eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1873/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-12
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1873/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Emilia Garbala, Magdalena Grabarczyk

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym be
z udziału
stron
i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2021 r. przez wykonawcę Doosan Babcock
Energy Polska S.A. w Rybniku


w postępowaniu prowadzonym przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
w Bełchatowie

postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. W Rybniku kwoty 13.50
0 zł 00 gr

(słownie: trzynastu tysięcy pięciuset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..……

Członkowie;
…………………………..

…………………………..


Sygn. akt: KIO 1873/21

U z a s a d n i e n i e

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, zwany dalej
„zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129
), zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest remont turbozespołu i urządzeń
pomocniczych TG-5 dla PGE GiEK S
.A., Oddział Elektrownia Rybnik.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 14 czerwca 2021 r., nr 2021/S 113-298123.
Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu wykonawca
Doosan Babcock Energy Polska S.A. W Rybniku
, zwany dalej „odwołującym”, wniósł 24
czerwca 2021 r.
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
9 lipca 2021
r., przed otwarciem rozprawy, odwołujący doręczył Prezesowi Krajowej
Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.


Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Pzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy.
Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy Pzp, Izba umarza postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.
W myśl § 13 ust. 1
pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania
przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajowa Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453),
skład orzekający dokonuje czynności formalnoprawnych i sprawdzających, o których mowa
w § 1, na posiedzeniu niejawnym, i w zależności od poczynionych ustaleń wydaje
postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego w przypadkach, o których mowa w
art. 568 pkt 1 lub 3 ustawy Pzp.

O
dwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art.
520 ust. 1 ustawy Pzp, art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.
Stosownie do przepisu
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz.
U. z 2020 r. poz. 2437),
w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w
całości na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy, najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z
udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się


90% wpisu; w takim przypadku I
zba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie wcześniej niż w dniu poprzedzającym termin
rozprawy lub posiedzenia Izby, Izba na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego
rozporządzenia, postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13.500,00 zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.


Przewodniczący: ……………………..……

Członkowie;
…………………………..

…………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie