eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1458/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-14
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1458/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 14 czerwca 2021 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
17 maja 2021 r. przez wykonaw
W. R. prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą R. W. BRINGMORE ADVERTISING, ul. Armii Krajowej 9A; 41-506 Chorzów,
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego z
siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7; 00-955 Warszawa,

przy udziale wykonawcy RED8 ADVERTISING sp. z o.o., ul. Czerska 12; 00-732
Warszawa,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie
zamawiającego,

postanawia:
1. U
marza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy W. R.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R. W. BRINGMORE
ADVERTISING, ul. Armii Krajowej 9A; 41-
506 Chorzów,
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
z
amówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………

sygn. akt KIO 1458/21
U z a s a d n i e n i e

Przed otwarciem rozprawy,
oświadczeniem złożonym pismem z 11 czerwca 2021 r.
odwołujący wykonawca W. R. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R. W.
BRINGMORE ADVERTISING - cofn
ął odwołanie wniesione do Prezesa Izby w postępowaniu
p
rowadzonym przez zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w
Warszawie
, pn. „Wybór Agencji Reklamowej wspierającej działania promocyjne, w tym
reklamowe Banku Gospodarstwa Krajowego

”.
Izba na podstawie art. 520 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), (dalej
„nPzp”), umorzyła postępowanie
odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 zd. 2 nPzp.
O kosztach po
stępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 nPzp oraz § 9 ust. 1 pkt
3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), z którego
wynika, że w sytuacji cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu. W takim przy
padku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Przewodniczący:
…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie