączonego do SWZ wzoru Umowy, z przepisami i unormowaniami prawnymi
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, stosowanymi do prac będących przedmiotem
zamówienia. W związku z powyższym, Przystępujący pozostaje związany złożoną przez
siebie ofertą. W konsekwencji Przystępujący będzie zobowiązany do wykonania zamówienia

zgodnie z wymaganiami SWZ, w tym także z wymaganiami punktu 3.1.5 SWZ, tj. realizacji
zamówienia z wykorzystaniem bazy magazynowo-transportowej zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Niezależnie od powyższego, pomiędzy stronami bezsporny jest fakt, że Przystępujący
dysponuje bazą w miejscowości Sławków przy ul. Strzemieszyckiej 20. Na fakt ten
powoływał się zarówno Odwołujący w treści odwołania, jak i Zamawiający w treści
odpowiedzi na odwołanie, wskazując na umowę dzierżawy. Potwierdził ten fakt również
Przystępujący, składając jako dowód oświadczenie STT Service Truck & Trailet spółka z
o
graniczoną odpowiedzialnością sp. k. z 07 grudnia 2021 roku, w którym spółka ta
potwierdza, że przedsiębiorca Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków W. S. od blisko
dwóch lat pozostaje najemcą bazy transportowej położonej przy ulicy Strzemieszyckiej 20,
21-
460 Sławków, z której korzysta na potrzeby parkowania swoich pojazdów.
Jak
wskazywał Odwołujący w treści odwołania, baza w Sławkowie przy ulicy
Strzemieszyckiej 20 spełnia wymagania pod względem odległości (lokalizacji). Zdaniem
Odwołującego działka ta nie stanowi jednak bazy magazynowo – sprzętowej.
Przystępujący złożył w trakcie rozprawy z udziałem stron Protokół z kontroli
przeprowadzonej 25 listopada 2021 roku, zarządzonej przez Burmistrza Zatora. Protokół
dotyczył kontroli przedsiębiorcy Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków W. S. w
zakresie spełnienia wymagań przewidzianych dla podmiotu odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości określonych w art. 9d, 9e, 9u ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Z ustaleń protokołu wynika,
że przedsiębiorca posiada bazę magazynowo – transportową zlokalizowaną Sławkowie (41-
260) przy ulicy Strzemieszyckiej. Dalej kontrolujący ustalił, że właścicielem bazy jest STT
Service Truck Trailer sp
ółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., zaś przedsiębiorca
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków W. S. posiada tytuł prawny do terenu w
postaci umowy najmu zawartej w dniu 31 grudnia 2019 roku. Ponadto treść protokołu
potwierdza
zabezpieczenie
bazy
w
sposób
uniemożliwiający
wstęp osobom
nieupoważnionym, potwierdza, że znajduje się tam parking dozorowany całodobowo przez
pracowników Solid Security sp. z o.o., ogrodzony, monitorowany. Treść protokołu potwierdza
także, że:
-
teren jest utwardzony, zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,
- baza jest wypo
sażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów: teren jest
utwardzony,

-
na terenie znajduje się pomieszczenie socjalne dla pracowników w ilości zapewniającej
swobodny dostęp pracowników.

Powyższy protokół kontroli stanowi zatem potwierdzenie spełniania przez bazę w Sławkowie
wymagań stawianych przez Zamawiającego w zakresie przedmiotowego zamówienia
publicznego, które nakłada również rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.
Przedstawione w odwołaniu twierdzenia o tym, że znajdują się tam również inne podmioty a
także pojazdy do nich należące, nie oznacza, że bazą tą (jej częścią) nie dysponuje
wykonawca W. S.
i że baza ta nie spełnia wymagań wynikających z pkt. 3.1.5 SWZ.
Powyższe zostało wykazane przez złożone przez Przystępującego dokumenty.

Odwołujący podnosił, że baza w Sławkowie, przy ulicy Strzemieszyckiej 20 nie jest bazą
magazynową. Zamawiający natomiast wyjaśnił, że przedmiot zamówienia nie obejmuje
magazynowania odpadów. Obowiązkiem wykonawcy będzie jedynie odebranie i transport
odpadów.
Pojęciu
magazynowanie
odpadów
odpowiada
zbieranie
odpadów.
Magazynowanie następuje, gdy odpady są zbierane.
W tym zakresie Zamawiający wskazał na okoliczność, że w trakcie postępowania
przetargowego Zamawiający zrezygnował z wymagania w zakresie zbierania odpadów, co
znalazło odzwierciedlenie w modyfikacji treści SWZ. W dokumencie pn. „Wyjaśnienia nr 1
treści SWZ Informacja o zmianie nr 2 treści SWZ” z 8 października 2021 roku Zamawiający
wskazał, że: „Zamawiający modyfikuje postanowienie zawarte w sekcji III warunki udziału w
postępowaniu w punkcie 1.2.1 w ten sposób, że zapis:
„1.2.1 posiadania aktualnego zezwolenia właściwego organu na zbieranie lub na zbieranie i
przetwarzanie odpadów wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2021 r, poz. 779 z późn. zm.) lub pozwolenia zintegrowanego, o którym
mowa w ustawie z dnia 27 kw
ietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 12
19 z póżn zm.) zostaje usunięty”.
Skoro Zamawiający zrezygnował z wymagania, aby wykonawcy posiadali aktualne
zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, a takie zezwolenie jest niezbędne, aby
wykonywać czynność zbierania odpadów, to oznacza, że z przedmiotu zamówienia zostało
usunięte wymaganie zbierania, a więc – stosowanie do twierdzenia Zamawiającego –
magazynowania odpadów. Skoro tak, to nie jest uprawnione twierdzenie Odwołującego, że
konieczne było posiadanie bazy magazynowej. Wprawdzie pojęcie baza magazynowo –
transportowa pojawia się w dokumentacji postępowania, jednakże jak zostało wyjaśnione w
trakcie rozprawy, wynika to z faktu, że również w treści przedmiotowego rozporządzenia

takie pojęcie również się pojawia. Punkt 3.1.5 SWZ był odwzorowaniem rozporządzenia.
Jednakże z uwagi na fakt, że zbieranie odpadów i magazynowanie odpadów nie stanowią
przedmiotu zamówienia, to w tej konkretnej sytuacji wymaganie rozporządzenia w zakresie
magazynowego charakteru bazy nie może mieć zastosowania.

W świetle powyższych okoliczności bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy pozostają
dowody składane przez Odwołującego w postaci fotografii bazy położonej w Bolesławiu przy
ulicy Osadowej 1,
jak również dowody złożone jako film na nośniku pendrive, a dotyczące
tras przejazdu pojazdów należących do Przystępującego, wyjeżdżających z bazy znajdującej
się w Bolesławiu. Jak wskazano powyżej, Wykonawca zgodnie z treścią oferty jest
zobowiązany do realizowania zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ.

Za bezzasadny należy także uznać zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 226 ust. 1
pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym artykułem, Zamawiający odrzuca
ofertę, jeżeli została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Odwołujący nie wykazał, aby Przystępujący złożył ofertę w warunkach czynu nieuczciwej
konkurencji. W konsekwencji oferta Przys
tępującego nie podlegała odrzuceniu na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z czynem nieuczciwej
konkurencji mamy do czynienia wówczas, gdy działanie przedsiębiorcy jest sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami, o ile zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub
klienta.
Odwołujący nie wykazał, że Wykonawca W. S. będzie realizował zamówienie w sposób
niezgodny z przepisami prawa. Nie
wykazał także, aby Przystępujący miał „nieuzasadnioną
przewagę konkurencyjną, zdobytą w nieuczciwy sposób”.

W konsekwencji nie można uznać, aby postępowanie było prowadzone przez
Zamawiającego w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

……………………………….

……………………………….

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie