eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2022/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-08-24
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2022/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2021 r., w Warszawie,
odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę
M. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Transport Osobowy S.,
Smolajny 83; 11-040 Dobre Miasto

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Gmina Banie Mazurskie, ul. Konopnickiej 26; 19-520 Banie Mazurskie,

przy udziale wykonawcy L. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Transport Osobowy L. K.,
ul. Kościuszki 30; 11-040 Dobre Miasto,
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, wykluczenie wykonawcy L. K.
prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Transport Osobowy L. K., ul. Kościuszki 30; 11-040 Dobre
Miasto
z postępowania oraz odrzucenie Jego oferty, ponowne badanie i ocenę
ofert.

2.
K
osztami postępowania obciąża zamawiającego Gmina Banie Mazurskie,
ul. Konopnickiej 26; 19-520 Banie Mazurskie
i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez M. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Transport Osobowy S.,
Smolajny 83; 11-040 Dobre Miasto,

tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od zamawiającego Gmina Banie Mazurskie, ul. Konopnickiej 26; 19-520
Banie Mazurskie
na rzecz M. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą Transport Osobowy S., Smolajny 83; 11-040 Dobre Miasto
kwotę 11 100 zł
00 gr
(słownie: jedenaście tysięcy sto złotych, zero groszy) stanowiącą koszty

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i a
rt. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

…………………………sygn. akt: KIO 2022/21
Uzasadnienie

Zamawiający – Gmina Banie Mazurskie, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
klasycznego na: „Dowożenie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie
Mazurskie do szkół na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2021-
2022, 2022-2023

”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP z dnia 20 maja 2021 r., pod nr
2021/BZP 00059432/01.
Dnia 1 lipca 2021
roku, zamawiający poinformował wykonawców o wyniku prowadzonego
postępowania.
Dnia 5 lipca 2021 roku wykonawca M. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Transport Osobowy S.
(dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej od niezgodnych z przepisami ustawy czynności i zaniechań zamawiającego w
postępowaniu, polegających na:
1) wyborze oferty wykonawcy Transport Osobowy L. K. niezgodnie z przepisami ustawy,
2) zaniechaniu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) zaniechaniu odrzucenia oferty Transport Osobowy L. K., jako nie
spełniającej
w
arunków udziału w postępowaniu,
4) zaniechaniu
uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w zakresie
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w stosunku do podmiotu udostępniającego
pot
encjał do wykonania zamówienia,
5) zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy w sytuacji niepotwierdzenia przez podmiot
udostępniający zasoby braku podstaw do wykluczenia,
6) zaniechaniu odrzucenia oferty Transport Osobowy L. K., jako oferty zawieraj
ącej
rażąco
niską
cenę,
w
sytuacji
braku
wykazania
przez
wykonawcę,
że jego oferta nie jest rażąco niska,
7) zaniechaniu wyboru oferty o
dwołującego, która jest ofertą najkorzystniejszą przy
uwzględnieniu kryteriów oceny ofert.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 266 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2b ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty złożonej przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
2. art. 266 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2a w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu
z postępowania,

3. art. 266 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty złożonej przez wykonawcę, który nie złożył podmiotowego środka dowodowego
potwierdzaj
ącego brak podstaw wykluczenia,
4. art. 266 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5. art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez w
ybór oferty wykonawcy Transport Osobowy L. K.
niezgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz brak wyboru oferty o
dwołującego, którego
oferta przy dokonaniu prawidłowej oceny ofert jest ofertą najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SWZ.
W związku z powyższym odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
z
amawiającemu:
1)
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2) pow
tórzenie czynności oceny ofert,
3) odrzucenia oferty wykonawcy Transport Osobowy L. K.,
4) p
owtórnej oceny i badania ofert,
Ponadto o
dwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodów wskazanych w odwołaniu oraz
przedstawionych na rozprawie i zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego
kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa.
Inter
es odwołującego.
Odwołujący wskazał, że posiada interes w korzystaniu ze środków ochrony prawnej
z uwagi na fakt, że zamawiający w przedmiotowym postępowaniu naruszył obowiązujące
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące czynności
badania i oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, czym utrudnia uczciwą konkurencję,
tym samym uniemożliwia odwołującemu uzyskanie przedmiotowego zamówienia.
Odwołujący jest wykonawcą realizującym usługi objęte przedmiotem zamówienia,
zainteresow
anym w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia. Gdyby zamawiający
zastosował się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołujący mógłby
przedmiotowe zamówienie uzyskać.
Odwołujący wskazał, co następuje.
1. Naruszenie art. 266 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2b ustawy pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału
w postępowaniu.
Odwołujący wskazał, iż zamawiający w rozdziale V SWZ ustalił warunki udziału
w postępowaniu. W ust. 1 tego rozdziału, zamawiający określił w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej, iż „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co
najmniej czterema sprawnymi pojazdami
– autobusami przystosowanymi do przewozu osób,
jeden nie mniej niż z 50 miejscami, trzy nie mniej niż z 40 miejscami”. Ponadto zamawiający

w załączniku nr 1 do SWZ zamieścił formularz oferty zawierający wykaz pojazdów
przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia, celem ustalenia punktacji w kryterium
wiek taboru, jednocześnie wskazując, że pojazdy wskazane do realizacji przedmiotu
zamówienia mają być pojazdami tożsamymi z pojazdami wykazanymi na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w postępowaniu (odpowiedź na pytanie nr 5 z dnia 01.06.2021
r.).
Z
daniem odwołującego, z powyższych dokumentów i wyjaśnień wynika, iż w zakresie
postawionego warunku z
amawiający wymagał, aby odpowiednio 40 lub 50 miejsc dotyczyło
miejsc siedzących. Jest to również istotne z punktu widzenia postanowień umowy, gdzie
w §5 ust. 1 pkt 2, zamawiający wymaga zagwarantowania przewożonym uczniom miejsc
siedzących. Nie ulega wątpliwości, iż wykonawca również przyjął taką interpretację bo
w swojej ofercie wykazał 5 pojazdów posiadających odpowiednio 40, 61, 74, 64 i 21 miejsc
siedzących.
Z powyższego wynika jasno, iż pierwsze 4 pojazdy zostały przedstawione na
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, czyli posiadania minimum
jednego pojazdu o 50 miejscach siedzących i trzech pojazdów o 40 miejscach siedzących.
Składając swoje oświadczenie wykonawca L. K. wprowadził jednak zamawiającego w
błąd.
Zgodnie
z
informacją
zawartą
na
rządowej
stronie
internetowej
www.bezpiecznyautobus.gov.pl, pojazd marki Iveco/Kapena o numerze rejestracyjnym NNM
01760 posiada jedynie 37 miejsc siedzących.
Nie spełnia on zatem warunku postawionego przez zamawiającego (dowód: wydruk ze
strony internetowej www.bezpiecznyautobus.gov.pl)
Biorąc powyższe pod uwagę wykonawca nie potwierdził spełniania warunku udziału
w postępowaniu, gdyż nie wykazał posiadania co najmniej 4 pojazdów, z których jeden
posiada minimum 50 miejsc siedzących, a trzy minimum 40 miejsc siedzących. Wykonawca
wykazał jedynie 3 pojazdy posiadające więcej niż 50 miejsc siedzących, zaś pozostałe dwa
posiadają mniej niż 40 miejsc siedzących.
W związku z powyższym oferta wykonawcy Transport Osobowy L. K. winna zostać
odrzucona,
gdyż
wykonawca
nie
wykazał,
że
spełnia
warunki
udziału
w postępowaniu.
2. Naruszenie art. 266 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2a w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy
Pzp, poprzez zaniechani
e odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę podlegającego
wykluczeniu z postępowania.
Odwołujący wskazał, iż w odniesieniu do opisanej powyżej sytuacji, nie ulega również
wątpliwości, iż wykonawca celowo podał nieprawdziwą informację, aby potwierdzić
spełnianie warunków udziału. Uznając bowiem, iż wykonawca na potwierdzenie spełniania
warunków udziału winien wykazać pojazdy posiadające odpowiednią liczbę miejsc ogółem,

wykazałby prawidłową ilość miejsc siedzących (37 miejsc) dla pojazdu i wskazał, iż posiada
on większą (52 miejsca) łączną liczbę miejsc. Podanie ilości 40 miejsc miało wywołać
u z
amawiającego przekonanie, iż pojazd spełnia wymagania do realizacji przedmiotu
zamówienia. W takiej sytuacji zamawiający nie dokonał bardziej szczegółowej weryfikacji,
aby określić czy podane informacje są prawidłowe. Znamiennym jest to, że w przypadku
pozostałych pojazdów informacje te już są podane prawidłowo, czyli wskazana jest
w wykazie ilość miejsc siedzących zgodna z danymi pojazdu.
Powyższa sytuacja nie pozostawia wątpliwości, iż działanie wykonawcy było zamierzone
i celowe
i zmierzało do wprowadzenia zamawiającego w błąd. W takiej sytuacji oferta
w
ykonawcy winna zostać odrzucona jako złożona przez wykonawcę podlegającego
wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
3. Naruszenie art. 266 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2a w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy
Pzp,
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę podlegającego
wykluczeniu z postępowania.
Naruszenie art. 266 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy Pzp, poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę, który nie złożył podmiotowego środka
dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający w rozdziale VII, w ust. 5 i następnych wskazał wykaz oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) dla wykonawców polegających na
zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.
Zgodnie z ust. 6 tego r
ozdziału, wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem
o udostępnieniu tychże zasobów, także oświadczenie podmiotu udostępniającego,
potwierdzającego wobec niego brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby. Powyższy zapis specyfikacji stanowi odzwierciedlenie art. 119 ustawy Pzp.
Wykonawca nie złożył oświadczenia podmiotu o braku podstaw wykluczenia ani z ofertą, ani
w późniejszym terminie. Dodatkowo odwołujący wskazał, iż zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, a także przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu spo
rządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, a w szczególności z §6 ust. 2 i 3 tego
rozporządzenia, oświadczenie podmiotu udostępniającego winno zostać złożone w postaci
elektronicznej lub formie cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w formie
papierowej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym tego podmiotu.

Tym samym brak jest w postępowaniu prawidłowo złożonego zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby oraz jego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia. Dokumenty
te nie zostały złożone z ofertą, ani na wezwanie zamawiającego. Brak złożenia tychże
dokumentów stanowi podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy Transport Osobowy L. K. .
Jednocześnie odwołujący zwrócił uwagę, iż udostępniający zasoby K. K. zmarł w dniu
05.06.2021 r. Składający w postępowaniu swoją ofertę L. K. miał pełną świadomość tego
faktu. Tym samym na dzień składania ofert nie mógł się posłużyć takim zobowiązaniem.
Zgodnie bowiem z odrębnymi przepisami w wyniku śmierci przedsiębiorcy jego działalność
podlega likwidacji. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i
innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw przewiduje warunki odstępstwa
od
powyższej
zasady,
jednak
obwarowane
szeregiem
warunków.
W imieniu zmarłego przedsiębiorcy może jedynie działać zarządca sukcesyjny. W związku
z tym, iż w dniu składania ofert nie było ustanowionego takiego zarządcy dla zmarłego K. K.,
będącego
podmiotem
udostępniającym
zasoby,
to
należy
uznać,
iż w tym dniu owo zobowiązanie nie istniało. Ustawa przewiduje prowadzenie działań przez
uprawnionych do spadku po zmarłym, do czasu ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, ale
jedynie w zakresie czynności związanych z zachowaniem majątku lub możliwości
prowadzenia przedsiębiorstwa (art. 13 i nast. ustawy o zarządzie sukcesyjnym). Przy czym
czynności te mogą podejmować jedynie:
-
małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie,
-
spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy,
-
spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny, po
ogłoszeniu testamentu, jeśli przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie.
W niniejszym postępowaniu nie wystąpiła żadna z tych osób. Wykonawca zaś złożył
dokumenty z pełną świadomością braku możliwości egzekucji zobowiązania podmiotu
udostępniającego. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym
zobowiązanie umowne nie rozpoczyna się lub ulega zawieszeniu do dnia ustanowienia
zarządu sukcesyjnego. Tym samym wykonawca nie miał zagwarantowanego udostępnienia
potencjału.
W związku z powyższą sytuacją wykonawca składając oświadczenie zmarłego K. K.
celowo wprowadzał w błąd zamawiającego w zakresie potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu w wyniku udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci.
Oba wskazane wyżej aspekty stanowią niezależne podstawy do odrzucenia oferty
wykonawcy Transport Osobowy L. K. .
4. Naruszenie art. 266 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

Zamaw
iający wystąpił do wykonawcy o wyjaśnienie czy złożona przez niego oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny. Zdaniem odwołującego, o ile działanie to należy ocenić jako
prawidłowe, o tyle brak odrzucenia oferty wykonawcy w związku z udzielonymi wyjaśnieniami
już prawidłowym nie jest.
Odwołujący zwrócił uwagę, iż wykonawca przedstawia bardzo ogólne wyliczenia, nie
wskazujące na rzetelną kalkulację kosztów realizacji przedmiotowego zamówienia. Ponadto
nawet wykazane obliczenia wskazują na kilka istotnych błędów skutkujących zaniżeniem
faktycznych kosztów realizacji. Odwołujący wskazał na brak uwzględnienia kosztów
utrzymania taboru pojazdów. Wykonawca wskazuje tu na instytucję użyczenia. Jednakże
twierdzenie, iż nie będzie on ponosił żadnych kosztów związanych z używaniem pojazdów
jest błędna. Nie przedstawił on żadnej umowy użyczenia, która pozwalałaby na uznanie,
że użyczający przejmuje na siebie wszystkie koszty. Zgodnie zaś z art. 713 kc to biorący do
używania ponosi koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Oznacza to, że to wykonawca będzie
jednak zobowiązany do poniesienia kosztów utrzymania pojazdów, w tym ich ubezpieczenia,
sprzątania, bieżących napraw czy obsługi serwisowej. Uwzględniając kodeksowe zasady
umowy użyczenia, wykonawca zwolniony będzie jedynie z zapłaty wynagrodzenia za
użyczenie pojazdów. Tym samym nie poniesie kosztów najmu czy leasingu pojazdów
i jedynie może nie uwzględniać w swojej ofercie kosztów z tym związanych, czy kosztów
amortyzacji w zakresie posiadanych pojazdów. Zdaniem odwołującego, niezasadnym jest
ustalenie wynagrodzenia kierowców jedynie jako ½ etatu. Czas pracy kierowcy nie zaczyna
się od momentu przyjęcia pierwszego pasażera, ale już w momencie rozpoczęcia jazdy
związanej z dojazdem na miejsce świadczenia usługi (dojazd do pierwszego przystanku).
Ponadto usługa ma być świadczona w ramach regularnych linii autobusowych, a to wymaga
realizowania pełnych kursów pasażerskich. Biorąc pod uwagę warunki realizacji
w przedmiotowej sytuacji możliwe jest jedynie zastosowanie tzw. przerywanego czasu pracy,
co skutkowałoby uznaniem, że pomiędzy wykonywaniem pracy następuje przestój, za który
można wypłacić 25% wynagrodzenia. Jednakże nie jest możliwe wypłacenie wynagrodzenia
poni
żej wynagrodzenia minimalnego. Możliwe jest realizowanie usługi przez opiekunów
dzieci w ramach zatrudnienia ich na ½ etatu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę,
iż pracownikowi przysługuje prawo do odpłatnego urlopu. Koszt tego urlopu musi zostać
wliczony w koszt realizacji usługi. W takiej sytuacji kalkulacja kosztów wynagrodzenia
przedstawia się następująco:
Zatrudnienie 4 kierowców na pełny etat: 269.875,20 zł
Zatrudnienie 4 opiekunów na ½ etatu: 134.937,60 zł
Koszty wynagrodzenia urlopowego: 20.240,40 zł
Odwołujący wskazał, że powyższe kwoty nie uwzględniają kosztów związanych
z wykonaniem badań okresowych, przeprowadzenia okresowych szkoleń bhp czy

zapewnienia wyposażenia w sprzęt bhp, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto
w
ykonawca przedstawił bardzo zaniżone spalanie dla pojazdów autobusowych. Przy dużych
autobusach (40-
60 miejsc), jak wskazuje doświadczenie, wielkość spalania sięga nawet 30
l/100 km. Wynika to z częstych postojów i krótkich przejazdów między przystankowych.
Przyjmując nawet zwiększenie przewidywanego spalania o połowę różnicy między
pr
zewidywanym, a wskazanym przez wykonawcę średnim spalaniem, tj. ok. 24l/100 km, bez
uwzględnienia jeszcze dodatkowego paliwa związanego z ogrzewaniem pojazdów w okresie
zimowym oraz aktualnej średniej ceny paliwa wynoszącej 5,20 zł uzyskujemy znacznie
większą wartość niż przyjęta w kalkulacji wykonawcy.
Koszt paliwa przy spalaniu 24l/100 km: 229.008,00 zł
Dodatkowe koszty nie uwzględnione w kalkulacji przez wykonawcę:
Koszt utrzymania czystości w pojazdach (20 miesięcy po 200 zł za pojazd): 16.000,00 zł
Koszt napraw i przeglądów serwisowych (według doświadczeń własnych dla pojazdów do
10 lat
– ok. 1000 zł za pojazd na miesiąc): 80.000 zł
Koszty obowiązkowych przeglądów (przegląd okresowy, rejestracyjny, tachograf): 20.000

Tak uwzględnione koszty stanowią łącznie 770.061,20 zł za cały okres realizacji
zamówienia. Należy zwrócić uwagę, że nawet przy przyjęciu założenia wykonawcy,
że kierowcy będą zatrudnieni na ½ etatu to łączny koszt realizacji zamówienia wyniesie
625.123,60 zł, czyli o 89.397,27 zł więcej niż szacowany przez wykonawcę przychód.
Dodatkowo odwołujący podniósł, że ze względu na zasady rozliczania biletów
miesięcznych, refundacja ulgi dla biletów miesięcznych dla dzieci niepełnosprawnych nie
będzie możliwa. Przewoźnik może uzyskać taką refundację tylko przy bezpośredniej
sprzedaży takich biletów osobom uprawnionym. Biorąc powyższe pod uwagę, skutkuje to
obniżeniem przychodu wykonawcy jeszcze o kwotę 16.372,24. Wykonawca w swoich
wyjaśnieniach wskazuje na bezkosztowe używanie autobusów, jednakże przyjęcie, że inny
podmiot będzie ponosił koszty realizacji przedmiotowego zamówienia należałoby
rozpatrywać w kwestii pomocy udzielonej wykonawcy. Czy taka pomoc jest możliwa zgodnie
z obowiązującym prawem? Brak jest podstaw do uznania, iż inny podmiot prowadzący
działalność gospodarczą może przyjąć na siebie jedynie koszty działalności, nie uzyskując
z tego tytułu żadnego przychodu. Uznanie takiego wyjaśnienia pozwalałoby uzasadnić każdą
cenę. Wykonawca mógłby stwierdzić, że on będzie miał tylko przychody, a ktoś inny ponosił
koszty jego działalności. Twierdzenie takie jest w oczywisty sposób absurdalne i nie powinno
być uznane przez zamawiającego.
Zgodnie z art. 224 ustawy Pzp,
to wykonawca winien przedstawić wyjaśnienia, w tym
złożyć dowody w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Wykonawca nie wypełnił tego obowiązku, a tym samym nie wykazał, że jego oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny.
W związku z powyższymi faktami uznać należy, iż wyjaśnienia co do ceny oferty, złożone
przez w
ykonawcę są nierzetelne, a przedstawiona kalkulacja kosztów wskazuje, iż cena
oferty jest rażąco niska. W takiej sytuacji zamawiający winien ofertę wykonawcy odrzucić.
5. Naruszenie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, poprze
z wybór oferty wykonawcy Transport
Osobowy L. K. niezgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz brak wyboru oferty
o
dwołującego, którego oferta przy dokonaniu prawidłowej oceny ofert jest ofertą
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SWZ
Zamawiający może wybrać ofertę tylko zgodnie z przepisami ustawy. Jak wskazano
wyżej, w wyniku zaniechań zamawiającego została wybrana oferta, która zgodnie
z przepisami ustawy nie powinna być wybrana. Udzielenie zamówienia wykonawcy, którego
oferta w tak wielu kwestiach nie odpowiada przepisom ustawy, stanowi istotne naruszenie
ustawy Pzp
i wydatkowanie środków publicznych w sposób nieoszczędny.

Zamawiający nie wniósł pisemnej odpowiedzi na odwołanie.

Do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego - skuteczne przystąpienie
zgłosił wykonawca Transport Osobowy L. K. .

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi
przepis art. 528 ustawy Pzp.
Zamawiaj
ący prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy
procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 505 ust. 1
ustawy Pzp
, co uprawniało go do złożenia odwołania.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron, oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach
procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na
uwzględnienie.


Odnośnie zarzutu nr 1 dotyczącego naruszenia przepisu art. 266 w zw. z art. 226 ust. 1
pkt 2b ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia of
erty złożonej przez wykonawcę
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, Izba stwierdziła, co następuje.
Powołany wyżej przepis stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona
przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie przedmiotowego zarzutu odwołujący powołuje się na okoliczność,
iż przystępujący nie wykazał spełnienia warunków udziału w postepowaniu w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej liczby miejsc siedzących w pojazdach, którymi
będzie świadczył przedmiotową usługę.
Wskazać należy, iż zamawiający w treści SWZ podał, że wykonawca spełni warunek
jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej czterema sprawnymi pojazdami – autobusami
przystosowanymi do przewozu osób, jeden nie mniej niż z 50 miejscami, trzy nie mniej niż
z 40 miejscami (rozdz. V ust. 1)
. Jednocześnie zamawiający, w załączniku nr 1 do SWZ
stanowiącym wzór formularza ofertowego podał, w ust. 2 dotyczącym kryterium wieku
taboru, w kolumnie 5, cyt. „Ilość miejsc siedzących”, co w ocenie odwołującego
doprecyzowywało kwestię warunku udziału w postępowaniu, zobowiązując wykonawców do
przedstawienia taboru z określoną liczbą miejsc siedzących. Również w załączniku nr 3 do
SWZ „Projektowane postanowienia umowy” zamawiający w §5 ust. 1 pkt 2 wskazał,
iż w ramach świadczenia usługi objętej umową wykonawca zobowiązuje się do
zagwarantowania przewożonym uczniom miejsc siedzących oraz opieki w czasie przewozu,
co również w ocenie odwołującego nakładało na wykonawcę obowiązek wykazania
po
tencjału z określoną liczba miejsc siedzących.
Zdaniem Izby, zarzut odwołującego jest bezzasadny. Podnieść bowiem należy, iż co do
zasady treść SWZ posiada desygnat pierwszeństwa nad innymi postanowieniami
dokumentacji postępowania, stanowiącymi załączniki do niej. Oczywistym jest, że treść SWZ
winna być merytorycznie i formalnie zgodna z treścią załączników, jednakże w przypadku
braku takiej zgodności konieczne jest dokonanie wykładni mającej na celu prawidłowe
ustalenia treści złożonej oferty. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, w przedmiotowym
postępowaniu decydujące znaczenie ma treść SWZ, która nie precyzowała, tak jak chce tego
odwołujący miejsc siedzących, a jedynie ogólnie miejsca w pojeździe. Okoliczność,
iż zamawiający niekonsekwentnie odwoływał się w treści załączników do SWZ do miejsc
siedzących nie może negatywnie oddziaływać na sytuację podmiotową wykonawcy. Krajowa
Izba Odwoławcza oraz Sądy Okręgowe wielokrotnie w swoim orzecznictwie wskazywały,
że wszelkiego rodzaju nieścisłości, niejednoznaczności, czy też wątpliwości powstałe na tle
dokumentacji opracowanej przez zamawiającego, nie mogą wywoływać negatywnych
konsekwencji względem sytuacji wykonawcy w postępowaniu. Tym samym przyjąć należało,

że w zakresie omawianego zarzutu, przystępujący co do zasady, spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

Zarzut nr 2 -
dotyczący naruszenia przepisu art. 266 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2a w zw.
z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp,
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez
wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania, Izba uznała za bezzasadny.
Przepis powyższy nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, jeżeli została złożona
przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania. Natomiast art. 109 ust. 1 pkt
8 ustawy Pzp, stanowi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może
wykluczyć wykonawcę który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeni
u, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
podmiotowych środków dowodowych.
P
rzedmiotowy zarzut jest konsekwencją zarzut nr 1, a w związku z faktem, że Izba nie
stwierdziła naruszenia przepisów wskazanych w zarzucie nr 1, to konsekwentnie za
bezzasadny należało uznać zarzut nr 2 odnoszący się do podania przez przystępującego
inform
acji wprowadzającej zamawiającego w błąd.

Zarzut nr 3 i 4 dotyczący naruszenia art. 266 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy Pzp,
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę, który nie złożył
podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia oraz art.
266 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Przepis art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy Pzp stanowi, iż zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających
brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
Zgodnie z rozdziałem VII ust. 6 SWZ wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem
o udostępnieniu tychże zasobów, także oświadczenie podmiotu udostępniającego,
potwierdzającego wobec niego brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.

O
dwołujący wskazał, iż przystępujący nie złożył oświadczenia podmiotu, na którego
zasoby się powołuje, o braku podstaw wykluczenia ani z ofertą, ani w późniejszym terminie.
Zamawiający na rozprawie potwierdził, że faktycznie przystępujący do oferty nie załączył
wymaganego oświadczenia. Zamawiający oświadczył jednocześnie, że nie wzywał
przystępującego do uzupełnienia brakującego oświadczenia.
Na zasadzie wynikającej z przepisu art. 533 ust. 1 ustawy Pzp, nie wymagają dowodu
fakty przyznane w toku postępowania odwoławczego przez stronę przeciwną, jeżeli Izba
uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.
W związku z powyższym zarzut odwołującego uznać należało za zasadny.
Ponadto odwołujący podniósł, iż samo zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia
swoich zasobów zostało załączone do oferty przystępującego w sytuacji, gdy przed dniem
składania ofert, udostępniający swoje zasoby przedsiębiorca zmarł. Tym samym na dzień
składania ofert przystępujący nie mógł się posłużyć takim zobowiązaniem.
W zakresie powyższego, Izba podziela pogląd prezentowany przez odwołującego,
że przystępujący znając okoliczności związane z opisaną sytuacją, nie był uprawniony do
posługiwania się posiadanym dokumentem zobowiązania, albowiem na dzień składania ofert
nie było ono wymagalne. Tym samym, w ocenie Izby, takie działanie przystępującego
należało ocenić jako celowe wprowadzenie zamawiającego w błąd w zakresie potwierdzania
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Nie jest bowiem możliwe posługiwanie się
zobowiązaniem przedsiębiorcy, który zmarł przed terminem składania ofert, w sytuacji
w której nie został ustanowiony zarządca sukcesyjny zgodnie z przepisami ustawy z dnia
5 lipca 2018 r.
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych
ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. 2021 poz. 170).
Zgodnie z art. 30 ust. 3 ww. ustawy, b
ieg terminów spełnienia świadczenia oraz terminów
do wykonania innych ob
owiązków lub uprawnień wynikających z umowy nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia
usta
nowienia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony – do
dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.
Jak
wynika z dowodu złożonego przez zamawiającego - a okoliczność wynikającą z tego
dowodu
potwierdził
odwołujący

zarządca
sukcesyjny
został
ustanowiony
w przedsiębiorstwie podmiotu udostępniającego swoje zasoby, dopiero w dniu 2 lipca 2021
roku. Tym samym,
dopiero z tym dniem możliwe było udostępnienie swojego zasobu innym
podmiotom. Na dzień składania ofert, podmiot ten nie mógł zaciągać zobowiązań w zakresie
udostępniania swoich zasobów innym podmiotom, w tym przystępującemu.

Odnośnie zarzutu dotyczącego rażąco niskiej ceny, Izba wskazuje, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, który nakazuje zamawiającemu
odrzucenie oferty, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Przystępujący w złożonych wyjaśnieniach podał, iż „nie ponosi kosztów związanych
z użyczeniem pojazdów oraz z obowiązkowym ubezpieczeniem OC, które ponosi właściciel
udostępnianych pojazdów, umowa użyczenia jest nieodpłatna a koszty ubezpieczeń
pojazdów pokrył właściciel. Wszystkie pojazdy spełniają określone przez Zamawiającego
normy techniczne oraz warunki udziału w postępowaniu. Przychody Wykonawcy to 545
726,33 złotych w skład przychodów wlicza się : przychód ze sprzedaży biletów miesięcznych
dla Gminy 278 333,33 oraz dopłata z Urzędu Marszałkowskiego do biletów ulgowych 267
393,00; przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych - wysokość przychodu uzależniona
jest od ceny biletu oraz popytu na korzystanie z komunikacji( średni szacunkowy przychód
ze sprzedaży biletów jednorazowych w miesiącu to około 3000,00 złotych cena biletu
jednorazowego około 5,00 złotych ) Dodatkowym potencjalnym przychodem dla Wykonawcy
będą dodatkowo realizowane wynajmy świadczone na rzecz jednostek oświatowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Banie Ma
zurskie lub osób prywatnych z Gminy Banie
Mazurskie.
Koszty ponoszone przez wykonawcę mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu
uzależnione jest to od czynników niezależnych od Wykonawcy np. cena paliwa za litr,
a także minimalnego wynagrodzenia pracowników ale zysk jaki wynika z wykonania tej
usługi bez problemu pokryje ewentualne wahania czynników zmiennych. Do skonstruowania
niniejszej tezy przyjęto trendy różnicy w cenie w ostatnich 3 latach i mają one zastosowanie
zarówno do zmiany ceny paliwa, najniższego wynagrodzenia regulowanego ustawowo
a także wysokości ubezpieczeń pojazdów, która może wykazywać nieznaczne odchylenia od
obecnej stawki w związku z posiadaniem przez Transport Osobowy L. K. floty pojazdów oraz
zawarciem ubezpieczeń w formie flotowej. Przedsiębiorstwo Transport Osobowy L. K. od
wielu lat korzysta z podobnej
kalkulacji kosztowej podczas wyceny kwotowej do składania
ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w przetargach
nieograniczonych na dowozy uczniów w różnych Gminach. Usługi wykonywane są zawsze
rzetelnie i z należytą starannością czego gwarancją są dołączone do niniejszego pisma
referencje od kontrahentów, u których realizowane są usługi dowozu uczniów, na podstawie
biletów miesięcznych jak i osób niepełnosprawnych. Przez cały okres trwania ww. umów nie
było skarg ani roszczeń w związku z wykonywanymi usługami dowozu uczniów do Szkół
oraz osób niepełnosprawnych, nie zerwano także żadnej z umów. Do tej pory nie
występowały przypadki aby Zamawiający monitorował w szczególny sposób świadczenie
usługi
przez
Wykonawcę
gdyż
były
one
zawsze
wykonywane
należycie
z zachowaniem najwyższej staranności oraz przy wykorzystaniu wieloletniego
doświadczenia jakim dysponuje Transport Osobowy L. K. z Dobrego Miasta.


W związku z powyższym średni przychód netto w wysokości 106 894,00 złotych, który
osiągnę będzie dla mnie zadowalającym przychodem, za który jestem w stanie wykonać
należycie i z najwyższą starannością usługę „Dowożenia uczniów z miejscowości
położonych na terenie z Gminy Banie Mazurskie do szkół na podstawie zakupionych biletów
miesięcznych w roku szkolnym 2021-2022, 2022-2023”, nie uważam, żeby cena podana
w ofercie była ceną rażąco niską. Ponadto pragnę zaznaczyć, że cena, którą podałem nie
jest szc
zególnie niska opierając się na postępowaniach o udzielenie zamówienia dowozu
uczniów do Szkół w innych Gminach gdzie kryteria i warunki współpracy są bardzo podobne,
ceny również kształtują się w podobnych wartościach.
W związku z powyższym składniki cenotwórcze oferty przedsiębiorstwa Transport
Osobowy L. K.
przedstawiają się następująco :
Średnie kilometry wykonane dziennie przez wszystkie pojazdy około 500 km
Średnia liczba dni świadczenia usługi: (188 dni rocznie ) 376 dni
Liczba uczniów( bilety miesięczne) 147
Kwota podana w ofercie przez Wykonawcę 278 333,33
Cena 1 biletu miesięcznego 94,67
Dopłata do biletu miesięcznego wynosi 90,95 zł (49%)
90,95x 147= 13 369,65 miesięcznie
278 333,33: 20 miesięcy= 13 916,67
Koszty zatrudnienia pracowników
4
kierowców zatrudnionych na ½ etatu 1652,42 x 4= 6609,68
4 opiekunki zatrudnione na ½ etatu 1652,42 x 4 = 6609,68
Razem koszty wynagrodzeń 13 219,36 miesięcznie
13 219,36 x 20 miesięcznie =264 387,20
Kwoty wynagrodzeń każdego z pracowników przekraczają minimalne wynagrodzenie
według ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.
Koszty Paliwa:
500 km dziennie x 376 dni =183 500,00 km w ciągu całej umowy
183 500x średnie spalanie 18L/100= 33030 litrów paliwa w ciągu całej umowy
33 030 l x 5 zł ( średnia cena paliwa dla klienta flotowego) = 165 150,00 złotych koszt
paliwa w
ciągu całej umowy
Przychód brutto z tytułu realizacji umowy : 545726,33
278 333,33 (umowa z Gminą) +,267393,00 (dopłata do biletów ulgowych) = 545726,33
Koszty realizacji umowy:
165 150,00+264 387,20 = 429537,20
Zysk Brutto z tytułu realizacji umowy: 116 189,13
Podatek VAT 8% =9 295,13


Zysk netto: 106 894,00
”.
Zdaniem Izby, złożone przez przystępującego wyjaśnienia mają na tyle ogólny charakter,
że nie mogły stanowić podstawy do uwzględnienia ich przez zamawiającego, jako
prawidłowe. Jak słusznie podnosił odwołujący, przystępujący nie wyjaśnił podstawowych
kwestii związanych ze świadczeniem usługi związanej z przedmiotem zamówienia,
w szczególności nie podając szczegółowego i wiarygodnego wyliczenia kosztów związanych
z czasem pracy kierowców, opiekunów, obsługą serwisowo-naprawczą pojazdów, ich
ubezpieczenia oraz obsługi higieniczno-sanitarnej (COVID-19) oraz pozostałych związanych
chociażby ze spalaniem paliwa. Przystępujący w jednym miejscy wyjaśnień wskazuje,
że czas pracy kierowcy to ½ etatu, zaś z drugiej strony odwołuje się do potencjalnego
dochodu z usług dodatkowych świadczonych tymi samymi pojazdami, co oznacza
konieczność zatrudnienia kierowców na dodatkową część etatu. Zdaniem Izby, nie jest
r
ównież możliwe przyjęcie założenia, iż wszelkiego rodzaju koszty związane z obsługą
pojazdów (serwis, ubezpieczenie, przeglądy, itp.) będzie ponosił użyczający je podmiot,
tj. będzie użyczał pojazdy bezkosztowo dla przystępującego, albowiem sprzeczne jest to
celem prowadzenia działalności gospodarczej, który ukierunkowany jest na osiągnięcie
zysku, a nie wyłącznie na generowanie kosztów. Zgodnie z przepisem art. 713 KC, Biorący
do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki
lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez
zlecenia.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku,
sygn. akt V ACa 621/12
Zgodnie z treścią przepisu art. 713 KC biorący do używania ponosi
zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na
rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Umowa
użyczenia to umowa jednostronnie zobowiązująca, w której biorący korzysta z rzeczy cudzej
w sposób określony przez użyczającego, a jeżeli dokonuje nakładów na rzecz, to zgodnie
z art. 752 w zw. z art. 713 KC czyni to nie dla siebie, lecz dla użyczającego, dla jego korzyści
i tylko wtedy może żądać zwrotu uzasadnionych nakładów jak osoba prowadząca cudze
sprawy bez zlecenia

”.
Powyższe oznacza, że w trakcie trwania stosunku użyczenia wszelkiego rodzaju koszty
będzie ponosił biorący do używania (przystępujący), co w konsekwencji musiało znaleźć
swoje odzwierciedlenie w
kalkulacji kosztów przewidzianych do poniesienia w trakcie trwania
realizacji umowy. Przystępujący takich kosztów nie obliczył i nie podał, co również
dyskwalifikuje wyjaśnienia jako prawidłowe i wyczerpujące.

Zarzut nr 5 dotyczący naruszenia przepisu art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez wybór oferty
wykonawcy Transport Osobowy L. K. niezgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz brak wyboru
oferty o
dwołującego, którego oferta przy dokonaniu prawidłowej oceny ofert jest ofertą

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SWZ, Izba uznała za
zasadny
. Uwzględnienie przedmiotowego zarzutu jest konsekwencją uwzględnienia
zarzutów nr 3 i 4.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 575
ustawy Pzp
oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz.
U. poz. 2437), uwzględniając koszty odwołującego związane z wpisem od odwołania, oraz
wynagrodzeniem
pełnomocnika.

Przewodniczący:
…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie