eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1911/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-13
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1911/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2021 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym
z udziałem Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 28 czerwca 2021 roku przez
wykonawcę SmallGIS spółka z ograniczona
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Wojskową Akademię Techniczna im.
Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

przy udziale
wykonawcy MSP Inntech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Drogomyślu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO
1911/21 po
stronie Zamawiającego


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
SmallGIS spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
kwoty 15 000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej
wniesiony wpis.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 1 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 1
4 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………


Sygn. akt: KIO 1911/21

U Z A S A D N I E N I E

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod
nazwą Dostawa kamery średnioformatowej z osprzętem, oprogramowaniem oraz usługą
integracji systemu fotogrametrycznego na samolocie w podwieszanym zasobniku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 29 maja 2021 roku pod numerem 2021/S 153915.

W dniu 28 czerwca 2021 roku
odwołujący wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu
naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września
2021 roku (DZ.
U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) przez dokonanie nieprawidłowej czynności
badania i oceny oferty wykonawcy
MSP Inntech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Drogomyślu, zaniechanie jej odrzucenia mimo że wykonawca ten wbrew
wymaganiu SWZ nie wsk
azał oznaczenia oferowanej jednostki inercyjnej oraz nie wskazał
producenta i oznaczenia oprogramowania do opracowania trajektorii lotu.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu uwzględnienia odwołania i odrzucenia
oferty
MSP
Inntech
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
z
siedzibą
w Drogomyślu.

Zamawiający, co wynika z pisma z dnia 6 lipca 2021 roku przesłanego
do Prezesa Krajowej Iz
by Odwoławczej w tym samym dniu wskazał, że Zamawiający
przekazał informację o odwołaniu w dniu 28 czerwca 2021 roku drogą mailową za pomocą
platformy zakupowej.

Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło w dniu 30 czerwca 2021 roku zgłoszenie
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego od wykonawcy
MSP Inntech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drogomyślu

W dniu 19 lipca 2021 roku w formie pisemnej do Prezesa Kr
ajowej Izby Odwoławczej
wpłynęło pismo Zamawiającego z dnia 25 lutego 2021 roku zatytułowane „Odpowiedź
Zamawiającego na odwołanie”. Pismo to w treści zawiera oświadczenie o uwzględnieniu
części zarzutów odwołania, tj. co do uwzględnienia w części zarzutu a dotyczącego braku
wskazania oznaczenia jednostki inercyjnej.

W dniu
9 sierpnia 2021 skierowane zostało do wykonawcy MSP Inntech spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drogomyślu wezwanie do złożenia
oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu. Pismo to zostało wysłane na adres
emailowy podany w zgłoszeniu przystąpienia z dnia 30 czerwca 2021 roku jako adres do
korespondencji, tj.
m..s.@uav.com.pl
.
Do dnia 12 sierpnia 2021 roku do Prezesa Izby nie wpłynęło oświadczenie wykonawcy MSP
Inntech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drogomyślu co do wniesienia
sprzeciwu w zakr
esie uwzględnionego zarzutu odwołania przez Zamawiającego.

Po przeprowadzeniu posiedzenia z udziałem Stron oraz uczestnika
postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza zważyła:


Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi
art. 528 nowej ustawy skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało złożone
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 28 czerwca 2021 roku oraz została przekazana
w ustawowym terminie kopia odwo
łania Zamawiającemu, co wynika z akt sprawy
odwo
ławczej.

Wobec ustalenia, że Zamawiający uwzględnił w części zarzuty przedstawione
w odwołaniu jak również uwzględniając oświadczenie Odwołującego o cofnięciu pozostałych
nieuwzględnionych zarzutów oraz braku zgłoszenia sprzeciwu co do uwzględnionych
za
rzutów odwołania, Izba stwierdziła, że zaszły przesłanki do umorzenia postępowania
odwoławczego zgodnie z art. 522 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. Uz. Z 2019 poz. 2019 ze zm.; dalej ustawa).
Izba stwierdziła poprawność skierowania wezwania do złożenia oświadczenia w przedmiocie
wniesienia sprzeciwu, bowiem zgodnie z dokumentacją postępowania odwoławczego zostało
ono skierowane na podany przez wykonawcę MSP Inntech spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Drogomyślu adres email wskazany do korespondencji.
To po stronie wykonawcy, który podane dane kontaktowe istnieje obowiązek utrzymania
poprawności działania skrzynki odbiorczej. Z akt sprawy odwoławczej wynika jednoznacznie,
że dostarczenie wiadomości zawierającej ww. wezwanie zostało zakończone, to oznacza,
że wiadomość została wysłana do wskazanego adresu. Izba nie uwzględniła stanowiska
zawartego w piśmie złożonym przez pełnomocnika wykonawcy MSP Inntech spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drogomyślu z dnia 13 sierpnia 2021 roku,
bowiem oświadczenie o zgłoszeniu sprzeciwu zawarte w tym piśmie zostało przedstawione
z uchybieniem terminu na wniesienie sprzeciwu określonym w Wezwaniu do złożenia

oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu z dnia 9 sierpnia 2021 roku
tj. z uchybieniem 3 dni.

Zgodnie z art. 522 ust. 3 ustawy w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części
zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez
odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym
bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili
do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym
po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca,
który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części
zarzutów. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu
w zakresie uwzględnionych zarzutów.

W tej sprawie odwoławczej wycofanie przez Odwołującego zarzutów nieuwzględnionych
przez Zamawiającego nastąpiło na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania
odwo
ławczego.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania
na podstawie art.
574 oraz art. 575 i art. 576 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. Uz. Z 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy § 5 pkt 2 i § 9 ust.
1 pkt 2 lit b
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania,
w oparciu o który to przepis Izba
orzeka o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu.

Przewodniczący: ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie