eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1382/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-06-18
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1382/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 16 czerwca 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2021 r. przez wykonawcę BICO
GROUP Sp. z o.o., ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
w postępowaniu
prowadzonym przez
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na
podstawie udzie
lonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego
Warszawa, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa.

przy udziale wykonawcy
IWNiSE Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 83 A/208, 01-242
Warszawa

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

orzeka:
1. A.
Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu braku wykazania przez przystępującego
spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania inspektorem
nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń zgodnie z
warunkami
postawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale
VIII i nakazuje przeprowadzić w tym zakresie procedurę z art. 26 ust. 3 ustawy pzp.
B. oddala
pozostałe zarzuty odwołania.

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę BICO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
oraz
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie i zalicza w poczet
kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście
tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez BICO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie

tytułem wpisu od odwołania.
2.1.
Zasądza od zamawiającego Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na
rzecz wykonawcy
BICO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę
6
200 zł 00 gr
(słownie sześć tysięcy dwieście złotych zero groszy) tytułem

zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, w tym 5 000 zł z tytułu wpisu
oraz 1
200 zł z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika strony.
Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
………………………………


Sygn. akt: KIO 1382/21

Uzasadnienie

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie, którego przedmiotem jest Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na projekt i
budowę ogólnodostępnego płatnego Obiektu Parkingowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą pod pl. Powstańców Warszawy. Numer referencyjny: PN 68/2020

Odwołujący: BICO Group spółka z o.o. w Warszawie wniósł dnia 10 maja 2021 r. odwołanie
w
którym zarzucił zamawiającemu niezgodność z przepisami ustawy czynności i zaniechań
tj.:
1) zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Iwnise sp. z o.o. z/s w Warszawie [dalej:
„Iwnise”].

2) zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy Iwnise;
3) czynność przyznania wykonawcy Inwise 10 punktów w podkryterium dodatkowe
doświadczenie Inżyniera Rezydenta.
Czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego Odwołujący stawia zarzuty naruszenia:
1) art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -Pzp w zw. z art. 8 ust. 3 Pzp przez
zaniechanie odrzucenia oferty Iwnise, podczas
gdy oferta jest niezgodna z ustawą, ponieważ
wykonawca Iwnise zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa informację, o których mowa w
art. 86 ust. 4 Pzp;
2) art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Iwnise,
podcza
s gdy z przedstawionych przez wykonawcę wyjaśnień ceny wynika, że przyjął
niewiarygodnie niskie wynagrodzenie osób skierowanych do realizacji zamówienia;
3) art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez zaniechanie wykluczenia z postępowania Iwnise, podczas
gdy wykonaw
ca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu dysponowania inspektorem
nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który posiada uprawnienia
budowlane be
z ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
jw.;
4) art. 91 ust. 1 Pzp przez nieuzasadnione przyznanie wykonawcy Inwise 10 pkt w
podkryterium dodatkowe doświadczenie Inżyniera Rezydenta.
Wskazując na powyższe, Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2) odrzucenia oferty wykonawcy Iwnise;
3)
wykluczenia wykonawcy Iwnise z postępowania;

4)
względnie - nakazanie przyznania wykonawcy Inwise 0 pkt w podkryterium dodatkowe
do
świadczenie Inżyniera Rezydenta;
Ad zarzut 1.
Zamawiający wprowadził dwa kryteria oceny ofert. Była to cena (o wadze 60%)
oraz dodatkowe doświadczenie zawodowe wybranego Personelu Inżyniera (40%). W
ramach kryterium oceny ofert doświadczenie zawodowe wybranego Personelu Inżyniera
Zamawiający wskazał, że wykonawcy mają możliwość otrzymania punktów, w przypadku,
gdy wykażą dodatkowe doświadczenie zawodowe następujących osób: Inżynier Kontraktu,
Inżynier Rezydent - koordynator, Inspektor nadzoru w specjalności drogowej, Inspektor
nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, Specjalista ds. zieleni.
Zamawiający w formularzu ofertowym szczegółowych informacji na temat powyższych osób.
W pos
tępowaniu ofertę złożył m.in. Iwnise. Wykonawca zastrzegł jako tajemnicę
przedsiębiorstwa formularz ofertowy. Oferty w postępowaniu otwarto 10 lutego 2021 r., co
było transmitowane przez Zamawiającego za pośrednictwem serwisu youtube.com.
Zamawiający napotkał problem z otwarciem oferty Iwnise. Problem związany był z faktem,
że wykonawca zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa dokument formularza ofertowego.
W związku z tym nie było możliwe jego otworzenie. Sesja zakończyła się bez otworzenia
oferty Iwnise.
N
ie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4. Oznacza to, że zabronione
jest zastrzeganie takich informacji, jak nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, cena, termin
wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
Tymczasem w dokumencie formularza ofertowego Iwnise, który został zastrzeżony jako
tajemnica przedsiębiorstwa, znajdują się właśnie te informacje, w tym na temat ceny.
W takiej sytuacji oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8
ust. 3 zdanie 2 Pzp.
Wykonawca Iwnise zaoferował za realizację zamówienia cenę w wysokości 1 586 700 zł
brutto tj.
o ponad 30% niższa od średniej arytmetycznej ofert. Zamawiający wezwał
wykonawcę do wyjaśnień zaoferowanej ceny. Iwnise udzielił wyjaśnień 4 marca 2021 r.,
gdzie
przedstawił kalkulację szczegółową. W jej ramach między innymi wskazał koszt
miesięczny bez VAT dla:
1)
Inżynier Kontraktu - 2 500 zł (wskazał, że Biuro Inżyniera Kontraktu będzie czynne min. 8
godzin dziennie oraz że Inżynier Kontraktu (lub zastępca) będą na stałe na budowie w
godzinach pracy wykonawcy robót budowlanych);
2)
Inżynier Rezydent-INB-4 500 zł;
3) Inspektor Nadzoru sanitarnego -
1 500 zł (wskazał, że to średniomiesięczne
wynagrodzenie, przy założeniu, że roboty branżowe nie będą trwały przez okres 26

miesięcy, stąd realne wynagrodzenie za czas pełnienia nadzoru będzie odpowiednio wyższe;
ponadto wykonawca wskazał, że ta osoba będzie obecna na budowie min. 4 godz. dziennie
w czasie trwania robót branżowych i na wezwanie Zamawiającego);
4) Inspektor Nadzoru elektroenergetycznego -
1500 zł (wskazał, że jest to średniomiesięczne
wynagrodzenie, przy założeniu, że roboty branżowe nie będą trwały przez okres 26
miesięcy, stąd realne wynagrodzenie będzie wyższe; ponadto wskazał, że ta osoba będzie
obecna min. 4 godz. dziennie w czasie trwania robót branżowych i na wezwanie
Zamawiającego);
5) Inspektor Nadzoru Drogowego -
3 500 zł (jest to średniomiesięczne wynagrodzenie, przy
założeniu, że roboty branżowe nie będą trwały przez okres 26 miesięcy, stąd realne
wynagrodzenie będzie odpowiednio wyższe; ponadto wskazał, że ta osoba będzie obecna
min. 4 godz. dziennie w czasie trwania robót branżowych i na wezwanie Zamawiającego);
6) Inspektor Nadzoru teletechniczny -
1500 zł (średniomiesięczne wynagrodzenie, przy
założeniu, że roboty branżowe nie będą trwały przez okres 26 mcy, stąd realne
wynagrodzenie będzie odpowiednio wyższe; ponadto osoba będzie obecna na budowie min.
4 godz. dziennie w czasie trwania robót branżowych i na wezwanie Zamawiającego);
7) Spec. ds. Zieleni -
1 000 zł (wykonawca wskazał, że będzie to 1/4 etatu);
8) Specjalista ds. Technicznych -
5 750 zł (wykonawca wskazał, że będzie to 1/2 etatu;
9) Spec.
ds. P. Poż - 1000 zł (angażowany wg potrzeb);
10) Specjalista d
s. Rozliczeń - 2 000 zł.
Do niniejszego zagadnienia znajdą zastosowanie następujące przepisy ustawy Pzp:
1)
art. 89 ust. 1 pkt 4
: Zamawiający odrzuca ofertą, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
2)
art. 90 ust. 1
/ tu przytoczono treść przepisu/
3)
art. 90 ust. 2
: Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub
kosztu spoczywa na wykonawcy;
4)
art. 90 ust. 3.
Analizując wyjaśnienia ceny należy dojść do wniosku, że
nierealistycznie
skalkulował koszty wynagrodzenia osób, które skieruje do realizacji
zamówienia.
P
rzyjęty w kalkulacji koszt Inżyniera Kontraktu, 2 500 zł m-c jest kosztem nierealistycznie
niskim. J
est nawet niższy niż mi. wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka
godzinowa.
Od 1 styc
znia 2021 r. ustala się min. wynagrodzenie za pracę 2800 zł. § 2 rozporządzenia
ustala minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.
Oznacza to, że Inwise kalkulując wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu nie przewidział dla
niego wynagrodzenia chociażby na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Zamawiający
postawił stosunkowo wygórowane warunki udziału w postępowaniu. Wymagał, żeby osoba

Inżyniera Kontraktu, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert
pracowała na stanowisku Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera
Rezydenta lub równorzędnym w zakresie bezpośredniego zarządzania lub nadzorowania
realizacji inwestycji, przy realizacji co najmniej dwóch kontraktów obejmujących budowę
obiektu kubaturowego, o minimum 3 poziomach naziemnych i minimum 1 podziemnej,
zawierającego w swojej konstrukcji zintegrowany parking o min. 200 miejscach postojowych,
przez okres min.
12 miesięcy na każdym, o wartości robót minimum 40 mln zł brutto każda.
Dodatkowo wykonawca Iwnise zadeklaro
wał, że skierowany przez niego Inżynier Kontraktu
posiada oprócz podstawowego doświadczenia również doświadczenie w dwóch
dodatkowych inwestycjach. Nie jest prawdopodobne
, żeby osoba posiadająca duże
doświadczenie zdecydowała się pełnić funkcję za tak niskie wynagrodzenie.
Biorąc po uwagę treść warunków zarządzania kontraktem Inżynier Kontraktu musi być w
pełni zaangażowany w wykonywanie zamówienia i nie może podejmować innej pracy, która
mogłaby kolidować z jego obowiązkami. Wykonawca Inwise zadeklarował również, że Biuro
Inżyniera Kontraktu będzie czynne min. 8 godzin dziennie oraz że Inżynier (lub ewentualnie
zastępca) będą na stałe na budowie w godzinach pracy wykonawcy robót. Nie może być
więc mowy o zatrudnieniu Inżyniera w niepełnym wymiarze czasu. Inwise w ogóle nie
skalkulował kosztów związanych z wynagrodzeniem ewentualnego zastępcy Inżyniera
Kontraktu.
Tożsame okoliczności dotyczącą przyjętych przez wykonawcę Inspektora Nadzoru
elektroenergetycznego,
Inspektora
Nadzoru
Drogowego,
Inspektora
Nadzoru
teletechnicznego, Specjalisty ds. Rozliczeń. Inwise wskazał wprawdzie, że jest to
średniomiesięczne wynagrodzenie przy założeniu, że roboty branżowe nie będą trwały przez
26 m-cy
, stąd realne wynagrodzenie za czas pełnienia nadzoru będzie odpowiednio wyższe.
Brak jednak wyjaśnienia, ile dokładnie będą trwać poszczególnej roboty branżowe. Brak było
również wykazania ile wynosi realne wynagrodzenie dla poszczególnych osób.
Zamawiający wskazał, że wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wchodzących w skład Personelu Inżyniera - za
wyłączeniem kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) -
oraz osób wskazanych w R.
VIII ust 1 pkt 2b 1. i w R. VIII ust 1 pkt 2 b 10. SIWZ.
Tym samym wymagał, żeby zatrudniony na podstawie umowy o pracę został m.in.
Specjalista ds. ppoż. Nie jest to bowiem samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, ani
osoba wskazana w R. VIII ust. 1 pkt 2b 1. lub w R. VIII ust. 1 pkt 2b 10.
Tymczasem Inwise w wyjaśnieniach wskazał, że będzie współpracował ze Specjalista ds.
ppoż. na podstawie umowy cywilno-prawnej i tak skalkulował koszty zatrudnienia tej osoby.

Zamawiający postawił warunek, żeby wykonawca składający ofertę wykazał, że będzie
dysponował inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który
posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wykonawca Inwise
zadeklarował, że do realizacji zamówienia jako inspektor nadzoru w tym
zakresie skieruje Pana H. K. .
Z
adeklarował, że Pan K. posiada uprawnienia budowlane nr St-263/80 z 24.05.1980 r. oraz
stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych w zakresie projektowym i wykonawczym bez ograniczeń.
Pan K.
posiada uprawnienia budowlane tylko i wyłącznie w zakresie instalacji sanitarnych.
W
ymóg był szerszy, ponieważ oprócz instalacji sanitarnych wymagał również, żeby inspektor
posiadał uprawnienia w zakresie sieci sanitarnych. Wobec powyższego wykonawca nie
wykazał spełnienia, a w konsekwencji podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12.
Ad art. 91 ust. 1 pzp przez przyznanie 10 pkt w podkryterium. W R. XV ust. 2 pkt 2.2.b siwz
Zamawiający wskazał, że będzie punktował dodatkowe doświadczenie Inżyniera Rezydenta
według następujących zasad: „Dodatkowe doświadczenie (większe niż minimalnie
wymagane w rozdziale VIII SIWZ) przy realizacji kontraktów spełniających wymogi określone
w rozdziale VIII ust 1 pkt 2 lit. b) SIWZ dla Inżyniera Rezydenta, przez okres minimum 12
miesięcy na każdym: dodatkowo 1 kontrakt 5 pkt; dodatkowo 2 i więcej kontraktów 10 pkt".
Natomiast w r. VIII ust. 1 pkt 2b ppkt 1 siwz zama
wiający wskazał min. warunek udziału w
postępowaniu Inżyniera Rezydenta jako: „w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert pracował na stanowisku Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub
Inżyniera Rezydenta lub Inspektora Nadzoru lub równorzędnym w zakresie koordynacji lub
nadzorowania realizacji inwestycji, przy realizacji co najmniej dwóch kontraktów
obejmujących budowę obiektu kubaturowego, o min. 2 poziomach naziemnych i min. 1
podziemnej, zawierającego w swojej konstrukcji zintegrowany parking o min. 150 miejscach
postojowych, przez okres min.
12 miesięcy na każdym, o wartości robót min. 20 milionów
PLN brutto każda".
Wyk
onawca Inwise zadeklarował, że do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta deleguje Pana
K. R. i
zadeklarował, że K. R. oprócz podstawowego doświadczenia wymaganego posiada
również dodatkowe doświadczenie na dwóch kontraktach:
1)
Komplek
s Symetris Business Park, gdzie inwestorem był ECHO lnvestment S.A., a
Pan K. R.
miał pełnił funkcję Koordynatora robót, inżyniera rezydenta, a do jego obowiązków

miało należeć koordynacja prac podwykonawców robót na etapie robót żelbetowych,
wyko
ńczeniowych drogowych, zagospodarowania zewnętrznego i małej architektury;
2)
Moje Miejsce, gdzie inwestorem był ECHO lnvestment S.A., a Pan R. miał pełnić
funkcję Koordynatora robót, inżyniera rezydenta, a do jego obowiązków miało należeć
koordynacj
a prac podwykonawców robót na etapie robót żelbetowych, wykończeniowych
drogowych, zagospodarowania zewnętrznego i małej architektury.
O tym, czy Pan R.
spełnił postawiony warunek udziału dotyczący pracowania na stanowisku
Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Inspektora Nadzoru
lub równorzędnym w zakresie koordynacji lub nadzorowania realizacji inwestycji, nie
decyduje nazwa stanowiska, lecz faktycznie wykonywania zadania.
W przypadku Pana R. formalnie jego
stanowisko zostało nazwane „Koordynatorem robót,
inżynierem rezydentem" jednak wskazany zakres zadań, to znaczy koordynacja prac
podwykonawców robót żelbetowych, wykończeniowych drogowych, zagospodarowania
zewnętrznego i małej architektury, wskazuje, że Pan R., nie pełnił takiej funkcji, wyłącznie
koordynował prace prac podwykonawców robót żelbetowych, wykończeniowych drogowych,
zagospodarowania zewnętrznego i małej architektury. Nie może to zostać uznane za
koordynowanie realizacji całej inwestycji. W związku z powyższym należy uznać, że Inwise
nie powinien otrzymać 10 pkt w podkryterium dodatkowe doświadczenie Inżyniera
Rezydenta, a powinien otrzymać 0 punktów.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania w całości jako
bezzasadnego. Uzasadni
ając stanowisko wskazał, co następuje.
Odnośnie naruszenia art. 89 ust. 1 w zw. z art. z art. 8 ustawy PZP przez zaniechanie
odrzucenia oferty niezgodnej z ustawą, stwierdził, że postępowanie prowadzone było w
warunkach lockdown-u z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-
2. Otwarcie ofert nastąpiło w
trybie transmisji operacji wykonywanych w teleinformatycznym systemie do obsługiwania
zamówień. Transmisja ta była upubliczniona na ogólnodostępnej platformie YouTube. Link
do publicznej sesji otwarcia ofert w PN 68/2020: https://www.youtube.com/watch?v-
UnD80M4p-
Pk (otwarcie oferty spółki IWNiSE Sp. z o.o., dalej IWNiSE - czas: od 20:18 –
dwudziestej minuty).
Podczas otwarcia ofert, okazało się, że cały formularz ofertowy
Wykonawcy IWNiSE oznaczony zost
ał jako tajny, na jednej stronie, która powinna zostać
wyświetlona w ramach procedury otwarcia ofert, zawierał jednocześnie dane zgodnie z art.
86 ust. 4 ustawy pzp, jak i inne dane. Prz
y takim sformułowaniu oferty oraz zastrzeżeniu
tajemnicy, Zamawiający nie mógł ujawnić całej treści oferty, a ze względów technicznych, nie
był w stanie upublicznić oferty jedynie w zakresie danych określonych w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.

T
ego samego dnia tj. 10 lutego 2021 r., o godz. 15:29 Zamawiający na stronie
prowadzoneg
o postępowania opublikował informację z otwarcia ofert podając informacje
określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczące wszystkich oferentów, w tym spółki
IWNiSE.
Sama oferta nie była sprzeczna z ustawą, a jedynie technicznie sformułowana została w
spos
ób uniemożliwiający ujawnienie danych jawnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu
danych podlegających ochronie jako tajemnicy przedsiębiorstwa. W tym stanie rzeczy,
postępowanie Zamawiającego należy ocenić jako w pełni zgodne z art. 86 Pzp. Nawet jeśli
przyj
ąć, że doszło do naruszenia art. 86 ust.4 poprzedniej Pzp, naruszenie to miało wpływu
na wynik postępowania.
Odnośnie zarzutu naruszenia art. 90 ust 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp przez zaniechanie
czynności odrzucenia oferty wykonawcy Iwnise przez przyjęcie niewiarygodnie niskiego
wynagrodzenia dla osób skierowanych do realizacji zamówienia, zamawiający wskazał, że
Wykonawca
udzielił wyjaśnień w celu dowiedzenia, że oferowana cena nie jest rażąco niska.
Zakres zadań przypisanych do funkcji Inżyniera dla tego kontraktu sprowadza się w
przeważającej większości do pełnienia nadzoru inwestorskiego z dodatkowym ułamkowym
procentem zadań związanych z opiniowaniem i sprawdzaniem projektów przed robotami
budowlanymi.
Zgodnie ze „Środowiskowymi zasadami wycen prac projektowych — 2016”,
punkt 1.6.3.2, Koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego może być określany według relacji
procentowej kosztów robót budowlano-instalacyjnych i montażowych, a publikacji
branżowych wynika, że koszt sprawowania takiego nadzoru wynosi 1,5-2,5% wartości robót
budowlanych i montażowych. Wykonawca przyjął wartość inwestycji na 70 000 000. Według
Umowy koncesji
wartość ta wynosi 69 739 438,63, więc Wykonawca przyjął prawidłową
wysokość do obliczeń. W wyjaśnieniach, dotyczących wyliczenia ceny wskazał, że wstępnie
szacując ofertę przyjął wskaźnik ok. 2,3%, mając na uwadze konkurencyjność oferty — co
mieści się w standardach szacunkowych ofert w tego typu zamówieniach o podobnym
zakresie.
W
niosek odwołującego o nierealności kosztów wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu oraz
braku zgody na zatrudnienie osoby, posiadającej wskazane doświadczenie, jest
domniemaniem
wynikającym z subiektywnej oceny.
Zgodnie z zapisami WZK (Załącznik do SIWZ):
4.1.
/…/ Inżynier wyznaczy posiadającego odpowiednie kwalifikacje i kompetencje
Przedstawiciela Inżyniera (Inżyniera Kontraktu) i umocuje/upoważni go do działania w
imieniu Inżyniera według Umowy. Przedstawiciel Inżyniera nie będzie miał innej pracy
kolidującej z wykonywaniem obowiązków Przedstawiciela Inżyniera. Jeśli Przedstawiciel
Inżyniera ma być czasowo nieobecny na terenie budowy podczas realizacji Robót, to będzie
wyznaczona stosowna osoba zastępująca — za wiedzą i uprzednią zgodą Zamawiającego.

Przedstawiciel Inżyniera może delegować każde ze swoich pełnomocnictw i upoważnień,
jakiejkolwiek kompetentnej osobie i może w każdej chwili tę delegację odwołać.
4.4.5 Inżynier zorganizuje pracę Personelu Inżyniera w taki sposób, aby zapewnić realizację
Kontraktu zgodnie z Harmonogramem Projektu
4.6.1 Inżynier jest zobowiązany do dostosowania czasu pracy własnej i Personelu Inżyniera
do potrzeb Kontraktu
6.2.2.2.21 Inżynier dostosuje godziny pracy Inspektorów nadzoru, wchodzących w skład
Personelu Inżyniera, do godzin pracy Wykonawcy; Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent lub
w uzasadnionych przypadkach ich zastępcy będą na stałe na budowie w godzinach pracy
Wykonawcy; Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż będą na budowie na każde
wezwanie Zamawiającego, Inżyniera, Inżyniera Rezydenta lub Wykonawcy lub, o ile będzie
to konieczne, zgodnie z ich własną oceną.
Intencją powyższych zapisów było zapewnienie z jednej strony Zamawiającemu
prawidłowości i ciągłości pełnienia usługi Inżyniera, z drugiej Wykonawcy niejakiej swobody
w ustalaniu stopnia zaangażowania poszczególnego personelu Inżyniera, wynikającego z
potrzeb bieżących kontrolowanych robót.
P
rzyjęty w kalkulacji koszt miesięczny dla Inżyniera Kontraktu wynoszący 2 500 netto jest
według wyjaśnień średniomiesięcznym kosztem stanowiska.
Os
zacowano, że cały okres Umowy wyniesie ok 36 miesięcy, natomiast okres Budowy ok.
26-
28 miesięcy. Zwyczajowo bazując na wielu podobnych robotach budowlanych można
wysnuć wniosek, że realny okres fizycznych robót w terenie będzie jeszcze krótszy.
F
aktyczne roboty budowlane stanowiące finansowo skrajną większość całości kosztów pracy
Inżyniera nie będą trwały przez cały okres zatrudnienia, będzie występowała
nierównomierność obłożenia pracą, a autentyczne wynagrodzenie za czas realnej pracy
będzie wyższe, również w przypadku pozostałych stanowisk: Inspektora Nadzoru
elektroenergetycznego, Nadzoru Drogowego, Nadzoru teletechnicznego, Specjalisty ds.
Rozliczeń. Odnosząc się do zarzutu o brak uwzględnienia kosztów ewentualnego zastępcy
Inżyniera - nie można zakładać niewliczenia zastępstwa na budowie, może się to zawierać w
wynagrodzeniu wskazanej osoby i nie musi być oddzielnie skalkulowane. Zgodnie z zapisami
WZK Inżynier może rozłożyć zastępstwo na kilka osób lub wskazać obowiązek bytności np.
Inżynierowi Rezydentowi, który ma odpowiednio wyższe skalkulowane wynagrodzenie.
Odwołujący niesłusznie założył, że nie jest prawdopodobnym, by osoba z dużym
doświadczenie zdecydowała się pełnić funkcję za tak niskie wynagrodzenie.
W
zakresie podniesionego zarzutu dotyczącego konieczności zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę specjalisty ds. ppoż. wykonawca wskazał na stanowisko specjalisty ds. ppoż.
osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie (Szkota Główna Służby Pożarniczej
ukończona 1994 r.), natomiast w informacji o podstawie dysponowania wymienioną osobą

wpisał: „Umowa cywilno-prawna”. Zamawiający zmienił zapis r. VI ust. 5 SIWZ i wskazał, że
„wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy przez
Wykona
wcę lub podwykonawcę osób wchodzących w skład Personelu Inżyniera — za
wyłączeniem kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego
oraz osób wskazanych w R. VIII ust. 1 pkt 2b) 1. i w R. VIll ust. 1 pkt 2b 10. SIWZ.” W
wyjaśnieniach Wykonawca wskazał: „Spec. Ds. p.poż RZECZOZNAWCA” „Umowa cywilno-
prawna. Rzeczoznawcza, samodzielna funkcja w budownictwie. Wg potrzeb.
Zawód rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. jest specjalistyczną działalnością, związaną z
„koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania
zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych” (art.12 ust.1
Prawa bud.
, poprzedzoną egzaminem przed Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,
kwalifikującym i nadającym uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy.
Art. 12a ustawy mówi: „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12
ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych”. Ustawa o ochronie
przeciwpożarowej w art. 2b określa wymagania na stanowisko rzeczoznawcy: posiadanie
kwalifikacji oraz przygotowanie zawodowe potwierdzone egzaminem.
Wynika z tego że
wskazana osoba pełni samodzielną funkcję w budownictwie w rozumieniu prawa
budowlanego
— art. 12 i 12a. Wykonawca nie jest więc zobligowany do dysponowania tą
osobą na podstawie umowy o pracę.
Ad naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy, gdy nie
spełnił warunku udziału dysponowania inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych
, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zamawiający wskazał, że
wskazane w ofercie
uprawnienia budowlane Inspektora Nadzoru specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci były wydane w roku 1980, a więc na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkc
ji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.).
Zgodnie z tym aktem, organ prowadzący postępowanie w sprawie nadania uprawnień
budowlanych, określał specjalność i zakres nadawanych uprawnień na podstawie
udokumentowanego wykształcenia, dodatkowo ich zakres mógł podlegać ograniczeniu na
podstawie udokumentowanej praktyki. W przypadku osoby wskazanej przez w
ykonawcę, są
to uprawnienia „bez ograniczeń”.

Nowe przepisy, dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
wprowadzone
po roku 1988, nadały m.in. nowe brzmienia nazwom uprawnień. Dodatkowo
ustawa Pr. Bud.
usankcjonowała nazwy specjalności uprawnień budowlanych, gdzie w art.14
ust. 1 pkt 4b są wskazane uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Z
godnie z art. 104 ustawy Pb, osoby które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Obecnie uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowyc
h, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania
obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i
kanalizacyjne.
W
wykazie osób, zostały przytoczone kontrakty, w których uczestniczyła wskazana osoba,
pełniła ona funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych, a roboty były na tyle złożone, że
osoba ta musiała się wykazać uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w pełnym zakresie.
Znamienne są również: stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w liście
Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do Przewodniczących
wszystkich okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z 20
lipca 2011 r. (P-0771-0014(1)/11) oraz pismo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 06.06.1989 znak: UA/N-
2/B B/2/12/89 do Głównych Architektów Województw
. Dostępne w sieci powołania na te dokumenty mówią m.in.: http://www.loiib.pl/files/2011
3.pdf str.6: „Nie zachodzi potrzeba rozszerzania w drodze decyzji zakresu stwierdzenia
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, nadanych na podstawie dotychczasowych przepisów w specjalnościach »sieci
sanitarne«, »instalacje sanitarne«, »instalacje elektryczne«, o ile stwierdzenia te obejmują
pełen zakres danej specjalności. W tych przypadkach rozszerzenie zakresu w ramach tak
określonej specjalności następuje z mocy prawa” https:(/www.piib.org.pl/organy/kraiowa-
komisia-kwalifikacyina/przykladowe-wyiasnieniadotyczace-zakresu-uprawnien-budowlanvch/
rok-1975/1861-1975-r-uprawnienia-budowlane-wspecialnosci-instalacyino-inzynieryinei-w-
zakresie-sieci-elektrycznych: dotyczy sieci elektrycznych, ale zasada interpretacji jest
podobna i wyjaśnienie dotyczy też specjalności sanitarnych.

https://doczz.pl/doc/914583/plik-pdf-8.70mb---polska-izba-in%C5%BCynier%C3%

B3wbudownictwa str. 11 kolumna 3: ponowne powołanie się na ww. pismo Ministra.
https://inzvnierbudownictwa.pl/uprawnienia-z-ograniczeniami-i-
bez/:
dotyczące
innego
rodzaju uprawnień, ale zasada interpretacji podobna. W szczególności na podstawie

wyjaśnień Ministra, można stwierdzić, że wskazana osoba spełnia warunki, a brzmienie
„dawnych” i obecnych uprawnień zawodowych (w obu przypadkach bez ograniczeń) nie jest
czynnikiem determinującym zakres uprawnień, są one zgodne w zakresie całej specjalności.
Z
arzut naruszenia art. 91 ust. 1 pzp przez przyznanie wykonawcy Iwnise 10 punktów w
podkryterium dodatkowe doświadczenie inżyniera rezydenta.
Zamawiający określił w SIWZ następujące wymagania w stosunku do Inżyniera Rezydenta:
w okresie ostatnich 10
lat przed upływem terminu składania ofert pracował na stanowisku
Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Inspektora Nadzoru
lub równorzędnym w zakresie koordynacji lub nadzorowania realizacji inwestycji, przy
realizacji co
najmniej dwóch kontraktów obejmujących budowę obiektu kubaturowego, o
minimum 2 poziomach naziemnych i minimum 1 podziemnej, zawierającego w swojej
konstrukcji zintegrowany parking o minimum 150 miejscach postojowych, przez okres
minimum 12 miesięcy na każdym, o wartości robót minimum 20 milionów PLN brutto każda.
Zamawiający nie wskazywał konkretnych czynności, które osoba zatrudniona uprzednio na
stanowisku Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub
Inspektora Nadzoru lub równorzędnym w zakresie koordynacji lub nadzorowania realizacji
inwestycji, miałaby wypełniać. Zamawiający wg zapisów wymagał, aby dana osoba była
zatrudniona na konkretnym stanowisku. Intencją wymagania była wola pozyskania osoby
posiadającej doświadczenie generalnie w zakresie koordynowania robót budowlanych czy
też realizacji kontraktu, co stanowi istotę pracy Inżyniera rezydenta. Nazwa stanowiska
osoby zaproponowanej przez IWNiSE w połączeniu z zakresem zadań mu przypisanych daje
podstawy do twierdzenia, iż Wykonawca wskazany wymóg spełnia. Jednocześnie trudno
uznać za logiczne i możliwe do spełnienia wymagania, zgodnie z którymi Inżynier kontraktu
musiałby posiadać doświadczenie w koordynowaniu wszelkich robót czy też prac.
R
odzaje pełnionych stanowisk przez Pana K. R. oraz pozostałe dane ujawnione w wykazie
osób, dają pełen obraz jego kompetencji osoby co w ocenie Zamawiającego pozwala na
przyznanie dodatkowych punktów.

Iwnise sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłosił przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego i wniósł o odrzucenie odwołania w zakresie
zarzutu pierwszego, jako podniesionego po upływie terminu, w pozostałym zakresie, o
oddalenie odwołania.

Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również biorąc pod uwagę stanowiska stron i uczestnika przedstawione w pismach
procesowych, jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie w zakresie
rozpoznawanych zarzutów nie zasługuje na uwzględnienie.


Odnośnie złożonego przez przystępującego wniosku o odrzucenie odwołania w zakresie
zarzutu nr 1 odwołania na podstawie art. 528 pkt 3 ustawy pzp wobec przekroczeniu terminu
do wniesienia, wniosek jest niezasadny. W ocenie składu orzekającego odwołujący nie
przekroczył terminu na podniesienie zarzutu. Podzielając pogląd wnioskodawcy, iż należy
oddzielić jednorazową czynność otwarcia ofert od czynności o z reguły dłuższym przebiegu,
jaką jest badanie i ocena ofert, stwierdzić należy, iż faktu tego nie wynika skutek w postaci
rozpo
częcia biegu na wniesienie odwołania na zaniechanie przez zamawiającego
odrzucenia oferty
niezgodnej z ustawą, nawet gdy taka niezgodność może być z łatwością
dostrzeżona. Zamawiający nie ma obowiązku niezwłocznego odrzucania ofert i brak jest
ustawowego t
erminu dla takich czynności, zatem bieg rozważanego terminu zaniechania
odrzucenia należy liczyć począwszy od decyzji zamawiającego o wyniku postępowania, w
tym odrzuceniach ofert, wykluczeniach wykonawców oraz wyborze oferty najkorzystniejszej,
stosownie
do dat dokonania tych czynności. W sprawie rozpatrywanej istotniejsze jest jednak
stwierdzenie, że w rzeczywistości twierdzenie o utajnieniu przez wykonawcę informacji
prawnie jawnych jest wątpliwe w okolicznościach faktycznych zdarzenia. Istotnie wskazane
informacje z uwagi na ich przedstawienie w dokumencie elektronicznie utajnionym nie
zostały przedstawione w trakcie transmisji sesji ofert. Skoro jednak już w tym samym dniu
oferta została udostępniona publicznie przez zamawiającego, sygnalizowane uchybienie
zostało poprawione i nie miało wpływu na przebieg i wyniki postępowania.
W zakresie zarzutu podniesionego względem ceny oferty przystępującego jako
rażąco niskiej (art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3) opartego na okoliczności faktycznej, jaką
jest r
ażąco niskie wynagrodzenie osób przewidzianych do świadczenia usługi należy
zauważyć, że wskazany przepis ustawy nakazuje odrzucić ofertę z ceną rażąco niską, nie
zaś rażąco niską wielkością elementu tej ceny, jakkolwiek uprawnione jest badanie
składowych ceny o charakterze istotnym, w tym np. wskazanych przez odwołującego. W tym
względzie niesporne jest, że cena oferty mieści się w przyjętych w branży wielkościach ceny
usług nadzoru inwestorskiego i podobnych odnoszonych procentowo do wartości robót
budowl
anych obsługiwanych przez wykonawcę. Przy tym kwestionowana cena nie była
najniższą w postępowaniu. Mając na uwadze treść przedstawionej kalkulację
zamawiającemu w powiązaniu z treścią oferty w formularzu istotnie stwierdzono, że w kwestii
wynagrodzenia I
nżyniera Kontraktu przyjęto w kalkulacji koszt 2 500 zł miesięcznie ze
wskazaniem dysponowania tą osobą na podstawie umowy o pracę, co może wydawać się
nierealne wobec wyższego ustawowego minimalnego wynagrodzenia miesięcznego
pracownika, a jednocześnie przy oczywistych wymogach co do wysokich kwalifikacji
niezbędnych do wykonywania czynności Inżyniera Kontraktu. Przeanalizowanie informacji
złożonych przez wykonawcę w tym zakresie w kontekście warunków kontraktu (WZK)
prowadzi do wniosku, że kwestionowane wynagrodzenie nie musi być nierealne. W

szczególności wskazany podmiot nie musi wykonywać osobiście i w pełnym wymiarze
czynności wobec przewidzianej funkcji zastępcy i osób personelu. Ponadto wskazana kwota
wynagrodzenia została zadeklarowana jako średniomiesięczna, zapewne kalkulacyjnie
dostosowana do przewidywanego okresu realizacji robót budowlanych i montażowych, które
wg zapewnień zamawiającego będą trwać znacząco krócej niż cały okres umowy. Ponadto
brak informacji co do wymiaru i rodzaju czasu pracy zatrudnionej osoby pozostawia po
stronie wykonawcy swobodę w tym zakresie, co może oznaczać na przykład także niepełny
wymiar, lub zadaniowy czas pracy. Mając na uwadze powyższe i uwzględniając
argumentację zamawiającego oraz przystępującego, skład orzekający nie podziela zarzutu o
zaoferowaniu przez wykonawcę ceny rażąco niskiej.
W
zakresie zarzutu dotyczącego konieczności zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę specjalisty do spraw ppoż. Izba podziela stanowisko zamawiającego, iż w świetle
postanowień siwz, jeżeli czynności wchodzące w skład usługi wykonuje osoba pełniąca
samodzieln
ą funkcję techniczną w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego, nie
stosuje się wymogu pozostawania z wykonawcą w stosunku pracy. Wobec wskazania że
specjalista ds. p.poż taką funkcję pełni, warunek oparty na kodeksie pracy nie jest
wymagany.
Odnośnie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy przez zaniechanie
wykluczenia wykonawcy, który nie spełnił warunku udziału dysponowania inspektorem
nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który posiada uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i ur
ządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych ustalono, że wskazane w ofercie uprawnienia budowlane Inspektora
Nadzoru specjalności techniczno-budowlanej były wydane w 1980 r. na podstawie
przepisów rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20 lutego 1975 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn.
zm.).
Zgodnie z tym aktem
zostały rozróżnione specjalności, w których organ prowadzący
postępowanie, określał specjalność i zakres uprawnień. W zakresie spornym poddanym
rozpatrzeniu § 13 ust. 1 pkt 4 przewiduje nadawanie uprawnień w zakresie: a) sieci
sanitarnych /…/ b) instalacji sanitarnych. Tym samym dokonano wyraźnie rozróżnienia na
sieci i instalacje jako odrębne zakresu. Biorąc pod uwagę, że uprawnienia pana K. dotyczą
instalacji sanitarnych, bez wskazania na sieci, w świetle jednoznacznego wymogu
specyfikacji, warunek ten nie został spełniony. Oceny tej nie zmienia określenie „bez
ograniczeń”, które konsekwentnie dotyczy jedynie instalacji. Brak jest podstaw prawnych do
uznania za poprawną argumentację, jakoby późniejsze przepisy prawa budowlanego

rozszerzały nabyte uprawnienia o dodatkowe wcześniej wyspecyfikowane specjalności. Dla
porównania jedynie wskazać można, że odmienna ocena mogłaby mieć miejsce w
odniesieniu do instalacji elektrycznych wymienionych w powołanym przepisie § 13 ust. 1 pkt
4 d bez rozróżniania ich na sieci i instalacji. W sprawie niniejszej zarzut należy zatem uznać
za potwierdzony niez
ależnie od formułowanych post factum ocen treści tego warunku jako
nadmiarowego wobec braku w przedmiocie prac budowlanych elementów o charakterze
sieci sanitarnych.
W pozostałym zakresie skład orzekający uznaje zarzuty odwołania za niezasadne
przyjmując za własną argumentację zamawiającego jako popartą dokumentacją
postępowania, w tym złożonymi przez wykonawcę dowodami potwierdzającymi zasadność
przyznania dodatkowej punktacji z tytułu doświadczenia Inżyniera Rezydenta.
W takim stanie rzeczy orzeczono, ja
k w sentencji uznając zarzut dotyczący spełnienia
warunku udziału za potwierdzony, jednakże bez skutku, na obecnym etapie postępowania,
wskazanego przez odwołującego.
O
kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze
zm.) oraz
§ 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437)
dokonując stosunkowego rozdziału kosztów.


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie