eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1247/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-29
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1247/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Andrzej Niwicki, Anna Wojciechowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 czerwca 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2021 r.
przez wykonawc
ę Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie,
w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą
w Warszawie
,
przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Comarch
Polska S.A.
siedzibą w Krakowie, Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie,
zgłaszających
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego,


postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
znieść wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazać zwrot z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: ………………...

........................

........................Sygn. akt: KIO 1247/21

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie – prowadzi
postępowanie w celu zawarcia umowy wykonawczej na „Optymalizację funkcji aplikacji
interakcyjnych wspierających pracowników ZUS w realizacji zadań w procesach" na
podstawie Umów ramowych nr 1066671 oraz nr 1066673 dotyczących modyfikacji
i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS.
Wartość zamówienia jest większa niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie
o
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 5 stycznia
2018 r. pod numerem 2018/S 003-003351.
W dniu 26 kwietnia 2021 r.
wykonawca Asseco Poland S.A. wniósł dotyczące opisu
przedmiotu zamówienia, podnosząc zarzuty dotyczące:
1)
określenia terminu realizacji poprzez wskazanie daty kalendarzowej, przy nieznanej na
dzień złożenia oferty dacie zawarcia Umowy Wykonawczej
,
2) nieprecyzyjnego wymagania
dotyczącego wersji przeglądarek,
3) braku
określenia rejestrów ZUS integrowanych w ramach rozwiązania,
4) otwartego
zakresu
wymagań DOK/2017/03-WF-0003, DOK/2017/03-WF-0024,
DOK/2017/03-WF-0154,
5) nieprecyzyjnego wymagania
dotyczącego interfejsu użytkownika,
6) nieprecyzyjnego wymagania
dotyczącego raportów,
7) braku
definicji interfejsów dla integracji CRKZ z pozostałą częścią KSI,
8) braku
specyfikacji interfejsów dla systemu ARFA,
9) braku
kompletu informacji, które są niezbędne do przygotowania oferty,
10) braku
specyfikacji interfejsów dla systemu ARFA.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez opisanie przed
miotu zamówienia, w tym obowiązków wykonawcy,
w
sposób niejednoznaczny, niewystarczający, niepełny, niejasny, który uniemożliwia
przygotowanie oferty, co stanowi prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad
zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności
oraz przejrzystości.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje:
Z uwagi na fakt, że odwołanie zostało wniesione 26 kwietnia 2021 r., do
postępowania odwoławczego w niniejszej sprawie znajdują zastosowanie przepisy ustawy
z 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.
(dalej: nowa ustawa Pzp),
stosownie do 92 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy
wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.
Izba stwierdziła, że do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego
skutecznie przystąpiło Konsorcjum: Comarch Polska S.A., Comarch S.A., natomiast do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.

Izba ustaliła, że 23 czerwca 2021 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie,
w
której oświadczył, że uwzględnia zarzuty oznaczone w odwołaniu numerami 2 i 4 i wnosi
o
umorzenie postępowania w tym zakresie.
W dniu 25 czerwca 2021 r. do Prezesa Izby wpłynęło oświadczenie Odwołującego
o
cofnięciu zarzutów nieuwzględnionych przez Zamawiającego.
Biorąc powyższe pod uwagę, postępowanie odwoławcze należało umorzyć,
stosownie do dyspozycji art. 522 ust. 3 nowej ustawy Pzp.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 557 nowej
ustawy Pzp i
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz.
2437), orzekając o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej
tytułem wpisu.

Przewodniczący: ………………...

........................

........................Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie