eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1364/21, KIO 1427/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-15
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1364/21
KIO 1427/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. w Warszawie odwo
łań
wniesionych
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
A. w dniu 8 maja 2021 r. przez
wykonawcę Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
(sygn. akt KIO 1364/21)
B. w dniu 10 maja 2021 r. przez
wykonawcę Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10,
05-800 P
ruszków
(sygn. akt KIO 1427/21)

w postępowaniu prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

przy udziale:
A. wykonawcy Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-
800 Pruszków

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt
KIO 1364/21 po stronie odwołującego
B. wykonawcy Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1427/21 po stronie
odwołującego

postanawia:
1. umarz
a postępowania odwoławcze,

2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz:
2.1.
wykonawcy Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa kwoty
18 00
0 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej
90% uiszczonego wpisu

2.2.
wykonawcy Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-
800 Pruszków
kwoty
18 0
00 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 1364/21, KIO 1427/21

U z a s a d n i e n i e

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie pn. „Wykonanie
robót budowlanych na następujących zadaniach: 1) „Przebudowa i umocnienie Kanału
Węgorzewskiego”, 2) „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy”. Postępowanie
to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 28 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
pod pozycją 2021/S 082-210143.
W postępowaniu tym w dniu 8 maja 2021 r. wykonawca Budimex S.A. z siedzibą
w Warszawie
wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 10 maja
2021 r.
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniósł także wykonawca Strabag
Sp. z o.o.
z siedzibą w Pruszkowie.
W dniu 14 czerwca 2021 r. wykonawca Budimex S.A.
złożył oświadczenie, że cofa
odwołanie.
W tym samym dniu oświadczenie o wycofaniu odwołania złożył także wykonawca
Strabag Sp. z o.o.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowania odwoławcze wywołane ww. odwołaniami.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie