eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1625/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-07
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1625/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Członkowie: Agnieszka Trojanowska, Robert Skrzeszewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 7 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez Związek Ogólnopolski
Projektantów i Inżynierów, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
w postępowaniu
prowadzonym przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa


przy udziale wykonawców:
1. Multiconsult Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
2.
Idom Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., ul. Sienna 39,
00-121 Warszawa
,
z
głaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,

2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów, ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
kwoty 13 5
00 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy)
stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu.
KIO 1625/21

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: …………………………………….

Członkowie: …………………………………….

…………………………………….

KIO 1625/21


U z a s a d n i e n i e

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
(dalej „zamawiający”) w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zawarcie umowy
ramowej
dotyczącej opracowania Studiów Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowych
(STEŚ) dla inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu
Komunikacyjnego

" Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, ul. Bobrowiecka 8, 00-
728 Warszawa (dalej
„odwołujący") wniósł odwołanie wobec zaniechania opisu przedmiotu
zamówienia w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie
okoliczności wymagane dla należytej wyceny przedmiotu zamówienia i złożenia
porównywalnych ofert oraz w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji, zarzucając
zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) [dalej „ustawa
Pzp”]:
1. art. 16 w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 4) i pkt 61 w zw. z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ustawy
Pzp i art. 353
1
Kodeksu cywilnego,
poprzez skonstruowanie postanowień w sposób,
który powoduje, nieuzasadnione potrzebami zamawiającego, uprzywilejowanie
pozycji zamawiającego i naruszenie zasady równowagi stron stosunku
zobowiązaniowego, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia
społecznego, godzi w naturę stosunku prawnego, naruszając tym samym równowagę
kontraktową stron oraz stanowi nadużycie przez zamawiającego przysługującego mu
prawa podmiotowego do ukształtowania istotnych postanowień umownych,
2. art. 16 w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 4) i pkt 6) z zw. z art. 99 ust. 1 i 4 w zw. z art. 8
ust. 1 w zw. z art. 5 ustawy Pzp i art. 353
1
Kodeksu cywilnego, poprzez zaniechanie
dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie i
kalkulację oferty, co narusza równowagę stron, w tym równowagę ekonomiczną oraz
ogranicza krąg wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie
zamawiającemu dokonania modyfikacji treści SIWZ w sposób opisany w Załączniku nr 1 –
Tabeli nr 1, stanowiącym integralna cześć odwołania, przekazanie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano SIWZ dokonanej zmiany oraz nakazanie zamieszczenia SIWZ na stronie
KIO 1625/21

internetowej, na której SIWZ jest zamieszczona, a także przedłużenia terminu składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Pismem z dnia 18 czerwca 2021 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołania,
wnosząc o oddalenie odwołania w całości oraz o przeprowadzenie dowodu z dokumentu
O
dpowiedź na pytania Wykonawców oraz zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia
z
dnia 16 czerwca 2021 r. na okoliczność zmiany SWZ.

Zamawiający wskazał, że 24.05.2021 r. oraz 02.06.2021 r. wpłynęły do niego wnioski
o wyjaśnienie treści SWZ, które – wedle zamawiającego – swoim zakresem merytorycznym
korespondowały z zarzutami sformułowanymi w odwołaniu.

Podał, że wyjaśniając treść SWZ dokonał jednocześnie jej zmiany w sposób zbieżny
z oczekiwaniami odwołującego wyrażonymi w odwołaniu.
Uzupełnił, że wyjaśnienia treści SWZ oraz jej zmiana zostały opublikowane na stronie
inte
rnetowej zamawiającego 16.06.2021 r.

Zamawiający oświadczył: „Analizując zarzuty z Odwołania i zakres żądanych zmian
SWZ w zestawieniu z modyfikacją SWZ dokonaną przez Zamawiającego, przedstawiają się
one następująco:

Zarzut 1:
Zamawiający we wskazanym postanowieniu OPZ zobowiązał Wykonawcę do wyceny oferty,
pomimo nieprzedstawienia wykonawcy wszystkich niezbędnych danych.
Zamawiający przewidział, iż aż 17 dokumentów przekaże Wykonawcy dopiero po podpisaniu
Umowy Wykonawczej. Odwołujący zaznacza, iż takie dokumenty jak:
1) Trasowania linii kolejowych,
2) Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego,
3)
Sieciowe założenia dla przewozów realizowanych w trybie Otwartego dostępu oraz
założenia dla ruchu towarowego,
4) Standard
y techniczne dla linii kolejowych objętych przedmiotem zamówienia, są
wykonawcom niezbędne do oszacowania ceny ofertowej, gdyż stanowią istotne
informacje dotyczące zamówienia.

Propozycja Odwołującego (sentencja):
Odwołujący zaproponował, aby dokumenty wymienione w pkt 1-4 powyżej zostały
udostępnione Wykonawcom jako załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.
Modyfikacja SWZ dokonana przez Zamawiającego:

KIO 1625/21

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ, w taki sposób, że dokumenty wymienione w pkt 1-4
powyżej zostaną udostępnione jako załączniki do opisu przedmiotu zamówienia
w postępowaniach o zawarcie Umowy Wykonawczej.
Modyfikacja została dokonana przy okazji odpowiedzi na pytanie nr 9.
Zarzut 2:
Odwołujący zauważa, iż Zamawiający we wskazanym postanowieniu OPZ zobowiązał
wykonawców do uwzględnienia istotnych ryzyk związanych z realizacją Zamówienia
Cząstkowego.
Wykonawca ma obowiązek uwzględniać jako ryzyko własne pozyskanie planowanych
rozwiązań technicznych po stronie państw sąsiednich dla obszaru stacji granicznej po
stronie państwa sąsiedniego oraz szlaku od stacji granicznej po stronie państwa sąsiedniego
do
granicy państwa.
Zamawiający nie wskazał jednak, co się stanie w przypadku, gdy wykonawcy nie pozyskają
tych danych od państw sąsiednich, czego przecież nie mogą zagwarantować. Niezbędne
jest dookreślenie tej kwestii w OPZ, aby dla obu stron, a w szczególności dla wykonawców
jednoznaczne było, jakie działania będą zobowiązani podjąć i jakie koszty w tym zakresie
należy oszacować, jeżeli państwa sąsiednie nie udostępnią im ww. rozwiązań technicznych.
Propozycja Odwołującego:
W załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt 4.3.1.4 dokonać modyfikacji
poprzez dodanie następujących wyrazów: „W przypadku odmowy lub braku możliwości
pozyskania planowanych rozwiązań technicznych po stronie państw sąsiednich, zostaną
przyjęte uproszczone rozwiązania zastępcze.”.
Modyfikacja SWZ dokonana przez Zamawiającego:
Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1 do SWZ „Opis
przedmiotu zamówienia” w pkt 4.3.1.4 dodał następujące wyrazy: „W przypadku odmowy lub
braku możliwości pozyskania planowanych rozwiązań technicznych po stronie państw
sąsiednich, zostaną przyjęte rozwiązania zastępcze wskazane przez Zamawiającego.”.
Modyfikacja została dokonana przy okazji odpowiedzi na pytanie nr 11.

Zarzut 3:
Odwołujący zauważa, że w punkcie 4.5.3.1 określono wymóg: „Wskazanie terenów, które
będą wymagać zabezpieczenia przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu.”
W innymi miejscu OPZ, tj. w punkcie 4.5.1 wskazano:
Sytuacja/ kontekst/ klimat akustyczny:

Zagospodarowanie terenu wg dokumentów planistycznych,
Określenie terenów chronionych akustycznie.
KIO 1625/21

Jednocześnie Zamawiający w żadnym miejscu OPZ nie wymaga od wykonawców wykonania
modelowania akustycznego, bez którego wykonawcy nie są w stanie wskazać, które tereny
wymagają zabezpieczenia przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu. Wykonawcy
mogą jedynie wskazać tereny chronione akustycznie. Bez wykonania modelu akustycznego
wykonawcy nie mają możliwości określenia, czy tereny te będą wymagały zabezpieczenia.
Zabezpieczenie takie byłoby wymagane tylko w sytuacji, gdy wyniki modelu akustycznego
wskazywałyby na potencjalne przekroczenia na tych terenach dopuszczalnych poziomów
hałasu.
Odwołujący zauważa zatem, że zapisy OPZ są niejednoznaczne, gdyż Zamawiający raz
wymaga wskazania terenów chronionych akustycznie, zaś innym razem terenów
wymagających zabezpieczenia przed ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu, które to
obowiązki wiążą się z innymi zakresami prac oraz ich innymi kosztami.
Trudno zatem stwierdzi
ć, jaki zakres prac przyjmą poszczególni wykonawcy, a tym samym,
czy ich oferty będą porównywalne.
Propozycja Odwołującego:
W załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt 4.5.3.1 dokonać modyfikacji
poprzez przeredagowanie tiret pierwsze w
następujący sposób:
Było:

Wskazanie terenów, które będą wymagać zabezpieczenia przed ponadnormatywnym
oddziaływaniem hałasu.
Jest:

Wskazanie terenów chronionych akustycznie.
Modyfikacja SWZ dokonana przez Zamawiającego:
Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1 do SWZ „Opis
przedmiotu zamówienia” w pkt 4.5.3.1 przeredagował tiret pierwsze w następujący sposób:
Było:

Wskazanie terenów, które będą wymagać zabezpieczenia przed ponadnormatywnym
oddziaływaniem hałasu.
Jest:

Wskazanie terenów chronionych akustycznie.
Modyfikacja została dokonana przy okazji odpowiedzi na pytanie nr 13.

Biorąc pod uwagę zasadę wyrażoną w art. 531 Pzp, zgodnie z którą przedmiotem dowodu
są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, należy uznać, że wyjaśnienia
treści SWZ oraz związana z nimi jej modyfikacja dokonana przez Zamawiającego, stanowią
kluczowy dowód mający wpływ na wynik postępowania odwoławczego. W wyniku dokonanej

KIO 1625/21

zmiany SWZ, zmian
ie uległ stan faktyczny, który Krajowa Izba Odwoławcza bierze pod
uwagę w chwili orzekania.
Przyjmując, że przez wniesienie Odwołania i jego uznanie przez Izbę, Odwołujący miał na
celu dokonanie stosownych zmian w dotychczasowych zapisów SWZ, należy zgodzić się ze
stwierdzeniem, iż cel ten został osiągnięty w wyniku działania Zamawiającego, polegającego
na dokonaniu modyfikacji SWZ w związku z jej wyjaśnieniami.”


Pismem z dnia 6 lipca 2021 r., przed wyznaczonym na 7 lipca 2021 r. terminem
rozprawy, odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa
wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(
Dz.U. z 2020 r. poz. 2437): w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego
przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy: a) najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu; w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.
KIO 1625/21

Dlatego też Izba orzekła jak w sentencji i nakazała zwrot odwołującemu 90 % kwoty
uiszczonego wpisu od odwołania.


Przewodniczący: …………………………………….

Członkowie: …………………………………….

…………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie