eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1760/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-13
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1760/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2021
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 czerwca 2021 r. przez odwołującego
Bitumdrog Sp. z o.o. w
Obornikach Śląskich w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Gminę Legnica – Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie postępowania
o
udzielenie zamówienia publicznego na Remont ulic w mieście - remont cząstkowy
nawierzchni ulic przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej na terenie miasta Legnicy,
2.
kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Gminę Legnica –
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy i:
2.1.
zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy
złotych) uiszczoną przez odwołującego Bitumdrog Sp. z o.o. w Obornikach
Śląskich tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od zamawiającego Gminy Legnica – Zarządu Dróg Miejskich
w Legnicy
na rzecz odwołującego Bitumdrog Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich
kwotę 13 600,00 zł (trzynaście tysięcy sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów
postępowania odwoławczego.

Stosownie do art. 579
ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………
U z a s a d n i e n i e
wyroku z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie o sygn. akt: 1760/21


Zamawiający Gmina Legnica – Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska
Polskiego 10, 59-220 Legnica, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.:
Remont ulic w mieście - remont cząstkowy nawierzchni ulic przy użyciu grysów i emulsji
asfaltowej na terenie miasta Legnicy, o
ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym
w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 maja 2021 r. pod numerem BZP
00061017/01,
zwane dalej „postępowaniem”.
Postępowanie na roboty budowlane, o wartości poniżej kwoty określonej
w
przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dalej zwanej „p.z.p.”, jest
prowadzone przez zamawiającego w trybie podstawowym.
W dniu 12
czerwca 2021 r. odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego
wniósł wykonawca Bitumdrog Sp. z o.o. ul. Rycerska 12, 55-120 Oborniki Śląskie (dalej
zwany „odwołującym”). We wniesionym środku zaskarżenia odwołujący postawił
zamawiającemu zarzut naruszenia (pisownia oryginalna):
1.

art. 64 ustawy PZP poprzez wadliwe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
w sposób ograniczający dostęp do zamówienia, przez przygotowanie i udostępnienie
wadliwego
narzędzia
do
komunikacji
elektronicznej,
uniemożliwiającego
Odwołującemu złożenie oferty w dacie wyznaczonej na składanie ofert,
2.
art. 255 pkt 6) w zw. z art. 266 oraz art. 459 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP poprzez
zaniechanie unieważnienia postępowania w sytuacji powzięcia informacji, iż
Odwołujący nie miał możliwości złożenia oferty wobec problemów technicznych nie
leżących po jego stronie, a zaistniałych po stronie Zamawiającego, co spowodowało
naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
i
uniemożliwiło konkurowanie w ramach prowadzonego postępowania,
3.
art. 16 ustawy PZP w związku z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowan
ia wykonawców, poprzez uniemożliwienie zainteresowanemu wykonawcy
złożenia oferty.
Odwołujący żądał nakazania zamawiającemu unieważnienia postępowania
o udziele
nie zamówienia publicznego oraz zasądzenie od zamawiającego kosztów
postępowania odwoławczego.
W
uzasadnieniu środka zaskarżenia odwołujący wskazał co następuje. Zasady
dotyczące komunikacji z wykonawcami określono w rozdziale XIII SWZ i zgodnie
z
dyspozycją zamawiającego składanie ofert miało nastąpić za pośrednictwem platformy
elektronicznej (platformazakupowa.pl)
i zostało wyznaczone na dzień 7 czerwca 2021 na
godz. 10:00. Zgodnie
zaś z rozdziałem V SWZ warunkiem złożenia oferty musiało było
uprzedni
udział wykonawcy w wizji lokalnej. Wymaganą wizje lokalną przeprowadzono
7
czerwca 2021 r. około godziny 8.00. Niezwłocznie po otrzymaniu notatki służbowej z wizji
lokalnej o
dwołujący ostatecznie skompletował ofertę i około godz. 9:10 przystąpił do jej
złożenia (nastąpiło zalogowanie na konto elektroniczne. Wszelkie czynności odbywały się
zgodnie z zapisami SWZ, regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej platformy,
a
także instrukcją składania ofert/wniosków wskazaną w rozdziale XIII pkt 7 SWZ. Ponadto,
przed próbą złożenia oferty odwołujący dysponował zarejestrowanym na platformie kontem
i odpowi
ednim doświadczeniem w składaniu ofert przy użyciu tejże platformy, ponieważ
wcześniej skutecznie za jej pośrednictwem złożono inne oferty np. Powiat Góra ID 429338,
Gmina Jelcz ID 435334, Powiat Gostyń ID 437550, Powiat Leszno ID 442437, Powiat
Leszno ID
442443, Powiat Wołów ID 444164, Powiat Leszno ID 457844, Powiat Góra ID
463748, „ID” oznacza nr ogłoszenia na platformie zakupowej - wydruk z konta
elektronicznego na stronie www.platformazakupowa.pl
obejmujący oferty złożone przez
o
dwołującego.
Pomimo spełnienia wszelkich wymagań technicznych, zgodnie z SWZ oraz
regulaminem platformy z
akupowej i dysponowania odpowiednim sprzętem oraz
zainstalowan
ym prawidłowo oprogramowaniem, kilkunastokrotne próby złożenia oferty
zakończyły się niepowodzeniem. Strona platformazakupowa.pl pozwalała się wprawdzie
otwierać, ale po zalogowaniu okazywała się zupełnie nieaktywna (brak możliwości
dodawania pl
ików i wprowadzania wiadomości) albo wyświetlała komunikat „nie można
nawiązać połączenia”, czy wreszcie w ogóle nie pozwalała na zalogowanie się. W opisanej
sytuacji o
dwołujący około godz. 09:45 skontaktował się telefonicznie z zamawiającym,
z panem J.N. (s
pecjalistą d/s zamówień publicznych i umów wskazanym w rozdziale
XIII SWZ
), ale uzyskał jedynie informację, że po stronie zamawiającego żadne problemy
techniczne nie są obserwowane i został odesłany do operatora strony platformazakupowa.pl,
tj. do
spółki Open Nexus Sp. z o.o. w Poznaniu. Operator platformy poinformował
o
dwołującego o tym, że na stronie platformazakupowa.pl wystąpiła awaria uniemożliwiająca
złożenie oferty. Ostatecznie odwołującemu nie udało się złożyć przedmiotowej oferty
w
terminie, ponieważ awaria platformy trwała jeszcze po jego upływie.
Odwo
łujący o godzinie 10:32 wystąpił do zamawiającego o powtórzenie
(unieważnienie) przetargu lub przedłużenie terminu składania ofert z uwagi na awarię
platformy zakupowej. Jednocześnie e-mailem wysłanym o godzinie 10:35 wystąpiono do
Spółki Open Nexus sp. z o.o. o pisemne wyjaśnienie sytuacji. Spółka wyjaśniła, że dnia
7 czerwca
2021 r. system platformazakupowa.pl uległ awarii i mógł być niedostępny od
godziny około 09:08 do godziny 11:20. Nieprawidłowe działanie platformy zakupowej mogło
natomiast
uniemożliwić złożenie oferty w postępowaniach, których termin na składanie
ofert/wniosków upływał podczas wystąpienia awarii. (dowód: korespondencja elektroniczna
wysyłana do zamawiającego oraz pismo z 07.06.2021 r. od Open Nexus Sp. z o.o.
w Poznaniu).
Według odwołującego o nieprawidłowym działaniu platformy zakupowej zdaje
się świadczyć także fakt, że informacja z otwarcia ofert (które nastąpiło dnia 07.06.2021 r.
o
godzinie 10:00) nie została w przedmiotowym postępowaniu opublikowana niezwłocznie,
lecz dopiero o godzinie 14:42.
Dalej odwołujący podniósł, że pismem z dnia 9 czerwca 2021 r. zamawiający odrzucił
jego wniosek w
sprawie powtórzenia (unieważnienia) przetargu lub przedłużenia terminu
składania ofert powołując się na to, że „przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie
w
ykazało wystąpienia problemów technicznych”, zaś w dniu 7 czerwca 2021 r. skutecznie
złożone zostały oferty w godz. 07:06:18 oraz 08:56:15. Tym niemniej zamawiający pomija,
że oferty dwóch innych wykonawców były składane przed godziną 9:00 a nie kiedy trwała
awaria platformy.
Mając powyższe na uwadze, w zaistniałej sytuacji unieważnienie przedmiotowego
postępowania uznać należy za niezbędne. Obowiązkiem zamawiającego jest zapewnienie
możliwości złożenia ofert wszystkim zainteresowanym wykonawcom, co jest realizacją
zasady z art. 16 p.z.p., tj. przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców. Odnosi się to również do zapewnienia odpowiednich narzędzi i rozwiązań
technicznych w taki sposób, żeby każdy zainteresowany mógł w postępowaniu złożyć ofertę
w każdym czasie przewidzianym w SWZ na jej złożenie. Zamawiający odpowiada za
problemy techniczne w infrastrukturze informatycznej podmiotów trzecich, którymi się
posługuje - jak za własne. W sytuacji, gdy narzędzie udostępnione przez zamawiającego jest
wadliwe i uniemożliwia uczestnictwo w postępowaniu jednemu z wykonawców, dalsze jego
kontynuowanie stałoby w sprzeczności z zasadami wskazanymi w art. 16 p.z.p.
Niezależnie od ogólnych zasad, art. 64 p.z.p. obliguje zamawiającego do takiego
udostępnienia środków komunikacji elektronicznej, aby narzędzia i urządzenia
wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej oraz i
ch właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne
oraz nie mogły ograniczać wykonawcom dostępu do przetargu. Odwołujący jest spółką
oferującą roboty będące przedmiotem zamówienia. Zaistniałe problemy techniczne
udaremniły możliwość złożenia oferty i uzyskania przedmiotowego zamówienia. O fakcie
poważnego zainteresowania postępowaniem świadczy również fakt wydelegowania
przedstawiciela o
dwołującego i przeprowadzenia z jego udziałem w dniu 7 czerwca 2021 r.
wizji lokalnej w Legnicy. Odwołujący podejmował wiele prób złożenia oferty, lecz pomimo
zachowania należytej staranności - przystąpienia do złożenia oferty z odpowiednim
wyprzedzeniem, posiadania odpowiedniego doświadczenia w składaniu ofert na tej samej
platformie u innych z
amawiających - oferta nie została skutecznie złożona. W konsekwencji
zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt
6 w zw. z art. 266 oraz 459 ust. 1 p.z.p., co potwierdza orzecznictwo Izby (sygn. akt: KIO
268/19 i KIO 2603/19).
Dzi
ałając w imieniu i na rzecz zamawiającego odpowiedź na odwołanie w formie
pisemnej
wniósł pełnomocnik strony wskazując, iż zamawiający wnosi o oddalenie odwołania
w całości zgodnie z uzasadnieniem wskazanym w jego stanowisku procesowym, a także
zasądzenie od odwołującego kosztów zastępstwa procesowego.

Krajowa Izba Odwoławcza – po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie, po zapoznaniu się ze stanowiskami przedstawionymi w odwołaniu,
odpowiedzi na odwołanie, konfrontując je z zebranym w sprawie materiałem
procesowym, w tym z
dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz
po wysłuchaniu oświadczeń i stanowisk złożonych ustnie do
protokołu w toku rozprawy – ustaliła i zważyła, co następuje:


Skład orzekający stwierdził, że odwołanie dotyczy materii określonej w art. 513 p.z.p.
i
podlega rozpoznaniu zgodnie z art. 517 p.z.p. Izba stwierdziła również, że nie została
wypełniona żadna z przesłanek o których mowa w art. 528 p.z.p., których stwierdzenie
skutkowałoby odrzuceniem odwołania i odstąpieniem od badania meritum sprawy. Ponadto,
w ocenie składu orzekającego odwołujący wykazał, że posiada legitymację materialną do
wniesienia środka zaskarżenia zgodnie z przesłankami art. 505 ust. 1 p.z.p.
O
sią sporu była ocena, czy w ustalonym stanie rzeczy postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego nie powinno zostać unieważnione, ponieważ uniemożliwiono
odwołującemu złożenie oferty w przetargu, co w jego ocenie powoduje naruszenie przez
zamawiającego art. 64 p.z.p., art. 255 pkt 6 w zw. z art. 266 oraz 459 ust. 1 p.z.p., a także
art. 16 p.z.p.
Skład orzekający dokonał oceny stanu faktycznego ustalonego w sprawie mając na
uwadze art. 554 ust. 1 pkt 1 p.z.p.,
który stanowi, że Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli
stwierdzi naruszenie prze
pisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na
wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
Izba
– uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy przedłożony przez strony, po
dokonaniu ustaleń poczynionych na podstawie dokumentacji postępowania, zważając na
okoliczności faktyczne podniesione w odwołaniu – stwierdziła, że sformułowane przez
odwołującego zarzuty znajdują potwierdzenie w ustalonym stanie faktycznym i prawnym,
zatem odwołanie zostało uwzględnione, co skutkowało nakazaniem jednostce zamawiającej
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Izba ustaliła, że zamawiający wyznaczył termin na składanie ofert w postępowaniu na
7 czerwca 2021 r., godzin
ę 10:00. Wymagano złożenia ofert przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej
– poprzez platformę elektroniczną (platformazakupowa.pl). Na
podstawie oświadczenia operatora platformy Open Nexus Sp. z o.o. w Poznaniu z dnia
7
czerwca 2021 r. ustalono, że od około godziny 9:08 do godziny 11:00 w dniu składania
ofert system p
latformazakupowa.pl uległ awarii. Z powodu dużego obciążenia serwera
produkcyjnego platforma mogła wolno działać, występował całkowity brak połączenia
z
serwerem, mogło to także uniemożliwić złożenie oferty w postępowaniach, których termin
na składanie upływał podczas wystąpienia awarii. Zamawiający nie kwestionował tego
dowodu, Izba także nie znalazła podstaw, aby odmówić mu wiarygodności. Zamawiający
także nie przedstawił żadnego kontrdowodu, by podważyć oświadczenie operatora.
Stanowisko Open Nexus Sp. z o.o. w Poznaniu
jest spójne ze stanowiskiem odwołującego,
który podejmował próby złożenia swojej oferty, której ostatecznie nie udało się złożyć.
Jednostka zamawiająca nie podważała także doświadczenia odwołującego w korzystaniu
z przedmiotowej platformy
elektronicznej, popartego wydrukami dotyczącymi innych
post
ępowań, w których poprzez platformę skutecznie składano oferty, ani oświadczenia
wykonawcy, że dochował wszystkich wymagań technicznych i postępował zgodnie
z
właściwymi regulaminami i dokumentacją postępowania.
Zatem skoro w dniu 7 czerwca 2021 r. w terminie na składanie ofert wystąpiły
nieprawidłowości w działaniu platformy wskazanej na potrzeby złożenia ofert, a zamawiający
nie udowodnił okoliczności przeciwnej, doszło do uniemożliwienia odwołującemu udziału
w
postępowaniu, co w ocenie składu orzekającego potwierdza zarzuty stawiane
zamawiającemu.
Zgodnie z art. 255 pkt 6
p.z.p. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Norma
ta wymaga wykazania łącznego spełnienia następujących trzech przesłanek.
Pierwszej
przesłanki – w przetargu doszło do naruszenia przez zamawiającego
przepisów regulujących jego prowadzenie (wada postępowania) – w ustalonym stanie rzeczy
doszło do naruszenia art. 64 w zw. z art. 16 p.z.p. Jak trafnie wskazał odwołujący
zamawiający jest odpowiedzialny za narzędzia informatyczne z których korzysta, więc awaria
pl
atformy jest okolicznością obciążającą zamawiającego. Przy czym, jak trafnie podnosi się
w
orzecznictwie, uniemożliwienie wykonawcy złożenia oferty nie musi być okolicznością
zależną od zamawiającego albo działaniem celowym, może wynikać właśnie z powodów
technicznych, np. awarii platformy, błędów oprogramowania, zbyt dużej liczby uczestników
korzystających z platformy elektronicznej, istotny jest tu efekt w postaci braku możliwości
złożenia oferty (por. wyrok KIO z 02.08.2019 r. sygn. akt: KIO 268/19). Ponadto w wyniku
uniemożliwienia odwołującemu złożenia oferty naruszono zasady naczelne p.z.p. dotyczące
konieczności zapewnienia równego traktowania i zachowania uczciwej konkurencji. Nie
można skutecznie twierdzić, że wynik postępowania jest prawidłowy, skoro jest ono
obarczone najpoważniejszą wadą jaka może wystąpić w postępowaniu – naruszenia zasad
generalnych
w postaci równego dostępu wykonawców do zamówienia.
Drugiej
przesłanki – naruszenie stanowi wadę niemożliwą do usunięcia (brak
możliwości naprawienia błędu zamawiającego przy użyciu instrumentów p.z.p., w które
wyposażył go ustawodawca). Po terminie na składanie ofert nie ma możliwości
konwalidowania wady postępowania, więc uniemożliwienie złożenia oferty odwołującemu
wywołuje nieodwracalny skutek. Na obecnym etapie postępowanie nie może wrócić na
prawidłowy tor i żadne przewidziane przez ustawę czynności nie mogą doprowadzić do
sanacji czynności składania ofert, która jest niepowtarzalna.
Trzeciej
przesłanki – wada postępowania skutkuje brakiem możliwości zawarcia
niepodlegającej unieważnieniu umowy. Jak wcześniej wspomniano nie ma możliwości
zawarcia ważnej umowy na podstawie postępowania, w którym doszło do naruszenia zasad
naczelnych
Prawa zamówień publicznych. Dyskryminacja odwołującego, którego oferta
mogła zostać wybrana jako najkorzystniejsza, ma bezpośredni wpływ na brak możliwości
udzielenia zamówienia w warunkach uczciwej gry rynkowej. Wynik postępowania jest
obarczony błędem, ponieważ ograniczono odwołującemu możliwość ubiegania się
o
zamówienie publiczne, zaś czynności składania ofert nie da się powtórzyć. Zaistniałe
problemy techniczne mogły mieć wpływ na wynik przetargu, więc zamawiający nie może
ignorować sposobu funkcjonowania narzędzia informatycznego, za pomocą którego
prowadzone jest p
ostępowanie, jak też nie może ignorować skutków tego działania i ich
wpływu na prowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania, art. 255 pkt 6 p.z.p. jest
jednoznaczny
i wskazuje na obowiązek zamawiającego, a nie na uprawnienie.

Rekapitulując, skład rozpoznający spór stanął na stanowisku, iż wykazano, że
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno zostać unieważnione na
podstawie art. 255 pkt 6 p.z.p.
W ustalonym stanie rzeczy doszło do naruszenia wskazanych
przez odwołującego zasad naczelnych, co może mieć istotny wpływ na wadliwy wynik
przetargu (art. 554 ust. 1 pkt 1 p.z.p.),
więc odwołanie zostało przez Izbę uwzględnione.
Dodatkowo skład orzekający zauważa, że irrelewantne dla rozpoznawanego sporu są
twierdzenia zamawiającego dotyczącego przeprowadzenia wizji lokalnej. Po pierwsze,
zamawiający nie wskazał w SWZ maksymalnego terminu na jej przeprowadzenie,
w dokument
acji postępowania w rozdziale V SWZ uregulowano obowiązek dokonania wizji
lokalnej, co miało odbywać się po uprzednim skontaktowaniu się z osobami wyznaczonymi
do komunikacji z
wykonawcami, bez żadnych ograniczeń czasowych, w tym np. braku
możliwości przeprowadzenia wizji w dniu składania ofert. Jeżeli zamawiający chciałby na
obecnym etapie wyciągać jakiekolwiek negatywne konsekwencje z zachowania wykonawcy,
to najpierw n
ależało jednoznacznie wskazać w SWZ zasady, które wykonawca mógłby
naruszyć i konsekwencje z tym związane. Po drugie, wizja lokalna odbyła się przed
terminem na składanie ofert i czas, który minął od przeprowadzenia wizji do wyznaczonego
terminu na składanie ofert, okazał się wystarczający na przygotowanie przez odwołującego
swojej oferty w przetargu. Z
atem retoryczne pytania zamawiającego co by było, gdyby wizja
się nie odbyła są luźnymi hipotezami strony, całkowicie poza spektrum rozpoznawanego
sporu dotyczącego zapewnienia technicznej możliwości prawidłowego złożenia oferty, a nie
czynności związanych z jej przygotowaniem. Tak samo bez znaczenia dla rozpoznawanego
sporu jest okoliczność, że dwóch wykonawców złożyło swoje oferty, ponieważ zostały one
złożone 7 czerwca 2021 r. o godz. 07:06:18 i o 08:56:15, czyli przed awarią platformy.
Izba pominęła wnioski odwołującego o przesłuchanie świadków pana J.W. i pani
R.W.,
ponieważ czas przeprowadzenia wizji lokalnej nie był sporny i został potwierdzony
dokumentem
– notatką z wizji lokalnej. Jak również pan J.W. złożył oświadczenie na piśmie,
które przedstawił zamawiający. Pominięto również wniosek o przesłuchanie pana J.N.
i przeprowadzenie dowodu z nagrania rozmowy telefoniczne
j pomiędzy panem J.D. i panem
J.N. na okoliczność telefonicznego zgłoszenia awarii platformy zakupowej, co również nie
było sporne. Tym niemniej wszystkie te dowody nie są przydatne dla rozstrzygnięcia sporu,
który nie dotyczy okoliczności związanych z wizją lokalną, która bezspornie się odbyła,
a
technicznej możliwości złożenia oferty przez odwołującego poprzez platformę
elektroniczną. Ponadto, przedłożona korespondencja i dokumentacja z przetargu już się
ex lege
w aktach postępowania znajdowała (§ 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z
dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez
Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 poz. 2453).
Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie, bowiem wykazano, iż
w przedmiotowym stanie
faktycznym została wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej
w art. 554 ust. 1 pkt 1 p.z.p.
Stwierdzone naruszenie przepisów ustawy może mieć istotny
wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania skład orzekający wydał na podstawie art.
575 n.p.z.p. obciążając strony kosztami zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik
postępowania odwoławczego z uwzględnieniem § 7 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 i 2 lit.
b
rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437). Izba obciążyła zamawiającego jako stronę
przegrywającą kosztami postępowania odwoławczego, na które złożył się wpis i koszty
wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego, zasądzone na podstawie przedłożonej faktury
VAT, zmniejszone do limitu z
§ 5 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia.

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie