eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1759/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-02
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1759/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron w dniu 2 sierpnia 2021 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11
czerwca
2021 r. przez wykonawcę A. S. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
PRINT-SOL Printing Solutions and Service A. S.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jarosława
Iwaszkiewicza 6/4 (52-
211 Wrocław) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 (20-029 Lublin)


postanawia:

1. Um
orzyć postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z ra
chunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy A. S.
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PRINT-SOL Printing
Solutions and Service A. S.
z siedzibą we Wrocławiu, kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na niniejsze postanowienie – w
terminie 14 dni od dnia jeg
o doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………
Sygn. akt: KIO 1759/21

U z a s a d n i e n i e

Województwo Lubelskie, zwane dalej: „zamawiającym”, prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „Pzp”,
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dzierżawa urządzeń drukujących wraz z montażem
dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
o numerze
referencyjnym: OP-
IV.272.145.2020.ŁB, zwane dalej postępowaniem.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 29 grudnia 2020 r., pod numerem 2020/S 638688.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od
kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
W dniu 11 czerwca 2021 r. wykonawca A. S.
prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą PRINT-SOL Printing Solutions and Service A. S. z siedzibą we Wrocławiu (zwana
dalej:
„odwołującym”) wniosła odwołanie na czynność oraz zaniechanie czynności
zamawiającego polegających na:
-
unieważnieniu postępowania;
-
zaniechaniu wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1. art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 oraz w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, przez
unieważnienie postępowania, pomimo, iż nie zachodziły przesłanki unieważnienia
postępowania;
2. art.
91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, przez zaniechanie wyboru oferty odwołującego
jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pomimo, iż oferta odwołującego przedstawiała
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert spośród wszystkich złożonych i
ważnych ofert.
Podnosząc ww. zarzuty odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
-
unieważnienia czynności unieważnienia postępowania;
-
dokonania ponownego badania i oceny złożonych ofert;
a w wyniku powyższego:
-
dokonania czynności wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.
W ramach postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie zamawiającego
zgłosił wykonawca PrintNonStop Fleet Sp. z o.o. z siedzibą Lublinie (zwany dalej:
„zgłaszającym przystąpienie”).

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), Do
postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do
sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r.,
dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021
r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.
Zgodnie z ww. przepisem, do
niniejszego postępowania odwoławczego zastosowanie miały przepisy ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej
dalej: „nPzp”. Postępowanie odwoławcze zostało bowiem wszczęte przez wniesienie
odwołania w dniu 11 czerwca 2021 r., a więc po dniu 31 grudnia 2020 r.
W dniu 21 czerwca 2021 r. do akt sprawy
wpłynęła odpowiedź na odwołanie, w której
zamawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie (zamawiający wskazał, że uznaje
odwołanie w całości).
W dniu 28 czerwca 2021 r., w trybie
§ 13 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453), Izba wezwała zgłaszającego
przystąpienie po stronie zamawiającego do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 dni od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania odwoławczego. W odpowiedzi
na pow
yższe wezwanie zgłaszający przystąpienie pismem z dnia 1 lipca 2021 r. oświadczył,
że wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów przedstawionych
w odwołaniu w całości.
Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron zamawiający na podstawie art. 526 ust.
1 n
Pzp zgłosił opozycję przeciw przystąpieniu do postępowania odwoławczego
zgłaszającego przystąpienie. Zamawiający wskazał, że oferta zgłaszającego przystąpienie w
postępowaniu została odrzucona w dniu 2 czerwca 2021 r. która to czynność nie była przez
zgłaszającego przystąpienie kwestionowana, a co za tym idzie korzysta z powagi rzeczy
osądzonej. Zamawiający stwierdził, że zgłaszający przystąpienie jest wykonawcą ostatecznie
wykluczonym z postępowania, a co za tym idzie zgodnie z poglądami doktryny oraz
utrwaloną linią orzeczniczą nie jest podmiotem uprawnionym do brania udziału w
postępowaniu odwoławczym w charakterze przystępującego.
Zgłaszający przystąpienie w odpowiedzi na powyższe wniósł o oddalenie opozycji. Wyjaśnił,
że interes do zgłoszenia przystąpienia ma szerszy zakres niż interes do wniesienia
odwołania. Potwierdził także, że od czynności wykluczenia go z postępowania nie wnosił
odwołania.
Jak ustaliła Izba, zgłaszający przystąpienie w dniu 2 czerwca 2021 r. został wykluczony z
po
stępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, co na odstawie art. 24 ust. 4 Pzp
skutkowało uznaniem jego oferty za odrzuconą. Zgłaszający przystąpienie nie kwestionował

czynności wykluczenia go z postępowania przez wniesienie środka ochrony prawnej w
postaci odwołania. W związku z tym czynność wykluczenia zgłaszającego przystąpienie z
postępowania Izba uznała za „ostateczną”, przez co zgłaszający przystąpienie stracił status
wykonawcy w postępowaniu.
Zgodnie z art. 525 ust. 1 nPzp
wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania
odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do
której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Z kolei stosownie do treści art. 7 pkt 30 nPzp, pod pojęciem wykonawcy należy
rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Jak
wynika z treści tego przepisu, status wykonawcy wiąże się z czynnym uczestnictwem w
kolejnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia, czy też z realizacją samego
zamówienia. Rozróżnić zatem należy w szczególności etap postępowania mający miejsce
przed upływem terminu składania ofert, kiedy to status wykonawcy posiadać może w
zasadzie każdy podmiot, który jest zainteresowany uzyskaniem zamówienia, od etapu
następującego po upływie terminu składania ofert, kiedy status wykonawcy przysługuje już
tylko podmiotom, które złożyły ofertę w postępowaniu. Status wykonawcy traci także
podmiot, który został przez zamawiającego z postępowania wykluczony lub którego oferta
została odrzucona, a czynności te stały się ostateczne.
Taka sytuacja miała miejsce w przypadku zgłaszającego przystąpienie. Zamawiający w dniu
2 czerwca 2021 r. wykluczył zgłaszającego przystąpienie z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 17 Pzp. Od czynności tej zgłaszający przystąpienie nie wniósł odwołania, co
potwierdził jego pełnomocnik na posiedzeniu przed Izbą. Zgłaszający przystąpienie nie
skorzystał z przysługującego mu prawa do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia
go z postępowania, pomimo posiadania takiej możliwości, wobec czego decyzja
zamawiającego stała się niewzruszalna. Tym samym podmiot ten pozbawił się statusu
wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia na obecnym jego
etapie, co przekłada się także na nieskuteczność zgłoszonego przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
Dodatkowo jak wynika z treści art. 525 ust. 3 nPzp wykonawcy, którzy przystąpili do
postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli
mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Izba
doszła do przekonania, że wykonawca PrintNonStop Fleet Sp. z o.o. z siedzibą Lublinie nie
ma interesu w zgłoszeniu przystąpienia, ponieważ nie ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego i
nie jest wykonawcą na obecnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
W związku z powyższym Izba postanowiła nie dopuścić do udziału w postępowaniu
odwoławczym wykonawcy PrintNonStop Fleet Sp. z o.o. z siedzibą Lublinie, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania po stronie zamawiającego, uznając że nie zostały wypełnione
przesłanki określone w art. 525 ust. 1 i 3 nPzp.
Ponadto jak wskazano powyżej zgłaszający przystąpienie został wezwany do wniesienia
sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów odwołania i taki sprzeciw wniósł w dniu 1
lipca 2021 r.
W tym zakresie należy wskazać, że Izba wzywając zgłaszającego przystąpienie
do wniesienia sprzeciwu w dniu 28 czerwca 2021 r, nie znała okoliczności dotyczącej
wykluczenia tego wykonawcy z postępowania, ponieważ dokumentacja przesłana przez
zamawiającego wpłynęła do akt sprawy w dniu 2 lipca 2021 r. Izba dopiero na posiedzeniu
niejawnym z udziałem stron przesądziła o statusie wykonawcy PrintNonStop Fleet Sp. z o.o.
z siedzibą Lublinie w ramach postępowania odwoławczego i stwierdziła, że ww. wykonawca
nie spełnił przesłanek pozwalających uznać, iż zgłoszone przez niego przystąpienie
nastąpiło skutecznie. Tym samym oświadczenie zgłaszającego przystąpienie o wniesieniu
sprzeciwu z dnia 1 lipca 2021 r. Izba uznała za bezskuteczne, ponieważ zgodnie z treścią
art. 523 ust. 1 nPzp tylko uczestnik postępowania odwoławczego tj. wykonawca skutecznie
zgłaszający przystąpienie do postępowania po stronie zamawiającego, może wnieść
sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w
odwołaniu w całości albo w części.
Zgodnie z art. 522 ust. 1 Pzp
W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie
odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że
w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku z
amawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie zaistniał stan faktyczny wskazany w powyższej
normie prawnej, tj. zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił skutecznie żaden
wykonawca. W związku z tym Izba umorzyła postępowanie odwoławcze, natomiast dalsze
czynności, które zamawiający podjął lub podejmie w celu uczynienia zadość żądaniom
odwołania, pozostają w postępowaniu poza oceną Izby w związku z ustaleniem zaistnienia
przesłanki umorzenia postępowania odwoławczego.
W związku z powyższym Izba, postanowiła jak w pkt 1 sentencji przedmiotowego
orzeczenia.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2
lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437), zgodnie z
którym koszty stron postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie, a także nakazała
dokonanie zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący:
…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie