eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3041/21, KIO 3042/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-11-04
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3041/21
KIO 3042/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Członkowie: Andrzej Niwicki, Izabela Niedziałek - Bujak Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
A.
w dniu 14 października 2021 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo
-Produkcyjne i
Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze
(sprawa o sygn.
akt KIO 3041/21)
B.
w dniu 14 października 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-
D”
Sp. z o.o., S. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi
Transportowe S. K. w spadku
z siedzibą lidera w Jaworze
(sprawa o sygn. akt KIO
3042/21)
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad z siedzibą we Wrocławiu

przy udziale:
A. wykonawcy: I. K. i M. K.
Usługi Transportowo - Mechaniczne „ARTMAR” S.C. z siedzibą
w
Wałbrzychu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt
KIO 3041/21 po stronie zamawiającego
B. wykonawcy: G. R.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. „RUTEX”
G. R.
z siedzibą w Nowej Rudzie zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt KIO 3042/21 po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
umarza postępowanie w zakresie naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt b ustawy Pzp
poprzez zaniechanie odrzu
cenia oferty wykonawcy wybranego niespełniającego
warunków udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale 8.2.4.1 SWZ tj. w zakresie
dysponowania
wymaganym doświadczeniem (sprawa o sygn. akt KIO 3042/21);
2. oddala
odwołanie w pozostałym zakresie (sprawa o sygn. akt KIO 3042/21);
3. oddala
odwołanie (sprawa o sygn. akt KIO 3041/21);
4. k
osztami
postępowania
obciąża
wykonawcę:
Przedsiębiorstwo
Usługowo
-
Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze
w sprawie o
sygn. akt KIO 3041/21 oraz wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z
o.o., S. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe
S. K. w spadku z sie
dzibą lidera w Jaworze
w sprawie o sygn. akt KIO 3042/21, i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z
siedzibą w Jaworze oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z
o.o., S. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe
S. K.
w spadku z siedzibą lidera w Jaworze tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
zasądza od wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe
„COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze na rzecz zamawiającego: Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą we Wrocławiu kwotę 3 600 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione
koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika (sprawa o sygn.
akt KIO 3041/21);
2.3.
zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., S. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe S. K. w
spadku z siedzibą lidera w Jaworze na rzecz zamawiającego: Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą we Wrocławiu kwotę 3 600 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione
koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika (sprawa o sygn.
akt KIO 3042/21).

Stosownie do art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………

Sygn. akt: KIO 3041/21
Sygn. akt: KIO 3042/21

UZASADNIENIE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

(dalej: „zamawiający”), prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
o wartości zamówienia wyższej niż progi unijne, na podstawie przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) -
dalej „ustawa Pzp” na „Zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA,
Oddział we Wrocławiu, Rejon w Wałbrzychu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 w podziale na zadania: Zadanie nr 1 -
Rejon w Wałbrzychu Obwód Drogowy
Wałbrzych, Zadanie nr 2 - Rejon w Wałbrzychu Obwód Utrzymania Dróg Bolków”; numer
referencyjny: O.WR.D-3.2413.26.2021 (dal
ej: „postępowanie" lub „zamówienie”).

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 6 lipca 2020 r. pod numerem 2021/S 128-339713.

Zamawiający 5 października 2021 r. poinformował o dokonaniu wyboru
najkorzystniej
szej oferty, uznając jako najkorzystniejszą w zadaniu nr 1 ofertę złożoną przez
wykonawcę: Usługi Transportowo-Mechaniczne ARTMAR z siedzibą w Wałbrzychu,
w
zadaniu nr 2 ofertę złożoną przez wykonawcę: P.U.H. „RUTEX” G. R.
z siedzibą w Nowej Rudzie.
W dniu 14
października 2021 r. wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo
-
Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze
- sprawa o sygn. akt
KIO 3041/21
(dalej „odwołujący 1”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie
od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności zamawiającego, podjętej w zadaniu 1,
polegającej na zaniechaniu unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy obarczone jest
ono
niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Odwołujący 1 zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 133 ust. 1 w zw. art. 16 pkt 1 oraz art. 17 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez
brak publikacji całości dokumentacji specyfikacji warunków zamówienia - dalej „SWZ” to jest
Formularzy, stanowiących załączniki do SWZ: Wykaz zdolności technicznej lub zawodowej
-
Wiedza i doświadczenie Formularz oznaczony 3.4. Wykaz zdolności technicznej lub
zawodowej -
potencjał techniczny; Formularz 3.5. Wykaz osób, skierowanych przez

w
ykonawcę do realizacji zamówienia publicznego; Formularz 3.6. Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P
zp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; Formularz 3.7. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) Formularz
3.8.
niezbędnej wszystkim oferentom do przygotowania ofert oraz pełnoprawnego
uczestnictwa
w postępowaniu, uniemożliwiając przez to pełny i nieograniczony dostęp do dokumentacji
postępowania, co spowodowało prowadzenie postępowania w sposób częściowo niejawny
(dostęp do części dokumentów uzyskali tylko niektórzy, wybrani wykonawcy),
niezapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,
a także ograniczenie dostępu do dokumentacji postępowania w przypadku nie wynikającym
z ustawy, co stanowi istotną oraz nieusuwalną wadę postępowania, której nie da się
sanować poprzez wysłanie niektórym tylko wykonawcom biorącym udział w postępowaniu
brakujących dokumentów postępowania, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
2. art. 255 pkt 6 ustawy Pzp w zw. z art. 133 ust. 1 w zw. art. 16 pkt. 1 oraz art. 17 ust. 2 i art.
18 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy
zaistniała przesłanka w postaci wystąpienia niemożliwej do usunięcia wady
uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego, wynikającej z braku opublikowania całości dokumentacji postępowania w
postaci załączników do SWZ tj. Formularzy składanych jako podmiotowe środki dowodowe,
podczas gdy obowiązek udostępnienia pełnego SWZ na stronie internetowej wynika z
przepisów bezwzględnie obowiązujących, a zatem nie ma możliwości odstąpienia od
realizacji tego obowiązku, czy też zrealizowania go w inny sposób.
Zarzucając powyższe odwołujący 1 wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
zamawiającemu: unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnienia
postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp oraz zwrotu na jego rzecz kosztów
spowodowanych wniesieniem niniejszego odwołania, w szczególności kosztów wpisu od
odwołania i kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Odwołujący 1 sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności
faktycznych i
prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.
Zamawiający pismem z 30 sierpnia 2021 r. wezwał firmę Usługi Transportowo-
Mechaniczne ARTMAR
z siedzibą w Wałbrzychu do złożenia dokumentów w celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału i potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czyli dokumentów
podmiotowych oraz przekazał wykonawcy następujące dokumenty: (1) Wykaz zdolności

technicznej lub zawodowej -
Wiedza i doświadczenie (Formularz 3.4.); (2) Wykaz zdolności
technicznej lub zawodowej -
Potencjał techniczny (Formularz 3.5.); (3) Wykaz zdolności
technicznej lub zawodowej -
Wykaz osób (Formularz 3.6.); (4) Oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (Formularz 3.7.); (5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Formularz 3.8.)
t
wierdząc, że są to jedynie wzory i materiał pomocniczy. Wykonawca ten 2 września 2021 r.
przekazał dokumenty na wezwanie zamawiającego, sporządzone na Formularzach
przekazanych przez zamawiającego wraz z pismem z 30 sierpnia 2021 r. Następnie
z
amawiający
pismem
z 28
września 2021 r., działając w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę
do uzupełnienia złożonego formularza Wykaz zdolności technicznej lub zawodowej - Wykaz
osób (Formularz 3.6.) o podstawy dysponowania osobami wskazanymi w ww. formularzu
28
września 2021 r. wykonawca wezwany dokonał uzupełnienia, a następnie zamawiający
dokonał wyboru jego oferty w zadaniu nr 1.
Odwołujący 1 stwierdził, że podstawą podniesienia niniejszego zarzutu jest
wskazanie, że założeniem przetargu nieograniczonego jest umożliwienie wszystkim
zainteresowanym wykonawcom wzięcie udziału w postępowaniu i złożenie ofert w
odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu. Nieodzowną, kluczową składową tego
postępowania
jest
SWZ
-
dokument zamówienia niezbędny dla przygotowania ofert, składania oświadczeń w trakcie
postępowania, komunikacji pomiędzy zamawiającym a oferentami. Oznacza to, że wszyscy
zainteresowani wykonawcy muszą mieć także dostęp nie tylko do ogłoszenia o zamówieniu,
ale także do pełnego SWZ. Ustawodawca podkreśla w art. 133 ust. 1 ustawy Pzp, że dostęp
ten ma być bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony. Zdecydowano, że dostęp nie
może być w żaden sposób ograniczony, wykonawcy muszą mieć możliwość pozyskania
bezpośrednio od zamawiającego i bezpłatnie pełnej SWZ, zamawiający ma zaś obowiązek
upublicznienia,
podania
do
wiadomości
wszystkich
zainteresowanych
całości
przygotowanego materiału składającego się na SWZ, w tym załączników, także tych
edytowalnych podlegających modyfikacji przez wykonawców. Niedopuszczalną praktyką jest
posługiwanie się w trakcie prowadzenia postępowania załącznikami do SWZ, udostępniając
je tylko wybranej grupie wykonawców.
Analizując z kolei treść Formularzy przesłanych przez zamawiającego wykonawcy
wybranemu w zadaniu nr 1
, nie znajduje uzasadnienia informacja zamawiającego, jakby były
to tylko i wyłącznie materiały poglądowe. Numery nadane poszczególnym Formularzom
świadczą o tym, że były to dokumenty przygotowane bezpośrednio do tego konkretnego

postępowania określone w Rozdziale 3 SWZ pn.: Formularze dotyczące spełniania przez
w
ykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia
w
ykonawcy z postępowania. Są to podstawowe dokumenty podmiotowe, potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia
w
ykonawcy z postępowania. Nie sposób zatem uznać twierdzenia zamawiającego, że są to
jedynie przykłady, wzory czy inne temu podobne nieistotne załączniki. Opisane są również
dokładnie tak samo jak inne formularze oficjalnie załączone do SWZ, zawierają
nr postępowania, pełną nazwę, instrukcje przepisane z SWZ, uwagi zamawiającego
zapisane w SWZ, warunki udziału, które należy spełnić wraz z konkretnymi ich źródłami w
SWZ czy wymagania dotyczące osób czy sprzętu. Nie ma mowy zatem o tym, aby były to
przypadkowe, czy przykładowe tylko dokumenty.
Odwołujący 1 podkreślił, że ujawnione zostało to wszystkim zainteresowanym dopiero
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i udostępnieniu wykonawcom protokołu
postępowania wraz z załącznikami, w tym korespondencją z wykonawcami. Wtedy też
okazało się, że zamawiający wzywając do złożenia ww. oświadczeń przekazał wykonawcy
wezwanemu,
jako załączniki do wezwania, także ww. Formularze do SWZ, nigdzie wcześniej
nie opublikowane i nieudostępnione na stronie postępowania.
A
naliza treści Formularzy nie pozostawia wątpliwości, że zamawiający z sobie tylko
wiadomych powodów (prawdopodobnie przez niedopatrzenie), nie udostępnił całej
dokumentacji zamówienia na stronie postępowania i próbując „naprawić” ten błąd oraz
zapewne uznając, że zostanie on niezauważony, przestał brakujące Formularze jedynie
wykonawcy wezwanemu
, podając niezgodnie z rzeczywistością, że jest to jedynie materiał
pomocniczy, gdy w rzeczywistości analiza treści dokumentów nie pozostawia żadnych
wątpliwości, iż stanowią one integralną część SWZ i powinny były zostać udostępnione wraz
z całością dokumentacji przetargowej.
Działając w ten sposób, zamawiający ograniczył dostęp do dokumentacji
postępowania bez ustawowej podstawy prawnej, co stoi w sprzeczności z zasadą jawności
postępowania
i wymogiem art. 18 ust. 2 Pzp. G
łówną zasadą jest, że SWZ udostępnia się poprzez jej
publikację na stronie internetowej postępowania. W ten sposób wszystkie zainteresowane
podmioty mogą samodzielne pobrać SWZ bezpośrednio ze strony internetowej, co zapewnia
możliwie najszerszy dostęp do dokumentu zamówienia. Zamawiający nie mogą w żaden
sposób ograniczyć tego dostępu, żądać opłat czy też warunkować możliwość pobrania SWZ
np. obowiązkiem podania jakichkolwiek danych czy też założenia specjalnego konta, czy też
bycia autorem najwyżej ocenionej oferty. Zasadą jest także, że w ten sposób udostępnia się
kompletną SWZ, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz powiązanymi dokumentami. SWZ

mu
si być dostępna na stronie internetowej postępowania przez cały okres trwania
postępowania,
tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE przynajmniej do
dnia udzielenia zamówienia. W przypadku, gdy nie doszło do udzielenia zamówienia, SWZ
powinna być dostępna do dnia unieważnienia postępowania. Odwołujący przywołał w tym
miejscu uchwa
łę z 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt: KIO/KD 14/17, w której stwierdzono, że
brak publikacji
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji na stronie internetowej narusza
zasadę jawności postępowania, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
co
jednocześnie uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Skutkiem tych naruszeń było uznanie, że zamawiający powinien był unieważnić
przedmiotowe postępowanie w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp z 2004 r.
Odwołujący 1 stwierdził także, iż ustalenie, czy w danym postępowaniu wystąpiła
wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, powinno być
dokonywane przede wszystkim poprzez odniesienie określonego naruszenia przepisów
ustawy Pzp
do przyczyn, z powodu których zawarta umowa podlega unieważnieniu,
określonych w art. 457 ust. 1 ustawy Pzp. Wady te stanowią konsekwencję znaczących
uchybień w stosowaniu przepisów odnoszących się do prowadzenia postępowania,
spowodowanych przez zamawiającego. Do zastosowania tego przepisu wystarczające jest
ustalenie, że umowa może podlegać unieważnieniu (tzw. nieważność względna umowy). Nie
jest wymagane ustalenie, że umowa będzie bezwzględnie nieważna, tj. od momentu jej
zawarcia
, ale należy brać pod uwagę również przypadki zawarcia umowy obarczonej
nieważnością
bezwzględną,
np.
z przyczyn określonych w art. 58 kodeksu cywilnego. W ocenie odwołującego 1 wskazane
braki w publikacji SWZ poprzez zaniechanie publikacji Formularzy, dotyczących wykazania
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania stanowi naruszenie istotne
i jednocześnie uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy naruszenie przepisów ustawy Pzp,
tym samym ziściła się przesłanka będąca podstawą do unieważnienia niniejszego
postępowania.
Swoje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wnieśli także w dniu 14
października 2021 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., S. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe S. K. w spadku z
siedzibą lidera w Jaworze
- sprawa o sygn. akt KIO 3042/21 (dalej „odwołujący 2”), od
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności zamawiającego, podjętej w zadaniu 2,

polegającej na zaniechaniu unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy obarczone jest
ono niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z ostrożności procesowej,
w przypadku nieuwzględnienia powyższego zarzutu, odwołujący 2 zarzucił również,
że zamawiający niezgodnie z przepisami ustawy Pzp dokonał czynności wyboru jako
najkorzystniejszej oferty wykonawcy: P.U.H. „RUTEX” G. R. z siedzibą w Nowej Rudzie w
sytuacji, kiedy oferta ta nie jest ofertą najkorzystniejszą w postępowaniu i podlega
odrzuceniu.
Odwołujący 2 zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 133 ust. 1 w zw. art. 16 pkt 1 oraz art. 17 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
poprzez brak publikacji całości dokumentacji specyfikacji warunków zamówienia - dalej
„SWZ” to jest Formularzy, stanowiących załączniki do SWZ: Wykaz zdolności
technicznej lub zawodowej -
Wiedza i doświadczenie Formularz oznaczony 3.4. Wykaz
zdolności technicznej lub zawodowej - potencjał techniczny; Formularz 3.5. Wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego; Formularz 3.6.
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Formularz 3.7. Oświadczenie wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp (JEDZ) For
mularz 3.8. niezbędnej wszystkim oferentom do przygotowania
ofert oraz pełnoprawnego uczestnictwa w postępowaniu, uniemożliwiając przez to pełny
i nieograniczony dostęp do dokumentacji postępowania, co spowodowało prowadzenie
postępowania w sposób częściowo niejawny (dostęp do części dokumentów uzyskali
tylko niektórzy, wybrani wykonawcy), niezapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców, a także ograniczenie dostępu do dokumentacji
postępowania w przypadku nie wynikającym z ustawy, co stanowi istotną oraz
nieusuwalną wadę postępowania, której nie da się sanować poprzez wysłanie niektórym
tylko wykonawcom biorącym udział w postępowaniu brakujących dokumentów
postępowania, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
2. art. 255 pkt 6 ustawy Pzp w zw. z art. 133 ust. 1 w zw. art. 16 pkt. 1 oraz art. 17 ust. 2 i
art. 18 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania w
sytuacji, kiedy zaistniała przesłanka w postaci wystąpienia niemożliwej do usunięcia
wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego, wynikającej z braku opublikowania całości dokumentacji
postępowania w postaci załączników do SWZ tj. Formularzy składanych jako
podmiotowe środki dowodowe, podczas gdy obowiązek udostępnienia pełnego SWZ na

stronie internetowej wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących, a zatem nie ma
możliwości odstąpienia od realizacji tego obowiązku, czy też zrealizowania go w inny
sposób;
3. art. 224 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy wybranego do
przedstawienia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub
kosztu, lub ich istotnych części składowych, w sytuacji kiedy zaoferowana cena lub
koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonan
ia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów;
4. art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt b ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy wybranego niespełniającego warunków udziału w postępowaniu
wskazanego w rozdz
iale 8.2.4.1 SWZ tj. nie dysponuje wymaganym doświadczeniem w
zakresie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg krajowych lub wojewódzkich
klasy minimum G, przez okres dwóch sezonów zimowych, o długości w każdym sezonie
co najmniej: Zadanie nr 2 -
46 km; co oznacza, że wykonawca ten nie posiada
doświadczenia w realizacji zadań objętych zamówieniem, co skutkować będzie w
najlepszym razie ich nieprawidłową realizacją i biorąc pod uwagę wagę zadań tj.
zapewnienie bezpieczn
ego poruszania się po drogach krajowych w tym węzłach
komunikacyjnych, jest nieakceptowalne i stoi w sprzeczności z celem udzielenia
zamówienia publicznego;
5. art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt a w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty w
ykonawcy, który w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, czyli podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu; w związku z
manipulacją liczbą sprzętu, którym dysponuje, w wyniku czego doprowadził do błędnego
przyznania mu maksymalnej liczby punktów w kryterium oceny ofert, podczas gdy
właściwa ilość punktów w tym kryterium to 0 pkt;
6. art. 226 ust.
1 pkt 8 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty zawierającej
rażąco niska cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia w sytuacji kiedy
kluczowe z uwagi na cenotwórczość składnik odbiegają znacząco od cen rynkowych
oraz co istotne od cen oferowanych na rynku przez w
ykonawcę wybranego i nie dają
gwarancji wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
dokumentach zamówienia;
7.
art. 239 ust. 1 i 2 w zw. z art. 128 ust. 3 i 4 ustawy Pzp poprzez wybór najkorzystniejszej
ofert
y niezgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, określonymi w dokumentach

zamówienia, w sytuacji kiedy wykonawcy wybranemu niesłusznie przyznano 40 pkt
w kryterium pozacenowym
„Sprzęt” podczas gdy zgodnie ze złożonymi dokumentami
oferta ta powinna otrzymać 0 pkt, a to z uwagi na fakt, że składając dokumenty
podmiotowe na wezwanie zamawiającego wykonawca przedstawił Formularz 3.5,
potwierdzający co prawda spełnienie przez niego warunku udziału w postępowaniu
(minimalne kryteria zawarte w rozdz. 8.2.4 pkt 2b SWZ), ale jednocześnie nie
potwierdzający spełnienia kryterium oceny ofert w zakresie kryterium pozacenowego
„Sprzęt” uzasadniającego przyznanie 40 pkt; ustawa Pzp dopuszcza bowiem określenie
jako kryterium oceny ofert także właściwości podmiotowych wykonawcy, pod warunkiem,
że kryterium oceny ofert w brzmieniu proponowanym przez zamawiającego będzie
niewątpliwie w całości związane z przedmiotem zamówienia, tak jak w tym przypadku;
tym samym dokumenty podmiotowe składane w postępowaniu będą potwierdzały nie
tylko spełnienie warunków udziału w postępowaniu określanych jako minimalne, ale
także będą stanowiły weryfikację prawdziwości oświadczeń złożonych w zakresie
kryterium poza cenowego
; wobec powyższego w niniejszym postępowaniu zamawiający
winien był po otrzymaniu Formularza 3.5 zweryfikować przyznaną wykonawcy
wybranemu ilość punktów w kryterium poza cenowym z 40 pkt do 0 pkt, ponieważ nie
było podstaw do wzywania wykonawcy wybranego do wyjaśnień w trybie art. 128 ust. 4
ustawy Pzp z uwagi na to, że dokument podmiotowy w postaci Formularza 3.5 Wykaz
zdolności technicznej lub zawodowej - potencjał techniczny potwierdzał spełnienie
warunków udziału i nie budził wątpliwości, natomiast jego rolą nie jest potwierdzanie
spełnienia kryterium oceny ofert do czego doprowadził wbrew dyspozycji art. 128 ust. 3
ustawy Pzp swoim wezwaniem zamawiający, wręcz przeciwnie Formularz 3.5 wykazał,
że oświadczenie w Formularzu 2.2.B jest nieprawdziwe i należy zweryfikować przyznaną
liczbę punktów, a nie umożliwiać wykonawcy wybranemu podnoszenie liczby
przyznanych punktów.
Odwołujący 2 wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnienia postępowania na
podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp a w
sytuacji nieuwzględnienia przez Krajową Izbę
Odwoławczą zarzutu dotyczącego braku unieważnienia oraz rozpatrywania kolejnych
zarzutów wniósł o nakazanie zamawiającemu: unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, dokonania ponownie czynności badania i oceny ofert, odrzucenia oferty
wykonawcy wybranego
a także dokonania zwrotu na rzecz odwołującego kosztów
spowodowanych wniesieniem niniejszego odwołania, w szczególności kosztów wpisu od
odwołania i kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.
Odwołujący 2 sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności
faktycznych i
prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.

Uzasadniając zarzuty dotyczące zaniechania unieważnienia postępowania w sytuacji,
kiedy zaistniała przesłanka w postaci wystąpienia niemożliwej do usunięcia wady
uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego podnosił, że 30 sierpnia 2021 r. zamawiający wezwał firmę P.U.H. „RUTEX” G.
R.
(dalej „RUTEX”) do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez
wykonawcę warunków udziału oraz w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia czyli dokumentów podmiotowych,
przekazując mu przygotowane przez siebie formularze, które nie zostały wcześniej przez
zamawiającego opublikowane, a stanowiły załączniki do SWZ. 3 września 2021 r.
wykonawca ten
przekazał dokumenty na wezwanie zamawiającego, sporządzone na
f
ormularzach przekazanych przez zamawiającego wraz z pismem z 30 sierpnia 2021 r. Dnia
29
września 2021 r. zamawiający, działając w trybie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał
w
ykonawcę do wyjaśnienia rozbieżności w zakresie liczby nośników do solarek i pługów - rok
produkcji minimum 2005 oraz 2000 - deklarowanych przez niego
w Wykazie zdolności
technicznej lub zawodowej - pot
encjał techniczny i w Formularzu Kryteria pozacenowe. Dnia
29
września 2021 r. wykonawca złożył wyjaśnienia, załączając skorygowany przez siebie
Formularz 3.5. Pismem z 5
października 2021 r. zamawiający poinformował o wyborze jego
oferty jako najkorzystniejszej w zadaniu nr 2
. Dalej przytoczył argumentację analogiczną, jak
opisywana w odwołaniu złożonym w sprawie o sygn. akt KIO 3041/21.
Uzasadniając zarzuty odwołania w zakresie, w jakim wskazywał na to, że cena
w ofercie wybranego wykonawcy jest
rażąco niska przypomniał, że w świetle ugruntowanego
orzecznictwa i dorobku doktryny należy uznać, że ceną rażąco niską jest cena
nierealistyczna, za którą nie jest możliwe wykonanie zamówienia w należyty sposób i która
wskazuje na zamiar realizacji zamówienia poniżej kosztów własnych wykonawcy,
niepozwalająca
na wygenerowanie przez niego zysku. W orzecznictwie wskazywano, iż o cenie rażąco
niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych
wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Rażąco niska cena jest
to
cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów rynkowych. Przykładem może być
oferowanie towarów poniżej kosztów zakupu lub wytworzenia albo oferowanie usług za
symboliczną kwotę.
W ocenie
odwołującego 2 istotna, z punktu widzenia niniejszego postępowania, jest
podnoszona w orzecznictwie,
kwestia różnic pomiędzy poszczególnymi ofertami. Najczęściej
bowiem wszyscy koncentrują się na dużych różnicach pomiędzy cenami poszczególnych
wykonawców, gdy w rzeczywistości może okazać się, że różnica zaledwie kilkuset tysięcy
złotych świadczyć będzie o tym, że niższa zaaferowana kwota jest rażąco niska. Bardzo

konkretnie na t
en temat wypowiedziała się Izba w wyroku KIO z 25 czerwca 2021 r., sygn.
akt KIO 1257
/21 wskazując, że o tym, czy mamy do czynienia z ceną rażąco niską,
decyduje każdorazowo badanie, czy jest ona realna, tj. każdorazowe odniesienie danej ceny
do konkretnego przedmiotu zamówienia, jego specyfiki oraz rynku danego rodzaju
zamówienia. W jednym bowiem przypadku kilkunastoprocentowa różnica cenowa pomiędzy
złożonymi w postępowaniu ofertami może świadczyć o cenie rażąco niskiej, w innym zaś -
wprost przeciwnie, różnice w cenie oferty nawet przekraczające 30 % w stosunku do średniej
arytm
etycznej wszystkich złożonych ofert czy w odniesieniu do szacunkowej wartości
zamówienia - mogą być w danych okolicznościach uzasadnione.

Badając ofertę wybranego wykonawcy odwołujący zwrócił uwagę i przeanalizował
następujące fakty i dane, które wskazują na nierynkowy charakter zaproponowanej ceny.
Wykonawca RUTEX
w okresie od lipca 2021 do września 2021 roku złożyła oferty na 4
zadania, dotyczące usługi zimowego utrzymania dróg w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego tj. (1) Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2021-2024 z podziałem na zadania.
Zadanie nr 1 -
Obwód Drogowy Lądek Zdrój organizowanym przez Dolnośląską Służbę Dróg
i Kolei we Wrocławiu - termin składania ofert: 27 września 2021 r. określanym dalej jako
„Lądek Zdrój”; (2) Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2021-2024 z podziałem na zadania. Zadanie nr 3 -
Obwód Drogowy Ścinawka Średnia organizowanym przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei
we Wrocławiu - termin składania ofert: 27 września 2021 r. określanym dalej jako „Ścinawka
Średnia”; (3) Zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu w sezonach
zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 w podziale na zadania: Zadanie nr 2 Rejon w
Wałbrzychu Obwód Utrzymania Dróg Bolków organizowanym przez Generalną Dyrekcję
Dróg
Krajowych
i Autostrad oddział we Wrocławiu - termin składania ofert: 17 sierpnia 2021 r. - określanym
dalej jako „Bolków”; (4) Zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w sezonach
zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 w podziale na zadania - Zadanie nr 2 Rejon
w Kłodzku Obwód Drogowy w Bystrzycy Kłodzkiej organizowanym przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu - termin składania ofert: 27 lipca 2021 r.
-
określanym dalej jako „Bystrzyca Kłodzka”.
Wspólnym mianownikiem powyższych zadań jest formularz ofertowy (kosztorys
ofertowy),
złożony z kluczowych pozycji kosztorysowych takich jak: „praca nośnika/

pługopiaskarki/
pługoposypywarki”,
„odśnieżanie
chodników”
oraz
„odśnieżanie
z posypywaniem chodników”. Są to pozycje cenotwórcze, mające znaczący wpływ
na końcową cenę zadania. Zestawiając te składniki, należy wskazać, że są one wycenione
następująco:
1)
Praca nośnika / pługopiaskarki / pługoposypywarki: Lądek Zdrój 453,70 zł./ h netto;
Ścinawka Średnia 435,19 zł/ h netto; Bystrzyca Kłodzka 500,00 zł/ h netto; Bolków
395,00 zł/ h netto;
2)
Posypywanie chodników: Bystrzyca Kłodzka 0,80 zł./ m
2

netto; Bolków 0,15 zł./ m
2
netto;
3)
Odśnieżanie z posypywaniem chodników: Bystrzyca Kłodzka 0,90 zł./ m
2

netto; Bolków
0,20 zł./ m
2
netto.

Biorąc pod uwagę dwa ostatnie czynniki oraz ilości zadań do wykonania łatwo
wyliczyć, że w ofercie RUTEX przy zastosowaniu rynkowych wartości składników „brakuje”
prawie 4 500
000,00 zł., która to urealniona kwota stawia wykonawcę na dalekim miejscu w
postępowaniu przetargowym.
Kolejnym kluczowym czynnikiem cenotwórczym jest cena jednostkowej godziny pracy
pługosolarki (solarka+pług+nośnik). Prawidłowa kalkulacja tego składnika obejmuje szereg
czynników, powodujących w niektórych przypadkach wykładniczy wręcz wzrost ceny tego
ele
mentu. Każdy wykonawca, kalkulując ten element musi wziąć pod uwagę podstawowe
czynniki cenotwórcze, takie jak: odległość drogi od bazy wykonawcy i wiążące się z tym
koszty również dodatkowych etatów, o czym niżej, odległość zaplecza warsztatowego od
drogi
, dysponowanie sprzętem własnym. RUTEX znajduje się w bardzo dalekiej, gdyż około
60
km odległości od Obwodu Bolków, wobec czego sam dojazd pracowników od siedziby
wykonawcy do obwodu zajmuje ponad godzinę, bez uwzględnienia warunków zimowych.
Bio
rąc pod uwagę czas pracy kierowcy, wynoszący zgodnie z normami krajowymi
maksymalnie 12 godzin, nie jest możliwa obsługa jednego sprzętu przy pomocy 2 kierowców
w trybie ciągłym, gdyż każdy z kierowców przeznacza na dojazd co najmniej 2 godziny.
Kalkulacja
musi zatem obejmować 3 osoby w trybie ciągłym. Ponadto w przypadku awarii
sprzętu firmy RUTEX niezbędna będzie interwencja zewnętrznej firmy serwisowej, co niesie
za sobą dodatkowe koszty obsługi.
Kolejnym czynnikiem, wpływającym w tym przypadku na cenę jednostkową jest
deklaracja RUTEX
, odnośnie podstawy dysponowania sprzętem do zimowego utrzymania
dróg, zgodnie z którą większość sprzętu, jaki będzie zaangażowany do przedmiotowego
postępowania, nie jest własnością wykonawcy wybranego (leasing, najem), co powoduje
konieczność wkalkulowania dodatkowych kosztów najmu czy leasingu w jednostkową pracę

sprzętu. Nie bez znaczenia jest również czynnik doświadczenia w utrzymaniu dróg krajowych
na poziomie wskazanym w SWZ.
B
rak doświadczenia wykonawcy wybranego w zakresie utrzymania dróg krajowych
jest również kluczowym elementem podczas realizacji usługi. Odwołujący 2, jako wieloletni
wykonawca w zakresie realizacji przedmiotowego zadania jest doskonale przygotowany na
ryzyko, jakie niesie za sobą utrzymanie drogi w tak wysokim standardzie. W przypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych reakcja musi być natychmiastowa,
co w przypadku RUTEX
nie jest możliwe, chociażby z uwagi na odległość. Powyższe
czynniki wpływają na ukształtowanie ceny jednostkowej pracy sprzętu, zatem cena
jednostkowa, zaoferowana przez wykonawcę wybranego, stanowi z całą pewności cenę
rażąco niską, nierealną w przypadku tego konkretnego przetargu.
Odwołujący 2 wskazał, że tak zaniżona w stosunku do realnych kosztów cena,
spowod
uje poniesienie rażącej straty w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub innych
zimowych warunków pogodowych (a przecież na takie warunki ma zostać udzielone
zamówienie). Zamawiający, który jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się tym
rodzajem działalności tj. nadzoruje drogi i ma doświadczenie powinien był po otrzymaniu
kosztorysu od wykonawcy wybranego powziąć poważne wątpliwości, biorąc pod uwagę
wszystkie informacje, zawarte w ofercie, a następnie wezwać wykonawcę wybranego do
złożenia szczegółowych wyjaśnień, kalkulacji i dowodów stanowiących podstawę takiej
kalkulacji.
Podkreślił, że zamawiający dysponował na chwilę składania ofert cenami
jednostkowymi zaoferowanymi przez RUTEX
na innych zadaniach. Przykładowo, w
przypadku przetargu na obwód Bystrzycy Kłodzkiej cena jednostkowa zaoferowana przez
tego
wykonawcę wynosi 500,00 zł. za godzinę pracy, a przecież Bystrzyca Kłodzka znajduje
się o kilkadziesiąt kilometrów bliżej siedziby RUTEX niż obręb Bolków. Przyjmując chociażby
cenę 500,00 zł. za godzinę pracy sprzętu RUTEX powinien był skalkulować w kosztorysie
kwotę 6 000 000,00 zł. czyli o 1 260 000,00 zł. wyższą niż w kosztorysie.
Zaoferowanie ceny na poziomie zbliżonym do innych wykonawców nie oznacza, że
dany podmiot jest w stanie wykonać przedmiot za taka cenę z uwagi na konkretne
indywidualne cechy. Tak samo, jak szczególne warunki mogą wpływać u poszczególnych
wykonawców na obniżenie ceny, tak samo szczególne warunki - tak jak wskazano powyżej,
mogą powodować wzrost kosztów innego wykonawcy i w rezultacie nie pozwalają mu
wykonać zamówienia w kosztach takich jak inne podmioty. Temu właśnie służy badanie
oferty i zawartych w niej informacji, co czego zobligowany jest zamawiający. Wskazanie tylko
tych trzech
elementów powoduje, że oferta RUTEX powinna być, jeśli byłaby na poziomie
rynkowym, wyższa o minimum 5 760 000,00 zł.

Odwołujący 2 podnosił także zarzut, że RUTEX nie wykazał spełnienia warunków
udziału w postępowaniu w związku z faktem, iż nie dysponuje wymaganym doświadczeniem
w
zakresie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg krajowych lub wojewódzkich
klasy minimum G, przez okres dwóch sezonów zimowych, o długości w każdym sezonie co
najmniej: Zadanie nr 2 - 46 km,
gdyż zadanie utrzymania ma być realizowane w standardzie
Il ZUD, a RUTEX
realizował do tej pory zadania ZUD głównie w standardzie III I IV - co sam
potwierdził wskazując w dokumentach mających potwierdzić spełnienie warunków udziału w
postępowaniu długość zrealizowanych dróg w ilości 67,518 km, co odpowiada długości dróg
realizowanych w standardzie III i IV z pominięciem standardu Il - w SWZ dla tego przetargu
suma kilometrów obsługiwanych dróg w danym sezonie to 99 161 km. Natomiast w
niniejszym przetargu wymagana jest realizacja ZUD w standardzie Il, co oznacza
, że RUTEX
nie posiada doświadczenia w realizacji zadań objętych zamówieniem, co skutkować będzie
w najlepszym razie ich nieprawidłową realizacją i biorąc pod uwagę wagę zadań tj.
zapewnienie bezpiecznego poruszania się po drogach krajowych w tym węzłach
k
omunikacyjnych, jest nieakceptowalne i stoi w sprzeczności z celem udzielenia zamówienia
publicznego. Odwołujący 2 wskazał w tym miejscu, że nie można tutaj podnosić kwestii
interpretacji warunku skoro sam wykonawca,
podając odpowiednio zmniejszoną, niepełną
liczbę kilometrów obsłużonych w niższym standardzie klasy G w ten sposób warunek
zrozumiał, zinterpretował oraz przedstawił zamawiającemu powołując się na to konkretne
zamówienie.
Odwołujący 2 twierdził ponadto, że wykonawcy RUTEX niesłusznie przyznano 40 pkt
w kryterium poza
cenowym „Sprzęt”, podczas gdy zgodnie ze złożonymi dokumentami jego
oferta powinna otrzymać 0 pkt. Składając dokumenty podmiotowe na wezwanie
zamawiającego, RUTEX przedstawił Formularz 3.5 potwierdzający co prawda spełnienie
przez n
iego warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego sprzętu (minimalne
kryteria zawarte w rozdz. 8.2.4 pkt 2b
SWZ), ale jednocześnie nie potwierdzający, a de facto
przeczący spełnieniu kryterium oceny ofert w zakresie kryterium pozacenowego „Sprzęt”
uzasadniającego przyznanie 40 pkt. Ustawa Pzp dopuszcza bowiem określenie jako
kryterium oceny ofert także właściwości podmiotowych wykonawcy, pod warunkiem, że
kryterium oceny ofert w brzmieniu proponowanym przez zamawiającego będzie niewątpliwie
w całości związane z przedmiotem zamówienia, tak jak w tym przypadku. W konsekwencji
dokumenty podmiotowe składane w postępowaniu będą potwierdzały nie tylko spełnienie
warunków udziału w postępowaniu określanych jako minimalne, ale także będą stanowiły
weryfikację prawdziwości oświadczeń złożonych w zakresie kryterium poza cenowego.
Wobec powyższego w niniejszym postępowaniu zamawiający winien był po otrzymaniu
F
ormularza 3.5 zweryfikować przyznaną wykonawcy wybranemu ilość punktów w kryterium

pozacenowym z 40 pkt do 0 pkt.
Nadto
odwołujący 2 stwierdził, że nie było podstaw do wzywania wykonawcy
wybranego do wyjaśnień w trybie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że dokument
podmiotowy w postaci Formularza 3.5 Wykaz zdolności technicznej lub zawodowej -
potencjał techniczny, potwierdzał spełnienie warunków udziału w postępowaniu i nie budził
wątpliwości, natomiast jego rolą nie jest potwierdzanie spełnienia kryterium oceny ofert, do
czego doprowadził wbrew dyspozycji art. 128 ust. 3 ustawy Pzp swoim wezwaniem
zamawiający. Wręcz przeciwnie Formularz 3.5 wykazał, że oświadczenie w Formularzu 2.2.B
jest nieprawdziwe i należy zweryfikować przyznaną liczbę punktów, a nie umożliwiać
wykonawcy wybranemu niejako podnoszenie liczby przyznanych punktów. Dodatkowo
odwołujący 2 wskazał na fakt użycia nieprawdziwych informacji przez RUTEX, które mogły
wprowadzić zamawiającego w błąd i wpłynąć na decyzje zamawiającego, co de facto się
stało, ponieważ jak wskazano powyżej, podając nieprawdziwe informacje odnośnie
posiadanego sprzętu - różnice w Formularzach 2.2.B i 3.5, które wykonawca sam wypełnił -
wpłynął na decyzję zamawiającego odnośnie ustalenia wypełnienia przez niego kryterium
poza
cenowego oceny ofert, przyznania ilości punktów i ostatecznej oceny oferty.
Odwołujący 2 wskazał, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w
której wykonawca wybrany celowo wprowadził zamawiającego w błąd w Formularzu 2.2.B
i Formularzu 3.5, manipulując według uznania treścią tych załączników, co zostało opisane
powyżej, i uzyskując bezpodstawnie zawyżoną ocenę w zakresie kryterium poza cenowego.
Zamawiający, działając na podstawie art. 524 ustawy Pzp, poinformował
wykonawców 15 października 2021 r. o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników
postępowania
do złożenia przystąpienia. Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
przystąpili (1) wykonawca: I. K. i M. K. Usługi Transportowo - Mechaniczne „ARTMAR” S.C. z
siedzibą w Wałbrzychu, zgłaszając przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn.
akt KIO 3041/21; (2) wykonawca: G. R.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
P.U.H. „RUTEX” G. R. z siedzibą w Nowej Rudzie, zgłaszając przystąpienie do
postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 3042/21.
Przystępujący w sprawie o sygn. akt KIO 3042/21, złożył do akt sprawy pismo
procesowe
z 29 października 2021 r., w którym wniósł o oddalenie odwołania jako
niezasadnego oraz
zaprezentował swoje stanowisko odnośnie zarzutów i argumentacji
odwołującego, zawartej w treści złożonego odwołania. Na rozprawie oświadczył, że
stanowisko zawarte w piśmie pozostaje aktualne także w sprawie o sygn. akt KIO 3041/21.
Odwołujący w sprawie o sygn. akt KIO 3042/21, na posiedzeniu w dniu 3 listopada
2021 r. oświadczył, że cofa zarzuty naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt b ustawy Pzp

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy wybranego n
iespełniającego warunków
udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale 8.2.4.1 SWZ tj. w zakresie dysponowania
wymaganym doświadczeniem. Izba umorzyła postepowanie w tym zakresie, orzekając w pkt
1 sentencji wyroku.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie, na podstawie zebranego materiału dowodowego, po zapoznaniu
się z dokumentacją postępowania przesłaną przez zamawiającego, a także po
zapoznaniu się z odwołaniem, pismem procesowym przystępującego (dotyczącym
spraw o sygn. akt KIO 3041/21 i KIO 3042/21)
a także po wysłuchaniu oświadczeń, jak
też stanowisk stron i uczestnika postępowania, złożonych ustnie do protokołu w toku
rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje

Izba
ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których stanowi art. 528 ustawy
Pzp, s
kutkujących odrzuceniem odwołania.
Ponadto Izba stwierdziła, że odwołującym przysługiwało prawo do skorzystania
ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę interesu
w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością
poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący
ubiegają się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i złożyli swoje oferty w postępowaniu
na część 1 (odwołujący w sprawie o sygn. akt KIO 3041/21), na część 2 (odwołujący w
sprawie o sygn. akt KIO
3042/21). Gdyby potwierdziły się zarzuty odwołującego 1, to
postępowanie
o udzielenie tego zamówienia zostałoby unieważnione, a następnie ponownie ogłoszone
ze spełnieniem wszystkich wymogów ustawy Pzp, w którym odwołujący 1 mógłby wziąć
udział, wygrać postępowanie i uzyskać możliwość realizacji zamówienia. Z kolei zarzuty
sformułowane przez odwołującego 2 zmierzały w pierwszej kolejności do unieważnienia
przedmiotowego postępowania, co prowadziłoby do skutków analogicznych jak w przypadku
odwołującego 1. Ponadto odwołujący 2 wskazywał na inne uchybienia zamawiającego w tym

postępowaniu, a gdyby zarzuty w tym zakresie potwierdziły się oferta wybrana dla części 2
zamówienia zostałaby odrzucona i oferta odwołującego 2, która została sklasyfikowana na
drugim
miejscu zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza. Także w sytuacji gdyby
z
amawiający dokonał oceny ofert w sposób wskazywany przez odwołującego 2 i przyznał
wykonawcy
, którego oferta została oceniona najwyżej 0 pkt w kryterium pozacenowym, to
o
dwołujący 2 uzyskałby najwyższą liczbę punktów i to jego oferta byłaby najkorzystniejsza.
W takim wypadku to z o
dwołującym 2 podpisana zostałaby umowa na realizację
zamówienia, tym samym mógłby je wykonać i osiągnąć zysk z tego tytułu.
Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania
o zamówienie publiczne, nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy.
Izba dopuściła dowody wnioskowane przez odwołującego i złożone na rozprawie.


Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje


W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że przedmiotem postępowania, zgodnie z
opisem zamieszczonym w
ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ jest zimowe utrzymanie dróg
krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we
Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 w
podziale na zadania: Zadanie nr 1 -
Rejon w Wałbrzychu Obwód Drogowy Wałbrzych;
Zadanie nr 2 -
Rejon w Wałbrzychu Obwód Utrzymania Dróg Bolków.

Ponadto ustalono,
że w postępowaniu swoje oferty w zadaniu 1 złożyli wykonawcy:
(1)
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o. o. z siedzibą
w Jaworze, który zaoferował za realizację zamówienia cenę 19 760 749,50 zł. brutto; (2)
Usługi Transportowo-Mechaniczne ARTMAR z siedzibą w Wałbrzychu, który zaproponował
cenę 10 773 188,70 zł brutto (dalej „ARTMAR”). Z kolei w zadaniu 2 oferty złożyli
wykonawcy:
(1) Konsorcjum -
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.
z siedzibą w Jaworze; Usługi Transportowe S. K. w spadku z siedzibą w Czarnym Borze,
które zaoferowało za realizację zamówienia cenę brutto 14 518 516,56 zł.; (2) P.U.H.
„RUTEX” G. R. z siedzibą w Nowej Rudzie (dalej „RUTEX”) z ceną ofertową: 13 513 136,70
zł. brutto.

Sygn. akt KIO 3041/21
Izba uznała, że w niniejszym postępowaniu nie doszło do naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć istotny wpływ na wynik

postępowania o udzielenie zamówienia, a tym samym na podstawie art. 554 ust. 1 ustawy
Pzp rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Odwołujący 1 podnosił zarzuty naruszenia przez zamawiającego art. 133 ust. 1 w zw.
art. 16 pkt 1 oraz art. 17 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez brak publikacji
całości dokumentacji SWZ w postaci Formularzy, stanowiących załączniki do SWZ, które jak
twierdził były niezbędne wszystkim wykonawcom do przygotowania ofert oraz
pełnoprawnego uczestnictwa w postępowaniu. W ten sposób zamawiający uniemożliwił
pełny i nieograniczony dostęp do dokumentacji postępowania, co spowodowało prowadzenie
postępowania w sposób częściowo niejawny, niezapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. W konsekwencji, w ocenie
odwołującego
1,
postępowanie
to
w części 1 należało unieważnić. Jako podstawę prawną wskazywał przepis art. 255 pkt 6
ustawy Pzp
, który znajduje zastosowanie z tego powodu, że brak opublikowania całości
dokumentacji postępowania w postaci załączników do SWZ powoduje, że postępowanie
obarczone jest taką wadą, niemożliwą do usunięcia, która uniemożliwia zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Izba nie podzieliła tego stanowiska z następujących powodów. W pierwszej kolejności
należy podkreślić, że aby zastosować przesłankę, wynikającą z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp
konieczne jest stwierdzenie, że w postępowaniu wystąpiła niemożliwa do usunięcia wada
uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Do jej zastosowania konieczne jest ustalenie, że: (1) w postępowaniu doszło do
naruszenia przez zamawiającego przepisów regulujących jego prowadzenie (wada
postępowania); (2) naruszenie to stanowi wadę niemożliwą do usunięcia; (3) wada
postępowania skutkuje brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Z kolei ustalenie, czy w danym postępowaniu wystąpiła wada uniemożliwiająca zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy, powinno być dokonywane poprzez odniesienie
określonego naruszenia przepisów ustawy do przyczyn, z powodu których zawarta umowa
podlega unieważnieniu, określonych w art. 457 ust. 1 ustawy Pzp. Wskazać również należy,
że przesłanki powyższe należy interpretować ściśle, unieważnienie postępowania nie jest
bowiem celem prowadzenia postępowania. Celem tym jest zawarcie umowy z wykonawcą,
który w stopniu najwyższym spełnił wymagania zamawiającego (jego oferta została uznana
za
najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ).
W kontekście powyższego istotne jest jednak, że aby zamawiający mógł unieważnić
postępowanie, stosując przesłankę art. 255 pkt 6 ustawy Pzp musimy mieć do czynienia
z wadą postepowania. Dodatkowo jednak nie może to być jakiekolwiek naruszenie
przepisów ustawy Pzp ale takie, które powoduje, że nie jest możliwe zawarcie w tym

post
ępowaniu niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W
ocenie Izby taka wada w tym postępowaniu nie zaistniała.
Nie doszło w niniejszym przypadku do naruszenia wymienionych w treści odwołania
przepisów, w szczególności art. 133 ust. 1 ustawy Pzp, co miało stać się uzasadnieniem
i podstawą do czynności unieważnienia postępowania. Zgodnie z tym przepisem
zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny,
pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ, od dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia. Zawartość minimalną SWZ
ustawodawca opisał w art. 134 ustawy Pzp i próżno w tym przepisie szukać obowiązku
zamieszczenia przez zamawiającego wzorów dokumentów i oświadczeń, jakie wykonawcy
mają złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku
podstaw do wykluczenia
ich z postępowania. Zamawiający często praktykują takie
rozwiązania, chcąc z jednej strony ułatwić wykonawcom sporządzanie tych dokumentów, z
drugiej zaś strony ułatwia to zamawiającym dokonanie oceny zamieszczonych w tych
formularzach danych.
W takich wypadkach rzeczywiście zamawiający załączają
przedmiotowe formularze do SWZ
i publikują je na stronie internetowej. Nie może jednak
stanowić podstawy zarzutu fakt, że w niniejszej sprawie zamawiający od tego odstąpił. Przy
czym podkreślić należy, że zamawiający załączył do SWZ wszystkie wzory dokumentów,
których złożenia oczekiwał od wykonawców na etapie składania ofert (formularz oferty,
kosztorysy ofertowe, oświadczenia składane na potrzeby oceny oferty w przyjętych
kryteriach oceny ofert itp.).
Zamawiający zastosował w niniejszym postępowaniu procedurę odwróconą,
co oznacza, że w pierwszej kolejności dokonał oceny ofert zgodnie z kryteriami opisanymi
w SWZ, a na
stępnie wezwał wykonawcę, który został oceniony najwyżej do złożenia
podmiotowych środków dowodowych. Bez znaczenia zatem w niniejszej sprawie dla decyzji
zamawiającego co do tego, który wykonawca został oceniony najwyżej, pozostaje brak
załączonych do SWZ formularzy, które na tym etapie postępowania nie były konieczne.
Zamawiający wezwał następnie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w
trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10
dni,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (pismo z 30 sierpnia
2021 r.)
załączając jednocześnie wzory następujących formularzy i oświadczeń: 1. Wykaz
zdolności technicznej lub zawodowej - Wiedza i doświadczenie (Formularz 3.4.); 2. Wykaz
zdolności technicznej lub zawodowej – Potencjał techniczny (Formularz 3.5.); 3. Wykaz
zdolności technicznej lub zawodowej – Wykaz osób (Formularz 3.6.); 4. Oświadczenie
Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (Formularz 3.7.); 5. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji

zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Formularz 3.8.). W
treści wezwania zaznaczył jednak, że stanowią one jedynie „materiał pomocniczy i mogą być
wykorzystane przez wykonawcę”. W treści każdego z załączników zawarł dodatkowe
informacje
, że jest to „propozycja/ wzór”.
Nie ulega zatem wątpliwości, że wezwany wykonawca mógł skorzystać z załączonych
do wezwania wzorów, ale takiego obowiązku nie miał. Co jednak kluczowe, w treści
załączonych przez zamawiającego formularzy znalazły się wyłącznie te elementy,
okoliczności i informacje, które wynikały z treści SWZ. Zostały one jedynie przez
zamawiającego zebrane w jednym dokumencie i przygotowane jako wzorcowy druk, co
jednak
nie
zmienia
faktu,
że miały charakter czysto odtwórczy i wykonawca z łatwością mógłby takie dokumenty
sporządzić samodzielnie, opierając się na treści SWZ.
Błąd, który dostrzegł odwołujący, a dotyczący tego, że inna była treść warunku
w zakresie doświadczenia w treści SWZ, inna we wzorze formularza przekazanym ARTMAR
nie jest okolicznością, która wpływa na ocenę tego zarzutu. Treść formularza nie modyfikuje
w żaden sposób treści warunku udziału w postępowaniu, w dalszym ciągu wiążące są w tym
zakresie postanowienia SWZ. Ponadto błąd ten był tego rodzaju, że gdyby ARTMAR
zastosował się do wzoru musiałby wykazać się doświadczeniem nie w okresie ostatnich 5 lat
(zgodnie z postanowieniem SWZ), ale w okresie do 3 lat
. Postanowienie SWZ zostało zatem
zmodyfikowane w sposób, który był niekorzystny dla wykonawcy wezwanego do złożenia
dokumentów.
Z
amawiający nie przekazał ARTMAR żadnych nowych informacji czy treści, które nie
byłyby znane wszystkim ubiegającym się o to zamówienie wykonawcom. SWZ została
zamieszczona na stronie internetowej, każdy ubiegający się o to zamówienie wykonawca
miał do niej dostęp, zaś przesłane wzory formularzy nie zawierały żadnych nowych
elementów, które nie pochodziłyby z udostępnionej wszystkim wykonawcom na równych
zasadach SWZ, nie modyfikowały też zapisów SWZ w żadnym zakresie, ani nawet nie
stanowiły dodatkowego wyjaśnienia jej treści.
Nie sposób zatem dopatrzeć się w działaniach zamawiającego naruszenia zasad,
opisywanych w przepisach ustawy Pzp. Działanie zamawiającego nie miało też i nie mogło
mieć żadnego wpływu na przebieg i wynik postępowania. Warunki udziału w postępowaniu,
sposób ich opisania, wymagania w zakresie konieczności złożenia podmiotowych środków
dowodowych nie
uległy zmianie w toku postępowania, a każdy wykonawca, nawet jeśli
zamawiający nie przekazałby mu wzorów oświadczeń i dokumentów, znając wymogi SWZ,
m
ógł bez problemu przygotować odpowiedź na wezwanie zamawiającego do przedłożenia
podmiotowych
środków dowodowych. Nie można zatem mówić o żadnym ograniczeniu
dostępu do dokumentacji postępowania, w przypadku nie wynikającym z ustawy Pzp, co

stanowić miało istotną oraz nieusuwalną wadę postępowania.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że nie można mówić o naruszeniu
w tym postępowaniu przepisów ustawy Pzp, wskazywanych przez odwołującego w treści
złożonego odwołania, skutkujących sankcją w postaci konieczności unieważnienia
postępowania w oparciu o art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. W konsekwencji, zarzuty podnoszone
w odwołaniu w sprawie o sygn. akt KIO 3041/21 należało oddalić.

Sygn. akt KIO 3042/21
Izba uznała, że w niniejszym postępowaniu nie doszło do naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć istotny wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia, a tym samym na podstawie art. 554 ust. 1 ustawy
Pzp rozpoznawane odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Odwołujący 2, analogicznie jak odwołujący 1 podnosił zarzuty naruszenia przez
zamawiającego art. 133 ust. 1 w zw. art. 16 pkt 1 oraz art. 17 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 i 2
ustawy Pzp
, wskazując analogiczną argumentację w tym zakresie. Z powyższych powodów,
pozostają w pełni aktualne twierdzenia i wnioski zawarte w uzasadnieniu jak w sprawie o
sygn. akt KIO 3041/21.
W dalszej części odwołujący 2 wskazywał również na naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp, które w konsekwencji doprowadzić miały do wyboru,
jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę RUTEX pomimo, że wykonawca ten
podlega wyklucz
eniu z postępowania, a jego oferta podlega odrzuceniu.
W pierwszej kolejności Izba rozpoznała zarzuty naruszenia przez zamawiającego art.
art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty RUTEX
zawierającej
rażąco niska cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz art. 224 ust. 1
ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania RUTEX do przedstawienia wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.
Punktem wyjścia dla rozważań w tym zakresie jest treść przepisu art. 224 ust.
6 ustawy Pzp, zgodnie z
którym odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem,
podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub złożone
wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. W
myśl natomiast art. 224 ust. 1 zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień, jeżeli cena lub
koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia
zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
W tym przypadku
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Dopiero w sytuacji, gdy
wyjaśnienia te nie zostaną złożone, lub też ocena tych wyjaśnień doprowadzi
zamawiającego do wniosku, że cena w ofercie jest ceną rażąco niską – zamawiający może
odrzu
cić ofertę tego wykonawcy.
Jest to istotne o tyle, że
odwołujący 2 oczekuje, aby Izba nakazała odrzucenie oferty
RUTEX, jako że ta ma zawierać cenę rażąco niską, zaś czynność taka, bez uprzedniego
skierowania do wykonawcy
wezwania do złożenia wyjaśnień, jest niedopuszczalna w świetle
obowiązujących, przytoczonych wyżej przepisów ustawy Pzp.
Dalej, zauważyć należy, co dostrzegł również odwołujący 2 w treści odwołania, ani
p
rzepisy ustawy Pzp
ani dyrektywy unijne nie określają definicji pojęcia rażąco niskiej ceny,
mimo że pojęcie to zostało użyte przez ustawodawcę. Punktem odniesienia w tym przypadku
jest
niewątpliwie przedmiot zamówienia i przyjąć można, że cena rażąco niska to taka, która
jest nierealistyczna, niewiarygodn
a w porównaniu do kosztu przewidzianego przez samego
zamawiającego. Zamawiający dysponuje w tym zakresie wiedzą ekspercką, tzn. zdaje sobie
sprawę z tego, co kupuje i jaka jest wartość przedmiotu zamówienia, jego obowiązkiem jest
bowiem oszacowanie w
artości zamówienia przed wszczęciem procedury.
W
tym postępowaniu zamawiający taką wycenę sporządził i
na realizację zamówienia
przeznaczył 14 562 968,64 zł., z kolei
odwołujący 2 tej wyceny nie kwestionował.
Dla
Zadania 2
, które było przedmiotem tego odwołania, złożone zostały dwie oferty -
odpowiednio RUTEX
z ceną 13 513 136,70 zł. oraz odwołującego z ceną 14 518 516,56 zł.
Już zatem z prostego porównania tych cen wynika, że łączna różnica w cenie oferty RUTEX,
w stosunku do tej podanej przez zamawiaj
ącego wynosi ok. 8%. Podobna różnica
procentowa jest względem oferty odwołującego. Także różnice w cenie oferty obu tych
wykonawców

nieznaczne,
a z pewnością nie przekraczają 30%, powyżej której to wartości materializuje się po stronie
zamawiającego obowiązek wezwania do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej
ceny.
Niesporne jest zatem
w sprawie, że zaproponowane w postępowaniu ceny nie
obligowały zamawiającego do skierowania do RUTEX wezwania w tym przedmiocie,
należało zatem rozważyć czy w niniejszej sprawie zamawiający powinien był skierować do
wykonawcy takie wezwanie, albowiem powinny po jego stronie zaistni
eć wątpliwości co do
m
ożliwości wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentach
zamówienia lub wynikające z innych przepisów. Chociaż przepis art. 224 ust. 1 ustawy Pzp z
jednej strony zobowiązuje zamawiającego do zwrócenia się o wyjaśnienia do wykonawcy,
gd
y cena wydaje się rażąco niska i budzi wątpliwości, co do możliwości wykonania

zamówienia, z drugiej zaś, ustanawiając prawo do zwrócenia się o wyjaśnienia, uzależnia ją
od
określonych podejrzeń, których zamawiający winien nabrać. Jeśli takie wątpliwości po
stronie zamawiającego nie zaktualizują się, to żądanie wyjaśnień w takich przypadkach
należy uznać za bezpodstawne.
Odwołujący 2 swoje zarzuty opiera w dużej części na porównaniu cen jednostkowych
z poz. 1 Kosztorysu cenowego - praca
pługosolarki (solarka+pług+nośnik), która w ofercie
RUTEX
została wyceniona na 395,00 zł., w sytuacji gdy w innych ofertach przez niego
składanych za podobne prace oferował cenę na poziomie od 435,19 zł. do 500,00 zł.
Argumentacja taka jest chybiona przede
wszystkim z tego powodu, że w każdym
postępowaniu cena jednostkowa, nawet za usługi podobne, kalkulowana jest
z uwzględnieniem warunków, które związane są z realizacją tego konkretnego zamówienia,
stąd fakt, że w danym postepowaniu wykonanie danej usługi wyceniono na określoną kwotę
nie przesądza, że taka sama wartość winna zostać zaproponowana w przypadku ubiegania
się o inne zamówienie. Bez odniesienia się zatem do owych konkretnych czynników, takich
jak zakres zamówienia, sposób jego realizacji, przyjętych zasad rozliczania, czy też np.
czasu obowiązywania danego kontraktu, które to elementy mają przecież wpływ na sposób
kalkulowania ceny -
nie sposób ocenić czy różnica cen jednostkowych wynika z
obiektywnych czynników, czy też jak twierdzi odwołujący 2 została obniżona do takiego
poziomu, że za taką cenę realizacja zamówienia będzie nieopłacalna. Odwołujący 2
całkowicie pominął te kwestie w swoim odwołaniu.
Dowody złożone przez odwołującego 2 na rozprawie nie potwierdzają, że ceny
jednostkowe tych określonych pozycji zostały przez RUTEX zaniżone. W szczególności
dowód w postaci „Kalkulacji cen jednostkowych” zawiera wyliczenia, które mogą stanowić
dowód na okoliczność tego, w jaki sposób odwołujący kalkulował swoją ofertę w
postępowaniu i jakie ceny poszczególnych elementów składających się na realizację
zamówienia oraz założenia do kalkulacji przyjął. Również inne dowody w postaci umów
najmu czy leasingu sprz
ętu dotyczą urządzeń, z których korzysta odwołujący 2. RUTEX
może w tym zakresie mieć zawarte umowy na innych korzystniejszych warunkach. Tym
samym dowody te należało uznać za nieprzydatne do rozstrzygnięcia, w zakresie stawianych
przez odwołującego 2 zarzutów.
Zauważyć także należy, że wskazywana przez odwołującego 2 cena jednostkowa nie
odbiega w sposób znaczący od tej, którą sam zaproponował w swojej ofercie. Sam pozycję
tą wycenił na kwotę 395,20 zł, a więc w jego ofercie opisywane usługi są droższe o zaledwie
0,20 zł. Niezrozumiałe są zatem twierdzenia o nierynkowym, zaniżonym charakterze tej ceny
w przypadku wykonawcy RUTEX.

Analogiczną argumentację odnieść należy do innych cen jednostkowych, na których
rażąco niski charakter zwraca uwagę odwołujący 2. Ceny za posypywanie i odśnieżanie
chodników zarówno w jego ofercie, jak też ofercie złożonej przez RUTEX są zbliżone.
RUTEX
zaoferował ceny odpowiednio 0,15 zł i 0,20 zł/m
2
, zaś odwołujący 2 odpowiednio
0,30 zł i 0,32 zł/m
2
, co nie
stanowi znacznej różnicy a jeśli odwołujący 2 twierdzi, że taka
rozbieżność jest istotna to powinien wykazać z jakich powodów poziom ceny zaoferowany
przez RUTEX winien wzbudzić u zamawiającego wątpliwość, podczas gdy w przypadku
odwołującego 2 kalkulacja na tym poziomie jest prawidłowa i oparta na rzeczywistych
założeniach. Sama tylko argumentacja odnosząca się do tego, że RUTEX w przetargu
dotyczącym rejonu Bystrzyca Kłodzka zaoferował za posypywanie i odśnieżanie chodników
cenę odpowiednio 0,80 zł. i 0,90 zł/m
2

,
zaś w niniejszym postepowaniu cenę tę obniżył - nie
jest okolicznością powodującą, że zamawiający powinien był nabrać wątpliwości co do
rynkowego charakteru ceny zaoferowanej przez RUTEX
i spowodować wszczęcie procedury
wyjaśniającej z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp.
Odwołujący 2 wskazuje również na inne okoliczności, które rzekomo mają świadczyć
o tym, że zaproponowane ceny jednostkowe mają charakter nierynkowy jak np. duża
odległość siedziby RUTEX do miejsca świadczenia usługi, w tym Obwodu Utrzymania Drogi
(OUD) Bolków, w związku z czym pracownicy tej firmy muszą pokonywać znaczne
odległości. Kolejnym czynnikiem, który miałby powodować, że zaproponowana cena
jednostkowa w jego przypadku jest zaniżona jest deklaracja RUTEX, odnośnie podstawy
dysponowania sprzętem do zimowego utrzymania dróg, zgodnie z którą większość sprzętu,
jaki będzie zaangażowany do przedmiotowego postępowania, nie jest własnością
wykonawcy wybranego (leasing, najem), co powoduje konieczność wkalkulowania
dodatkowych
kosztów
najmu
czy
leasingu
w jednostkową pracę sprzętu. Wskazuje również na czynnik doświadczenia w utrzymaniu
dróg krajowych na poziomie wskazanym w SWZ. Izba stwierdziła, że powyższe czynniki,
jakkolwiek mają niewątpliwie wpływ na sposób kalkulowania ceny ofertowej, to jednak same
w sobie nie p
owodują, że RUTEX wycenił swoją ofertę na poziomie, który nie pozwala na
realizację zamówienia za ceny przez siebie zaproponowane. Odwołujący 2 nie wykazał, że
jego sytuacja jest
znacznie korzystniejsza od sytuacji RUTEX, który to wykonawca wycenił
swoje
u
sługi
na poziomie zbliżonym do tego, który wycenił odwołujący 2 w swojej ofercie.
Z powyższych powodów należało uznać powyższy zarzut za niepotwierdzony.
W ocenie Izby nie tylko przedwczesne są zarzuty dotyczące zaniechania odrzucenia oferty
złożonej przez RUTEX, ale też nie sposób uznać, że w niniejszym postępowaniu zachodziły
okoliczności, które winny były wzbudzić wątpliwości zamawiającego co do rynkowego

charakteru ceny zaoferowanej przez
tego wykonawcę i spowodować wszczęcie procedury
wyjaśniającej z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp.
Nie znajdują również oparcia w zebranym materiale dowodowym zarzuty dotyczące
naruszenia przez zamawiającego art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt a w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 10
ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy, który w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd odnośnie
posiadanego
sprzętu, którym dysponuje ani też zarzuty naruszenia art. 239 ust. 1 i 2 w zw.
z art. 128 ust. 3 i 4 ustawy Pzp poprzez wybór najkorzystniejszej oferty niezgodnie z
przyjętymi kryteriami oceny ofert, określonymi w dokumentach zamówienia, w sytuacji kiedy
wykonawcy wybranemu niesłusznie przyznano 40 pkt w kryterium poza cenowym „Sprzęt”
podczas gdy zgodnie ze złożonymi dokumentami oferta ta powinna otrzymać 0 pkt.
W pierwszej kolejności skład orzekający ustalił, że zamawiający w pkt 8.2.4 SWZ
ustalił warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące potencjału technicznego. Dla
Zadania 2, objętego odwołaniem wymagał, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie
miał dostępne, na etapie realizacji zamówienia, następujące urządzenia techniczne: (1)
Solarka+ pług średni (min. pojemność skrzyni 4 m
3
) -
9 szt.; (2) Pług odśnieżny średni - 6
szt.; (3) Pług wirnikowy - 1 szt.; (4) Nośniki do pługosolarek i pługów (samochody ciężarowe)
(rok produkcji minimum 2000 r.) -
5 szt.; (5) Nośniki do pługosolarek i pługów (samochody
ciężarowe) (rok produkcji minimum 2005 r.) - 9 szt.; (6) Nośnik do pługa średniego (ciągnik
rolniczy 4x4) (rok produkcji minimum 2000 r.) -
1 szt.; (7) Równiarka - 1 szt.; (8) Ładowarka -
1 szt.; (9) Koparko-
ładowarka - 2 szt.; (10) Odśnieżarko-posypywarki typu lekkiego - 4 szt.
Ponadto ustalono, że kryteriami oceny ofert w tym postępowaniu, zgodnie z pkt 21.1
SWZ były: cena o wadze 60% oraz sprzęt – waga 40%. Sposób przyznawania punktów w
tym kryterium w Zadaniu nr 2 opisano w pkt 21.1.3.
Przewidziano w nim, że w ramach
kryterium
„Sprzęt” punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów, na
podstawie Załącznika do Oferty wykonawcy - Formularz „Kryteria pozacenowe” (Formularz
2.2.B dla Zadania 2).
Formularz „Kryteria pozacenowe” stanowi przykładowy sposób
opracowania.
Niezłożenie Formularza „Kryteria pozacenowe” skutkować będzie przyznaniem
0 punktów w kryterium „Sprzęt”. Zgodnie z pkt. 8.2.4.2.b) Zamawiający wymaga, aby: 9 szt.
nośników do pługo-solarek i pługów, wykorzystywanych do realizacji zadania, było
wyprodukowanych minimum w 2005 r.
6 szt. nośników do pługo-solarek i pługów,
wykorzystywanych do realizacji zadania,
było wyprodukowanych minimum w 2000 r. Jeżeli
w
ykonawca przeznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia większą (niż wymagana w
warunku udzi
ału w pkt. 8.2.4.2.b) liczbę nośników spełniających warunek minimalnego roku
produkcji (2005r.), otrzyma dodatkowe punkty.
Wykonawca, który zaoferuje łącznie 6 szt.
nośników do pługo-solarek i pługów, wykorzystywanych do realizacji zadania, w tym: 9 szt.

n
ośników do pługo-solarek i pługów, wykorzystywanych do realizacji zadania z rokiem
produkcji minimum 2005
r. i 6 szt. nośników do pługo-solarek i pługów, wykorzystywanych do
realizacji zadania z rokiem produkcji minimum 2000 r. otrzyma 0 pkt.
10 szt. nośników do
pługo-solarek i pługów, wykorzystywanych do realizacji zadania z rokiem produkcji minimum
2005
r. i 5 szt. nośników do pługo-solarek i pługów, wykorzystywanych do realizacji zadania
z rokiem produkcji minimum 2000 r. otrzyma 10 pkt.
11 szt. nośników do pługo-solarek i
pługów, wykorzystywanych do realizacji zadania z rokiem produkcji minimum 2005 r. i 4 szt.
nośników do pługo-solarek i pługów, wykorzystywanych do realizacji zadania z rokiem
produkcji minimum 2000 r. otrzyma 20 pkt.
12 szt. nośników do pługo-solarek i pługów,
wykorzystywanych do realizacji zadania z rokiem produkcji minimum 2005 r. i 3 szt.
nośników do pługo-solarek i pługów, wykorzystywanych do realizacji zadania z rokiem
produkcji minimum 2000 r. otrzyma 30 pkt.
13 szt. i więcej nośników do pługo-solarek i
pługów, wykorzystywanych do realizacji zadania z rokiem produkcji minimum 2005 r. i 2 szt. i
mniej nośników do pługo-solarek i pługów, wykorzystywanych do realizacji zadania z rokiem
produkcji minimum 2000 r. otrzyma 40 pkt.
Sformułowano również następujące uwagi do
kryteriów pozacenowych. Ocenie będą podlegały jedynie informacje zawarte w Formularzach
„Kryteria pozacenowe” (Formularz 2.2.A i/lub Formularz 2.2.B) złożonych wraz z ofertą.
Przepis art. 128 ust. 1 u
stawy Pzp może mieć zastosowanie jedynie w zakresie wyjaśnienia
treści złożonych ofert. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień wykonawca nie może
uzupełniać Formularza „Kryteria pozacenowe” (Formularza 2.2.A, 2.2.B) w zakresie
któregokolwiek podkryterium o dodatkowe informacje nieujęte w Formularzu lub dokonywać
ich zmiany.
Jeżeli w złożonych Formularzach 2.2.A i/lub 2.2.B „Sprzęt” Wykonawca wskaże
inną liczbę nośników niż liczba wymagana zapisami SWZ, to otrzyma 0 (zero) punktów,
w kryterium „Sprzęt”. Jeśli w wyniku zastosowania procedury przewidzianej w art. 128 ust. 4
ustawy Pzp
w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
wykonawca dokona
zmiany liczby nośników, które podlegają ocenie i punktacji w ramach
kryterium
„Sprzęt”, wówczas zamawiający w ramach danego kryterium nie przyzna punktów.
Dalej ustalono również, że w pkt 16 SWZ – Opis sposobu przygotowania oferty
zamawiający w pkt 16.5. wskazał, że Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz
niżej wymienione wypełnione dokumenty: (1) Formularz cenowy (Tom IV SWZ) dla każdego
zadania; (
2) Formularz „Kryteria pozacenowe” dla każdego zadania. Niezłożenie Formularza
„Kryteria pozacenowe” nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
W toku postępowania RUTEX, wraz z ofertą złożył Formularz „Kryteria pozacenowe”,
w którym złożył oświadczenie o treści: Oświadczam, że oferuję łącznie 15 szt. nośników do
pługo-solarek i pługów, które będą wykorzystane do realizacji zadania, w tym: 13 szt. i więcej
nośników do pługo-solarek i pługów, które będą wykorzystane do realizacji zadania z rokiem

produkcji minimum 2005r. i 2 szt. i mniej nośników do pługo - solarek i pługów, które będą
wykorzystane do realizacji zadania z rokiem produkcji minimum 2000 r.
Powyższe
uprawniało zamawiającego do przyznania temu wykonawcy, zgodnie z pkt 21.1.3. SWZ,
maksymalnej liczby tj.
40 pkt w kryterium oceny ofert „Sprzęt”.
Następnie RUTEX został wezwany, pismem z 30 sierpnia 2021 r. do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w celu potwierdzenia
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w tym między innymi
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami. Odpowiadając na to wezwanie i wypełniając przekazany przez
zamawiającego formularz formularz 3.5, RUTEX oświadczył, że dysponuje zgodnie z pkt.
8.2.4.2.b) SWZ 9 szt. nośników do pługo-solarek i pługów, wykorzystywanych do realizacji
zadania, wyprodukowanych minimum w 2005 r. oraz 6 szt. nośników do pługo-solarek i
pługów, wykorzystywanych do realizacji zadania, wyprodukowanych minimum w 2000 r.
P
otwierdził w ten sposób, że spełnia wymagania minimalne, które zostały opisane w treści
warunku
udziału w postępowaniu. Nie ulega wątpliwości, że ich spełnienie było
niewystarczające do uzyskania dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert „Sprzęt”, a za
to kryterium wykonawca otrzymał maksymalną liczbę punktów.
Rozbieżność tą dostrzegł zamawiający, i pismem z 28 września 2021 r., działając w
trybie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie
liczby nośników do solarek i pługów - rok produkcji minimum 2005 oraz 2000 -
deklarowanych w Wykazie zdolności technicznej lub zawodowej - potencjał techniczny i w
Formularzu Kryteria pozacenowe.
W piśmie z 29 września 2021 r. złożonym
zamawiającemu, RUTEX wyjaśnił, że wszystkie z 15 wymaganych zapisami SWZ do
realiz
acji zamówienia nośników do pługo - solarek i pługów są z rokiem produkcji minimum
2005. Oświadczenie złożone w Formularzu „Kryteria pozacenowe” (Formularz 2.2.B) jest
więc zgodne ze stanem rzeczywistym. Wykonawca, wypełniając Wykaz zdolności techniczne
lub zawodowe -
potencjał techniczny (Formularz 3.5), zasugerował się treścią formularza
zaproponowaną przez zamawiającego oraz zapisami SWZ dotyczącymi warunków udziału w
postępowaniu i nie dokonał jego stosownej modyfikacji. Jednocześnie RUTEX przesłał w
za
łączeniu zmodyfikowany Wykaz.
Przystępujący w swoich wyjaśnieniach potwierdził zatem, że złożone przez niego
wraz z ofertą oświadczenie jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Wyjaśnił również
okoliczności,
w jakich
doszło do sytuacji, w której zaistniała rozbieżność pomiędzy tym oświadczeniem
a treścią Wykazu.

Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że niezasadne
są zarzuty odwołującego 2 w zakresie, w jakim podnosił, że zamawiający winien odrzucić
ofertę RUTEX, gdyż ten w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd odnośnie posiadanego sprzętu, którym dysponuje. Przy czym
odwołujący stawiając przedmiotowy zarzut nie twierdził, że RUTEX nie dysponuje taką liczbą
sprzętu lub, że będący w jego dyspozycji sprzęt ma datę produkcji wcześniejszą niż 2005 r.,
ale swój zarzut opiera na odmiennej treści oświadczenia złożonego przez niego celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Z uwagi n
a ciężar gatunkowy zarzutu wprowadzenia w błąd nie można uznać
przedmiotowego za wykazany, jeżeli opiera się wyłącznie na gołosłownym oskarżeniu czy
wątpliwościach formułowanych przez innego wykonawcę. Nie ulega również wątpliwości, iż
ciężar dowodu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, zaś
postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą toczy się z uwzględnieniem zasad
kontradyktoryjności, zatem to strony, w tym przypadku odwołujący 2, obowiązane są
przedstawiać dowody. Izba nie ma obowiązku wymuszania ani zastępowania stron w jego
wypełnianiu (tak wyrok SN z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt Il CSK 293/07, wyrok SN z
dnia 16 grudnia 1997 r., sygn. akt Il UKN 406/97).
Zgodnie zaś z dyspozycją art. 534 ust. 1
ustawy Pzp
obowiązkiem stron jest wskazanie dowodów dla stwierdzenia faktów, z których
wywodzą korzystne dla siebie skutki prawne. Ciężar dowodu (w rozumieniu art. 6 kodeksu
cywilnego w zw. z art. 8 ustawy Pzp) w zakresie wykaza
nia zasadności twierdzeń odwołania
niewątpliwie obciąża odwołującego 2, jako podmiot który kwestionuje rzekome zaniechania
z
amawiającego. Odwołujący 2, poza niczym niepopartym stwierdzeniem, że RUTEX
wprowadził zamawiającego w błąd, bo nie dysponuje wymaganym sprzętem, swojej tezy w
żaden sposób nie uzasadnił, ani tym bardziej nie udowodnił. Z uwagi na powyższe zarzuty
naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt a w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty RUTEX należało oddalić.
Izba uznała również za niezasadne zastrzeżenia odwołującego 2 w zakresie, w jakim
podnosił, że zamawiający naruszył przepisy art. 239 ust. 1 i 2 w zw. z art. 128 ust. 3 i 4
ustawy Pzp
dokonując wyboru oferty RUTEX w sposób niezgodny z przyjętymi kryteriami
oceny ofert. W jego ocenie wykonawcy temu niezasadnie przyznano 40 pkt w kryterium
pozacenowym „Sprzęt”, podczas gdy zgodnie ze złożonymi dokumentami oferta ta powinna
otrzymać 0 pkt.
Zgodnie z treścią SWZ zamawiający zamierzał przyznać wykonawcom punkty
w ramach kryterium „Sprzęt”, w skali punktowej od 0 do 40 punktów, na podstawie
Załącznika do Oferty wykonawcy - Formularz „Kryteria pozacenowe” (Formularz 2.2.B dla
Zadania 2).
RUTEX przedmiotowy formularz złożył wraz z ofertą i na jego podstawie

zamawiający przyznał temu wykonawcy maksymalną liczbę punktów w ramach tego
kryterium. Co należy podkreślić oświadczenie to w toku całego postępowania nie podlegało
żadnym wyjaśnieniom i nie uległo zmianie.
Z kolei Formularz 3.5,
nie był oświadczeniem przedstawionym na potrzeby oceny
ofert w kryterium oceny ofert, lecz stanowił on podmiotowy środek dowodowy. Z uwagi na to,
że zamawiający nabrał w tym zakresie wątpliwości, miał prawo i obowiązek wyjaśnić je w
trybie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, co w
niniejszej sprawie uczynił. Wątpliwości co do treści
złożonego Formularza 3.5, choć niewątpliwie wyniknęły z porównania jego treści z treścią
oświadczenia złożonego przez RUTEX na potrzeby oceny oferty w kryterium „Sprzęt”,
dotyczyły wątpliwości w zakresie odnoszącym się do tego, czy wykonawca poprawnie
wypełnił Formularz 3.5, a nie czy oświadczenie składane wraz z ofertą odpowiadało
rzeczywistości, co odwołujący 2 sugeruje.
Nie było zatem podstaw do zmiany przyznanej RUTEX punktacji, który złożył
wyjaśnienia, które potwierdziły, że spełnia on zarówno warunek udziału w postępowaniu, jak
i mogą mu zostać przyznane punkty w kryterium oceny ofert „Sprzęt”. Brak jest podstaw
do
przyjęcia, że oświadczenie złożone w Wykazie jest tym prawidłowym w sytuacji, gdy
składając swoje oświadczenie odnośnie dysponowania sprzętem wraz z ofertą RUTEX był
świadom w jakim celu oświadczenie to składa i jakie konsekwencje wynikają z faktu złożenia
oświadczenia o określonej treści. Z kolei składając Wykaz, który miał potwierdzać spełnienie
warunków udziału w postępowaniu miał prawo uznać, że wynikać ma z niego wyłącznie
okoliczność spełnienia wymagać SWZ w stopniu minimalnym. Jakkolwiek niewątpliwie
popełnił w tym zakresie błąd, wyjaśnił go jednak wezwany przez zamawiającego, nie
zmieniając przy tym treści złożonego oświadczenia co do liczby sprzętu, którym dysponuje.
Skoro zatem wyjaśnienia wykonawcy potwierdziły, że zasadnie zostały mu przyznane punkty
w kryterium
oceny ofert, to owo uchybienie popełnione w zakresie wskazania całego sprzętu,
którym dysponuje, a nie wyłącznie tego, który ma potwierdzać, że spełniony został warunek
udziału w postępowaniu, pozostaje bez wpływu na decyzję zamawiającego w zakresie
przyznanych RUTEX 40 pkt w kryterium oceny oferty.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie
art. 575 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 ze zm.
) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania
(Dz. U. poz. 2437).

Przew
odniczący:
………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie