eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2983/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-11-03
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2983/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Członkowie: Izabela - , Katarzyna Odrzywolska, Niedziałek - Bujak Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpatrzen
iu na rozprawie w dniu 29 października 2021 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 października 2021 r. przez
wykonawcę Comtegra S.A., ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa w postępowaniu
prowadzonym przez Poczta Pol
ska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.


przy udziale Wykonawcy Apex.IT Sp. z o.o., ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego.


orzeka:
1. oddala
odwołanie.

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Comtegra S.A. z siedzibą w
Warszawie

i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł
00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez
odwołującego tytułem wpisu od odwołania;

2.1.
zasądza od Comtegra S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz zamawiającego
Poczta Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z
tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………

……………………………………………………………….


Sygn. akt KIO 2983/21

Uzasadnienie

Zamawiający: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i wdrożenie systemu kopii
zapasowych i archiwalnych oraz świadczenie asysty technicznej (dalej „postępowanie”).
O
głoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE 20 kwietnia 2021 r.,
numer 2021/S 076-
195503. Wartość zamówienia przekracza niż progi unijne.

Odwołujący: Comtegra S.A. w Warszawie wniósł odwołanie od czynności i zaniechań
Zamawiającego w postępowaniu, tj. od:
a)
czynności badania i oceny ofert, a w konsekwencji wyboru oferty najkorzystniejszej,
b)
zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Apex.IT Sp. z o. o.,
c)
zaniechaniu odtajnienia wyjaśnień z 14 lipca 2021 r. dotyczących zaoferowanej ceny
wykonawcy Apex.IT Sp. z o. o. oraz ich udostępnienia Odwołującemu
d)
odrzucenia oferty Odwołującego, a ewentualnie także:
e)
zaniechaniu unieważnienia postępowania.
3.
Odwołujący stawia zamawiającemu zarzuty naruszenia:
a)
art. 16 pkt 1, 2 i 3 w zw. z art. 18 ust. 1-3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („ustawa ZNK”) przez błędne
przyjęcie, że Zamawiający nie jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert, a co za
tym idzie upra
wniony jest do utrzymania wyjaśnień i dokumentów zastrzeżonych przez
Apex.IT Sp. z o. o. jako tajemnica przedsiębiorstwa (wyjaśnienia z 14 lipca 2021 r. w
zakresie zaoferowanej ceny), choć Wykonawca ten nie dochował podstawowych
ob
owiązków ustawowych dla wykazania, że przedmiotowe informacje faktycznie posiadają
walor tajemnicy przedsiębiorstwa;
b)
art. 16 pkt 1 i 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp przez zaniechanie
odrzucenie oferty Apex.IT jako sprzecznej z warunkami za
mówienia w sytuacji, gdy jej treść
nie jest zgodna z warunkami zamówienia i nie spełnia wymagań, w szczególności oferowane
rozwiązanie nie spełnia wymagań określonych w pkt 2.2, 3.6 I 3.9 OPZ.
c)
art. 16 pkt 1 i 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zw. z art. 223 ust. 1 przez
zaniechanie odrzucenie oferty Apex.IT jako sprzecznej z warunkami zamówienia w sytuacji,
gdy nie spełnia ona wszystkich wymagań, w szczególności w zakresie sposobu opisania
zobowiązania wynikającego z oferty, a także poprzez niedopuszczalne prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonanie
niedopuszczalnych zmian w jej treści.

d)
art. 16 pkt 1 i 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp przez odrzucenie oferty
Odwołującego, jako sprzecznej z warunkami zamówienia w sytuacji, gdy jej treść jest zgodna
z warunkami zamówienia i spełnia wszystkie wymagania;
e)
art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp przez dokonanie wyboru oferty wykonawcy Apex.IT jako
najkorzystniejszej oraz zaniechanie dokonania wyboru oferty Od
wołującego;
a z ostrożności także zarzut ewentualny naruszenia:
f) art. 16 pkt 1, 2 i 3 w zw. z art. 255 pkt 6, art. 457 ust. 1 pkt 1, 459 ust. 1 pkt 2, art. 134 ust.
1 pkt 10, 14, 15, art. 67, art. 64 Pzp przez zaniechanie unie
ważnienia postępowania, w
sytuacji gdy jest ono ob
arczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci
udostępnienia wykonawcom wadliwego wzoru formularza rzeczowofinansowego (zał nr 2 do
SWZ) oraz niekompletnych info
rmacji dotyczących przygotowania oferty, a tym samym
wprowadzenia w błąd wykonawców, co miało istotny wpływ na wynik postępowania.
4.
Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
a)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odtajnienia
dokumentów i wyjaśnień pochodzących od Apex.IT Sp. z o. o. oraz udostępnienia tych
dokumentów i wyjaśnień Odwołującemu,
b)
odrzucenia oferty złożonej przez Apex.IT Sp. z o. o.,
c)
unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego,
d)
dokonania ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego,
e)
ewentualnie nakazania unieważnienia przedmiotowego postępowania.

I Odnośnie zarzutu z pkt 3a.
W
dokumentacji postępowania znajdują się dwa pisma Zamawiającego informujące o
dokonaniu czynności odtajnienia wyjaśnień i dokumentów złożonych przez wybranego
wykonawcę Apex.IT Sp. z o. o. tj. pismo z 9 czerwca 2021 r. oraz 13 sierpnia 2021 r.
Jednocześnie 9 lipca 2021 r. Zamawiający skierował do Apex.IT wezwanie na podstawie art.
224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień i dowodów dotyczących wyliczenia
zaoferowanej ceny za wykonanie zamówienia. Wykonawca Apex.IT złożył wyjaśnienia w
dniu 14 lip
cu 2021 r., które zostały zastrzeżone. Do wyjaśnień załączono uzasadnienie
tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający udostępnił Odwołującemu jedynie uzasadnienie
tajemnicy przedsiębiorstwa. Wyjaśnień nie udostępniono. W ocenie Zamawiającego Apex.IT
dokonał skutecznego zastrzeżenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny. Decyzja ta jest
błędna i narusza wskazane przepisy ustawy, w szczególności zasadę jawności.
U
zasadnienie nie precyzuje jakie konkretne informacje stanowią tajemnicę, odnosi się
ogólnie do wyjaśnień jako całości. Samo wskazanie, że cały dany dokument lub informacja
są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa nie jest wystarczające dla uznania, że spełniają

wszystkie przesłanki z art. 11 ust. 2 UZNK i zostały skutecznie zastrzeżone jako tajemnica
przeds
iębiorstwa. W zakresie wartości gospodarczej odnosi się wyłącznie do okoliczności
związanych ze źródłami zaopatrzenia. Okoliczność ta nie dotyczy z pewnością treści całych
wyjaśnień oraz kalkulacji cenowej. Punkty dotyczące braku ujawnienia informacji do
w
iadomości publicznej oraz czynności podjętych w celu zachowania poufności stanowią
jedynie bardzo ogólne twierdzenia i powielenie stanowisk doktryny.
W
szystkie przedstawione przez Apex.IT stwierdzenia maja walor ogólnych. W złożonych
wyjaśnieniach, uzasadniających poczynione zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nie
wykazano, że informacje objęte tajemnicą stanowią taką tajemnicę. Oświadczenia
Wykonawcy nie mogą być nawet traktowane w kategoriach uprawdopodobnienia, a co
dopiero wykazania. W ocenie Odwo
łującego Apex.IT nie sprostał obowiązkowi wykazania,
że zastrzegane informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą oraz że informacja nie została
ujawniona do wiadomości publicznej. Poziom ogólności wyjaśnień w zakresie dotyczącym
tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do złożonych wyjaśnień zawartych nie pozwala
uznać tych informacji i dokumentów za skutecznie objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

Zamawiający bezpodstawnie utrzymał w poufności informacje, co do których Apex.IT Sp. z
o.o. nie podjął wystarczających działań wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy ZNK, a zatem nie
posiadają waloru tajemnicy przedsiębiorstwa. Tym samym, Zamawiający naruszył zasady
uczciwej konkurencji i
jawności postępowania, czym utrudnił Odwołującemu wykazywanie,
że oferta Apex.IT Sp. z o.o. podlega odrzuceniu.

II Odnośnie zarzutu zaniechania odrzucenie oferty Apex.IT Sp. z o. o. jako sprzecznej z
warunkami zamówienia, wskazać należy, co następuje.

1. Zamawiający w pkt. 2.2 Opisu przedmiotu zamówienia określił następujące wymaganie:
2.2 Podstawowe komponenty systemu kopii zapasowych i archiwalnych jak: serwery
zarządzające, serwery składujące i zarządzające danymi, deduplikatory (jeśli będą
oferow
ane) muszą być urządzeniami fizycznymi. Wszystkie oferowane komponenty sieci
SAN powinny obsługiwać standardy 32/16 GB/s. Zamawiający nie zakłada niezależnej
infrastruktury systemu kopii zapasowych w jedenastu ośrodkach rozproszonych opisanych w
punkcie 1.
Zamawiający oczekuje aby w rozwiązaniu docelowym kopie zapasowe z tych
ośrodków były przesyłane i składowane w ośrodkach przetwarzania danych.
Oferowana przez Apex.IT Sp. z o.o. macierz backupowa tj. HPE MSA 2060 Storage
obsługuje wyłącznie standard 16 GB/s, co jest niewystarczające dla spełniania wymagań
wynikających z OPZ. Zamawiający w toku badania i oceny ofert dostrzegł przedmiotową
rozbieżność i skierował w dniu 24 czerwca 2021 r. wezwanie do złożenia wyjaśnień – z
pytaniem czy przedmiotowa macierz obsługuje standard 32 GB/s. W sytuacji gdyby
wystarczające było zaoferowanie macierzy obsługującej 16 GB/s to Zamawiający nie miałby

żadnych podstaw do skierowania wezwania o takiej treści. Już samo wezwanie pokazuje
prawdziwe i realne intencje Zamawiającego. W odpowiedzi Apex.IT wskazał iż oferowana
macierz działa wyłącznie w standardzie 16 GB/s. Ponadto, wykonawca ten wyjaśnił, iż:
„wskazano nie ma miejsca) to należy zauważyć, że zamawiający posłużył się zapisem „32/16
GB/s” poprzez użycie ukośnika (ang. Slash), gdzie symbol ten oznacza alternatywę. Wobec
powyższego należy uznać, że Zamawiający wymagał, aby zaoferowane komponenty
sieciowe posiad
ały przepustowość 32 lub 16 Gb/s a zaoferowane przez nas urządzenie MSA
2060 spełnia ten wymóg, albowiem posiada porty FC o przepustowość 16 Gb/s w liczbie 8
sztuk. Do oferty załączono specyfikację techniczną urządzenia MAS 2060 w której
powyższe dane są zawarte.
Z
awarte w wezwaniu z 24 czerwca 2021 r pytanie, w treści: „W związku z powyższym
proszę o wyjaśnienie czy urządzenie (Macierz MSA 2060) obsługuje standard 32/16 Gb/s –
jest wadliwie skonstruowane, albowiem powiela błąd OPZ. Nie istnieje standard 32/16 Gb/s.
Istnieje natomiast prepustowość32Gb/s oraz 16 Gb/s. Przepustowość 32 Gb/s jest większa
niż 16 Gb/s zatem urządzenie dysponujące przepustowością 32 Gb/s posiada także
przepustowość16 Gb/s. Pomimo tego wymaganie OPZ powołuje się na dwie wartości
liczbowe 32 i 16 Gb/s i przedziela te wartości ukośnikami będącymi symbolem alternatywy,
co wskazuje, że Zamawiający oczekuje przepustowości 16 albo 32 Gb/s. Zaoferowane przez
nas urządzenia MSA 2060 zapewnia jedną z dwóch oczekiwanych przez zamawiającego
przepustowości.”

Wymagania Zamawiającego zostały precyzyjne opisane w OPZ. Zamawiający wskazał, że
powinny być obsługiwane standardy, a nie jeden wybrany standard. Wymaganie odnosiło się
w liczbie mnogiej do wskazanych dwóch standardów tj. 32 GB/s oraz 16 GB/s. Wszystkie
komponenty oferowane przez Apex.IT zapewniają zarówno standard 32 GB/s, jak i standard
16 GB/s. Ponadto, postanowień SWZ nie można rozpatrywać w oderwaniu od całości
wymagań. Wprowadzenie jednego elementu o niższej przepustowości ogranicza pozostałe
kompo
nenty posiadające wymaganą większą przepustowość. Ponadto, w przedłożonych
wyjaśnieniach wykonawca wskazał: „Oczekiwanie zamawiającego w zakresie obsługi cyt.
„standardu 32/16 GB/s” dotyczy zatem komponentów sieci SAN. Wśród zaoferowanych
Państwu urządzeń nie znajdują się żadne urządzenia będące komponentami sieci SAN,
bowiem przedmiotem oferty jest system kopii zapasow
ych. Powyższa rozbieżność pomiędzy
przedmiotem postępowania, a treścią wymagania jest oczywista, niemniej przyjęliśmy, iż w
przedmiotowym w
ymaganiu zamawiający oczekiwał, aby komponenty zaoferowanych
urządzeń systemu kopii zapasowych zapewniające połączenie urządzeń z siecią SAN
Zamawiającego zapewniały przepustowość odpowiednio 32 lub 16 Gb/s (oznaczenie „GB/s”
jest wy
nikiem oczywistej omyłki pisarskiej). Powołane wyżej wymaganie OPZ nie odnosi się
jednak do urządzenia MSA 2060, gdyż takie urządzenia w zaoferowanej Państwu

architekturze nie podlegają bezpośredniemu podłączeniu do sieci SAN Zamawiającego.
Systemy dyskowe
MSA 2060 podłączone zostaną bezpośrednio do media serwerów z
pominięciem sieci SAN.”
Przedstawione stanowisko pozostaje w sprzeczności z rozumieniem SWZ. Zamawiający w
2.2 OPZ opisuje wymagan
ia dotyczące systemu kopii zapasowych, jednocześnie odnosząc
się do komponentów sieci SAN, które składają się na system kopii zapasowych i
archiwalnych. Zamawiający wskazał jasno, że „Wszystkie oferowane komponenty sieci SAN”
powinny spełniać określone wymagania. Następnie, Zamawiający kieruje wezwanie do
wyjaśnień w którym wprost macierz backupową traktuje jako komponent sieci SAN.
Natomiast, wykonawca swoje wyjaśnienia rozpoczyna od stwierdzenia że jego oferta nie
obejmuje żadnych komponentów sieci SAN (sic!). Następnie wykonawca przedstawiła
koncepcję podłączenia zaoferowanych macierzy dyskowych HPE MSA 2060 z interfejsami
16Gb/s bezpośrednio do serwerów backupu (Media Agent) z pominięciem sieci SAN
Zam
awiającego.
Takie rozwiązanie nie spełnia przedstawionego w OPZ wymagania oraz nie jest zgodne z
dobrymi praktykami, ponieważ:
1)
Macier
ze HPE MSA 2060 w dalszym ciągu stanowią element sieci SAN, gdyż
posiadają interfejsy FC. Jest zrozumiałe, że wymaganie dotyczy wszystkich elementów
posiadających interfejsy FC.
2)
Znacząco zmniejsza skalowalność rozwiązania w przypadku rozbudowy systemu
backupu w przyszłości.

Pojedynczy serwer Media Agent jest w stanie zaadresować 250TB przestrzeni dyskowej z
dedupl
ikacją na potrzeby backupu (tzw. Back End TB) co oznacza, że Zamawiający oferując
3 serwery
Media Agent per ośrodek jest w stanie obsłużyć 750TB przestrzeni dyskowej na
macierzach MSA. Obsługa dodatkowej przestrzeni dyskowej będzie wymagała uruchomienie
ko
lejnych serwerów Media Agent i podłączenie ich zgodnie z koncepcją Oferenta
bezpośrednio do macierzy dyskowej HPE MSA 2060 co będzie ograniczone liczbą portów
FC w macierzy dyskowej.
3)
Ogranicza wydajność/przepustowość rozwiązania.

Bezpośrednie połączenie FC pomiędzy serwerami Media Agent, a macierzami dyskowymi
będzie posiadało niższą przepustowość niż sieć SAN, do które będą podłączone serwery
Media Agent. Będzie zatem stanowiło ono wąskie gardło w przepływie danych podczas
backupu. Np. przepływ danych podczas backupu platformy VMware będzie odbywał się
najpierw przez sieć SAN 32Gb FC, a następnie przez bezpośrednie połączenie FC 16Gb co
negatywne wpłynie na wydajność takiego procesu.
4)
Nie jest zgodne z dobrymi praktykami

Zamawiający posiada sieć SAN 32GB i taka sieć powinna zostać wykorzystana w
proponowanym rozwiązaniu. Realizowanie bezpośrednich połączeń FC pomiędzy serwerami
i ma
cierzami dyskowymi nie jest stosowane w rozwiązaniach klasy „enterprise”. Takie
podejście będzie utrudniało zarządzanie rozwiązaniem w obszarze sieci SAN, zmniejsza
funkcjonalność oraz skalowalność systemu backupu, a także wskazuje na brak
profesjonalizmu
w oferowanym rozwiązaniu, a co najważniejsze stanowi poważne
ograniczenie dla Zamawiającego, który w przyszłości, zgodnie z opcjami rozbudowy
wskazanymi podczas zapytania RFI (rozbudowa nawet do 1.5PB netto), nie będzie mógł w
sposób łatwy, elastyczny rozbudować systemu backupu zachowując jednolitą warstwą
sprzętową dla całego systemu backupu.
Oferowane przez wykonawcę HPE MSA 2060 Storage musiało spełniać wymaganie w pkt.
2.2. Brak spełnienia tego wymagania ogranicza możliwości użytkowe obecnie budowanego
systemu oraz ogranicza w istotny sposób dalszą możliwość rozbudowy. W oparciu o
dokumentację postępowania nie sposób zrozumieć stanowiska Zamawiającego, w
szczególności czy swoją decyzję oparł o wyjaśnienia dotyczące sposobu interpretacji
wymagań w zakresie obsługiwanych standardów, czy też uznał że przedmiotem zamówienia
nie są żadne urządzenia będące komponentami sieci SAN.
2.
Zamawiający w pkt. 3.6 Opz określił następujące wymaganie:
3.6 System musi zapewnić optymalizację wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych, w
tym: -
wymaganą wydajność niezależnie od stopnia zapełnienia Systemu; - kopie zapasowe
w sieciach
rozległych z możliwością zarządzania np. pasmo, czas, okno itp.; - kopie
zapasowe z wykorzystaniem sieci FC SAN bez
obciążania sieci LAN (LAN-FREE).

Zamawiający wymagał funkcjonalności wykonywania kopii zapasowych z wykorzystaniem
sieci FC SAN bez obciążania sieci LAN (LAN-FREE). Wymaganie dotyczy wszystkich
danych, które muszą zostać objęte systemem kopii zapasowych. W przypadku oferowanych
przez Apex.IT Sp. z o.o. urządzeń systemu kopii zapasowej (firmy HPE model MSA 2060),
backup przez FC SAN jest mo
żliwy wyłącznie dla środowiska VMware vSphere, nie jest
możliwy dla innego typu danych przesyłanych w ramach sieci (systemu), stąd wymaganie to
nie jest spełnione. Wymaganie jest precyzyjne i jednoznaczne. Funkcjonalności i parametry
wskazanego urządzenia są powszechnie znane i wynikają ogólnie dostępnych materiałów
producenta HPE. Rozwiązanie sprzętowe opisane w ofercie Apex.IT Sp. z o.o. jest
niezgodne z wymaganiami wynikającymi z pkt 3.6 Opisu przedmiotu zamówienia.
3.
Zamawiający w pkt. 3.9 Opz określił następujące wymaganie:
3.9 System musi wykonywać kopie zapasowe na zasób dyskowy oparty o technologię
przyrostowej kopii na poziomie b
loków danych – pierwsza kopia pełna, pozostałe tylko
przyrostowe (bez konieczności wykonywania kolejnych kopii pełnych), dla serwerów

fizycznych i wirtualnych dla kopii plikowych oraz całych maszyn wirtualnych – zapewniając
dodatkowo:
-
deduplikację danych na źródle tj. na poziomie klienta (przesyłane są tylko unikalne bloki
danych) dla wszystkich danych znajdujących się w repozytorium;

Wymaganie deduplikacji dla „wszystkich danych znajdujących się w repozytorium” może być
spełnione tylko przy zastosowaniu globalnej deduplikacji tj. jednej puli deduplikacyjnej per
ośrodek datacenter. W oferowanym rozwiązaniu ze względu na zastosowanie dwóch
urządzeń dyskowych per ośrodek datacenter tj. macierzy dyskowej HPE MSA oraz
urządzenia HPE StoreOnce będą istniały co najmniej dwie pule deduplikacyjne/repozytoria
danych, a więc nie będzie możliwe uzyskanie globalnej deduplikacji „dla wszystkich danych
znajdujących się w repozytorium”. Co więcej repozytoria te będą cechowały się różnymi
algorytmami deduplikacji tj. n
ie będzie możliwe np. replikowanie danych pomiędzy HPE MSA
oraz HPE StoreOnce w postaci zdeduplikowanej.
Ponadto zas
tosowanie urządzeń HP MSA w integracji z oprogramowaniem Commvault nie
pozwala na zbudowanie konfiguracji Commvault GridStor, a co za tym idzie uzyskanie puli
deduplikacyjnej większej niż 250TB per serwer Media Agent. Commvault GridStor jest
konstrukcją „klastra aplikacyjnego” Commvault, która pozwala uzyskać pulę deduplikacyjną o
pojemności co najmniej 1PB przy zastosowaniu 4 serwerów Media Agent (250TB per
serwer). GridStore wymaga jednak współdzielonego systemu plików tj. macierzy dyskowej
NAS (CIFS/NFS), oprogramowania SDS np. GlusterFS/Hedvig (GFS nie jest wspierany
przez Commvautl) lub deduplikatora (np. HPE StoreOn
ce). Nie jest możliwe zbudowanie
rozwiązania GridStor w oparciu o macierze blokowe HPE MSA, a przynajmniej nie klasy
„enterprise” - wymagałoby to zbudowanie na Media Agentach klastra serwera plików, co
spowodowałby znaczne skomplikowanie rozwiązania i zmniejszenie jego stabilności i
wydajności. Rozwiązanie sprzętowe opisane w ofercie Apex.IT Sp. z o.o. jest niezgodne z
wymaganiami wynikającymi z pkt 3.9 Opisu przedmiotu zamówienia.
III.
Odnośnie zarzutu naruszenia art. 16 pkt 1 i 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw z art. 223
ust. 1 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenie oferty złożonej przez Apex.IT Sp. z o. o.
jako sprzecznej z warunk
ami zamówienia w sytuacji, gdy jej treść nie jest zgodna z
warunkami zamówienia i nie spełnia wszystkich wymagań określonych przez
Zamawiaj
ącego, w szczególności w zakresie sposobu opisania zobowiązania wynikającego
z oferty, także poprzez niedopuszczalne prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonanie niedopuszczalnych zmian w jej
treści., wskazać należy, co następuje.
W Rozdz. XVI SWZ Zamawiający wskazał, iż:

„1. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej, w sposób opisany w r. X ust. 16
SWZ
przy czym składając ofertę wykonawca powinien dodać następujące dokumenty
elektroniczne (z
ałączniki):
1/ wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru zał nr 1 do SWZ,
2/ wypełniony Formularz rzeczowo-cenowy, z wykorzystaniem wzoru Zał nr 2 do SWZ –
dokument stanowi treść oferty, a jego niezłożenie wraz z Formularzem ofertowym będzie
skutkować odrzuceniem oferty,
3/ wypełniony Formularz rzeczowo-funkcjonalny, z wykorzystaniem wzoru Zał nr 2a do SWZ
– dokument stanowi treść oferty, a jego niezłożenie wraz z Formularzem ofertowym będzie
skutkować odrzuceniem oferty,
4/ oświadczenie na formularzu JEDZ, o kt. Mowa w r. IX ust. 1, 2 i 3 SWZ,
5/ stosowny dokument z którego wynika umocowane (KRS, CEDG, lub inny,
6/ zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy),
7/ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika
które dostawy wykonują poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy),
8/ uzasadnienie, w którym wykazano, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa /jeżeli dotyczy/,
9/ dowód wniesienia wadium,
10/ przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. V SWZ.

Zamawiający w sposób oczywisty rozdzielił „Formularz rzeczowo‐funkcjonalny” od
przedmiotowych środków dowodowych. Wraz z ofertą wymagane było złożenie tego
formularza z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ. Zamawiający
wprost zastrzegł, iż informacje wymagane tym formularzem stanowią treść oferty, nie
podlegają uzupełnieniu, a ich brak skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Głównym elementem przedmiotowego formularza była kolumna „Oferowane parametry
rzeczowo-
funkcjonalne”, w której należało podać: „informacje, umożliwiające weryfikację czy
oferowany asortyment spełnia wymagania określone w kolumnie C „Wymagania rzeczowo
funkcjonalne” – poprzez wpisanie dokładnych parametrów/szczegółowych informacji dla
poszczególnych pozycji oferowanego asortymentu. Nie dopuszcza się pozostawienia w
kolumnie D pustych miejsc opisowych, za wyjątkiem wiersza nr 107”.
Oferta wykonawcy Apex.IT Sp. z o.o. jest niezgodna z przedmiotowym wymaganiem.
Wykonawca ten w większości pozycji (dotyczy w szczególności pozycji 3.5-3.18) nie wskazał
konkretnych parametrów i szczegółowych informacji oczekiwanych przez Zamawiającego, a

jedynie link do strony internetowej. Wskazano na- (Fragment Formularza rzeczowo

funkcjonalnego
złożonego przez Apex.IT)

Sposób wypełnienia formularza uniemożliwił prawidłową ocenę oferty wykonawcy, bowiem
formularz nie zawiera wymaga
nych informacji, a jedynie linki odsyłające do stron
internetowych producenta. Zamawiający nie może dokonywać oceny ofert na podstawie
informacji, które nie zostały przedstawione w ramach złożonych ofert. Podstawę oceny ofert
mogą stanowić wyłącznie informacje zawarte w ofercie wykonawców. Odwołujący podkreśla,
iż załącznik nr 2a do SWZ nie był przedmiotem modyfikacji w toku postępowania, a
wymagania z niego wynikające były jednoznaczne.

W związku ze wskazaną rozbieżnością pomiędzy wymaganiami SIWZ a treścią oferty
Apex.IT, Zamawiający skierował wezwanie o następującej treści:

„2. W formularzu rzeczowo-funkcjonalnym w nagłówku tabeli Zamawiający wymagał
wskazania „oferowanych parametrów rzeczowo-funkcjonalnych oraz zgodnie z uwagą
zawartą ponad tabelą należało w kol. D podać informacje poprzez wpisanie dokładnych
parametrów/szczegółowych
informacji
dla
poszczególnych
pozycji
oferowanego
asortymentu. W złożonym przez Państwa Formularzu rzeczowo-funkcjonalnym zostały
wskazane parametry techniczne, ale
także pojawiły się pozycje, w których zostały wskazane
jedynie linki do stron internetowych (wskazanie pośrednie). Proszę o złożenie wyjaśnień dla
pozycji 3.5
– 3.18, w których zamiast parametrów rzeczowo-funkcjonalnych których wymagał
zamawiający, znalazły się linki do stron internetowych.”
W odpowiedzi Wykonawca wskazał:

„W nawiązaniu do drugiej kwestii zawartej w wezwaniu do wyjaśnień, w załączeniu
przesyłamy uzupełniony o parametry techniczne formularz rzeczowo-funkcjonalnych dla
pozycji 3.5 - 3.18 o
raz przedmiotowe środki dowodowe dotyczące oprogramowania w
postaci eksportowanych fragmentów plików z linków do PDF.”

Tym samym, wykonawca nie złożył żadnych wyjaśnień a dokonał nieuprawnionego
uzupełnienia formularza stanowiącego treść oferty. Zamawiający zdecydował się jednak na
prowadzenie dalszych negocjacji z wykonawcą w zakresie przedmiotowego braku, kierując
kolejne wezwanie o następującej treści:

„Zamawiający w dniu 29 czerwca 2021 otrzymał wyjaśnienia, które złożone zostały w trzech
plikach. „Odpowiedź na wezwanie do wyjaśnień – ApexIT.pdf zawiera odesłanie do
Formularza rzeczowo-funkcjonalnego zawartego w d
rugim pliku pn. „Załącznik do wyjaśnień
– Formularz rzeczowo-funkcjonalny – ApexIT.pdf oraz trzeciego pliku pn. „Przedmiotowe
środki dowodowe, 7z.”

W treści zawartej w pliku pn. Odpowiedź na wezwanie do wyjaśnień ApexIT.pdf wskazaliście
Państwo, iż w załączeniu przesyłamy uzupełniony o parametry techniczne formularz
rzeczowo-funkcjonalny dla pozycji 3.5-
3.18 oraz przedmiotowe środki dowodowe dotyczą
oprogramowania w postaci eksportowanych fragmentów plików z linków do PDF, podczas,
gdy Formularz rzeczowo-fu
nkcjonalny posiada nazwę: „Załącznik do wyjaśnień” – Formularz
rzeczowo-funkcjonalny
– ApexIT.pdf.”
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, a w szczególności potwierdzenie, iż
p
rzesłany w ramach wyjaśnień z dnia 29 czerwca 2021 r. dokument opracowany na wzorze
zał 2a do SWZ (Plik pn „Załącznik do wyjaśnień” Formularz rzeczowo-funkcjonalny –
ApexIT.pdf”, stanowi jedynie treść udzielanych wyjaśnień, wobec czego stanowi kontynuację
składanych wyjaśnień zgodnie z nazwą pliku „Odpowiedź na wezwanie do wyjaśnień –
ApexIT.pdf”, a intencją jego złożenia nie było dokonanie modyfikacji lub uzupełnienie
Formularza
rzeczowo-
funkcjonalnego,
sporządzonego
z
wykorzystaniem
wzoru
stanowiącego załącznik nr 2a od SWZ, który to formularz, zgodnie z rozdz. XVI ust. 1 pkt 3
stanowi treść oferty.

Należy zauważyć, iż Zamawiający dokonując oceny zaistniałej sytuacji oparł się wyłącznie o
nazwę przesłanego pliku, która w ocenie Odwołującego potwierdza jedynie że złożono nowy
formularz to załącznik do wyjaśnień. Załączenie do wyjaśnień nowego formularza stanowi
niedopuszczalne uzupełnienie. Wyjaśnienia w zakresie pierwotnego pytania Zamawiającego,
dotyczącego tego dlaczego zamiast wymaganych informacji umieszczono linki, nigdy nie
została udzielona.

Kontynuując niedopuszczalne negocjacje w odpowiedzi wykonawca wskazał: W
szczególności przesłany w ramach wyjaśnień z dnia 29 czerwca 2021 dokument,
opracowany na wzo
rze zał nr 2a do SWZ (Plik „Zalacznik do wyjaścnień…”) stanowi jedynie
treść udzielanych wyjaśnień wobec czego stanowi kontynuację wkładanych wyjaśnień
zgodnie z nazwą pliku „Odpowiedź na wezwanie do wyjaśnień”, a intencją jego złożenia nie
było dokonanie modyfikacji lub uzupełnienia Formularza rzeczowo-funkcjonalnego,
sporządzonego z wykorzystaniem wzoru zał 2a do SWZ, który to formularz zgodnie z rozdz.
XVI ust. 1 pkt 3 stanowi treść ofert. Treść formularza załączonego do naszej oferty zawiera
odpowiednio: -
wskazanie wartości dal oferowanych parametrów minimalnych, -
potwierdzenie spełnienia pozostałych wymagań poprzez odesłanie do powołanych także
linków ułatwiających zamawiającemu weryfikację spełnienia poszczególnych wymagań w
sposób niebudzący wątpliwości, iż wykonawca potwierdza spełnienie wymagania.
Formularz stanowiący załącznik do wyjaśnień z dnia 29 czerwca 2021 r. to jedynie nasze
wyjaśnienia usystematyzowane w formie tego samego załącznika w celu ułatwienia
Zamawianemu odniesienie się do poszczególnych pozycji.

Odwołujący zwraca także uwagę na wezwanie z dnia 19 lipca 2021 r. o następującej treści:

„Zamawiający, na podstawie .. art., 128 ust. 1 wzywa do uzupełnienia:
1/ tłumaczenia na język polski treści zawartych po podanymi w kol. D w Formularzu zał. 2a,
linkami do stron internetowych. Zamawiający nie wymaga tłumaczenia całego dokumentu,
tłumaczenie jest wymagane dla podlinkowych treści dotyczących obszarów służących
potwierdzeniu czy oferowane parametry rzeczowo funkcjonalne spełniają określone dla
danej pozycji wymagania rzeczowo-funkcjonalne wymienione w kol. C prz
ez zamawiającego.
2/ tłumaczenia na jęz. Polski dokumentów złożonych jako przedmiotowy środek dowodowy.
Na wstępie uzasadnienia przedmiotowego zarzutu wykazano, iż Zamawiający w sposób
wyraźny przewidział rozróżnienie pomiędzy formularzem rzeczowo-funkcjonalnym
stanowiącym treść oferty, a przedmiotowymi środkami dowodowymi. Wzór formularza był
jednoznaczny
i nie dopuszczał wstawienia linków w miejsce wymaganych informacji.
Przedmio
towej wezwanie, po pierwsze potwierdza, iż formularz rzeczowo-funkcjonalny nie
był kompletny i doszło do jego uzupełnienia, po drugie, iż ocena ofert została
przeprowadzona w opar
ciu o dokumenty znajdujące się na stronach internetowych.
Odwołujące podkreśla, iż sam Formularz jaki i informacje znajdujące się w kolumnie D
stanowiły treść oferty, a nie przedmiotowym środek dowodowy podlegający uzupełnieniu.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków
zamówienia, Za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 02 grudnia 2019 r., KIO
2320/19
wskazać należy, że: „Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty wykonawcy, ma miejsce w
sytuacji, gdy
oferowane przez wykonawcę w ofercie zobowiązanie nie odpowiada
zobowiązaniu określonemu w SIWZ bądź też polega na sporządzeniu i przedstawieniu oferty
w sposób niezgodny z wymaganiami zamawiającego, przy czym chodzi o takie wymagania
SIWZ, które dotyczą sposobu opisania, wyrażenia i potwierdzenia zobowiązania
oferowanego, tj. wymag
ania co do treści oferty, a nie jej formy.”.

Odnosząc powyższe orzeczenie do niniejszej sprawy, wskazać należy, iż Zamawiający w
kolumnie D Formularza rzeczowo-funkcjonalnego
wymagał „wpisania dokładnych
parametrów/szczegółowych
informacji
dla
poszczególnych
pozycji
oferowanego
asortymentu”. Zamawiający zastrzegł, iż „nie dopuszcza się pozostawienia w kolumnie D
pustych miejsc opisowych”, a także że informacje te stanowią treść oferty i nie podlegają
uzupełnieniu. Wykonawca w miejsce wymaganych informacji przedstawił linki do stron
internetowych. W toku postępowania Zamawiający dokonywał oceny ofert w oparciu o strony
internetowe (czyli dokumenty nie znajdujące się w ofercie), czego najlepszym
potwierdzeniem jest wezwanie do uzupełnienia oferty o tłumaczenie stron internetowych.
Dokumenty znajdujące się pod wskazanymi linkami nie były przedmiotowymi środkowymi

dowodowymi. W toku postępowania Zamawiający wezwał Apex.IT do wyjaśnień, żądając
wyjaśnienia dlaczego w Formularzu rzeczowo-funkcjonalnym zamieszczono linki w miejsce
wymaganych informacji. Wykonawca nigdy rozbieżności tej nie wyjaśnił, dokonał za to
samodzielnego uzupełnienia nowego (poprawionego) Formularza rzeczowo-funkcjonalnego.
Zamawiający w celu działania na rzecz wykonawcy Apex.IT skierował kolejne wezwanie w
którym w oparciu o nazwę załącznika wywodził, iż nie doszło do nieuprawnionej zmiany
treści oferty, pomijając jasne wskazanie wykonawcy iż dokument przedkłada w celu
„uzupełnienia”, a także charakter całej czynności prowadzący do złożenia zupełnie nowego
Formularza.

III Odnośnie zarzutu naruszenia art. 16 pkt 1 i 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp przez
odrzucenie oferty Odwołującego, jako sprzecznej z warunkami zamówienia w sytuacji, gdy
jej treść jest zgodna z warunkami i spełnia wszystkie wymagania, wskazać należy:

T
reść oferty Comtegra S.A. jest zgodna ze wszystkimi warunkami zamówienia, w
szczególności obejmuje dostawę wszystkich wymaganych elementów na zasadach
określonych w dokumentach zamówienia. Odwołujący złożył wszystkie wymagane
dokumenty zgodnie z instrukcjami zawartymi w SWZ. Intencją Odwołującego było
przedstawienie
w ofercie wszystkich wymaganych informacji oraz złożenie wymaganych
dokument
ów. Złożona oferta faktycznie zawiera wszystkie wymagane informacje oraz
wyma
gane dokumenty, w szczególności formularze zostały przygotowane w oparciu o
udostępnione przez Zamawiającego edytowalne wzory oraz instrukcję zawartą w SWZ.

Zamawiający wskazał następujące uzasadnienie odrzucenia oferty Odwołującego:

„Rozbieżność pomiędzy ofertą Wykonawcy, a warunkami zamówienia, polega na braku
tabeli pn. „Szczegółowy wykaz infrastruktury technicznej” w Formularzu rzeczowo-cenowym.
Wzór Formularza rzeczowo-cenowego stanowi zał. nr 2 do SWA. Brak tabeli pn. jw. Jest
niezgodny z jednoznacznie ustalonymi warunkami zamówienia oraz dotyczy sfery
merytorycznej zobowiązania określonego w dokumentach zamówienia oraz zobowiązania
zaoferowanego w ofercie. Na podstawie z
łożonej oferty oraz dokumentów załączonych do
oferty
zamawiający nie był w stanie ustalić danych, które powinna zawierać tabela (tym
samym oferta jest niekompletna) Formularz jako
element oferty nie podlega uzupełnieniu,
wobec czego oferta podlega odrzucen
iu.”

Decyzja Zamawiającego jest błędna, bowiem Odwołujący złożył Formularz rzeczowo-cenowy
w formie wynikającej ze wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W Rozdz. XVI SWZ
Zamawiający określił, iż w ramach oferty oczekuje złożenia Formularza rzeczowo-cenowego

sporządzonego z wykorzystaniem udostępnionego i przygotowanego przez Zamawiającego
wzoru. Tego typu zastrzeżenie przesądza o konieczności wykorzystania wzoru
udostępnionego przez Zamawiającego dokładnie w takiej formie, w jakiej został przekazany
wykonawcom. Jakakolwiek modyfikacja przedmiotowego wzoru, w tym sposobu jego
sformatowania przy tak postawionych wymaganiach SWZ, musiałaby skutkować
odrzuceniem oferty. Żaden z wykonawców nie był uprawniony do modyfikacji wzoru, bowiem
wymaganie Zamawiaj
ącego było jednoznaczne. Należy także zwrócić uwagę, iż
Zamawiający w żadnym punkcie SWZ nie przekazał precyzyjnej instrukcji lub informacji
technicznych o sposobie wykorzystania przez wykonawców udostępnionych edytowalnych
wzorów dokumentów.

Zacytowano Rozdz
iał XVI. Opis sposobu przygotowywania oferty. 1. pkt 1) i 2)

Udostępnione wzory formularzy były odpowiednio sformatowane przez Zamawiającego, w
szczególności zawierały zdefiniowany obszar wydruku, co wprost wskazuje na zakres
informacji wymaganych przez
Zamawiającego. Objęcie przez Zamawiającego jedynie części
formularza zdefiniowanym obszarem wydruku dowodzi, iż wymagane było przedstawienie
jedynie informacji znajdujących się na tym obszarze. Pozostała cześć formularza stanowiła
element pomocniczy do prz
ygotowania oferty, którego złożenie nie było wymagane. Skoro
bowiem Zamawiający nie objął tabeli pn. „Szczegółowy wykaz infrastruktury technicznej”
zdefiniowanym obszarem wydruku, to oczywistym jest, że nie wymagał jej złożenia wraz z
ofertą. Najlepszym potwierdzeniem przedmiotowego rozumienia SWZ jest fakt niezłożenia
wskazanej tabeli, aż przez trzech wykonawców uczestniczących w postępowaniu. SWZ nie
zawierał odpowiedniego pouczenia lub ostrzeżenia, iż udostępnione wzory są sformatowane
przez Zamawiającego w sposób niestandardowy, odbiegający od powszechnie przyjętych
wzorców tworzenia dokumentów. Zamawiający nie przedstawił również żadnych wytycznych
dotyczących konieczności weryfikacji zdefiniowanego obszaru wydruku. Jedyne informacje
dotyczące sposobu przygotowania oferty zostały określone w rozdz. XVI SWZ. Zamawiający
określił wyłącznie, iż wymaga uzupełnienia udostępnionych wzorów formularzy oraz
następnie opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykona
wcy. Identyczne wymaganie zostało zamieszczone na wzorze
Formularza:

Zamawiający nie poinformował, iż złożenie podpisu bez wcześniejszej modyfikacji obszaru
pliku spowoduje zmiany w treści dokumentu i usunięcie tabeli „Szczegółowy wykaz
infrastruktury
technicznej”.

Tym samym, oferta złożona przez Odwołującego została sporządzona i przekazana w
sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub
przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez
Zamawiającego. Złożony przez Odwołującego formularz został przygotowane w sposób
wprost wynikający z zasad narzuconych przez Zamawiającego, zgodnie z instrukcją zawartą
w SWZ tj. wypełniono udostępniony edytowalny wzór formularza bez dokonywania jego
modyfikacji, a następnie opatrzono go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Brak w
formularzu rzeczowo-
cenowym tabeli pn. „Szczegółowy wykaz infrastruktury technicznej” jest
wyłącznie wynikiem sposobu wcześniejszego sformatowania wzoru formularza przez
Zamawiającego. W momencie podpisu następuję konwersja pliku z formatu .xls na .pdf.
Udostępniony przez Zamawiającego formularz został sformatowany w ten sposób, iż tabela
„Szczegółowy wykaz infrastruktury technicznej” nie była uwzględniana przy automatycznej
konwersji pliku. Zdefiniowanie obszaru wydruku dokumentu, co do którego następnie
wymaga się złożenia w formie elektronicznej wydaje się działaniem błędnym i obarczającym
gospodarza postępowania.
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na jednoznaczne orzecznictwo (KIO 1236/19, KIO
2260/13,
wyrok Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dna 10 lipca 2015 r., I C 2/15).

Odwołujący nie może ponosić negatywnych konsekwencji będących wynikiem błędu w
przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania przez Zamawiającego. Tym samym, jego
oferta nie może podlegać odrzuceniu z uwagi na brak załączenia do oferty wadliwie
przygotowanego wzoru dokumentu.
Z ostrożności, Odwołujący wskazuje, iż możliwe było także dokonanie poprawy oferty
Odwołującego na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Informacje, które wykonawcy
byli zobowiązani podać w szczegółowym wykazie infrastruktury technicznej de facto znajdują
się w ofercie Odwołującego. W szczególności ze złożonej przez Odwołującego oferty wynika
jakie urządzenia i w jakiej ilości zostały zaoferowane przez Wykonawcę - informacje w tym
zakresie znajdują się zarówno w Formularzu rzeczowo-cenowym części tabeli Infrastruktura
techniczna, jak i w Formularzu rzeczowo funkcjonalnym
. W związku z tym poprawienie
omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty – nie dojdzie do uzupełnienia treści
oferty o nowe okoliczności.

IV
Odnośnie zarzutu naruszenia art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp przez dokonanie wyboru
oferty wykonawcy Apex.IT jako najkorzystniejszej oferty w postępowaniu oraz poprzez
zaniechanie dokonania wyboru oferty Odwołującego, wskazać należy, co następuje.
Z
arzut jest konsekwencją zarzutów opisanych powyżej. Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 Ustawy
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji warunków zamówienia. Ponieważ oferta wykonawcy Apex.

powinna zostać odrzucona, Zamawiający w konsekwencji jako najkorzystniejszą ofertę
winien wybrać ofertę Odwołującego.

V
Odnośnie zarzutu ewentualnego, poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania,
w sytuacji gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci
udostępnienia wykonawcom wadliwego wzoru formularza rzeczowo-finansowego (załącznik
nr 2 do SWZ) a tym samym wprowadzenia w błąd wykonawców, co miało istotny wpływ na
wynik postępowania, wskazać należy, co następuje.

Odwołujący wskazuje, iż zamieszczony na stronie postępowania plik w formacie .xls
„BZA.2600.1430.2020-Zalacznik_nr_2_-_Formularz_rzeczowo-
cenowyzmodyfikowany_w_wyniku_ pytan_do_SWZ_19-05-
2021_13.08.17” był wadliwy,
wprowadzał w błąd wykonawców uczestniczących w postępowaniu, a w konsekwencji
doprowadził do wypaczenia wyniku postępowania, w którym trzech na pięciu wykonawców
zostało odrzuconych właśnie w wyniku wadliwości przedmiotowego pliku. W tym miejscu
warto zwrócić uwagę na wyjaśnienia udzielone w toku postępowania przez Konsorcjum
Enigma:
Ob
owiązkiem każdego z wykonawców było wypełnienie danych w udostępnionym pliku, a
następnie opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W momencie podpisu
następuję konwersja pliku z formatu .xls na .pdf. Udostępniony przez Zamawiającego plik
został przygotowany w ten sposób, iż tabela „Szczegółowy wykaz infrastruktury technicznej”
nie była uwzględniana przy automatycznej konwersji pliku. Analogicznie w przypadku
wydruku dokumentu, przedmiotowa tabel
a nie znalazłaby się na wydruku. Usunięcie tabeli
przy zmianie formatu pliku było wynikiem ustawień i parametrów wprowadzonych do
dokumentu przez Zamawiającego. W normalnych okolicznościach złożenie podpisu
elektronicznego nie wywiera żadnych zmian w dokumencie. Wykonawcy nie mogą ponosić
odpowiedzialności za działania podejmowane przez Zamawiającego. Odwołujący wskazuje,
że zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przy czym, niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest związana z
zaistnieniem m.in. przesłanek unieważnienia umowy określonych w art. 457 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp tj. udzielenia zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy.

Kształt udostępnionego wzoru oraz postanowienia SWZ naruszają przepisy art. 16 ust. 1, 2 i
3 ustawy Pzp, art. 134 ust. 1 pkt 10, 14, 15 ustawy Pzp, art. 67 ustawy Pzp, art. 64 ustawy

Pzp. Obowiązkiem Zamawiającego jest sporządzenie jednoznacznego i precyzyjnego SWZ,
w którym zostanie zawarty opis przygotowania oferty, informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania i wysyłania dokumentacji. Brak tych informacji
oraz sposób przygotowania wzoru formularza stanowi wadę postępowania. Kontynuowanie
Postępowania w obecnej formie narusza zasady prawa krajowego, celowości
wydatkowanych funduszy publicznych, a także zasady równego traktowania i zakazu
dyskryminac
ji, co ma przesądzający wpływ na wynik postępowania.

Odwołujący wskazuje na wyrok Izby z 11 czerwca 2021 r., KIO 1343/21. W sprawie
rozstrzygniętej powyższym wyrokiem zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie
art. 255 pkt 6 ustawy Pzp z 2019 r.
zamawiający wskazał, że postępowanie obarczone było
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie przedmio
towego zamówienia publicznego. Podstawą faktyczną były
niejasne postanowienia SWZ w zakresie wp
rawdzie opisu przedmiotu zamówienia, które w
efekcie doprowadziły do sytuacji złożenia dwóch ofert na różną ilość przedmiotu zamówienia.
Skład orzekający doszedł do przekonania, że bezsporna pomiędzy stronami była okoliczność
niejasności i nieprecyzyjności postanowień. Wskazano że zgodnie z dość ugruntowanym
orzecznictwem zbudowanym na gruncie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp z 2004 r. niejasność
lub nieprecyzyjność SWZ może stanowić podstawę unieważnienia postępowania. Co jednak
najistotniejsze Izba zgodziła się z zamawiającym, że podstawą unieważnienia ewentualnej
zawartej umowy mógłby być art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z 2019 r., gdyż zamówienie
zostałoby udzielone z naruszeniem ustawy, tj. art. 16 pkt 1 i 2 Pzp z 2019 r. Powyższe
wynikałoby z nieprecyzyjności SWZ, co z kolei prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także byłoby sprzeczne z zasadą
przejrzystości.

Zamawiający — Poczta Polska S.A. w odpowiedzi na odwołanie, wniósł o oddalenie
odwołania w całości z uwagi na całkowitą bezzasadność oraz bezprzedmiotowość
podniesionych w nim zarzutów oraz złożonych wniosków, oraz dopuszczenie i
przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pisma i w aktach postępowania.
Odnosząc się do zarzutów i wniosków Odwołania uznał za bezpodstawne.
Zamawiający nie kwestionuje, że postępowanie o zamówienie publiczne jest jawne. Niemniej
jednak jawność nie ma charakteru bezwzględnego. Zakazem zastrzeżenia jako tajemnicy
przedsiębiorstwa jest objęty jedynie zakres informacji upubliczniony podczas otwarcia ofert
wskazany w art. 222 ust. 5 PZP tj. nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których

oferty zostały otwarte. Wykonawca Apex. IT złożył w Postępowaniu dokumenty zastrzeżone
jako tajemnica przedsiębiorstwa:
Zamawiający dokonał analizy dokumentów pod kątem tajemnicy przedsiębiorstwa i uznał, iż
część z dokumentów została zastrzeżona nieskutecznie wobec czego zostały zgodnie z
p
ostanowieniami SWZ „odtajnione". Natomiast za skuteczne zastrzeżone Zamawiający uznał
pismo z 14 lipca 2021 r. wyjaśnienia i dowody dotyczące wyliczenia zaoferowanej ceny za
wykonanie zamówienia.
2.
Zarzut naruszenia przez zaniechanie odrzucenia oferty Apex.lT sp. z o.o. jako
sprzecznej
z warunkami zamówienia.
2.1
Komponenty sieci SAN - pkt 2.2 OPZ.
W infrastrukturze Zamawiającego znajduje się
sieć SAN o przepustowości 32Gb/s. Zamawiający dla podstawowych komponentów
oferowanego Systemu wymagał standardu przepustowości 32/16 GB/s. Określenie „standard
32/16 GB/s” zostało dokonane nieprecyzyjnie.
Macierz HPE MSA 2060 oferowana przez Wykonawcę Apex.lT nie jest kwalifikowana jako
komponent sieci SAN ze względu na brak bezpośredniego podłączenia do sieci SAN
(
podłączenie bezpośrednio do serwerów (Media Agent). Niemniej Macierz HPE MSA 2060
jest komponentem oferowanego Systemu, dlatego zgodnie z pkt. 2.2 OPZ mu
si spełniać
warunek przepustowości 32 Gb/s lub 16 Gb/s. Zamawiający wzywając Wykonawcę Apex.lT
do złożenia wyjaśnień treści oferty nie miał jeszcze świadomości w zakresie niespójności
zapisu dotyczącego standardu przepustowości. W piśmie z dnia 24.06.2021 r. Wykonawca
Apex.lT potwierdził, że zaoferowana Macierz spełnia standard 16 Gb/s.
Zamawiający opracowując dokumentację Postępowania umożliwił Wykonawcom dobór
komponentów oferowanego Systemu z uwzględnieniem wymagań OPZ. Kluczowym
wymaganiem pkt 3.3 OPZ (
załącznik nr 3 do SWZ) dotyczący minimalnej przepustowości
Systemu tj. kompletnego rozwiązania na które składają się zarówno urządzenia jak i
oprogramowanie. Minimalna przepustowość dla Systemu wynosi 25TB/h.
2.2 Skalowalność oferowanego Systemu. Odwołujący podnosi, że parametry dotyczące
serwera Media Agent wskazanego w ofercie w zakresie obsługiwanej pojemności 250TB w
odniesieniu do jednej bazy deduplikacyjnej (1 DDB disk) są niewystarczające do spełnienia
warunku OPZ w zakresie skalowalności Systemu. Odwołujący jednak nie wziął po uwagę
technicznej możliwości serwera Media Agent do obsługiwania dwóch baz deduplikacyjnych
(2 DDB disks), co zwiększa zakres obsługiwanej pojemności dwukrotnie tj. 500TB.
Zamawiający informuje, że Wykonawca Apex.lT w ofercie wskazał trzy serwery Media Agent
w każdym z ośrodków (lokalizacji) (Formularz rzeczowo- cenowy tabela „Szczegółowy wykaz
infrastruktury technicznej poz.2), co zdaniem Zamawiającego pozwala na skalowanie
pojemności Systemu do wymaganej w pkt.2.1 OPZ wartości 1,5 PB (tj. 1500TB).

2.3
Wydajność oferowanego Systemu. Odwołujący argumentuje ograniczenie
przepusto
wości Systemu odnosząc się do przepustowości jednego z komponentów (macierz
MSA 2060) i do jednego konkretnego przypadku użycia nie uwzględniając obecności w
rozwiązaniu drugiego komponentu (deduplikator StorOnce 5200).
Na przepustowość Systemu oprócz przepustowości poszczególnych komponentów wpływa
także ilość oferowanych komponentów. Wykonawca Apex.lT w piśmie z dnia 29.06.2021r.
wyjaśnił schemat architektury rozwiązania, który zapewni wymaganą przepustowość.
2.4
Skalowalność oferowanego Systemu. Twierdzenia Odwołującego są niezasadne,
Odwołujący podnosi, że oferowane przez Wykonawcę Apex.lT rozwiązanie posiada wiele
ograniczeń jednak z tej argumentacji nie wynika, że zbudowanie Systemu zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego będzie niemożliwe, czy niezgodne z OPZ. Odwołujący
powołuje się na tzw. „dobre praktyki" czyli działania, których celem jest osiągnięcie lepszych
rezultatów niż w przypadku powszechnie stosowanych rozwiązań. Tzw. „dobre praktyki” nie
stanowią norm prawnych, a jedynie zalecenia dla rynku poszczególnych branż.
Na podstawie wyjaśnień dotyczących m.in. schematu architektury rozwiązania stwierdzono,
iż istnieje możliwość rozbudowy Systemu o dodatkowy czwarty serwer Media Agent co
pozwoli na rozbudowę pojemności Systemu do maksymalnego zakresu określonego w OPZ.
2.5
Kopie zapasowe
— pkt 3.6 OPZ. Zamawiający w pkt. 3.6 OPZ wymagał
funkcjonalności LAN-FREE w zakresie Systemu, natomiast Odwołujący odnosi się do
„wszystkich danych które miałyby być objęte systemem kopii zapasowych" Ponadto
Odwołujący odnosi się do pojedynczego komponentu (macierz MSA 2060), a nie do
Systemu. Ponadto Odwołujący nie uwzględnia w oferowanym rozwiązaniu drugiego
oferowanego przez Wykonawcę Apex.lT komponentu tj. deduplikatora StorOnce 5200,
W pkt.3.8 2 OPZ Zamawiający wymagał możliwości korzystania z wielu repozytoriów danych
jednocześnie. Apex.lT zaoferował macierz MSA 2060 i deduplikator StorOnce 5200,
zaoferowane komponenty Systemu warunek spełniają.
2.6
Kopie zapasowe pkt 3.9 OPZ.
Zamawiający nie wymagał globalnej deduplikacji tj.
jednego centralnego repozytorium. Zgo
dnie z pkt 3.8 OPZ warunek dotyczył wykorzystania
wielu różnych repozytoriów i wielu różnych typów nośników. Natomiast replikacja była
wymagana pomiędzy lokalizacjami (ośrodkami), nie pomiędzy urządzeniami w danej
lokalizacji, Zarzut Odwołującego jest niezasadny.
3. Z
aniechanie odrzucenia oferty Apex.lT jako sprzecznej z warunkami zamówienia nie jest
zgodna z warunkami zamówienia i nie spełnia wszystkich wymagań określonych przez
Zamawiającego, w szczególności w zakresie sposobu opisania zobowiązania wynikającego
z oferty, a także poprzez niedopuszczalne prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz dokonanie niedopuszczalnych zmian w treści - jest bezpodstawny.

Oferta Wykonawcy Apex.lT jest zgodn
a z warunkami zamówienia i spełnia wymagania
określone w SWZ W Formularzu rzeczowo-funkcjonalnym (zał 2 a do SWZ) Zamawiający
wymagał wskazania przez Wykonawców „oferowanych parametrów rzeczowo-
funkcjonalnych”. Pojęcie „parametr rzeczowo-funkcjonalny" wydaje się jednoznaczne jednak
sposób jego interpretacji przez Wykonawców był różny. W złożonych ofertach, w
Formularzach rzeczowo-
funkcjonalnych w kolumnie „oferowane parametry rzeczowo-
funkcjonalne” Wykonawcy wskazywali konkretne parametry techniczne albo linki odsyłające
do stron z parametrami technicznymi.
Ze względu na różną interpretację przez Wykonawców
opisu dotyczącego informacji o wskazaniu „parametrów rzeczowo-funkcjonalnych" i w
konsekwencji wskazywania w złożonych ofertach linków do stron internetowych (dotyczy
także Odwołującego), Zamawiający dopuszczał taką formę wskazania parametrów.
D
okonywał weryfikacji stron internetowych znajdujących się pod linkami.
W dniu 24 czerwca 2021 Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy Apex.lT o udzielenie
wyjaśnień w zakresie złożonego Formularza rzeczowo-funkcjonalnego. W treści Formularza
rzeczowo funkcjonalnego
zostały opisane parametry techniczne, ale także wskazane linki do
stron internetowych. Wobec czego Zamawiający zwrócił się o złożenie wyjaśnień dla pozycji
3.5 -
3.18, w których wskazano linki do stron internetowych.
W odpowiedzi na wezwanie, Wykonawca Apex.lT w dniu 29 czerwca 2021 r. wskazał, iż w
załączeniu przesyła uzupełniony o parametry techniczne Formularz rzeczowo-funkcjonalny
dla pozycji 3.5-3.18 ora
z przedmiotowe środki dowodowe dotyczące oprogramowania w
postaci eksportowanych fragmentów plików z linków do PDF
Zamawiający nie uwzględnił przesłanego przez Wykonawcę Apex.lT, uzupełnionego
Formularza rzeczowo-
funkcjonalnego (jako zastępującego złożony wraz z ofertą Formularz),
gdyż zgodnie z postanowieniami SWZ jest częścią oferty i nie podlega uzupełnieniu.
Natomiast uwzględnione zostały wyjaśnienia wynikającego z treści pisma.
Zamawiający dopuścił możliwość uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych,
składanych na potwierdzenie spełniania wymagań funkcjonalnych oferowanych produktów.
Uzupełnione przedmiotowe środki dowodowe, zostały uwzględnione.
19.07.2021r. Zamawiający wystosował do Wykonawcy wezwanie do tłumaczenia na język
polski treści wskazanych w Formularzu rzeczowo-funkcjonalnym pod linkami do stron
internetowych oraz tłumaczenia na język polski przedmiotowych środków dowodowych.
Jednak należy podkreślić, że parametry techniczne nie wymagają tłumaczenia, gdyż
określane są w uniwersalnych jednostkach, stosowanych na rynku międzynarodowym.
Ty
m samym Zamawiający nie prowadził z Wykonawcą negocjacji, ale wezwał Wykonawcę
do wyjaśnienia oferty oraz uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
Ostatecznie Zamawiający uznał, iż parametry zawarte pod linkami do stron internetowych i
przedmiotowe
środki dowodowe potwierdzają funkcjonalności wymagane przez

Zamawiającego w swz. Przypomniał o celu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, jakim jest
zawarcie ważnej umowy, a nie prowadzenie jedynie formalistycznej
procedury.
Zarzut odrzucenia oferty
Odwołującego, jako sprzecznej z warunkami zamówienia w
sytuacji, gdy jej treść jest zgodna z warunkami zamówienia i spełnia wszystkie wymagania
określone przez Zamawiającego - jest bezpodstawny. Całkowicie bezzasadne są twierdzenia
Odwołującego, iż złożył ofertę, która powinna była zostać poprawiona przez Zamawiającego,
jako zawierająca omyłkę polegającą na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Oferta Odwołującego nie zawierała istotnego
fragmentu Formularza rzeczowo-
cenowego tabeli „Szczegółowy wykaz infrastruktury
technicznej" który stanowił część oferty i nie podlegał uzupełnieniu.
Zamawiający informował, że dokumenty elektroniczne muszą być sporządzone w postaci
elektronicznej, w formata
ch danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
18 ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, w szczególności w jednym z formatów: pdf., doc., docx., .xls lub .xlsx.
Zamawiający nie wymagał jednego formatu, Wykonawcy mieli możliwość wyboru formatu
przekazywanego dokumentu. Rozszerzenie pola (obszaru) wydruku dokumentu przy
konwertowaniu na format pdf. nie jest traktowane jako modyfikacja dokumentu, lecz
dostosowanie dokumentu do zakresu potrzeb konkretnego Wykonawcy.
Wskazanie w rozdz.
XVI ust. 1 pkt 2 SWZ, iż m.in. Formularz rzeczowo-cenowy ma być
„sporządzony z wykorzystaniem wzoru” dotyczy merytorycznej treści dokumentu, a nie
formatu
dokumentu. Rozdział XVI ust. 1 SWZ dotyczy sposobu przygotowania oferty a X ust.
10 dotyczy formatów przekazywanych w formie elektronicznej dokumentów. Odwołujący nie
dołożył należytej staranności i nie zweryfikował kompletności składanego Formularza
rzeczowo-cenowego.
Niezgodność oferty z warunkami zamówienia ma charakter zasadniczy
i nieusuwalny. Rzeczona niezgodność dotyczy sfery merytorycznej zobowiązania
określonego w SWZ oraz zobowiązania zaoferowanego w ofercie Odwołującego. W takim
stanie faktycznym
należy uznać, że Zamawiający prawidłowo odrzucił ofertę Odwołującego,
wobec czego zawarty w złożonym odwołaniu zarzut bezzasadnego odrzucenia oferty
Odwołującego jest chybiony, a odwołanie w tym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zamawiający podnosi, iż przedmiotowe Postępowanie nie jest obarczone wadą
uniemożliwiająca zawarcia ważnej umowy Wzór Formularza rzeczowo-cenowego (Załącznik
nr 2 do SWZ) nie był wadliwy, gdyż był wykorzystywany przez Wykonawców w
Postępowaniu. Wykonawcy natomiast dokonywali według swoich potrzeb wyboru formatu
przesyłanych dokumentów oraz związanych z tym kwestii technicznych m.in. ustawień
obszaru wydruku. W rozdz. X ust. 10 SWZ Zamawiający poinformował, że dokumenty
elektroniczne muszą być sporządzone w postaci elektronicznej/…/ w szczególności w

jednym z formatów: pdf., doc., docx., .xls lub .xlsx. Wykonawcy w niniejszym Postępowaniu
są profesjonalistami świadczącymi usługi informatyczne, dlatego niezrozumiałe jest
wyjaśnienie Odwołującego o wadliwości

W trakcie rozprawy uczestnicy przedstawili stanowiska.

Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również biorąc pod uwagę stanowiska stron i uczestnika przedstawione w pismach
procesowych, jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie w zakresie
rozpoznawanych zarzutów nie zasługuje na uwzględnienie.

Odnosząc się do zarzutów i wniosków/żądań odwołania, skład orzekający stwierdza, że nie
podlegają one uwzględnieniu.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 16 pkt 1, 2 i 3
w związku z art. 18 ust. 1-3 ustawy pzp w
związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
uznać należy, że zamawiający miał podstawy do utrzymania wyjaśnień treści
dokumentów zastrzeżonych przez przystępującego jako zawierających informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie właściwej mu kalkulacji zaoferowanej
ceny. Przy powszechnie uznanej normatywnej zasady jawności postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zasada ta nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Wykonawca
skorzystał z możliwości zastrzeżenia informacji, które nie mogą być udostępniane i
zadeklarował, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z
uwzględnieniem przesłanek z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Słuszne jest spostrzeżenie odwołującego, że wykonawca w rzeczywistości znacząco nadużył
uprawnienia do zastrzegania zdecydowanej większości informacji zawartej w składanych
zamawiającemu dokumentach, co stanowiło naruszenie zasady jawności i przekroczenie
uprawnień do utajniania dokumentów. W toku oceny dokumentów zamawiający mając na
względzie art. 18 ustawy pzp dokonał analizy informacji także pod kątem tajemnicy
przedsiębiorstwa, a w jej wyniku zasadnie uznał, iż znacząca część z tych dokumentów
została zastrzeżona nieskutecznie, wobec czego dokumenty zostały odtajnione.
Z
a skuteczne zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zamawiający uznał wyjaśnienia i
dowody dotyczące wyliczenia zaoferowanej ceny za wykonanie zamówienia jako mające dla
wykonawcy wartość gospodarczą. W tym zakresie Izba nie stwierdziła naruszeń przepisów
prawa w podjętych czynnościach przez zamawiającego.
Odnośnie zarzutu naruszenia art. 16 pkt 1 i 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp przez
zaniechanie odrzucenia oferty Apex.lT sp. z o.o. jako sprzec
znej z warunkami zamówienia,
skład orzekający stwierdza, że zarzut nie potwierdził się. Zamawiający wiarygodnie wyjaśnił,

że w jego infrastrukturze znajduje się sieć SAN o przepustowości 32Gb/s. W warunkach
zamówienia ogólnie określił jako komponenty sieci SAN urządzenia Systemu które będą
podłączone bezpośrednio do sieci SAN zamawiającego. Dla podstawowych komponentów
oferowanego Systemu wymagał standardu przepustowości 32/16 GB/s. Jednocześnie
z
amawiający przyznał, że określenie standardu w sposób „standard 32/16 GB/s” zostało
dokonane nieprecyzyjnie, gdyż standard tak sformułowany nie istnieje na rynku, a symbol „/”
którym posłużył się Zamawiający oznacza alternatywę (przynajmniej jeden warunek musi
zostać spełniony), dlatego ze względu na taki sposób określenia standardu Zamawiający
uwzględniał spełnienie standardu przepustowości 32 Gb/s jak i 16 Gb/s. Skład orzekający
zauważa, że istotnie znak ukośnik (ang. slash) może mieć różne znaczenia w zależności od
kontekstu i celu, w jakim został użyty. Zdaniem odwołującego jest to łącznik oznaczający
koniunkcję wyrazów z obu stron znaku, czyli wymóg spełnienia obydwu parametrów. W
rzeczywistości, mimo kilku możliwości, takie rozumienie znaku ukośnika raczej nie jest
spotykane. Przykłady użycia znaku „/” to symbol dzielenia, liczba w liczbie, zapis adresu:
ukośnik „w”, czytany jako „przez” lub „łamane przez”, np. w zapisie adresu („ul. Długa
102/11”), w numeracji posesji. Sygnalizowane dzielenie to zapis w formie ułamka zwykłego
np. ¾, znak stosuje się także w numeracji stron (części) przykładowo zapis 5/12 oznacza
piątą stronę (część) z dwunastu wszystkich. Bliższe rozważanej sprawie jest wskazanie
zapisu racjonalnie użytego „-/+” równoważnego z „od-do” na wskazanie rozpiętości
określonego parametru. Konkludując w sprawie oznaczenie należy rozumieć jako
oznaczenie alternatywy łącznej będącej synonimem określenia „lub”.
Przykładowo: „duży/mały” w rozwinięciu skrótu będzie równoznaczne z „duży lub mały”. W
tym konte
kście, nawet przy ewentualnych wątpliwościach, uzasadnione jest przyjęcie
dopuszczalności parametru przepustowości zarówno 16 jak i 32 Gb/s rozumiejąc, że
zarówno jeden, jak i drugi, a zatem obydwa razem, jak i każdy z nich z osobna, spełnia
postawione prz
ez zamawiającego warunki.
Potwierdzenie
przez wykonawcę Apex.lT, że zaoferowana Macierz HPE MSA 2060 spełnia
standard 16 Gb/s
należy zatem uznać za potwierdzenie wymogu swz.
W zakresie warunku
OPZ w zakresie skalowalności Systemu Izba przyjęła jako uzasadnioną
przez zamawiającego jako użytkownika systemu planującego jego rozbudowę, argumentację
o
technicznej możliwości oferowanego przez przystępującego wykonawcę, serwera Media
Agent do obsługiwania baz deduplikacyjnych i możliwości powiększenia zakresu
ob
sługiwanej pojemności biorąc nadto pod uwagę, że na przepustowość Systemu oprócz
przepustowości poszczególnych komponentów wpływa także ilość oferowanych
komponentów z przyjętym schematem architektury rozwiązania, który zapewni oczekiwaną
przepustowość. Zamawiający dokonał oceny na podstawie wyjaśnień z Wykonawcy Apex.lT
dotyczących m.in. schematu architektury stwierdzając, iż istnieje możliwość rozbudowy

Systemu o dodatkowy czwarty serwer Media Agent,
co pozwoli na rozbudowę pojemności
Systemu do maksymaln
ego zakresu określonego w OPZ.
Izba podziela ocenę zamawiającego w tym zakresie, jak również pozostałych zaoferowanych
rozwiązań, w tym możliwości wykorzystania wielu różnych repozytoriów i wielu różnych
typów nośników przy założeniu, że replikacja była wymagana pomiędzy lokalizacjami
(ośrodkami), nie pomiędzy urządzeniami w danej lokalizacji.
Odnośnie zarzutu naruszenia art. 16 pkt 1 i 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp w zw. z
art. 223 ust. 1 przez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Apex.lT sp. z o.o. jako
sprzecznej
z warunkami zamówienia w sytuacji, w szczególności w zakresie sposobu
opisania zobowiązania wynikającego z oferty, a także poprzez niedopuszczalne prowadzenie
między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonanie
niedopuszc
zalnych zmian w treści, uznano zarzut za niezasadny.
Oferta w
ykonawcy Apex.lT jest zgodna z warunkami zamówienia i spełnia wymagania
określone w SWZ W Formularzu rzeczowo-funkcjonalnym (załącznik nr 2 a do SWZ)
Zamawiający wymagał wskazania „oferowanych parametrów rzeczowo-funkcjonalnych”.
Pojęcie „parametr rzeczowo-funkcjonalny" wydaje się jednoznaczne, jednak sposób jego
interpretacji i przedstawienia przez w
ykonawców był różny. W ofertach, w Formularzach
rzeczowo-funkcjona
lnych w kolumnie „oferowane parametry rzeczowo-funkcjonalne”
Wykonawcy wskazywali konkretne parametry techniczne albo linki odsyłające do stron z
parametrami technicznymi. Ta druga metoda, w odniesieniu do pozycji formularza
wskazanych przez odwołującego, nie była wyjątkowa i właściwa jedynie przystępującemu.
Ze względu na różną interpretację opisu dotyczącego informacji o wskazaniu „parametrów
rzeczowo-
funkcjonalnych" i w konsekwencji wskazywania w złożonych ofertach linków do
stron internetowych, co doty
czy także oferty odwołującego, która to okoliczność jest
niezaprzeczona i w konsekwencji niesporna
, Zamawiający dopuszczał taką formę wskazania
parametrów. Izba uznała z wykazany fakt, że zamawiający w trakcie czynności badania ofert
dokonywał weryfikacji stron internetowych znajdujących się pod linkami. Kolejną natomiast
czynnością zamawiającego było zwrócenie się do wykonawcy Apex.lT o udzielenie
wyjaśnień w zakresie złożonego Formularza rzeczowo-funkcjonalnego, w którym zostały
opisane parametry technic
zne, ale także wskazane linki do stron internetowych (dla pozycji
3.5 - 3.18). Wykonawca w odpowiedzi przes
łał uzupełniony o wpisane wprost parametry
techniczne Formularz rzeczowo-funkcjonalny dla pozycji 3.5-
3.18 oraz przedmiotowe środki
dowodowe dotyczące oprogramowania w postaci eksportowanych fragmentów plików z
linków do PDF.
Zamawiający nie uwzględnił przesłanego przez Wykonawcę Apex.lT, uzupełnionego
Formularza rzeczowo-
funkcjonalnego (jako zastępującego złożony wraz z ofertą Formularz),

który zgodnie z postanowieniami SWZ jest częścią oferty i nie podlega uzupełnieniu.
Natomiast uwzględnione zostały wyjaśnienia wynikającego z treści pisma.
Jednocześnie zgodnie z rozdz. V ust. 2 SWZ Zamawiający dopuścił możliwość uzupełniania
przedmiotowych środków dowodowych, składanych na potwierdzenie spełniania wymagań
funkcjonalnych oferowanych produktów. Uzupełnione przedmiotowe środki dowodowe,
zostały uwzględnione. W dniu 19.07.2021r. Zamawiający wystosował do Wykonawcy
Apex.lT wezwanie do tłumaczenia na język polski treści wskazanych w Formularzu
rzeczowo-
funkcjonalnym pod linkami do stron internetowych oraz tłumaczenia na język
polski przedmiotowych środków dowodowych. Można zauważyć, parametry techniczne nie
wymagają tłumaczenia, gdyż określane są w uniwersalnych jednostkach, stosowanych na
rynku międzynarodowym. Tym samym Zamawiający nie prowadził z Wykonawcą Apex.lT
negocjacji, ale zgodnie z art. 223 ust. 1 PZP wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia oferty oraz
uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Ostatecznie Zamawiający uznał, iż
parametry zawarte pod linkami do stron internetowych i przedmiotowe środki dowodowe
potwierdzają funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego w swz.
Przedstawiona powyżej kolejność zdarzeń w relacji zamawiającego potwierdza treść
dokumentacji prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dokonana przez skład orzekający analiza prowadzi do wniosku, że w powyższym zakresie
nie doszło do negocjacji treści oferty, a treść oferty nie była sprzeczna z wymogami
s
pecyfikacji warunków zamówienia. Wniosek ten dodatkowo wzmacnia powołanie się na
zasadę równości wykonawców, jako że przedmiotowa treść oferty ze wskazaniem dla
niektórych parametrów adresów internetowych (linków) była sformułowana analogicznie
przez innyc
h wykonawców.
W odniesieniu do zarzutu dotyczącego oferty odwołującego tj. zarzutu naruszenia art. 16 pkt
1 i 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp
należy zauważyć, że zgodnie z ostatnim
wskazanym tu przepisem ustawy z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna
z warunkami zamówienia w przypadku dostrzeżenia niezgodności o charakterze
merytorycznym pomiędzy wymogami opisanymi w SWZ a treścią przedstawioną przez
wy
konawcę w jego ofercie, z zastrzeżeniem, które mogą zostać poprawione.
Stw
ierdzić należy, a jest to okoliczność niesporna, że oferta odwołującego nie zawierała
istotnego fragmentu Formularza rzeczowo-cenowego tabeli o nazwie
„Szczegółowy wykaz
infrastruktury technicznej",
który to Formularz, a w nim wskazany wykaz, stanowił
imma
nentną część oferty i jako taki nie podlegał uzupełnieniu, zmianie czy negocjacji.
Odwołujący potwierdził fakt, że wykazu w żadnej formie nie złożył zamawiającemu
wyjaśniając przy tym, że wykazu w formie ustalonej przez zamawiającego nie sporządził
wobec p
rzeszkody natury technicznej polegającej na braku możliwości wykorzystania

udostępnionego i przygotowanego przez zamawiającego wzoru, a jakakolwiek modyfikacja
przedmiotowego wzoru,
w tym sposobu jego sformatowania, musiałaby skutkować
odrzuceniem oferty.
Zamawiający w swz nie przekazał precyzyjnej instrukcji lub informacji
technicznych o sposobie wykorzystania przez wykonawców udostępnionych edytowalnych
wzorów dokumentów.
Izba stw
ierdziła, że potwierdzony brak dokumentu o merytorycznej treści, będącego częścią
oferty uzasadnia stwierdzenie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia.
Twierdzenie wykonawcy o braku możliwości sporządzenia i przedstawienia dokumentu
wobec brak
u wiedzy o sposobie sporządzenia dokumentu w postaci elektronicznej
dopusz
czalnej w jednym z wymienionych w specyfikacji formatów wg wyboru wykonawcy nie
znajduje zrozumienia u składu orzekającego. Zgodnie z SWZ dokumenty elektroniczne miały
być sporządzone w postaci elektronicznej, w formatach określonych, w szczególności w
jed
nym z formatów: pdf., doc., docx., .xls lub .xlsx. Zamawiający nie wymagał jednego
formatu, w
ykonawcy mieli możliwość wyboru formatu przekazywanego dokumentu.
Rozszerzenie pola (obszaru) wydruku dokumentu przy konwertowaniu na format pdf.
mogło
być z dostosowanie dokumentu do zakresu potrzeb konkretnego Wykonawcy. Wskazanie w
rozdziale
XVI SWZ, iż m.in. Formularz rzeczowo-cenowy ma być „sporządzony z
wykorzystaniem wzor
u” dotyczy merytorycznej treści, a nie formatu dokumentu. W
konsekwencji należy uznać, że odwołujący mimo profesjonalnego przygotowania, nie dołożył
należytej staranności przy sporządzaniu oferty w części stanowiącej Formularz rzeczowo-
cenowy. Stwierdzona n
iezgodność treści oferty z warunkami zamówienia ma w tym
przypadku charakter zasadniczy i nieusuwalny, dotyczy przy tym sfery merytorycznej
zobowiązania określonego w SWZ oraz zobowiązania wykonawcy. W tym zasadza się także
różnica między ofertą złożoną przez przystępującego, której treść była znana, choć
podlegała wyjaśnieniom, a ofertą odwołującego, w której w istotnym fragmencie nie było
żadnej treści. W takim oto stanie faktycznym należy uznać, że Zamawiający prawidłowo
odrzucił ofertę odwołującego, wobec czego zawarty w złożonym odwołaniu zarzut
bezzasadnego jej odrzucenia niezasadny, a
odwołanie w tym zakresie nie zasługuje na
uwzględnienie. Powyższy wniosek stanowi także podstawę do stwierdzenia, że
p
ostępowanie nie jest obarczone wadą uniemożliwiająca zawarcia ważnej umowy. Wzory
dokumentów były dostępne wykonawcom – profesjonalistom w branży IT, na równych
prawach, możliwe do realnego wykorzystania, wg dopuszczalnego postanowieniami
specyfikacji, wyboru.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono, jak w sentencji, oddalając odwołanie.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze
zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania
(Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący: ……………………..

……………………..

……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie