eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2487/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-09-17
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2487/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu
17 września 2021 r. w Warszawie odwołania
wn
iesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 sierpnia 2021 r. przez
wykonawcę Konsorcjum: Transition Technologies-Science Sp. z o.o., Transition
Technologies S.A., ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez
Uniwersytecki Szp
ital Kliniczny w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, 15-
276 Białystok

przy udziale wykonawcy Granteam sp. z o.o., ul. Jagielnia 10a, 32-050 Skawina
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 2487/21 po
stronie z
amawiającego

orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającego unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej i nakazuje odrzucenie oferty wykonawcy
przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego;

2.
kosztami postępowania obciąża zamawiającego - Uniwersytecki Szpital
Kliniczny w Białymstoku
i zalicza w poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero
groszy) uiszczoną przez Konsorcjum: Transition Technologies-Science Sp. z

o.o., Transition Technologies S.A., ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
tytułem
wpisu od odwołania.

2.1 zasądza od zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w
Białymstoku
na rzecz Konsorcjum: Transition Technologies-Science Sp. z
o.o., Transition Technologies S.A., ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

kwotę 18
600
zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) tytułem
zwrotu poniesionych uzasadnionych ko
sztów postępowania odwoławczego, tj.
3
600 zł wynagrodzenia pełnomocnika i kwoty wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt: KIO 2487/21
Uzasadnienie

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest „Dostawa systemu klasy CTMS wraz z modułem "RF”, Znak sprawy: 26/2021, dalej:
„Postępowanie”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 7 czerwca 2021 r. w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 108-284087.

Odwołujący: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
Transition Technologies-Science sp. z o.o. i Transition Technologies S.A w Warszawie,
wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art.
224 ust. 5 i 6 w zw.
z art. 16 Pzp poprzez wadliwą ocenę wyjaśnień rażąco niskiej ceny i
zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Granteam sp. z o.o. z/s w Skawinie - dalej
„Granteam” mimo, iż wyjaśnienia złożone przez tego wykonawcę nie uzasadniają podanej w
ofercie ceny, a w konsekwencji cena oferty Granteam jest ceną rażąco niską.
Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; powtórzenia czynności badania i oceny ofert z
uwzględnieniem zarzutów postawionych w odwołaniu; odrzucenia oferty Granteam; wyboru
oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, iż zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie. zamówienia kwotę 1.254.600,- zł brutto. Wpłynęły 3 oferty z cenami:
a.
Konsorcjum TT - 995.070,-
zł;
b.
ClinScience Technologies sp. z o.o. - 1.451.400,-
zł;
c.
Granteam - 590.400,-
zł.
Cena oferty Granteam była niższa od średniej arytmetycznej o ponad 40%, zaś od budżetu
Zamawiającego o blisko 60%. Zamawiający 19 lipca 2021 r. wezwał Granteam do
„udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, w zakresie wyliczenia ceny”. Zamawiający
wskazał w wezwaniu jakich okoliczności wyjaśnienia mogą dotyczyć oraz że obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Granteam.
Granteam 20 lipca 2021 r. złożył wyjaśnienia: „Ze względu na podobny zakres funkcjonalny
do wykonanego wcześniej przez Oferenta zamówienia, wycenę wdrożenia dla
Zamawiającego Oferent obliczył na podstawie poniższych danych:

Licencje systemu 10 sztuk dostępowych o 60 000 PLN netto,

Prace wdrożeniowe wraz z analizą przedwdrożeniową - 15 dni analizy, 265 dni
wdrożenia. Cena jednostkowa zastosowana dla dnia pracy 1500 zł o 420 000 PLN netto,

Łączna kwota 480 000 PLN netto w ocenie Oferenta jest kwotą rynkową, obliczoną na
podstawie przeprowadzonej analizy w
ymagań dostarczonych w SIWZ, w wyniku której
obliczono ilości modyfikacji niezbędnych do wykonania w stosunku do wersji pudełkowej, tak
aby spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego” .
Do wyjaśnień nie dołączył żadnego dowodu.
P
onownie wyjaśnienia ceny zawierały zdanie o treści (w pkt dot. czasochłonności): „Razem
280 osobodni (ilość osób pracujących w zespole będzie odpowiednio dostosowana, aby
zachować termin realizacji zgodny z ofertą) ".
Treść wyjaśnień potwierdza, że oferta powinna zostać odrzucona jako zawierająca cenę
rażąco niską. Odpowiedź na wezwanie do wyjaśnienia ceny jest lakoniczna, ogólnikowa, a
tym samym nie potwierdza realności zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Brzmienie art. 224 ust. 5 Pzp wiąże się z powstaniem domniemania rażąco
niskiej ceny oferty wykonawcy wezwanego do wyjaśnień, którego ciężar obalenia spoczywa
na wykonawcy.
Granteam zobowiązane było do udowodnienia, iż zaoferowana cena ma charakter realny,
ma
odzwierciedlenie w nakładach, które należy ponieść na zrealizowanie przedmiotu
zamówienia oraz, iż zachodzą po stronie tego wykonawcy obiektywne czynniki, które
umożliwiały obniżenie ceny oferty. Wykonawca powinien był przedstawić wyjaśnienia
konkretne i
wyczerpujące, wraz z dołączeniem dowodów na potwierdzenie podnoszonych
twierdzeń i wskazywanych wartości.
Obowiązkiem Zamawiającego była prawidłowa ocena wyjaśnień, z uwzględnieniem
zgodności oferty z przedmiotem zamówienia oraz konieczności wykazania przez
Wykonawcę okoliczności, które są tylko dla niego indywidualne.
Wyjaśnienia powinny być wyczerpujące i szczegółowe, odnoszące się do konkretnych
okoliczności złożonej oferty, a także zawierać wskazanie konkretnych elementów mających
wpływ na wysokość ceny.
Granteam wskazał w swoich wyjaśnieniach na następujące okoliczności jako podstawę
obniżenia kosztów związanych z realizacją zamówienia:
a.
„podobny zakres funkcjonalny do wykonanego wcześniej przez Oferenta
zamówienia”;
b.
„Licencje systemu 10 sztuk dostępowych - 60.000 PLN netto”;
c.
Prace wdrożeniowe wraz z analizą przedwdrożeniową zajmą 280 osobodni ze stawką
1500 zł dla dnia pracy.
d.
Ilość pracy została obliczona w oparciu o konieczność dokonania niezbędnych
modyfikacji w stosunku do wersji pudełkowej oprogramowania.

Odwołujący wskazuje, iż:
Granteam nie wskazuje,
jaki projekt ma na myśli i w jakim
zakresie prace wcześniej wykonane pokrywają się z przedmiotem zamówienia oraz w jakim
stopniu powoduje to obniżenie kosztów czy też czasochłonności prac.
S
ama ta okoliczność jest wystarczająca dla wykazania, iż Granteam nie podołał ciężarowi
dowodu w zakresie wyjaśnień ceny. Gdyby nawet przyjąć, iż Wykonawca miał na myśli
swoje doświadczenie z wykazu usług jakie zdobył w ramach zamówienia zrealizowanego na
rzecz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, to analiza obu OPZ (z Wrocławia i z
Białegostoku) wskazuje, iż pracę pokrywają się w nie więcej niż 30% całości zamówienia - co
nie oznacza, iż także w tym zakresie nie jest niezbędne dokonanie określonych czynności i
prac. W przedmiotowym postępowaniu pozostałe 70% prac dotyczy stworzenia dużego
systemu informatycznego, zakładającego postawienie hurtowni danych medycznych,
integrację dwóch niezależnych systemów szpitalnych, wdrożenie szeregu dedykowanych
funkcjonalności oraz dostarczenie kompletnego eCRF do badań klinicznych. W żadnym z
tych obszarów projekt wskazywany przez Granteam nie jest adekwatny, czyli wymaga
znacznych nakładów dodatkowej pracy, którą należy wykonać.
Wskazując przy licencjach na kwotę 60.000 zł Granteam nie wskazuje czy jest to koszt czy
też przychód Wykonawcy, co się składa na ten ewentualny koszt i dlaczego założył jedynie
10 sztuk licencji, skoro Zamawiający nie przewidział w tym zakresie ograniczeń. Jeżeli jest to
koszt 10 licencji to nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających ani prawidłowość
wyliczenia ich ilości ani kosztu ich zakupu. Innymi słowy także w tym zakresie wyjaśnienia
nie odzwierciedlają wymogu, jaki nakłada na wykonawcę przepis art. 224 ust. 6 Pzp.
Odnosząc się do wskazywanej czasochłonności należy wskazać, iż Zamawiający wymagał,
aby termin wykonania zamówienia wyniósł maksymalnie 5 m-cy (jednak nie dłużej niż do
dnia 31 grudnia 2021 r.). Granteam zadeklarował w ofercie realizację w 5 m-cy. W
wyjaśnieniach wskazał, iż realizacja zamówienia zajmie mu 280 dni (po doprecyzowaniu z 21
lipca 2021 r. 280 osobodni). Przyjmując nawet najbardziej korzystne założenie, że mowa w
tym przypadku o dniach kalendarzowych a nie roboczych to otrzymujemy 9,3 m-c (280/30) -
jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko dni robocze to otrzymujemy 14 m-cy (280/20 dni
roboczych). Wykonawca w uzupełnionych wyjaśnieniach doprecyzowuje, iż ilość osób w
zespole będzie dostosowana do terminu realizacji zamówienia. Przy czym Wykonawca nie
wyjaśnia w żaden sposób w jaki sposób obliczył czasochłonność tzn. nie wskazał jakie
funkcjonalności oferowany przez niego system już posiada i ile czasu niezbędne jest do
stworzenia nowych funkcjonalności.

Zdaniem Odwołującego także w tym zakresie wyjaśnienia są niewiarygodne i
niewystarczające. Granteam zakładał realizację zamówienia w 280 osobodni przy stawce
1500 zł za dzień pracy (przy czym w wyjaśnieniach nie precyzuje czy jest to koszt netto czy
brutto oraz na jakich zasadach rozlicza się z osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia

(np. czy jest to umowa o pracę czy B2B). Granteam nie wskazuje, jaka liczba osób będzie
zaangażowana w realizację zamówienia, o jakich kompetencjach i wynagrodzeniu oraz ile
czasu zajmie im realizacja czynności. Termin realizacji zamówienia został określony przez
Zamawiającego „nie później niż do 31 grudnia 2021 r.” Wykonawca nie wskazał w
wyjaśnieniach, w jaki sposób ryzyko związane z koniecznością realizacji zamówienia w
okresie krótszym niż deklarowanym w ofercie jest zabezpieczone. Zamawiający na
potwierdzenie spełniania warunków wymagał dysponowania i realizacji zamówienia przy
pomocy co najmniej 4 osób (przy czym jest to ilość osób wymagana jedynie dla
potwierdzenia spełnienia warunku a nie wystarczająca dla należytego zrealizowania
zamówienia). Granteam w wykazie osób wskazał jedynie 3 osoby. Obecnie Wykonawcy
zostało na realizację zamówienia nie więcej niż 80 dni roboczych (4 m-ce x 20 dni
roboczych),
konieczne jest zatrudnienie 4 osób.
Nie zasługuje na uwzględnienie okoliczność wskazywana przez Granteam, że konieczne jest
jedynie dokonanie m
odyfikacji „wersji pudełkowej” .

Z formularza cenowego, jak i wyjaśnień oferty Granteam wynika, iż przedmiotem oferty jest
oprogramowanie „Weblab”. Z informacji powszechnie dostępnych wynika, iż takie
oprogramowanie nie jest w ogóle dostępne w wersji pudełkowej - innymi słowy brak
wskazania przez Wykonawcę w wyjaśnieniach zarówno wersji pudełkowej oprogramowania,
jak i zakresu koniecznych zmian skutkuje tym, iż wyjaśnienia takie należy uznać za
niewystarczające dla wykazania braku rażąco niskiego charakteru ceny.

Nawet przy założeniu, że Wykonawca w wyjaśnieniach miał na myśli swoje
oprogramowanie „Starlims” (co nie wynika z wyjaśnień) to analiza broszury informacyjnej
ww. oprogramowania oraz wymagań OPZ nie pozwala na stwierdzenie, iż mamy w tym
przypadk
u do czynienia wyłącznie z modyfikacją funkcjonalności. Z broszury dot. Starlims
nie wynika, iż istnieje możliwości wymiany danych z systemem klasy HIS, a tego dotyczy
postępowanie. Co więcej każda dostępna dokumentacja wskazuje jasno, że jest to system
do
zarządzania próbką laboratoryjną i laboratorium a nie działem badań, nie służy do selekcji
danych klinicznych, nie służy do obsługiwania danych medycznych itp. Innymi słowy w
sytuacji w której Granteam nigdy nie integrował się z żadnym HIS, trzeba mieć na uwadze że
wykonanie takiego połączenia jest bardzo czasochłonne.

Nigdzie też nie ma w wyjaśnieniach informacji dot. eCRF i faktu, że Granteam
posiada tego typu rozwiązanie, a to jest istotna część przedmiotu zamówienia. System eCRF
ma służyć do obsługiwania wielu kolejnych badań klinicznych jakie Uniwersytecki Szpital
Kliniczny będzie prowadziło wspólnie z Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersyteckim
Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Białymstoku. System eCRF ma służyć do zbierania
dokumentacji medycznej p
acjentów w badaniach klinicznych i takie rozwiązanie musi
spełniać szereg wymagań, oczywiście opisanych w OPZ, co do których Granteam złożyło

oświadczenie, że będą one spełnione pomimo, iż wcześniej nie wdrożyło takich
funkcjonalności.
7.
Ogólnikowość złożonych wyjaśnień nie może stanowić podstawy do kierowania do
wykonawcy kolejnego wezwania do udzielenia dalszych wyjaśnień w trybie art. 224 Pzp. W
wyroku KIO 2221/17 Izba wprost stwierdziła, że "Brak udzielenia przez wykonawcę
wyjaśnień lub udzielenie wyjaśnień, w których wykonawca nie udowodnił, że cena oferty nie
jest rażąco niska, obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty. Tym samym od rzetelności
wyjaśnień wykonawcy zależy jego dalszy udział w postępowaniu".
8.
Akceptacja tak sformułowanych wyjaśnień i ewentualnie kierowanie kolejnych
wezwań byłoby niedopuszczalne. Zgodnie z wyrokiem KIO 1323/19, który został utrzymany
wyrokiem SO w Warszawie z
4 lutego 2020 r. XXIII 1435/19: „W orzecznictwie KIO na tle art.
90 ust. 1 ustawy Pzp wypracowano stanowisko,
że choć przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie
zawiera ograniczenia co do jednokrotnego wezwania wykonawcy
do złożenia wyjaśnień w
zakresie rażąco niskiej ceny, to wezwanie kierowane jest do profesjonalnego uczestnika
obrotu gospodarczego, wobec którego stosowany jest miernik podwyższonej staranności
(art. 355
§ 2 k.c.), a także mając na uwadze zasady równego traktowania wykonawców i
uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp), wezwanie w przedmiocie rażąco niskiej ceny
należy, co do zasady, kierować do wykonawcy jednokrotnie. Kolejne wezwania są możliwe,
jeśli służą one wyjaśnieniu informacji zawartych w pierwotnej odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego (tak m.in. KIO: 1431/17, 2025/14, 2380/ 17). Proces ten odpowiada
użytemu przez ustawodawcę europejskiego pojęciu "konsultacji” wyjaśnień. W ocenie Izby
pojęcie "konsultacji” Wyjaśnień nie może być interpretowane w ten sposób, że umożliwia się
wykonawcy
wielokrotne wyjaśnienie tych samych kwestii związanych z wyceną zamówienia.
Konsultacje
dotyczą złożonych przez wykonawcę pierwotnych wyjaśnień w odpowiedzi na
wezwanie zamawiającego i zawartych w nich informacji. Informacje te mogą być oczywiście
doprecyzowane w trackie konsultacji, ale doprecyzowanie nie może oznaczać
przekazywania zamawiającemu zupełnie nowych informacji czy dowodów, które wykonawca
mógł przekazać w odpowiedzi na pierwsze wezwanie. Nieusprawiedliwione w żaden sposób
zaniechanie prze
kazania zamawiającemu wyczerpujących informacji co do wyceny
kluczowych elementów zamówienia skutkujące przedłużaniem procesu wyboru oferty
najkorzystniejszej
stanowi nadużycie prawa do składania wyjaśnień. Podkreślić należ że
zasada równego traktowania wykonawców oznacza że zamawiający traktuje jednakowo
wykonawców w tym samych czy podobnych okolicznościach.
W ocenie Izby
dopuszczenie możliwości "nieograniczonego” wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
poprzez dopuszczenie możliwości uzupełniania wyjaśnień o nowe informacje czy dowody
powoduje
, iż zamawiający dysponuje niczym nieograniczoną swobodą i dyskrecją co do
decyzji
odnośnie liczby wezwań w stosunku do poszczególnych wykonawców

uczestniczących w postępowaniu, co z kolei przekładać się może na naruszenie zasady
równego traktowania wykonawców. Pojawiać się bowiem będzie problem dlaczego jeden
wykonawca został wezwany dwa razy, zaś inny sześć razy, dlaczego oferta jednego
wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, choć zamawiający
mógłby jeszcze dopytać w kolejnych wezwaniach o wycenę przedmiotu zamówienia czy
dodatkowe dowody. Wprowadzenie tak szerokiego, trudno obiektywnie weryfikowalnego
marginesu swobody dla zamawiających, potencjalnie może stanowić naruszenie zasady
równego traktowania wykonawców. To w zasadniczej mierze przemawia za wpracowaną w
orzecznictwie zasada jednokrotnego
wezwania do złożenia wyjaśnień, z możliwością
konsultacji
i wyjaśnienia treści pierwotnie złożonych wyjaśnień. Zasada ta służy
maksymalne/ obiektywizacji procesu weryfikacji cen zaoferowanych
przez wykonawców” .
9.
W związku z powyższym, należy uznać, że Granteam nie spełniają wymagań
określonych przepisem art. 224 Pzp, a zatem oferta tego wykonawcy podlegają odrzuceniu.
Zgodnie z wyrokiem Izby KIO 1651/16 "Przepis art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy,
który nie złożył wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na jej cenę lub jeśli
złożone wyjaśnienia potwierdzają, że została zaoferowana cena rażąco niska, co
interpretowane jest jako złożenie wyjaśnień, które nie przekonują, że cena oferty została
skalkulowana w sposób prawidłowy, a należyte wykonanie zamówienia nie jest zagrożone".
Podobnie KIO 722/16: "Sytuacja prawna wykonawcy, który złożył wyjaśnienia ogólne,
nieadekwatne do wezwania zamawiającego, nie pozwalające na ustalenie, że cena oferty
została obliczona prawidłowo, jest taka sama jak sytuacja prawna wykonawcy, który
wyjaśnień nie złożył w ogóle. W obu przypadkach oferta podlega odrzuceniu".
10.
Wobec powyższego nie może budzić wątpliwości fakt, że oferta Granteam podlega
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp, jak również na podstawie art. 224 ust. 6
Pzp.

Granteam Sp. z o.o. (dalej jako: „Przystępujący” lub „Granteam”) zgłosił udział w
postępowaniu
po stronie Zamawiającego.
Żąda oddalenia odwołania. Zamawiający z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania, stosując jednakowe kryteria oceny ofert, zadecydował o wyborze
oferty najkorzystniejszej w P
ostępowaniu. Przystępujący zgadza się ze zdaniem
Zamawiającego w powyższym zakresie.

Z całą stanowczością podkreśla, iż wyjaśnienia spełniają wymagania określone przepisem
art. 224 PZP. Podkreślić należy, iż przepisy prawa wspólnotowego oraz krajowego nie

definiują pojęcia „rażąco niskiej ceny". Na pierwszy rzut oka widać, że cena zaoferowana
przez Granteam jest jak najbardziej cena realną i rynkową.
Przystępujący wyjaśnia, że złożona przez niego oferta jest rzetelnie przygotowana, a cena
prawidłowo oszacowana. Granteam zaoferował cenę w wysokości 590.400 złotych brutto
ustalając ją w oparciu o obiektywne czynniki, odpowiadające rzeczywistości. Cena nie jest
więc rażąco niska biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
1.
Granteam wykonał projekt (CTMS UMW) na potrzeby zamówienia publicznego
Dostawa licencji, wdrożenie i walidacja oprogramowania do wsparcia obsługi badań
klinicznych (CTMS) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nr sprawy
UMW/AZ/PN-87/20). Prace wykonane w tym projekcie pokryw
ają się w 30% z pracami
potrzebnymi do wykonania na potrzeby Postępowania. Należy przy tym zauważyć, że zakres
prac wykonanych w ramach projektu CTMS UMW jest znacznie szerszy od prac
pokrywających się z pracami potrzebnymi do wykonania na potrzeby Postępowania oraz że
wykonano go w podobnym czasie za bardzo podobną cenę, a dowodem na rzetelność i
wysoką jakość wykonanych prac są referencje uzyskane od Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu przesłane również Zamawiającemu w ramach Postępowania. Granteam wykonał
cały projekt o podobnym zakresie za kwotę 612 786 zł brutto, a do Postępowania, w którym
ponad (szczegóły w punkcie 2) 30% prac o podobnym zakresie jest już wykonane,
przystępuje za kwotę 590 400 zł brutto, co dodatkowo zwiększa przewidywaną marżowość
p
rojektu. Samo to dowodzi jednoznacznie, że Granteam posiada wiedzę oraz
doświadczenie, aby projekt o podobnej skali wykonać rzetelnie za podobną cenę.
2.
Granteam w ramach prac w dziale rozwoju pracuje już od kilku miesięcy nad
funkcjonalnościami dla nowego oprogramowania, które częściowo pokrywają się z
pozostałymi wymaganiami Zamawiającego. Dodatkowo, 10 sztuk licencji wskazanych do
obliczenia ceny wynika z faktu przekazania 10 podstawowych modułów Zamawiającemu w
ramach wykonania prac przy Postępowaniu.
3.
Bazując na swoich szerokich doświadczeniach we wcześniejszych projektach
podobnego typu i zakresu, Granteam będzie dobierał odpowiednią ilość osób
przeznaczonych do wykonania prac spośród szerokiego grona specjalistów zatrudnionych
przez Granteam w m
iarę potrzeb, okoliczności i dynamiki rozwoju projektu w całym czasie
jego trwania i właśnie wspomniane doświadczenie pozwala Granteam na określenie długości
trwania projektu na 280 osobodni, co pozwala razem ze wszystkimi innymi wziętymi pod
uwagę do wyliczenia ceny wykonania Zamówienia z zadowalającym przewidywanym
zyskiem. Dostęp do stałego i wykwalifikowanego personelu, to potencjał kadrowy Granteam,
który jest jednym z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej, umożlwiający
zaoferowanie konkurencyj
nej ceny Zamawiającemu.

Odnosząc się merytorycznie do czynników mających wpływ na wycenę oferty wskazać
należy na wypracowane przez Granteam kontakty handlowe z dostawcami oraz
doświadczenie w realizacji analogicznych projektów. Okoliczność ta potwierdza, że
Granteam wie, jak skalkulować ofertę, aby zaoferować Zamawiającym rynkową i realną cenę
za dostawy i swoje usługi. Oferta jest skalkulowania w oparciu o koszty dostaw i usługi
wykonywane bezpośrednio przez Granteam. Cena zaoferowana została oszacowana w
oparciu o opisane powyżej doświadczenie w takich projektach, co pozwoliło na rzetelną
ocenę zakresu prac do wykonania oraz oszacowanie kosztów. Granteam kierował się wiedzą
i doświadczeniem jakie zdobył w ramach realizacji prac wykonywanych w ramach projektu
CTMS UMW, a dzięki którym doskonale poznał aspekty techniczne związane z przedmiotem
zamówienia.
Z
aoferowana cena oferty nie może zostać z góry potraktowana jako rażąco niska. W
każdym wypadku konieczne jest odniesienie się do warunków konkretnego zamówienia przy
uwzględnieniu wiedzy doświadczenia życiowego i zasad logicznego rozumowania, a także
okoliczności dotyczących wykonawcy pozwalających mu na zaoferowanie określonej ceny i
indywidualnych czynników wyróżniających go spośród innych wykonawców pod względem
kalkulacji ceny.
Oznacza to, iż zamawiający musi ustalić, czy dany czynnik ma w ogóle wpływ na cenę w
określonym stanie faktycznym oraz, czy sposób kalkulacji tego czynnika (wartość) ma realne
uzasadnienie (tak KIO w wyroku KIO 63/12, KIO 6
6/12). Mając zatem na uwadze wskazane
powyższej okoliczności należy stwierdzić, iż w niniejszym postępowaniu cena zaoferowana
przez Wykonawcę jest obiektywnie uzasadniona.
Na poparcie przedstawionego stanowiska Granteam wskaz
ał treść wyroków Izby, sądów
powszechnych i ETS.
Ponadto jak wynika z orzecznictwa dysproporcja cen zaoferowanych przez kilku
wykonawców nie daje jeszcze podstaw do założenia, że cena najniższa podana przez
jednego z wykonawców, jest ceną rażąco niską, gdyż zależne jest to od efektywności oraz
kosztów prowadzenia działalności określonego podmiotu. Podstawą odrzucenia oferty jest
zaoferowanie ceny rażąco niskiej, a nie ceny niskiej. Te dwa pojęcia nie są tożsame. Samo
stwierdzenie różnic pomiędzy składanymi ofertami jest naturalnym objawem konkurencji i nie
jest wystarczające dla wykazania rażąco niskiej ceny którejś z ofert. Oferta Granteam nie
może być zatem uznana za rażąco zaniżoną w oparciu o kryterium arytmetyczne, dla
którego punktem odniesienia jest ustalona przez zamawiającego wartość szacunkowa
powiększona o podatek VAT oraz ceny ofert innych wykonawców, co potwierdza wyrok KIO
1680/14.
Granteam jako profesjonalista, zawodowo trudniący się w realizacji takich zamówień
zapewnia, że cena wskazana w ofercie jest ceną realną i w żaden sposób nie zagraża

wykonaniu przedmiotowego zamówienia. Szacując cenę kierował się przede wszystkim tym,
aby cena ta obejmowała wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
jak również gwarantowała wykonanie przedmiotu zamówienia z zachowaniem najwyższej
jakości i staranności. Jednocześnie oświadcza, że cena zaoferowana umożliwia Granteam
uzyskanie zysku na poziomie, który jest akceptowany dla Granteam jako przedsiębiorcy. W
ocenie zaoferowana cena jest ceną, która umożliwia realizacje zamówienia rzetelnie i
terminowo. Wobec powyższego cena nie może być w uznana za rażąco niską.
W
skazujemy, że z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia (wysoce zaawansowane
technologicznie środowisko IT), znamiennym jest, iż personel Zamawiającego posiada
stosowną wiedzą i kompetencje, dla których złożone wyjaśnienia są i były zrozumiałe.

Zarzuty Odwołującego w zakresie wyjaśnień złożonych przez Granteam, nie znajdują
potwierdzenia faktycznego
i prawnego. Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie,
Zamawiający nie naruszył przepisów PZP we wskazanym przez Odwołującego zakresie.
Mając na uwadze okoliczności przedstawione, wnosi jak we wstępie.

Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również biorąc pod uwagę stanowiska stron przedstawione w pismach procesowych,
jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie w zakresie rozpoznawanych
zarzutów zasługuje na uwzględnienie.

Co do interesu prawnego odwołującego w wniesieniu odwołania od czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, nie ma wątpliwości, że podmiot ten ma interes w rozumieniu art. 505
ustawy
– Prawo zamówień publicznych, jako zainteresowany w uzyskaniu zamówienia,
którego może być pozbawiony w razie udzielenia zamówienia konkurentowi, tu
przyst
ępującemu do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego. Ten ostatni
opiera zarzuty przede wszystkim na nie obaleniu przez przystępującego domniemania
zaoferowania ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia ceny rażąco niskiej.
Analizując przebieg zdarzeń, w tym czynności zamawiającego podjęte w toku badania i
oceny ofert skład orzekający zauważa, że zamawiający na takim etapie postępowania ma w
istocie prawo badania cen ofertowych pod kątem ewentualnego zaoferowania ceny rażąco
niskiej w zależności od własnej oceny zaistnienia takiej okoliczności lub możliwości jej
zaistnienia. Stosownie do przepisów ustawy pzp istnieją przesłanki obligujące
zamawiającego do przeprowadzenia czynności wyjaśniających w razie zaistnienia
okoliczności ustawowych wynikający z porównania zaoferowanej ceny z wartością
zamówienia oszacowaną przez zamawiającego, a także przy porównaniu takiej ceny z

wynikiem średniej ceny zaoferowanej w postępowaniu. W sprawie rozpatrywanej zaistniały
ustawowe przesłanki do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, co też zamawiający
uczynił i w odpowiedzi na wezwanie otrzymał dwa wyjaśnienia niemal w całości cytowane w
odwołaniu.
Zastosowanie procedury tworzy domniemanie, że zaproponowana w ofercie cena nosi
znamiona ceny rażąco niskiej, a zatem dowód na twierdzenie przeciwne spoczywa na
wykonawcy. W tym też celu wykonawca powinien złożyć wyjaśnienia oraz załączyć dowody,
które jednoznacznie wykażą, że możliwe i realne jest rzetelne wykonanie zamówienia za
proponowaną cenę.
W orzecznictwie i d
oktrynie utrwalił się już jednolity w tym zakresie pogląd, że wyjaśnienia
muszą być konkretne, odpowiednio umotywowane i odnoszące się do danego zamówienia.
Dla skutecznego obalenia domniemania rażąco niskiej ceny, należy zatem podać jaka
konkretnie przyc
zyna wpłynęła na ustalenie ceny oraz w jakim stopniu miała wpływ na jej
obniżenie. Przy czym chodzi tu o przedstawienie szczególnej sytuacji danego podmiotu na
rynku, która stawia go w uprzywilejowanej pozycji i umożliwia oferowanie niezwykle
korzystnych
cenowo propozycji ofertowych. Istotne jest również załączenie dowodów w
postaci różnego rodzaju dokumentów, które odgrywają niebagatelną rolę w sferze poznania
i ustalania faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia danego postępowania. W
konsekwencji w
razie złożenia odwołania na ewentualny wybór podmiotu wcześniej
wezwanego do wyjaśnień ocenie podlegać powinno to, czy Zamawiający dysponując takimi,
a nie innymi wyjaśnieniami i potwierdzającymi je dowodami prawidłowo je ocenił i wybrał
ofertę danego wykonawcy.
W odpowiedzi
na wezwanie zamawiającego wykonawca przedstawił treść, która jest
lakoniczna, ogólnikowa, a tym samym nie potwierdza realności zaoferowanej ceny za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Brzmienie art. 224 ust. 5 Pzp wiąże się z powstaniem
domniemania rażąco niskiej ceny oferty wykonawcy wezwanego do wyjaśnień, którego
ciężar obalenia spoczywa na wykonawcy. Granteam powinno było udowodnić, iż
zaoferowana cena ma charakter realny, ma
odzwierciedlenie w nakładach, które należy
ponieść na zrealizowanie zamówienia oraz, iż zachodzą po stronie tego wykonawcy
obiektywne czynniki, które umożliwiały obniżenie ceny oferty. Wykonawca powinien był
zgodnie z wezwaniem
dołączyć. Powołując się na doświadczenie z innego projektu
wykonawca jednak nie
wskazał, jaki projekt ma na myśli i w jakim zakresie prace wcześniej
wykonane pokrywają się z przedmiotem zamówienia oraz w jakim stopniu powoduje to
obniżenie kosztów czy też czasochłonności prac. Z treści wyjaśnień można zatem
wnioskować, że Granteam nie podołał ciężarowi dowodu w zakresie wyjaśnień ceny. Jeżeli
profesjonalny wykonawca, jakim jest przystępujący dysponuje szczegółową wiedzą na temat

niezbędnego zakresu prac stanowiących przedmiot zamówienia, naturalne jest, że potrafić
powinien w tym zakresie p
rzedstawić szczegółową kalkulację, czego w sprawie nie uczynił.
Dopiero na etapie postępowania odwoławczego i to bezpośrednio przed zamknięciem
rozprawy, wykonawca przedstawił dokumenty mające wykazać pracochłonność
przedmiotowego projektu. Należy zauważyć, że były to pierwsze dowody na okoliczność
realności oferowanej ceny, mimo, że zamawiający jednoznacznie żądał przedstawienia
dowodów. Jednocześnie wskazana okoliczność potwierdza, że wykonawca był w stanie
przedstawić satysfakcjonujące zamawiającego wyjaśnienia. Również wskazanie realizacji
projektu podobnego nastąpiło dopiero w toku postepowania odwoławczego.
W konsekwencji nie doszło do obalenia przez wezwanego wykonawcę formalnego
domniemania rażąco niskiej ceny, co rodzi konsekwencję w postaci konieczności
zastosowania art. 224 ust. 6 ustawy pzp, zgodnie z którym odrzuceniu podlega oferta
wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z
dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
P
rzypomnieć należy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest między podmiotami profesjonalnymi, co stawia zasadnym oczekiwanie, że składana
przez Wykonawcę oferta oraz zawierające się w niej dokumenty, będą odpowiadały
wymaganiom stawianym w ustawie PZP. Cechy obrotu profesjonalnego, jakim jest
postępowanie o zamówienia publicznego nakładają obowiązek zachowania dokładności i
staranności wykonawców w przygotowywanych dokumentach. Wskazanie powyższe stanowi
przypomnienie, że to na wykonawcy spoczywa ciężar obalenia domniemania rażąco niskiej
ceny.
Rolą zamawiającego jest ocena otrzymanych wyjaśnień. Ewentualne własne ustalenia
w tym zakresie dokonywane zamawiającego, jakkolwiek nie zabronione, nie mieszczą się we
wskazanej ustawą procedurze.

W świetle dokonanych ustaleń, orzeczono, jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze
zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz.
2437).


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie