eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1246/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-16
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1246/21

Komisja w składzie:
0: Przew

odniczący: Bartosz Stankiewicz
Danuta Dziubińska

Renata Tubisz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 16 czerwca 2021 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
26 kwietnia 2021 r. przez wykonawc
ę Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Jana z Kolna 11 (80-
864 Gdańsk) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 (31-510
Kraków)
przy udziale wykonawcy
OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie pod numerem 113 (36-002
Jasionka), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


postanawia:


1. U
morzyć postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Asseco Data Systems S.A.
z siedzibą w Gdańsku kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 us
tawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni o
d dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
…………………………

…………………………

………………………….

Sygn. akt KIO 1246/21

U z a s a d n i e n i e


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zwany
dalej: „zamawiającym”, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),
zwanej dalej: „Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i wdrożenie
„Informatycznego systemu zarządzania uczelnią” wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do
prawidłowego działania, udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji do oprogramowania,
o
numerze referencyjnym: FZ.201.1.2021
, zwane dalej postępowaniem.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 14 kwietnia 2021 r., pod numerem 2021/S 072-183661.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od
kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.
W dniu 26 kwietnia 2021 r. wykonawca Asseco Data Systems S.A.
z siedzibą w
Gdańsku (zwany dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie wobec treści specyfikacji warunków
zamówienia.
W ramach postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie zamawiającego
zgłosił wykonawca OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie.
W dniu 14 czerwca
2021 r. do akt sprawy wpłynęło pismo odwołującego, zawierające
oświadczenie o cofnięciu odwołania w całości. Ponadto odwołujący wniósł o zwrot 90%
kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.
S
kład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie Pzp postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w przedmiotowej
sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy za oświadczenie
najdalej idące złożone przez stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Złożenie
takiego oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego bez
konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska Izby.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz odwołującego
należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie

szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).

Przewodniczący:
…………………………

…………………………

………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie