eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2073/21, KIO 2080/21, KIO 2095/21, KIO 2097/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-08-27
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2073/21
KIO 2080/21
KIO 2095/21
KIO 2097/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Danuta Dziubińska, Emilia Garbala Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2021 r. oraz 23 sierpnia 2021 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
A) w dniu 12 lipca 2021 r. przez wykonaw
Budimex Budownictwo sp. z o.o. w
Warszawie
(sygn. akt KIO 2073/21),
B) w dniu 12 lipca 2021 r. przez wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Trakcja S.A. w Warszawie, Polimex Mostostal S.A. w Warszawie oraz
Polimex Infrastruktura sp. z o.o. w Warszawie
(sygn. akt KIO 2080/21),
C) w dniu 12 lipca 2021 r. przez wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ZUE S.A. w Krakowie oraz Yörük Yapi Inşaat A.Ş. w Ankarze, Turcja
(sygn. akt KIO 2095/21),
D) w dniu 12 lipca 2021 r. przez wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Gülermak sp. z o.o. w Warszawie oraz Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve
Taahhüt A.Ş. w Ankarze, Turcja
(sygn. akt KIO 2097/21),

w postępowaniu prowadzonym przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
prowadzącą postępowanie w imieniu i na rzecz Tramwaje Warszawskie sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie
oraz Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz
którego działa Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy Budimex Budownictwo sp. z o.o. w Warszawie
, zgłaszającego
przy
stąpienie do postępowań odwoławczych w sprawach o sygn. akt KIO 2080/21, KIO
2095/21 oraz KIO 2097/21
po stronie zamawiającego,

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Trakcja S.A.
w Warszawie, Polimex Mostostal S.A. w Warszawie
oraz Polimex Infrastruktura sp. z
o.o. w Warszawie,

zgłaszających przystąpienie do postępowań odwoławczych w sprawach
o sygn. akt KIO
2073/21, KIO 2095/21 oraz KIO 2097/21 po stronie odwołujących,

przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ZUE S.A. w
Krakowie
oraz
Yörük Yapi Inşaat A.Ş. w Ankarze, Turcja, zgłaszających przystąpienie do
postępowań odwoławczych w sprawach o sygn. akt KIO 2073/21, KIO 2080/21 oraz KIO
2097/21 po stronie
zamawiającego,

przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Gülermak sp.
z o.o. w Warszawie
oraz
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. w Ankarze,
Turcja,

zgłaszających przystąpienie do postępowań odwoławczych w sprawach o sygn. akt
KIO 2073/21 oraz KIO 2095/21 po stronie zamawiającego oraz w sprawie o sygn. akt KIO
2080/21 po stronie odwołującego


orzeka:
1. umarza
postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 2073/21 w zakresie
zarzutu I.2 odwołania,

2.
w pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2073/21,
3. oddala
odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2080/21,

4. umarza
postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 2095/21 w zakresie
zarzutów nr 1a, 1d, 1e, 1f odwołania,

5.
w pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2095/21,
6.
umarza postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 2097/21 w zakresie
zarzutów nr 2, 4, 5 odwołania oraz częściowo w zakresie zarzutu nr 7 (w części
dotyczącej zaniechania wykluczenia i odrzucenia oferty wykonawcy Budimex
Budownictwo sp. z o.o. w Warszawie),

7.
w pozostałym zakresie oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2097/21,
8.
kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 2073/21 obciąża wykonawcę
Budimex Budownictwo sp. z o.o. w Warszawie i:
8.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr
(słownie: dwudziestu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Budimex Budownictwo sp. z o.o. w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania,
8.2.
zasądza od wykonawcy Budimex Budownictwo sp. z o.o. w Warszawie na
rzecz
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzącą
postępowanie w imieniu i na rzecz Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z


siedzibą w Warszawie oraz Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz
którego działa Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych z siedzibą w
Warszawie

kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzech tysięcy sześciuset złotych zero
groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika,
9.
kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 2080/21 obciąża wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Trakcja S.A. w Warszawie,
Polimex Mostostal S.A. w Warszawie oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. w
Warszawie
i:
9.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr
(słownie: dwudziestu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Trakcja S.A. w Warszawie,
Polimex Mostostal S.A. w Warszawie oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o.
w Warszawie

tytułem wpisu od odwołania,
9.2.
zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Trakcja S.A. w Warszawie, Polimex Mostostal S.A. w Warszawie oraz
Polimex Infrastruktura sp. z o.o. w Warszawie
na rzecz Tramwaje
Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzącą postępowanie
w imieniu i na rzecz Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
oraz
Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego
działa Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych z siedzibą w Warszawie

kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzech tysięcy sześciuset złotych zero groszy),
stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika,
10.
kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 2095/21 obciąża wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ZUE S.A. w Krakowie oraz Yörük
Yapi Inşaat A.Ş. w Ankarze, Turcja
i:
10.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr
(słownie: dwudziestu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ZUE S.A. w Krakowie oraz
Yörük Yapi Inşaat A.Ş. w Ankarze, Turcja
tytułem wpisu od odwołania,
10.2.
zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
ZUE S.A. w Krakowie oraz
Yörük Yapi Inşaat A.Ş. w Ankarze, Turcja na rzecz
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzącą
postępowanie w imieniu i na rzecz Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie
oraz Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz
którego działa Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych z siedzibą w


Warszawie
kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzech tysięcy sześciuset złotych zero
groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika,
11.
kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt KIO 2097/21 obciąża wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Gülermak sp. z o.o. w Warszawie
oraz
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. w Ankarze, Turcja i:
11.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr
(słownie: dwudziestu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Gülermak sp. z o.o. w
Wars
zawie oraz Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. w Ankarze,
Turcja

tytułem wpisu od odwołania,
11.2.
zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Gülermak sp. z o.o. w Warszawie oraz Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve
Taahhüt A.Ş. w Ankarze, Turcja
na rzecz Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie prowadzącą postępowanie w imieniu i na rzecz
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
oraz Miasto
Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Miejskich
Inwestycji Drogowych z siedzibą w Warszawie
kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie:
trzech tysięcy sześciuset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty
strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………….…

Członkowie:
…………………….

…………………….Sygn. akt: KIO 2073/21, KIO 2080/21, KIO 2095/21, KIO 2097/21

U z a s a d n i e n i e

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadząca
postępowanie w imieniu i na rzecz Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie oraz Miasta
Stołecznego Warszawy, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd
Miejskich Inwestycji Drogowych z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „zamawiającym”,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej
dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”, którego przedmiotem jest „zaprojektowanie i wykonanie
zadania pod
nazwą „Budowa zajezdni Annopol”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 31 grudnia 2020 r., nr 2020/S 255-
642977.
Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu w dniu 12 lipca
2021
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wnieśli odwołania:
1) wykonawca Budimex Budownictwo sp. z o.o. w Warszawie, zwany
dalej „odwołującym
Budimex
” lub „odwołującym I”,
2)
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Trakcja S.A. w Warszawie,
Polimex Mostostal S.A. w Warszawie oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. w Warszawie,
zwani dalej „odwołującym Trakcja” lub „odwołującym II”,
3) wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ZUE S.A. w Krakowie oraz
Yörük Yapi Inşaat A.Ş. w Ankarze, Turcja, zwani dalej „odwołującym ZUE” lub
„odwołującym III”,
4) wykonawc
y wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Gülermak sp. z o.o. w
Warszawie oraz Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. w Ankarze, Turcja, zwani
dalej „odwołującym Gulermak” lub „odwołującym IV”,
Postępowania odwoławcze wywołane odwołaniami wniesionymi przez ww. odwołujących
zostały oznaczone odpowiednio sygn. akt KIO 2073/21, KIO 2080/21, KIO 2095/21 i KIO
2097/21.

Odwołujący Budimex w sprawie o sygn. akt KIO 2073/21 zarzucił zamawiającemu
naruszenie:
I.
w odniesieniu do oferty Konsorcjum ZUE:
1) art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez
zaniechanie wykluczenia Konsorcjum ZUE z p
ostępowania, pomimo iż rzeczony
wykonawca w wyniku co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił w
zakresie osoby dedykowanej na stanowisko Kierownika robót sanitarnych —

Eksperta nr 14 informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu;
2) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i w zw. z art. 87
ust. 2 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum ZUE w
sy
tuacji gdy nie odpowiada ona treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie wskazanym w uzasadnieniu odwołania, a zidentyfikowana
nieprawidłowość nie kwalifikuje się do wyjaśnienia / poprawienia oczywistej
omyłki w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp ani w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp;
3) art. 91 b ust. 1 ustawy Pzp
przez podjęcie decyzji o zaproszeniu Konsorcjum ZUE
do udziału w aukcji elektronicznej mimo, że wykonawca ten powinien zostać
wykluczony z udziału z postępowania, a jego oferta odrzucona;
ewentualnie, gdyby Krajowa Izba Odwoławcza nie przychyliła się do zarzutu z pkt
1):
4) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 91 ust. 2 w zw. z art. 91b ust. 1 i ust. 2
ustawy Pzp
przez przyznanie Konsorcjum ZUE 2 (dwóch) punktów w
podkryterium odnoszącym się do doświadczenia Kierownika robót sanitarnych,
pomimo iż brak było ku temu podstaw, co doprowadziło do naruszenia zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i przekazania błędnej
informacji w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej z dnia 2 lipca 2021 r.
dotyczącej wykonawców zaproszonych do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej
i przyznanej im punktacji;
II. w odniesieniu do oferty
Konsorcjum Gülermak:
5) art. 7 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 91 ust. 2 w zw. z art. 91b ust. 1 i ust. 2
ustawy Pzp poprzez przyznanie Konsorcjum Gülermak maksymalnej liczby
punktów w podkryterium odnoszącym się do doświadczenia Kierownika robót
drogowych (torowych), pomimo iż brak było ku temu podstaw, co doprowadziło do
naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, i
przekazania błędnej informacji w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej z
dnia 2 lipca 2021 r. dotyczącej wykonawców zaproszonych do wzięcia udziału w
aukcji elektronicznej i przyznanej im punktacji.

Odwołujący Budimex w sprawie o sygn. akt KIO 2073/21 wniósł o nakazanie
zamawiającemu:
1)
dokonania powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w zakresie wskazanym w
uzasadnieniu odwołania, w ramach której nastąpi:
- wykluczenie Konsorcjum ZUE i odrzucenie oferty tego wykonawcy jako niezgodnej z
treścią SIWZ,

- modyfikacja i/lub dalsza weryfikacja punktacji przyznanej Konsorcjum ZUE w ramach
kryterium pozacenowego odn
oszącego się do Kierownika robót sanitarnych,
-
modyfikacja i/lub dalsza weryfikacja punktacji przyznanej Konsorcjum Gülermak w
ramach kryterium pozacenowego odnoszącego się do Kierownika robót drogowych
(torowych),
2)
unieważnienia czynności zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej wykonawcy
wykluczonego z p
ostępowania, tj. Konsorcjum ZUE,
3)
unieważnienia czynności zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej z dnia 2 lipca
2021 r. i przekazania ponownego zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej ze
skorygowaną listą wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji i skorygowaną
punktacją przyznaną w ramach kryterium „Doświadczenie personelu Generalnego
Wykonawcy (D)”.

W uza
sadnieniu odwołania odwołujący Budimex wskazał, że zgodnie z pkt 15.2.3.6.
SIWZ w zakresie Podkryterium nr 6 Doświadczenie Kierownika Robót Sanitarnych (Ekspert
nr 14) można było otrzymać maksymalnie 6 punktów:
Opis ocenianego doświadczenia
Liczba pkt
1
2
co
najmniej
12-
miesięczne doświadczenie
zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert, na
stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika
Robót, przy zrealizowaniu robót instalacyjnych, w
zakresie których wykonano pompę/pompy ciepła
o łącznej mocy minimalnej grzewczej 100 kW i
koci
oł/kotły kondensacyjne o łącznej mocy
minimalnej instalacji 100 kW, w budynku
przemysłowym
lub
budynku
użyteczności
publicznej.
za każdą robotę Instalacyjną spełniającą
parametry wskazane w kolumnie 1
— 2 pkt
maksymalna liczba punktów: 6

Odwołujący Budimex podniósł, że wykonawca ZUE wskazał Pana T. N. na
stanowisko Kierownika robót sanitarnych (Ekspert nr 14). W zakresie wykazania spełniania
warunku udziału w Postępowaniu wykonawca wskazał inwestycję „Budowa nowego Szpitala
Wojewódzkiego we Wrocławiu
”, natomiast w części wykazu dotyczącej informacji w zakresie
uzyskania punktów w kryterium Konsorcjum ZUE wskazało doświadczenie na stanowisku
Kierownika robót sanitarnych realizowane w okresie od 10 stycznia 2019 r. do 31 marca
2021 r. przy zrealizow
aniu robót instalacyjnych, w zakresie których wykonano pompę ciepła
o łącznej mocy minimalnej grzewczej 285 kW, kotły kondensacyjne o łącznej mocy

minimalnej instalacji 300 kW w budynku użyteczności publicznej, tj. budynku szpitala
realizowanych w ramach i
nwestycji „Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Instytutu
Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie

” realizowanej dla Instytutu Kardiologii im.
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42 w Warszawie.
Odwołujący Budimex podniósł, że skierował do Instytutu Kardiologii w Warszawie
pismo z dnia 25 czerwca 2021 r. z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań
związanych ze szczegółami przedmiotowej inwestycji. Odwołujący Budimex podniósł, że
otrzymał w dniu 30 czerwca 2021 r. pismo przygotowane przez Kierownika Działu Jakości i
Nadzoru, z którego wynika, że na inwestycji nie było wykonywanych instalacji pomp ciepła, a
także nie była wykonywana instalacja kotłów kondensacyjnych, tylko wytwornice pary.
Odwołujący Budimex wywiódł, że wytwornica pary i kocioł kondensacyjny to zupełnie różne
urządzenia. Kocioł kondensacyjny podgrzewa wodę w obiegu zamkniętym do temp 58 stopni
Celsjusza, wytwornica pary
wytwarza parę wodną o temperaturze nawet powyżej 200 stopni
Celsjusza.
Odwołujący wywiódł, że Zamawiający w sposób bezpodstawny przyznał
Konsorcjum ZUE dodatkowe punkty. Ponadto,
oświadczenie złożone przez Konsorcjum ZUE
jakoby inwestycja, na której Pan T. N. pełnił funkcję kierownika robót sanitarnych,
obejmowała wykonanie pomp i kotłów, nie odpowiada rzeczywistości. Zdaniem
odwołującego sankcją, jaką powinien zastosować Zamawiający, jest sankcja wykluczenia
wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp.
Odwołujący Budimex wskazał, że
dla przypisania wykonawcy odpowiedzia
lności na podstawie rzeczonego przepisu
wystarczającym jest możliwość przypisania mu winy nieumyślnej, która zgodnie z nauką
prawa cywilnego może przybrać formę lekkomyślności lub niedbalstwa. Zdaniem
odwołującego Budimex konsorcjum ZUE podając informacje odnoszące się do
doświadczenia Pana T. N., Konsorcjum ZUE wymaganej od wykonawcy staranności przy
podawaniu i weryfikowaniu spornej informacji
nie wykazało. Odwołujący Budimex wywiódł,
że bez trudu uzyskał kompletną i rzetelna informację ze strony inwestora kontraktu.
Odwołujący Budimex wskazał, że za informacje wprowadzające w błąd zamawiającego
uważa się takie informacje, które nie są zgodne z rzeczywistością, istniejącym stanem
faktycznym.
Zdaniem odwołującego Budimex sporna informacja sprawiała wrażenie, że ZUE
legitymuje się osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu, kwalifikującą się do
prz
yznania mu dodatkowych punktów w odniesieniu do Kierownika robót sanitarnych.
Ponadto zdaniem odwołującego Budimex sporna informacja miała istotny wpływ na wynik
postępowania, gdyż decydowała o spełnieniu kryteriów oceny ofert.

W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odwołujący Budimex
podniósł, że zgodnie z Rozdziałem I ust. 14.1 SIWZ, „cenę oferty należy podać w PLN w
formularzu „oferta” zawartym w rozdziale IV SIWZ zgodnie z wyliczeniem zawartym w


Wykazie płatności, stanowiącym załącznik nr 2 do rozdziału IV”. Ponadto, zgodnie z ust. 14.2
SIWZ cenę oferty należy wyliczyć przy uwzględnieniu wytycznych: 14.2.1. „Cena określona
w Ofercie zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji
wartości poszczególnych elementów zryczałtowanych, zawartych w Wykazie płatności
Wykaz płatności należy odczytywać i interpretować łącznie z pozostałymi dokumentami
wchodzącymi w skład SIWZ.
”. Jednocześnie odwołujący Budimex zwrócił uwagę na
zastrzeżenie zawarte w ust. 14.2.9.5. SIWZ, z którego wynika, że „Wykonawca nie może
samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do Wykazu Płatności.
”.
Odwołujący Budimex wskazał ponadto, że w załączniku nr 2 do rozdziału IV SIWZ
Zamawiający ustalił, że w odniesieniu do niektórych pozycji ustali konkretne wskaźniki
procentowe. I tak:
1)
w odniesieniu do pozycji nr 1
— Zamawiający przewidział maksymalny próg
procentowy wartości na nie więcej niż 4% ceny netto,
2)
w odniesieniu do pozycji nr 2.1 Zamawiający przewidział maksymalny próg
pro
centowy wartości na nie więcej niż 3% ceny netto,
3)
w odniesieniu do pozycji nr 3
— Zamawiający przewidział maksymalny próg
procentowy wartości na nie więcej niż 10% ceny netto,
4)
w odniesieniu do pozycji nr 4
— Zamawiający przewidział próg procentowy wartości
na 2% ceny netto,
5)
w odniesieniu do pozycji nr 5
— Zamawiający przewidział maksymalny próg
procentowy wartości na nie więcej niż 0,5% ceny netto,
6)
w odniesieniu do pozycji nr 6
— Zamawiający przewidział maksymalny próg
procentowy wartości na nie więcej niż 3% ceny netto,
7)
w odniesieniu do pozycji nr 7
— Zamawiający przewidział próg procentowy wartości
na 0,1% ceny netto,
8)
w odniesieniu do pozycji nr 8
— Zamawiający przewidział próg procentowy wartości
na 1,5% ceny netto.
Zdaniem odwołującego Budimex wartości podane w wierszach nr 4, nr 7 i nr 8 przez ZUE
nie stanowią wyników stanowiących odzwierciedlenie żądania Zamawiającego dotyczącego
progów procentowych.
Odwołujący Budimex podniósł, że jak wynika z obliczeń wykonanych przez niego:
a) Dla pozycji nr 4. Dokumentacja Powykonawcza BIM (2% ceny netto)
— pomniejszonej o
kwotę warunkową z punktu 9:
Jest: 13.000.000,00
Powinno być: 652.148.064,55 x 0,02 = 13.042.961,29.
Różnica wynosi : 42.961.29 zł netto.

b) Dla pozycji nr 7. Zadeklarowane kryterium - Przygotowanie modelu BIM 4 D (0,1% ceny
netto)
— pomniejszonej o kwotę warunkową z punktu 9.
Jest: 650.000,00
Powinno być: 652.148.064,55 x 0,001 = 652.148,06.
Różnica wynosi: 2.148.06 zł netto.
c)
Dla pozycji nr 8. Przeglądy i usługi serwisowe (1,5 % ceny netto) — pomniejszonej o
kwotę warunkową z punktu 9.
Jest: 9.750.000,00
Powinno być: 652.148.064,55 x 0,015 = 9.782.220,97
Różnica wynosi: 32.220,97 zł netto.
Odwołujący Budimex wywiódł, że informacje dotyczące kwot wynagrodzenia
przypisanych do poszczególnych elementów zebranych w ramach etapów wymienionych w
treści Wykazu płatności są przedmiotowo istotne, a ponadto trzeba brać pod uwagę zakres
informacji oczekiwanych przez Zamawiającego w danym postępowaniu. Argumentował, że
zgodność oferty z treścią SIWZ ocenia się nie tylko przez pryzmat elementów
konstytuujących umowę danego typu ale wymagań samego Zamawiającego stypizowanych
w tym konkretnym postępowaniu. Odwołujący Budimex wskazał, że wymagania
Zamawiającego co do konieczności określenia ceny za wykonanie poszczególnych
elementów wymienionych w Wykazie płatności były jasne i klarowne, nie wymagając
jakiejkolwiek interpretacji.
Odwołujący wskazał, że Konsorcjum ZUE w swoim Wykazie
płatności dokonało nieuprawnionej modyfikacji wartości wskazanych przez Zamawiającego,
mimo, że samodzielnie nie poprawiło ustalonych „na sztywno” wartości podanych przez
Zamawiającego, tylko przyjęło własne wartości i skalkulowało je zgodnie z własnymi
wytycznymi.
Zdaniem odwołującego świadczy to niezgodności oferty z treścią SIWZ.
Odwołujący Budimex argumentował, że samodzielna modyfikacja formularza „Wykaz
płatności” w zakresie założeń procentowych poszczególnych etapów robót będzie mieć
istotny wpływ na realizację inwestycji, uniemożliwiając procedowanie zgodne z założeniami
umowy w przedmiotowym p
ostępowaniu. Odwołujący Budimex wskazał, że sporne kwoty
mają decydować o tym, jakie wartości będą rozliczane w jakim czasie w odniesieniu do
poszczególnych etapów (czyli mają zasadniczy wpływ na rozliczenie kontraktu). Według
odwołującego, o formalnej jedynie niezgodności (podlegającej poprawieniu), można byłoby
mówić jedynie wówczas, gdyby brak respektowania tego wymogu i brak określenia założeń
procentowych za realizację poszczególnych etapów (czy ich istotna modyfikacja) pozostawał
bez wpływu na możliwość dalszego procedowania, w tym dalszego procedowania danej
oferty
na etapie realizacji zgodnie z założeniami zamawiającego.
Według odwołującego Budimex, nawet gdyby uznać, że Zamawiający miałby jeszcze
możliwość wezwania Konsorcjum ZUE do złożenia wyjaśnienia treści oferty na mocy art. 87

ust. 1 ustaw
y Pzp, to, nadrzędną granicą dozwolonych wyjaśnień treści oferty jest zakaz
negocjacji treści oferty z wykonawcą (art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp). Innymi słowy ta
granica dozwolonych wyjaśnień, o których mowa w art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, jest określana
w
taki sposób aby na skutek skorzystania z tego uprawnienia nie doszło do rekonstrukcji
oświadczeń wykonawcy ponad podstawy wynikające z treści oferty. W tym przypadku
wyjaśnienia, których oczekuje Odwołujący prowadziłyby do wykształcenia zupełnie nowego
oświadczenia — oświadczenia na temat rzeczywistych wartości założeń procentowych
przypisanych do poszczególnych elementów, których na moment złożenia ofert nijak nie da
się wywieść z treści oferty. Zdaniem odwołującego Budimex, w związku z wykazanymi
różnicami między deklarowanymi przez Konsorcjum ZUE w wierszach nr 4, 7 i 8 Wykazu
płatności wartościami, a wartościami rzeczywistymi, Zamawiający nie byłby w stanie
odpowiednio i samodzielnie zagospodarować nadwyżek wynikających z różnic. Różnice
między wartością deklarowaną a właściwą musiałyby zostać dodane do jednej lub większej
liczby pozycji w wykazie, a to jest niemożliwe do samodzielnego wykonania przez
zamawiającego. Zdaniem odwołującego Budimex poprawienie formularza nie doprowadzi do
uzyskania pełnej zgodności wykazu płatności z treścią SIWZ. Zdaniem odwołującego
Budimex, s
koro bowiem nie można wyjaśnić w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp błędnie
wpisanych wartości Wykazu płatności, to nie można dokonać poprawienia oferty poprzez
wprowadzenie do niej zupełnie nowej treści w postaci zupełnie nowych wartości pozycji z
Wykazu p
łatności. Według odwołującego modyfikacja miałaby przy tym charakter istotny — o
istotności zmian nie świadczy tylko to cena globalna uległaby zmianie, ale tą istotność należy
oceniać przez pryzmat wymagań zamawiającego. Odwołujący wywiódł, że dokonanie
poprawienia oferty w przedmiotowym przypadku nie mogłoby się odbyć bez ingerencji
Wykonawcy, a więc bez pozyskania od niego informacji wskazującej w jaki sposób omyłkę tę
należy poprawić w odniesieniu do omawianych wierszy Wykazu płatności.

W odniesieniu do oferty wykonawcy Gulermak odwołujący Budimex wskazał, że zgodnie
z ust. 15.2.3.5. SIWZ wynika, że w zakresie Podkryterium nr 5 — Doświadczenie Kierownika
Robót Drogowych (Torowych) (Ekspert nr 11) można było otrzymać maksymalnie 6 punktów
w następującej konfiguracji:
Opis ocenianego doświadczenia
Liczba pkt
1
2
doświadczenie zawodowe, nabyte w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert, na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót Drogowych, przy zrealizowaniu
roboty budowlanej, obejmującej budowę lub
za każdą dodatkową (ponad wymaganą w
ramach warunków udziału) robotę budowlaną
spełniającą parametry wskazane w kolumnie 1 —
2 pkt, maksymalna liczba punktów: 6

przebudowę
torowiska
tramwajowego
zlokalizowanego w granicach administracyjnych
miasta, o długości co najmniej 1 000 mtp — w
tym 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, z co
najmniej 1 rozjazdem tramwajowym

Odwołujący Budimex wskazał ponadto, że z pkt 15.2.3.7. SIWZ, wynika, że „za
zrealizowaną robotę budowlaną Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia
Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu
odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia).
”.

Odwołujący Budimex wskazał, że wykonawca Konsorcjum Gülermak do oceny w
kryterium „Doświadczenie personelu Generalnego Wykonawcy” — w zakresie podkryterium
określonym w rozdziale I SIWZ pkt 15.2.3.5, wskazał Pana P. S. na stanowisko Kierownika
robót drogowych (torowych) (Ekspert nr 11). W zakresie wykazania spełniania warunku
udziału w Postępowaniu Wykonawca wskazał inwestycję „Przebudowa trasy tramwajowej:
Kórnicka — os. Lecha — rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze
do ul. Unii Lubelskiej" w Poznaniu
— Odcinek IIIA”, natomiast w części wykazu dotyczącej
informacji w zakresie uzyskania punktów w kryterium Konsorcjum Gülermak wskazało
doświadczenie przy realizacji 3 inwestycji, za które Wykonawca otrzymał maksymalną liczbę
punktów, tj. 6 punktów.
Odwołujący Budimex wskazał, że w wierszu nr 6 na stronie 19 wykazu doświadczenie
Pana P. S.
opisano doświadczenie zdobyte na stanowisku Kierownika Budowy w okresie od
3 grudnia 2018 r. do 3 marca 2019 r. przy zrealizowaniu roboty budowlanej „Przebudowa
infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i
Nowotnej w Gdańsku w ramach
Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej — etap IVa
” realizowanej dla Urzędu Miejskiego
w Gdańsku.
Odwołujący Budimex wskazał, że skierował do inwestora omawianej inwestycji
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska pismo z dnia 23 czerwca 2021 r. z wnioskiem o
udzielenie odpowiedzi na szereg pytań związanych ze szczegółami przedmiotowej
inwestycji.
Odwołujący Budimex podniósł, że w odpowiedzi, otrzymał w dniu 29 czerwca
2021 r. pismo przygotowane przez Zastępcę Dyrektora ds. Zadań Liniowych, z którego
wynika, że Pan P. S. pełnił funkcję Kierownika budowy na ww. zadaniu inwestycyjnym w
okresie od 3 grudnia 2018 r. do 3 marca 2019 r., przy cz
ym cała inwestycja była realizowana
w okresie od 22 czerwca 2018 r. do 29 stycznia 2021 r. W związku z tym argumentował, że
Pan P. S.
pełnił omawianą funkcję jedynie przez 3 miesiące. Odwołujący wywiódł, że
nieuprawnione jest przypisywanie Panu P. S.
doświadczenia przy zrealizowaniu roboty

budowlanej, co wprost wynika z opisu ocenianego doświadczenia w podkryterium nr 5 dla
Eksperta nr 11.
Odwołujący Budimex wskazał, że czasownik „zrealizować” należy do
kategorii czasowników dokonanych i opisuje stan / czynność zakończoną. Stąd też
posłużenie się przez Zamawiającego tym sformułowaniem w SIWZ dyskwalifikuje możliwość
posłużenia się doświadczeniem, które w odniesieniu do prac realizowanych przez
wskazywanego Eksperta, nie zostało przez niego zakończone. Pan P. S. pełnił funkcję
Kierownika budowy, ale jego doświadczenie nie obejmowało zrealizowania roboty
budowlanej zakończonej uzyskaniem odpowiednich dokumentów ten stan potwierdzających.
Zdaniem odwołującego Budimex w przypadku kadry kierowniczej, a za jej członka z całą
pewnością można uznać Kierownika Robót drogowych (torowych) czy Kierownika budowy
(zgodnie z funkcją pełnioną przez wskazaną osobę na referencyjnej inwestycji) to uzyskany
efekt robót budowlanych i faktyczne zaangażowanie w daną realizację pozwala na ocenę
posiadania wymaganych kompetencji.
Odwołujący Budimex wywiódł, że oświadczenie
złożone przez Konsorcjum Gülermak co do doświadczenia Pana P. S. wskazanego do
pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych (torowych) nie jest zgodne ze stanem
rzec
zywistym w zakresie okoliczności posiadania przez Pana P. S. doświadczenia w
zrealizowaniu roboty budowlanej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa infrastruktury
tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej
— etap IVa”. Zdaniem odwołującego, inwestycja powinna
zostać zakończona, a więc zgodnie z ust. 15.2.3.7. SIWZ należało doprowadzić do
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami
FIDIC), Protoko
łu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa przejęcia)". Według odwołującego,
Konsorcjum Gülermak powinno było w podkryterium nr 5 dla Eksperta nr 11 otrzymać
jedynie cztery punkty, a nie
sześć punktów zgodnie z aktualną oceną Zamawiającego
określoną w treści pisma z dnia 2 lipca 2021 r. — „Zaproszenie do udziału w aukcji
elektronicznej
”.

Odwołujący Trakcja w sprawie sygn. akt KIO 2080/21 zarzucił zamawiającemu
naruszenie:
1) art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp przez jego niezasadne zastosowanie, podczas gdy nie
doszło do wypełnienia przesłanek objętych dyspozycją tego przepisu – przedstawione
przez niego
omyłkowo informacje nie mogły (chociażby potencjalnie) wprowadzić
Zamawiającego w błąd;
2) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty ZUE S.A. z
postępowania, pomimo złożenia przez tego wykonawcę oferty niezgodnej z treścią

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. postanowieniem pkt. 14.2.9.1 ppkt 4),
zgodnie z którym wartość pozycji Dokumentacja Powykonawcza BIM musi wynosić 2%
ceny netto pomniejszonej o kwotę warunkowej, gdy tymczasem w ofercie ZUE wartość ta
wynosi 1,99%;
3) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
przez przeprowadzenie ostępowania w sposób niezapewniający
zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i
przejrzystości.

Odwołujący Trakcja w sprawie o sygn. akt KIO 2080/21 wniósł o nakazanie
zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wykluczenia go z postępowania;
2)
dokonania ponownego badania i oceny ofert oraz dalszych czynności w Postępowaniu z
uwzględnieniem swej oferty;
3)
stwierdzenia, że doświadczenie Pana Sz. M., zdobyte w ramach realizacji inwestycji
wskazanych w Wykazie personelu generalnego wykon
awcy załączonym do wyjaśnień z
dnia 30 czerwca 2021 r. pozwala na uznanie za spełniony warunek, o którym mowa w
pkt. 5.1.3.3 ppkt 2 lit. d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) oraz
kryterium oceny ofert w ramach doświadczenia Eksperta 11;
4) odrzucenia oferty ZUE S.A.

W uzasadnieniu odwołania odwołujący Trakcja w sprawie o sygn. akt KIO 2080/21
wskazał, że zgodnie z pkt. 5.1.3.3 pkt 2 lit. d) SIWZ Zamawiający wymagał, aby osoba
predestynowana do pełnienia funkcji Kierownika robót torowych (drogowych) wykazała się
następującym doświadczeniem:
-
łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót drogowych, nabyte w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert, w tym przy zrealizowaniu co najmniej 1 roboty
budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego zlokalizowanego
w granicach administracyjnych miasta, o długości co najmniej 1 000 mtp – w tym 500 mtp w
konstrukcji bezpodsypkowej, z co najmniej 1 rozjazdem tramwajowym.


Odwołujący Trakcja wskazał, że z uwagi na powiązanie kryteriów oceny ofert z
warunkami udziału w postępowaniu (w ramach kryteriów Zamawiający badał doświadczenie
wykraczające poza informacje przedkładane na potrzeby spełnienia warunków udziału),
pomimo zastosowania procedury odwróconej, wykonawcy wraz z ofertą przedłożyć mieli
Wykaz personelu Generalnego Wykonawcy („wykaz”). Odwołujący Trakcja wskazał, że złożył
w
ykaz, w treści którego do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych (torowych)
wskazany został p. Sz. M.. W treści wykazu do osoby Pana M. przypisane zostały cztery
inwestycje
– jedna na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału oraz trzy na potrzeby

oceny kryteriów oceny ofert. Odwołujący Trakcja argumentował, że w celu wykazania
spełnienia warunku udziału, o którym mowa w pkt. 5.1.3.3 ppkt 2 lit. d) SIWZ ujął w Wykazie
następującą inwestycję: „Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i
Żeromskiego w Sosnowcu (zadanie nr 2.3)” realizowaną na rzecz Tramwaje Śląskie S.A. w
okresie 20.03.2018 r.
– 17.05.2019 r.

Odwołujący Trakcja wskazał, że pismem z dnia 23 czerwca 2021 r. Zamawiający
skierował do niego wezwanie do złożenia wyjaśnień („Wezwanie”). W treści Wezwania
Zamawiający, w odniesieniu do p. M.:
(a) stwierdził, że z informacji posiadanych przez Zamawiającego, w związku z udziałem
Trakcji w innym postępowaniu, wynika, że w ramach zadania pn. „Przebudowa torowiska w
jezdni w ciągu ul. Mariackiej i Żeromskiego w Sosnowcu (zadanie nr 2.3)” („Zadanie
Sosnowiec”) stanowisko Kierownika budowy obsadzone było przez p. S. S. (a nie przez p.
M.);
(b) wezwał do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy posiadaną informacją a treścią Wykazu;
(c) zauważył, że niezależnie od powyższej rozbieżności, w ramach Zadania Sosnowiec
przypisano p. M.
doświadczenie wynoszące 14 miesięcy, gdy tymczasem zgodnie z
warunkiem należało się wykazać doświadczeniem wynoszącym 24 miesiące, w związku z
czym wezwał do uzupełnienia Wykazu o inne doświadczenia p. M..
Odwołujący wskazał, że w odpowiedzi na treść wezwania skierował do Zamawiającego
pismo z dnia 30 czerwca 2021. („wyjaśnienia”), w którym, w odniesieniu do p. M.:
(a) wskazał, że przypisanie mu doświadczenia zdobytego w ramach Zadania Sosnowiec
miało charakter omyłki;
(b) podkreślił, że p. M. posiada wymagane przez Zamawiającego w pkt. 5.1.3.3 ppkt 2 lit. d)
SIWZ doświadczenie i przedstawił je w treści pisma oraz załączonego Wykazu;
(c) zauważył, kierując się ostrożnością, że w niniejszej sytuacji nie doszło do wypełnienia
przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp (w szczególności nie
zmaterializowała się przesłanka w postaci istotnego wpływu na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
Odwołujący Trakcja wskazał, że pismem z dnia 2 lipca 2021 r. Zamawiający
poinformował go o wykluczeniu z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 17
Pzp.
Odwołujący wskazał, że nie zgadza się z czynnością zamawiającego. Argumentował,
że zastosowanie sankcji w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego dopuszczalne jest jedynie, gdy, ponad wszelką wątpliwość, spełnione zostały
wszystkie przesłanki, o których mowa w stosownym przepisie (w analizowanym przypadku -
w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp)
. Zdaniem odwołującego Trakcja nie jest możliwa interpretacja
rozszerzająca przesłanek odnoszących się do wykluczenia z postępowania. Odwołujący
Trakcja wywiódł, że przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, ma na celu sankcjonowanie

przypadków, w których dochodzi do posłużenia się przez wykonawców informacjami
nieprawdziwymi, co nakierowane jest na wykreowanie u zamawiającego mylnego
wyobrażenia na temat rzeczywistości. Tymczasem jego działaniu nie sposób przypisać
takiego celu.
Zdaniem odwołującego Trakcja brak wywarcia chociażby potencjalnego wpływu na
decyzje Zamawiającego przez informacje podane w Wykazie wynika z tego, że zgodnie z
treścią warunku z pkt. 5.1.3.3 pkt 2 lit. d) SIWZ, warunek może zostać uznany za spełniony,
gdy wykonawca wykaże, że Ekspert 11 posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie.
Tymczasem, jak wynika z
treści Wykazu, przypisany p. M. okres pełnienia funkcji w ramach
Zadania Sosnowiec wynosi 14 miesięcy (łącznie z zadaniami wskazanymi w ramach
kryterium
– 19 miesięcy). Odwołujący Tracja wskazał, że Zamawiający zignorował fakt, że
n
ie tylko nie doszło do wywarcia wpływu na decyzję Zamawiającego, ale i nie mogło do tego
dojść również potencjalnie. Nawet bowiem, gdyby Zamawiający nie zidentyfikował
wadliwości jego oświadczenia, to i tak Zamawiający nie mógłby uznać, że warunek w
zakresie Eksperta 11 jest spełniony (wszak nie pozwala na to 14-miesięczne
doświadczenie). Według odwołującego Trakcja należy przeprowadzić test sprowadzający się
do odpowiedzi na następujące pytanie: czy gdyby podana (nieprawdziwa) informacja była
informacją prawdziwą, to zamawiający podjąłby określoną decyzję (np. o przyznaniu
punktów czy wyborze oferty)? Zdaniem odwołującego Trakcja, wymóg ten (ustalenie wpływu
na decyzję Zamawiającego) nie został spełniony – nawet bowiem, gdyby informacja o
Zadaniu Sosnowiec była prawdziwa (i p. M. zdobyłby doświadczenie w ramach tej
inwestycji), to decyzja Zamawiającego nie zmieniłaby się – nadal musiałby on uznać, że
warunek, o którym mowa w pkt. 5.1.3.3 pkt 2 lit. d) SIWZ nie jest spełniony.
Odwołujący Trakcja argumentował, że w zawiadomieniu o wykluczeniu go z
postępowania zamawiający wskazał, iż informacja o doświadczeniu p. M. podana została „z
zamiarem i
w celu wykazania spełnienia warunku i uzyskania jak największej liczby punktów
w danym kryterium” (pkt 11 pisma z 2 lipca 2021 roku). Zdaniem odwołującego Trakcja,
k
ażda informacja przekazywana przez wykonawcę zamawiającemu w postępowaniu o
udzielenie zam
ówienia publicznego składana jest w celu (i z zamiarem) przekonania
zamawiającego co do spełnienia wymogów nakreślonych w dokumentacji postępowania
(najczęściej dotyczy to warunków lub kryteriów, ale może dotyczyć także innych aspektów,
jak np. zgodności oferty z SIWZ). Nie można postawić znaku równości pomiędzy
przedstawieniem informacji w określonym celu, a zaistnieniem wpływu, o którym mowa w art.
24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
Odwołujący Trakcja wskazał, że zamawiający prezentuje pogląd, zgodnie z którym
wpływ, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp ma wynikać z tego, że, gdyby informacja o
doświadczeniu p. M. w ramach Zadania Sosnowiec nie została zweryfikowana, to

brakowałoby już tylko kilku miesięcy do wykazania spełnienia warunku udziału w
Postępowaniu. Według odwołującego Trakcja, Zamawiający tym samym jednoznacznie
wskazał, że przypisanie p. M. doświadczenia zdobytego w ramach Zadania Sosnowiec nie
mogło wywrzeć nawet potencjalnego wpływu na jego decyzje. W celu wywarcia
potencjalnego wpływu na jego decyzje niezbędne jest spełnienie dodatkowego wymogu,
jakim jest wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

Odwołujący Trakcja wskazał ponadto, że Zamawiający argumentował, iż o wpływie na
jego
decyzje świadczy to, że zastąpienie doświadczenia p. M. wskazanego w Wykazie innym
doświadczeniem może rzutować na przyznaną punktację. Odwołujący podkreślał, że to sam
Zamawiający zdecydował się na badanie w ramach kryterium oceny ofert doświadczenia
personelu badanego w ramach warunków udziału. To też Zamawiający podjął decyzję o
zastosowaniu w p
ostępowaniu tzw. procedury odwróconej. Rzeczywiście zatem możliwa jest
sytuacja, o której mówi Zamawiający (zmiana rankingu ofert w przypadku zastosowania art.
26 ust. 3 Pzp). Stanowi to jednak konsekwencję brzmienia przepisów Pzp i decyzji
Zamawiającego.

Odwołujący Trakcja wywiódł także, że argument o braku dopuszczalności
zastępowania informacji nieprawdziwych prawdziwymi znajduje zastosowanie do
przypadków, w których informacja nieprawdziwa pozwala (przy założeniu braku jej
zweryf
ikowania przez Zamawiającego) na uznanie, że wymóg z SIWZ jest spełniony.

Odwołujący Trakcja zwrócił uwagę, że na brak jakiegokolwiek celu w prezentowaniu
informacji o doświadczeniu p. M. w kontekście Zadania Sosnowiec. Gdyby jego intencją było
rzeczywiście wprowadzenie Zamawiającego w błąd, to przypisałby on p. M. doświadczenie,
które potwierdzałoby spełnienie warunków udziału (tj. minimum 24-miesięczne). Zdaniem
odwołującego omyłkowo wskazana w Wykazie informacja działa na jego niekorzyść.
Odwołujący wskazał, że w innej ofercie prezentował Zamawiającemu informacje, że w
ramach Zadania Sosnowiec doświadczenie nabywała inna osoba. Twierdzenie zatem, że
przyczyną złożenia informacji odnośnie p. M. może być cokolwiek innego niż ludzka omyłka
jest pozbawione podstaw.

Odwołujący Trakcja, w uzasadnieniu zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia
oferty ZUE S.A. z postępowania podniósł, że jak wynika z treści SIWZ (pkt 14.2.9.1),
Zamawiający wymagał, aby wypełniony przez wykonawców Wykaz Płatności uwzględniał
narzucony przez Zamawiającego sposób kalkulacji poszczególnych pozycji. W niektórych
przypadkach Zamawiający narzucił bezwzględnie wiążący wykonawców sposób wypełnienia
Wykazu Płatności, wskazując, że przyjąć należy określony „sztywno” poziom procentowy.
Tak było m. in. w przypadku poz. 4 Wykazu Płatności, odnoszącej się do wyceny dla
opracowania Dokumentacji Powykona
wczej BIM. Odwołujący Trakcja wskazał, że

Zamawiający nie pozostawił w tym przypadku wykonawcom żadnej swobody, przyjmując, że
istnieje jeden tylko akceptowalny poziom procentowy dla wyceny tej pozycji i wynosi on 2%.
Odwołujący Trakcja zwrócił także uwagę, że Zamawiający wskazał w pkt. 14.2.9.4 SIWZ, że
wszystkie kwoty (wartości) należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Odwołujący Trakcja podniósł, iż Wykonawca ZUE S.A. wycenił swoją ofertę na kwotę
652.148.
064,55 zł (jest to kwota netto, bez kwoty warunkowej). Zestawiając tę kwotę z
wyceną poz. 4 Wykazu Płatności (13.000.000, zł), okazuje się, że wykonawca ZUE S.A.
wycenił tę pozycję na poziomie wynoszącym 1,99341%. Uwzględniając wymóg zaokrąglania
kwot do drugiego miejsca po przecinku,
otrzymujemy wycenę na poziomie 1,99%, a nie, jak
wymagał tego Zamawiający, 2%. Zdaniem odwołującego Trakcja powyższe świadczy o
niezgodności oferty ZUE S.A. z SIWZ.
Odwołujący Trakcja podniósł, że Wykaz Płatności stanowi element oferty. Wskazuje
na to
sam Zamawiający:
a) czyniąc ten dokument obligatoryjnym elementem oferty (pkt 11.10.2 SIWZ);
b) wskazując, że oferta zostanie odrzucona w przypadku przekroczenia narzuconych limitów
(pkt 14.2.11 SIWZ);
c) przywołując Wykaz Płatności jako podstawę wynagrodzenia w § 3 ust. 2 Aktu Umowy;
d) definiując w Subklauzuli 1.1.1.6 Szczególnych Warunków Kontraktu Wykaz Płatności jako
integralną część Kontraktu.

Zdaniem odwołującego Trakcja, bez znaczenia przy tym pozostaje, że niezgodność
ta dotyczy jedynie j
ednej pozycji. Zamawiający, decydując się na narzucenie na
wykonawców obowiązków w postaci wypełniania Wykazu Płatności w określony sposób,
zobligowany jest do weryfikacji ofert przez pryzmat postawionych przez siebie wymagań.
Ponadto
– narzucone przez Zamawiającego obostrzenia nie odnoszą się do formy oferty,
lecz jej treści (skoro Wykaz Płatności ma istotne znaczenie na etapie rozliczenia kontraktu).

Według odwołującego Trakcja, w zaistniałej sytuacji nie ma możliwości zastosowania
art. 87 ust. 2 pkt 3 P
zp. Nie istnieją bowiem jakiekolwiek podstawy pozwalające przyjąć, że
owa wadliwość nie była zamierzona. Ponadto odwołujący Trakcja argumentował, że
Zamawiający nie ma wiedzy w jaki sposób ta wadliwość mogłaby zostać naprawiona (przy
czym istnieje szereg p
otencjalnych możliwości jej poprawienia). Według odwołującego
Trakcja,
ingerencja Zamawiającego w treść Wykazu Płatności musiałaby zostać
potraktowana jako negocjacje w zakresie treści oferty i próbę dostosowania jej do wymogów
SIWZ (co jest niedopuszczaln
e w świetle art. 87 ust. 1 Pzp).

Odwołujący ZUE w sprawie o sygn. akt KIO 2095/21 zarzucił zamawiającemu
naruszenie:
I.
w odniesieniu do Budimex Budownictwo sp. z o.o.:

1. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Budimex
Budownictwo sp. z o.o. mimo faktu, iż wykonawca ten lekkomyślnie lub niedbale
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a to związane z przedstawieniem informacji:
a.
że wskazana przez nią osoba M. Ch. na stanowisko „Menedżer BIM” zajmowała takie
stanowisko („Menedżer BIM”) na zadaniu pod nazwą „Budowa Mareckiego Centrum
Edukacyjno-Rekr
eacyjnego w Markach”
podczas gdy
nie jest to prawdą, osoba ta nie pełniła takiej funkcji, a jak potwierdził Zamawiający na
tym zadaniu (Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.) osoba ta zajmowała stanowisko
„pracownika biura technicznego BIM” a tym samym wykonawca ten podał
nieprawdziwe informacje odnoszące się do spełnienia warunku, o którym mowa w pkt
5.1.3.3. ppkt 2h SIWZ, co też było podstawą zaproszenia tegoż wykonawcy do wzięcia
udziału w aukcji
b.
że wskazana przez nią osoba M. Ch. – dla uzyskania punktów w podkryterium nr 1 z
pkt 15.2.3.1 rozdziału I SIWZ (Doświadczenie Menedżera BIM – Eksperta nr 15) –
posiada doświadczenie na stanowisku Menedżera BIM w koordynacji wielobranżowej
modeli BIM zdobyte podczas realizacji inwestycji pn. „Remont, przebudowa i
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2, im. Żołnierzy AK II rejonu „Celków” przy ul.
Szkolnej 9 w Markach”, dla której to inwestycji miały być wykonane w postaci modeli
BIM 4 opracowania branżowe w zakresie projektowania (w zakresie projektu
wykonawcze
go) w branżach architektoniczna, konstrukcyjna, instalacje sanitarne oraz
instalacje elektryczne/teletechniczne
podczas gdy
nie jest to prawdą, Pan M. Ch. nie posiada wymaganego doświadczenia na
stanowisku Menedżera BIM na tym zadaniu, gdyż na zadaniu tym nie wykonano (co
potwierdził jednoznacznie Zamawiający z tegoż zadania) opracowań branżowych w
postaci modeli BIM w zakresie projektowania (w zakresie projektu wykonawczego),
mając przy tym w szczególności na uwadze, że zgodnie z pkt 5.2.3.1 SIWZ przez
osobę na stanowisku Menedżera BIM lub równoważnym należy rozumieć osobę
odpowiedzialną za stosowanie podczas realizacji inwestycji uzgodnionych standardów
BI
M, a na podstawie tej informacji Zamawiający przyznał wykonawcy 1 punkt w
ramach oceny ofert
c.
że wyznaczona przez niego osoba Pana M. K. posiada doświadczenie na stanowisku
Kierownika Robót nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania

o
fert, przy zrealizowaniu całości budowy instalacji PV o mocy minimum 100 kW, w
budynku przemysłowym lub budynku użyteczności publicznej, które miała zdobyć na
zadaniu pod nazwą budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego PKN Orlen S.A. w
Płocku
podczas gdy
nie j
est to prawdą, gdyż na tym zadaniu dokonano budowy instalacji PV
(fotowoltaicznych) o mocy 94 kW, a nie minimum 100 kW, a na podstawie tego
oświadczenia zostało uznane, że wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3.3. ppkt 2f SIWZ, i wykonawca ten został
zaproszony do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej
d.
że wyznaczona przez niego osoba Pana A. F. M. L. posiada doświadczenie na
stanowisku równorzędnym w zakresie zarządzania kontraktami (do Dyrektora
Kontraktu, Kierownika Z
espołu Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera
Rezydenta) nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
na 2 inwestycjach (umowach) obejmujących budowę budynku przemysłowego o
wysokim stopniu złożoności funkcjonalno-technologicznej związanej z energetyką, o
kubaturze co najmniej 30 000 m3 każdy, przez okres co najmniej 12 miesięcy na
każdej, o wartości robót (umowy) co najmniej 100 mln PLN netto każda, które to
doświadczenie miał nabyć na zadaniach o nazwach (skróconych) TB03 oraz TB05,
podczas gdy
nie jest to prawdą, gdyż Pan A. M. nie był zaangażowany na potrzeby realizacji
zadania TB05, a odnośnie zadania TB03 zajmował inne stanowisko niż wymagane
warunkiem (zajmował stanowisko specjalisty), a na podstawie tego oświadczenia
wykonawcy zostało uznane, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 5.1.3.3. ppkt 2a SIWZ, i wykonawca ten został zaproszony do
wzięcia udziału w aukcji elektronicznej
e.
że wyznaczona przez niego osoba Pana A. F. M. L. posiada doświadczenie nabyte w
okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na inwestycji o nazwie
(skróconej) TB05 przy wykorzystaniu technologii BIM
podczas gdy
nie jest to prawdą, gdyż Pan A. M. nie był zaangażowany na potrzeby zadania TB05,
a na tej podstawie zostało uznane, że wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3.3. ppkt 2a SIWZ, i na tej podstawie został
zaproszony do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej
f.
że wskazana przez nią osoba Pana A. M. – dla uzyskania punktów w podkryterium nr
2 z pkt 15.2.3.2 rozdziału I SIWZ (Doświadczenie Dyrektora Kontraktu – Eksperta nr
8)
– posiada doświadczenie na stanowisku równoważnym w zakresie zarządzania

kontraktami (do Dyrektora Kontraktu, Kierownika Zespołu Wykonawcy, Inżyniera
Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta) na zadaniu, które obejmowało budowę budynku
przemysłowego o wysokim stopniu złożoności funkcjonalno-technologicznej, związany
z energetyką o wartości co najmniej 100 mln PLN, które było realizowane przez okres
co najmniej 12 miesięcy, jak i na nabyte przy realizacji inwestycji (umowy) wykonanej
w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC o wartości robot co najmniej 100 mln zł, przez
okres co najmniej 12 miesięcy, które to doświadczenie miał nabyć na zadaniu o
nazwie (skróconej) TB07
podczas gdy
nie jest to prawdą, gdyż Pan A. M. nie był zaangażowany na potrzeby zadania TB07,
jak i jednocześnie w ramach tego zadania nie wybudowano budynku przemysłowego
o wysokim stopniu złożoności, a na podstawie tej informacji Zamawiający przyznał
wykonawcy 3 punkty w ramach oceny ofert
ewentualnie, gdyby Izba uznała, że ww. (zarzut 1 lit. a - f) wprowadzenie Zamawiającego w
błąd nastąpiło w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, z ostrożności
procesowej,
2. art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Budimex
Budownictwo sp. z o.o. mimo zaistnienia, opisanych wyżej (zarzut nr 1 lit. a – f),
przypadków polegających na podaniu nieprawdziwych informacji przez Budimex
Budownictwo sp.
z o.o., co wprowadziło Zamawiającego w błąd w zakresie uznania, że
wykonawca ten m.in. spełnia warunki udziału w postępowaniu
ewentualnie, gdyby Izba uznała, że nie zachodzą żadne przesłanki do wykluczenia tegoż
wykonawcy, z ostrożności procesowej
3. art. 91a ust. 1, art. 91b ust. 2 punkt 1) w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp
przez przyznanie w kryterium „Doświadczenie personelu Generalnego Wykonawcy” w
ramach oceny ofert Budimex Budownictwo sp. z o.o. 23 punktów,
a. w tym 4 p
unktów w zakresie podkryterium nr 1 określonego w rozdziale I SIWZ pkt
15.2.3.1 (doświadczenie Menedżera BIM – Eksperta nr 15), w tym 1 punktu za to, że
osoba przez niego wskazana (Pan M. Ch.
) posiada doświadczenie na stanowisku
Menedżera BIM w koordynacji wielobranżowej modeli BIM zdobyte podczas realizacji
inwestycji pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2, im.
Żołnierzy AK II rejonu „Celków” przy ul. Szkolnej 9 w Markach”, dla której to inwestycji
miały być wykonane w postaci modeli BIM 4 opracowania branżowe w zakresie
projektowania (w zakresie projektu
wykonawczego) w branżach architektoniczna,
konstrukcyjna, instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne/teletechniczne
podczas gdy

Pan M. Ch.
nie posiada wymaganego doświadczenia na stanowisku Menedżera BIM
na tym zadaniu
– na zadaniu tym nie wykonano (co potwierdził jednoznacznie
Zamawiający z tegoż zadania) opracowań branżowych w postaci modeli BIM w
zakresie projektowania (w zakresie projektu wykonawczego), w
szczególności mając
na uwadze, że zgodnie z pkt 5.2.3.1 SIWZ przez osobę na stanowisku Menedżera
BIM lub równoważnym należy rozumieć osobę odpowiedzialną za stosowanie
podczas realizacji inwestycji uzgodnionych
standardów BIM
b. w tym 3 pun
któw w zakresie podkryterium nr 2 określonego w rozdziale I SIWZ pkt
15.2.3.2 (Doświadczenie Dyrektora Kontraktu – Eksperta nr 8) za to że wskazana
przez nią osoba Pana A. M. – w celu uzyskania punktów w podkryterium nr 2 z pkt
15.2.3.2 rozdziału I SIWZ (Doświadczenie Dyrektora Kontraktu – Eksperta nr 8) –
posiada doświadczenie na stanowisku równoważnym w zakresie zarządzania
kontraktami (do Dyrektora Kontraktu, Kierownika Zespołu Wykonawcy, Inżyniera
Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta) na zadaniu, które obejmowało budowę budynku
przemysłowego o wysokim stopniu złożoności funkcjonalno-technologicznej,
związanego z energetyką o wartości co najmniej 100 mln PLN, które było
realizowane przez okres co najmniej 12 miesięcy, jak i na nabyte przy realizacji
inwestyc
ji (umowy) wykonanej w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC o wartości
robot co najmniej 100 mln zł, przez okres co najmniej 12 miesięcy, które to
doświadczenie miał nabyć na zadaniu o nazwie (skróconej) TB07
podczas gdy
Pan A. M.
nie był zaangażowany na potrzeby zadania TB07, jak i jednocześnie w
ramach tego zadania nie wybudowano budynku przemysłowego o wysokim stopniu
złożoności, a więc nie było podstawy do przyznania wykonawcy 3 punktów
w konsekwencji zatem Budimex Budownictwo sp. z o.o. powinna otrzymać 19
punktów
ewentualnie, tak samo jak w przypadku zarzutu nr 3, gdyby Izba uznała, że nie zachodzą
żadne przesłanki do wykluczenia tegoż wykonawcy, z ostrożności procesowej
4. art. 26 ust. 3 PZP przez zaniechanie wezwania wykonawcy Budimex Budownictwo sp. z
o
.o. w trybie tego przepisu do uzupełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 5.1.3.3. ppkt 2f SIWZ oraz w punkcie o którym mowa w pkt 5.1.3.3. ppkt 2a
SIWZ.

II.
w odniesieniu do Gülermak sp. z o.o. oraz Gülermak Ağir Samayi Inşaat Ve Taahhüt
A.Ş.

5.
art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Gülermak sp. z o.o.
oraz Gülermak Ağir Samayi Inşaat Ve Taahhüt A.Ş. mimo faktu, iż wykonawca ten
lekkomyślnie lub niedbale przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego,
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a to związane z przedstawieniem informacji:
a.
że wskazana przez niego osoba Pan R. K. posiada doświadczenie na stanowisku
Kierownik robót sanitarnych przy budowie sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz przy zrealizowaniu robót instalacyjnych w zakresie instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 30 000 m
3
, jakie miał
zdobyć w ramach realizacji inwestycji dot. budowy II linii Metra w Warszawie w
zakresie etapu I realizacji odcinka wschodniego
– północnego – od szlaku za stacją
„Dworzec Wileński” do stacji „Bródno
podczas gdy
nie jest to prawdą, w ramach przedmiotowej inwestycji nie były wykonywane prace
dotyczące instalacji gazowych, a tym samym wykonawca ten podał nieprawdziwe
informacje odnoszące się do spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.1.3.3. ppkt
2g SIWZ, co też było podstawą zaproszenia tegoż wykonawcy do wzięcia udziału w
aukcji
b.
że wyznaczona przez niego osoba Pana K. P. posiada doświadczenie zawodowe
nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na inwestycji
pod nazwą „Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka
zachodniego
– od szlaku ze stacją C9 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych
za stacją C6” przy wykorzystaniu technologii BIM
podczas gdy
nie jest t
o prawdą, Pan K. P. nie posiada wymaganego doświadczenia gdyż na
zadaniu tym nie wykorzystywano technologii BIM, w
szczególności mając na uwadze,
że realizacja inwestycji przy wykorzystaniu technologii BIM wymaga udziału
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w szczególności Zamawiającego,
który winien opracować i przedstawić wykonawcom tzw. cele BIM, a co na ww.
zadaniu nie miało miejsca, jak i w ogóle PFU na przedmiotowym zadaniu w żadnej
mierze nie odwoływał się do technologii BIM
ewentualnie, gd
yby Izba uznała, że ww. (zarzut 5 lit. a - b) wprowadzenie
Zamawiającego w błąd nastąpiło w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa, z ostrożności procesowej,
6.
art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Gülermak sp. z
o.o. oraz Gülermak Ağir Samayi Inşaat Ve Taahhüt A.Ş. mimo zaistnienia, opisanych

wyżej (zarzut nr 5 lit. a – b), przypadków polegających na podaniu nieprawdziwych
informacji przez Budimex Budownictwo sp. z o.o., co wprowadziło Zamawiającego w błąd
w zakr
esie uznania, że wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu
ewentualnie, gdyby Izba uznała, że nie zachodzą żadne przesłanki do wykluczenia tegoż
wykonawcy, z ostrożności procesowej
7.
art. 26 ust. 3 PZP przez zaniechanie wezwania wykonawcy Gülermak sp. z o.o. oraz
Gülermak Ağir Samayi Inşaat Ve Taahhüt A.Ş. w trybie tego przepisu do uzupełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.3.3. ppkt 2g SIWZ (zarzut
nr 5 lit a) oraz w punkcie o którym mowa w pkt 5.1.3.3. ppkt 2a SIWZ (zarzut nr 5 lit. b).

Odwołujący ZUE w sprawie o sygn. akt KIO 2095/21 wniósł o nakazanie
zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności badania i oceny ofert oraz
2)
zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji, przeprowadzenie ponownej oceny ofert, a w jej
ramach wykluczenia wykonawców a. Budimex Budownictwo sp. z o.o. oraz b. Gülermak
sp. z o.o. oraz Gülermak Ağir Samayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş. z udziału w postępowaniu,
ew
entualnie w braku zaistnienia przesłanek do ich wykluczenia,
3)
dokonania wezwania w trybie art. 26 ust. 3 PZP, jak i ewentualnie dokonanie właściwego
przeliczenia punktów, jakie powinien otrzymać Budimex Budownictwo sp. z o.o.

W uzasadnieniu odwołania odwołujący ZUE wskazał, w odniesieniu do zarzutu podania
nieprawdy przez wykonawcę Budimex Budownictwo (BB), że BB w odniesieniu do osoby
proponowanej
na stanowisko Menedżer BIM (Ekspert nr 15) wskazała Pana M. Ch. Wedle
wypełnionego przez BB załącznika nr 5 („Wykaz proponowanego personelu”, dalej jako
„Wykaz”) przedstawionego przez tegoż wykonawcę, osoba ta w ramach zadania pn.
Budowa Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Markach” realizowanego dla
Mareckich Inwestycji Miejskich sp. z
o.o. z siedzibą w Markach była zaangażowana na
stanowisko „Menedżer BIM”. Oświadczenie to było związane ze spełnieniem warunku
udziału w postępowaniu, który został określony w pkt 5.1.3.3. ppkt 2h SIWZ, zgodnie z
którym Wykonawca miał posiadać co najmniej jedną osobę, która była zatrudniona na
stanowisku „Menedżer BIM albo równoważnym do Menedżera BIM według definicji
wskazanej w SIWZ”.
Zdaniem odwołującego ZUE powyższe nie jest prawdą. Odwołujący ZUE podniósł, że
zwrócił się do ww. Zamawiającego (Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.) który to w swoim
piśmie z dnia 8 lipca 2021 r. na pytanie zadane przez niego wskazał, że Pan M. Ch. był
pracownikiem biura technicznego BIM.
Jednocześnie Zamawiający ten wskazał
jednoznacznie, że ww. osoba nie była zgłoszona przez wykonawcę jako pełniąca na tym

zadaniu funkcję Menedżera BIM. W konsekwencji odwołujący ZUE uważał, że mamy do
czynienia z podaniem nieprawdy przez BB w przedstawionym wykazie.
Odwołujący ZUE wskazał, że ponadto wykonawcy mogli otrzymać maksymalnie 4 punkty
w zakresie kryterium
pozacenowego „Doświadczenie Personelu Generalnego Wykonawcy”
podkryterium nr 1 z
pkt 15.2.3.1 rozdziału I SIWZ (Doświadczenie Menedżera BIM –
Eksperta nr 15).
Odwołujący ZUE wskazał, wykonawcy mogli zdobyć:
- 15.2.3.1 lit. a SIWZ -
po 1 pkt za każdą inwestycję wskazaną w odpowiednim załączniku,
gdzie wskazywana osoba mogła wykazać się minimum 6 miesięcznym doświadczeniem na
stanowisku Menedżera BIM lub równoważnym, w koordynacji wielobranżowej modeli BIM
zdobyte podczas realiz
acji inwestycji o kubaturze co najmniej 20.000 m3, dla której
wykonano w postaci modeli BIM co najmniej 3 opracowania branżowe (minimum branża
architektoniczna lub konstrukcyjna praz 2 branże instalacyjne) w zakresie projektowania (w
zakresie projektu wyko
nawczego), jednakże maksymalnie 2 pkt
- 15.2.3.1 lit. b SIWZ
– po 1 pkt za każdą inwestycję wskazaną w odpowiednim załączniku,
gdzie wskazywana osoba mogła wykazać się minimum 6 miesięcznym doświadczeniem na
stanowisku Menedżera BIM lub równoważnym, w stosowaniu metodyki BIM (podczas
realizacji robót budowlanych) zdobyte podczas realizacji inwestycji o kubaturze obiektów co
najmniej 20 000 m3, jednakże maksymalnie 2 pkt.
Odwołujący ZUE argumentował, że w konsekwencji przez wskazanie 4 inwestycji (2 dla
koordynacji wielobranżowych modeli BIM dla inwestycji, dla których w postaci modelu BIM
wykonano konkretne opracowania
branżowe w zakresie projektu wykonawczego oraz 2 dla
stosowania metodyki BIM na tapie r
ealizacyjnym) wykonawcy mogli uzyskać maksymalnie 4
punkty.
Tyle punktów zdobył BB w ramach tego podkryterium 15.2.3.1 (doświadczenie
Menedżera BIM – eksperta nr 15).
Odwołujący ZUE podniósł, że BB podało nieprawdziwe informacje, które spowodowały
przyznanie mu
tych punktów. Otóż bowiem w odniesieniu do podkryterium 15.2.3.1 lit. a –
doświadczenie polegające na koordynacji wielobranżowych modeli BIM w realizacji
inwestycji dla której wykonano w postaci modeli BIM co najmniej 3 opracowania branżowe
(minimum
branża architektoniczna lub konstrukcyjna praz 2 branże instalacyjne) w zakresie
projektowania (w zakresie projektu wykonawczego)
– BB wskazało, że:
Pan M. Ch.
posiada wymagane doświadczenie na odpowiednim stanowisku zdobyte na
zadaniu pod nazwą: „Remont, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2, im.
Żołnierzy AK II rejonu „Celków” przy ul. Szkolnej 9 w Markach
” realizowanych dla Mareckich
Inwestycji Miejskich sp. z o.o. dla której - jak napisało BB - „wykonano w postaci Modeli BIM
4 opracowania branżowe w zakresie projektowania (w zakresie projektu wykonawczego), w
branżach: a) architektoniczna, b) konstrukcyjna, c) instalacje sanitarne, d) instalacje
elektryczne/teletechniczne”.

Odwołujący ZUE wskazał, że uzyskał przed terminem na wniesienie odwołania pismo
od Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z którego wynika, że wykonawca na tym zadaniu
(realizowanym w formule projektuj i buduj) nie dostarczał projektów wykonawczych w postaci
modelów BIM, jak i że podczas realizacji tej inwestycji żadne takie modele nie były
wykorzystywane.
Zdaniem odwołującego ZUE powstaje pytanie, skoro takie projekty nie były
zapewniane przez
wykonawcę, w jaki sposób oświadczenie BB, jakoby Pan M. Ch. zdobył
wymagane doświadczenie w koordynacji wielobranżowej modeli BIM w realizacji inwestycji
dla której wykonano w postaci modeli BIM co najmniej 3 opracowania branżowe (minimum
branża architektoniczna lub konstrukcyjna praz 2 branże instalacyjne) w zakresie
projektowania (w zakresie projektu wykonawczego), skoro jak wska
zuje Zamawiający – na
tym zadaniu
– wykonawca nie zapewniał takich projektów wykonawczych?

Odwołujący ZUE podkreślał, że zgodnie z pkt 5.2.3.1 SIWZ przez osobę na
stanowisku Menedżera BIM lub równoważnym należy rozumieć osobę odpowiedzialną za
stosowanie podczas realizacji inwestycji uzgodnionych standardów BIM (…). W
konsekwencji w sytuacji gdy Zamawiający wskazuje, że żadne takie projekty wykonawcze (w
standardzie BIM) nie były realizowane, nie sposób uznać, aby mogło mieć miejsce ich
uzgodnienie.

Odwołujący ZUE zwrócił także uwagę, że porównanie obu pism pochodzących od
Mareckich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. (a więc pisma z numerem środkowym 2591 i 2592)
pokazuje, że jak na zadaniu dotyczącym „Budowa Mareckiego Centrum Edukacyjno-
Rekreacyjnego w Markach

” inwestycja ta była oparta o standardy BIM (MIM sp. z o.o. w
odpowiedzi na zapytanie Odwołującego przekazały te standardy w załączeniu), tak w
odniesieniu do obecnie omawianego zadania („Remont, przebudowa i rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 2
, im. Żołnierzy AK II rejonu „Celków” przy ul. Szkolnej 9 w Markach
”), gdzie
BB oświadczyło, że wykonano dla niej w postaci modeli BIM co najmniej 3 opracowania
branżowe (minimum branża architektoniczna lub konstrukcyjna praz 2 branże instalacyjne) w
zakresie projektowania (w zakresie projektu
wykonawczego)¸ przedmiotowy Zamawiający
(MIM sp. z o.o.) nie wskazał na istnienie takich standardów. Tak więc według odwołującego
ZUE
Zamawiający ten rozumie realia związane z technologią BIM, skoro wskazuje, że na
je
dnym zadaniu standardy takie istniały, a na drugim nie. Zdaniem odwołującego ZUE
p
okazuje to na nieprawdziwość twierdzeń ujętych w Wykazie złożonym przez BB.

Kolejno odwołujący ZUE podniósł, że Zamawiający dalej postawił wymóg, aby
wykonawcy mogli się wykazać osobą, która miała pełnić funkcję kierownika robót
elektrycznych i elektroenergetycznych (ekspert nr 13). Wedle pkt 5.1.3.3 pkt 2f) osoba taka
musiała mieć

− uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
- co najmniej 24-
miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy
lub Kierownika Robót elektrycznych i elektroenergetycznych, nabyte w ciągu ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert, przy zrealizowaniu roboty lub robót budowlanych
obejmującej / obejmujących budowę lub przebudowę instalacji elektrycznych dla co najmniej
1 budynku przemysłowego lub budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 30
000 m3 i mocy elektrycznej zapotrzebowanej 2MW
każda,
-
doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, nabyte w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przy zrealizowaniu całości budowy
lub przebudowy instalacji PV o mocy minimum 100kW, w budynku
przemysłowym lub
budynku użyteczności publicznej.

Odwołujący ZUE podniósł, że BB wskazało, że dysponuje Panem M. K., który to –
wedle tego, co
BB zapisało w JEDZ posiada:
− uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
− co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót
elektrycznych i elekt
roenergetycznych, nabyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert, przy zrealizowaniu robót budowlanych obejmujących budowę
instalacji elektrycznych dla co najmniej 1 budynku przemysłowego o kubaturze co najmniej
30 000 m3 i mocy elek
trycznej zapotrzebowanej 2MW każda, tj.: -09.04.2020- 18.12.2020:
budowa Centrum Badawczo -
Rozwojowego PKN Orlen S.A. w Płocku; 01.09.2016-
30.06.2019: "LOTOS PROJEKT EFRA"; oraz
− doświadczenie na stanowisku Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych,
nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przy zrealizowaniu
całości budowy instalacji PV o mocy minimum 100kW, w budynku przemysłowym, tj.: -
09.04.2020-18.12.2020: budowa Centrum Badawczo
– Rozwojowego PKN Orlen S.A. w
Płocku; 01.09.2016-30.06.2019: "LOTOS PROJEKT EFRA".
Odwołujący ZUE podniósł, że na tym zadaniu instalacja PV (czyli instalacja
fotowoltaiczna, PV jest skrótem od PhotoVoltaic) nie miała mocy 100kW, co wskazywane
jest na oficjalnej stronie Budimex,
gdzie cytowane są słowa Artura Popko, Prezesa Zarządu
Budimex S.A. Wedle
oświadczenia osoby reprezentującej Budimex S.A. na tym zadaniu
(Centrum Badawczo-Rozwojowe P
KN Orlen S.A. w Płocku) mieliśmy do czynienia z
instalacją fotowoltaiczną i carport – łącznie o mocy 94kWp (kWp to moc, jaką maksymalnie

mogą osiągnąć urządzenia fotowoltaiczne). W konsekwencji moc instalacji to maksymalnie
94 kW, a nie min. 100 kW
– jak oświadczył to BB w dokumencie JEDZ.

Odwołujący ZUE podniósł także, że ponadto nieprawdziwe informacje dotyczą również
osoby wskazanej przez BB na stanowisko Dyrektora Kontraktu.
Wymóg ten brzmiał (pkt 5.1.3.3 pkt 2 lit. a SIWZ):
-
co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Dyrektora Kontraktu,
Kierownika Zespołu Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta lub równorzędne
w zakresie zarządzania kontraktami, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert, w tym co najmniej 2 inwestycjach (umowach) obejmujących budowę
lub przebudowę budynku przemysłowego lub budynku użyteczności publicznej, o kubaturze
co najmniej 30 000 m3 każdy, przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej, a jeżeli
kontrakt trwał krócej – przez cały okres kontraktu, o wartości robót (umowy) co najmniej 100
mln PLN netto każda [dalej „1 Wymóg”], oraz
-
doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminy
składania ofert na co najmniej 1 inwestycji zrealizowanej przy wykorzystaniu technologii BIM
[dalej „2 Wymóg”].
Przy czym istniała możliwość, aby wskazać jedną inwestycję dla obu wymagań.

Odwołujący wskazał, że BB podało jako osobę na stanowisko Dyrektora Kontraktu
Pana A. F. M. L.
(w skrótowej formie A. M., w języku hiszpańskim w bardziej oficjalnych
dokumentach przedstawia się daną osobę podając jej pierwsze i drugie imię oraz nazwisko
po ojcu i nazwisko po matce
– tak więc A. to pierwsze imię, F. drugie, M. nazwisko po ojcu,
L. nazwisko po
matce. W mniej sformalizowanych okolicznościach Hiszpanie posługują się
pierwszym imieniem oraz nazwiskiem ojca
– czyli w niniejszym przypadku A. M.).

Odwołujący ZUE podniósł, że BB wskazało w Wykazie, że osoba ta posiada
doświadczenie celem spełnienia pierwszego z wymogów [1 Wymóg]
-
inwestycję skrótowo opisaną jako „TB05” – w okresie 14 czerwca 2013 r. do 31 maja 2019
r., oraz
-
inwestycję skrótowo opisano jako „TB03” – w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 lipca
2020 r.”
Przy czym na tych inwestycjach Pan A. M.
miał zajmować, wedle oświadczenia BB,
stanowisko równoważne w zakresie zarządzania kontraktami (to jest równoważne do
stanowiska Dyrektora Kontraktu, Kierownika Zespołu Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu czy
Inżyniera Rezydenta).
Odwołujący ZUE podniósł, że jak wynika z CV wskazanego Pana, zamieszczonego
na serwisie Linkedin,
Pan ten rzeczywiście wykonywał prace na zadaniu TB03 ale nie na
wskazanym przez BB stanowisku
– a więc nie na stanowisku równorzędnym w zakresie

zarządzania kontraktami do stanowiska Dyrektora Kontraktu. Kierownika Zespołu
Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu czy Inżyniera Rezydenta, tylko na stanowisku „civil
engineering nuclear specialist” czyli stanowisku, które odpowiada inżynierowi – specjaliście
do spraw inżynierii nuklearnej. Natomiast Pan A. M. w ogóle nie wskazuje jakoby realizował
prace na zadaniu TB05.
Wskazuje przy tym, że był on „project manager for construction
management” na zadaniu TB016 (a więc zadaniu niewskazywanym w Wykazie przez BB).
Zdaniem odwołującego ZUE, po pierwsze nie sposób uznać, aby osoba ta mogła
mieć doświadczenie na inwestycji TB05, skoro sama nie podaje tych danych w swoim CV.
Po drugie nie
sposób uznać, aby osoba ta zajmowała stanowisko równorzędne do m.in.
Dyrektora
Kontraktu, związane z zarządzeniem kontraktem na zadaniu TB03, skoro na tym
zadaniu
pełniła jedynie funkcję specjalisty (przy czym wskazania wymaga, że Pan ten
odróżnia stanowiska związane z zarządzeniem oraz byciem specjalistą, skoro na zadaniu
TB016
– które nie było wskazane w Wykazie jako spełniające warunek udziału w
postępowaniu – Pan ten wskazał, że zajmował stanowisko „Project Manager”, a więc
Menedżer Projektu, natomiast na zadaniu TB03 wskazał, że był jedynie specjalistą).
Zdaniem odwołującego ZUE w konsekwencji Pan A. M. nie spełnia Wymogu 1 – nie
sprawował on takiej funkcji na zadaniu TB03, tylko stanowisko specjalisty, a w realizacji
zadania TB05, wedle
jego własnego CV, nie uczestniczył. Odwołujący ZUE zauważył też, że
zadanie TB03 polegało na budowie budynku TOKAMAK, Hali Montażowej oraz budynków
pomocniczych.
Zdaniem odwołującego ZUE nie można uznać, by osoba zajmująca
stanowisko inżyniera specjalisty ds. inżynierii nuklearnej mogła zarządzać procesem budowy
budynków (TB016 dotyczyło przy tym zagospodarowania terenu). Odwołujący ZUE wywiódł,
że zadanie TB03 jest olbrzymim zadaniem, które rozpoczęło się w kwietniu 2013r i trwa
dalej. Nie sposób uznać, aby osoba będąca specjalistą ds. inżynierii nuklearnej „przejęła”
taki kontrakt w
zarządzanie na okres ponad roku (przypomnienia wymaga, że w tym
Wymogu nr 1 minimalne doświadczenie na każdej z inwestycji wynosiło 12 miesięcy) i go nie
kończąc.
Ponadto na Wymóg nr 2 BB wskazał, że Pan A. M. zajmował wymagane stanowisko
na zadaniu nr TB
05. A jak już zostało to wskazane wyżej – w CV tego Pana nie ma w ogóle
doświadczenia związanego z zadaniem TB05. Uzasadnia to również twierdzenie o podaniu
nieprawdy w tym zakresie.

Odwołujący ZUE podniósł ponadto, że Pan A. M. został także wskazany w Wykazie
celem uzyskania dodatkowych
punktów w kryterium pozacenowym, o którym mowa w pkt
15.2.3.2 podkryterium nr 2, za
co BB dostał 3 punkty łącznie. W tym Wykazie (celem
uzyskania punktów) wskazana została Inwestycja TB07 pod nazwą „Projekt i budowa
budynk
ów nr 64, 67, 68 i 69 badawczego reaktora termojądrowego ITER (Międzynarodowy

Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny) w Cadarache (Francja)”. Odwołujący ZUE
wskazał, że wymogi aby uzyskać dodatkowe punkty brzmią następująco:
a. 1 pkt za doświadczenie „zarządcze” w realizacji inwestycji (umowy) obejmującej budowę
lub przebudowę budynku przemysłowego lub budynku użyteczności publicznej o wartości
robót co najmniej 100 mln zł netto, przez okres co najmniej 12 miesięcy (lit. a) lub
b. 2 pkt za doświadczenie „zarządcze” w realizacji inwestycji (umowy) wykonanej w oparciu o
warunki kontraktowe FIDIC o wartości robót co najmniej 100 mln zł netto, przez okres co
najmniej 12 miesięcy (lit. b)
przy czym jeżeli wykonawca spełni oba wymogi jednym zadaniem otrzyma 3 punkty.
Odwołujący ZUE wskazał także, że Zamawiający zdefiniował dnia 9 lutego 2021 r.
(zmiana do SIWZ) budynki przemysłowe oraz budynki użyteczności publicznej.
Zgodnie z przedmiotową zmianą przez budynki przemysłowe lub budynki
użyteczności publicznej należy rozumieć budynki o wysokim stopniu złożoności funkcjonalno
- technologicznej, tj.
: budynki przemysłowe, takie jak budynki produkcyjne, budynki związane
z energetyką, hale warsztatowe i produkcyjne, budynki kolejowe (nastawnie, podstacje
t
rakcyjne, budynki lokalnych centrów sterowania, warsztaty utrzymania taboru kolejowego,
wagonownie, myjnie taboru kolejowego), zajezdnie tramwajowe, autobusowe, trolejbusowe,
stacje techniczno
– postojowe metra lub budynki użyteczności publicznej w rozumieniu § 3
pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z
2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), z ograniczeniem do szpitali oraz budynków przeznaczonych
do obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, takich jak budynki dworcowe wraz z infrastrukturą stacyjną, porty lotnicze,
stacje metra.
Odwołujący ZUE wskazał, ze w ramach zadania TB07 zostały natomiast wykonane
takie budynki jak
- 67 zbiornik zimnej i ciep
łej wody oraz chłodnie kominowe,
- 68 przepompownia,
-
69 budynek wymienników ciepła,
-
64 budynek urządzeń do uzdatniania wody.
Odwołujący ZUE podniósł, że żaden z tych budynków (a tylko 64 i 69 są budynkami)
nie spełnia definicji budynku przemysłowego wedle SIWZ.
Argumentował, że porównanie CV Pana A. M. z Wykazem, jaki został przedstawiony
przez BB, pokazuje, że Pan M. w ogóle nie pełnił na tym zadaniu wymaganej funkcji
(„zarządczej” – to jest stanowiska równorzędnego w zakresie zarządzania kontraktami do
Dyrektora Kontaktu etc.). W konsekwencji potwierdza to podanie nieprawdy, jak i
jednocześnie nieprawidłowe przyznanie 3 punktów w tym podkryterium (skoro w ogóle Pan

M.
nie był na tym zadaniu zaangażowany, w tym z pewnością nie na stanowisku
równoważnym do Dyrektora Kontraktu).
Odwołujący ZUE zwrócił uwagę, że nierzetelność wykonawcy w podawaniu dat – jak
wynika z CV Pana A.
rozpoczął on prace przy projekcie ITER (a więc prace związane z
zadaniami określanymi jako „TB05” w czerwcu 2015 r., a nie jak wynika to z Wykazu od dnia
14 czerwca 2013 r.
– zresztą tego dokładnie dnia dopiero nastąpił wybór Generalnego
Wykonawcy na zadaniu TB05, nawet nie podpisanie z nim umowy).
Odwołujący ZUE podniósł, że gdyby A. M. rzeczywiście pełnił na zadaniach TB03 i 05
wskazane funkcje, to fakt
rozpoczęcia ich wykonywania od czerwca 2015 r. (jak wskazuje to
Pan M. w swoim
CV) nie miałby wpływu na spełnienie warunku, skoro miałby wówczas
wymagane łączne 36 miesięcy (w tym co najmniej 12 miesięcy na każdej inwestycji).
Zdaniem odwołującego ZUE należy odróżnić sytuację, gdy wykonawca poda nieprawdziwe
informacje i rzeczywiście nie spełnia warunku udziału w postępowaniu (jak w niniejszej
sprawie
– nie było go na zadaniu TB05, TB07, a na TB03 zajmował inne stanowisko nie
pozwalające na spełnienie warunku), od sytuacji gdy wykonawca poda nieprawdziwe
informacje omyłkowo, ale w istocie warunek spełnia (to jest gdyby rzeczywiście był na tych
zadaniach zaangażowany i podał za długie okresy, przy czym podanie prawdziwych okresów
pozwala na spełnienie warunku). Takiej drugiej sytuacji jednak w niniejszej sprawie nie ma –
Pana M. w
ogóle na tych zadaniach (TB05, TB07) nie było, a na TB03 zajmował inne
stanowisko, niż to które było wymagane.

W dalszej części odwołania, w uzasadnieniu zarzutu dotyczącego podania nieprawdy
przez wykonawcę Gulermak odwołujący ZUE podniósł, że Zamawiający postawił wymóg,
aby kierownik robót sanitarnych posiadał doświadczenie (co najmniej 24-miesięczne) na
stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót sanitarnych, nabyte w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przy budowie lub przebudowie sieci
cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przy zrealizowaniu robót
instalacyjnych w zakresie instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych budynku przemysłowego lub budynku użyteczności
publicznej o kubaturze co najmniej 30 000 m
3
.
Odwołujący podniósł, że Gulermak wskazał, że osobą, która ma takie doświadczenie, to
ma co najmniej 24
miesięczne doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót sanitarnych, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert, przy budowie lub przebudowie sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz
przy zrealizowaniu robót instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodo
ciągowych i kanalizacyjnych budynku
przemysłowego lub budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 30 000 m3 jest

Pan R. K.
, który miałby uzyskać takie doświadczenie w ramach realizacji zadania
dotyczącego budowy II linii Metra w Warszawie w zakresie etapu I realizacji odcinka
wschodniego
– północnego – od szlaku za stacją „Dworzec Wileński” do stacji „Bródno””.
Zdaniem odwołującego ZUE na tym zadaniu nie były realizowane żadne prace związane
z instalacjami
gazowymi (były tylko realizowane prace dotyczące sieci gazowych). Świadczy
o tym jednoznacznie PFU na przedmiotowe zadanie, gdzie jest mowa jedynie o sieciach
gazowych, a nie ma mowy o takich instalacjach. Już w wykazie autorów na stronie 2 i 3
można zobaczyć, że jak np. są opracowania dotyczące „instalacji elektrycznych” oraz „sieci
elektrycznych”, czy też „sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych” tak nie ma w ogóle
opracowania dotyczącego „instalacji gazowych”, a są jedynie te, które dotyczą „sieci
gazowych”. Tak samo dalej w treści dokumentu mowa jest jedynie o sieciach gazowych (pkt
3.3.3.3.5 PFU), nie ma natomiast mowy o instalacjach gazowych.
Odwołujący ZUE wywiódł, że jak budowane jest metro mogą wystąpić kolizje z sieciami
gazowymi (które należy wówczas przebudować, aby budowa metra mogła mieć miejsce),
natomiast nie występują instalacje gazowe – ze względów bezpieczeństwa do metra nie jest
doprowadzany gaz, a tym samym nie robi się instalacji (najprostsza różnica między siecią
gazową a instalacją jest taka, że przez sieć należy rozumieć całą infrastrukturę przesyłającą
gaz należącą do zakładu gazowniczego, instalacje to natomiast wszystko to co „wewnętrzne”
– na prostym przykładzie domu jednorodzinnego – sieć to rury doprowadzające gaz do domu
do przyłącza (skrzynki zwyczajowo żółtej), po czym wszystkie rurki które łączą „skrzynkę” z
piecem wewnątrz domu lub kuchenką to już instalacje). Zdaniem odwołującego ZUE, na
spornym
zadaniu w ogóle nie było prac związanych z instalacjami gazowymi, a były jedynie
te, które dotyczyły sieci gazowych polegające na „zlikwidowaniu i odtworzeniu po nowej
trasie” określonych sieci gazowych (po to właśnie, aby uniknąć „kolizji” – vide pkt 3.3.3.3.5
PFU).
Odwołujący ZUE podniósł, że wykonawca wskazał, że Pan K. uzyskał przedmiotowe
doświadczenie w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa II linii Metra w Warszawie w
zakresie etapu I - odcinek wschodnio
– północny – od szlaku za stacją Dworzec Wileński do
stacji Bródno” – podczas gdy w istocie były to dwa zadania, a to Budowa II linii metra w
Warszawie
– I Etap realizacji odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją Wileńską
do stacji Trocka i od stacji Trocka do stacji Bródno (C21).

Odwołujący ZUE wywiódł także, że o podaniu nieprawdy przez Gulermak należy także
mówić w odniesieniu do Pana K. P., który to miał mieć (pkt 5.1.3.3 ppkt 2 lit. a SIWZ) co
najmniej 36
miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Dyrektora Kontraktu,
Kierownika
Zespołu Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta lub równorzędne
w zakresie zar
ządzania kontraktami, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem

terminu składania ofert, w tym co najmniej 2 inwestycjach (umowach) obejmujących budowę
lub przebudowę budynku przemysłowego lub budynku użyteczności publicznej, o kubaturze
co najmniej 30 000 m
3

każdy, przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej, a jeżeli
kontrakt trwał krócej – przez cały okres kontraktu, o wartości robót (umowy) co najmniej 100
mln PLN netto każda, oraz - doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich 10 lat
przed
upływem terminy składania ofert na co najmniej 1 inwestycji zrealizowanej przy
wykorzystaniu technologii BIM.
Odwołujący ZUE wskazał, że Wykonawca Gulermak oświadczył, że Pan K. P. w okresie
od 30.09.2016 r.
do 1.04.2020 r. nabył doświadczenie przy wykonywaniu inwestycji Budowa
II Linii Metra w Warszawie
– I Etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9
„Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6, która była zrealizowana przy
wykorzystaniu technologii BIM.
Odwołujący ZUE argumentował, że zgodnie z opracowaniem
pod nazwą „BIM Standard PL” przygotowanym przez SARP, Polski Związek Pracodawców
Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, które to
opracowanie powstało z udziałem Urzędu Zamówień Publicznych, realizacja inwestycji przy
wykorzystaniu technologii BIM
wymaga udziału wszystkich uczestników procesu
inwestycyjnego, w szczególności Zamawiającego, który winien opracować i przedstawić
wykonawcom tzw. cele BIM (vide ww. opracowanie na stroni
e 11 „Krytycznym elementem
przygotowania inwestycji w
metodyce BIM, u samego początku jej definiowania, i zarazem
pierwszym krokiem do
określenia wymagań informacyjnych projektu, jest wskazanie przez
Zamawiającego celów BIM”). Zdaniem odwołującego ZUE, w konsekwencji, w sytuacji której
nie dość, że Zamawiający nie wskazuje na jakiekolwiek cele, ale również nie wspomina w
ogóle o standardach BIM w zakresie swojej inwestycji nie sposób uznać, aby taka inwestycja
została zrealizowana przy wykorzystaniu technologii BIM, skoro wymaga to aktywnego
działania ze strony Zamawiającego, m.in. w zakresie określenia celów BIM (tak jak uczynił to
Zamawiający w niniejszym postępowaniu, w przypadku którego opracował załącznik nr 10
pod nazwą „Standard BIM dla Generalnego Wykonawcy”, gdzie między innymi określił cele
powstawania modeli BIM
(pkt 2, str. 6 załącznika nr 10). Odwołujący ZUE argumentował, że
Zamawiający zdefiniował BIM jako „metodykę realizacji przedsięwzięć budowlanych opartą
na wykorzystaniu modeli BIM, szczegółowe definicje należy rozumieć jak określono w
słowniku pojęć w BIM Standard PL (pkt 7.1 Podstawowe pojęcia)”. W BIM Standard PL w pkt
7.1 można natomiast wskazać, że modelem BIM jest taki model, który „jest w pełni dostępny
dla uczestników procesu inwestycyjnego i stanowi podstawę do podejmowania decyzji w
trakcie cyklu życia projektu”.
Odwołujący ZUE podniósł, że PFU przygotowane dla spornego zadania nie wspomina
ani słowem o realizowaniu tej inwestycji przy wykorzystaniu technologii BIM, a wręcz
wskazuje
, że dokumentacja projektowa ma być wykonana w „tradycyjny sposób” (por. pkt 1.3

pn. „Warunki zamówienia”, który wskazuje, że „Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie
dokumentacji projektowej zgodnie z pkt 3.1”. W pkt 3.1 jest natomiast mowa o tym, że
p
rojekty wykonawcze muszą być wykonane zgodnie z „rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczególnego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak i rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego”). W tych przepisach nie ma mowy o stosowaniu technologii BIM.

Odwołujący ZUE podniósł w odniesieniu do zarzutów zaniechania wykluczenia obu
wykonawców, że w przypadku spełnienia się okoliczności, która została opisana w art. 24
ust. 1 pkt 17 PZP
, zamawiający nie ma prawa wzywać takiego wykonawcy do uzupełnienia
dokumentów w myśl art. 26 ust. 3 PZP. Argumentował, że przedstawienie informacji, które
są nieprawdziwe jest równoznaczne z przedstawieniem informacji wprowadzających w błąd.
Ponadto odwołujący ZUE wskazał, że wykonawcy przedstawiali informacje, które nie tylko
mogły mieć istotny wpływ na decyzje Zamawiającego, ale nawet i miały. Na podstawie
ow
ych nieprawdziwych informacji Zamawiający bowiem zaprosił wykonawców BB i Gulermak
do wzięcia udziału w postępowaniu, jak i niezależnie od tego, przyznał dodatkowe punkty,
które nie powinny być przyznane. Odwołujący ZUE wywiódł także, że nawet błąd
nieświadomy, wywołany z przyczyn niezależnych od wykonawcy stanowi podstawą do
wykluczenia tego wykonawcy z postępowania, o ile błąd ten może mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego. Argumentował, że ocena czy zachowanie
miało cechy lekkomyślności lub niedbalstwa musi być dokonywana w odniesieniu do treści
art. 355 §2 KC, a więc z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonawcy
składającego oświadczenie.
Odwołujący ZUE podniósł, że w sytuacji gdyby Izba doszła do wniosku, że działaniu
wyk
onawców należy przypisać celowość (zamierzone działanie) lub było to działanie w
ramach rażącego niedbalstwa wskazania wymaga, że w przedmiotowej sytuacji zaistniałyby
również i przesłanki stosowania art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP, gdyż doszło do wprowadzenia
Z
amawiającego w błąd (wszak na podstawie ww. oświadczeń wykonawcy ci nie zostali
wykluczeni z udziału w postępowaniu, a zostali zaproszeni do wzięcia udziału w aukcji
elektronicznej, a więc na podstawie ww. informacji Zamawiający uznał, że wykonawcy ci
spełniają warunki udziału w postępowaniu).
W końcowej części odwołania odwołujący ZUE podniósł, że z ostrożności procesowej
stawia zarzut związany z dokonaniem błędnego wyliczenia punktów należnych Budimex
Budownictwo sp. z o.o. (ewentualny
– na wypadek, gdyby KIO nie uznało, że podmiot ten
powinien być wykluczony). BB otrzymało w tym zakresie za dużo o 4 punkty (1 punkt za
Pana M. Ch. i 3 punkty za Pana A. M.).
Analogicznie z daleko posuniętej ostrożności

procesowej Odwołujący ZUE postawił zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 PZP przez
zaniechanie wezwania wykonawców do wykazania, że jednak spełniają opisywane wyżej
warunki udziału w postępowaniu.

Odwołujący Gulermak w sprawie o sygn. akt KIO 2097/21 zarzucił
zamawiającemu naruszenie:
1) art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy ZUE z
Postępowania, pomimo że wykonawca ten w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił Zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd co do p. S. A.,
zgłoszonego do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu, który – wbrew twierdzeniom ZUE -
nie posiada doświadczenia zawodowego na co najmniej 1 inwestycji zrealizowanej przy
wykorzystaniu technologii BIM, co miało wpływ na decyzję Zamawiającego poprzez
uzna
nie, że ZUE spełnia warunek udziału w Postępowaniu, nie podlega wykluczeniu i
należy przyznać temu wykonawcy 1 punkt w pozacenowych kryteriach oceny ofert;
2) art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Budimex z
p
ostępowania, pomimo że wykonawca ten w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił Zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd odnośnie p. A. F. M. L.,
który – wbrew twierdzeniom Budimex – na inwestycji wskazanej w pkt 5 lit. A ppkt 2
(TB03) Wykazu Personelu Generalnego
Wykonawcy (dalej jako „Wykaz”), złożonego
przez Budimex, nie zajmował ani stanowiska Dyrektora Kontraktu/ Kierownika Zespołu
Wykonawcy/ Inżyniera Kontraktu/ Inżyniera Rezydenta, ani też równoważnego do niego,
jak tego oczekiwał Zamawiający, co miało wpływ na decyzję podjętą przez Tramwaje
Warszawskie i skutkowało m.in. przyznaniem temu wykonawcy dodatkowych 3 punktów
w pozacenowych kryteriach oceny ofert;
3) art. 22 ust. 1 Pzp oraz art. 26 ust. 3 PZP i art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez niezasadne
przyjęcie, że wykonawca ZUE spełnia warunki udziału w postępowaniu a w konsekwencji
tego zaniechanie wezwania ZUE do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz – w przypadku
braku ich uzupełnienia – wykluczenie ZUE z postępowania z uwagi na niewykazanie
przez wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu sformułowanego w pkt
5.1.3.3.2 a) IDW (dotyczy posiadania Dyrektora Kontraktu);
4) art. 26 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 Pzp przez zaniechanie wezwania do wyja
śnień
wykonawcy
Budimex w zakresie doświadczenia p. A. F. M. L., w szczególności w
zakresie stanowiska, jakie pełniła ta osoba na wskazanych w Wykazie projektach oraz
czy stanowisko to jest równoważne do opisanych w stosownym warunku udziału;
5) art. 91 ust. 1 i 2 Pzp oraz art. 91b ust. 1 i 2 Pzp przez niezasadne przyznanie wykonawcy
Budimex w ramach oceny ofert dodatkowych punktów za doświadczenie p. A. F. M. L., w

sytuacji w której doświadczenie, jakim legitymuje się ww. osoba, nie odpowiada kryteriom
oceny
ofert określonym w SIWZ (pkt 15.2.3.2. Podkryterium nr 2 IDW), a to z uwagi na
okoliczności opisane w szczegółach w uzasadnieniu odwołania;
6) art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 91b ust. 1 i 2 Pzp przez niezasadne przyznanie
ZUE w ramach oceny ofert doda
tkowego punktu za doświadczenie p. S. A., w sytuacji w
której doświadczenie, jakim legitymuje się ww. osoba, nie odpowiada kryteriom oceny
ofert określonym w SIWZ (pkt 15.2.3.2. Podkryterium nr 2 IDW), a to z uwagi na
okoliczności opisane w szczegółach w uzasadnieniu odwołania;
7) art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. art. 24 ust. 4 oraz art. 91b ust. 1 Pzp
poprzez zaniechanie uznania oferty ZUE i Budimex, którzy powinni zostać wykluczeni z
p
ostępowania, za odrzuconą, a w konsekwencji tego zaproszenie obu oferentów do
udziału w aukcji elektronicznej wbrew treści art. 91b ust. 1 Pzp;
8) art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez prowadzenie p
ostępowania w sposób naruszający zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie
Zamówienia.

Odwołujący Gulermak w sprawie o sygn. akt KIO 2097/21 wniósł o nakazanie
zamawiającemu:
1)
unieważniania oceny ofert, dokonania jej ponownie i wykluczenie wykonawców ZUE i
Budimex z Postępowania, ewentualnie:
2)
unieważniania oceny ofert, dokonanie jej ponownie i odpowiednie pomniejszenie
punktacji przyznanej Budimex i ZUE za do
świadczenie Dyrektora Kontraktu.

W uzasadnieniu odwołania odwołujący Gulermak w odniesieniu do zarzutu
wprowadzenia
w błąd Zamawiającego przez wykonawcę ZUE wskazał, że celem spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy musieli wykazać się dysponowaniem jednym
ekspertem nr 8 (Dyrektorem Kontraktu), posiadającym doświadczenie zawodowe, nabyte w
okresie ostatnich 10 lat p
rzed upływem terminu składania ofert na co najmniej 1 inwestycji
zrealizowanej przy wykorzystaniu technologii BIM.
Odwołujący Gulermak wskazał, że ZUE
jako osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu wskazało Pana S. A.,
powołując się jednocześnie na jego doświadczenie na projekcie Budowa metra Ikitelli-Ataköy
w Stambule, realizowanej z wykorzystaniem technologii BIM.
Odwołujący Gulermak podniósł, że projekt ten jest wciąż realizowany, a nie został
zrealizowany przy wykorzystaniu tej technologii.
Odwołujący Gulermak podniósł, że na
obecną chwilę inwestycja ta wykonana została w około 70% (stan na połowę kwietnia 2021
roku). W całości ukończona ma być nie wcześniej niż w maju 2022 roku. Ponadto istotne
jest, że jak dotąd zrealizowano zaledwie 3 z 12 przewidzianych do wykonania stacji metra, a
to właśnie przy budowie stacji metra wykorzystywana jest technologia BIM. Odwołujący

Gulermak wskazał, że bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że część robót budowlanych
(3 stacje metra) została już ukończona. Warunek udziału mówi o „inwestycji”, a nie
zakończonych (w części) robotach budowlanych. Inwestycją objętą jednym zamówieniem
jest natomiast budowa 12 stacji metra. Te, jak już wskazano, w części jeszcze nie zostały
wykonane.
Zdaniem odwołującego Gulermak, ZUE, podając w wierszu B Wykazu, który
dotyczył doświadczenia Dyrektora Kontraktu na inwestycji zrealizowanej z wykorzystaniem
technologii BIM (tiret trzeci warunku), że taki warunek spełnia projekt Budowa metra Ikitelli-
Ataköy w Stambule, wprowadził zatem Zamawiającego w błąd. W wyniku tego Zamawiający
przyjął, że także ZUE spełnia warunki udziału w Postępowaniu, co nie jest prawdą.
Odwołujący Gulermak wskazywał, że Zamawiającemu chodziło o zrealizowaną
(zakończoną), a nie wciąż trwającą (realizowaną) inwestycję. Zdaniem odwołującego
wskazuje na to oczywiście literalna (językowa) wykładnia warunku udziału, w którym użyto
trybu dokonanego („zrealizowanej inwestycji”), a nie niedokonanego (realizowanej
inwestycji). Ponadto na już zakończoną inwestycję wskazuje także sam Wykaz. We
wspomnianym wierszu B, który odnosił się do doświadczenia Dyrektora Kontraktu na
inwestycji zrealizowanej z technologią BIM, w instrukcji wypełnienia wyraźnie wskazano, aby
wpisać podmiot, na rzecz którego inwestycja była realizowana, a nie jest realizowana.
Zdaniem odwołującego Gulermak, wydaje się to potwierdzać również proste porównanie
poszczególnych tiretów dotyczących doświadczenia Dyrektora Kontraktu. O ile bowiem w
drugim z nich Zamawiający położył nacisk na czas (okres 36 miesięcy), nie przywiązując
przy tym uwagi do kwestii zakończenia inwestycji, o tyle właśnie w trzecim istotne było
posiadanie osoby, która brała udział w choćby w jednej zrealizowanej już (zakończonej w
całości) inwestycji przy wykorzystaniu technologii BIM. Odwołujący Gulermak argumentował
ponadto, że Zamawiający używa słowa „zrealizowana” świadomie i w kontekście
wykonanego zamówienia, co wynika pośrednio również z zawartej w IDW definicji
„zrealizowanej roboty budowlanej”, w której odwołał się on do dokumentów wystawianych w
konsekwencji zakończenia prac. Definicją tą doprecyzował on, które dokumenty – w jego
ocenie i na potrzeby niniejszego Postępowania – uznawane są właśnie za kończące etap
prac budowlanych.

W odniesieniu do zarzutu wpro
wadzania zamawiającego w błąd przez wykonawcę
Budimex odwołujący Gulermak podniósł, że także osoba wskazana przez Budimex – wbrew
twierdzeniom tego wykonawcy
– nie spełnia oczekiwań Zamawiającego, jakie względem
D
yrektora Kontraktu sformułował. Odwołujący Gulermak wskazał, że Budimex na Dyrektora
Kontraktu wskazał bowiem p. A. F. M. L., pracownika spółki Ferrovial Agroman S.A.
Jednocześnie powołał się na doświadczenie tej osoby na Kontraktach TB03, TB05 oraz
TB07
, wskazując, że osoba ta zajmowała na nich stanowisko równoważne w zakresie

zarządzania kontraktami do Dyrektora Kontraktu, Kierownika Zespołu Wykonawcy, Inżyniera
Kontraktu czy też Inżyniera Rezydenta. Odwołujący Gulermak podniósł, że o ile z
powszechnie dostępnych danych rzeczywiście wynika, że na projektach TB05 i TB07 p. L.
pełnił funkcję Dyrektora Projektu, o tyle nie sposób uznać, że takie też stanowisko zajmował
na kontrakcie TB03. Stanowisko to zajmował bowiem p. F. S. z grupy VINCI. Brak jest
natomiast jakiejkolwiek informacji, że takie stanowisko miałby zajmować p. L. Co więcej, ten,
opisując swoje doświadczenie, sam odnosi się jedynie do projektów TB05 i TB07 (wskazuje
siebie jako DP), nic nie wspominając natomiast o inwestycji TB03. Okoliczności te wynikają
m.in. z dokumentów zawartych na stronach projektu. Odwołujący Gulermak argumentował,
że objęcie stanowiska Dyrektora Projektu przez p. S. a nie L. wydaje się być konsekwencją
faktu, że inwestycja ta realizowana była przez konsorcjum firm, których wyraźnym liderem
była Grupa Vinci (60%), przy 30% Ferrovial i 10% innych. W takich sytuacjach to zwykle
właśnie Lider wyznacza osobę kierującą/ zarządzającą wykonaniem kontraktu. O ile zatem p.
S.
był na kontrakcie ustanowiony jego Dyrektor, rodzi się oczywiście pytanie, jakie inne
równorzędne stanowisko zajmował p. L.? Odwołujący Gulermak wywiódł, że w dostępnych
dokumentach brak jest jakiejkolwiek informacji, żeby na projekcie TB03 utworzono, a dalej,
że p. L. zajmował inne równorzędne stanowisko, tj. np. Inżyniera Projektu, Menedżera
Projektu, Kierownika Projektu itp. Stanowiska te można by uznać za równorzędne (równe
innym podanym w SIWZ, na tym samym poziomie, równorzędne w hierarchii, a jedynie
inacze
j się nazywające). Niemniej jednak brak informacji, że takie właśnie stanowiska p. L.
zajmował.
Zdaniem odwołującego Gulermak po stronie obu wykonawców można mówić co najmniej
o niedbalstwie. P
odane okoliczności wskazywały na uzasadnione wątpliwości co do
doświadczenia p. L., tj.: – po pierwsze – jakie to (przy istnieniu Dyrektora Projektu) inne
równorzędne stanowisko zajmował on na projekcie TB03 oraz – po drugie – czy rzeczywiście
było to stanowisko równorzędne pod każdym istotnym względem do Dyrektora Kontraktu (i
innych), tj. zakresu prac, obowiązków, odpowiedzialności, hierarchii, pozycji w prawie/
umowie etc., jeśli chodzi o zarządzanie projektem. Zamawiający, mimo tych okoliczności,
zaniechał w tym zakresie wezwania Budimex do jakichkolwiek wyjaśnień, czym w ocenie
Odwołującego naruszył art. 26 ust. 4 PZP. Odwołujący Gulermak wywiódł, że o ile zasadne
okazałyby się zarzuty dotyczące wprowadzenia w błąd przez ww. wykonawców,
konsekwentnie za trafny należy uznać również zarzut dotyczący bezzasadnego ich
zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej.
Zdaniem odwołującego Gulermak, Zamawiający całkowicie niesłusznie uznał, iż ZUE
spełnia warunki udziału w postępowaniu, w tym dysponuje odpowiednim personelem. Skoro
bowiem Dyrektor Kontraktu zaproponowany przez tego wykonawcę do realizacji zamówienia
nie ma w swoim doświadczeniu inwestycji zrealizowanej przy wykorzystaniu technologii BIM,

osoba ta nie spełnia wszystkich oczekiwań sformułowanych przez Zamawiającego względem
DK. W tej sytuacji Zamawiający powinien wezwać ZUE do uzupełnienia Wykazu (jeśli brak
jest podstaw do wykluczenia z uwagi na wprowadzenie w błąd), czego jednak zaniechał,
przez co naruszył art. 22 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 PZP.
Z
ostrożności procesowej odwołujący Gulermak wskazał, że gdyby Izba nie podzieliła z
jakichś powodów powyższych zarzutów dotyczących wprowadzenia w błąd i konieczności
wykluczenia Budimex
i ZUE, a jednocześnie uznała, że powołane przez ww. wykonawców
projekty nie pozwalają na wykazanie się przez stosowne osoby określonym
doświadczeniem, redukcji powinna ulec punktacja obu wykonawców przyznana im przez
Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności wykonawcy Budimex, który uzyskał za
doświadczenie p. L. 3 dodatkowe punkty.

Zamawiający złożył odpowiedzi na odwołania z 6 sierpnia 2021 r. W sprawie o sygn. akt
KIO 2073/21 złożył oświadczenie o uwzględnieniu odwołania w zakresie zarzutu nr I.4
odwołania. W pozostałym zakresie wniósł o oddalenie tego odwołania. Zamawiający wniósł o
oddalenie w całości odwołań wniesionych w sprawach o sygn. akt KIO 2080/21, KIO 2095/21
oraz KIO 2097/21. W odpowiedzi i w
trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i
prawne swego stanowiska.

Do postępowań odwoławczych w sprawach sygn. akt KIO 2080/21, KIO 2095/21 oraz
KIO 2097/21 po stronie zamawia
jącego, zachowując termin ustawowy oraz wykazując
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na rzecz zamawiającego zgłosił przystąpienie
wykonawca

Budimex Budownictwo sp. z o.o. w Warszawie. Wni
ósł o oddalenie odwołań. W
trakcie
rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska.

Do postępowań odwoławczych w sprawach sygn. akt 2073/21, KIO 2095/21 oraz KIO
2097/21 po stronie
odwołującego, zachowując termin ustawowy oraz wykazując interes w
uzyskaniu rozstrzygni
ęcia na rzecz odwołującego zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia Trakcja S.A. w Warszawie, Polimex Mostostal S.A.
w Warszawie oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. w Warszawie. Wni
eśli o uwzględnienie
odwołań. W trakcie rozprawy przedstawili uzasadnienie faktyczne i prawne swego
stanowiska.

Do postępowań odwoławczych o sygn. akt KIO 2073/21, KIO 2080/21 oraz KIO 2097/21
po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wykazując interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na rzecz zamawiającego zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ZUE S.A. w Krakowie oraz Yörük Yapi Inşaat A.Ş. w

Ankarze, Turcja. Wni
eśli o oddalenie odwołań. W trakcie rozprawy przedstawili uzasadnienie
faktyczne i prawne swego stanowiska.

Do postępowań odwoławczych KIO 2073/21 oraz KIO 2095/21 po stronie
zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wykazując interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na rzecz zamawiającego zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia Gülermak sp. z o.o. w Warszawie oraz Gülermak
Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. w Ankarze. Wnieśli o oddalenie odwołań. W trakcie
rozprawy przedstawili uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska.

Do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2080/21 po stronie odwołującego,
zachowując termin ustawowy oraz wykazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na rzecz
odwołującego zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia Gülermak sp. z o.o. w Warszawie oraz Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt
A.Ş. w Ankarze. Wnieśli o uwzględnienie odwołania. W trakcie rozprawy przedstawili
uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska.

Prz
ystępujący ZUE w sprawie o sygn. akt KIO 2073/21 wniósł sprzeciw wobec
uwzględnienia przez zamawiającego zarzutu nr I. 4 tego odwołania.

Odwołujący Budimex w sprawie o sygn. akt KIO 2073/21 na posiedzeniu Izby w dniu 20
sierpnia 2021 r., przed otwarciem rozprawy,
oświadczył, że cofa odwołanie w zakresie
zarzutu I.2 swego
odwołania.
Odwołujący ZUE w sprawie o sygn. akt KIO 2095/21 na posiedzeniu Izby w dniu 20
sierpnia 2021 r., przed otwarciem rozprawy,
oświadczył, że cofa odwołanie w zakresie
zarzu
tów nr 1a, 1d, 1e, 1f odwołania.
Odwołujący Gulermak w sprawie o sygn. akt KIO 2097/21 na posiedzeniu Izby w dniu 20
sierpnia 2021 r., przed otwarciem rozprawy,
oświadczył, że cofa odwołanie w zakresie
zarzutów nr 2, 4, 5 odwołania oraz częściowo w zakresie zarzutu nr 7 (w części dotyczącej
zaniechania wykluczenia i odrzucenia oferty wykonawcy Budimex Budownictwo sp. z o.o. w
Warszawie).

Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w
szczególności: ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ), odpowiedzi na pytania, modyfikacje SIWZ, informację z
otwarcia ofert, oferty,
zawiadomienie o wykluczeniu odwołującego Trakcja z udziału w
postępowaniu, zawiadomienie o zaproszeniu do udziału w aukcji z 2 lipca 2021 r.,


załączniki do pism procesowych stron i uczestników postępowań, jak również biorąc
pod uwagę oświadczenia, stanowiska i dokumenty złożone przez strony i uczestników
postępowania w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i
zważyła, co następuje:


Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie miały przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”. Stosownie bowiem do 90 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2020), d
o postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie
uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje
się przepisy dotychczasowe.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało
wszczęte przez zamawiającego przed dniem 1 stycznia 2021 r.
Art. 7 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i
przejrzystości.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z post
ępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez za
mawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Art. 87 ustawy Pzp stanowi, że:
1.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, że Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.


Art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt 3.

Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Art. 91b ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do
udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu.


Do postępowań odwoławczych zastosowanie miały przepisy ustawy - Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej
dalej „ustawą NPzp”. Stosownie bowiem do 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2020), d
o postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia
skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31
grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem
1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.
Niniejsze
postępowania odwoławcze zostały wszczęte w dacie 12 lipca 2021 r., a więc po dniu 31
grudnia 2020 r.

KIO 2073/21

Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 520 ust. 1 ustawy Npzp, art.
568 pkt 1 ustawy NPzp
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn.
akt KIO 2073/21 w zakresie zarzutu nr
I.2 odwołania (pkt 1 sentencji).
Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy NPzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy
. Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy NPzp, Izba umarza postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania
.
Odwołujący Budimex w trakcie posiedzenia Izby w dniu 20 sierpnia 2021 r., przed
otwarciem rozprawy, oświadczył, że cofa odwołanie w tej części. W przywołanym przepisie
art. 520 ust. 1 ustawy NPzp ustawodawca przyznał odwołującemu prawo do cofnięcia w
całości środka ochrony prawnej. Skoro zatem wykonawca może cofnąć odwołanie w całości,
to na zasadzie wnioskowania a maiori ad minus, należy uznać, że odwołujący może
zrezygnować z popierania jedynie części odwołania. W orzecznictwie Izby nie jest
kwestionowana możliwość skutecznego cofnięcia odwołania w części. Odwołujący Budimex
oświadczył, że nie popiera już tych zarzutów, wobec powyższego postępowanie odwoławcze
w tej części podlegało umorzeniu. Dostrzec należy, że Izba związana jest oświadczeniem
odwołującego o cofnięciu części odwołania, czego skutkiem wynikającym wprost z art. 568
pkt 1 ustawy NPzp ustawy Pzp jest obowiązek umorzenia przez Izbę postępowania
odwoławczego w zakresie wycofanych zarzutów.
Rozstrzyganie w przedmiocie zarzutów, które okazały się niesporne jest bezcelowe.
Jednocześnie jednak informacja o częściowym umorzeniu postępowania odwoławczego
musi znaleźć odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, a nie w uzasadnieniu. W art. 559 ust.
2 ustawy Pzp, określającym w sposób wyczerpujący elementy treści uzasadnienia wyroku
wydanego przez Izbę nie ma bowiem żadnej wzmianki o możliwości zamieszczenia w
uzasadnieniu wyroku jakiegokolwiek
rozstrzygnięcia.

Odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2073/21, w zakresie rozpatrywanym
merytorycznie, nie zasługiwało na uwzględnienie.


1.
Zarzuty dotyczący doświadczenia zawodowego pana T. N. z oferty ZUE


Ustalono, że przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod
nazwą „budowa zajezdni Annopol”.
Specyfikacja istot
nych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała m.in. następujące
postanowienia:
15.1. Przy wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami, których wagi wynoszą:
15.1.1. Cena (C)

– 60%


15.1.2. Symulacja budowy w Modelu BIM 4D (S)

– 6%
15.1.3.
Doświadczenie personelu Generalnego Wykonawcy (D)
– 34%

15.2.3.
W kryterium „Doświadczenie personelu Generalnego Wykonawcy” ocenie podlegać
będzie doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w
załączonym do oferty „Wykazie personelu Generalnego Wykonawcy”, którego wzór stanowi
załącznik do rozdziału IV SIWZ. Punkty zostaną przyznane w podkryteriach opisanych niżej.
Łączna maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów, przy uwzględnieniu wagi
kryterium: 34.

15.2.3.6.
Podkryterium nr 6 -
Doświadczenie Kierownika Robót sanitarnych (Ekspert nr
14)
– maks. liczba punktów 6;
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia
powyższej funkcji
Opis ocenianego doświadczenia
Liczba pkt
1
2
co
najmniej
12-
miesięczne doświadczenie
zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert, na
stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika
Robót, przy zrealizowaniu robót instalacyjnych, w
zakresie których wykonano pompę/pompy ciepła
o łącznej mocy minimalnej grzewczej 100 kW i
kocioł/kotły kondensacyjne o łącznej mocy
minimalnej instalacji 100 kW, w budynku
przemysłowym
lub
budynku
użyteczności
publicznej.
za każdą robotę Instalacyjną spełniającą
parametry wskazane w kolumnie 1
— 2 pkt
maksymalna liczba punktów: 6W dalszej kolejności ustalono, że do upływu terminu składania ofert do
zamawiającego wpłynęła m.in. oferta konsorcjum ZUE S.A.
Ustalono ponadto, że przystępujący konsorcjum ZUE S.A. złożył wraz z ofertą
wypełniony załącznik nr 5 – wykaz personelu generalnego wykonawcy. W wykazie tym na
stanowisko Kierownika Robót Sanitarnych (Eksperta nr 14) przystępujący konsorcjum ZUE
wskazało pana T. N. W opisie doświadczenia zawodowego, w części wykazu dotyczącej
punk
tacji, przystępujący konsorcjum ZUE wskazał, że pan T. N. posiada następujące
doświadczenie:
„na stanowisku Kierownika Robót sanitarnych, w okresie od 10.01.2019 do 31.03.2021,
przy zrealizowaniu robót instalacyjnych, w zakresie których wykonano:
a) pomp
ę ciepła o łącznej mocy minimalnej grzewczej 285 kW,


b) kotły kondensacyjne o łącznej mocy minimalnej instalacji 300 kW,
w budynku użyteczności publicznej tj. budynek szpitala,
realizowanych w ramach inwestycji Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Instytutu
kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie,
realizowanej dla Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.”.
(por. oferta, w dokumentacji postępowania przekazanej na nośniku elektronicznym przez
zamawiającego).

Następnie ustalono, że pismem z dnia 2 lipca 2021 r., zamawiający poinformował, że
konsorcjum ZUE w podkryterium
określonym w rozdziale I pkt 15.2.3.6 SIWZ (doświadczenie
kierownika robót sanitarnych, eksperta nr 14) otrzymało 2 punkty.

Zarzuty okazały się bezzasadne.
Izba uznała za chybione zarzuty odwołującego Budimex dotyczące doświadczenia
zawodowego pana T. N.
, zgłoszonego przez przystępującego ZUE na stanowisko kierownika
robót sanitarnych (eksperta nr 14).
Odwołujący Budimex podniósł, że nieprawdziwe jest oświadczenie przystępującego,
iż na inwestycji „Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Instytutu Kardiologii przy ul.
Alpejskiej 42 w Warszawie

” realizowanej dla Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42 w Warszawie
wykonano pompę ciepła oraz
kotły kondensacyjne.
W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że zamawiający nie zdefiniował w SIWZ
pojęć zarówno kotła kondensacyjnego jak i pompy ciepła. Powyższe miało znaczenie dla
rozstrzygnięcia sprawy, gdyż w toku postępowania odwoławczego odwołujący Budimex,
zamawiający i przystępujący ZUE podawali różne, zmieniające się definicje pompy ciepła i
kotła kondensacyjnego, wskazując na coraz to nowe elementy mające wyróżniać te
urządzenia spośród innych na rynku.
Przykładowo zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wskazywał, że za kocioł
kondensacyjny m
ożna uznać tylko „kocioł kondensacyjny gazowy”, a nie „kocioł
kondensacyjny parowy”. Jednakże w treści SIWZ próżno było szukać dookreślenia „gazowy”.
Ponadto w trakcie rozprawy, zamawiający sam przyznał, że istnieją też na rynku kotły
kondensacyjne olejowe
, które też wpisują się, jego zdaniem, w definicję „kotła
kondensacyjnego”, jednakże odmawiał takiej kwalifikacji kotłowi parowemu.
Kolejno
zamawiający wskazał w odpowiedzi na odwołanie, że za pompę ciepła
można uznać tylko urządzenie, w którym „zachodzi proces podnoszenia potencjału

cieplnego”. Jednakże akurat tę cechę sporne urządzenie spełniało, w toku jego działania
następuje bowiem pobranie ciepła celem ogrzania. Dostrzeżenia wymagało, że sporny
agregat wytwarzał bowiem ciepło, co wynikało z pisma z Instytutu Kardiologii z 26 lipca 2021
r. Zresztą zamawiający w odpowiedzi na odwołanie sam przyznał, że urządzenie faktycznie
działa na zasadzie pompy ciepła.
Nie jest również trafny argument co do wyróżnika pompy ciepła, jakim miało by być
wykorzystanie od
nawialnego źródła energii. Takiego wyróżnika nie podano w SIWZ.
Jednakże uszło uwadze strony przeciwnej, że cechą spornego urządzenia jest odzysk ciepła
z wody i powietrza, a więc odnawialnych źródeł energii.
Dostrzeżenia wymagało więc, że urządzenia spełniały niektóre z definicji oraz cech
wyróżniających początkowo podawanych przez samego odwołującego Budimex czy
zamawiającego, a dopiero pod wpływem argumentacji przystępującego ZUE dodawano
nowe cechy odróżniające. W tej sytuacji Izba stwierdziła, że biorąc pod uwagę mnogość
definicji, sporne zapisy SIWZ należało, zgodnie z niekwestionowaną w orzecznictwie Izby
zasadą, rozstrzygnąć na korzyść wykonawcy, w tym przypadku przystępującego ZUE.
W konsekwencji Izba stwierdziła, że przystępujący ZUE uprawniony był do
wykładania obu pojęć w sposób funkcjonalny, to jest biorąc pod uwagę zasady działania obu
spornych urządzeń, takie same lub bardzo zbliżone do zasad działania urządzeń, które
zamawiający i odwołujący Budimex określali, iż są niewątpliwie „pompą ciepła” czy „kotłem
kondensacyjnym”.
Nie było sporne, że na inwestycji „Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie
Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie

” wykonano:
1)
zabudowę instalacji wody lodowej, w której skład wchodziły agregaty wody lodowej z
odzyskiem ciepła do podgrzewania wody, firmy NRB2200X-DLBG firmy Aermec,
2) z
abudowę gazowych generatorów (wytwornic) pary wraz z instalacją parową i instalacją
kondensatu. model GWP 200 firmy Stigen sp. z o.o.
Została przez przystępującego ZUE wykazana także zasada działania ww. urządzeń.
Po pierwsze, k
ierownik Działu Technicznego inwestora inż. A. G. w piśmie z dnia 26.07.2021
r., wskazał, że produkty firmy Stigen GWP 200 posiadają instalację pary i kondensatu oraz
że powyższe urządzenia są wykorzystywane przez inwestora m.in. do podgrzewania wody.
Oświadczenie uznano za wiarygodne, gdyż pan G. oświadczył, że jest osobą bezpośrednio
związaną z realizacją ww. inwestycji z ramienia Instytutu Kardiologii, a wiec znał zasady
działania i zastosowanie urządzeń (por. oświadczenie załączone do pisma procesowego
przystępującego ZUE z 5 sierpnia 2021 r.).

Co
więcej, przystępujący ZUE złożył przy ww. piśmie także deklarację zgodności UE
nr 0…./2021 dla urządzenia: generator (wytwornica) pary typ GWP 200, wersja materiałowa
standard, nr fabryczny 0…, rok budowy 2021, Wytwórca: STIGEN Sp. z o.o.,
w której
wystawca deklaracji deklaruje, że: generator pary jest zgodny z przebadanym projektem i
certyfikatem WE nr 72078/JN/00103/Z i postanowieniami następujących dyrektyw, norm i
specyfikacji technicznych:
2014/68/UE urządzenia ciśnieniowe (PED),
2014/35/UE niskie napięcia (LVD),
2014/30/UE
kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),
2009/142/WE paliwa gazowe (GAD),
PN-EN 12952-
7 wyposażenie kotłów,
PN-EN 50156-
1 wyposażenie elektryczne pieców,
WUDT/UC/2003 obliczenia wytrzymałościowe.

Jak wynikało ze złożonego dokumentu, w procesie zgodności spornego urządzenia z
wymaganiami zasadniczymi znajd
owała zastosowanie norma dotycząca wyposażenia
kotłów. Przystępujący ZUE złożył także na rozprawie „wytyczne projektowe” z 01/2018 dla
spornego urządzenia. Dostrzeżenia wymagało, że w akapicie pod nazwą „Wykorzystanie
ciepła kondensatu”, wskazano, że „Powracający kondensat posiada zwykle temperaturę 60-
95
0
C. Generatory STIGEN są przystosowane do zasilania wodą w szerokim zakresie
temperatur od 5
0
C do 90
0

C, dlatego jeżeli istnieje taka potrzeba, kondensat można
dowolnie wychłodzić. Ciepło z kondensatu można przeznaczyć do ogrzewania pomieszczeń
lub produkcji ciepłej wody
”. Z powyższego fragmentu wynikało więc, że w procesie działania
urządzenia występuje zjawisko kondensacji, zaś urządzenie służy do podgrzewania wody. W
konsekwencji w braku
wyraźnej definicji w SIWZ można było sporne urządzenie uznać za
spełniające wymóg opisany w SIWZ.

Kierownik Działu Technicznego inwestora to jest Instytutu Kardiologii w Warszawie
inż. A. G. w piśmie z dnia 26.07.2021 r., wskazał także, że na spornej inwestycji
zamontowano
również produkty firmy Aermec Polska sp. z o.o. Model: NRB/2200/X/DL/BG +
P8, 591 KW + pompy interterowe ze zmiennym przepływem przez parownik o minimalnej
mocy powyżej 100 kW. Powyższe urządzenia, jak wynikało z pisma, wytwarzają ciepło do
podgrzewania wody użytkowej oraz chłód na potrzeby central wentylacyjnych.
Jak wyjaśnił przystępujący ZUE w piśmie procesowym z 5 sierpnia 2021 r. w
systemie tym zamiast gorącej wody używa się zimnej. Wytworzona woda lodowa trafia do
odbiorników wewnętrznych, gdzie zostaje ogrzana i następnie wraca z powrotem do
agregatu w celu ochłodzenia. W wyniku tego procesu powstaje tzw. ciepło odpadowe, które
można zastosować do ogrzania ciepłej wody użytkowej. To zaś, że ciepło odpadowe jest na

tej inwestycji
rzeczywiście wykorzystywane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej zostało
wykaza
ne oświadczeniem pana A. G. z 26 lipca 2021 r.

Odwołujący Budimex złożył wprawdzie korespondencję mailową od pana J. S. z firmy
Stigen sp. z o.o., który oświadczył, że generator pary Stigen 200 nie jest kotłem
kondensacyjnym.
Wzięto jednak pod uwagę, że ww. osoba nie wyjaśniła dlaczego tak
uważa. Odwołujący Budimex złożył także korespondencję mailową z panem A. Sz. z Aermec
Polska sp. z o.o. z 17 sierpnia 2021 r.,
w której oświadczył, iż agregat wody lodowej typu
NRB220
0X Dl BG nie jest pompą ciepła, gdyż „nie posiada wbudowanego układu
odwracającego obieg chłodniczy”. Jednakże przystępujący ZUE złożył na rozprawie w dniu
23 sierpnia 2021 r.
wydruk ze stron internetowych, z których wynikało, że na rynku występują
dwojakiego rodzaju:
a)
urządzenia służące do ogrzewania, chłodzenia i zapewnienia ciepłej wody (typ I),
b)
urządzenia do zaopatrzenia w ciepło całego domu – c.o., c.w.u. (typ II).
Co jednak istotne
, jak wynikało z ww. wydruku, każde z tych urządzeń określane było przez
ich produ
centów mianem pompy ciepła, mimo iż nie wszystkie posiadały wbudowany układ
odwracający obieg chłodniczy.

W tej sytuacji okoliczność, że sami producenci nie określają swych urządzeń mianem
pompy ciepła czy kotła kondensacyjnego, co zostało wykazane w korespondencji mailowej
poc
hodzącej od producentów tych urządzeń, wobec mnogości definicji i wyróżników tych
pojęć funkcjonujących na rynku, nie mogła mieć zdaniem Izby przesądzającego znaczenia.
Zostało bowiem wykazane, że wytwornica pary GWP 200 Stigen sp. z o. o. działała na
analogicznych zas
adach jak kotły kondensacyjne gazowe, zaś agregat wody lodowej z
odzyskiem ciepła do podgrzewania wody, Aermec NRB2200X-DLBG działał na analogicznej
zasadzie jak
pompa ciepła.
Kierując się powyższymi rozważanymi, zarzuty uznano za bezzasadne.
Izba, działając na podstawie art. 541 ustawy NPzp, oddaliła wniosek przystępującego
ZUE
o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka T. N. na okoliczność, że agregat wody
lodowej oraz generator pary stanowią odpowiednio pompę ciepła i kocioł kondensacyjny,
uznając, że dowód został powołany jedynie dla zwłoki. Izba stwierdziła, że zostało już
wykazane jakie urządzenia zamontowano na spornej inwestycji a także wykazano zasadę
ich
działania. Wzięto również pod uwagę, że przedmiotem dowodu z zeznań świadka
powinny być fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, a nie opinie świadka, a do tego
sprowadzałby się w istocie dowód wnioskowany przez przystępującego ZUE.

2.
Zarzut dotyczący doświadczenia zawodowego pana P. S. z oferty Gulermak


Ustalono, że Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała m.in.
następujące postanowienia:
15.1.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami, których wagi wynoszą:
15.1.1. Cena (C)

– 60%
15.1.2. Symulacja budowy w Modelu BIM 4D (S)

– 6%
15.1.3.
Doświadczenie personelu Generalnego Wykonawcy (D)
– 34%

15.2.3.
W kryterium „Doświadczenie personelu Generalnego Wykonawcy” ocenie podlegać
będzie doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w
załączonym do oferty „Wykazie personelu Generalnego Wykonawcy”, którego wzór stanowi
załącznik do rozdziału IV SIWZ. Punkty zostaną przyznane w podkryteriach opisanych niżej.
Łączna maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów, przy uwzględnieniu wagi
kryterium: 34.
15.2.3.5
Podkryterium nr 5 -
Doświadczenie Kierownika Robót drogowych (Torowych)
(Ekspert nr 11)
– maks. liczba punktów 6;
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do
pełnienia powyższej funkcji
Opis ocenianego doświadczenia
Liczba punktów
1
2
doświadczenie zawodowe , nabyte w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych, przy
zrealizowaniu roboty budowlanej, obejmującej budowę lub
przebudowę torowiska tramwajowego zlokalizowanego w
granicach administracyjnych miasta, o długości co najmniej
1 000 mtp
– w tym 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, z co
najmniej 1 rozjazdem tramwajowym
za każdą dodatkową
(
ponad wymaganą
w
ramach warunków
udziału) robotę
budowlaną spełniającą
parametry wskazane w
kolumnie 1
– 2 pkt,
maksymalna liczba
punktów: 6


15.2.3.7.
Za zrealizowaną robotę budowlaną Zamawiający uzna doprowadzenie do
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami
FIDIC), Protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia. Poprzez realizację inwestycji
przy osobie proponowanej do pełnienia funkcji Menedżera BIM należy rozumieć etap
opracowania dokumentacji projektowej (co najmniej projektu wykonawczego) lub etap
realizacji robót budowlanych.


Ustalono, że do upływu terminu składania ofert do zamawiającego wpłynęła m.in.
oferta przystępującego Gulermak. Przystępujący Gulermak złożył wraz z ofertą wypełniony
załącznik nr 5 – wykaz personelu generalnego wykonawcy. W wykazie tym na stanowisko
Kierownika Robót drogowych (Torowych) (Ekspert nr 11) wskazał Pana P. S. W części
wykazu dotyczącej informacji w zakresie punktów przystępujący Gulermak oświadczył, że
pan S.
posiada m.in. następujące doświadczenie:
na stanowisku Kierownika Budowy, w okresie od 3.12.2018 do 3.03.2019, przy zrealizowaniu
roboty budowlanej Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i
Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVa,
realizowanej dla Urząd Miejski w Gdańsku, która obejmowała PRZEBUDOWĘ torowiska
tramwajowego:
a) zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta - TAK,
b) o długości 7 840 mtp, w tym 1 585 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej,
c) z co najmniej 1 rozjazdem tramwajowym - TAK.


Ustalono ponadto, że w dniu 2 lipca 2021 r. w ramach podkryterium 15.2.3.5 SIWZ
zamawiający przyznał przystępującemu Gulermak 6 punktów.

Zarzuty okazały się bezzasadne.
Chybione
okazały się zarzuty odwołującego Budimex dotyczące doświadczenia
zawodowego pana P. S.,
zgłoszonego przez przystępującego Gulermak na stanowisko
Kierownika robót drogowych (torowych) – eksperta nr 11. Odwołujący Budimex
zakwestionował punktację otrzymaną przez Gulermak za doświadczenie zawodowe pana S.
zdobyte w okresie od 3 grudnia 2018 r. do 3 marca 2
019 r. na inwestycji „przebudowa
infrastruktury
tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach
Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa”.
Odwołujący Budimex wywiódł, że doświadczenie to nie odpowiadało podkryterium
oceny ofert
, gdyż sporna inwestycja trwała w okresie od dnia 22 czerwca 2018 r. do 29
stycznia 2021 r., zaś pan S., uczestniczący w realizacji kontraktu w okresie od 3 grudnia
2018 r. do 3 marca 2019 r., nie posiada doświadczenia zdobytego „w zrealizowaniu roboty
budowlanej”.
Odnosząc się do tak sformułowanego zarzutu Izba stwierdziła w pierwszej kolejności,
że zamawiający nie użył w opisie podkryterium sformułowania „doświadczenie w
zrealizowaniu roboty budowlanej

”, ale „doświadczenie przy zrealizowaniu roboty
budowlanej

”. Zdaniem Izby, sformułowanie o nabyciu doświadczenia „przy zrealizowaniu
roboty budowalnej
” nie oznaczało, że ekspert musiał uczestniczyć w całym okresie realizacji
roboty budowlanej.
Sformułowanie „przy” można było odczytywać, jako uczestnictwo przy

czynności zrealizowanej przez inny podmiot – wykonawcę robót budowlanych. Innymi słowy,
można było wymóg zrozumieć jako uczestnictwo przy realizacji inwestycji o określonych
cechach. Wymóg zrealizowania oznaczał cechę inwestycji, a nie jej fazy, w której kierownik
musiał uczestniczyć. Przy przyjęciu stanowiska odwołującego Budimex ekspert musiałby
uczestniczy
ć w realizacji inwestycji od pierwszego do ostatniego dnia, bez żadnej przerwy.
Względnie oznaczałoby to konieczność uczestnictwa jedynie w ostatnim dniu realizowania
roboty. Nie bez znaczenia
pozostawał argument z wykładni systemowej całej treści SIWZ.
Podkreślenia wymagało, że w przypadku podkryterium nr 5 Zamawiający nie wymagał
wykazania doświadczenia liczonego w miesiącach, jak np. w przypadku doświadczenia
Menadżera BIM określonego w pkt. 15.2.3.1. SIWZ. W tej sytuacji Izba stwierdziła, że biorąc
pod uwagę przedstawioną metodę wykładni, sporne zapisy SIWZ należało, zgodnie z
niekwestionowaną w orzecznictwie Izby zasadą, rozstrzygnąć na korzyść wykonawcy, w tym
przypadku przystępującego Gulermak.
Nie było zaś sporne miedzy stronami, że inwestycja „Przebudowa infrastruktury
tramwajowej w ul. Budzysza, Stryj
ewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej
– etap IVa”, o wszystkich cechach wymaganych w opisie
podkryterium,
została zakończona na moment ofertowania w tej sprawie. Do odpowiedzi na
odwołanie zamawiający załączył wydruk ze strony internetowej Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdańska, z którego wynikało, że sporna inwestycja została zakończona w styczniu 2021 r.
(por. wydruk w załączniku nr 3 do odpowiedzi zamawiającego na odwołanie). Do odpowiedzi
na odwołanie zamawiający załączył korespondencję mailową z 26 lipca 2021 r., w której E.
P.-P.
z Biura Komunikacji Społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska informuje, że
inwestycja pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i
Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVa”
została zrealizowana.
(por. załącznik nr 4 do odpowiedzi na odwołanie). Biorąc pod uwagę
powyższe Izba stwierdziła, że pan S. nabył doświadczenie przy zrealizowaniu ww. roboty
budowlanej odpowiadającej treści podkryterium. Wobec tego zarzut podlegał oddaleniu.
Izba przy wyrokowaniu
pominęła dodatkowy zarzut sformułowany przez
odwołującego Budimex na rozprawie dniu 23 sierpnia 2021 r. Odwołujący Budimex na
rozprawie dodatkowo zarzucił, że w okresie, w którym pan S. pełnił funkcję na spornej
inwestycji
nie wykonano budowy lub przebudowy torowiska o długości co najmniej 1000 mtp
– w tym 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, z co najmniej 1 rozjazdem tramwajowym.
Izba podzieliła stanowisko przystępującego Gulermak, że takiego zarzutu próżno było
szukać w treści odwołania. W trakcie rozprawy Gulermak argumentował, że próba
rozszerzenia zarzutów dopiero na rozprawie uniemożliwia mu obronę, w tym przedstawienie
dow
odów na odparcie nowych twierdzeń Budimex. Na okoliczność, iż spornego zarzutu nie

było w treści odwołania wskazywało stanowisko zamawiającego, który w reakcji na
wniesienie od
wołania pytał zarówno przystępującego Gulermak jak i inwestora jedynie o to,
czy
sporna inwestycja została zrealizowana. Również Gulermak w reakcji na odwołanie
składał pisma procesowe i przedstawiał jedynie dowody na okoliczność zrealizowania
inwestycji.
Zarówno Gulermak jak i zamawiający nie wyczytali więc z treści odwołania,
jakoby Budimex
zarzucał, iż w okresie, w którym pan S. pełnił funkcję na inwestycji, nie
wykonano budowy lub przebudowy torowiska o długości co najmniej 1000 mtp – w tym 500
mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, z co najmniej 1 rozjazdem tramwajowym. Przypomnienia
wymaga, że zgodnie z art. 555 ustawy NPzp, Izba nie może orzekać co do zarzutów, które
nie były zawarte w odwołaniu.
Biorąc powyższe pod uwagę Izba zobowiązana była pominąć
przy wyrokowaniu ww. zarzut, gdyż nie został objęty treścią odwołania.
KIO 2080/21
Odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2080/21 nie zasługiwało na uwzględnienie.

1.
Zarzuty dotyczące wykluczenia odwołującego Trakcja z udziału w
postępowaniu


Ustalono, że Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała m.in.
następujące postanowienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.3.3.
wykażą, że dysponują następującymi osobami, które zostaną
skierowane do realizacji zamówienia publicznego oraz które legitymują się odpowiednio
uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im
powierzone, tj.:
2)
w zakresie realizacji robót budowlanych:

d)
do pełnienia funkcji Kierownika Robót drogowych (torowych) (Ekspert nr 11) –
co najmniej 1 osobą posiadającą:
-
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej,
-
łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót drogowych, nabyte w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert, w tym przy zrealizowaniu co najmniej 1 roboty
budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego zlokalizowanego
w granicach administracyjnych miasta, o długości co najmniej 1 000 mtp – w tym 500 mtp w
konstrukcji bezpodsypkowej, z co najmniej 1 rozjazdem tramwajowym;


15.1.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami, których wagi wynoszą:
15.1.1. Cena (C)

– 60%
15.1.2. Symulacja budowy w Modelu BIM 4D (S)

– 6%
15.1.3.
Doświadczenie personelu Generalnego Wykonawcy (D)
– 34%

15.2.3.
W kryterium „Doświadczenie personelu Generalnego Wykonawcy” ocenie podlegać
będzie doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w
załączonym do oferty „Wykazie personelu Generalnego Wykonawcy”, którego wzór stanowi
załącznik do rozdziału IV SIWZ. Punkty zostaną przyznane w podkryteriach opisanych niżej.
Łączna maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów, przy uwzględnieniu wagi
kryterium: 34.
15.2.3.6
Podkryterium nr 5 -
Doświadczenie Kierownika Robót drogowych (Torowych)
(Ekspert nr 11)
– maks. liczba punktów 6;
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do
pełnienia powyższej funkcji
Opis ocenianego doświadczenia
Liczba punktów
1
2
doświadczenie zawodowe , nabyte w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych, przy
zrealizowaniu roboty budowlanej, obejmującej budowę lub
przebudowę torowiska tramwajowego zlokalizowanego w
granicach administracyjnych miasta, o długości co najmniej
1 000 mtp
– w tym 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, z co
najmniej 1 rozjazdem tramwajowym
za każdą dodatkową
(
ponad wymaganą
w
ramach warunków
udziału) robotę
budowlaną spełniającą
parametry wskazane w
kolumnie 1
– 2 pkt,
maksymalna liczba
punktów: 6


Ustalono, że do upływu terminu składania ofert do zamawiającego wpłynęła m.in.
oferta odwołującego Trakcja. Odwołujący Trakcja załączył do swej oferty wykaz personelu
Generalnego Wykonawcy
, w którym m.in. wskazał osobę na stanowisko Kierownika robót
drogowych (torowych) (Eksperta nr 11)
– pana Sz. M.
Ustalono, że odwołujący Trakcja w złożonym wykazie przedstawił dla p. Sz. M. 4
roboty budowlane:
a) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu - inwestycję „Przebudowa
torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu (zadanie nr 2.3)”
realizowaną dla Tramwajów Śląskich S.A. – wskazano okres doświadczenia na stanowisku
Kierownika Budowy: 20.03.2018
– 17.05.2019, (…)
b) w celu uzyskania punktów inwestycje:

− „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego
do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek,
towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska,
wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego ciała do ul. Augustiańskiej oraz
przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” realizowaną dla Zarządu
Dróg Miasta Krakowa – wskazano okres doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy:
20.03.2019
– 2.07.2019,
− „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – przebudowa drogi
wraz z przebudową torowiska ul. Warszawska i Sikorskiego” realizowaną dla Miasta
Gorzowa Wlkp.
– wskazano okresy doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy:
12.07.2018
– 17.10.2018 i 2.07.2020-21.09.2020,
− „Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci
trakcyjnej,
odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz
przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: Basztowa, Długa oraz ul.
Westerplatte” realizowaną dla Zarządu Dróg Miasta Krakowa – wskazano okres
doświadczenia na stanowisku Kierownika Robót drogowych: 25.10.2017 – 23.11.2017.

W dalszej kolejności ustalono, że na inwestycji „Przebudowa torowiska w jezdni w
ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu (zadanie nr 2.3)” realizowanej dla
Tramwajów Śląskich S.A. pan Sz. M. nie pełnił funkcji Kierownika budowy (okoliczność
niesporna).

Ustalono ponadto, że pismem z dnia 2 lipca 2021 r. zamawiający wykluczył
odwołującego Trakcja z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy
Pzp. W uzasadnieniu fa
ktycznym czynności wykluczenia zamawiający wskazał, co
następuje.

Wykonawca, w celu uzyskania punktów w kryterium „Doświadczenie personelu
Generalnego Wykonawcy” złożył wraz z ofertą dokument „Wykaz personelu Generalnego
Wykonawcy” (dalej „Wykaz”), w którym m.in. wskazał osobę na stanowisko Kierownika robót
drogowych (torowych) (Eksperta nr 11)
– p. Sz. M.. (…).
Wykonawca w złożonym Wykazie przedstawił dla p. Sz. M. 4 roboty budowlane:

3.
a) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu inwestycję
„Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu
(zadanie nr 2.3)” realizowaną dla Tramwajów Śląskich S.A. – wskazano okres
doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy: 20.03.2018 – 17.05.2019, (…)
5. W toku badania doświadczenia p. Sz. M. Zamawiający dotarł do informacji uzyskanych w
innym postępowaniu przetargowym (zawartych w Wykazie kierowników złożonym przez


Trakcję S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót
w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul.
Wolskiej”), które zostały potwierdzone przez podmiot, na rzecz którego robota była
realizowana, tj. Tramwaje Śląskie S.A., z których wynikało, że Kierownikiem Budowy na
wskazanej w pkt 3 lit. a niniejszego pisma inwestycji był nieprzerwanie w okresie od kwietnia
2018 r. do maja 2019 r. p. S. S.
6. W związku z powyższym Zamawiający, w celu wyjaśnienia kwestii dotyczącej spełniania
warunku udziału w postępowaniu, w dniu 23 czerwca 2021 r. pismem DWZ.261.97.2020.RS
L.dz.2322.2021 wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy informacją
wskazaną w Wykazie a informacjami posiadanymi przez Zamawiającego, w tym wyjaśnienia,
dlaczego dla tej samej inwestycji, w tym samym okresie, na stanowisku Kierownika budowy
wskazano różne osoby. (…)
8. Jednocześnie Zamawiający w dniu 23 czerwca 2021 r. wystąpił do Tramwajów Śląskich
S.A. z prośbą o informację dot. ewentualnego udziału p. Sz. M. na inwestycji wskazanej w
pkt 3 lit. a
niniejszego pisma. W dniu 28 czerwca 2021 r. Inwestor poinformował, że dla
zadania pn. „Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w
Sosnowcu” – zadanie nr 2.3 Pan Sz. M. nie pełnił funkcji Kierownika Budowy ani nie pełnił
funkcji Kierownika Robót.

10. (…)
w ocenie Zamawiającego miały miejsce zarówno wprowadzenie Zamawiającego w błąd w
wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa oraz fakt, że mogło to mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu. W zakresie ww. doświadczenia p. Sz.
M.
Wykonawca przedstawił Zamawiającemu w złożonym wraz z ofertą Wykazie informacje,
które pozostają w sprzeczności ze stanem faktycznym, a tym samym przedstawił informacje
nieprawdziwe. Jest to bezsporne między stronami – Wykonawca potwierdził wskazanie
ni
eprawdziwych informacji, wyjaśniając, że podane zostały one omyłkowo.
11. Zamawiający nie zgadza się z Wykonawcą, że okoliczność podania informacji
nieprawdziwych pozostaje bez wpływu na przebieg postępowania – Wykonawca nie ma
wiedzy, czy zgłoszone przez niego inwestycje spełnią warunki udziału w postępowaniu lub
otrzymają punkty w kryterium oceny ofert, a ponadto zgłasza je z zamiarem i w celu
wykazania spełnienia warunku i uzyskania jak największej liczby punktów w danym
kryterium. W aktualnym stanie fak
tycznym fakt złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych
informacji został stwierdzony na etapie oceny ofert. Należy jednak mieć na uwadze, że
stwierdzenie tego faktu nie nastąpiło w wyniku analizy samych tylko dokumentów złożonych
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, ale w wyniku zestawienia tych dokumentów z
dokumentacją innego postępowania, co nie jest obowiązkiem Zamawiającego i nie musiało
mieć miejsca.


Gdyby fakt niezgodności złożonych informacji ze stanem faktycznym nie został dostrzeżony
przez Zam
awiającego, to w sytuacji gdyby oferta Wykonawcy, po przeprowadzeniu
przewidzianej w niniejszym postępowaniu aukcji elektronicznej, została uznana za
najkorzystniejszą (w tym zostałaby przyznana maksymalna liczba punktów w podkryterium
dotyczącym Eksperta nr 11), Wykonawca zostałby wezwany do złożenia dokumentów
potwierdzających m.in. spełnianie warunku udziału w postępowaniu – w złożonym wraz z
ofertą Wykazie inwestycja opisana w pkt 3 lit. a niniejszego pisma spełnia bowiem parametry
roboty budowlanej, al
e łącznie z pozostałymi robotami nie potwierdza spełniania tego
warunku w zakresie wymaganych 24 miesięcy doświadczenia.
Przyjmując więc, że przedstawione w Wykazie doświadczenie jest prawdziwe, Wykonawca
musiałby przedstawić dla p. Sz. M. doświadczenie obejmujące jedynie brakujących ok. 5
miesięcy (na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych).
Przyjmując natomiast, że opisane w Wykazie doświadczenie (zarówno w zakresie warunków
udziału w postępowaniu jak i kryteriach oceny ofert) musi być odzwierciedleniem stanu
faktycznego, konieczne byłoby nie tylko uzupełnienie doświadczenia w zakresie brakujących
ok. 5 miesięcy na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych, ale także
uzupełnienie ok. 14 miesięcy doświadczenia na ww. stanowisku opisanego w części V pkt 5
Wykazu (inwestycja, o której mowa w ust. 3 lit. a niniejszego pisma), ponieważ w
rzeczywistości nie jest to doświadczenie, które posiada p. Sz. M. W konsekwencji konieczne
byłoby zastąpienie informacji nieprawdziwych informacjami prawdziwymi (co jest
niedopuszczalne). Tym samym opisane w części V pkt 5 Wykazu doświadczenie p. Sz. M.
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w przedmiotowym
postępowaniu, gdyż wskazywało na ok. 14 miesięczne doświadczenie na stanowisku
Kierownika budowy, w dodatku na inwestycji spełniającej określone przez Zamawiającego
parametry.
Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że w warunku udziału w postępowaniu dot. Eksperta
nr 11 nie wymagał aby cały 24-miesięczny okres doświadczenia dotyczył inwestycji o
wskazanych parametrach.
Zamawiający wskazuje także na marginesie, że byłby zmuszony (pomijając konieczność
wykluczenia Wykonawcy) do ponownej oceny ofert i ponownego przeliczenia punktów,
bowiem Wykonawca nie mógłby wówczas (tak jak nie może i obecnie) otrzymać punktów za
inwestycję wskazaną później niż na etapie składania ofert. W sposób oczywisty mogłoby to
zmienić ranking ofert, a zatem miałoby istotny wpływ na wynik postępowania.
12. Opisane powyżej działanie Wykonawcy wskazuje co najmniej na brak staranności, która
jest wymagana po stronie uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Doświadczenie w zakresie Kierownika robót drogowych ma dla Zamawiającego na tyle
istotne znaczenie, że stanowi warunek udziału w postepowaniu i kryterium oceny ofert.


Wykonawca działający z należytą starannością powinien zweryfikować, czy wskazany w
Wykazie personel posiada deklarowane doświadczenie – zarówno w zakresie deklaracji co
do spełniania warunków udziału w postępowaniu, aby w ogóle móc ubiegać się o udzielenie
zamówienie, jak i w zakresie wykraczającej poza minimalny poziom, za który Wykonawca
oczekuje przyznania dodatkowych punktów w ramach oceny ofert. Weryfikacja ta była
możliwa dla Zamawiającego, tym bardziej więc nie powinna stanowić trudności dla
Wykonawcy.
13. Niezależnie od źródła pozyskania informacji, tj. niezależnie czy pochodzą bezpośrednio
od Wykonawcy, czy też zostały pozyskane od osób trzecich, odpowiedzialność za nie, w tym
ich zgodność ze stanem faktycznym ponosi Wykonawca. W przypadku sporządzania
dokumentów składanych wraz z ofertą, w tym w szczególności dokumentów, które mają
służyć wyższemu sklasyfikowaniu oferty Wykonawcy (na podstawie których przyznawane są
punkty w kryteriach oceny ofert), należy oczekiwać od Wykonawcy zachowania
odpowiedniego poziomu staranności w ich weryfikacji przed przedstawieniem
Zamawiającemu. Dodatkowo Wykonawca, jako profesjonalista, mając na uwadze często
spotykane sytuacje nierzetelnego prezentowania informacji w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego, których jest uczestnikiem oraz mając na uwadze orzecznictwo Izby
i sądów powszechnych w tym zakresie, powinien cechować się znajomością standardów
wyznaczonych przez to orzecznictwo.
14. Bezspornym w przedmiotowej sprawie jest również złożenie nowej części Wykazu (w
zakresie obejmującym doświadczenie p. Sz. M.), bez inwestycji na rzecz Tramwajów
Śląskich S.A., realizowanej – jak się okazało w toku badania ofert przez Zamawiającego –
pr
zez inną osobę, niż wskazał to w pierwotnym Wykazie Wykonawca. Złożona wraz z
wyjaśnieniami część Wykazu nie może jednak zastąpić odpowiedniej części Wykazu
złożonego z ofertą, gdyż informacji nieprawdziwych nie można zastąpić informacjami
prawdziwymi. Ust
awa Pzp nie przewiduje możliwości sanowania nieprawdziwej informacji, co
potwierdza jednolita linia orzecznicza
– przykładowo: sygn. akt KIO 382/17, sygn. akt KIO
271/19, sygn. akt XII Ga 206/19.
15. Podnoszenie przez Wykonawcę, że dane wpisane zostały omyłkowo, nie może być
uznane przez Zamawiającego, gdyż w orzecznictwie powyższe uznawane jest za
niezachowanie elementarnych zasad działania profesjonalisty (tak przykładowo: sygn. akt
KIO 271/19), szczególnie, że kryterium doświadczenia zawodowego Kierownika robót
drogowych było jednym z sześciu podkryteriów oceny ofert w ramach kryterium
„Doświadczenie personelu Generalnego Wykonawcy”.
16. Nie ma znaczenia również fakt, że informacje dot. inwestycji dla Tramwajów Śląskich
S.A. dotyczą okoliczności znanych Zamawiającemu. Możliwość weryfikacji przez


Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę informacji nie może mieć wpływu na
zastosowanie sankcji wobec Wykonawcy (tak choćby wyrok KIO 271/19).
17. Ponadto bez znaczenia pozostaje fakt, że proponowana przez Wykonawcę osoba, jak
wynika dopiero z wyjaśnień Wykonawcy, posiada doświadczenie wymagane przez
Zamawiającego – tak np. KIO 985/20 „Zgodzić należało się z Zamawiającym - co potwierdza
również orzecznictwo KIO - że informacji nieprawdziwych nie można zastąpić informacjami
prawdziwymi, gdyż - wobec zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - przepis art. 24 ust. 1
pkt 17 ustawy Pzp nigdy nie miałby zastosowania.”
18. W przedmiotowym przypadku nie znajduje również zastosowania art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp.
19. Zgodnie
z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę,
który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wszystkie trzy przesłanki wskazane w ww.
przepisie w przedmiotowym przypadku mają miejsce. Jak wskazano wyżej, Wykonawca
przedstawił Zamawiającemu informacje nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistym stanem
rzeczy i w ocenie Z
amawiającego przedstawienie tych informacji było wynikiem co najmniej
lekkomyślności lub też niedbalstwa. Przedstawione informacje mogły mieć też istotny wpływ
na decyzje Zamawiającego – doświadczenie Kierownika robót drogowych jest zarówno
warunkiem udzia
łu w postępowaniu (rozdział I SIWZ pkt 5.1.3.3 ppkt 2 lit. d) jak i kryterium
oceny ofert (rozdział I SIWZ pkt 15.2.3.5). Wykonawca podlega więc wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.

Zarzuty okazały się niezasadne.

Nie było sporne między stronami, że niezgodne z rzeczywistością okazało się
oświadczenie odwołującego Trakcja, jakoby Pan M. pełnił funkcję kierownika budowy na
zadaniu „Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w
Sosnowcu (zadanie nr 2.3)
” w okresie od 20 marca 2018 r. do 17 maja 2019 r. Informacja
podana w wykazie była zatem informacją wprowadzającą zamawiającego w błąd w
rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
Odwołujący Trakcja podniósł w odwołaniu, że podanie ww. nieprawdziwej informacji
nastąpiło w wyniku jego omyłki. A więc z pewnością można było mówić o lekkomyślności lub
niedbalstwie po stronie odwołującego Trakcja, który podał nieprawdziwe informacje do
wyk
azu, nie weryfikując ich treści. Tym samym należało uznać, że odwołujący Trakcja
naruszył elementarne reguły staranności wymagane od profesjonalisty, jakim jest odwołujący

Trakcja
jako przedsiębiorca. Naruszenie tych reguł zaś nastąpiło przy przedstawianiu
najistotniejszej informacji przy ubieganiu się o publiczny kontrakt, jakim jest informacja
składana celem wykazania warunku udziału w postępowaniu. Okoliczność, że wykonawca
nie zrobił tego celowo nie ma znaczenia, gdyż w świetle art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp dla
wykluczenia z postępowania wystarczające jest przypisanie mu lekkomyślności lub
niedbalstwa, co
– jak wskazano wcześniej – z uwagi na naruszenie elementarnych reguł
należytej staranności z pewnością w analizowanej sprawie miało miejsce.
Argumentacja odwołującego Trakcja skupiała się wokół braku spełniania przesłanki
potencjalnego, istotnego wpływu podanej nieprawdziwej informacji na decyzje podejmowane
przez zamawiającego, w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
Zdaniem
Izby powyższa przesłanka wykluczenia również znalazła potwierdzenie w
analizowanej sprawie.
Odwołujący Trakcja wywodził w odwołaniu, że podanie przez niego
nieprawdziwych informacji
nie może mieć choćby potencjalnego wpływu na decyzje
zamawiającego, gdyż sporna inwestycja trwała 14 miesięcy, podczas gdy w świetle warunku
udz
iału w postępowaniu wymagano doświadczenia zawodowego trwającego 24 miesiące.
Odwołujący Trakcja odwoływał się do orzecznictwa dotyczącego złożenia nieprawdziwych
informacji co do doświadczenia w wykonaniu „nadmiarowych inwestycji”, to jest takich
inwestycji, które zostały zgłoszone ponad warunek i braku wpływu podania informacji
nieprawdziwych w zakresie tych nadmiarowych inwestycji na d
ecyzje zamawiającego.
Powołując się na brak wpływu podania nieprawdziwych informacji na decyzje
zamawiającego w przypadku inwestycji nadmiarowych odwołujący Trakcja złożył
przystąpienie Prezesa UZP z dnia 30 czerwca 2021 r. do postępowania skargowego wobec
wyroku Izby wydanego w sprawie o sygn. akt KIO 484/21.
Dostrzeżenia wymagało, że w analizowanej sprawie nie można było uznać, aby
zgłaszana inwestycja była „inwestycją nadmiarową”. Na uwagę zasługiwał fakt, że
analizowana inwestycja
była jedyną zgłoszoną przez odwołującego Trakcja celem wykazania
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3.3. ppkt 2 lit. d SIWZ. Nie
można było się zatem zgodzić z odwołującym Trakcja jakoby była to inwestycja nadmiarowa,
to jest taka, po odrzuceniu której wykonawca i tak wykazałby spełnienie warunku poprzez
przedstawienie
doświadczenia zdobytego przy innych inwestycjach.
Dostrzeżenia wymagał również fakt, że odwołujący Trakcja – wbrew jego stanowisku
- poprzez przedstawienie informacji nieprawdziwej
niewątpliwie polepszał swoją sytuację w
postępowaniu. Przy przyjęciu, że sporne dane są zgodne z rzeczywistością, wykonawca
wykazałby doświadczanie eksperta w sprawowaniu funkcji wymaganej w warunku przez
okres 14
miesięcy. W tej sytuacji, celem wykazania warunku udziału w postępowaniu,

brakowałoby mu jedynie kilku miesięcy wymaganego doświadczenia zawodowego eksperta,
zamiast 24
miesięcy, gdyby spornej inwestycji nie przywołał. Z pewnością zatem
przedstawienie nieprawdziwych
oświadczeń co do spornej inwestycji mogło mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego.
Izba w analizowanej sprawie podtrzymuje także jednolicie prezentowany w jej
orzecznictwie pogląd, że informacji nieprawdziwych w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy
Pzp nie można zastąpić informacjami prawdziwymi korzystając z dobrodziejstwa art. 26 ust.
3 ustawy Pzp.
Wobec powyższego zarzut podlegał oddaleniu.

2.
Zarzuty dotyczące zaniechania odrzucenia oferty ZUE

Ustalono, że w SIWZ zamawiający zawarł m.in. następujące postanowienia:
14.1.
Cenę oferty należy podać w PLN w formularzu „Oferta” zawartym w rozdziale IV
SIWZ zgodnie z wyliczeniem zawartym w Wykazie płatności, stanowiącym załącznik nr 2 do
rozdziału IV.
14.2.
Cenę oferty należy wyliczyć przy uwzględnieniu poniższych wytycznych:
14.2.1.
Cena określona w Ofercie zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie
jego własnej kalkulacji wartości poszczególnych elementów zryczałtowanych, zawartych w
Wykazie Płatności. Wykaz Płatności należy odczytywać i interpretować łącznie z pozostałymi
dokumentami wchodzącymi w skład SIWZ.
14.2.9.
Wartości tych elementów będą wartościami globalnymi dla Dokumentów
Wykonawcy, Robót, dostaw i usług opisanych w tych pozycjach, uwzględniającymi
wszystkie koszty, opłaty i wydatki określone w trzecim akapicie niniejszych zasad
obliczenia ceny określonej w Ofercie, przy zachowaniu następujących zasad:
14.2.9.1.
Wykonawca powinien oddzielnie wycenić każdy element zryczałtowany
wyszczególniony w Wykazie Płatności i dla każdego elementu musi podać adekwatną
jego wartość, przy czym:
(…)
4)
Kwota za
Pozycję 4 Wykazu Płatności - Dokumentacja Powykonawcza BIM –
musi wynosić 2% ceny netto określonej w Ofercie pomniejszonej o kwotę warunkową;
(…)
14.2.9.2.
kwoty (wartości) elementów zryczałtowanych powinny zawierać
wszelkie podatki, opłaty celne bądź inne płatności (z wyłączeniem podatku VAT), które
nie zostały określone osobno;


14.2.9.3.
kwoty (wartości) elementów zryczałtowanych są stałe i nie będą
podlegać zmianom w czasie trwania Kontraktu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w
Kontrakcie,
14.2.9.4.
wszystkie kwoty (wartości) należy podawać w złotych (PLN), z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
14.2.9.5.
Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do
Wykazu Płatności,
14.2.9.6.
Wykonawca musi wycenić każdą pozycję obowiązkowe (pkt 1-6) i
zadeklarowaną (pkt 7) w Wykazie Płatności, z wyjątkiem poz. „Kwota warunkowa”,
wpisanej przez Zamawiającego.

14.2.11.
Oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca warunków Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli Wykonawca przekroczy limity określone w
punkcie 14.2.9.1.

16.1.11.
W przypadku obniżenia ceny oferty w wyniku przeprowadzenia aukcji
elektronicznej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowiązany będzie złożyć zaktualizowane w zakresie ceny oferty: Formularz „Oferta”
w zakresie cen oraz Wykaz płatności. Ceny w ww. dokumentach muszą zostać
określone tak, aby po ich zsumowaniu łączna cena oferty brutto nie przekroczyła ceny
brutto wylicytowanej w toku aukcji elektronicznej. Dokumenty muszą zostać
spo
rządzone w formie określonej w pkt 8.2.1.


Ustalono ponadto, że przystępujący konsorcjum ZUE złożył wraz z ofertą wypełniony
wykaz płatności. W wykazie tym podał cenę oferty bez kwoty warunkowej na poziomie
652.148.064,55
zł netto. Pozycję 4 wykazu wykonawca wycenił na kwotę 13.000.000,00 zł
netto.
Ustalono ponadto, że Zamawiający 2 lipca 2021 r. zaprosił przystępującego
konsorcjum ZUE do udziału w aukcji elektronicznej.

Chybiony okazał się zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez
zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego ZUE z powodu niezgodności z pkt 14.2.12.2
ppkt 4 SIWZ.
W postanowieniu pkt 14.2.9.1. pkt 4 SIWZ zamawiający przewidział, że cena za
po
zycję 4 wykazu płatności – dokumentacja powykonawcza BIM - musi wynosić 2% ceny
netto określonej w ofercie, pomniejszonej o kwotę warunkową.
Przystępujący konsorcjum ZUE wycenił ofertę na kwotę 652.148,064,55 zł netto (bez
kwoty warunkowej). Pozycję 4 wykazu płatności wycenił natomiast na kwotę 13.000.000 zł

netto. Odwołujący Trakcja podniósł, że tym samym wykonawca nie zastosował się do
postanowień SIWZ, gdyż kwota 13.000.000 zł netto stanowiła jedynie 1,99341 % kwoty
652.148,064,55 zł netto.
Izba stwierd
ziła, że określony w SIWZ limit podano w % jako cyfrę całkowitą „2”. Do
zaokrąglania takich cyfr znajdowały zastosowanie ogólne reguły zaokrąglania, na jakie
powołał się przystępujący ZUE w złożonym piśmie procesowym z 5 sierpnia 2021 r.
Przystępujący załączył do swego pisma Polską Normę PN-70 N-02120. W normie tej
znajdowała się min. zasada druga o treści: Jeżeli pierwsza, licząc od lewej strony, z
odrzucanych cyfr jest większa od 5, to ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o
jednostkę
. W tej sytuacji należało porównać liczby 13.000.000 do 652.148.064,55 i ustalić, w
jakim stosunku one pozostają względem siebie. Izba stwierdziła, że porównanie stosunku
liczby 13.000.
000 zł do 652.148.064,55 zł dawało ułamek 0,019934, co w zaokrągleniu w
świetle ww. reguły daje 0,02, a więc 2%.
Ponadto Izba stwierdziła, że chybione pozostało odwoływanie się odwołującego
Trakcja do postanowienia pkt 14.2.11 SIWZ. Dostrzeżenia wymagało, że zamawiający w pkt
14.2.11 SIWZ
wskazał, że zostanie odrzucona oferta niespełniająca warunków SIWZ, ale
jedynie w sytuacji, jeżeli wykonawca „przekroczy” limity określone w punkcie 14.2.9.1. SIWZ.
Z przekroczeniem zaś nie mieliśmy do czynienia w analizowanej sprawie. Zdaniem Izby, do
takiej sytuacji doszłoby wtedy, gdyby kwota 13.000.000 przewyższyła 2% kwoty
652.148,064,55, a
tak się nie stało.
Podkreślenia wymagało także, że w postępowaniu przewidziano aukcję
elektroniczną. Zamawiający w pkt 16.1.11 SIWZ zastrzegł, że w przypadku obniżenia ceny w
wyniku przeprowadzenia aukcji
elektronicznej wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie złożyć zaktualizowany w zakresie ceny wykaz
płatności. W analizowanej sprawie podawane przez wykonawców kwoty z wykazu płatności
będą jeszcze ulegać zmianie, co dodatkowo przesądzało o niezasadności zarzutu. Wobec
powyższego zarzut podlegał oddaleniu.

KIO 2095/21

Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 520 ust. 1 ustawy Npzp i art.
568 pkt 1 ustawy NPzp postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn.
akt KIO 2095/21 w zakresie zarzutu nr
1a, 1d, 1e, 1f odwołania (pkt 4 sentencji).

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy NPzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy
. Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy NPzp, Izba umarza postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania
.
Odwołujący ZUE w trakcie posiedzenia Izby w dniu 20 sierpnia 2021 r., przed
otwarciem rozprawy, oświadczył, że cofa odwołanie w tej części. W przywołanym przepisie
art. 520 ust. 1 ustawy NPzp ustawodawca przyznał odwołującemu prawo do cofnięcia w
całości środka ochrony prawnej. Skoro zatem wykonawca może cofnąć odwołanie w całości,
to na zasadzie wnioskowania a maiori ad m
inus, należy uznać, że odwołujący może
zrezygnować z popierania jedynie części odwołania. W orzecznictwie Izby nie jest
kwestionowana możliwość skutecznego cofnięcia odwołania w części. Odwołujący ZUE
oświadczył, że nie popiera już tych zarzutów, wobec powyższego postępowanie odwoławcze
w tej części podlegało umorzeniu. Dostrzec należy, że Izba związana jest oświadczeniem
odwołującego o cofnięciu części odwołania, czego skutkiem wynikającym wprost z art. 568
pkt 1 ustawy NPzp ustawy Pzp jest obowiązek umorzenia przez Izbę postępowania
odwoławczego w zakresie wycofanych zarzutów.

Odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2095/21, w zakresie rozpatrywanym
merytorycznie, nie zasługiwało na uwzględnienie.


Zarzuty dotyczące przystępującego Budimex

1.
Zarzuty dotyczące doświadczenia zawodowego Pana M. Ch.

Ustalono, że Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała m.in.
następujące postanowienia:
8.1.1.
W kryterium „Doświadczenie personelu Generalnego Wykonawcy” ocenie podlegać
będzie doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w
załączonym do oferty „Wykazie personelu Generalnego Wykonawcy”, którego wzór
stanowi załącznik do rozdziału IV SIWZ. Punkty zostaną przyznane w podkryteriach
opisanych niżej. Łączna maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów, przy
uwzględnieniu wagi kryterium: 34.

8.1.1.1.
Podkryterium nr 1 -
Doświadczenie Menedżera BIM*
)
(Ekspert nr 15)
– maks.
liczba punktów 4.
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do
pełnienia funkcji Menedżera BIM.

Opis ocenianego doświadczenia
Liczba punktów
1
2


a) posiada co najmniej 6 -
miesięczne doświadczenie
zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, na stanowisku
Menedżera BIM lub równoważnym według wskazanej
poniżej definicji, w koordynacji wielobranżowej modeli
BIM zdobyte podczas realizacji inwestycji o kubaturze
co najmniej 20 000 m
3
, dla której wykonano w postaci
modeli BIM co najmniej 3 opracowania branżowe
(minimum branża architektoniczna lub konstrukcyjna
oraz 2 branże instalacyjne) w zakresie projektowania
(w zakresie projektu wykonawczego)
1 pkt -
za każdą dodatkową
(ponad wymagane w ramach
warunków udziału) inwestycję
spełniającą parametry wskazane
w kolumnie 1 lit. a, maksymalna
liczba punktów: 2 pkt

b) posiada co najmniej 6 -
miesięczne doświadczenie
zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, na stanowisku
Menedżera BIM lub równoważnym według wskazanej
poniżej definicji, w stosowaniu metodyki BIM (podczas
realizacji robót budowlanych) zdobyte podczas
realizacji inwestycji o
kubaturze obiektów co najmniej
20 000 m
3
.
1 pkt
– za każdą dodatkową
(ponad wymagane w ramach
warunków udziału) inwestycję
spełniającą parametry wskazane
w kolumnie 1 lit. b, maksymalna
liczba punktów: 2
Dopuszczone jest wskazanie jednej inwestycji dla uzyskania punktów za doświadczenie w
koordynacji i stosowaniu metodyki.
*
)

Przez osobę na stanowisku Menedżera BIM lub równoważnym należy rozumieć osobę
odpowiedzialną za stosowanie podczas realizacji inwestycji uzgodnionych standardów BIM
dot. przyjętych procedur wymiany informacji, dokładności modeli i sposobów ich
wykorzystania podczas realizacji inwestycji (w tym weryfikacji kolizji).


Ustalono,
że do upływu terminu składania ofert do zamawiającego wpłynęła m.in.
oferta przystępującego Budimex. Załączył on do swej oferty wypełniony załącznik nr 5 –
wykaz personelu. W wykazie tym na stanowisko Menedżera BIM - (Ekspert nr 15) wskazał
pana M. Ch.
Celem uzyskania dodatkowych punktów przystępujący Budimex oświadczył, że ww.
osoba posiada następujące doświadczenie: na stanowisku MENEDŻERA BIM, w okresie od
20.03.2018 do 10.12.2019, w koordynacji wielobranżowej modeli BIM w tym w koordynacji
wielobranżowej modeli BIM dla inwestycji „Remont, przebudowa i rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 2, im. Żołnierzy AK II rejonu „CELKÓW” przy ul. Szkolnej 9 w Markach”,


realizowanej dla Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., o kubaturze obiektów co najmniej
20 000 m
3
, dla której wykonano w postaci modeli BIM 4 opracowania branżowe w zakresie
projektowania (w zakresie projektu wykonawczego), w branżach:
a) architektoniczna,
b) konstrukcyjna,
c) instalacje sanitarne,
d) instalacje elektryczne/teletechniczne.


Zarzuty o
kazały się bezzasadne.
Odwołujący ZUE zarzucił, że wbrew oświadczeniom przystępującego Budimex, na
inwestycji
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy AK II rejonu „Celków” inwestor nie określił
standardów BIM i nie wykonano w postaci modeli BIM 4 opracowań branżowych w zakresie
projektowania (w zakresie projektu wykonawczego), w branżach:
a) architektoniczna,
b) konstrukcyjna,
c) instalacje sanitarne,
d) instalacje elektryczne/teletechniczne.
Zdaniem Izby odwołujący ZUE nie wykazał zasadności zarzutu. Odwołujący ZUE
załączył do odwołania oświadczenie Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z 8 lipca 2021 r.,
w którym na pytania zadane przez odwołującego ZUE pytania udzielono odpowiedzi, że
podczas realizacji inwestycji „Remont, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2,
im. Żołnierzy AK II rejonu „CELKÓW” przy ul. Szkolnej 9 w Markach”
wykonawca na tym
zadaniu (realizowanym w formule projektuj i buduj) nie dostarczał projektów wykonawczych
w postaci modelów BIM, jak i że podczas realizacji tej inwestycji żadne takie modele nie były
wykorzystywane.
Jednakże oświadczenie to, w świetle całości zebranego w sprawie
materiału dowodowego, nie pozwalało na uznanie zasadności zarzutu.
Bezzasadny okazał się zarzut jakoby na inwestycji Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Żołnierzy AK II rejonu „Celków”
nie zostały opracowane standardy BIM. Standard ten został
złożony przez przystępującego Budimex jako dowód w sprawie. Ponadto wykazano, że
standard ten stanowił załącznik nr 10 do umowy nr 19/502-1.3/03/2018 na „rozbudowę,
przebudow
ę i remont Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy AK II rejonu „CELKÓW” przy ul.
Szkolnej 9 w Markach”
z 20 marca 2018 r., zawartej między Budimex S.A. a Mareckie
Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Umowa i standard
zostały złożone przez przystępującego
Budimex
jako dowód do akt sprawy w dniu 20 sierpnia 2021 r.

Bezzasadne okazały się także zarzuty, jakoby na inwestycji nie zostały wykonane 4
opracowania
branżowe w zakresie projektowania (w zakresie projektu wykonawczego), w
branżach:
a) architektoniczna,
b) konstrukcyjna,
c) instalacje sanitarne,
d) instalacje elektryczne/teletechniczne.
Izba wzięła pod uwagę, że w standardzie BIM dla spornej inwestycji, w pkt 1.2.
znalazły się m.in. następujące definicje:
6) Model Wykonawczy
– model przygotowany przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji
papierowej i w
formacie .dwg przekazanej przez Zamawiającego;
7) Model Realizacyjny
– model przygotowany przez Wykonawcę na podstawie modelu
Wykonawczego, aktualizowany w trakcie powstawania obiektu, obrazujący aktualny stan
realizacji (uzupełniony o parametry pozwalające na śledzenie statusu Elementów w Modelu),
przekazywany Zamawiającemu w określonych ramach czasowych;
8) Model Powykonawczy
– model przygotowany przez Wykonawcę na podstawie modelu
Realizacyjnego, obrazujący stan po zakończonym etapie realizacji, przekazany
Zamawiającemu nie później niż 30 dni po zakończonym etapie realizacji, stanowiący
podstawę do wykonania dokumentacji powykonawczej;

Z definicji modelu podwykonawczego wynikało w sposób bezsprzeczny, że model ten
miał być rozwinięciem modelu realizacyjnego. Z kolei zaś model realizacyjny miał stanowić
rozwinięcie modelu wykonawczego. Powyższe okazało się istotne, gdyż przystępujący
Budimex
złożył także w charakterze dowodu protokół przekazania inwestorowi modelu BIM z
dnia 15 stycznia 2021 r. w zakresie konstrukcji architektury, instalacji sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych, i technologii rekreacyjnej. Jako przedstawiciel wykonawcy
protokół podpisał pan M. Ch. Z protokołu wynikało wprawdzie, że inwestorowi przekazano
modele powykonawcze, a nie wykonawcze,
jednakże w świetle standardu BIM na ww.
inwestycji
oznaczało to, że modele te musiały być rozwinięciem modeli realizacyjnych, a w
konsekwencji
także modeli wykonawczych. Zatem, w świetle standardu BIM obowiązującego
na inwestycji, modele wykonawcze
musiały również powstać.
Powyższy sposób powstawania modeli powykonawczych był także zgodny z treścią
umowy nr 19/502-
1.3/03/2018 na „rozbudowę,przebudowę i remont Szkoły Podstawowej nr
2
im. Żołnierzy AK II rejonu „CELKÓW” przy ul. Szkolnej 9 w Markach”
z 20 marca 2018 r.,
zawartej
między Budimex S.A. a Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Jak wynikało z pkt

5.1. f tej umowy,
w fazie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w
terminie wskazanych w Harmonogramie i
udostępnienia zamawiającemu przez cały okres
realizacji umowy modeli BIM wszystkich obiektów i zagospodarowania terenu objętych
przedmiotem niniejszej umowy,
a także bieżącej aktualizacji modeli BIM w trakcie realizacji
robót oraz przekazania zamawiającemu kompletnych powykonawczych modeli BIM w
ramach operatu kolaudacyjnego po wykonaniu całości robót. W ramach powyższego
zobowiązania wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania standardów BIM,
stanowiących załącznik nr 10 do niniejszej umowy oraz do powierzenia wyżej wymienionych
obowiązków koordynatorowi spełniającemu wymogi wskazane w SIWZ.
Z przytoczonego
fragmentu
umowy wynikało, że obowiązkiem wykonawcy było bieżące aktualizowanie modeli
BIM,
aż do momentu złożenia modeli powykonawczych. Zamawiający w treści tego
postanowienia
umowy odesłał też do ww. standardu, jako załącznika nr 10 do umowy. Skoro
zaś modele powykonawcze powstały, co jest bezsporne, to musiały też powstać modele
wykonawcze.
Na fak
t, iż modele wykonawcze powstały wskazywała także notatka ze spotkania z
dnia 26 marca 2018 r.
złożona przez przystępującego Budimex na rozprawie w dniu 20
sierpnia 2021 r. Z notatki tej, podpisanej nie tylko przez Budimex S.A.,
ale także przez
przedstawiciela inwestora
wynikało, że Budimex zobowiązał się w pkt 2 do „przekazania
modeli wykonawczych, które są nieodłącznym elementem dokumentacji projektowej zgodnie
z umownym harmonogramem
”. Ponadto w pkt 3 notatki wskazano, że Budimex wszelkie
zmia
ny projektowe będzie na bieżąco wprowadzał do modelu BIM w celu uzyskania modelu
Bim powykonawczego. W pkt 4 notatki
zaś wskazano, że Budimex zobowiązał się do
udostępnienia modelu wykonawczego z wykorzystaniem platformy nie rzadziej niż raz w
tygodniu,
ażdo
momentu
przekazania
ostatecznej
formy
skoordynowanego
wielobranżowego modelu BIM. Notatka ta okazała się spójna z treścią standardu BIM dla
inwestycji i z treścią umowy.
Potwierdzeniem wprost wykonania modeli
wykonawczych było oświadczenie samego
pana M. Ch., zawarte w korespondencji mailowej z 22 sierpnia 2021 r
. Dowód z tej
kor
espondencji przystępujący Budimex złożył na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 r. Z
dowodu tego
wynikało, że pan Ch. koordynował modele BIM na każdym etapie realizacji
prac projektowych, tj. model projektu koncepcyjnego, model projektu budowlanego, model
projektu wykonawczego, model podwykonawczy.
Potwierdzeniem wykonania modeli wykonawczych BIM
były również złożone przez
przystępującego Budimex na rozprawie rzuty tych modeli, których szczegółowość

wskazywała, że nie mogą pochodzić z okresu koncepcji czy projektu budowlanego, z uwagi
na ukazane tam detale.
Kolejnym potwierdzeniem wykonania modeli wykonawczych BIM
było także
oświadczenie arch. P. K. Pracowni Architektonicznej Punkt Zero, zawarte w korespondencji
mailowej z dnia 22 sierpnia 2021 r.,
złożonej przez przystępującego Budimex na rozprawie w
dniu 23 sierpnia 2021 r. P. K.
oświadczył, że w ramach spornej inwestycji przy udziale
ze
społu Budimex wykonał modele BIM wielobranżowe na każdym etapie realizacji prac. Jak
ponadto wynikało z oświadczenia, dotyczyło to też etapu projektu wykonawczego w
branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
instalacji wod-kan, i HVAC oraz instalacji zewn. i
PZT na podstawie którego została
wygenerowana
płaska dokumentacja wykonawcza, która posłużyła do realizacji prac
budowlano-instalacyjnych. Pan arch. P. K. o
świadczył także, że model wykonawczy był na
bieżąco koordynowany przez Pana M. Ch. i uzupełniany o zmiany powstałe w toku realizacji.
Oświadczenie to uznano za wiarygodne, gdyż jak wynikało ze standard BIM dla inwestycji
„Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy AK II rejonu „Celków” przy ul. Szkolnej 9 w Markach”,
jako jednostkę projektową ujawniono tam Punkt Zero, P. K., a więc składający oświadczenie
niewątpliwie był zaangażowany w proces projektowania.
Nie dowodziły zasadności zarzutu dowody przedstawione przez odwołującego ZUE.
Załączył on do odwołania wprawdzie oświadczenie Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z
dnia 8 lipca 2021 r.
, w którym na pytania zadane przez odwołującego ZUE pytania udzielono
odpowiedzi, że podczas realizacji inwestycji „Remont, przebudowa i rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 2, im.
Żołnierzy AK II rejonu „CELKÓW” przy ul. Szkolnej 9 w Markach”

wykonawca na tym zadaniu (realizowanym w formule projektuj i buduj) nie dostarczał
projektów wykonawczych w postaci modelów BIM, jak i że podczas realizacji tej inwestycji
żadne takie modele nie były wykorzystywane. Jednakże dostrzeżenia wymagało, że
oświadczenie to zostało skorygowane. W dniu 29 lipca 2021 r. P. G. – prezes zarządu ww.
inwestora
oświadczył, że na spornej inwestycji wykonano w postaci modeli BIM opracowania
branżowe w zakresie projektowania dla branż: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne i teletechniczne, zagospodarowanie terenu.
Powyższe oświadczenie
zostało złożone przez przystępującego na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2021 r. Izba
stwierdziła, że oświadczenie inwestora z 29 lipca 2021 r. nie pozostawało w sprzeczności z
całością zebranego w sprawie materiału dowodowego, na podstawie którego Izba
stwierdziła, że modele wykonawcze BIM na spornej inwestycji powstały, zaś prace nad nimi
k
oordynował pan M. Ch. Pierwsze oświadczenie inwestora z 8 lipca 2021 r. zaś można było
wytłumaczyć w ten sposób, że modele wykonawcze nie podlegały odrębnej, sformalizowanej
procedurze odbioru, analogicznie jak modele powykonawcze
, co być może skłoniło

inwestora do
złożenia pierwotnego oświadczenia, o treści wskazanej w piśmie z 8 lipca 2021
r.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba stwierdziła, że zarzuty odwołującego ZUE nie
potwierdziły się.

2.
Zarzuty dotyczące doświadczenia zawodowego Pana M. K.


Ustalono, że Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała m.in.
następujące postanowienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.3.3.
wykażą, że dysponują następującymi osobami, które zostaną skierowane do
re
alizacji zamówienia publicznego oraz które legitymują się odpowiednio uprawnieniami,
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.:
2)
w zakresie realizacji robót budowlanych:
f)
do pełnienia funkcji Kierownika Robót elektrycznych i elektroenergetycznych (E)
(Ekspert nr 13)
– co najmniej 1 osobą posiadającą:
-
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
-
co najmniej 24-
miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika
Budowy lub Kierownika Robót elektrycznych i elektroenergetycznych, nabyte w ciągu
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przy zrealizowaniu roboty lub robót
budowlanych obejmuj
ącej / obejmujących budowę lub przebudowę instalacji elektrycznych
dla co najmniej 1 budynku przemysłowego lub budynku użyteczności publicznej, o kubaturze
co najmniej 30 000 m
3

i mocy elektrycznej zapotrzebowanej 2MW każda,
-
doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, nabyte w
okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przy zrealizowaniu całości
budowy lub przebudowy instalacji PV o mocy minimum 100kW, w budynku przemysłowym
lub b
udynku użyteczności publicznej.

W pkt 17.1 SIWZ zamawiający wskazał, że Najkorzystniejsza oferta może zostać
wybrana przy zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp
– Zamawiający
najpierw dokonana oceny ofert, następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
ocen
iona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.


W dalszej kolejności ustalono, że do upływu terminu składania ofert do zamawiającego
wpłynęła oferta m.in. wykonawcy Budimex. W dokumencie JEDZ wykonawca, celem
wykazania ww. warunku, wskazał, że na stanowisko Kierownika Robót elektrycznych i
elektroenergetycznych (Ekspert nr 13)
dysponuje osobą pana M. K.
Oświadczył, że ww. osoba posiada następujące doświadczenie:
− co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót
elektrycznych i elektroenergetycznych, nabyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert, przy zrealizowaniu robót budowlanych obejmujących budowę
instalacji elektrycznych dla co naj
mniej 1 budynku przemysłowego o kubaturze co najmniej
30 000 m
3

i mocy elektrycznej zapotrzebowanej 2MW każda, tj.: -09.04.2020 - 18.12.2020:
budowa Centrum Badawczo -
Rozwojowego PKN Orlen S.A. w Płocku; 01.09.2016-
30.06.2019: "LOTOS PROJEKT EFRA"; oraz
− doświadczenie na stanowisku Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych,
nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przy zrealizowaniu
całości budowy instalacji PV o mocy minimum 100kW, w budynku przemysłowym, tj.: -
09.04.2020-18.12.2020: budowa Centrum Badawczo
– Rozwojowego PKN Orlen S.A. w
Płocku; 01.09.2016-30.06.2019: "LOTOS PROJEKT EFRA".


Zarzut podlegał oddaleniu.
Izba stwierdziła, że zarzut podlegał oddaleniu jako przedwczesny. Jak wynikało z
postanowień SIWZ, zamawiający przewidział zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o
której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający zastrzegł bowiem w pkt 17.1. SIWZ, że
Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana przy zastosowaniu procedury przewidzianej
w art. 24aa ustawy Pzp
– Zamawiający najpierw dokonana oceny ofert, następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dodatkowo w odpowiedzi na odwołanie zamawiający oświadczył wyraźnie, że z uwagi na
przywołane wyżej postanowienie SIWZ, w odniesieniu do eksperta nr 13 (kierownika robót
elektrycznych i elektroenergetycznych), nie dokonał jeszcze oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu. Wskazał, że oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
dokona po stwierdzeniu, która oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, co nastąpi
dopiero po za
kończeniu aukcji elektronicznej. Dodatkowo w trakcie rozprawy zamawiający
wyjaśnił, że oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywał jedynie w
odniesieniu do tych ekspertów, których doświadczenie zawodowe podlegało dodatkowej
punktacji w ramach przyjętych podkryteriów oceny ofert.

Dostrzeżenia wymagało, że doświadczenie zawodowe eksperta nr 13 (kierownika robót
elektrycznych) nie podlegało punktacji w ramach przyjętych podkryteriów oceny ofert. Skoro
zamawiający stwierdził, że z uwagi na przyjętą w postępowaniu procedurę nie prowadził
jeszcze oc
eny spełniania warunków w odniesieniu do eksperta nr 13, którego doświadczenie
zawodowe nie podlegało punktacji, to zarzut należało uznać za przedwczesny. Wobec
powyższego podlegał on oddaleniu.

Zarzuty
dotyczące przystępującego Gulermak

3.
Zarzuty dotyczące doświadczenia zawodowego Pana R. K.

Ustalono, że Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała m.in.
następujące postanowienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.3.3.
wykażą, że dysponują następującymi osobami, które zostaną
skierowane do realizacji zamówienia publicznego oraz które legitymują się odpowiednio
uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im
powierzone, tj.:
2)
w
zakresie realizacji robót budowlanych:
g)
do pełnienia funkcji Kierownika Robót sanitarnych (Ekspert nr 14) – co najmniej 1
osobą posiadającą:
-
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-
24-
miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót sanitarnych, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert, przy budowie lub przebudowie sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz przy zrealizowaniu robót instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych budynku
przemysłowego lub budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 30 000 m
3
.


Ustalono, że do upływu terminu składania ofert do zamawiającego wpłynęła m.in. oferta
wykonawcy Gulermak. Przystępujący Gulermak załączył do swej oferty wypełniony załącznik
nr 5
– wykaz personelu. W wykazie tym na stanowisko Kierownika Robót sanitarnych
(Ekspert nr 14)
wskazał pana R. K.
Ustalono, że przystępujący Gulermak, celem wykazania warunku udziału w
postępowaniu podał, że ww. osoba posiada następujące doświadczenie: na stanowisku

Kierownika Robót sanitarnych, w okresie od 25.04.2016 do 29.04.2019, przy budowie sieci
cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - TAK,
oraz
przy zrealizowaniu robót instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - TAK
budynku użyteczności publicznej, tj. stacji metra o kubaturze powyżej 30.000 m
3
,
realizowanej w ramach inwestycji „II linia metra w Warszawie w zakresie I etapu realizacji
odcinka wschodniego-
północnego – od szlaku za stacją „Dworzec Wileński” do stacji
„Bródno”, realizowanej dla Inwestora: Miasto Stołeczne Warszawa, Inwestor Zastępczy:
Metro Warszawskie Sp. z o.o.


Zarzuty okazały się bezzasadne.

W odniesieniu do zarzutów dotyczących doświadczenia zawodowego pana R. K.
zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o ich oddalenie jako przedwczesne.
Zamawiający argumentował, że z uwagi przyjętą w pkt 17.1 SIWZ tzw. procedurę odwróconą
nie dokonywał oceny spełniania warunku w odniesieniu do eksperta nr 14 (kierownika robót
sanitarnych). Jednocześnie zamawiający oświadczył, że ocena spełniania warunku miała
miejsce
w przypadku tych ekspertów, których doświadczenie zawodowe podlegało ocenie w
podkryteriach oceny ofert.
Izba stwierdziła, że zarzuty odwołującego ZUE dotyczyły doświadczenia pana K.,
przedstawionego przez przystępującego Gulermak na stanowisko kierownika robót
sanitarnych (eksperta nr 14). Jak wynikało z postanowienia pkt 15.2.3.6 SIWZ, dodatkowe
doświadczenia zawodowe tego eksperta podlegało dodatkowej punktacji w ramach kryteriów
oceny ofert. Zatem,
w świetle oświadczeń samego zamawiającego, w odniesieniu do tego
eksperta musiała nastąpić ocena spełniania warunku. Wobec powyższego Izba uznała, że
zarzuty dotyczące doświadczenia zawodowego pana R. K. nie są przedwczesne.
Odwołujący ZUE podniósł w odwołaniu, że na inwestycji budowa II linii metra w
Warszawie w zakresie etapu I realizacji odcinka wschodnio-
północnego – od szlaku za stacją
Dworzec
Wileński do stacji Bródno
, wbrew oświadczeniom wykonawcy Gulermak pan R. K.
miał nie zdobyć doświadczenia przy zrealizowaniu robót instalacyjnych w zakresie „instalacji
gazowych
”, a jedynie w zakresie „sieci gazowych”. Odwołujący ZUE przedstawił w odwołaniu
własne definicje sieci i instalacji gazowych, zgodnie z którymi „sieć gazowa” to „rury
doprowadzające gaz do domu, do przyłącza (skrzynki)”, zaś rurki, które łączą skrzynkę z
piecem wewnątrz pomu, lub kuchenką to „instalacje gazowe”. Celem wykazania zasadności
zarzutu
odwołujący złożył PFU dla zadania „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap

realizacji odcinka wschodniego
– północnego, od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów
odstawczych za stacją C21” oraz PFU dla zadania „Budowa II linii metra w Warszawie – I
Etap realizacji odcinka wschodniego-
północnego - od szlaku za stacją C15 „Dworzec
Wileński” do torów odstawczych za stacją C18 „Trocka”. Ze str. 3 ww. opracowania wynikało,
że przedmiotem inwestycji była m.in. instalacja gaszenia gazem. W oparciu o ww.
dokumenty
odwołujący wywodził, że w trakcie realizacji inwestycji nie wykonywano tak
rozumianych instalacji gazowych.
W piśmie z dnia 19 sierpnia 2021 r. odwołujący ZUE
dodatkowo z
modyfikował definicję „instalacji gazowych” z odwołania wskazując, że aby dana
instalacja była uznana za gazową to musiał nią płynąć gaz palny, a nie gaz niepalny.
Izba stwierdziła, że definicji instalacji gazowych przedstawionej przez odwołującego
ZUE
w odwołaniu i w piśmie z dnia 19 sierpnia 2021 r. próżno było szukać w treści SIWZ.
Wobec
powyższego brak było podstaw do przyjęcia zawężającego rozumienia spornego
pojęcia, jakie przedstawił odwołujący ZUE. Zdaniem Izby sformułowanie „instalacje gazowe”
można było rozmieć jako instalacje gazowe w języku potocznym, a mianowicie jako
instalacje z rurami,
którymi płynie gaz. Takie rozumienie tego pojęcia na gruncie SIWZ w tym
postępowaniu było o tyle uprawnione, że częścią SIWZ były także Warunki wykonania i
odbioru robót budowlanych, 02.09-Instaalcje Sanitarne-wewnętrzna instalacja gazem
(por.
dokument złożony na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2021 r. przez przystępującego
Gulermak). Jak wynik
ało z powyższego dokumentu, instalacja gaszenia gazem była
uznawana przez zamawiaj
ącego za „instalacje sanitarne”, zaś w treści dokumentu
zamawiający posługiwał się na jej określenie także terminem „rurociągi instalacji gazowej”
(por. str. 3 ww. dokumentu).
Zdaniem Izby
przystępujący Gulermak wykazał doświadczenie zawodowe Pana R. K.
zdobyte przy inwestycj
i obejmującej tak rozumiane instalacje gazowe. Przystępujący
G
ulermak przy piśmie z dnia 5 sierpnia 2021 r. oraz na rozprawie złożył fragment projektu
wykonawczego dla stacji metra C17 T
argówek, dla instalacji sanitarnych, instalacji gaszenia
gazem. Projekt ten o
bejmował m.in. opis systemu Stilde SH. Z opisu tego wynikało że
wykonana instalacja gaszenia gazem
zawierała m.in. butle z gazem, przewody rurowe,
rozprowadzające gaz, złączki instalacyjne, dysze wypływowe, manometr, kolektory rurowe
itd.
Zdaniem Izby były to elementy typowe również dla instalacji gazowych na gazy palne.
Bez znaczeni
a jest również podnoszona przez ZUE w piśmie z 19 sierpnia 2021 r.
okoliczność, że wbudowany system Stilde jest wyrobem budowlanym w rozumieniu
odrębnych przepisów. W świetle SIWZ istotna była bowiem jego charakterystyka i funkcja.
Bez znaczenia dla rozst
rzygnięcia sprawy okazał się także projekt wykonawczy dla
stacji metra C
07, dotyczących instalacji gaszenia gazem, jaki odwołujący ZUE załączył do
pisma proc
esowego z 19 sierpnia 2021 r. Odwołujący w oparciu o ten dokument wywiódł, że

autorami projektu byli mgr i
nż. J. Z. oraz mgr inż. W. W., posiadający uprawnienia do
projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Złożył uprawnienia dla ww. osób.
Odwołujący ZUE argumentował, że są to inne uprawnienia niż uprawnienia w specjalności
cieplnej, wentylacyjnej, gazowej,
wodociągowej i kanalizacyjnej.
Odnosząc się do tych dowodów Izba stwierdziła, że projekt dotyczył po pierwsze innej
stacji metra
, niż stacji na której doświadczenie zawodowe zdobywał Pan R. K. Ponadto nie
złożono Izbie całości tego projektu, wobec powyższego nie można było go porównać z
projektem dla stacji metra C17 T
argówek. Ponadto w projekcie złożonym przez
odwołującego ZUE, oprócz instalacji gaszenia gazem HFC -227EA znajdowały się także
takie elementy jak gniazda, puszki, zasilacze, kable a
więc elementy o charakterze
elektrycznym
, których nie ujawniono w złożonej części opisu dla stacji Targówek, jaki złożył
przystępujący Gulermak. Nie można wykluczyć, że z uwagi na te właśnie elementy, za
projekt
odpowiadały osoby z uprawnieniami elektrycznymi. Ponadto, w świetle braku
doprecyzowania w SIWZ definicji instalacji gazowych, tak jak je
rozumiał odwołujący ZUE,
be
z znaczenia okazało się to, że autorem projektu na innej stacji były osoby z uprawnieniami
elektrycznymi.
Wobec powyższego zarzut uznano za chybiony.

4.
Zarzuty dotyczące doświadczenia zawodowego Pana K. P.


Ustalono, że Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała m.in.
następujące postanowienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.3.3.
wykażą, że dysponują następującymi osobami, które zostaną
skierowane do realizacji zamówienia publicznego oraz które legitymują się odpowiednio
uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im
powierzone, tj.:
2)
w zakresie realizacji robót budowlanych:
a)
do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu (Przedstawiciela Wykonawcy) (Ekspert nr 8)
– co najmniej 1 osobą posiadającą:
-
wykształcenie wyższe: techniczne, ekonomiczne, menadżerskie lub prawnicze,
-
łącznie co najmniej 36-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku
Dyrektora Kontraktu, Kierownika Zespołu Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera
Rezydenta lub równorzędnym w zakresie zarządzania kontraktami, nabyte w okresie


ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym na co najmniej 2 inwestycjach
(umowach) obejmujących budowę lub przebudowę budynku przemysłowego lub budynku
użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 30 000 m3 każdy, przez okres co najmniej
12 miesięcy na każdej, a jeżeli kontrakt trwał krócej – przez cały okres kontraktu, o wartości
robót (umowy) co najmniej 100 mln PLN netto każda,
-
doświadczenie zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert na co najmniej 1 inwestycji zrealizowanej przy wykorzystaniu technologii BIM;
Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej inwestycji dla wykazania spełniania obu
wymagań.


Ustal
ono, że do upływu terminu składania ofert do zamawiającego wpłynęła m.in. oferta
wykonawcy Gulermak. Przystępujący Gulermak załączył do swej oferty wypełniony załącznik
nr 5
– wykaz personelu. W wykazie tym na stanowisko Dyrektora Kontraktu (Przedstawiciela
Wykonawcy) (Ekspert nr 8)
wskazał pana K. P..
Ustalono, że przystępujący Gulermak celem wykazania warunku udziału w postępowaniu
podał, że ww. osoba posiada m.in. następujące doświadczenie:
nabyte w okresie od 30.09.2016 do 1.04.2020 na inwestycji: Budowa II linii metra w
Warszawie
– I etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9 „Rondo
Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6, realizowanej dla Inwestor: Miasto
Stołeczne Warszawa, Inwestor Zastępczy: Metro Warszawskie Sp. z o.o., przy
wykorzystaniu technologii BIM - TAK.


Zarzuty okazały się niezasadne.
Izba uznała za bezzasadne zarzuty odwołującego ZUE dotyczące doświadczenia
zawodowego Pana K. P.,
który został wyznaczony przez przystępującego Gulermak na
stanowisko Dyrektora Kontraktu (Przedstawiciela Wykonawcy) (Eksperta nr 8).
Odwołujący ZUE podniósł, że nieprawdziwe jest oświadczenie przystępującego
Gulermak, iż pan P. nabył doświadczenie przy wykonywaniu inwestycji Budowa II linii Metra
w Warszawie etap I realizacja odcinka zachodniego od szlaku
za stacją C9 „Rondo
D
aszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6
, która była zrealizowana przy
wykorzystaniu technologii BIM.
Odwołujący ZUE podniósł w odwołaniu, że inwestor na tym zadaniu nie określił
standardów BIM. Powołał się na PFU dla ww. inwestycji. Wskazał, że w pkt 1.3 tego
dokumentu pn. „Warunki zamówienia”, wskazano, że „Przedmiot zamówienia obejmuje: -
wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z pkt 3.1”. W pkt 3.1 jest natomiast mowa o
tym, że projekty wykonawcze muszą być wykonane zgodnie z „rozporządzeniem Ministra


Infrastruktury w sprawie szczególnego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak i rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego

”.
Izba stwierdziła, że nieokreślenie przez inwestora standardów BIM na ww. zadaniu
nie oznacza
ło jeszcze, że inwestycja nie została zrealizowana przy wykorzystaniu technologii
BIM,
w rozumieniu postanowień SIWZ. Izba stwierdziła, że Zamawiający nie zawarł w opisie
warunku wymogu, na jaki powoływał się odwołujący ZUE. Podkreślenia wymagało, że w
opisie wymogu była mowa jedynie o „wykorzystaniu technologii BIM”, a nie o „wykorzystaniu
technologii BIM w zakresie celów opisanych w standardzie BIM opracowanym przez strony
procesu inwestycyjnego na potrzeby danej inwestycji

”. Tymczasem w ten, zawężający
sposób, odwołujący ZUE zdawał się odczytywać postanowienia SIWZ. Zdaniem Izby
odwołujący ZUE dokonywał tym samym nieuprawnionej nadinterpretacji spornego
postanowienia SIWZ, odnajdując tam wymogi, które nie wynikały jasno i jednoznacznie z
dokumentów zamówienia.
Zostało natomiast udowodnione przez przystępującego Gulermak, że na ww.
inwestyc
ji były wykorzystywane modele BIM. Przystępujący Gulermak złożył na rozprawie w
dniu 23 sierpnia 2021 r. pismo z 9 lipca 2020 r. Jak wynikało z treści tego pisma, pan K. P. w
dacie sporządzenia pisma – przekazywał inwestorowi – Metro Warszawskie sp. z o.o. - pliki
elektroniczne zawierające modele BIM na inwestycji Budowa II linii Metra w Warszawie etap
I realizacja odcinka zachodniego od szlaku
za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego” do torów
odstawczych za stacją C6
. Dokument opatrzono pieczęcią Biura Podawczego Metra
Warszawskiego
sp. z o.o. z datą wpływu 13 lipca 2020 r. Powyższe świadczyło o otrzymaniu
ww. pisma przez inwestora.
Potwierdzeniem wykorzystywania modeli BIM w trakcie realizacji inwestycji
był także
list referencyjny inwestora - Metro Warszawskie sp. z o.o. - z 19 kwietnia 2021 r.,
załączony
do pisma procesowego
przystępującego Gulermak z 5 sierpnia 2021 r. W piśmie tym
inwestor oświadczył wyraźnie, że w procesie realizacji kontraktu wykonawca wykorzystywał
technologię BIM, m.in. w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych,
elektrycznych oraz branży technologicznych. Co więcej, inwestor podkreślał pozytywne
skutki zastosowania tej technologii przez
wykonawcę. Oświadczył bowiem, że dzięki
wykorzystaniu technologii BIm proces re
alizacyjny odznaczał się lepszym przepływem
informacji między poszczególnymi zespołami branżowymi, a przygotowane projekty i
realizacja
robót cechowały się lepsza jakością oraz mniejszą liczbą kolizji
międzybranżowych
. Z dokumentu tego wynikało zatem, że - wbrew stanowisku

odwołującego ZUE - inwestor miał świadomość wykorzystywania modeli BIM, a nawet
podkreślał pozytywne skutki wykorzystania tej technologii na inwestycji. Z pewnością również
technologia BIM
stanowiła podstawę do podejmowania przez inwestora decyzji, czemu
odwołujący ZUE bezpodstawnie zaprzeczał w treści odwołania.
Ponadto fakt wykorzystania technologii BIM na spornej inwestycji
został wykazany
przez
przystępującego Gulermak także w ten sposób, że załączył on do swego pisma
procesowego przekroje stacji metra
wykonane przy użyciu modeli BIM. Wreszcie fakt ten
wynikał także z oświadczenia Metro Warszawskie sp. z o.o. z 28 lipca 2021 r. załączonego,
jako załącznik nr 8 do odpowiedzi na odwołanie. Również w tym dokumencie inwestor
potwierdził, że wykonawca w procesie realizacji dokumentacji projektowej wykorzystywał
technologię BIM do opracowania projektów budowlanych zamiennych oraz projektów
wykonawczych 3 stacji metra.
Kierując się powyższymi rozważaniami, zarzuty uznano za bezzasadne.

KIO 2097/21

Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 520 ust. 1 ustawy Npzp i art.
568 pkt 1 ustawy NPzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn.
akt KIO 2097/21 w zakresie zarzutu nr
2, 4, 5 odwołania oraz częściowo w zakresie zarzutu
nr 7 odwołania (w części dotyczącej zaniechania wykluczenia i odrzucenia oferty wykonawcy
Budimex Budownictwo sp. z o.o. w Warszawie) (pkt 6 sentencji).
Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy NPzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy
. Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy NPzp, Izba umarza postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania
.
Odwołujący Gulermak w trakcie posiedzenia Izby w dniu 20 sierpnia 2021 r., przed
otwarciem rozprawy, oświadczył, że cofa odwołanie w tej części. W przywołanym przepisie
art. 520 ust. 1 ustawy NPzp ustawodawca przyznał odwołującemu prawo do cofnięcia w
całości środka ochrony prawnej. Skoro zatem wykonawca może cofnąć odwołanie w całości,
to na zasadzie wnioskowania a maiori ad minus, należy uznać, że odwołujący może
zrezygnować z popierania jedynie części odwołania. W orzecznictwie Izby nie jest
kwestionowa
na możliwość skutecznego cofnięcia odwołania w części. Odwołujący Gulermak
oświadczył, że nie popiera już tych zarzutów, wobec powyższego postępowanie odwoławcze
w tej części podlegało umorzeniu. Dostrzec należy, że Izba związana jest oświadczeniem
odwołującego o cofnięciu części odwołania, czego skutkiem wynikającym wprost z art. 568

pkt 1 ustawy NPzp ustawy Pzp jest obowiązek umorzenia przez Izbę postępowania
odwoławczego w zakresie wycofanych zarzutów.

Odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 2097/21, w zakresie rozpatrywanym
merytorycznie, nie zasługiwało na uwzględnienie.


Zarzuty
dotyczące doświadczenia zawodowego Pana S. A.

Ustalono, że Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała m.in.
następujące postanowienia:
O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.3.3.
wykażą, że dysponują następującymi osobami, które zostaną
skierowane do realizacji zamówienia publicznego oraz które legitymują się odpowiednio
uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im
powierzone, tj.:
2)
w zakresie realizacji robót budowlanych:
a)
do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu (Przedstawiciela Wykonawcy) (Ekspert nr 8)
– co najmniej 1 osobą posiadającą:
-
wykształcenie wyższe: techniczne, ekonomiczne, menadżerskie lub prawnicze,
-
łącznie co najmniej 36-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku
Dyrektora Kontraktu, Kierownika Zespołu Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera
Rezydenta lub równorzędnym w zakresie zarządzania kontraktami, nabyte w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym na co najmniej 2 inwestycjach
(umowach) obejmujących budowę lub przebudowę budynku przemysłowego lub budynku
użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 30 000 m3 każdy, przez okres co najmniej
12 miesięcy na każdej, a jeżeli kontrakt trwał krócej – przez cały okres kontraktu, o wartości
robót (umowy) co najmniej 100 mln PLN netto każda,
-
doświadczenie zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert na co najmniej 1 inwestycji zrealizowanej przy wykorzystaniu technologii BIM;
Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej inwestycji dla wykazania spełniania obu
wymagań.


Ustalono, że do upływu terminu składania ofert do zamawiającego wpłynęła m.in.
oferta przystępującego konsorcjum ZUE. Załączył on do swej oferty wypełniony załącznik nr
5
– wykaz personelu. W wykazie tym na stanowisko Dyrektora Kontraktu (Przedstawiciela
Wykonawcy) (Ekspert nr 8)
wskazał pana S. A.
W celu wykazania warunku udziału w postępowaniu przystępujący ZUE wskazał, że
inwestycja: Budowa metra Ikitelli-
Ataköy
trwa „od 08.04.2016 r. do nadal”.

ZUE wskazał ponadto, że ww. osoba posiada m.in. doświadczenie: nabyte w okresie
od 31.08.2017 do 20.12.2019, na inwestycji: Budowa metra Ikitelli-
Ataköy, realizowanej dla
Urząd Miasta Stambuł, Wydział Kolei, Dyrekcja ds. Europejskiego Systemu Kolejowego, przy
wykorzystaniu technologii BIM - TAK.


Zarzuty okazały się niezasadne.
Za chybiony uznano zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp przez
zaniechanie wykluczenia konsorcjum ZUE z powodu wprowadzenia przez ZUE
zamawiającego w błąd co do doświadczenia zawodowego pana S. A., który wbrew
twierdzeniom ZUE
– miał nie posiadać doświadczenia na co najmniej 1 inwestycji
zrealizowanej przy wykorzystaniu technologii BIM.
Odwołujący Gulermak podniósł w odwołaniu w pierwszej kolejności, że wbrew
t
wierdzeniom przystępującego ZUE kontrakt jest realizowany, a nie został zrealizowany. Izba
stwierdziła, że tak sformułowany zarzut nie potwierdził się. Dostrzeżenia wymagało, że
przystępujący ZUE nie złożył nigdzie oświadczenia, któremu odwołujący Gulermak zarzucał
niezgodność z rzeczywistością. Wykonawca ZUE nigdzie nie oświadczył, że projekt Budowa
metra Ikitelli-
Ataköy
został zakończony. Wręcz przeciwnie, w wykazie osób, w opisie
doświadczenia zawodowego pana S. A., przystępujący złożył wyraźne oświadczenie
przeciwne, z którego wynikało, że na moment ofertowania inwestycja trwa nadal. Wobec
niezłożenia przez ZUE oświadczenia, któremu zarzucano niezgodność z rzeczywistością,
zarzut musiał zostać uznany za chybiony.
Chybiony okazał się zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Izba stwierdziła, że zamawiający w opisie warunku wymagał od dyrektora kontraktu
(eksperta nr 8) m.in. następującego doświadczenia:
-
doświadczenie zawodowe, nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert na co najmniej 1 inwestycji zrealizowanej przy wykorzystaniu technologii BIM.

Izba stwierdziła, że zamawiający nie przedstawił w SIWZ definicji „inwestycji
zrealizowanej
”. Było to o tyle istotne, że jednocześnie zamawiający przedstawił w SIWZ
definicję „zrealizowanej roboty budowlanej”. W szczególności z użytego sformułowania
„inwestycji zrealizowanej” nie można było wywodzić zakazu odwołania się do takiej
inwestycji
, która z uwagi na przyjęte rozwiązania organizacyjne kończyła się częściowymi
odbiorami,
zaś wymagane przez zamawiającego doświadczenie eksperta zostało nabyte w
zakresie tej części inwestycji, która takiemu częściowemu odbiorowi podlegała.
Dodatkowo
stwierdzono, że we wzorze wykazu osób, który należało wypełnić,
zamawiający używał sformułowań niedokonanych: „na inwestycji: (nazwa) realizowanej dla

(nazwa) (
Wpisać podmiot na rzecz którego inwestycja była realizowana)”.
Zdaniem Izby,
również przywołana treść wzoru wykazu osób mogła wpłynąć na sposób rozumienia
warunku, skoro wzór wykazu osób składany był w celu jego wykazania, a wykonawcy mieli
pełne prawo działać w zaufaniu do postanowień SIWZ, odczytywanych łącznie.
Przy wyrokowaniu wzięto pod uwagę, że przystępujący ZUE udowodnił, iż doszło do
częściowego przekazania inwestorowi spornej inwestycji, przy zrealizowaniu której
wykorzystywano technologię BIM. Przystępujący ZUE złożył pismo Dyrektora Projektu z dnia
25 maja 2021 r. nr ATI/AS/TR/PM/5635 , z kt
órego wynikało, że z dniem 25 maja 2021 r.
nastąpiło przekazanie inwestorowi części inwestycji tj. odcinka budowanej linii metra
obejmującego odcinek Ikitelli-linia 1 KM: 2+297 / linia 2 KM: 2+279 stacje Bahariye i Masko.
Jak wynikało z pisma, w konsekwencji przekazania inwestor miał przystąpić do eksploatacji
ww. odcinka. W
świetle ww. pisma przedstawionego przez ZUE niezasadne okazały się
zatem twierdzenia od
wołującego Gulermak zawarte w piśmie z dnia 20 sierpnia 2021 r.,
jakoby odbiór częściowy na referencyjnej inwestycji miał nastąpić po 14 czerwca 2021 r. (a
wi
ęc po dniu otwarcia ofert w analizowanej sprawie). Odwołujący Gulermak powołując się na
fragment projektu umowy na prace nr 2015/74736 (
załącznik do pisma z 20 sierpnia 2021 r.)
wskazywa
ł, że przed oddaniem systemu metra do komercyjnej eksploatacji będzie miała
miejsce 60 dniowa eksploatacja
próbna oddawanego odcinka metra. Jednakże w świetle
pisma z dnia 25 maja 2021 r.,
złożonego przez przystępującego ZUE, należało uznać, że ten
okres się już zakończył, skoro w dacie 29 maja 2021 r. miało nastąpić otwarcie odcinka wraz
ze stacjami, a nawet uruchomienie eksploatacji komercyjnej.
Nie
ulegało również wątpliwości, i co nie było sporne między stronami, że w ramach
tej inwestyc
ji były wykorzystywane modele BIM. Powyższe wynikało także z dowodów
złożonych do akt sprawy. Do pisma procesowego z 6 sierpnia 2021 r. przystępujący ZUE
załączył bowiem protokół z 9 lipca 2019 r. Urzędu Miasta Stambuł, Departament Systemów
Kolejowych, Dyrekcja Systemu Kolejowego,
w którym wskazano, że W ramach projektu
„Budowa Linii Metra Ikitelli-Atakoy wraz z robotami elektromechanicznymi”, wspomniany w
piśmie a) oraz zatwierdzony Plan wdrożenia BIM rev. 0, w wyniku decyzji podjętych w trakcie
spotkań w ostatnim czasie, wymagających dokonania koniecznych rewizji, Wykonawca
przedłożył do akceptacji Wdrożenie Planu BIM rev.1 Inspektor pismem c) stwierdził
właściwość do zatwierdzenia Wdrożenie Planu BIM rev.1 i jednocześnie go zatwierdza i
wno
si o podjęcie stosownych działań.

Wobec
powyższego brak było podstaw do wzywania przystępującego ZUE w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do
uzupełnienia dokumentów celem wykazania spornego warunku
udziału w postępowaniu. Brak było także podstaw do obniżania punktacji czy niezapraszania
wykonawcy
do udziału w aukcji elektronicznej. Kierując się powyższymi rozważaniami,
zarzut uznano za chybiony.

Stosownie do art. 553 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),
o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba
orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie
. Orzeczenie Izby,
o którym mowa w pkt 2, 3, 5, 7 sentencji, miało charakter merytoryczny, gdyż odnosiło się do
oddalenia odwołania. Z kolei orzeczenie Izby zawarte w pkt 1, 4, 6, 8-11 sentencji miało
charakter formalny, gdyż dotyczyło odpowiednio umorzenia części postępowań
odwoławczych oraz kosztów postępowania, a zatem było postanowieniem. O tym, że
orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku Izby jest postanowieniem przesądził Sąd
Najwyższy w uchwale z 8 grudnia 2005 r. III CZP 109/05 (OSN 2006/11/182). Z powołanego
przepisu art. 553 ust. 1 ustawy NPzp wynika zakaz wydawania przez Izbę orzeczenia o
chara
kterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. Z uwagi zatem na zbieg w jednym
orzeczeniu rozstrzygnięć o charakterze merytorycznym (pkt 2, 3, 5, 7 sentencji) i formalnym
(pkt 1, 4, 6, 8-11
sentencji), całe orzeczenie musiało przybrać postać wyroku.
Zgodnie z przepisem art. 554 ust. 1 pkt 1 ustawy NPzp, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględnia odwołanie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy,
które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia, konkursu lub systemu kwalifikowania wykonawców.
W analizowanych
sprawach
nie stwierdzono żadnych naruszeń ustawy Pzp, co musiało skutkować oddaleniem
odwołań.
Wobec powyższego, na podstawie art. 553 ustawy NPzp, orzeczono jak w pkt 1
sentencji.
Zgodnie z art. 557 ustawy NPzp,
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
Z kolei
w świetle art. 575 ustawy NPzp, strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego
wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.

Jak wskazuje si
ę w piśmiennictwie, reguła ponoszenia przez strony kosztów
postępowania odwoławczego stosownie do wyników postępowania odwoławczego oznacza,
że „obowiązuje w nim, analogicznie do procesu cywilnego, zasada odpowiedzialności za
wynik procesu, według której koszty postępowania obciążają ostatecznie stronę
„przegrywającą” sprawę (por. art. 98 § 1 k.p.c.)” Jarosław Jerzykowski, Komentarz do art.192
ustawy -
Prawo zamówień publicznych, w: Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M.
Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.


W analizowanej sprawie Izba, w zakresie rozpatrywanym merytorycznie,
oddaliła
odwołania w całości. Odpowiedzialność za wynik postępowania ponosili zatem w całości
odpowiedni
odwołujący. Na koszty postępowania odwoławczego w każdej ze spraw składał
się wpis od odwołania uiszczony przez odpowiedniego odwołującego w kwocie 20.000 zł
oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w każdej ze spraw po 3.600,00 zł,
ustalone na
podstawie rachunków złożonych do akt sprawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach każdego z postępowań odwoławczych
orzeczono stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art. 557 oraz art. 575 ustawy
NPzp oraz w oparciu o przepisy § 8 ust. 2 w zw. z § 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa
Rady M
inistrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

Wobec powyższego, o kosztach postępowań odwoławczych orzeczono jak w
sentencji.


Przewodniczący: ………………….…

Członkowie:
……………………..

……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie