eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1085/21, KIO 1091/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-06-28
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1085/21
KIO 1091/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Marek Koleśnikow, Renata Tubisz Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 23 czerwca
2021 r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2021 r. przez
a)
wykonawcę
Kapsch
Telematic
Services
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35

b)
wykonawcę Vitronic Machine Vision Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, Pl. Wolności 6/7

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Skarb Państwa – Ministra
Finansów Ministerstwo Finansów Biuro Administracyjne z siedzibą w Warszawie, ul.
Świętokrzyska 12

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Konsorcjum
PolCam Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Plutonu Torpedy 27A i MindMade.
pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, pl. Konstytucji 3
zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie
sygn. akt KIO 1091/21 po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy
Vitronic Machine Vision Polska spółka z ograniczoną
odpo
wiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, Pl. Wolności 6/7
zgłaszającego
swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1085/21 po stronie zamawiającego

przy udziale
wykonawcy Kapsch Telematic Services spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35
zgłaszającego swoje
przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1091/21 po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
umarza postępowanie w sprawie sygn. akt KIO 1085/21 w zakresie zarzutu
zaniechania wykluczenia Vitronic Machinę Vision Polska z powodu
niewykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
finansowej, oddala odwołanie w pozostałym zakresie,
2.
oddala odwołanie w sprawie sygn. akt KIO 1091/21 w całości
3. kosztami
postępowania obciąża wykonawcę Kapsch Telematic Services spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35
i
wykonawcę Vitronic Machinę Vision Polska z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, pl.
Wolności 6/7
i:

3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Kapsch Telematic Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35
i wykonawcę Vitronic Machinę
Vision Polska z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, pl. Wolności 6/7
tytułem
wpisów od odwołań.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….

Członkowie: …………………………..

………………………….


Sygn. akt KIO 1085/21

KIO 1091/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie
Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej” zostało wszczęte
ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem:
2020/S 126-308547 w dniu 2 lipca 2020 roku.
W dniu 30 marca 2021 r. zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Sygn. akt KIO 1085/21
W dniu 9 kwietnia 2021 r. wyko
nawca Kapsch Telematic Services spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35 wniósł odwołanie. Odwołanie
zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 9
lipca 2020 r. udzielonego przez
członka zarządu i prokurenta ujawnionych w KRS i
upoważnionych do reprezentacji. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w
dniu 9 kwietnia 2021 r.
O
dwołanie zostało wniesione od czynności i zaniechań zamawiającego, polegających na:
1)
nieprawi
dłowej ocenie oferty złożonej przez VITRONIC MACHINĘ VISION POLSKA
Sp. z o.o., („Vitronic”), przez uznanie że oferta tego wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej
ceny;
2)
nieprawidłowej ocenie oferty złożonej przez Vitronic, przez uznanie, że wykonawca
ten sp
ełnia przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania
(„SIWZ”) warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu;
3)
wyborze przez
zamawiającego, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Vitronic,
pomimo, że oferta ta zawiera rażąco niską cenę, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zaś wykonawca ten nie spełnia
warunków udziału w postępowaniu i wprowadził zamawiającego w błąd, co do faktu
spełniania warunków udziału w postępowaniu, co w konsekwencji winno stanowić podstawę
jego wykluczenia z
postępowania.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy, przez jego niezastosowanie i w konsekwencji
bezzasadny wybór oferty Vitronic, jako najkorzystniejszej pomimo, iż oferta ta podlegała
odrzuceniu jako zawierająca rażąco niską cenę lub koszt lub ich istotne części składowe, w
stosunku do przedmiotu zamówienia;
2.
art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy
w związku z art. 3 i art. 15 ust. 1 pkt. 1) ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 7 ustawy, przez ich niezastosowanie i w

konsekwencji bezzasadny wybór oferty Vitronic jako najkorzystniejszej pomimo, iż oferta ta
podlegała odrzuceniu, gdyż jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności przez zaoferowanie
sprzedaży usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia;
3.
art. 7 ust. 3 ustawy przez
wybór oferty złożonej przez wykonawcę Vitronic, pomimo
tego, że wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a w
konsekwencji udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami
ustawy;
4.
art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy przez zaniechanie wykluczenia z
postępowania
wykonaw
cy Vitronic pomimo braku wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie p. Jakuba Ubeckiego
wskazanego, jako wymagany potencjał kadrowy) oraz zdolności finansowej;
5.
art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Vitronic z
postępowania, pomimo że Vitronic przedstawił informacje wprowadzające zamawiającego w
błąd co do faktu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej (doświadczenie p. Jakuba Ubeckiego wskazanego, jako
wymagany potencjał kadrowy) oraz zdolności finansowej, co miało istotny wpływ na decyzje
podjęte przez zamawiającego w postępowaniu, tj. na ocenę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu przez Vitronic i braku wykluczenia Vitronic z postępowania oraz wybór oferty
tego wykonawcy,
ewentualnie na wypadek nieznania zarzutu oznaczonego numerem 5:
6.
art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy Vitronic z
postępowania, pomimo że Vitronic przedstawił w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
informacje wprowadzające zamawiającego w błąd co do faktu spełnienia warunków udziału
w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie p. J. U.
wskazanego, jako wymag
any potencjał kadrowy) oraz zdolności finansowej, co miało istotny
wpływ na decyzje podjęte przez zamawiającego w postępowaniu, tj. na ocenę spełniania
przez Vitronic warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczenia Vitronic z
postępowania oraz wybór oferty tego wykonawcy,
7.
na wypadek nieuznania zarzutów oznaczonych numerami 5 i 6, naruszenie
odpowiednio art. 22a ust. 6 ustawy, art. 26 ust. 4 ustawy lub/ oraz art. 26 ust 3 ustawy przez
zaniechanie wezwania Vitronic do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
(doświadczenie p. J. U. wskazanego, jako wymagany potencjał kadrowy) oraz zdolności
finansowej w sytuacji, gdy dokumenty przedstawione przez wykona
wcę Vitronic okoliczności
tych nie potwierdzały, wraz z ewentualnym wezwaniem do zastąpienia potencjału podmiotów
udostępniających zasoby zasobami własnymi wykonawcy.

Wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu dokonania
następujących czynności:
1.
unieważnienie wyboru oferty Vitronic jako najkorzystniejszej w postępowaniu;
2.
powtórzenie czynności zamawiającego polegającej na badaniu i ocenie oferty
złożonej przez Vitronic;
3.
wykluczenie Vitronic z
postępowania;
4.
odrzucenie oferty Vitronic.
Odwołujący wskazał, że posiada interes w rozumieniu art. 505 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 roku (ze zm.) Prawo zamówień publicznych we wniesieniu przedmiotowego
odwołania, bowiem może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Odwołujący złożył ofertę w postępowaniu. Jednakże z powodu dokonania
przez
zamawiającego niezgodnych z prawem czynności, złożona przez odwołującego oferta
nie została wybrana, a wybrana została bezzasadnie oferta innego wykonawcy, który
p
odlegał wykluczeniu, a jego oferta winna zostać odrzucona. W konsekwencji, dokonane
przez
zamawiającego naruszenia uniemożliwiły odwołującemu uzyskanie przedmiotowego
zamówienia, co wiąże się z powstaniem szkody finansowej po stronie odwołującego.
W zakresie zarzutu nr 1 oraz zarzutu nr 2:
W ocenie
odwołującego, cena wskazana w ofercie Vitronic jest rażąco zaniżona w
stosunków do cen i realiów panujących obecnie na rynku.
Ustawa
nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Takie definicje tworzy jednak doktryna
ustawy: Skubiszak-Kal
inowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych.
Komentarz aktualizowany, LEX/eI. 2019, opini
a Urzędu Zamówień Publicznych Rażąco
niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy
Prawo
zamówień
publicznych,
https://www.uzp.qov.pl/baza-wiedzv/interpretacia-
preepisow/opinie-archiwalne/razaco-niska-cena-w-swietle-obowiazuiacvch-od-dnia-19-
pazdziernika-2014-r.-przepisow-ustawv-prawo-zamowien-publicznvch).
Jak również orzecznictwo: postanowienie z dnia 11 maja 2015 roku, KIO 832/15, wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2018 roku, KIO 2729/17, wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 13 sierpnia 2015 roku, KIO 1624/15, wyrok Sądu Okręgowego w
Warszawie z dnia 6 września 2002 roku, sygn. akt.: V Ca 1020/02, wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 7 grudnia 2017 roku, KIO 2473/17, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 14 listopada 2016 roku, KIO 2038/16
Eliminacja ofert zawierających rażąco niską cenę jest przeto wyrazem realizacji zasady
określonej w art. 7 ustawy, zgodnie z którym zamówienie udziela się wykonawcy wybranemu
zgodnie z przepisami ustawy, zaś wykonawcom zapewnić należy uczciwą konkurencję i
równe traktowanie. W ocenie odwołującego niewątpliwie oferta Vitronic spełnia powyższe
kryteria uznania zaoferowanej ceny za rażąco niską, wynikające z doktryny i orzecznictwa.

Zamawiający przyjął dla realizacji zadania objętego postępowaniem budżet oszacowany na
kwotę 103 054 364,66 zł.
Tymczasem w
postępowaniu złożone zostały oferty z następującymi cenami:
KAPSCH TELEMATIC SERVICES Sp. z o.o. -
62 759 381,01 zł
VITRONIC MACHINĘ VISION POLSKA Sp. z o.o. - 41 457 482,10 zł
Konsorcjum PolCam Systems Sp. z o.o. oraz MindMade Sp. z o.o. -
50 423 473,62 zł
ToIlNet a.s.,-
83 937 906,00 zł
N
awet z powyższej tabeli wynikają istotne różnice w stosunku do pozostałych ofert. Jest
zatem oczywiste, że wykonanie zamówienia za cenę oferowaną przez Vitronic, przy
zachowaniu reguł rynkowych nie jest możliwe bez straty lub dodatkowego finansowania z
inn
ych źródeł.
Istotne, że cena wskazana przez Vitronic nie tylko w diametralny sposób odbiega od cen
zaoferowanych przez pozostałych wykonawców w postępowaniu, ale również od wartości
z
amówienia objętego postępowaniem przewidzianej przez zamawiającego (w stosunku do
której oferta Vitronic jest o ponad połowę niższa). Odwołujący powołał wyroki KIO: z
16.12.2010 r., KIO/UZP 2604/10, LEX nr 707610, z 10.11.2010 r., KIO/UZP 2338/10, LEX nr
707480, z 18.08.2010 r., wyrok KIO przy UZP z 21.09.2009 r., KIO/UZP 1126/09, LEX nr
522170).
Oferta Vitronic zawiera cenę nierealistyczną. Przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie
przedmiotu zamówienia i istotnych jego elementów składowych, za podaną przez Vitronic
cenę jest nieopłacalne. Zaoferowana cena odbiega od wartości przedmiotu zamówienia i
różnicy tej nie da się uzasadnić obiektywnymi względami pozwalającymi wykonawcy
zrealizować to zamówienie bez strat i dodatkowego finansowania zamówienia z innych
źródeł niż wynagrodzenie umowne.
Szczegółowe uzasadnienie powyższej oceny jest zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszego
odwołania. Zebranie szczegółowych argumentów, twierdzeń oraz wykaz dowodów
zgłaszanych na poparcie zarzutu rażąco niskiej ceny oferty Vitronic w odrębnym Załączniku
Nr 1, stanowiącym zarazem integralną część przedmiotowego odwołania, zapewnia większą
czytelność wywodu w tym zakresie. Odwołujący w Załączniku nr 1 wyjaśnia szczegółowo
przyczyny, dla których nie jest możliwe (przy tak skonstruowanych wymaganiach
określonych w SIWZ) zrealizowanie zamówienia objętego postępowaniem oraz jego
istotnych elementów składowych, za cenę zaproponowaną przez Vitronic. Dowody
szczegółowo wskazane w Załączniku nr 1, stanowiące podstawę dokonanych przez
odwołującego kalkulacji, ze względu na ich poufny charakter oraz konieczność
przygotowania tłumaczeń odwołujący, przedstawi na rozprawie, zgodnie z art. 535 ustawy
Wskutek wykazania, że zaoferowana przez Vitronic cena nie jest rynkowa, tj. nie jest
możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia i jego istotnych elementów składowych za

zaoferowaną cenę bez poniesienia straty, potwierdza się również zasadność podniesienia
zarzutu oznaczonego numerem 2.
Treść oferty Vitronic wypełnia bowiem jednocześnie przesłanki czynu nieuczciwej
konkurencji zarówno z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (dalej: z.n.k.u.) -
działania sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami,
zagrażającego lub naruszającego interes innego przedsiębiorcy (w tym przypadku
odwołującego), jaki z art. 15 ust. 1 pkt. 1 z.n.k.u. czyli utrudniania innym przedsiębiorcom
dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich
wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji
innych przedsiębiorców. Odwołujący przywołuje argumenty, twierdzenia i dowody
zaprezentowane w Załączniku nr 1 także na poparcie zarzutu nr 2 niniejszego odwołania.
W zakresie zarzutu nr 3 oraz zarzutu nr 4:
Odwołujący powołał treść art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz stanowisko doktryny i orzecznictwa M.
Jawor
ska (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 2020, Legalis, J. Pieróg, Prawo
zamówień publicznych. Komentarz, 2019 Legalis. J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych.
Komentarz, 2019 Legalis za wyrokiem KIO z 4.6.2012 r., KIO 1020/12, Legalis, wyrok z dnia
23 w
rześnia 2019 roku, KIO 1744/19.
Warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone zostały w części II.A SIWZ.
Wskazano tam między innymi, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy
spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej w postaci odpowiedniego potencjału kadrowego. W tym zakresie,
zgodnie z pkt. 1.1.2 części II.A SIWZ obowiązkiem wykonawcy składającego ofertę było
wykazanie, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane przez
niego do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem, które spełniają niżej
wymienione wymagania:
Kierownik ds. budowy i przebudowy Pu
nktów Kontrolnych, okres doświadczenia - 2 lata,
zakres doświadczenia - Zarządzanie budową, przebudową, w tym instalacją sprzętu, i
deinstalacją konstrukcji nośnych wraz z zainstalowanymi na nich urządzeniami i sprzętem w
obrębie pasa drogowego, w tym:
-
kontrolna i zarządzanie czynnościami udowy, przebudowy i deinstalacji,
-
planowanie wsz
ystkich czynności budowy, przebudowy i deinstalacji,
-
organizacja zasobów ludzkich do czynności budowy, przebudowy i deinstalacji,
-
monitorowanie czasu realizacji budowy, przebudowy i deinstalacji,
-
zarządzanie zasobami ludzkimi urlopy, zwolnienia, rekrutacja pracowników,
-
organizowanie szkoleń, w tym szkoleń BHP,
-
opracowanie raportów z wykonanych czynności

Kierownik ds.
utrzymania Punktów Kontrolnych, okres doświadczenia - 2 lata, zakres
doświadczenia - Zarządzanie utrzymaniem konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi
na nich urządzeniami i sprzętem funkcjonującymi w obrębie pasa drogowego, w tym;
-
kontrola i zarządzanie czynnościami utrzymania,
-
planowanie wszystkich czynności utrzymaniowych,
-
prognozowanie i analiza czynności utrzymaniowych,
-
organizacja zasobów ludzkich do czynności utrzymaniowych,
-
kontrola dyscypliny i standardów czynności utrzymaniowych,
-
monitorowanie poziomu świadczonych usług,
-
zarządzanie zasobami ludzkimi - urlopy, zwolnienia, rekrutacja pracowników,
-
organizowan
ie szkoleń, w tym szkoleń BHP,
-
opracowanie raportów z wykonanych czynności.
Z kolei przewidziany w pkt. 1.3 części II.A SiWZ warunek dotyczący sytuacji finansowej mógł
być uznany za spełniony w przypadku wykazania przez wykonawcę, ze posiada środki
finan
sowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 12.000.000 PLN.
Wskazanych powyżej warunków udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego i
zdolności finansowej wykonawca Vitronic nie spełnia.
a)
Zasoby osobowe wykonawcy Vitronic
Dla oby
dwu stanowisk wymaganych zgodnie z SIWZ wykonawca Vitronic jako osobę do
pełnienia tych funkcji wskazał p. J. U., podstawę do dysponowania którą to osobą było
zobowiązanie do udostępnienia zasobów firmy Tioman Sp. z.o.o. Sp. k.
Jako doświadczenie p. J. U. wykonawca Vitronic wskazał następujące projekty:
Stanowisko
Zakres doświadczenia
Kierownik ds. budowy i
przebudowy Punktów Kontrolnych, zakres doświadczenia: Projekty
realizowane będąc pracownikiem firmy TIOMAN Sp. z o. o. Sp. k. (umowa o pracę od dnia
11.06.2018), w tym m. in. dla:
-
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy; ul. Fordońska 6, 85-
085 Bydgoszcz; “Dostawa i dostawa z montażem oznakowania pionowego na sieci dróg
krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Bydgoszczy w latach 2018-2021";
Okres wykonywania wymaganych czynności przez pracownika w ramach realizowanej
umowy: 18.09.2018 do teraz.
-
Strabag Sp. z.o.o z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków,
“Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na
odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy): Część nr 1: na
odcinku węzeł "Lubelska" ( bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do

ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km oraz Część nr 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok.
km 27+900 dług. 8,700km” od 01.06.2020 do 30.09.2020 r.
Okres wykonywania wymaganych czynności przez pracownika w ramach realizowanej
umowy: 01.06.2020 do 30.09.2020 r.
Zakres czynności / doświadczenia obejmował w szczególności:
W okresie minimum 2 lat, zarządzanie budową, przebudową, w tym instalacją sprzętu, i
deinstalacja konstrukcji nośnych wraz z zainstalowanymi na nich urządzeniami i sprzętem w
obrębie pasa drogowego, w tym:
-
kontrola i zarządzanie czynnościami budowy, przebudowy i deinstalacji,
-
planowanie wszystkich czynności budowy, przebudowy i deinstalacji,
-
organizacja zasobów ludzkich do czynności budowy, przebudowy i deinstalacji,
-
monitorowanie czasu realizacji budowy, przebudowy i deinstalacji,
-
zarządzanie zasobami ludzkimi - urlopy, zwolnienia, rekrutacja pracowników,
-
organizowanie szkoleń, w tym szkoleń BHP,
-

opracowanie raportów z wykonanych czynności.
Kierownik ds.
utrzymania Punktów Kontrolnych, zakres doświadczenia: Projekty realizowane
będąc pracownikiem firmy TIOMAN Sp. z o. o. Sp. k. (umowa o pracę od dnia 11.06.2018),
w tym m. in. dla:
-
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy; ul. Fordońska 6, 85-
085 Bydgoszcz; “Dostawa i dostawa z montażem oznakowania pionowego na sieci dróg
krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Bydgoszczy w latach 2018-
2021”;
Okres wykonywania wymaganych czynności przez pracownika w ramach realizowanej
umowy: 18.09.2018 do teraz.
Zakres czynności i doświadczenia obejmował w szczególności:
W okresie minimum 2 lat, zarządzanie utrzymaniem konstrukcji wsporczych wraz z
zainstalowanymi na nich urządzeniami i sprzętem funkcjonującymi w obrębie pasa
drogowego, w tym:
-
kontrola i zarządzanie czynnościami utrzymania,
-
planowan
ie wszystkich czynności utrzymaniowych,
-
prognozowanie i analiza czynności utrzymaniowych,
-
organizacja zasobów ludzkich do czynności utrzymaniowych,
-
kontrola dyscypliny i standar
dów czynności utrzymaniowych,
-
monitorowanie poziomu świadczonych usług,
-
zarządzanie zasobami ludzkimi - urlopy, zwolnienia, rekrutacja pracowników,
-
organizowanie szkoleń, w tym szkoleń BHP,
-
opracowanie raportów z wykonanych czynności.

Przede wszystkim
odwołujący wskazał, że umowę dla: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad w Bydgoszczy; ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz „Dostawa i dostawa z
montażem oznakowania pionowego na sieci dróg krajowych administrowanych przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-
2021"; firma TIOMAN Sp. z o. o. Sp. k. realizowała jako partner Konsorcjum, którego
Liderem była firma Erplast sp. z o.o.
Z
treści przedłożonych przez Vitronic dokumentów nie wynika rzeczywisty zakres prac
realizowanych przez firmę TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k. Wykonawca Vitronic nie wykazał zatem,
że firma TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k. faktycznie i realnie uczestniczyła w wykonaniu
zamówienia referencyjnego, na które się powołuje i zdobyła w ten sposób wymagane SIWZ
doświadczenie, tym bardziej, że w przywołanym kontrakcie łączne wynagrodzenie
konsorcjum wyniosło 12.294.489,60 PLN, zaś zgodnie z referencją wystawioną dla Tioman
Sp. z o.o. Sp. k., podmiot ten wykonał prace tylko za 2.443.282,50 a zatem jedynie niewielki
procentowo zakres.
Dowód: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Dostawa i dostawa
z montażem oznakowania pionowego na sieci dróg krajowych administrowanych przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021"
(Załącznik Nr 6 do niniejszego odwołania)
Na gruncie nowszych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej (tj. wydanych już po Wyroku
TSUE sygn. C-
387/14 Esaprojektz 2017) nie ulega wątpliwości, że ocena doświadczenia
zdobytego w konsorcju
m musi być dokonywana z uwzględnieniem faktycznego udziału w
wykonywaniu prac.
Powołał w tym zakresie orzecznictwo : wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11
października 2018 roku KIO 1872/19, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 września
2019 roku, sygn. akt KIO 1671/19.
W konsekwencji, z
amawiający uzyskując informację, że wykazane doświadczenie przez
jednego z konsorcjantów (TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k.) zostało nabyte w konsorcjum z
podmiotem nie ubiegającym się wspólnie o to zamówienie (nie udostępniającym wspólnie
wymaganego zasobu), obowiązany był zweryfikować, czy rzeczywiście całość
doświadczenia wymaganego w warunku udziału w postępowaniu została nabyta w wyniku
faktycznego wykonania robót przez TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k. Zamawiający w postępowaniu
takiej weryfikacji nie dokonał, czym naruszył przepisy ustawy przy wyborze oferty Vitronic.
Zgodnie z wykazem przedłożonym przez Vitronic, p. J. U. równolegle z realizacją kontraktu
dla bydgoskiego oddziału GDDKiA realizował również funkcje kierownicze w projekcie dla
Strabag Sp. z o.o. Nadto Vitronic użył w wykazie zwrotu „w tym m.in. dla" - co sugeruje, że
wskazano tylko wybrane, a nie wszystkie projekty.

Powyższe rodzi pytanie co do rzeczywistego zaangażowania p. U. w prace dla
poszczególnych zleceniodawców, a tym samym co do tego, czy istotnie można mówić o
dwuletnim okresie doświadczenia tej osoby. Ten zarzut staje się zasadny w szczególności w
stosunku do doświadczenia na stanowisku Kierownika ds. utrzymania Punktów Kontrolnych,
gdzie jako referencyjny wskazany jest tylko projekt dla bydgoskiej GDDKiA, w sytuacji, gdy
część z dwuletniego okresu realizacji tego kontraktu p. U. spędził na pracach dla Strabag Sp.
z o.o. na innym projekcie.
Tymczasem, jak zasadnie wskazano w wyroku Krajow
ej Izby Odwoławczej z dnia 23 sierpnia
2010 roku, KIO 1675/10, 1676/10: „W ocenie Izby; pracy przy wykonywaniu dwóch zadań w
tym samym czasie nie można podwójnie wliczać do okresu doświadczenia. [...] Warunkiem
udziału w postępowaniu był określony staż, zatem z natury rzeczy jako zasadę należy
przyjąć obliczanie go bez uwzględniania liczby zadań wykonywanych w tym samym czasie."
Powyższa okoliczności rodzi wątpliwości co do możliwego zaangażowania p. U. w realizację
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
Jak wskazano w pkt. 2.4.4 SIWZ (co stanowi odzwierciedlenie normy ustawy), w odniesieniu
do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
Tymczasem w wykazie doświadczenia Vitronic wskazał, że kontrakt dla bydgoskiego
oddziału GDDKiA, gdzie p. U. pełni funkcje kierownicze, jest nadal realizowany.
Stawia to pod znakiem zapytania rzeczywistą możliwość wykonywania przez p. U. prac dla
zamawiającego w przypadku uzyskania przez Vitronic zamówienia w niniejszym
postępowaniu. Kwestię tą zamawiający winien więc również dostrzec i zweryfikować, czego
jednak bezzasadnie zaniechał, dopuszczając się ponownie wyboru oferty Vitronic z
naruszeniem przepisów ustawy
W tym kontekście w ocenie odwołującego trzeba mieć na uwadze przepis art. 22d ust. 2
ustawy
, zgodnie z którym zamawiający może uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności ze względu na zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia,
które może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Powołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 kwietnia 2019 roku, KIO 711/19.
Przede wszystkim jednak zakres doświadczenia p. J. U. nie pokrywa się z wymaganiami
wynikającymi z SIWZ dla niniejszego postępowania.
Zamawiający precyzyjnie wskazał, że kierownik ds. budowy i przebudowy powinien mieć
doświadczenie nie tylko w zakresie budowy, ale również przebudowy (co z resztą wskazuje
sama nazwa stanowiska), w
tym deinstalacji konstrukcji nośnych. Kierownik do spraw
utrzymania powinien zaś mieć doświadczenie w zakresie zarządzania utrzymaniem
konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi na nich urządzeniami i sprzętem.

Tymczasem wskazany jako źródło doświadczanie p. J. U. kontrakt realizowany dla
bydgoskiej GDDKiA w ogóle nie obejmował przebudowy (w tym deinstalacji), ani tym bardziej
prac utrzymaniowych (w tym zarządzania takimi pracami).
Z
dostępnej publicznie dokumentacji tego postępowania referencyjnego (Zamówienia
publiczne rozstrzygnięte :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis
informacyjny (qddkia.aov.pn wynika, że w jej zakresie na pewno nie ma usług przebudowy i
deinstalacji i utrzymania.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustal
enia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
1.3.1.
Wytworzeniem, dostarczeniem i montażem znaków drogowych odblaskowych:

na podkładzie stalowym ocynkowanym przemoczonych (podwójnie zagięta krawędź
znaku) - typ 1 (folia 1 generacji)

na podkładzie stalowym ocynkowanym przetłoczonym (podwójnie zagięta krawędź
znaku) - typ 2 (folia II generacji)

na podkładzie stalowym ocynkowanym przetłoczonym (podwójnie zagięta krawędź
znaku) - typ 3 (folia III generacji)
1.3.2.
Wytworzeniem, dostarczeniem i montażem urządzeń bezpieczeństwa mchu
drogowego i wyrobów komunalnych, wprowadzeniem zmian w organizacji mchu.
1.3.3.
Punkt 1.3.1 dotyczy wszystkich kategorii znaków tj.:

znaków ostrzegawczych,

znaków zakazu i nakazu,

zn
aków informacyjnych, kierunku, miejscowości, znaków uzupełniających, innych
wskazanych w formularzu cenowym,

znaków aktywnych

elementów mocujących i konstrukcji wsporczych.

urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Dowód: OPZ w postępowaniu „Dostawa i dostawa z montażem oznakowania pionowego na
sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021” (Załącznik Nr 7 do niniejszego
odwołania)
Żadnej z powyższych prac stanowiących przedmiot zamówienia udzielonego przez GDDKiA
nie można uznać za przebudowę. Kwestię tę omówiła z resztą precyzyjnie Krajowa Izba
Odwoławcza w wyroku z dnia 12 listopada 2020 roku KIO 2678/20. Wskazano w nim, że „z
definicji przebudowy zawartej w art. 3 pkt 1a Prawa
budowlanego wprost wynika, że w jej
wyniku następuje zmiana niezasadniczych parametrów użytkowych lub technicznych
istniejącego obiektu budowlanego, co w oczywisty sposób wskazuje, że przebudowa może
dotyczyć obiektu budowlanego, który już istniał, czyli został wybudowany. Zgodnie z

załączonym OPZ w powyższym postępowaniu GDDKiA - przedmiotem zamówienia było
wytworzenie fabrycznie nowych, dostawa i montaż znaków drogowych. Brak w przedmiocie
tego zamówienia elementów „zmiany niezasadniczych parametrów użytkowych lub
technicznych istniejącego obiektu (instalacji)”. Nie mogło zatem dojść, na wskazywanym
kontrakcie GDDKiA, do pozyskania przez p. U.
doświadczenia w „kontroli i zarządzaniu
czynnościami przebudowy i deinstalacji urządzeń i sprzętu” - jak usiłuje to wykazywać
Vitronic w złożonym przez siebie wykazie.
Podobnie, żadna z prac stanowiących przedmiot zamówienia udzielonego przez GDDKiA nie
dotyczyła utrzymania / zarządzania utrzymaniem konstrukcji wsporczych. W konsekwencji,
nie mogło także dojść, na wskazywanym kontrakcie GDDKiA, do pozyskania przez p. U.
doświadczenia w „kontroli i zarządzaniu czynnościami utrzymania” - jak usiłuje to wykazywać
Vitronic w złożonym przez siebie wykazie.
Vitronic nie wykazał zatem, że osoba przeznaczona do pełnienia funkcji kierowniczych (p. J.
U.
) posiada wymagane doświadczenie w zakresie przebudowy (deinstalacji) i/lub utrzymania
(zarządzania utrzymaniem) konstrukcji wsporczych.
Nie można zatem w ocenie odwołującego uznać, że Vitronic dysponuje zasobami
osobowymi spełniającymi wymagania SIWZ, a tym samym nie można przyjąć, że Vitronic
spełnia wymagania SIWZ w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych w postaci
odpowiadającego warunkom SIWZ potencjału kadrowego (doświadczenie p. J. U.) i nie
podlega wykluczeniu z
postępowania. Wybór oferty Vitronic w takich okolicznościach nastąpił
zatem z naruszeniem przepisów ustawy
Z kolei na wykazanie spełnienia przewidzianego w pkt. 1.3 części II.A SIWZ warunku
dotyczącego sytuacji finansowej w postaci - posiadania środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 12.000.000 PLN - Vitronic przedłożył dokument
wydany przez Commerzbank AG.
Jest to również zasób udostępniony wykonawcy Vitronic przez podmiot trzeci.
Z dokumentu
tego nie wynika jednak (ani z jego polskiego tłumaczenia, ani z
anglojęzycznego oryginału), że udzielający tego zasobu podmiot trzeci posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 12.000.000 PLN. Oprócz
bowiem ogólnych zapewnień dotyczących sytuacji finansowej VITRONlC Dr.-lng. Stein Bild
verarbeitungssysteme GmbH, w dokumencie pojawia się jedynie informacja, że kwota
12.000.000 PLN mieści się zdaniem banku „w ramach wolumenu biznesowego”.
Nie kwestionując prawa instytucji finansowej do wydawania zaświadczeń o sytuacji ich
klientów w brzmieniu zgodnym z wewnętrznymi procedurami i politykami wskazać jednak
trzeba, że z dokumentu Commerzbank z całą pewnością nie wynika wartość posiadanych
środków finansowych na rachunku (co banki często opisują wskazując np. przez ostatnie x
miesięcy średnia ilość środków na rachunku była liczbą x cyfrową).

Co natomiast się tyczy zdolności kredytowej, to „wolumenu biznesowego” nie można
utożsamiać z zdolnością kredytową.
„Wolumen biznesowy” nie jest pojęciem zdefiniowanym w prawie lub w SIWZ. Można przez
ten termin rozumieć sam „obrót” lub „przychód”, a nie zdolność finansową lub kredytową
danego wykonawcy. Nadto, 12.000.000 PLN „obrotu”, czy „przychodu” w skali 12 ostatnich
miesięcy, czy też w skali ostatnich dwóch lat, jest zdecydowanie innym „miernikiem
finansowym”, niż obrót o takim wolumenie np. w ostatnich 30 dniach. Przykładowo, nawet
wysoki obrót czy przychody nie muszą wcale jeszcze przekładać się na zdolność kredytową
danego podmiotu (prz
ychody czy obrót w wysokości 12.000.000 PLN nie oznaczają wprost,
że ktoś (dana instytucja finansowa) udzieliłby danemu podmiotowi kredytu (pożyczki) w takiej
kwocie, to bowiem zależne jest również od struktury kosztów, terminowości realizacji
zobowiązań płatniczych, historii podmiotu, istniejących zabezpieczeń, itp.).
Tym samym dokument przedłożony na potrzebę wykazania zdolności finansowej lub
kredytowej Vitronic
w ocenie odwołującego takiej zdolności nie potwierdza.
Nie można tym samym zdaniem odwołującego uznać, że wykonawca Vitronic wykazał
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności finansowej.
Art. 24 ust 1 pkt. 16 i 17 ustawy
przewiduje dwie obligatoryjne przesłanki wykluczenia
wykonawcy z postępowania.
Jak wskazuje doktryna „pierwsza przesłanka wykluczenia z postępowania z powodu złożenia
informacji wprowadzających w błąd, zawarta w ust. 1 pkt 16, dotyczy wprowadzenia w błąd
zamawiającego przy wykazywaniu braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków lub
kryteriów selekcji. Dotyczy więc stricte informacji odnoszących się do sytuacji podmiotowej
wykonawcy, których ocena decyduje o udziale wykonawcy w postępowaniu. (...) informacje
wprowadzające w błąd mogą być złożone w postępowaniu z powodu zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa. W pierwszym przypadku chodzi o sytuacje, kiedy wykonawca
celowo wprowa
dza zamawiającego w błąd, chcąc potwierdzić spełnianie warunków,
kryteriów selekcji lub brak podstaw do wykluczenia. Ustawodawca przewidział także
przypadek rażącego niedbalstwa, czyli sytuację, w której wykonawca złożył nieprawdziwą
informację przez własne niedopatrzenie. Rażące niedbalstwo jako jeden z przypadków winy
nieumyślnej oznacza zachowanie się w sposób istotnie odbiegający od oczekiwań
stawianych wobec podmiotu dzia
łającego na rynku profesjonalnie. (...) Druga przesłanka
wykluczenia z powodu złożenia informacji wprowadzających w błąd (art. 24 pkt 17) dotyczy
zaś wszelkich informacji składanych w ofercie, oświadczeniach lub uzupełnieniach i
wyjaśnieniach, od których uzależniony jest wybór oferty najkorzystniejszej, czyli np. co do
przedmiotu zamówienia lub kwestii formalnych, dotyczących oferty łub dokumentów. (...) W
tym przypadku dla uznania, że wykonawca złożył informacje wprowadzające w błąd
wystarczy zwykła lekkomyślność lub niedbalstwo. Praktycznie w każdym przypadku

nieumyślnego złożenia nieprawdziwej informacji, wykonawca powinien być wykluczony z
postępowania. Ustawodawca założył, że profesjonalny charakter podmiotów biorących udział
w przetargach zobowiązuje do weryfikowania każdej informacji składanej w postępowaniu.
Nawet więc drobne niedopatrzenie, może oznaczać wykluczenie z dalszego udziału w
postępowaniu” (M. Jaworska (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 2020,
Legalis).
W ocenie odwołującego taka sytuacja zachodzi w niniejszym postępowaniu w stosunku do
wykonawcy Vitronic.
Nie ulega
dla odwołującego wątpliwości że Vitronic przedstawił nieprawdziwe informacje w
złożonych przez siebie wykazie, co najmniej, co do zakresu doświadczenia p. J. U.,
zdobytego w kontrakcie realizowanym dla GDDKiA Bydgoszcz.
Jak wykazano powyżej - wbrew oświadczeniu złożonemu przez Vitronic p. – U. nie zdobył
przy tym projekcie doświadczenia w zakresie przebudowy (deinstalacji) i / lub utrzymania
(zarządzania utrzymaniem) konstrukcji wsporczych, gdyż projekt ten po prostu czynności
takich nie obejmował. Co za tym idzie, z dokumentacji dotyczącej kontraktu realizowanego
dla GDDKiA Bydgoszcz wynika wprost, że p. U. nie mógł nabyć doświadczenia w tym
zakresie.
Jednocześnie w ten sposób przedstawiając powyższe nieprawdziwe informacje, Vitronic
wpłynął na decyzje zamawiającego. Złożone przez niego nieprawdziwe informacje
doprowadziły bowiem do „zakwalifikowania” Vitronic do postępowania i wyboru jego oferty.
Podaj
ąc nieprawdziwe i wprowadzające zamawiającego w błąd informacje co do spełniania
przez siebie warunków udziału w postępowaniu, Vitronic działał, jeśli nie w sposób
zamierzony, to co najmniej z rażącym niedbalstwem. Toteż wykonawca ten winien podlegać
wykluczeniu z
postępowania w oparciu o treść art. 24 ust. 1 pkt 16 lub pkt 17 ustawy P.z.p.
W ocenie
odwołującego czynnościom Vitronic informującego o niepotwierdzonym fakcie
zdobycia wymaganego w SIWZ doświadczenia przez p. J. U., można przypisać cechy
zamierzonego działania, a więc jego działanie cechuje wina umyślna, zarówno w zamiarze
bezpośrednim, jak i ewentualnym. Zamiar bezpośredni występuje wtedy, gdy wykonawcę
chce wprowadzić zamawiającego w błąd, natomiast zamiar ewentualny wtedy, gdy nie chce,
ale przewidując możliwość wprowadzenia w błąd, godzi się na to. Tymczasem w takiej
sytuacji przywołany wyżej przepis ustawy obliguje zamawiającego do wykluczenia
wykonawcy, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
za
mawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Przepis art. 24 ust 1 pkt 16 ustawy
dotyczy właśnie bowiem sytuacji, w której wykonawca
oświadcza nieprawdę, czyli przeinacza fakty albo potwierdza nieistniejące okoliczności, a
takie wprowadzanie w błąd przybiera formę zamierzonego działania lub rażącego

niedbalstwa (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 czerwca 2019 roku, KIO 1014/19).
Taki charakter miały z pewnością oświadczenia Vitronic w zakresie zgłaszanego potencjału
kadrowego (doświadczenie p. J. U.).
Powołał orzecznictwo wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 lipca 2019 roku, KIO
1070/19
. Nieprawdziwe informacje wskazane w oświadczeniu Vitronic dotyczyły właśnie
wy
łącznie kwestii wykazania przez Vitrónic spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a
zatem informacji kluczowej dla kwalifikacji podmiotowej Vitronic w tym
postępowaniu.
Powołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 lutego 2019 roku, KIO 100/19
W przedmiotowym
przypadku jest oczywistym, że zamawiający - na skutek podania
nieprawdziwych informacji o doświadczeniu p. J. U. - nabrał mylnego wyobrażenia o jego
zdolności do wykonywania funkcji kierowniczych, a tym samym o spełnieniu warunku w
zak
resie potencjału kadrowego przedstawianego przez Vitronic. Na podstawie tego mylnego
wyobrażenia doszło następnie do „kwalifikacji” podmiotowej Vitronic i wyboru jego oferty.
Jeszcze raz
odwołujący wskazał, że za informacje wprowadzające w błąd zamawiającego
uważa się takie informacje, które nie są zgodne z rzeczywistością, istniejącym stanem
faktycznym. Są więc to informacje nieprawdziwe, oddające fałszywie stan faktyczny.
„Informacja niezgodna z rzeczywistością, informacja nieprawdziwa (informacja
wprowad
zająca w błąd) to złożone przez wykonawcę oświadczenie wiedzy (lub
przedstawienie oświadczenia wiedzy podmiotu trzeciego, którego treść pozostaje w
sprzeczności z rzeczywistym stanem rzeczy. Pojęcie "prawda", "prawdziwy", bądź ich
zaprzeczenie występują wielokrotnie w aktach normatywnych, a wśród nich w kodeksie
cywilnym (np. art. 780 § 1, art. 834, art. 815 § 3), w kodeksie postępowania cywilnego (np.
art. 3, art: 103 §2, art. 252, 253, 254 § 1 i 2), w kodeksie karnym (np. art. 132, 213 § 1, 2 i 3,
art. 29
7 § 1, art. 313 §) oraz w kodeksie postępowania karnego (np. art. 2 §2, art. 188 § 1 i
art. 312). We wszystkich tych przypadkach pojęcie "prawda" rozumiane jest tak, jak w języku
potocznym, a więc jako zgodność (adekwatność) myśli (wypowiedzi - w znaczeniu
logicznym) z rzeczywistością (z "faktami" i "danymi"), co odpowiada - na gruncie
filozoficznym -
tzw. klasycznej koncepcji prawdy i w tym sensie wypowiedź o rzeczywistości
jest prawdziwa tylko wtedy, gdy głosi tak, jak jest w rzeczywistości’ (wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 3 lipca 2020 roku KIO 1259/20).
Nawet gdyby jednak przyjąć brak winy Vitronic (jakkolwiek odwołujący wskazał wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 czerwca 2019 roku, KIO 914/19, wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 12 października 2020 roku, KIO 2045/20, wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 25 stycznia 2021 roku KIO 3276/20, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 31 lipca 2020 roku, KIO 1267/20, wyrok z dnia 6 lipca 2020 roku, KIO 993/20.
W zakresie zarzutu nr 7:

Z ostrożności procesowej odwołujący stawia również zarzut, iż w świetle powyżej
przywołanych wątpliwości omówionych w ramach zarzutów oznaczonych numerami 3 i 4,
z
amawiający, mając na uwadze art. art. 22a ust. 6 ustawy, art. 26 ust. 4 ustawy lub/ oraz art.
26 ust 3 ustawy
winien wezwać Vitronic do odpowiednich wyjaśnień lub ewentualnie, po
ustaleniu, że zdolności zawodowe (doświadczenie potencjału kadrowego) lub sytuacja
ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zażądać, aby Vitronic zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. Co do zasady
na konieczność przeprowadzenia stosownych wyjaśnień wskazuje zarówno doktryna, jak i
orzecznictwo.
Jednakże mając na uwadze zarzuty oznaczone numerami 5 i 6, w przypadku potwierdzenia
się choćby jednego z nich i mając na uwadze obligatoryjny charakter tych przesłanek
wykluczenia, z
amawiający nie miałby obowiązku prowadzenia dalszych wyjaśnień.
Materializuje się bowiem wówczas sytuacja, w której mimo złożenia ewentualnych wyjaśnień
oferta wykonawcy Vitronic podlega odrzuceniu.
Powyższe rozumowanie potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20 marca
2018 roku, KIO 418/18.
W załączniku nr 1 do odwołania odwołujący przedstawił następującą argumentację:
Możliwe warianty konstrukcyjne
2.1 .
Punkty Kontrolne (PK)
Z punktu widzenia technologii realizacji zamówienia, możliwe są trzy warianty konstrukcyjne
do rozważenia przy budowie Punktów Kontrolnych:
(1)
Bramownica przechodnia (z pomostem serwisowym na ryglu górnym) nad drogą
(2)
Słupy po obu skrajnych stronach drogi
(3)
Pojedynczy słup w pasie rozdziału między dwoma jezdniami dla przeciwnych
kierunków ruchu lub bramownica nieprzechodnia, czyli bez pomostu serwisowego na ryglu.
Jednakże zauważył, że Wariant (3 PK) „Pojedynczy słup w pasie rozdziału między dwoma
jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu lub bramownica nieprzechodnia” trzeba
wykluczyć, gdyż realizacja przedmiotu zamówienia w takim wariancie byłaby sprzeczna
zarówno z wymaganiami zamawiającego, jak i z obowiązującym prawem. Wariant (3 PK) nie
może wchodzić w grę wobec poniżej przedstawionej argumentacji.
W przypadku rozwiązania polegającego na umieszczeniu jednego słupa w pasie rozdziału
między dwoma jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu lub rozwiązania polegającego na
umiesz
czeniu bramownicy nieprzechodniej każdorazowa wizyta serwisowa musiałaby
wiązać się z wprowadzeniem Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR. Zgodnie z par 12 ust 1

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem (Rozporządzenie), obowiązkiem jednostki wprowadzającej organizację ruchu
zawiadomienie o terminie jej wprowadzenia z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (ust.
1), natomiast w pr
zypadku robót dotyczących utrzymania dróg niewymagających całkowitego
zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji
ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, zawiadomienia należy dokonać co
najmniej na 24 godz
iny przed ich rozpoczęciem (ust.2).
W związku z powyższym w przypadku zastosowania słupów w pasie rozdziału między
dwoma jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu lub bramownic nieprzechodnich, w
przypadku każdej awarii sprzętu czy to na słupie, czy to na bramownicy nieprzechodniej,
czas naprawy wydłużałby się o co najmniej 7 dni (przy założeniu, że znajduje zastosowanie
par
12 ust. 1 Rozporządzenia) lub, przy założeniu, że utrzymanie Punktu Kontrolnego należy
traktować jako roboty dotyczące utrzymania dróg niewymagających całkowitego zamknięcia
jezdni, o dodatkowe 24 godziny (par 12 ust. 2 Rozpo
rządzenia). Na marginesie podniósł iż w
przedmiotowym postępowaniu przetargowym (nr ref. BDG.ZPB.230.35.2020) Zamawiający
nie rozwiał wątpliwości w tym zakresie, nie udzielając jednoznacznej odpowiedzi m.in. na
pytanie o nr 352. Przy czym nawet przy założeniu, że zastosowanie znajdzie mniej
restrykcyjny ustęp 2 par 12 Rozporządzenia, to trzeba pamiętać, że czas naprawy awarii
zaliczanej do poziomu 2 wynosi 5 godzin od
momentu zgłoszenia w Systemie
Zgłoszeniowym ITSM, dostarczanym przez zamawiającego (zob. OPZ — Załącznik nr 1 do
Umowy, p. 13.9), a Zamawiający nie przewidział w tej sytuacji wydłużenia czasu naprawy do
48 godzin jeżeli usunięcie awarii wiąże się z koniecznością wdrożenia TOR jak to ma
miejsce przy awariach zaliczanych do poziomu 1 (zob. np. OPZ
— Załącznik nr 1 do Umowy,
p.
13.6). Tym samym niezależnie od tego, który z przedmiotowych ustępów par. 12
Rozporządzenia będzie miał zastosowanie, wybór rozwiązania z pojedynczym słupem w
pasie rozdziału między dwoma jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu lub bramownicy
nieprzechodniej nie odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ, a
oferta przewidująca takie rozwiązanie powinna zostać odrzucona jako nie spełniająca
określonych w dokumentacji przetargowej wymagań.
2.2. Dostosowane Punkty Kontrolne na MPO
Potencjalny wykonawca może rozważać następujące warianty techniczne:
(1)

Podwieszenie sprzętu na wiatach i brak konieczności TOR
(2)
Instalacja
sprzętu na dodatkowych konstrukcjach wsporczych w lokalizacji MPO (np.
słup).
Z
auważył, że teoretycznie istnieje jeszcze jedno rozwiązanie techniczne, a mianowicie
specjalnie skonstruowane samodzielne bramownice (poza MPO) na pasach poboru opłat na

cele t
ego zamówienia. Jednakże z uwagi na fakt, iż rozwiązanie to oznaczałoby konieczność
wybudowania dodatkowych nowych co najmniej 42 bramownic (21 miejsc poboru opłat; dla
każdego kierunku najazdowego konieczne jest postawienie odrębnej co najmniej 1
bramowni
cy), co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi na chociażby prace budowlane.
Koszty realizacji zamówienia w oparciu o takie rozwiązanie są najwyższe, stąd nie będzie
ono tu rozważane.
Wariant (1 MPO) nie jest zasadne obliczanie kosztu tego wariantu, na co argumenty
przedstawiamy poniżej.
Wariant (1 MPO)
W wariancie tym zakłada się wykorzystanie jako konstrukcji nośnej dla sprzętu wiat
istniejących na Miejscach Poboru Opłat.
Jednakże w części lokalizacji, jeżeli nie we wszystkich, brak jest technicznej możliwości
instalacji dodatkowego sprzętu na istniejących konstrukcjach (np. Taka sytuacja występuje
chociażby na SPO na A4 , dla których pierwotne wymiarowanie i obecny stan konstrukcji nie
pozwalają na dowieszenie na nich żadnych nowych urządzeń bez ich wzmocnienia co w
lokalizacjach SPO de facto oznacza zbudowanie tych konstrukcji od nowa dla nowych
parametrów technicznych zawierających dodatkowe obciążenia dotyczące nowo
instalowanych elementów OCR a próby niefrasobliwego doinstalowania nowego sprzętu
grożą ryzykiem katastrofy budowalnej). (zob. dowód nr 1 do zał. 1: opinia projektanta
konstrukcji na MPO)
. Można potencjalnie rozważyć budowę wzmocnień istniejących
konstrukcji, co wprowadzałoby zakłócenia w Manualnym Poborze Opłat. Takie podejście
wiązałoby się także z koniecznością wystąpienia o pozwolenie na budowę, co wydłużałoby
czas realizacji co najmniej o 65 dni kalendarzowych (wynika z ustawy Prawo budowlane), a
w efekcie uniemożliwiłoby wykonanie zamówienia w terminie wymaganym przez
zamawiającego.
Po
nadto należy mieć na uwadze ogłoszone zamiary zamawiającego, który zapowiedział
zlikwidowanie infrastruktury MPO, co wiąże się z rozbieraniem wiat wraz z usunięciem
wszelkiego znajdującego się na nich sprzętu. Oznaczać to może, że na miejscach poboru
opłat pozostawione zostaną jedynie same wyspy. Wobec każdej z powyższych dwóch
przesłanek oferta, w której założono instalację sprzętu na wiatach rozwiązanie to nie będzie
spełniać wymogów zamawiającego.
Nie jest zatem zasadne szacowanie kosztu takiego wariantu
Wariant (2 MPO)
Rozwiązanie oparte na niezależnych od wiat konstrukcjach jest jedynym racjonalnym,
jednocześnie umożliwiając instalację sprzętu we wszystkich wskazanych przez
zamawiającego lokalizacjach. W związku z tym wliczenie w cenę oferty kosztu postawienia
odrębnych od istniejących konstrukcji jest obowiązkowe.

3.
Koszty konieczne do poniesienia
W związku z tym w dalszej analizie zostaną wzięte pod uwagę tylko dwa pierwsze warianty
konstrukcyjne budowy Punktów Kontrolnych (pkt 2.1 powyżej) i wariant drugi budowy
Dostosowanych Punktów Kontrolnych na MPO. Warianty budowy Punktów Kontrolnych
mogą wiązać się z potencjalnie różnymi kosztami.
W ofertowym formularzu cenowym pozycje: zbiorcza
1 . Cena budowy Punktów Kontrolnych oraz
2. Cena budowy dostosowa
nych Punktów Kontrolnych na MPO odnoszą się do części
wdrożeniowej zamówienia, a zbiorcza 3. Cena usługi Utrzymania Punktów Kontrolnych — do
części utrzymaniowej zamówienia. Z uwagi na fakt, iż największe kontrowersje budzi wycena
w elementów części utrzymaniowej, to tym zakresie skupimy uwagę. Ponadto, ponieważ
zgodnie z argumentami przedstawionymi poniżej, koszty utrzymania dla obu wariantów
konstrukcyjnych dla Punktów Kontrolnych — (1 PK) i (2 PK) — są jednakowe, przy
przedstawieniu minimalnych kosztów utrzymaniowych nie jest zasadne oddzielne
analizowanie obu wariantów.
3.1. Koszty związane z utrzymaniem
Aby dokonać analizy koniecznych do poniesienia kosztów związanych z usługą utrzymania w
przedmiotowym zamówieniu zasadne jest przyjęcie podejścia kompleksowego, tj.
opracowania kosztorysu dla całego zakresu usług utrzymaniowych — zarówno w odniesieniu
do Punktów Kontrolnych na wszystkich trzech rodzajach dróg (na Drogach Krajowych,
Drogach Ekspresowych oraz Autostradach), jak i w odniesieniu do Punktów Kontrolnych na
Dostosowanych Pasach Poboru Opłat MPO. Takie podejście pozwala na wykorzystanie
efektu synergii i skali projektu. Sporządzanie odrębnych kosztorysów dla poszczególnych
elementów zamówienia prowadzić będzie zawsze do zwiększenia sumarycznych kosztów.
Tak więc w poniżej przedstawionej analizie ograniczył się do przypadku, który gwarantuje
minimalizację kosztów — czyli do podejścia kompleksowego.
3.1.1. Wymagania odnośnie usługi Utrzymania Punktów Kontrolnych
Opracowując kosztorys odnośnie utrzymania Punktów Kontrolnych trzeba wziąć pod uwagę
wymagania wskazane w dokumentacji przetargowej.
Wymagania odnośnie Utrzymania PK na A, S i DK
1 .
2,5 godziny na naprawę awarii zaklasyfikowanej do Poziomu 1 zgodnie z OPZ pkt
13.7
2.
5 godzin na naprawę awarii zaklasyfikowanej do Poziomu 2 zgodnie z OPZ pkt 13.10
3.
18 dni na naprawy awarii zaklasyfikowanej do Poziomu 3 zgodnie z OPZ pkt 13.13
4.
TOR (Tymczasowa Organizacja Ruchu)
— obowiązkowy czas konieczny na
wprowadzenie
— wyżej wskazane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, czas na
uzgodnienia z GDDKiA

5.
Wykonanie 4 w razy roku przeglądów zgodnie z OPZ pkt. 11 tabela nr 1 pkt. 3 oraz w
związku z Załącznikiem 2 pkt 4.2 oraz 2 razy w ciągu trwania umowy wykonanie przeglądów
budowlanych zgodnie z prawem.
W zakres prac w ramach powyższych czasów — w szczególności dla awarii
zaklasyfikowanej do Poziomu 1, czyli czasu naprawy 2 godziny 30 minut, wchodzi czas
niezbędny na:
a)
Przyjęcie zgłoszenia w Systemie ITSM
b)
Zlecenie pracy do odpowiedniego zespołu serwisowego, odpowiedzialnego
geograficznie za dany obszar
c)
Czas mobilizacji technika
d)
Dojazd z aktualnej lokalizacji technika do lokalizacji której dotyczy awaria Bezpieczne
zaparkowanie i zabezpieczenie pojazdu
f)
Faktyczny czas naprawy usterki
W zakresie
kwartalnych przeglądów (zakres podstawowy 34 PK) — wymóg oznacza
wykonanie 136 przeglądów rocznie, czyli średnio miesięcznie ponad 11. Są to koszty
związane z ewentualną dodatkową ekipą do przeglądów — co drugi dzień roboczy trwają
przeglądy. W przypadku wprowadzenia TOR na drogę aby zejść z drogi potrzeba usunąć
oznakowanie (czas) co skutkuje ryzykiem niedochowania czasu dla inne awarii w innej
lokalizacji.
Wariant (1 PK utrzymanie): Bramownica przechodnia nad drogą - analiza kosztów
koniecznych do poniesienia
Z uwagi na konieczność wykonania bezpiecznie, bez zakłóceń ruchu, terminowo i
kompleksowego utrzymania lokalizacji PK konieczne jest wybudowanie lokalizacji PK w
formie bramownicy z pomostem serwisowym. Pomost serwisowy, służy do wykonania
wszelkich
czynności utrzymaniowych bez konieczności blokowania w jakikolwiek sposób
ruchu. Wynika to z faktu wybudowania odpowiedniej konstrukcji dla umożliwienia
bezpiecznego wejścia dla technika utrzymania na konstrukcję bramownicy na całej jej
długości.
Poniżej wskazane wymagania zamawiającego narzucają kierunek budowy bramownicy z
pomostem serwisowym.:
OPZ 5.10 a tiret 2: Projekt Punktów Kontrolnych będzie obejmował szczegółowy opis i
wymagania wobec:

konstrukcji nośnych wraz z posadowieniem fundamentów:
- ded
ykowanych Autostradzie, Drodze Ekspresowej i Drodze Krajowej, uwzględniając ich
charakterystykę i warunki techniczne określone przepisami prawa oraz umożliwiających
każdorazowe dostosowanie do lokalnych uwarunkowań miejsca na Sieci Dróg Płatnych
gdzie zostanie zainstalowany Punkt Kontrolny,

-
umożliwiający późniejszą realizację Usługi Utrzymania PK poprzez brak lub redukcję do
niezbędnego minimum konieczność ograniczenia ruchu pojazdów na czas ich realizacji w
obszarze Punktu Kontrolnego,
OPZ 9.12. Wszelkie
czynności związane z UPK, wymagające dostępu do jezdni lub pobocza
drogi i niemogące być zrealizowane poprzez dedykowane ku temu Elementy konstrukcji
nośnej (pkt 5.10 lit. a tiret drugie), muszą być organizowane z zachowaniem odpowiednich
środków bezpieczeństwa, we współpracy z zarządcą drogi oraz w sposób minimalizujący
zakłócenia ruchu drogowego.
OPZ 13.6 Klasyfikacja: Poziom 1
— czas naprawy 2,5 godziny od momentu zgłoszenia w
Systemie Zgłoszeniowym ITSM. Jednakże jeżeli usunięcie awarii lub uszkodzenia PK
zakwalifikowanego do Poziomu 1 wiąże się z koniecznością wdrożenia Tymczasowej
Organizacji Ruchu, Wykonawcę obowiązuje czas naprawy do 48 godzin od momentu
zgłoszenia w Systemie Zgłoszeniowym ITSM.
Również poniższe wymagania wskazują, że zastosowanie pomostu serwisowego istotnie
usprawnia utrzymanie i zmniejsza jego koszty. Niezastosowanie pomostu wiązałoby się z
koniecznością częstego zamykania drogi (utrudnienia dla kierowców); oraz z dodatkowymi
kosztami pracowników, rozstawienia Tymczasowej/Czasowej Organizacji Ruchu na
autostradach i drogach ekspresowych, rozstawienia znaków na drogach krajowych. Ponadto
wymagałoby to zastosowania dodatkowego sprzętu umożliwiającego pracę z poziomu drogi
(specjalny pojazd z podnośnikiem koszowym).
Zgodnie z OPZ, opr
ócz prac naprawczych, należy wykonywać częste przeglądy sprzętu.
Zastosowanie konstrukcji nieprzechodnich skutkowałoby zamykaniem drogi (także w
przypadku autostrad) co najmniej 4 razy w roku w celu wykonania przeglądów.
Załącznik 2: 4.2.1 oraz 4.2.11 czynności utrzymaniowe — 24/7/365 dzięki pomostowi
serwisowemu są zapewnione bezpieczniej i szybciej i bez konieczności blokowania ruchu
drogowego , wystawiania w każdym przypadku utrzymaniowym Tymczasowej Organizacji
Ruchu oraz korzystania z dźwigów lub zwyżek niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia
prac na wysokości ponad 5,5 m.
Załącznik 2: p. 4.2.1. Wykonawca zapewni konserwację infrastruktury technicznej Punktów
Kontrolnych w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż co 3 miesięcy w czasie trwania umowy..
Ko
nserwacja polegać będzie na wykonywaniu czynności niezbędnych do zapewnienia
prawidłowej pracy Punktów Kontrolnych (między innymi na: czyszczeniu elementów optyki,
sprawdzeniu poprawności działania wszystkich komponentów wchodzących w skład
infrastruktury
technicznej
Punktów
Kontrolnych,
wykonaniu
niezbędnych
regulacji/konfiguracji jeżeli zajdzie taka potrzeba).
Załącznik 2: p. 4.2.11. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy zapewni utrzymanie
dla wszystkich komponentów Systemu w trybie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 365

(366) dni w roku (tryb 24/7/365(366)), z gwarantowanym czasem usunięcia wady opisanym
w pkt 13 OPZ
Wariant (2 PK utrzymanie): słupy dla danej lokalizacji po bokach drogi - analiza kosztów
koniecznych do poniesienia
W tym wariancie konst
rukcyjnym należy zdaniem odwołującego przyjąć założenie, iż
instalowane są dwa słupy instalowane z obu stron drogi w pasie drogowym zabezpieczone
barierami ochronnymi wraz z szafą /szafami sterującymi z przewiertem pomiędzy nimi.
Zakładamy, iż słupy będą wyposażone w drabinę, co wpływa istotnie na obniżenie kosztów
utrzymania.
Porównując koszty utrzymania Wariantu (1 PK) z kosztami utrzymania Wariantu (2 PK)
należy zauważyć, że jedyna różnica mogłaby dotyczyć kosztów interwencji techników na
lokalizacji kon
trolnej, gdyż koszty kolejnych poziomów zdalnego wsparcia technicznego
wymagają w obydwu przypadkach takiego samego zaangażowania ekspertów technicznych
łącznie z udziałem specjalistów w zakresie oprogramowania w razie najbardziej
skomplikowanych awarii. W
arto zauważyć także, że dla wariantów (1 PK — utrzymanie) i (2
PK
— utrzymanie) musi być planowany ten sam wolumen części zapasowych oraz takie
same koszty ogólne zarządu i koszty inspekcji lokalizacji PK Jak wynika z dowodu nr 2 koszt
pierwszej linii wspa
rcia dla obu wariantów jest także jednakowy.
Analizując oczekiwany poziom usług przez zamawiającego (naprawy dla poziomu 1 w czasie
do 2,5 godzin) oraz analizując odległości do potencjalnych lokalizacji PK i czasy dojazdu
zgodnie z przepisami ruchu drogowe
go do tych lokalizacji należy uwzględnić konieczność
umiejscowienia na obszarze Polski od 8 do 10 ekip serwisowych.
Wymaganie to determinuje także wolumen części zapasowych, które muszą być dostępne
do wykorzystania przez ww. ekipy serwisowe.
Wymagania odn
ośnie Utrzymania PK na Dostosowanym Pasie Poboru Opłat MPO
1 .
Czas napraw
a.
Poziom 1
czas naprawy 2,5 godziny od momentu zgłoszenia w Systemie
Zgłoszeniowym
b.
Poziom 2
czas naprawy 5 godzin od momentu zgłoszenia w Systemie
Zgłoszeniowym dla
c.
Poziom 3
— czas naprawy nie dłużej niż 18 dni od momentu zgłoszenia w Systemie
Zgłoszeniowym
2.
Przeglądy techniczne
a. Wykonanie przez wykwalifikowany personel konserwacji infrastruktury technicznej zgodnie
z OPZ 11 i uwzględniając zapisy Załącznika 2 pkt 4.2 jako minimum co 3 miesiące.

Aby wypełnić wymaganie nr 1 (2,5 godz. na usunięcie awarii) konieczne jest
zagwarantowanie od 2 do 3 ekip serwisowych na terenie autostrad objętych dostosowaniem,
aby możliwy był dojazd i naprawa we wskazanym czasie
Wymaganie to de
terminuje także wolumen części zapasowych, które muszą być dostępne
do wykorzystania przez ww. ekipy serwisowe.
3.1.2. Podsumowanie minimalnych kosztów Utrzymania
Poniżej przedstawiamy tabelę, zawierającą podsumowanie najistotniejszych, minimalnych
kosztów koniecznych do poniesienia, przy założeniu przy założeniu wyjątkowo sprzyjających
warunków i wymagań realizacyjnych. Podsumowanie to wskazuje na ponad 43%
niedoszacowanie kosztów. A co należy podkreślić, jest to podsumowanie jedynie części
kosztów leżących po stronie potencjalnego wykonawcy zamówienia.
TABELA 1
Koszty netto minimalne
Kontrolne utrzymanie -1 linia wsparcia -
cena ryczałtowa za 1 miesiąc za 1 Punkt Kontrolny –
19 szt. -
2 900,00 zł, 55 100,00 zł, 36, 1 983 600,00 zł
2.
Dostosowane Punkty Kontrolne na MPO utrzymanie - 1 linia wsparcia - cena
ryczałtowa za 1 miesiąc za 1 Pas Poboru Opłat – 123 szt.- 600,00 zł - 73 800,00 zł – 36 - 2
656 800,00 zł
3.
Punkty Kontrolne oraz Dostosowane Punkty Kontrolne na MPO utrzymanie - 2 i 3
linia wsparcia suma
ryczny koszt zatrudnienia bezwzględnie koniecznych specjalistów za 1
miesiąc – ilość 1 - 26 244,74 zł - 26 244,74 zł – 36 - 944 810,50 zł
4.
Punkty Kontrolne cz
ęści zapasowe - Części zapasowe dla Punktów Kontrolnych
przypadające na 1 ekipę serwisową na cały czas trwania kontraktu (36 miesięcy) – 1 - 345
310,33 zł - 345 310,33 zł -1 - 345 310,33 zł
5.
Dostosowane Punkty Kontrolne na MPO -
części zapasowe - Części zapasowe dla
Dostosowanych Punktów Kontrolnych przypadające na 1 ekipę serwisową na cały czas
t
rwania kontraktu (36 miesiące) – 1 - 336 202,39 zł - 336 202,39 – 1 - 336 202,39 zł
6.
Punkty
Kontrolne aspekt bezpieczeństwa – Inspektorzy – 19 - 800,00 zł - 15 200,00
zł. – 1 – 15 200,00 zł
7
Punkty Kontrolne obowiązki pozagwarancyjne - Naprawy Punktów Kontrolnych po
przeglądach nie objęte gwarancją – 19 - 866,46 zł - 16 462,74 zł – 1 - 16 462,74
8.
Dostosowane
Punkty Kontrolne na MPO obowiązki pozagwarancyjne - Naprawy
Dostosowanych
Punktów Kontrolnych na MPO po przeglądach nie objęte gwarancją – 21 -
8
66,46 zł - 18 195,66 zł – 1 - 18 195,66 zł
9,
Ubez
pieczenie przedmiotu zamówienia Koszt polisy obejmującej Punkty Kontrolne i
Dostosowane Punkty Kontrolne na cały czas trwania umowy 3 lata – 1 - 46 000,00 zł –
46 000,00
zł - 1 - 46 000,00zł.

10.
Zabezpie
czenie należytego wykonania umowy - Koszt wniesionego zabezpieczenia w
wys
okości 5% wartości brutto umowy – 1 - 61 046,14 zł - 61 046,14 zł – 1 - 61 046,14 zł
11.
Przebudowa Punktu Kontrolne URIP (3 w trakcie trwania kontraktu)
– przebudowa –
1 - 328 500,0
0 zł - 328 500,00 zł – 1 - 328 500,00 zł
12,
Usunięcie Punktu Kontrolnego URIP (3 w trakcie trwania kontraktu) – usunięcie – 2 -
45 400,00 zł - 90 800,00 zł – 1 - 90 800,00 zł
13.
Magazyn części zapasowych - Wynajęcie pomieszczenia na magazyn części
zapasowych
– 1 - 1 200,00 zł - 1 200,00 zł – 36 - 43 200,00 zł
Razem -
6 879 927,76 zł
Oferta Vitronic Machine Vi
sion Polska Sp. z o.o. w zakresie usług Utrzymania Punktów
Kontrolnych wartość netto - 4 794 120,00 zł
Procentowo niedos
zacowanie kosztów - co najmniej
Konieczne do poniesienia skrajnie minimalne koszty, czyli sumę 6 597 327,76 zł netto,
należy jeszcze powiększyć o następujące, nie ujęte w niej, pozycje:
14.
Stanowisko pracy- koszty typu komputer itp..
15.
Koszty administracyjne (HR, księgowość, itp..)
16.
Ryzyka
17.
Marża
Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych pozycji kosztowych:
Ad. 1. Punkty Kontrolne
— utrzymanie; 1 linia wsparcia — cena ryczałtowa (baza: 1 Punkt
Kontrolny, 1 miesiąc)
Potwierdzenie wartości z pozycji 1 przedstawiamy ofertę firmy podwykonawczej (dowód nr 2
do zał. 1 i nr 2a do zał. 1), w której przewidziano koszt usługi 1 linii wsparcia dla wariantu
konstrukcyjnego nr 1 w wysokości 3233,33 zł netto, a dla wariantu konstrukcyjnego nr 2 — w
wysokości 2900,00 zł. Do kalkulacji kosztów minimalnych przyjmujemy niższą z dwóch
wymienionych cen. Firma, której ofertę przedstawiamy jako dowód nr 2 do zał. 1 posiada
duże doświadczenie na rynku polskim, gdyż przez wiele lat świadczyła usługi utrzymania w
projekcie viaTOLL dla ponad wielu lokaliz
acji punktów kontrolnych i punktów poboru opłat.
Ponadto przy oszacowaniu kosztu w pozycji 1 należy wziąć pod uwagę, że 19 Punktów
Kontrolnych będzie rozmieszczonych na terenie całej Polski. Fakt ten implikuje konieczność
zapewnienia od 8 do 10 ekip pracuj
ących w trybie 24 godz./7 dni. Tryb ten wymusza
zatrudnienie po 5 osób w ekipie (4,3 osoby wynika z wyliczenia godzinowego plus co
najmniej dodatkowe 0,7 osoby na pokrycie urlopów i zwolnień lekarskich). Wynagrodzenie
pracowników 1 linii wsparcia to minimum 4 800,00 zł brutto (por. dowód nr 3 do zał. 1: Raport
płacowy 2020 firmy Hays). Do płacy brutto należy dodać koszty pracodawcy bezpośrednio
związane z wynagrodzeniem w wysokości 20,61 % (por. dowód nr 4 do zał. 1: raport biura
ERIF). Zakładając dolną granicę liczby ekip, tzn. 8, otrzymujemy po przemnożeniu koszt

miesięczny netto 231 571 ,20 zł. Tę sumę należałoby jeszcze zwiększyć o koszty
samochodów, sprzętu narzędziowego, agregatów itp. Wyliczenie to dotyczy sytuacji, gdyby
ekipy wykonawcy nie pracowały równolegle dla innych projektów. Przy wykorzystaniu tych
samych ekip do innych projektów realizowanych przez tego samego wykonawcę można
maksymalnie uzyskać kilkukrotne obniżenie kosztu do pozycji na poziomie oferty firmy
podwykonawczej. Powyższe wyliczenie wskazuje jednoznacznie, że koszt 1 linii wsparcia z
pewnością nie może być niższy niż ten uwzględniony w tabeli.
Odwołujący nadmienił w pozycji tej musi być uwzględniony koszt 80 modyfikacji (zmiana
SIWZ OPZ 10.6) przewidywanych przez
zamawiającego, dodatkowo wykonywania
przeglądów raz na kwartał (zgodnie z OPZ), mycia kamer, opracowania
Tymczasowej/Czasowej Organizacji Ruchu itp. Czynności te nie zostały uwzględnione w
kalkulacji tabelarycznej, stanowią dodatkowy element koszto- i ceno—twórczy.
Ad. 2. Dostosowane Punkty Kontrolne na MPO
— utrzymanie; 1 linia wsparcia — działania
techników na lokalizacji MPO — cena ryczałtowa (baza: 1 Pas Poboru Opłat, 1 miesiąc)
Potwierdzenie wartości z pozycji 1 przedstawiamy ofertę firmy podwykonawczej (dowód nr 2
do z
ał. 1). Oferta ta jest najniższą cenowo ofertą, którą pozyskaliśmy z rynku.
Ponadto, przy oszacowaniu kosztu tego elementu należy wziąć pod uwagę, że 21 Miejsc
Poboru Opłat ze 119 pasami Poboru Opłat rozmieszczonych jest na dwóch odcinkach dróg
A2 99 km i A4 162 km. Zgodnie z wymaganiami
zamawiającego konieczne jest zapewnienie
ekip gotowych do usług serwisowych w ciągu 2,5 godziny. Aby taki reżim serwisowy
zagwarantować wykonawca musi mieć minimum 3 do 4 ekip pracujących w trybie 24 godz./7
dni, a w każdej ekipie 5 osób (zob. uzasadnienie w punkcie poprzednim), których
wynagrodzenie wynosi minimum 4 800,00 zł brutto plus koszt pracodawcy (uzasadnienie
jw.). Zakładając dolną granicę liczby ekip, tzn. 3, otrzymujemy po przemnożenie koszt
miesięczny netto 86 839,20 zł. Do tego należy dodać koszty samochodów, leasingu,
narzędzia, paliwo, koszty ogólnozakładowe. Również i w tym wypadku można skorzystać z
faktu ewentualnego wykorzystania ekip do obsługi innych projektów realizowanych przez
wykonawcę, jednakże ze względu na inny charakter obiektów optymalizacja jest znacznie
ograniczona.
Nadmienił w pozycji tej musi być uwzględniony koszt wykonywania przeglądów raz na
kwartał, mycia kamer, opracowania Tymczasowej/Czasowej Organizacji Ruchu itp.
Ad. 3. Punkty Kontrolne oraz Dostosowane Punkty Kontrolne na MPO - 2 i 3 linia wsparcia
— zdalne wsparcie wyższego poziomu technicznego do poziomu specjalistów w zakresie
oprogramowania sumaryczny koszt zatrudnienia bezwzg
lędnie koniecznych specjalistów
(baza: 1 Punkt Kontroln
y, 1 miesiąc) W poniższej tabeli przedstawieni są specjaliści, którzy
są niezbędni do realizacji prac w zakresie 2 i 3 linii wsparcia. Zgodnie z najlepszymi
praktykami metodologii I TIL zarządzania usługami IT systemów informatycznych oprócz

zagwarantowani
a realizacji usług bezpośrednio w lokalizacjach MPO konieczne jest także
zapewnienie zdalnego wsparcia ekspertów technicznych, pracujących w reżimie 24 godz./7
dni. Szukając oszczędności można powierzać równolegle danym osobom zakresy
obowiązków z kilku pozycji; można także skorzystać z ewentualności realizacji innych
kontraktów danego wykonawcy przez ten sam zespół specjalistów.
Stawki wynagrodzenia brutto zostały zaczerpnięte z „Raportu płacowego 2020” firmy Hays
(dowód nr 3 do zał. 1) oraz z „Przeglądu wynagrodzeń 2020” Devire.pl (dowód nr 5 do zał.
1). Podkreślenia wymaga fakt, iż do poniższych wyliczeń użyto dolnych granic wynagrodzeń
podawanych w tych raportach. Co więcej, warto zwrócić uwagę, że stawki przyjęte w
poniższych obliczeniach są istotnie niższe od stawek oferowanych w postępowaniach o
zamówienie publiczne prowadzonych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
który odpowiadał za Krajowy System Poboru Opłat do 30 czerwca 2020 r., (por. dowody nr 6,
7 do zał. 1).
Odwołujący przedstawił również tabelarycznie ujęte koszty pracodawcy w zależności od
stanowiska zajmowanego pracownika i wyliczył łączny koszt 26 244,70zł.
Ad. 4. Punkty Kontrolne
— Części zapasowe dla Punktów Kontrolnych przypadające na cały
czas trwania kontraktu (36 miesięcy) (baza: 1 ekipa serwisowa)
Aby wypełnić wymóg przedstawiony przez zamawiającego (m.in. OPZ p. 13.6 oraz Załącznik
2:
4.2.1 oraz 4.2.11) dokonywania napraw w ciągu 2,5 godziny w reżimie 24 godz./7dni
każda z ekip serwisowych musi dysponować kompletem sprzętu zapasowego przez cały
czas trwania kontraktu. Szacowana wartość kompletu sprzętu na jeden Punkt Kontrolny (wg
kosztorysu sprzętowego sporządzonego na podstawie cenników dostępnych w Internecie;
dowód nr 8 do zał. 1) to 302 903,80 zł. Przyjmując minimalną liczbę ekip (8) otrzymał koszt 2
423 230,40 zł.
Jednakże dla obliczenia tej pozycji odwołujący uznał, że wykonawca może przyjąć inną,
istotnie bardziej ryzykowną metodologię liczenia kosztów. Otóż wykonawca, zakładając z
góry pozytywny przebieg realizacji zamówienia oraz zakładające skorzystanie z faktu, iż
dany sprzęt może użyć także na cele innych projektów realizowanych na danym terenie (o ile
takie projekty ten wykonawca realizuje), może poszukiwać oszczędności. W skrajnym
przypadku może przyjąć jako wartość części zapasowych wynik mnożenia wartości części
dla jednego Punktu Kontrolnego przez współczynnik awaryjności, który dla tego typu sprzętu,
biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jego funkcjonalności przez 6 lat, wynosi nie
mniej niż 6% (dowody nr 9, 10 do zał. 1). Adekwatne wyliczenie ujęte jest w TABELI 1 ,
prezentującej skrajnie minimalne koszty.
Ad. 5. Punkty Kontrolne
— Części zapasowe dla Dostosowanych Punktów Kontrolnych
przypadające na cały czas trwania kontraktu (36 miesięcy) (baza: 1 ekipa serwisowa)

Aby wypełnić wymóg przedstawiony przez zamawiającego (m.in. OPZ p. 13.6 oraz Załącznik
2:
4.2.1 oraz 4.2.11) dokonywania napraw w ciągu 2,5 godziny w reżimie 24 godz./7dni
wykonawca powinien zagwarantować, by każda z ekip serwisowych mogła dysponować
kompletem sprzętu zapasowego przez cały czas trwania kontraktu. Podobnie jak w
przypadku pozycji 4, wykonawca poszukujący najbardziej oszczędnego sposobu obliczenia
kosztu części zapasowych dla Dostosowanych Punktów Kontrolnych może poszukiwać
syner
gii sprzętowej z innymi realizowanymi przez siebie projektami. Innymi słowy może
założyć, że dany sprzęt skompletowany na cele przedmiotowego zamówienia będzie
wykorzystać także na cele innych projektów realizowanych na danym terenie (o ile takie
projekty
ten wykonawca realizuje). Szacunek minimalnej wartości części zapasowych można
uzyskać mnożąc wartość przeznaczonego sprzętu do zainstalowania na wszystkich 123
pasach Dostosowanych Punktów Kontrolnych przez współczynnik awaryjności.
Współczynnik ten dla tego typu sprzętu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jego
funkcjonalności przez 6 lat, nie może wynosić mniej niż 6% (dowody nr 8, 9 do zał. 1).
Adekwatne wyliczenie ujęte jest w TABELI 1, prezentującej minimalne koszty.
Zwrócił uwagę, że przy obliczaniu tej kwoty przyjęto upraszczające (i zaniżające koszt)
założenie, że wszystkie Miejsca Poboru Opłat mogą być obsłużone w oparciu o tylko jedną
szafę teletechniczną. W rzeczywistości na Placach Poboru Opłat szaf musi być więcej z
uwagi na większą liczbę pasów.
Ad. 6. Punkty Kontrolne -
aspekt bezpieczeństwa — Inspektorzy
W świetle zał. 3 do OPZ wykonanie przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych ma
być zgodne również z warunkami przewidzianymi w Ustawie Prawo Budowlane (pkt. 1.1 . 1)
Konstrukcje typu
Punkt Kontrolny kwalifikują się jako obiekty budowlane.
W związku z obowiązkiem wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami prawa
budowlanego wykonawca powinien posłużyć się osobą posiadającą uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności celem prawidłowego utrzymania obiektu budowlanego jakim
jest PK (art. 62 ust. 1 w zw. z ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane). Tym samym wykonawca
powinien uwzględnić w kosztach kontrolę PK przez taką osobę.
Ponadto mając na uwadze art. 62 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 62 pkt. 2 Prawa budowlanego
kontrola Punktu Kontrolnego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,
celem bezpiecznego użytkowania obiektu, powinna być przeprowadzona każdorazowo w
przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z
działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy
sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe
na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku
których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim

uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa
mienia lub środowiska.
Należy zatem według odwołującego w kosztach uwzględnić kontrolę przez uprawnionych
inspektorów budowlanych wszystkich 19 Punktów Kontrolnych raz w roku po wybudowaniu
konstrukcji. Cena wykonania jednej usługi inspektora polegającej na przeglądzie
budowlanym to co najmniej 800 zł netto za jeden Punkt Kontrolny (dowody nr 16 i 18 do zał.
1).
Jednakże ponieważ taki wymóg nie został explicite sformułowany przez zamawiającego
przyjęliśmy, że wykonawca poszukujący oszczędności może zaryzykować rezygnację z
usług kontroli przez uprawnionych inspektorów budowlanych i pomimo istotnych przesłanek
za zagwarantowaniem tego rodzaju usług, przyjęliśmy w kalkulacji kosztów minimalnych 0 zł.
Ad. 7. Punkty Kontrolne -
obowiązki pozagwarancyjne - Naprawy Punktów Kontrolnych po
przeglądach nie objęte gwarancją
Zgodnie z wymaganiami
zamawiającego wykonawca jest zobowiązany do wykonywania
drobniejszych naprawy nie objętych gwarancją (IPU p. 12.8), wynikających z przypadkowego
uszkodzenia, zniszczenia, aktów wandalizmu (usuwanie graffiti, naprawa uszkodzonych
zamków i powierzchni galwanizowanych i lakierniczych itp.). Zwrot kosztów dla wykonawcy
za tego typu naprawy nie jest przesądzony (IPU p. 12.8 zd. 2), a doświadczenie wskazuje,
że konieczność takich napraw występuje. Do obliczenia kosztu przyjęto następujące
minimaln
e założenia: (a) naprawy wykonywane będą jedynie 2 razy w ciągu trwania umowy,
tj. po każdym przeglądzie budowlanym, (b) koszt materiałów (farby, kłódki, lakier itp.) 114 zł
(dowód nr 26 do zał. 1) (c) 4 godziny pracy technika, na godzinę pracy składa się koszt
wynagrodzenia: 38 zł (dowód nr 3 do zał. 1), samochodu i paliwa przy założeniu średniej
długości dojazdu (tam i z powrotem) 200 km daje koszt za godzinę w wysokości 93,72 zł, a
za 4 godziny 319,16 zł (dowód nr 26 do zał. 1). Nie uwzględniono tu kosztu narzędzi,
wyposażenia i ubioru technika. Zatem koszt jednej naprawy to co najmniej 433,23 zł, a
dwóch to 866,46 zł dla jednego Punktu Kontrolnego w czasie trwania umowy.
Ad. 8. Dostosowane Punkty Kontrolne na MPO -
Naprawy Dostosowanych Punktów
Kontrolny
ch na MPO po przeglądach nie objęte gwarancją
Zgodnie z wymaganiami
zamawiającego wykonawca jest zobowiązany do wykonywania
drobniejszych naprawy nie objętych gwarancją (IPU p. 12.8), wynikających z przypadkowego
uszkodzenia, zniszczenia, aktów wandalizmu (usuwanie graffiti, naprawa uszkodzonych
zamków i powierzchni galwanizowanych i lakierniczych itp.). Zwrot kosztów dla wykonawcy
za tego typu naprawy nie jest przesądzony (IPU p. 12.8 zd. 2) a doświadczenie wskazuje, że
konieczność takich napraw występuje. Do obliczenia kosztu przyjęto kwotę 433,23 zł (dowód
nr 3 do zał. 1 i dowód nr 26 do zał. 1) na naprawy w jednym Miejscu Poboru Opłat
(przyjmując koszt dla Stacji Poboru Opłat także dla Placów Poboru Opłat, pomimo że dla

Placów będzie to z pewnością koszt wyższy). Dwie naprawy w trakcie trwania umowy dają
kwotę 866,46 zł na jedno Miejsce Poboru Opłat. W kwocie tej zawiera się wynagrodzenie
pracowników, koszty podróży (pojazd, paliwo, diety), sprzętu niezbędnego do naprawy,
elementów podlegających ewentualnej wymianie.
Ad. 9. Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia Koszt polisy obejmującej Punkty Kontrolne i
Dostosowane Punkty Kontrolne na cały czas trwania umowy (3 lata)
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć polisę ubezpieczeniową obejmującą całość
przedmiotu zamówienia na cały czas trwania umowy. W formularzu cenowym wskazano 36-
miesięczny okres utrzymania, a zatem koszt polisy, który musi być wliczony w cenę
utrzymania, to koszt pełnym 3 lat. Informacje od ubezpieczycieli wskazują (dowód nr 1 1 do
zał. 1), że koszt trzyletni tego rodzaju polisy to co najmniej 46 000 zł.
Ad. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Koszt wniesionego zabezpieczenia w
wysokości 5% wartości brutto umowy
Obliczając tę pozycję odwołujący odniósł się do kwoty brutto oferty firmy VITRONIC
MACHINE VISION POLSKA sp. z o.o. Dla dużej firmy koszt (uiszczany do banku) takiego
zabezpieczenie to ok. 1% kwoty oferty; firmy Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. ma w
umowie z bankiem procent ten określony na poziomie 1,14% (0,84% rocznie plus prowizja
administracyjna 0,30% rocznie) (dowód nr 12 do zał. 1). Procent ten zależny jest od
wielkości firmy oraz od jej standingu finansowego. Firma Kapsch Telematic Services Sp. z
o.o. zatrudnia 362 pracowników, w tym 253 w spółce zależnej Kapsch Road Services Sp. z
o.o. (dowód nr 23 do zał. 1); natomiast Kapsch TrafficCom w skali światowej ma około 5100
pracowników (dowód nr 22 do zał. 1) . Informacje dostępne dotyczące firmy VITRONIC
MACHINE VISION POLSKA Sp. z o.o. dotyczące 2019 r. wskazują, iż w liczba jej
pracowników to 12 osób (dowód nr 25 do zał. 1), a grupa VITRONIC zatrudnia na świecie ok.
1000 osób (dowód nr 24 do zał. 1) Do obliczenia minimalnego koniecznego kosztu
przyjmujemy poziom ten sam, co w przypadku fi
rmy Kapsch, pomimo tego, iż VITRONIC jest
istotnie mniejszą spółką. Z ostrożności wskazał, iż obecnie na rynku nie oferuje się linii
gwarancyjnych poniżej 0,5%.
Ad. 11. Przebudowa Punktu Kontrolnego - RIP (3 w trakcie trwania kontraktu)

przebudowa oraz
Ad. 12. Usunięcie Punktu Kontrolnego - URIP (3 w trakcie trwania kontraktu) — usunięcie
Zamawiający w OPZ p. 15.8 oczekuje, że w wynagrodzeniu Wykonawcy w ramach
utrzymania ujęte będą nie więcej niż 3 Usługi Rozbudowy i Przebudowy (URIP) Punktów
Kontrolnych. Usługi te zgodnie z p. 15.1 OPZ mogą być związane z Przebudową,
Odbudową, ale również z Usuwaniem oraz Utylizacją Elementów Punktu Kontrolnego.
Przebudowa i Odbudowa to zadania związane z wyższymi kosztami niż Usuwanie i
Utylizacja. Zatem, aby uzyskać optymalizację kosztów nie należy uwzględniać w kalkulacji 3

URIP w pełnym zakresie. Aby zaś maksymalnie zmniejszyć kalkulowane koszty wykonawca
mógł przyjąć, że wymagana będzie zaledwie 1 usługa Przebudowy i 2 usługi Usunięcia.
Przebudowa Punktu Kontrolnego obejmuje usunięcie konstrukcji starej oraz budowę nowej.
W przypadku zastosowania wariantu konstrukcyjnego (1 PK) koszt netto (który oczywiście
zależy od rodzaju drogi) to co najmniej 457 000 zł. (zob. dowody nr 19 i 20 do zał. 1: oferty
podwykonawców). Do kalkulacji przyjęto koszt związany z potencjalnie tańszym wariantem
(2 PK) w wysokości 328 500 zł, przy założeniu, że budowa konstrukcji musi kosztować min.
283 100 zł oraz - w zależności od rozwiązania: słup/bramownica) oraz co najmniej 45 500 zł
(dowody: oferta podwykonawcy dowód nr 15 do zał. 1 z 15.01.2021 oraz oferta
podwykonawcy dowód nr 21 do zał. 1) za demontaż konstrukcji i utylizację (dowód nr 13 do
zał. 1 wskazuje koszt usunięcia bramownicy przechodniej w wysokości 153 000 zł, pozycja
cennikowa 22), a także przy założeniu oszczędnościowym, iż sprzęt demontowany będzie
ponownie użyty.
Ad. 13. Magazyn części zapasowych - Wynajęcie pomieszczenia na magazyn części
zapasowych
Aby zapewnić usługi utrzymania konieczne jest dysponowaniem co najmniej jednym
magazynem części zapasowych. Pomieszczenie to nie może być mniejsze niż 20 rn 2 gdyż
trzeba zagwarantować rozdzielenie części zapasowych wykonawcy od sprzętu
zamawiającego. Do kalkulacji przyjęto cenę miesięczną najmu w wysokości 60 zł (zob.
dowód nr 14 do zał. 1) za 1
Ad. Pozostałe koszty
W kalkulacji kosztów koniecznych do poniesienia nie ujęto szeregu pozycji, także
obowiązkowych. Wykonawca w kalkulacji całościowej musi uwzględnić po pierwsze koszty
związane z organizacją stanowisk pracy (komputer, telefon, biurko, fotel, szkolenia, opieka
zdrowotna itp.). Po drugie, musi uwzględnić koszty ogólnozakładowe (jak np. koszty
księgowości, ogólnego zarządu, itp.). Po trzecie, rzetelny wykonawca szacuje ryzyka
związane z realizacją projektu (zwłaszcza takiego, jak przedmiotowe zamówienia, gdzie
wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia nie zawsze od niego zależne). Po
czwarte zaś, wykonawca, będący spółką prawa handlowego, jest zobowiązany do działania
na swoją rzecz, a zatem jest zobowiązany do naliczenia marży w każdym projekcie.
Wnioski
P
odsumowanie kosztów ujętych w Tabeli 1 (bez uwzględnienia wskazanych wyżej
„pozostałych kosztów”) wskazuje przekroczenie w stosunku do ceny oferty firmy VITRONIC
MACHINE VISION POLSKA sp. z o.o. wynosi 43,32%. Oczywiście przekroczenie te jest w
rzeczywisto
ści wyższe z uwagi na nie wliczenie do podsumowania wszystkich kosztów
koniecznych do poniesienia przez potencjalnego wykonawcę.

Wynika stąd jednoznacznie, że realizacja usługi Utrzymania Punktów Kontrolnych za cenę
wskazaną przez oferenta VITRONIC MACHINE VISION POLSKA Sp. z o.o. nie jest w
żadnym wypadku możliwa.
3.2. Koszty
związane z budową
3.2.1. Wymagania odnośnie Budowy Punktów Kontrolnych i Dostosowanych Punktów
Kontrolnych na MPO
Wykonawca przystępując do sporządzenia kosztorysu budowy Punktów Kontrolnych musi
wziąć pod uwagę wymagania wskazane w dokumentacji przetargowej, które często implikują
konieczność odrzucenia najtańszych rozwiązań i jednakowoż zapewnienia konstrukcji
posiadających pomosty serwisowe dla zagwarantowania minimalnego wpływu na ruch
drogowy. I tak np. zgodnie z punktem OPZ 5.10.a oraz OPZ 9.12, OPZ 13.6 należy
uwzględnić konieczność jak najmniejszej ingerencji w ruch pojazdów, w szczególności
Wykonawca musi wziąć pod uwagę następujące zapisy:
5.10.
Projekt Punktów Kontrolnych będzie obejmował szczegółowy opis i wymagania
wobec:
a) konstrukcji nośnych wraz z posadowieniem fundamentów:

dedykowanych Autostradzie, Drodze Ekspresowej i Drodze Krajowej, uwzględniając ich
charakterystykę i warunki techniczne określone przepisami prawa oraz umożliwiających
każdorazowe dostosowanie do lokalnych uwarunkowań miejsca na Sieci Dróg Płatnych
gdzie zostanie zainstalowany
Punkt Kontrolny, umożliwiający późniejszą realizację Usługi
Utrzymania PK poprzez brak lub redukcję do niezbędnego minimum konieczność
ograniczenia ruchu pojazdów na czas ich realizacji w obszarze Punktu Kontrolnego,
9.12 Wszelkie czynności związane z LIPK, wymagające dostępu do jezdni lub pobocza drogi
i niemogące być zrealizowane poprzez dedykowane ku temu Elementy konstrukcji nośnej
(pkt 5.10 lit. a tiret drugie), muszą być organizowane z zachowaniem odpowiednich środków
bezpieczeństwa, we współpracy z zarządcą drogi oraz w sposób minimalizujący zakłócenia
ruchu drogowego.
13.6 Klasyfikacja: Poziom 1
— czas naprawy 2,5 godziny od momentu zgłoszenia w
Systemie Zgłoszeniowym ITSM. Jednakże jeżeli usunięcie awarii lub uszkodzenia PK
zakwalifikowanego do Poziomu 1 wiąże się z koniecznością wdrożenia Tymczasowej
Organizacji Ruchu, Wykonawcę obowiązuje czas naprawy do 48 godzin od momentu
zgłoszenia w Systemie Zgłoszeniowym ITSM.
3.2.2. Wnioski odnośnie kosztów Budowy
W przypadku dyskusji kosztów Budowy można by również zastosować takie detaliczne
podejście, jak w przypadku usług Utrzymania. Jednakże dla celów wykazania, iż cena oferty
VITRONIC MACHINE VISION POLSKA Sp. z o.o. nie umożliwia realizacji przedmiotu
zamówienia i jest rażąco niska wystarczy wziąć pod uwagę dwie następujące przesłanki.

Przesłanka 1.
Wszystkie pozostałe złożone oferty w przedmiotowym postępowaniu nie przekraczały
budżetu zamawiającego. Zasadne zatem jest porównanie cen zaoferowanych przez
VITRONIC MACHINE VISION POLSKA Sp. z o.o. do średniej cenowej pozostałych trzech
ofert w zakresie Budowy, co przedstawia tabela
, którą odwołujący pokazał poniżej.
Wskazał , że z tej tabeli widać różnice cen pomiędzy ofertą VITRONIC MACHINE VISION
POLSKA Sp. z o.o. a średnią z pozostałych ofert w pozycjach Budowy Punktów Kontrolnych
i Budowy Dostosowanych Punktów Kontrolnych na MPO są wielomilionowe, a procentowo
wynoszą 39,25% dla pozycji Budowa Punktów Kontrolnych oraz 46,01% dla Budowy
Dostosowanych
Punktów Kontrolnych na MPO
Przesłanka 2 wraz z wnioskiem.
Nawet gdyby pominąć wniosek wypływający z Przesłanki 1 i uznać bez analizy, że jest
możliwa realizacja zadań związanych z Budową Punktów Kontrolnych i Budową
Dostosowanych Punktów Kontrolnych na MPO za ceny przedstawione przez VITRONIC
MACHINE VISION POLSKA sp. z o.o., to mając na uwadze powyższą analizę kosztów
związanych z utrzymaniem Punktów Kontroli według odwołującego należy uznać, że cena
całkowita oferty VITRONIC MACHINE VISION POLSKA sp. z o.o. ., na którą składają się
zarówno ceny Budowy Punktów Kontrolnych i Budowy Dostosowanych Punktów Kontrolnych
na MPO, jak i konieczne do poniesienia koszty związane z usługą Utrzymania Punktów
Kontrolnych, wyliczone w punkcie 3.1.2 powyżej, jest rażąco niska w stosunku do całego
przedmiotu zamówienia. W konsekwencji oferta VITRONIC MACHINE VISION POLSKA sp.
z
o.o. winna podlegać odrzuceniu.
Odwołujący powołał następujące dowody:
1
. Opinia eksperta w dziedzinie budowy placów poboru opłat
2.
Oferta firmy podwykonawczej w związku z przetargiem na PK2 w zakresie utrzymania
PK
— wariant 1 i 2 (bramownice przechodnie oraz słupy)
3.
Ra
port płacowy 2020 firmy Hays Hays Raport o płacowy 2020 IT Contractina.odf
(bpcc.ora.pl)
4.
Raport Biura Informacji Gospodarczej ERIF „Koszt pracodawcy, czyli za co płaci
pracodawca_ Erif.pl” Koszt pracodawcy, czyli za co płaci pracodawca? I Erif.pl
5.
Przegląd wynagrodzeń Łańcuch dostaw 2020, Devire.pl Przeglądwynagrodzeń 2020
Łańcuch dostaw.pdf (devire.pl)
6.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nr BDG. ZPB.230.57.2019 prowadzonym
przez GITD
7.
Oferty cenowe firm Egis Projects Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Intertoll
Infrastructure Services Poland
Sp. z o.o. oraz PolCam Systems Sp. z o.o. złożone w
przetargu nr BDG.ZPB.230.89.2019 prowadzonym przez GITD

8.
Kosztorys sprzętowy wraz z cennikami sprzętowymi
9.
Raport firmy Square track „Digital Camera Failure Rate” Camera failure study.pdf
(squaretra
de.com) wraz z tłumaczeniem
10.
Raport: The Most (and Least) Reliable Digital Camera Brands
– Techlicious wraz z
tłumaczeniem
11.
Informacja od ubezpieczycieli
12.
Informacja o koszcie zabezpieczenia
13.
Wyciąg z cennika do Umowy URIP pomiędzy GITD/KAS a konsorcjum KTS PL & BIT
14.
Informacje ze stron internetowych dot. najmu powierzchni magazynowych -
Małe
magazyny do wynajęcia Warszawa / Piaseczno - Cennik PW (przechowamywszystko.pl)
15.
Oferta podwykonawcy
— wyciąg (str. 14)
16.
Cena usług inspektora budowlanego
17.
Oferta firmy podwykonawczej w związku z przetargiem na PKI w zakresie utrzymania
Dostosowanych PK
— pozycja nr w tabeli
18.
Cena usług inspektora budowlanego
19.
Oferta firmy podwykonawczej na budowę bramownic PK 1
20.
Oferta firmy podwykonawcz
ej na budowę bramownic PK 1
21 . Oferta firmy podwykonawczej na przebudowę i usunięcie Punktu Kontrolnego.
22.
Zatrudnienie w Kapsch TraffiCom.
23.
Zatrudnienie w Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
24.
Zatrudnienie w VITRONIC
— globalnie Przedsiębiorstwo VITRONIC - the machine
vision people
25.
Zatrudnienie w VITRONIC POLSKA
26.
Koszt napraw pozagwarancyjnych

W dniu 12 kwietnia 2021 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 13 kwietnia 2021 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
zgłosił swój udział wykonawca Vitronic Machine Vision Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, Pl. Wolności 6/7. Wykonawca wniósł
o oddalenie odwołania i wskazał, że posiada interes w przystąpieniu do postępowania
odwoławczego, ponieważ jest wykonawcą, który złożył w przedmiotowym postępowaniu
ofertę, która została sklasyfikowana przez zamawiającego na pierwszym miejscu w rankingu
ofert, a następnie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu. Przystępujący posiada
interes w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść zamawiającego, ponieważ zamawiający nie
naruszył obowiązujących w postępowaniu przepisów ustawy, a zarzuty stawiane przez
o
dwołującego są całkowicie chybione. Odwołujący bezzasadnie zmierza do odrzucenia
oferty p
rzystępującego i jego wykluczenia z postępowania, co w wypadku uwzględnienia

o
dwołania skutkować będzie szkodą przystępującego w postaci nieuzyskania
przedmiotowego
z
amówienia. Zgłoszenie zostało wniesione przez pełnomocnika
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18 grudnia 2020 r. udzielonego przez
prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji,
zgodnie z odpisem z KRS. Kopia przystąpienia została przekazana stronom postępowania.

W dniu 10 czerwca
2021 r. przystępujący Vitronic przedstawił swoje pisemne stanowisko
wraz z dowodami, które częściowo zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Wniósł o
oddalenie o
dwołania w całości z uwagi na to, że zarzuty podniesione przez odwołującego są
całkowicie chybione oraz nie znajdują podstaw w stanie faktycznym sprawy.
Przystępujący przedstawił informacje wstępne obejmujące nazwę postępowania, informacje
z otwarcia ofert oraz o przyznanej wykonawcom punktacji.
Wskazał, że zamawiający czynnością z dnia 11 lutego 2021 r. postanowił o odtajnieniu
informacji zastrzeżonych przez przystępującego jako tajemnica przedsiębiorstwa. Jednak na
skutek odwołania przystępującego (sygn. akt KIO 589/21) Krajowa Izba Odwoławcza
stwierdziła skuteczność zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnień rażąco
niskiej ceny p
rzystępującego, w konsekwencji czego dokument ten nie został przez
z
amawiającego odtajniony. Okoliczność ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia
stawianych przez o
dwołującego zarzutów – w szczególności tych dotyczących ceny oferty i
rzekomego czynu nieuczciwej konkurencji.
Przystępujący w pkt. 5 do 10 pisma procesowego zreferował zarzuty odwołania.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do pierwszego zarzutu przystępujący zauważył, że
o
dwołujący buduje swoją argumentację w sposób abstrakcyjny i w oderwaniu od stanu
faktycznego sprawy
– jedynie szeroko przytaczając wypracowane na przestrzeni lat przez
Krajową Izbę Odwoławczą definicje rażąco niskiej ceny.
W ocenie
przystępującego przytaczane przez odwołującego orzecznictwo jest całkowicie
irrelewantne, bowiem nie odnosi się w żadnym miejscu do konkretnych składników
cenowych
– choćby tych ujętych w jawnej części oferty przystępującego. Argumentacja ta
jest całkowicie nieskonkretyzowana, jak np. w pkt. 7 gdzie odwołujący przytacza
orzecznictwo Izby, w którym zwracano uwagę na ceny jednostkowe – sam odwołujący nie
wskazuje zaś, które konkretnie ceny jednostkowe oferty przystępującego miałyby rzekomo
potwierdzać stawiany zarzut.
Przystępujący przytoczył utrwalone stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej z jak choćby
wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 sierpnia 2020 r., sygn. akt KIO 1477/20, wyrok
Izby z dnia 10 lipca 2020 r. sygn. akt KIO1038/20, wyrok z dnia 13 kwietnia 2016 r., sygn. akt
KIO 447/16. W sytuacji, gdy to o
dwołujący twierdzi o zaistnieniu wątpliwości, co do ceny
oferty konkurenta, gdy twierdzi także, że cena oferty konkurenta jest rażąco niska (nawet bez

zbadania w trybie art. 90 ust. 1 ZamPublU) i domaga się wykonania czynności, które
wywodzi z p
owyższych twierdzeń - to Odwołujący jest stroną obowiązaną do udowodnienia
swoich racji, zgodnie z klasycznym rozkładem ciężaru dowodowego.
W niniejszej sprawie o
dwołujący przedstawił zaś jedynie pewne własne wyliczenia i
założenia, których trafności, zasadności, czy adekwatności do sytuacji przystępującego, nie
obronił nawet przed samymi argumentami strony przeciwnej, jak również przed dowodami
złożonymi przez przystępującego.
Kapsch,
poza szerokim i ogólnym postawieniem zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4
ustawy zaniechał dalszego szczegółowego uzasadnienie w odniesieniu do oferty Vitronic, jej
składników cenowych tj. konkretyzacji stawianego zarzutu.
Odwołujący w sposób całkowicie nieuprawniony próbuje przenieść na Izbę ciężar dowodu
wykazania rażąco niskiej ceny. Również wskazał na utrwalone orzecznictwo Krajowej Izby
Odwoławczej wyrok z d nia 15 kwietnia 2016 r. sygn. akt KIO 474/16 i z dnia 3 listopada
2017 r. sygn. akt KIO 2176/17. Podkreślił, że odwołujący zarówno w treści samego zarzutu,
jak i
dalej w uzasadnieniu oraz Załączniku nr 1 do Odwołania wprost nie kontestuje
wyjaśnień rażąco niskiej ceny udzielonych przez przystępującego, czy też ich oceny
dokonanej przez
zamawiającego. Innymi słowy postawiony zarzut nie zmierza w żaden
sposób do podważenia czynności zamawiającego polegającej na ocenie wyjaśnień rażąco
niskiej ceny.
Odwołujący podnosi jedynie, że zamawiający winien był ofertę odrzucić na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy.
Argumentacja ta znalazłaby zastosowanie w sytuacji, w której zamawiający zaniechałby
wezwania do wyjaśnień RNC. Tymczasem, po otwarciu ofert – mając na uwadze wystąpienie
obligatoryjnych przesłanek z art. 90 ust. 1a pkt. 1) i 2) PZP – lege artis zamawiający wezwał
do wyjaśnień wykonawców, których ceny ofert były niższe o 30% od średniej arytmetycznej
ofert i szacunkowej wartości zamówienia. Wobec czego zarzut stawiany przez odwołującego
jest całkowicie bezprzedmiotowy.
W udzielonych wyjaśnieniach w sposób bardzo szczegółowy przystępujący przedstawił
kalkulację oferty, popierając zaoferowane stawki szeregiem dowodów, obalając tym samym
domniemanie rażąco niskiej ceny oferty. Wyjaśnienia przystępującego były konkretne,
wyczerpujące i rozwiały wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Stąd nie sposób dopatrzeć się po
stronie
zamawiającego uchybień w zakresie przeprowadzonej oceny wyjaśnień Vitronic.
Odwołujący (pkt 11-13 odwołania) podnosi, że z samej tylko różnicy pomiędzy ceną oferty
Vitro
nic a szacunkową wartością zamówienia wynikać miałoby, że oferta ta jest nierynkowa.
Przystępujący zauważył, że z wyjątkiem oferty czeskiego wykonawcy TollNett a.s., wszystkie
złożone oferty w postępowaniu znacząco odbiegają od kwoty zamówienia jaką zamierza
przeznaczyć zamawiający podanej przy otwarciu ofert – co w sposób oczywisty zdaje się

potwierdzać, że zamawiający znacznie przeszacował wartość zamówienia względem realiów
rynkowych. Analogicznie
przystępujący wskazał, iż w postępowaniu o bardzo zbliżonym
zakresie przedmiotowym pn. „Zaprojektowanie, dostosowanie, budowa i utrzymanie Punktów
Kontroli oraz dostawa i utrzymanie Przenośnych Punktów Kontrolnych dla Systemu Kontroli
w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej – nr
R/18/20/PO/G/450” (ten sam) zamawiający również istotnie przeszacował budżet – zgodnie
z informacją z otwarcia ofert zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania 464
881 040,61 zł brutto, podczas gdy najdroższa oferta (przystępującego) wyniosła łącznie 245
418 021,81 zł brutto.
W kontekście prezentowanej przez Kapsch argumentacji przystępujący nadmienił, że oferta
odwołującego w ww. postępowaniu wyniosła 185 482 616,25 zł brutto, czyli jest niższa o
61% od kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Nadto, na
szczególną uwagę zasługuje choćby fakt, że postępowaniu tym Kapsch za budowę Punktów
Kontrolnych (art. 15 ust. 2 pkt 1) Wzoru umowy (Załącznik I do SIWZ) na Autostradzie (A)
zaoferował cenę 656 750,00 zł netto, 654 474,00 zł netto na Drodze Ekspresowej (S) oraz
463 469,00 zł netto na Drodze Krajowej (DK). Analogiczny zakres zamówienia w niniejszym
postępowaniu Vitronic zrealizuje za kwotę odpowiednio 1 006 200,00 zł netto dla budowy
Punktu Kontrolnego na Autostradzie
(A), 990 450,00 zł netto na Drodze Ekspresowej (S)
oraz 941 400,00zł netto na Drodze Krajowej (DK) – czyli kwotę niemalże dwukrotnie wyższą.
Przykład ten, zdaniem przystępującego dobitnie obrazuje niekonsekwencje zarzutów i ich
uzasadnienia w o
dwołaniu Kapsch.
Jako dowód powołał - Dowód nr 1; Załączniki do SIWZ - FORMULARZ CENOWY KAPSCH
TELEMATIC SERVICES SP. Z O.O.pdf
W przedmiotowym p
ostępowaniu średnia arytmetyczna wszystkich ofert wyniosła 59 644
560,68 zł brutto. Oznacza to, że oferta Vitronic była niższa o 30.49% od średniej
arytmetycznej wszystkich ofert. Gdyby natomiast pominąć ofertę TollNett a.s., średnia
arytmetyczna 3 najkorzystniejszych ofert
wyniosłaby 51 546 778,91 zł brutto. W takiej
sytuacji cena oferty Vitronic jest niższa od średniej arytmetycznej 3 najkorzystniejszych ofert
jedynie o około 19,5%.
Odnosząc się natomiast do załączonego do odwołania Załącznika nr 1, w którym Kapsch
przedstawia autorskie scenariusze realizacji z
amówienia, podejmując się niejako
zakwestionowania wyjaśnień RNC Vitronic podkreślić na wstępie należy – za wyrokiem
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. akt KIO 3402/20 – iż „nie
istnieje jeden wzorzec, czy schemat konstruowania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej
ceny. Każdy z wykonawców przygotowując ofertę może zwrócić przy wycenie uwagę na inne
aspekty zamówienia, każdy z wykonawców ma własne zasady polityki cenowej, funkcjonuje
w innych realiach rynkowych, czy też współpracuje z różnymi podwykonawcami. Nie ma

jednego katalogu minimalnego,
ani zakresu maksymalnego zagadnień, do którego powinien
odwoływać się dany wykonawca sporządzając kalkulację ceny oferty. Nie ma też jednego
katalogu dokumentów składanych przez wykonawców na potwierdzenie, iż zaoferowana
przez nich cena nie jest ceną rażąco zaniżoną”.
W ocenie
przystępującego, odwołujący usiłuje narzucić swój sposób kalkulacji oferty (jak
przypuszcza przystępujący przez skopiowanie fragmentów swoich wyjaśnień RNC oraz
przekopiowanie fragmentów OPZ), co mając na uwadze choćby przytoczony powyżej wyrok
KIO nie może znaleźć zastosowania. Nie jest bowiem możliwe względem kalkulacji Kapsch
nałożenie niejako kalki na autorski sposób przygotowania oferty, a następnie przedstawienia
wyjaśnień RNC przez Vitronic. Argumentacja przedstawiona przez odwołującego w
Załączniku nr 1 do odwołania prowadzi do sytuacji, w której zderzają się dwie autorskie
koncepcje realizacji zamówienia. Co jednak szczególnie istotne Kapsch nie przedstawia
dowodów wprost podważających argumentację i dowody przystępującego z wyjaśnień RNC
– stąd całość wywodu odwołującego Vitronic ocenia jako bezprzedmiotowe i nietrafne.
W ocenie przystępującego wszystkie przedłożone przez odwołującego wraz z pismem z dnia
26 maja 2021 r. (a doręczone przystępującemu 7 czerwca 2021 r.) dowodowy winny zostać
przez Izbę niedopuszczone lub pominięte – w żaden sposób nie podważają one
argumentacji przedstawionej przez
przystępującego w wyjaśnieniach RNC, są niekonkretne i
mają wyłącznie abstrakcyjne charakter.
Zdaniem
przystępującego zabieg Kapsch w postaci powołania się w odwołaniu na dowody,
które nie zostały załączone w dniu wniesienia odwołania przyczyniło się do wydłużenia i
zwłoki w rozpoznaniu odwołania przez Izbę – co w świetle art. 541 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: „nPZP”) winno się skutkować
odmo
wą przeprowadzenia wnioskowanych dowodów.
Przystępujący odniósł się poniżej do Załącznika nr 1 do odwołania, zastrzegając, że część
informacji stanowi tajemnice przedsiębiorstwa przystępującego i podlega ujawnieniu
wyłącznie składowi orzekającemu Krajowej Izby Odwoławczej oraz zamawiającemu.
Zaznaczy
ł, że dotychczas udzielone wyjaśnienia RNC w sposób wyczerpujący i poparty
dowodami obalają domniemanie rażąco niskiej ceny oferty przystępującego. Jednakże z
daleko pos
uniętej ostrożności procesowej przystępujący przedkłada dodatkowe dowody
potwierdzające bezpodstawność zarzutów i hipotez stawianych przez odwołującego, w
szcz
ególności w Załączniku nr 1 do odwołania.
Zgodnie z ofertą jak i udzielonymi wyjaśnieniami RNC przedmiot zamówienia Vitronic
zamierza zrealizować w oparciu o własne zasoby, jak i we współpracy z podwykonawcami.
[początek tajemnicy przedsiębiorstwa] pkt 31 do 43 włącznie pisma procesowego [koniec
tajemnicy przedsiębiorstwa]

Dodatkow
o Przystępujący odniósł się do konkretnych punktów podniesionych przez
odwołującego i wykazać ich bezpodstawność.
Odwołujący wskazał, iż dowieszenie dodatkowych komponentów może grozić katastrofą
budowlaną. Przystępujący jednak podkreślił, iż zgodnie z SIWZ, zakres dostosowania MPO
obejmuje w szczególności demontaż i utylizację obecnych urządzeń kontrolnych działających
w ramach KSPO. Argument
odwołującego należy zatem uznać za w pełni nietrafiony.
Zaznaczy
ł, iż odniesienie się do rzekomych planów bądź zamiarów zamawiającego, który
podobno zapowiedział zlikwidowanie infrastruktury MPO, nie znajduje żadnego
potwierdzenia w dokumentacji przedmiotowego postępowania. Wskazał, iż wykonawcy
otrzymali od
zamawiającego dodatkowe materiały (oznaczone jako poufne) zawierające m.
in. szczegółowy opis istniejącej infrastruktury. W ostatnich miesiącach inni wykonawcy bez
problemów montowali swoje urządzenia (w tym służące do automatycznego rozpoznawania
numerów rejestracyjnych) m. in. na istniejącej infrastrukturze MPO. Przystępujący zatem
uzna
ł, iż w ocenie zamawiającego wykonawcy powinni w swoich kalkulacjach brać pod
uwagę taką infrastrukturę.
Jednocześnie wskazał, iż przyjęte przez odwołującego scenariusze oparte są co do zasady
na błędnych założeniach. W załączniku nr 1 do odwołania (str. 5) wskazuje on chociażby na
konieczność wykonania „136 przeglądów rocznie”, tj. „średnio miesięcznie ponad 11”
przeglądów w ramach UPK. Jednak dane wyjściowe użyte w przytoczonej kalkulacji odnoszą
się do innego postępowania (przytoczone już postępowanie nr R/18/20/PO/G/450).
Przyjmując tok rozumowania odwołującego, poprawna kalkulacja dla niniejszego
postępowania powinna wyglądać następująco: 19 PK x 4 przeglądy = 76 przeglądów (tj. ok.
6 przeglądów miesięcznie). Dodał, iż w celu optymalizacji działań przyjęto wykonywanie
więcej niż jednego przeglądu dziennie, zatem realnie realizacja ww. prac zajmie średnio 2-3
dni robocze w skali miesiąca.
Odnosząc się do kwestii zapewnienia części zapasowych przystępujący wskazał, iż
[początek tajemnicy przedsiębiorstwa] w pkt 48 [koniec tajemnicy przedsiębiorstwa]
Przedstawione przez
odwołującego założenia po raz kolejny są zatem nietrafione i
reprezentują wyłącznie punkt widzenia odwołującego, nie mając poparcia w rzeczywistości.
Podobnie,
błędne założenia zdaniem przystępującego prezentuje Kapsch w Ad. 9 Załącznika
nr 1 Odwołania. O ile nie pozostawia wątpliwości fakt, że oferta wykonawcy winna
uwzględniać koszt ubezpieczenia zgodnego z SIWZ, to w wypadku oferty przystępującego
[początek tajemnicy przedsiębiorstwa] w pkt 50 [koniec tajemnicy przedsiębiorstwa]
Przystępujący odniósł się również do zarzutu odwołania, w którym Kapsch zarzuca
zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP w zw. z art. 3 i art. 15 ust. 1 pkt 1)
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1913) (dal
ej „UZNK”) w zw. z art. 7 PZP przez zaniechanie przez zamawiającego

odrzucenia oferty z uwagi na jej to, że rzekomo jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej
konkur
encji, w szczególności przez zaoferowanie sprzedaży usług poniżej kosztów ich
wytworzenia lub świadczenia.
W ocenie
przystępującego, Kapsch po raz kolejny stawia zarzut nie wskazując na konkretne
elementy stanu faktycznego i prawnego sprawy, które miałyby potwierdzać
zmaterializowanie zarzutu
– poprzestaje jedynie na przytoczeniu treści przepisów UZNK i
PZP.
Podkreślenia wymaga, że świetle orzecznictwa Izby, takie sformułowanie zarzutu nie
jest dopuszczalne.
Powołał się na wyrok z dnia 3 sierpnia 2020 r., sygn. akt KIO 1281/20,
wyrok z dnia 4 września 2018 r. sygn. akt KIO 1628/18.
Odwołujący natomiast w treści odwołania (jak i Załącznika nr 1 na co wskazuje Kapsch w pkt
18 o
dwołania) nie wskazał i nie uzasadnił na czym konkretnie miałoby polegać naruszenie
przytoczonych
w zarzucie 3 przepisów UZNK. Ponadto, Odwołujący formułuje swój zarzut
wyłącznie w odniesieniu do rzekomego zaoferowania sprzedaży usług poniżej kosztów ich
wytworzenia lub świadczenia. Tymczasem przedmiotem zamówienia poza usługami są
również roboty budowlane i dostawy. Stąd, również ten zarzut odwołania winien zostać
oddalony.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego warunków udziału w postępowania, to przystępujący
wskazał, iż zgodnie z treścią pkt 1.1.2 części II.A SIWZ osoba dedykowana na stanowisko
Kierownika ds. budowy i przebudowy Punktów Kontrolnych musi legitymować się minimum
dwuletnim doświadczeniem w zakresie:
„Zarządzanie budową, przebudową, w tym instalacją sprzętu, i deinstalacja konstrukcji
nośnych wraz z zainstalowanymi na nich urządzeniami i sprzętem w obrębie pasa
drogowego, w tym:

kontrola i zarządzanie czynnościami budowy, przebudowy i deinstalacji,

planowanie wszystkich czynności budowy, przebudowy i deinstalacji,

organizacja zasobów ludzkich do czynności budowy, przebudowy i deinstalacji,

monitorowanie czasu realizacji budowy, przebudowy i deinstalacji,

zarządzanie zasobami ludzkimi – urlopy, zwolnienia, rekrutacja pracowników,

organizowanie szkoleń, w tym szkoleń BHP,

opracowanie raportów z wykonanych czynności.”
O
soba dedykowana na stanowisko Kierownika ds. utrzymania Punktów Kontrolnych musi się
natomiast legitymować minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie:
„Zarządzanie utrzymaniem konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi na nich
urządzeniami i sprzętem funkcjonującymi w obrębie pasa drogowego, w tym:

kontrola i zarządzanie czynnościami utrzymania,

planowanie wszystkich czynności utrzymaniowych,

prognozowanie i analiza czynności utrzymaniowych,


organizacja zasobów ludzkich do czynności utrzymaniowych,

kontrola dyscypliny i standardów czynności utrzymaniowych,

monitorowanie poziomu świadczonych usług,

zarządzanie zasobami ludzkimi – urlopy, zwolnienia, rekrutacja pracowników,

organizowanie szkoleń, w tym szkoleń BHP,

opracowanie raportów z wykonanych czynności.”
W celu wykazania spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, przystępujący
po
wołał się na zasoby udostępnione przez podmiot trzeci – Tioman.
W ramach potencjału kadrowego Tioman udostępnił przystępującemu Pana J. U. do
pełnienia funkcji Kierownika ds. budowy i przebudowy Punktów Kontrolnych oraz Kierownika
ds. utrzymania Punktów Kontrolnych.
Na potrzeby wykazania doświadczenia Pana J. U. w zakresie zgodnym z wymogami SIWZ,
Vitronic wskazał umowę zawartą przez konsorcjum wykonawców TIOMAN oraz Erplast sp. z
o.o. (dalej jako: „Erplast”) z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Bydgoszczy na “Dostawę i dostawę z montażem oznakowania pionowego na sieci dróg
kra
jowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Bydgoszczy w latach 2018-
2021” realizowaną od 18 września 2018 r. (dalej jako: „Projekt
referencyjny nr 1”).
Dodatkowo,
przystępujący wskazał również umowę zawartą ze Strabag sp. z.o.o. na
“Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na
odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy): Część nr 1: na
odcinku węzeł "Lubelska" ( bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do
ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km oraz Część nr 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok.
km 27+900 dług. 8,700km” realizowaną od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. (dalej
jako: „Projekt referencyjny nr 2”).
W pierwszej kolejności odwołujący wskazał, że Projekt referencyjny nr 1 jest realizowany
przez Tioman w konsorcjum z wykonawcą Erplast, natomiast Vitronic nie wykazał, że
wykonawca Tioman faktycznie i realnie uczestniczył w wykonaniu tej umowy.
Ponadto, w ocenie
odwołującego, o niewielkim zaangażowaniu Tioman w realizację Projektu
referencyjnego nr 1 ma świadczyć wartość zrealizowanych na tym Projekcie zadań, która
zgodnie z referencją z dnia 5 listopada 2020 r. wystawioną przez GDDKiA Oddział w
Bydgoszczy wynosiła 2 443 282,50 zł brutto, podczas gdy łączne wynagrodzenie
przewidziane dla tego konsorcjum miało wynieść 12 294 489, 60 zł brutto.
Fakt, że Tioman realizował Projekt referencyjny nr 1 w konsorcjum, powinien zdaniem
odwołującego wzbudzić wątpliwości zamawiającego i skutkować wezwaniem Vitronic do
udzielenia wyjaśnień.

Przystępujący zauważył, że referencje z dnia 5 listopada 2020 r. zostały wystawione dla
Tioman, a nie dla całego konsorcjum. Zamawiający wyróżnił w nich jedynie tego wykonawcę,
wskazując jednocześnie wartość zrealizowanych przez niego zadań. Z treści referencji
wynika również zakres prac wykonanych przez Tioman, bowiem zamawiający potwierdził
wprost, że dostawy i dostawy z montażem zostały zrealizowane zgodnie z wymogami
określonymi w materiałach przetargowych – szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i zaleceniami zamawiającego. Nie ma zatem podstaw, by stwierdzić, że
z
amawiający powinien powziąć jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie.
Niemniej jednak, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Vitronic wskazał, że
konsorcjanci Tioman i Erplast dokonali między sobą podziału terytorialnego w zakresie
realizacji Projektu referencyjnego nr 1.
W wyniku tego podziału, Erplast realizował zamówienie na obszarze RDK Bydgoszcz, RDK
Nakło oraz RDK Inowrocław, natomiast TIOMAN realizował zamówienie na obszarze RDK
Toruń, RDK Włocławek oraz RDK Świecie.
Tym samym, każdy z konsorcjantów realizował pełen zakres prac przewidzianych dla tego
zamówienia, tyle że na innych obszarach.
Jako dowód powołał - Dowód nr 20: Umowa konsorcjum z dnia 15 maja 2018 r. (w
szczególności § 1 ust. 2 umowy);
Kierownikiem Robót ze strony Tioman, sprawującym nadzór nad wszystkimi obszarami
przydzielonymi temu wykonawcy jest od dnia 18 września 2018 r. (zgodnie z informacją z
Wykazu osób) Pan J. U., który faktycznie i realnie uczestniczy w realizacji Projektu.
Jako dowód powołał - Dowód nr 21: Aneks nr 1 z dnia 18 września 2018 r. do umowy nr
2034.2018.Z-1.D-3.2413.3.2018.24 z dnia 27 lipca 2018 r.; oraz Dow
ód nr 22: Protokoły
odbioru i protokoły konieczności dla Rejonu Toruń, Włocławek oraz Świecie;
Odnosząc się natomiast do wartości zadań zrealizowanych przez Tioman do dnia
wystawienia referencji, tj. do
dnia 5 listopada 2020 r., przystępujący wskazał, że przywołane
przez
odwołującego wynagrodzenie w wysokości 12 294 489,60 zł brutto stanowi
wynagrodzenie maksymalne. Wykonawcy realizują przedmiot umowy na podstawie zleceń
każdorazowo wystawianych przez zamawiającego. Zgodnie z umową, zamawiający
wyznacza bu
dżet na każdy kolejny rok realizacji umowy, natomiast wynagrodzenie
uzyskiwane przez wykonawców stanowi iloczyn ilości wykonanych dostaw lub dostaw z
montażem i cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym Konsorcjum.
Jako dowód powołał - Dowód nr 23: Umowa nr 2034.2018.Z-1.D-3.2413.3.2018.24 z dnia 27
lipca 2018 r.;
Tym samym, wartość zadań zrealizowanych przez Tioman do dnia wystawienia referencji z
całą pewnością nie stanowi dowodu na zaangażowanie tego wykonawcy w realizację
Projektu referencyj
nego nr 1 w ramach konsorcjum. Świadczy jedynie o stopniu

wykorzystania przez zamawiającego budżetu przewidzianego dla realizacji całej umowy.
Biorąc natomiast pod uwagę fakt, że członkowie konsorcjum podzielili przedmiot zamówienia
na obszary, wynagrodzen
ie uzyskane przez Tioman stanowi około 40% maksymalnego
wynagrodzenia dla tego wykonawcy.
Po drugie, o
dwołujący wskazał, że skoro zgodnie z Wykazem osób złożonym przez Vitronic,
Pan J. U.
uczestniczył jednocześnie w realizacji Projektu referencyjnego nr 1 oraz Projektu
referencyjnego nr 2 to nie mógł skutecznie nabyć doświadczenia w obu projektach.
Ponadto, o
dwołujący poddał w wątpliwość możliwość zaangażowania Pana J. U. w realizację
Zamówienia w razie jego uzyskania przez Vitronic, skoro Projekt referencyjny nr 1 jest nadal
wykonywany. Przede wszystkim
przystępujący podkreślił, że z przepisów PZP, ani z
orzecznictwa KIO nie wynika, aby zdobywanie doświadczenia na kilku projektach
jednocześnie było niemożliwe lub nieskuteczne. Wręcz przeciwnie, jest to powszechna
praktyka, m.in. przy funkcjach, które wymagają głównie nadzoru i zarządzania, takich jak na
przykład kierownik budowy. Co istotne, zamawiający nie wykluczył takiej możliwości w SIWZ.
Zakaz taki nie wynika również z wyroku KIO, na który powołuje się Odwołujący, tj. wyroku z
dnia 23 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO 1675/10, 1676/10. W tym orzeczeniu, Izba stwierdziła
jedynie, że nie można sumować czasu doświadczenia zdobytego podczas udziału w dwóch
projektach jednocześnie. Oznacza to, że zarzut odwołującego i powołany wyrok byłyby
aktualne, gdyby Vitronic zsumował czas zdobywania doświadczenia przez Pana J. U. na obu
Projektach referencyjnych, aby łącznie uzyskać dwa lata doświadczenia.
Jednak w zaistniałym stanie faktyczny taka sytuacja nie miała miejsca, bowiem Pan J. U.
legitymuje się wymaganym dwuletnim doświadczeniem zdobytym na Projekcie
referencyjnym nr 1. Projekt referencyjny nr 2 został wskazany jedynie dodatkowo.
Odwołujący celowo powołał się na powyższy wyrok, cytując pojedynczy, wyciągnięty z
kontekstu fragment, mając jednocześnie świadomość, że sens wyroku jest zupełnie inny.
Być może taki zabieg ma na celu wywołanie mylnego wrażenia, iż praktyka orzecznicza nie
dopuszcza możliwości nabywania doświadczenia w dwóch projektach jednocześnie.
Z
awarte w Wykazie osób sformułowanie „Projekty realizowane […] w tym m.in. dla” wskazuje
jedynie na to, że Pan J. U. zrealizował w przeszłości więcej projektów, niż dwa projekty
opisane w wykazie. Nie ma to nat
omiast żadnego wpływu na kwestię spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, ani tym bardziej, na realne zaangażowanie Pana J. U. w realizację
z
amówienia, w razie jego uzyskania przez wykonawcę.
Przepis art. 22d ust. 2 PZP stanowi uprawnienie z
amawiającego, a jak wskazuje się w
orzecznictwie, „samo zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze nie
powoduje automatycznie utraty zdolności do realizacji danego zamówienia przez wykonawcę
i z automatu nie świadczy o możliwości wystąpienia negatywnego wpływu na realizację
postępowania będącego przedmiotem oceny. Istotnym z punktu widzenia analizowanego

przepisu jest bowiem wykazanie czy owo zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia
gospodarcze może wywołać negatywny wpływ na realizację tego zamówienia publicznego.
Pomiędzy wykorzystaniem potencjału wykonawcy do realizacji innych przedsięwzięć
gospodarczych, a drugą z przesłanek, dotyczącą możliwości wystąpienia zagrożenia
należytego wykonania umowy, winien występować adekwatny związek przyczynowy, który
należy wykazać.” Tak Izba w wyroku z dnia 1 lutego 2021 r. sygn. akt KIO3495/21 oraz w
wyroku z dnia 22 stycznia 2021 r. sygn. akt KIO 3499/20 i z 11 lutego 2020 r. sygn. akt KIO
148/20.
88.
Odwołujący natomiast w żaden sposób nie wykazał, że zaangażowanie Pana J. U. w
realizację Zamówienia jest fikcyjne. Zarzut opiera się jedynie na tym, że w trakcie trwania
p
ostępowania, Pan J. U. realizuje inny projekt.
Kierując się logiką przedstawioną przez odwołującego, należałoby uznać, że każdy
wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinien
uprzednio zawiesić lub zakończyć aktualnie realizowane projekty. Takie rozumowanie jest
oczywiście bezzasadne.
Tym samym, fakt zaangażowania Pana J. U. w Projekt referencyjny nr 1 w trakcie trwania
p
ostępowania słusznie nie wzbudził wątpliwości zamawiającego co do ewentualnego
ne
gatywnego wpływu na realizację zamówienia.

91.
Niemniej jednak, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, przystępujący załączył
oświadczenia podmiotu trzeciego Tioman oraz Pana J. U., z których jednoznacznie wynika,
że w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy Vitronic, Tioman skieruje Pana J. U. do
bezpośredniego udziału w realizacji zamówienia w zakresie określonym w zobowiązaniu do
udostępnienia zasobów oraz, że udział w realizacji zamówienia przez Pana J. U. ma
charakter priorytetowy wobec innych projektów realizowanych przez Tioman, co oznacza, że
w przypadku kolizji Pan J. U. zostanie skierowany do realizacji z
amówienia. Zarówno
Tioman, jak i Pan J. U.
, potwierdzili, że w przypadku, gdyby wystąpiła konieczność
jednoczesnego udziału Pana J. U. w realizacji zamówienia oraz innych projektów
prowadzonych prz
ez Tioman, do realizacji tych projektów zostaną skierowani pozostali
kierownicy pozostający w zasobach kadrowych Tioman.
Jako dowody powołał -Dowód nr 24: Oświadczenie Tioman z dnia 21 kwietnia 2021 r.; oraz
Oświadczenie Pana J. U. z dnia 21 kwietnia 2021r.;
W dalszej kolejności odwołujący podnosi, że Pan J. U. nie nabył w ramach Projektu
referencyjnego nr 1 doświadczenia wystarczającego dla spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, gdyż nie zarządzał przebudową, w tym deinstalacją konstrukcji nośnych, jak
również nie realizował prac związanych z „utrzymaniem / zarządzania utrzymaniem
konstrukcji wsporczych”.

Odwołujący opiera swoje domniemanie jedynie na ogólnym zarysie prac opisanym we
fragmencie OPZ. W rzeczywistości jednak, Projekt referencyjny nr 1 obejmował dużo
szers
zy zakres, niż próbuje wywieść odwołujący, m.in. przebudowę, w tym deinstalację
konstrukcji nośnych wraz z zainstalowanymi na nich urządzeniami i sprzętem w obrębie pasa
drogowego oraz utrzymanie konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi na nich
urządzeniami i sprzętem funkcjonującymi w obrębie pasa drogowego.
Na dowód powyższego, przystępujący załączył poświadczenie podpisane przez Dyrektora
Oddziału w Bydgoszczy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który był
zamawiającym w Projekcie referencyjnym nr 1. Z oświadczenia tego wynika wprost, że w
ramach realizacji Projektu referencyjnego nr 1 Tioman realizował prace „związane z
zarządzaniem budową, przebudową, w tym instalacją sprzętu i deinstalacją konstrukcji
nośnych wraz z zainstalowanymi na nich urządzeniami i sprzętem w obrębie pasa
drogowego oraz zarządzaniem utrzymaniem konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi
na nich urządzeniami i sprzętem funkcjonującymi w obrębie pasa drogowego”.
Dowód nr 25: Poświadczenie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2021 r.;
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, jako podmiot na
rzecz którego prace zostały zrealizowane, posiada kompletną i szczegółową wiedzę na
temat Projektu referencyjnego nr 1 i
jest urzędem administracji rządowej, co oznacza, że nie
ma jakichkolwiek podstaw by podważyć wiarygodność treści referencji czy też
poświadczenia z dnia 11 maja 2021 r. Podmiot ten nie mógłby poświadczyć nieprawdy.
Niemniej jednak, c
hoć poświadczenie zamawiającego wydaje się rozstrzygające w tym
zakresie, przystępujący w dalszej części niniejszego pisma wskaże przykładowe prace
zrealizowane przez Tioman w ramach Projektu referencyjnego nr 1 w zakresie przebudowy i
utrzymania oraz prze
dstawi na tę okoliczność dowody, w tym zlecenia oraz protokoły odbioru
zleconych prac.
Powołał definicję przebudowy z art. 3 pkt 7a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(dalej jako: „Prawo budowlane”).
Realizowane w ramach Projektu referencyjnego nr 1 prace w zakresie przebudowy
obejmowały m.in. przestawienie istniejącego oznakowania.
Dowód nr 26: Aneks nr 4 z dnia 19 lutego 2020 r. do umowy nr 2034.2018.Z-1.D-
3.2413.3.2018.24 z dnia 27 lipca 2018 r. (Kosztorys);
Przystępujący wyjaśnił, że przestawienie istniejącego oznakowania jest równoznaczne z
czynnościami polegającymi na demontażu konstrukcji nośnej oznakowania, utylizacji
fundamentów oraz fundamentowaniu (wbudowaniu) istniejących konstrukcji w innym
miejscu, wskazanym przez zamawiającego. Tym samym, ww. roboty budowlane stanowią
przebudowę w rozumieniu art. 3 pkt 7a) Prawa budowlanego.

Z
godnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, do przebudowy należy zaliczyć zmianę
miejsca posadowienia obiektów budowlanych, jakimi niewątpliwie są konstrukcje pod znaki
drogowe (patrz wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 czerwca 2020 r. sygn. akt II SA/Gl 344/20 i
WSA w Opolu z 30 października 2019 r. syn akt II SA/Op 348/18, WSA w Bydgoszczy z 16
stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Bd 756/17.
Tioman wyko
nywał takie zlecenia między innymi w Rejonie Świecie oraz w Rejonie
Włocławek. Jako przykład, Wykonawca wskazuje zlecenie nr 235/2018, zgodnie z którym
Tioman miał przestawić 11 sztuk istniejącego oznakowania (poz. nr 7 zlecenia) w Rejonie
Świecie. Ze zlecenia tego wynika również konieczność demontażu (czyli deinstalacji) 9 sztuk
istniejącego oznakowania (poz. 8 Zamówienia).
Dowód nr 27: Zlecenie nr 235/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.; Informacja o zakończeniu
realizacji zlecenia 235/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.;
Ze zlecenia nr 232/2018 wynika, że Tioman miał przestawić 50 sztuk istniejącego
oznakowania (poz. nr 7 zlecenia) w Rejonie Świecie oraz zdemontować 68 sztuk
istniejącego oznakowania (poz. nr 8 zlecenia).
Dowód nr 28: Zlecenie nr 232/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.;
Z kolei zlecenie nr 341/2018 obejmowało przestawienie trzech sztuk istniejącego
oznakowania (poz. nr 108 Formularza ofertowego załączonego do zlecenia nr 341/2018)
oraz demontaż dwóch sztuk istniejącego oznakowania (poz. nr 108 Formularza ofertowego
załączonego do zlecenia nr 341/2018).
Dowód nr 29: Zlecenie nr 341/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.; Protokół odbioru dostawy z
mont
ażem z dnia 6 grudnia 2018 r.;
Natomiast zgodnie ze zleceniem nr 83, w Rejonie Włocławek Tioman miał przestawić dwie
sztuki istniejącego oznakowania na słupkach (poz. nr 108 zlecenia) i zdemontować dwa inne
oznakowania (poz. nr 105 zlecenia).
Przystępujący podkreślił, że w ramach realizacji zlecenia nr 83, Tioman wykonał również
prace polegające na całkowitej przebudowie przejścia dla pieszych w m. Pikutkowo (poz. nr
60). Prace polegały na deinstalacji tradycyjnych znaków drogowych stojących na słupkach,
przygotowaniu fundamentów, montażu wysięgnika pod ruchem z ręcznym kierowaniem
ruchem i przeniesieniu
oznakowania nad jezdnię na konstrukcję wysięgnika. W załączeniu
Wykonawca przedstawia zlecenie nr 83, zdjęcie przejścia dla pieszych i protokół odbioru
końcowego.
Dowód nr 30: Zlecenie nr 83 z dnia 29 sierpnia 2018 r.; Protokół odbioru końcowego z dnia 2
października 2018 r.; Zdjęcie przejścia dla pieszych w m. Pikutkowo po przebudowie; Projekt
przebudowy przejścia dla pieszych w m. Pikutkowo;
Podobny zakres prac Tioman wykonał również w ramach zlecenia nr 287/2018, które
polegało m.in. na kompleksowej przebudowie oznakowania przejścia dla pieszych w m.

Kowalewo. Zlecenie także wymagało montażu wysięgnika nad jezdnią (poz. nr 60
Formularza ofertowego załączonego do zlecenia).
Dowód nr 31: Zlecenie nr 287/2018; Protokół odbioru dostawy z montażem z dnia 28
listopada 2018 r.;
Przystępujący wskazał, że realizował prace polegające na przebudowie oznakowania
również w miejscach kolizji drogowych. Prace te obejmowały m.in. usuwanie zniszczonych
elementów bezpieczeństwa drogowego, usuwanie fundamentów, przebudowę konstrukcji
wsporczych oraz ich wbudowanie (fundamentowanie) w tym samym miejscu lub w innym
miejscu wskazanym przez zamawiającego. Finalnie wykonawca instalował na już
przebudowanych konstrukcjach odpowiednie elementy bezpieczeństwa drogowego, a w
prz
ypadku urządzeń ledowych i elektrycznych, dokonywał dodatkowych przewiertów
specjalistycznym sprzętem i instalacji aktywnego oznakowania.
Przykładowo, w ramach zlecenia nr 60 z dnia 2 kwietnia 2019 r., Tioman wykonał
przebudowę oznakowania w Rejonie Włocławek w ramach siedmiu szkód wskazanych w
zleceniu (szkody nr 70,71,82,95,79,73,91 opisane w kosztorysie załączonym do zlecenia).
Przebudowa obejmowała wszystkie elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Jednocześnie, w ramach przebudowy konstrukcji oznakowania, nie zostały zmienione
parametry techniczne, które częściowo określa Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów
drogowych .
Dowód nr 32: Zlecenie nr 60 z dnia 2 kwietnia 2019 r. wraz z kosztorysem i dokumentacją
zdjęciową; Protokół odbioru dostawy z montażem z dnia 9 maja 2019 r.;
Na marginesie przystępujący zauważył, że w ramach tego zlecenia, Tioman przestawił
również istniejące oznakowanie na słupkach (poz. nr 2.6 kosztorysu załączonego do
zlecenia), co jak zostało wyjaśnione powyżej, stanowi przebudowę.
Prace polegające na przebudowie oznakowania w miejscu kolizji drogowej zostały wykonane
także w ramach zlecenia nr 110 z dnia 27 maja 2019 r. (szkody nr 150,162, 155,142,144
opisane w kosztorysie załączonym do zlecenia).
Dowód nr 33: Zlecenie nr 110 z dnia 27 maja 2019 r. wraz z kosztorysem i dokumentacją
zdjęciową; Protokół odbioru dostawy z montażem z dnia 27 czerwca 2019 r.;
Tioman zrealizował podobne prace w ramach zlecenia nr 138 z dnia 7 sierpnia 2020 r.
(szkoda nr 264 opisana w koszto
rysie załączonym do zlecenia).
Dowód nr 34: Zlecenie nr 138 z dnia 7 sierpnia 2020 r. wraz z kosztorysem; Protokół odbioru
dostawy z montażem z dnia 25 sierpnia 2020 r.;
Kolejnym przykładem prac obejmujących przebudowę są prace zrealizowane przez Tioman
w ramach zlecenia nr 139/2020 z dnia 7 maja 2020 r., gdzie wykonawca przebudował

gniazda montażowe wraz ze słupkami, zdemontował znaki U6a i zamontował znaki U5a
(poz. nr
11, 13, 15, 17 opisane w kosztorysie załączonym do zlecenia).
Dowód nr 35: Zlecenie nr 139/2020 z dnia 7 maja 2020 r. wraz z kosztorysem; Protokół
odbioru dostawy z montażem z dnia 4 czerwca 2020 r.;
W Protokole konieczności z dnia 29 września 2020 r. stwierdzono konieczność
zainstalowania nowego sterownika do znaku aktywnego oraz wykonania instalacji do
zasilania znaku aktywnego wraz z przewiertem na DK 67 Lipno
– Włocławek. Zrealizowane
w związku z tym prace polegały na przebudowie aktywnej wyspy oznakowanej znakami
ledowymi i zasilanymi solarnie, w tym, na wykonaniu nowych przewiertów pod drogą z
niewielkim przesunięciem wyspy. Ponadto, w ramach tych prac Tioman dokonał demontażu
istniejącego oznakowania, który wymagał jednocześnie deinstalacji konstrukcji (poz. nr 1.3
kosztorysu powykonawczego załączonego do Protokołu).
Dowód nr 36: Protokół konieczności z dnia 29.09.2020 r. wraz z załączonym kosztorysem
powykonawczym;
Wydaje się przystępującemu, że poświadczenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad oraz dokumentacja potwierdzająca wykonanie kilkunastu zleceń obejmujących
przebudowę w ramach Projektu referencyjnego nr 1 dostatecznie potwierdzają fakt, że zarzut
odwołującego jest bezpodstawny. Warto również zauważyć, że na przedstawionych
p
rotokołach odbioru, z różnych rejonów i okresów, Pan J. U. figuruje jako Kierownik Robót.
W dalszej kolejności, przystępujący wskazał, że prace wykonane przez Tioman,
nadzorowane przez Pana J. U., w ramach Projektu referencyjnego nr 1 o
bejmowały również
utrzymanie konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi na nich urządzeniami i sprzętem
funkcjonującymi w obrębie pasa drogowego. Powyższa okoliczność wynika wprost z
poświadczenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z dnia
11 maja 2021 r.
Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku przebudowy,
przystępujący wskazał z
ostrożności, że fakt realizacji prac utrzymaniowych wynika również bezpośrednio z Aneksu
nr 4 z dnia 19 lutego 2020 r. do umowy nr 2034.2018.Z-1.D-3.2413.3.2018.24 z dnia 27 lipca
2018 r. (Kosztorys). W pkt 110 kosztorysu znajdują się prace opisane następująco:
„Ustawienie i utrzymanie sygnalizacji świetlnej 3 - komorowej wahadłowej”. Oczywistym jest,
że prace te wpisują się w „utrzymanie konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi na
nich urządzeniami i sprzętem funkcjonującymi w obrębie pasa drogowego” wskazane w
warunku udziału w postępowaniu.
Ponadto, w ramach utrzymania Tioman przeprowadzał bieżące kontrole i przeglądy
oznakowania, w tym
znaków aktywnych, diagnozował ewentualne uszkodzenia lub
nieprawidłowości i zgłaszał je zamawiającemu. Następnie zamawiający weryfikował wyniki
kontroli i zlecał Tioman odpowiednio - naprawę lub wymianę poszczególnych elementów. Na

dowód Wykonawca załącza korespondencję mailową prowadzoną w tym zakresie pomiędzy
Panem J. U.
a przedstawicielami zamawiającego.
Dowód nr 37: Korespondencja mailowa prowadzona przez Pana J. U. z przedstawicielami
GDDKiA Oddział w Bydgoszczy;
Wiadomość e-mail z dnia 14 lutego 2019 r. z załączonym zestawieniem z przeglądu znaków
aktywnych (stan na dzień 13 lutego 2019 r.);
Jako przykład zleceń prac naprawczych można wskazać zlecenie nr 253/2019 z dnia 10
października 2019 r., w którym zamawiający zlecił naprawę oznakowania pionowego na
drodze krajowej nr 16 oraz zlecenie nr 270/2019 z dnia 24 października 2019 r. w którym
zamawiający zlecił naprawę oznakowania pionowego na drodze krajowej nr 5.
Dowód nr 38: Zlecenie nr 253/2019 z dnia 10 października 2019 r.; Protokół odbioru robót z
dnia 4 listopada 2019 r.; Zlecenie nr 270/2019 z dnia 24 października 2019 r.; Protokół
odbioru robót z dnia 31 października 2019 r.;
R
ealizacja prac w zakresie utrzymania wynika nawet z załączonej do Odwołania
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 7 do Odwołania). Z pkt 9.2 Specyfikacji
„Ceny jednostki obmiarowej” wynika, że Projekt obejmował m.in. roboty pomiarowe i
przygotowawcze, demontaż starego oznakowania oraz przeprowadzenie pomiarów i badań
wymaganych
w specyfikacji technicznej, co w oczywisty sposób wskazuje na prace
utrzymaniowe.
Dodatkowo, na poparcie argumentacji w zakresie doświadczenia TIOMAN oraz Pana J. U.,
przystępujący załączył do niniejszego pisma opinię prawną niezależnego eksperta w
dziedzinie prawa zamówień publicznych, dr hab. Pana P. N., profesora Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opinia dotyczy zarzutów odwołującego w zakresie nabycia
doświadczenia przez TIOMAN w ramach konsorcjum, zaangażowania Pana J. U. w Projekt
referencyjny nr 1 oraz jego doświadczenia w zakresie przebudowy i utrzymania.
Dowód nr 39: Opinia prawna z dnia 26 kwietnia 2021 r.;
Ponadto, o
dwołujący nie sprostał ciężarowi dowodowemu, o którym mowa w art. 534 ust. 1
nPZP. Na poparcie swojej argumentacji o
dwołujący przywołał jedynie fragment dokumentacji
przetargowej dla Projektu referencyjnego nr 1. Wobec tak obszernego i jednoznacznego
materiału
dowodowego
przedstawionego
przez
przystępującego,
argumentacja
odwołującego w powyższym zakresie jest całkowicie chybiona.
Odwołujący zarzucił przystępującemu, że nie wykazał spełnienia warunku udziału w
Postępowaniu w zakresie zdolności finansowej, bowiem w oświadczeniu Commerzbank z
dnia 5 l
istopada 2020 r., który złożył wykonawca, wskazano, że wymagana w SIWZ kwota 12
000 000 zł mieści się „w ramach wolumenu biznesowego”. Zdaniem odwołującego takie
sformułowanie nie potwierdza zdolności finansowej, co ma stanowić podstawę zarzutu.

Po
wyższy zarzut jest bezzasadny. Oświadczenie z Commerzbank zostało wystawione dla
podmiotu trzeciego VITRONIC Dr.Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH z siedzibą w
Wiesbaden (dalej jako: „Vitronic GmbH”) udostępniającego przystępującemu zasoby w
postaci zdolności finansowej.
Na początku oświadczenia wskazano „Powód zapytania: zainteresowanie naszym klientem /
czy dobra [sytuacja] dla 12 000 000,00 zł”. Następnie, bank oświadczył, że „Ocena
kredytowa / wypłacalność
-
Uważamy, że klient jest w dobrej [sytuacji] jeśli chodzi o kwotę, której dotyczy
zapytanie.
-
Kwota, której dotyczy zapytanie, mieści się naszym zdaniem, w ramach wolumenu
biznesowego.”
Przystępujący uznał, że z analizy całości dokumentu jasno wynika zdolność finansowa
Vitronic GmbH w zakresie 12 000 000 zł. Natomiast samo sformułowanie „wolumen
biznesowy” nie oznacza, wbrew twierdzeniom odwołującego, „obrotu” lub „przychodu”, w
szczególności nie wynika to z całości dokumentu. Z samego powodu zapytania wskazanego
we wstępie wynika już, że z całą pewnością nie chodzi o obrót lub przychód. Przystępujący
podkreślił, że oświadczenie zostało wydane przez podmiot zagraniczny, w języku angielskim
i przetłumaczone na język polski, co oznacza, że poszczególne sformułowania można
tłumaczyć różny sposób, natomiast sens i cel oświadczenia jest jasny – Vitronic GmbH
posiada zdolność finansową w wysokości 12 000 000 zł.
Niemniej jednak, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, przystępujący przedłożył
oświadczenie wydane przez Commerzbank w dniu 10 maja 2021 r. wraz z tłumaczeniem na
język polski, w którym bank stwierdza: „W odniesieniu do Raportu Kredytowego z dnia 5
listopada 2020 r., niniejszym potwierdzamy, że zdolność kredytowa VITRONIC Dr.-Ing. Stein
Bildverarbeitungssysteme GmbH Hasengartenstraße 14 D-65189 Wiesbaden wciąż wynosi
12 000 000 zł, tak jak potwierdzono raportem z dnia 5 listopada 2020 r.”
Dowód nr 40: Oświadczenie Commerzbank z dnia 10 maja 2021 r. wraz z tłumaczeniem na
język polski;
W świetle powyższej argumentacji i przedstawionych dowodów, w ocenie przystępującego
należy uznać, że zarzuty nr 4, 5 i 6 również są bezpodstawne.
Nie została spełniona żadna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 PZP,
ponieważ przystępujący nie przedstawił w toku postępowania informacji wprowadzających
zamawiającego w błąd w zakresie zdolności technicznej, zawodowej lub finansowej.
Wszystkie informacje zostały opisane w sposób rzetelny, spójny i znajdują potwierdzenie
zar
ówno w dokumentacji złożonej w postępowaniu, jak i dokumentach załączonych do
niniejszego pisma.

Z powyższych dokumentów wynika jednoznacznie, że Wykonawca spełnia wszystkie
warunki udziału w Postępowaniu. Tym samym, wbrew twierdzeniom odwołującego, nie
zachodzą przesłanki do wezwania Wykonawcy do wyjaśnień na podstawie art. 22a ust. 6
PZP, art. 26 ust. 4 PZP, ani art. 26 ust. 3 PZP.

W dniu 9 czerwca 2021 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o
oddalenie odwołania w całości i zasądzenie kosztów postępowania od odwołującego na jego
rzecz, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W zakresie zarzutów zaniechania
odrzucenia oferty przystępującego jako zawierającej rażąco niską cenę i złożonej w czynie
nieuczciwej konkurencji podniósł, że znaczna część argumentacji odwołującego sprowadza
się do treści ogólnych i oparta jest o przegląd orzecznictwa, zamawiający nie narzucił
jednego wariantu realizacji zamówienia, wyliczenia odwołującego są oparte o jego
doświadczenie i założenia przyjęte na potrzeby innej realizacji, co nie wyklucza
prawidłowości kalkulacji przystępującego. Zamawiający przeprowadził procedurę wyjaśnienia
ceny oferty przystępującego, a Vitronic złożył rzetelne wyjaśnienia z wymaganymi
dowodami, które są spójne, wykazują elementy i składniki składające się na koszt
zamówienia, które umożliwiły przystępującemu zaoferowanie korzystnej ceny. W zakresie
zarzutów dotyczących doświadczenia p. J. U., to podniósł, że przystępujący powołuje się
jedynie na tę część doświadczenia, którą nabył p. Ubecki jako osoba skierowana przez
jednego z członków konsorcjum czyli Tioman. Tioman wykazał zaangażowanie w realizację
zamówienia na poziomie ok. 20%, co w ocenie zamawiającego pozwala na uznanie, że
wykazał realny udział w wykonaniu deklarowanej części zamówienia, a odwołujący nie
wykazał tezy przeciwnej. Nie jest zakazane jednoczesne świadczenie usług na kilku
kontraktach zwłaszcza, że w różnych okresach różne jest zaangażowanie danej osoby
wykonującej określone funkcje. Zamawiający dopuszczał wykazanie się doświadczeniem w
budowie lub przebudowie, dla zamawiającego wykazanie doświadczenia w budowie było
wystarczające. Zarówno budowa jak i przebudowa to doświadczenia tożsame dotyczące
robót budowlanych. Budowa to postawienie nowej substancji budowlanej, a przebudowa to
zmiana parametrów technicznych, układu funkcjonalnego, z zachowaniem parametrów
charakterystycznych
. Zamawiający zastosował również interpretację na korzyść wykonawcy.
Zamawiający nie został zatem wprowadzony w błąd, a p. U. spełnia wymagania
zamawiającego. Co do kwestii zdolności finansowej zamawiający uznał, że przedstawiony
mu
dokument dotyczy zdolności kredytowej i w tym celu został wydany oraz potwierdza
istnienie tej zdolności na poziomie 12 mln.

W dniu 23 czerwca 2021 r. odwołujący złożył dodatkowe stanowisko procesowe odnoszące
się do stanowisk zamawiającego i przystępującego, w którym podtrzymał zarzuty dotyczące

zaniechania odrzucenia oferty Vitronic jako zawierającej rażąco niską cenę i stanowiącej
czyn nieuczciwej konkurencji
– w szczególności rozwijając argumentację dotyczącą
rażącego zaniżenia kosztów utrzymania punktów kontrolnych oraz zarzut dotyczący
wadliwego wyboru tej oferty, zarzuty dotyczące zaniechania wykluczenia przystępującego
jako tego, który nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu i wprowadził
zamawiającego w błąd, co spełniania warunku udziału, co najmniej nieumyślnie, o ile nie
celowo i świadomie w ten sposób, iż skonkretyzował, że p. U. nie zarządzał przebudową
konstrukcji nośnych, ani nie zarządzał utrzymaniem w okresie 24 miesięcy i utrzymanie to
nie obejmowało co najmniej usług monitorowania, prognozowania i raportowania. Podtrzymał
zarzut zaniechania wezwania do uzupełniania dokumentów, zrezygnował natomiast z
zarzutu dotyczącego zaniechania wykluczenia przystępującego z powodu nie wykazania
zdolności finansowej.

Sygn. akt KIO 1091/21
W dniu 9 kwietnia 2021 r. odwołanie wniósł wykonawca Vitronic Machinę Vision Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, Pl. Wolności
6/7. Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 18 grudnia 2020 r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego
w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia
odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 9 kwietnia 2021 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
a. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty
złożonej przez wykonawcę KAPSCH Telematic Services sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822
Warszawa (dalej jako: „KAPSCH”), pomimo tego, że oferta KAPSCH jest niezgodna z treścią
SIWZ obowiązującej w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca ten w kryterium
„SKUTECZNOŚĆ ODCZYTU ANPR” zaoferował wartość procentową skuteczności
prawidłowości odczytu ANPR równą 98,00000000001%, w kryterium „SKUTECZNOŚĆ
OKREŚLENIA KATEGORII POJAZDU” wartość procentową skuteczności prawidłowości
określenia kategorii pojazdu równą 98,00000000001%, a w kryterium „CZAS REALIZACJI
IRPK” zaoferował termin realizacji Instrukcji z Realizacji Punktu Kontrolnego (IRPK) 15.8571
tygodni, podczas gdy
zgodnie z pkt. 5.2 Formularza Ofertowego (dalej jako: „Formularz
Ofertowy") w kryterium skuteczności odczytu ANPR należało podać „deklarowaną pełna
wartość procentową”, zgodnie z pkt 5.3 Formularza Ofertowego w kryterium określenia
skuteczności określenia kategorii pojazdu należało wpisać „deklarowaną wartość
procentową“ oraz zgodnie z pkt 5.4 Formularza Ofertowego w kryterium czasu realizacji
IRPK należało wpisać „deklarowany termin w tygodniach”
ewentualnie

b. art. 91 ust. 1 i 2 ustawy przez
przyznanie KAPSCH maksymalnej liczby punktów w
kryteriach „SKUTECZNOŚĆ ODCZYTU ANPR”, „SKUTECZNOŚĆ OKREŚLENIA
KATEGORII POJAZDU” oraz „CZAS REALIZACJI IRPK”, pomimo tego, że wykonawca ten
zaoferował w kryterium „SKUTECZNOŚĆ ODCZYTU ANPR" wartość 98,00000000001 %, w
kryterium
„SKUTECZNOŚĆ
OKREŚLENIA
KATEGORII
POJAZDU”
wartość
98,00000000001 %, a w kryteriu
m „CZAS REALIZACJI IRPK” termin 15.8571 tygodni,
podczas gdy zgodnie z pkt 5.2, 5.3 i 5.4 Formularza Ofertowego oraz ust. 8.2, ust. 8.3 i 8.4
cz. II lit. B SIWZ wykonawcy w powyższych kryteriach zobowiązani byli wskazać konkretne,
dokładne i realne wartości, co powinno skutkować przyznaniem KAPSCH 0 punktów w
ramach ww. kryteriów oceny ofert;
c. art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy w zw. z art. 3 ust. 1 i 2 w zw. z art.
10 ust. 1 w zw z art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (dalej jako: „UZNK”) przez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej
przez wykonawcę KAPSCH pomimo tego, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji w zakresie, w jakim wykonawca KAPSCH zaniechał podania konkretnych,
dokładnych i weryfikowalnych wartości w ramach kryteriów „SKUTECZNOŚĆ ODCZYTU
ANPR“, „SKUTECZNOŚĆ OKREŚLENIA KATEGORII POJAZDU" oraz „CZAS REALIZACJI
IRPK", co powoduje, że podstawowe parametry usług i towarów oferowanych przez
KAPSCH oraz deklarowany termin realizacji za
mówienia nie są znane, podczas gdy zgodnie
z pkt 5.2, 5.3 i 5.4 Formularza Ofertowego oraz ust. 8.2, ust 8.3 i 8.4 cz. N lit. B SIWZ oraz
wskazanymi powyżej przepisami UZNK wykonawcy we wskazanych kryteriach zobowiązani
byli wskazać konkretne wartości, będące istotnymi cechami oferowanych towarów oraz usług
oraz jednoznacznie wskazać czas realizacji IRPK.
Wniósł uwzględnienie odwołania w całości, jak również nakazanie zamawiającemu:
a.
unieważnienie czynności badania i oceny ofert w postępowaniu w zakresie oferty
złożonej przez KAPSCH,
b.
o
drzucenie oferty KAPSCH ewentualnie przyznanie KAPSCH 0 punktów w kryteriach
oceny ofert „SKUTECZNOŚĆ ODCZYTU ANPR", „SKUTECZNOŚĆ OKREŚLENIA
KATEGORII POJAZDU" oraz „CZAS REALIZACJI IRPK'\
c.
ponowny wybór oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.
Ponadto o:
a.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów na okoliczności wskazane w treści
odwołania,
b.
zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego zwrotu kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów doradztwa prawnego, według norm przepisanych i zgodnie z
fakturą przedstawioną przez odwołującego na rozprawie.

Odwołujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy. Odwołujący jest wykonawcą,
który złożył ofertę w postępowaniu, która zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert w dniu
29 marca 2021 r. została uznana za najkorzystniejszą, czego dalszą konsekwencją winno
b
yć udzielenie przedmiotowego zamówienia odwołującemu.
W
postępowaniu zamawiający zastosował wskazaną w art. 24aa ustawy tzw. procedurę
odwróconą, zgodnie z którą w pierwszej kolejności dokonał oceny ofert, a następnie
wyłącznie w odniesieniu do oferty odwołującego zbadał czy wykonawca ten nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Powołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 września 2019 roku, sygn. KIO 1669/19, KIO
1679/19, KIO 1682/19. Skuteczne zakwestionowanie przez któregokolwiek wykonawcę
wyboru jako najkorzystniejszej oferty
odwołującego prowadzić będzie mogło do wyboru
kolejnej oferty w rankingu. Późniejsze, hipotetyczne zaskarżenie takiego rozstrzygnięcia Izby
do Sądu Okręgowego w Warszawie, nie powstrzymałoby zamawiającego przed wyborem
kolejnej w rankingu oferty - w tym wypadku ofer
ty KAPSCH, której to czynności odwołujący
nie mógłby odrębnie zakwestionować. Oferta ta zaś w ocenie odwołującego budzi
uzasadnione wątpliwości już na obecnym etapie z uwagi na okoliczności podnoszone w
niniejszym odwołaniu. Odwołujący kierując się zasadą koncentracji środków ochrony prawnej
podnosi te zarzuty, których sformułowanie jest możliwe już na obecnym etapie, w pierwszym
możliwym terminie.
Wobec powyższego stwierdził, że jego interes w niniejszej sprawie ma charakter ewentualny,
tj. zmaterializuje się o ile wybór jego oferty w postępowaniu jako najkorzystniejszej zostanie
zakwestionowany przez pozostałych wykonawców. Nadto, fundamentalne zasady prawa
zamówień publicznych, w tym w szczególności zasada równego traktowania wykonawców,
nakazują, aby w takim przypadku nie tylko wykonawcy niżej sklasyfikowani w rankingu ofert
mieli prawo do zaskarżenia oferty odwołującego, lecz także, aby odwołujący miał prawo
kwestionować pozostałe oferty - co w kontekście stawianych zarzutów może nastąpić jedynie
w drodze niniejszego odwo
łania. Tylko zaś w taki sposób odwołujący będzie w stanie bronić
swojego interesu w uzyskaniu danego zamówienia, o którym mowa w art. 505 ust. 1 nustawy
i art. 1 ust. 3 Dyrektywy 89/665/EWG zmienionej Dyrektywą 2007/66/W, który należy
rozumieć szeroko, jako obejmujący również sytuacje, które mogą prowadzić do
unieważnienia danego postępowania i ewentualnego wszczęcia nowego. Oznacza to, że
interesu w danym zamówieniu nie można ograniczać wyłącznie do interesu w danym
postępowaniu, co podkreśla w orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w
tym w sprawie C-131/16 i wskazanych w nim wyrokach.
Odwołujący w niniejszym odwołaniu kwestionuje wyłącznie ofertę wykonawcy
sklasyfikowanego na drugim miejscu w rankingu ofert, tj. ofertę KAPSCH. Jak bowiem

zaznaczono, w niniejszym
postępowaniu zamawiający stosuje tzw. „procedurę odwróconą”.
Tym samym zarówno wykonawca KAPSCH jak i pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty w
postępowaniu (za wyjątkiem odwołującego) nie podlegali badaniu z punktu widzenia
s
pełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. W
konsekwencji, to że oferty tych wykonawców nie są kwestionowane w ramach niniejszego
odwołania nie zamyka odwołującemu drogi do wykluczenia tych wykonawców na dalszym
etapie pos
tępowania.
Odwołujący przestawił informacje z otwarcia ofert, przy czym w zakresie spornym podał:
2.KAPSCH TELEMATIC SERVICES Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, cena

62
759 381,01 zł, Skuteczność prawidłowości odczytu ANPR równa 98,00000000001% od
daty podpisania Umowy,
Skuteczność prawidłowości określenia kategorii pojazdu równa
98,00000000001% oraz liczba możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów równa 15
od daty podpisania Umowy, Termin realizacji instrukcji z Realizacji Punktu Kontrolnego
(IRPK): 15,8571 tygodni od daty jej wydania przez
zamawiającego.
1.VI
TRONIC MACHINĘ VISION POLSKA Sp. z o.o., ul. Piać Wolności 6- 7, 47-220
Kędzierzyn-Koźle, cena - 41 457 482,10 zł, Skuteczność prawidłowości odczytu ANPR
równa 99 % od daty podpisania Umowy, Skuteczność prawidłowości określenia kategorii
pojazdu równa 98,01 % oraz liczba możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów równa
15 od daty podpisania Umowy, Termin realizacji Instrukcji z Realizacji Punktu Kontrolnego
(IRPK): 15 tygodni od daty jej wydania przez
zamawiającego.
Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert z
amawiający, w dniu 30 marca 2021 r.,
poinformował, że oferta złożona przez odwołującego została uznana za najkorzystniejszą w
postępowaniu. Vitronic Machinę Vision Polska w kryterium skuteczność odczytu ANPR
otrzymał 40 pkt, w kryterium skuteczność określenia kategorii pojazdu 20 pkt a w kryterium
czas realizacji IRPK 10 pkt., K
apsch otrzymał taką sama punktację.
Zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem Formularza Ofertowego pkt. 5.2, 5.3 i 5.4,
wykonawcy mieli złożyć w Formularzu następujące oświadczenie:
„5.2 w zakresie kryterium „SKUTECZNOŚĆ ODCZYTU ANPR" oświadczam, że Wykonawca,
którego reprezentuje deklaruje wartość procentową skuteczności prawidłowości odczytu
ANPR równą % (należy wpisać deklarowaną pełna wartość procentową) od daty
podpisania Umowy."
5.3. w zakresie kryterium „SKUTECZNOŚĆ OKREŚLENIA KATEGORII POJAZDU"
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuje deklaruje wartość procentową
skuteczności prawidłowości określenia kategorii pojazdu równą % (należy wpisać
deklarowaną wartość procentową) oraz liczbę możliwych do zidentyfikowania kategorii
po
jazdów równą (należy wpisać wartość liczbową) od daty podpisania Umowy.

„5.4. w zakresie kryterium „CZAS REALIZACJI IRPK" oświadczam, że Wykonawca, którego
reprezentuje deklaruje następujący termin realizacji Instrukcji z Realizacji Punktu
Kontrolnego (IRPK):
tygodni (należy wpisać deklarowaną termin w tygodniach) od daty jej
wydania przez
zamawiającego."
Ponadto, w części II lit. B ust. 8.2 SIWZ Zamawiający wskazał, że „zaproponowana w ofercie
wartość procentowa skuteczności odczytu ANPR będzie obowiązywała w ramach realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie spełnienia wymaganego poziomu skuteczności prawidłowego
odczytu ANPR”.
Z
godnie z częścią II lit. B ust. 8.3 SIWZ „zaproponowana w ofercie wartość procentowa
skuteczności określenia kategorii pojazdu oraz liczby możliwych do zidentyfikowania
kategorii pojazdów będzie obowiązywała w ramach realizacji przedmiotu Umowy w zakresie
spełnienia wymaganego poziomu skuteczności określenia kategorii pojazdu oraz liczby
możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów."
Natomiast zgodnie z częścią II lit. B ust. 8.4 SIWZ „zaproponowany w ofercie czas realizacji
wydanej przez
zamawiającego Instrukcji z Realizacji Punktu Kontrolnego (IRPK) będzie
obowiązywał w ramach realizacji przedmiotu Umowy w zakresie realizacji harmonogramu
określonego w Załączniku nr 5 do OPZ."
Z informacji z otwarcia ofert z dnia 10 listopada 2020 r. wynika, że KAPSCH w ramach
kryterium „Skuteczność odczytu ANPR' wskazał wartość „98,00000000001% w kryterium
„Skuteczność określania kategorii pojazdu" wskazał „wartość procentowa skuteczności
prawidłowości określenia kategorii pojazdu równą 98,00000000001%”, a w kryterium „Czas
realizacji IRPK” wskazał „termin realizacji Instrukcji z Realizacji Punktu Kontrolnego (IRPK):
15,8571 tygodni".
Odwołujący stwierdził, że oferta KAPSCH jest niezgodna z SIWZ w powyższych częściach,
bowiem wykonawca ten nie wskazał pełnych, równych, dających się zweryfikować wartości.
W wypadku wartości procentowych wskazał wartość „z dokładnością” do 11 miejsc po
przecinku, natomiast termin wyrażony w tygodniach wskazał z dokładnością do 4 miejsc po
przecinku (wartość, którą nie odpowiada nawet równej liczbie dni). Z SIWZ wynika natomiast
wprost, że wykonawcy mieli obowiązek wskazania precyzyjnych, równych wartości
podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
Tym samym, KAPSCH, wbrew wymogom SIWZ nie sprecyzował dostatecznie istotnych
parametr
ów przedmiotu oferty. O istotności tych parametrów świadczy chociażby fakt
poddania ich ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
Nadto, podanie konkretnych wartości procentowych w ramach ww. kryteriów ma kluczowe
znaczenie nie tylko z punktu widzenia kryteri
ów oceny ofert oraz punktacji uzyskiwanej przez
wykonawców, lecz także z punktu widzenia oceny prawidłowości realizacji umowy. Brak
podania tych wartości w ofertach KAPSCH w praktyce uniemożliwi zamawiającemu ocenę

czy umowa jest realizowana należycie oraz czy z tego tytułu winien on naliczyć wykonawcy
kary umowne, a w skrajnym wypadku -
odstąpić od umowy lub zlecić wykonanie zastępcze.
Powyższa interpretacja znajduje dodatkowe potwierdzenie w odpowiedzi jakiej zamawiający
udzielił na pytanie jednego z wykonawców (pytanie nr 350): „W jaki sposób na przestrzeni
czasu (po wdrożeniu) zamawiający będzie weryfikował Skuteczność odczytu ANPR oraz
Skuteczność Określania Kategorii Pojazdu? Czy będą pobierane próbki, przeprowadzane
testy w trakcie trwania umowy? Jeżeli tak to jaki będzie ich zakres?"
Na tak postawione pytanie z
amawiający odpowiedział: „Zamawiający wskazuje, iż
szczegółowy zakres testów został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ. Jednocześnie
w
ykonawca będzie musiał realizować Usługi z zachowaniem SLA, w tym wartości
wskazanych w Formularzu OF. 1".
Biorąc pod uwagę procedurę testów, którą zamawiający szczegółowo opisał w Załączniku nr
2 do SIWZ, w tym w szczególności liczbę pojazdów jaką zamierza poddać testom (tj. tylko
300 pojazdów, na które składa się 100 pojazdów zarejestrowanych w dzień, przed
południem, 100 pojazdów zarejestrowanych w dzień, po południu oraz 100 pojazdów
zarejestrowanych w nocy) ustalenie czy zostały spełnione parametry zaoferowane przez
KAPSCH nie będzie możliwe.
Jak wskazuje się w orzecznictwie KIO, ustawodawca w myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
zobowiązał zamawiającego do odrzucenia ofert tych wykonawców, którzy złożyli ofertę
niezgodną z wymaganiami zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych
dla wykonania przedmiotu zamówienia. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ może
polegać na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z wymaganiami
specyfikacji, z zaz
naczeniem, że chodzi tu o wymagania SIWZ dotyczące sposobu
wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązania (świadczenia) ofertowego, a więc
wymagania, co do treści oferty .
Co istotne, zgodnie z orzecznictwem, ukształtowana w postępowaniu treść SIWZ jest
wiążąca nie tylko dla wykonawców, ale także dla zamawiającego. zamawiającemu na etapie
badania i oceny ofert nie wolno swobodnie interpretować postanowień SIWZ i odstępować
od ustanowionych wymogów (w tym ich zawężać czy rozszerzać), prowadziłoby to bowiem
do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy.
Na etapie badania i oceny ofert niedopuszczalne jest dokonywanie przez
zamawiającego
jakichkolwiek zmian w zakresie interpretacji wymogów SIWZ oraz dokonywanie badania i
oceny ofert z pominięciem wymagań narzuconych treścią SIWZ czy też z uwzględnieniem
wymagań z treści SIWZ jednoznacznie nie wynikających albo bardziej rygorystycznych niż
pierwotnie ustalone .

Skoro zatem z
amawiający udzielił wyraźnych i jednoznacznych wytycznych co do sposobu
wyrażania wartości procentowych i terminu w powyższych kryteriach, powinien ich wymagać
również na etapie oceny ofert.
Pozostali wykonawcy (w tym VITRONIC) zastosowali się do wymogów SIWZ wskazując
dokładne i możliwe do zweryfikowania wartości procentowe w wymienionych wyżej
parametrach, które następnie będą egzekwowane przez zamawiającego na etapie realizacji
umowy. Tym samym wykonawcy ci zobowiązali się do dostarczenia przedmiotu umowy o
ściśle określonych parametrach i w ściśle określonym terminie. Zmiana interpretacji zapisów
SIWZ na etapie oceny ofert i dopuszczenie dowolności w sposobie opisu deklarowanych
wartości i terminów, a tym samym przyjmowanego zobowiązania, stanowiłaby wyraźny
przejaw naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 7 ust. 1
ustawy.
W opinii
odwołującego podanie w Formularzu Oferty KAPSCH nieweryfikowalnych
parametrów procentowych oraz terminu realizacji, zamiast konkretnych wartości stanowi o
niezgodności oferty z SIWZ, co winno skutkować jej odrzuceniem. Powyższego nie zmienia
fakt, że w Formularzu Oferty Zamawiający zawarł dodatkowe postanowienia o następującej
treści:
a.
Skuteczność odczytu ANPR - „ w przypadku braku podania powyższej informacji
oferta Wykonawcy otrzyma zero (0) p
unktów w ramach kryterium a Wykonawca będzie
związanym minimalną wartością procentową określoną w OPZ, tj. 90%.
W przypadku wskazania w formularzu oferty wartości procentowej mniejszej niż 90 %,
z
amawiający uzna, że oferta jest niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp
b.
Skuteczność określania kategorii pojazdów - „w przypadku braku podania
powyższych informacji, oferta Wykonawcy otrzyma zero (0) punktów w ramach kryterium, a
Wykonawca będzie związanym minimalną wartością procentową wynoszącą 90% dla
skuteczności określenia kategorii pojazdu i wartością liczbową wynoszącą 5 dla liczby
możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów. W przypadku wskazania w formularzu
ofer
ty wartość/ procentowej mniejszej niż 90% i liczbowej mniejszej niż 5, zamawiający uzna,
że oferta jest niezgodna z treścią Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia i zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.”
c.
Czas realizacji IRPK -
„w przypadku braku podania powyższej informacji, oferta
w
ykonawcy otrzyma zero (0) punktów w ramach kryterium a Wykonawca będzie związanym
maksymalnym terminem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 20
tygodni od daty wydania IRPK przez
zamawiającego.

W przypadku wskazania w formularzu oferty ter
minu dłuższego niż 20 tygodni, zamawiający
uzna, że oferta jest niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), i
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp."
O żadnej z opisanych powyżej sytuacji nie może być mowy w okolicznościach niniejszej
sprawy. W szczególności za nieuprawnione należałoby uznać stanowisko, zgodnie z którym
podanie przez KAPSCH nierównych wartości niezgodnych z SIWZ mogłoby zostać
z
interpretowane jako niepodanie wymaganych informacji, co skutkowałoby wyłącznie
przyznaniem 0 punktów, a nie odrzuceniem oferty. W opinii odwołującego zacytowane
powyżej postanowienia SIWZ dotyczą bowiem wyłącznie sytuacji, w której dany wykonawca
w ogóle nie podaje w swej ofercie informacji co do „Skuteczności odczytu ANPR,
„Skuteczności określania kategorii’ oraz „Czasu realizacji IN PR" lub podaje wartości
niższe/wyższe od wartości wymaganych przez zamawiającego, a nie podaje wartości, które
choć mieszczą się w przedziale zakreślonym przez zamawiającego, to zostały określone w
sposób błędny, niezgodnie z oczekiwaniami zamawiającego określonymi wyraźnie w SIWZ.
Niezależnie od argumentacji przedstawionej, zgodnie z którą oferta KAPSCH powinna
zostać odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ, na wypadek nieuwzględnienia tego
zarzutu przez Izbę odwołujący z ostrożności procesowej stawia również zarzut ewentualny,
polegający na przyznaniu KAPSCH punktów w kryteriach oceny ofert „Skuteczność odczytu
ANPR’, „Skuteczność określania kategorii pojazdów/’ oraz „Czas realizacji INPR”.
Odwołujący stoi na stanowisku, że wyżej opisane działania KAPSCH - w przypadku
nieodrzucenia oferty tego wykonawcy -
winny skutkować co najmniej przyznaniem 0 punktów
w ramach powyższych kryteriów oceny ofert.
Jako uzasadnienie omawianych zarzutów Odwołujący wskazuje na argumentację
przedstawioną wcześniej, która zachowuje swą aktualność.
W dalszej kolejności odwołujący wskazał, że wskazanie w ofercie przez KAPSCH
niedokładnych, nierównych i niedających się zweryfikować wartości, jakimi bez wątpienia są
parametry „Skuteczności odczytu ANPR’, „Skuteczności określania kategorii pojazdów” oraz
„Czas realizacji INPR", stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu UZNK.
W ocenie
odwołującego, nieuczciwe działanie KAPSCH polegające na manipulacji
zadeklarowanymi wartościami procentowymi oraz terminem - celem uzyskania najwyższej
punktacji w ramach ww. kryteriów - materializuje przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji o
których mowa art. 3 ust. 1 UZNK.
Art. 3 UZNK posługuje się klauzulą generalną, która wyznacza kategorię czynów nieuczciwej
konkurencji przez
odwołanie się nie tylko do sprzeczności czynu z prawem, ale także z
dobrymi obyczajami, oraz stawia wymóg, aby czyn zagrażał albo naruszał interes innego
przedsiębiorcy lub klienta. Ustawodawca jedynie przykładowo wskazał w art. 3 ust. 2 UZNK

czyny stanowiące delikty nieuczciwej konkurencji, nie wykluczając tym samym tzw.
niestypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji.
W wyroku z dnia 9 czerwc
a 2009 r. sygn. akt II CSK 44/09 Sąd Najwyższy wskazał, iż art. 3
ust. 1 UZNK może stanowić także samodzielną podstawę uznania określonego zachowania
za czyn nieuczciwej konkurencji (tak np. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11
stycznia 2016 r. syg
n. akt KIO 2786/15). W myśl art. 3 ust. 1 UZNK czynem nieuczciwej
konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub
narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Powołał wyrok z dnia 17 listopada 2016 r.
KIO 2091/16. Zaznaczy
ł, że niedopuszczalną manipulację elementem oferty stanowić może
nie tylko składnik cenowy, jak np. cena jednostkowa badana w ramach kryterium oceny ofert
(zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2020 r., sygn. akt. KIO
1615/20, KIO 1660/20, KIO 1687/20, KIO 1688/20) -
mogą to być bowiem inne elementy
badane w ramach kryteriów oceny ofert .
Powołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 marca 2016 r., sygn. akt KIO 369/16,
wyrok KIO z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt KIO 692/15.
Po pierwsze, zaoferowanie zarówno nieweryfikowalnych wartości procentowych jak i
manipulacja długością oferowanego czasu realizacji IRPK prowadzi do pogorszenia sytuacji
(szkody) pozostałych wykonawców w postępowaniu, którzy zaoferowali (zgodne z SIWZ)
równe i dające się zweryfikować w praktyce stawki procentowe i termin - uzyskują oni
bowiem niższą punktację, zaś KAPSCH nieuprawnioną przewagę konkurencyjną w postaci
wyższej punktacji oferty. W ocenie odwołującego działanie KAPSCH jest więc sprzeczne z
dobrymi obyczajami, o których mowa w art. 3 ust. 1 UZNK.
Po drugie, wszelkie zasady doświadczenia życiowego nakazują sądzić, że zabieg KAPSCH
miał na celu wyłącznie poprawę punktacji jego oferty. Zamawiający w toku realizacji
zamówienia, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością nie będzie w stanie
weryfikować skuteczności odczytu ANPR oraz kategorii pojazdu z dokładnością do 11 miejsc
po przecinku. Oferta KAPSCH nosi więc znamiona umowy o świadczenie niemożliwe.
Również zaoferowany przez KAPSCH czas realizacji IRPK stanowi wartość niedającą się w
precyzyjny i dokładny sposób ustalić, a tym bardziej zweryfikować na etapie realizacji
umowy. Dokonując przeliczania (co w świetle obowiązującej w postępowaniu SIWZ nie było
uprawnieniem
zamawiającego) zaoferowanej liczby tygodni wynoszącej 15,8571, na liczbę
dni uzyskujemy termin wynoszący 110,9997 dni. Oznacza to, że KAPSCH zamierza
zrealizować IRPK z dokładnością nie tyle do dni, co do minut i sekund.
Odwołujący zaznaczył, że przyjęte przez KAPSCH założenie dotyczące oferowanego czasu
realizacji IRPK stanowi termin niedający się precyzyjnie egzekwować w świetle
obowiązujących wykonawcę postanowień umowy. Niedochowanie oferowanego terminu,
poza karami umownymi za opóźnienie stanowić może w świetle pkt 8.17 i 8.19 IPU sankcję

w postaci odstąpienia od umowy czy też powierzenia zastępczego wykonania prac innemu
podmiotowi na ryzyko i koszt wykonawcy. Tymczasem
stosując „metodologię" KAPSCH
z
amawiający w toku realizacji umowy nie będzie w stanie stwierdzić minimalnego terminu
uprawniającego go do zastosowania ww. sankcji.
Nadto, należy sądzić, że opisane powyżej zabiegi KAPSCH, polegające na manipulowaniu
parametrami podlegającymi ocenie w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert, zostały
podjęte przez KAPSCH celowo. Zabiegi te miały bowiem zapewnić KAPSCH maksymalną
punktację w poszczególnych kryteriach, przy jednoczesnym braku możliwości ich
zweryfikowania przez
zamawiającego na etapie realizacji umowy.
Odwołujący podkreślił, że KAPSCH jako podmiot profesjonalny, działający na rynku od wielu
lat oraz wykonujący szereg zamówień publicznych o analogicznym przedmiocie (w tym
również dla zamawiającego — Ministerstwa Finansów), musiał zdawać sobie sprawę z
ewentualnych konsekwencji jakie niesie za sobą zastosowanie takich niedopuszczalnych
zabiegów.
O tym, że KAPSCH zastosował powyższe zabiegi celowo świadczy również fakt, że w innych
postępowaniach dla analogicznych parametrów KAPSCH podawał wartości całkowite, realne
oraz możliwe do zweryfikowania. Jako przykład można wskazać postępowanie prowadzone
przez tego samego
zamawiającego (tj. Ministerstwo Finansów), którego przedmiotem była
„Dostawa pojazdów mobilnych jednostek kontrolnych oraz mobilnych punktów kontrolnych
wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania, serwisu, napraw bieżących i mycia” (nr
BDG.ZPB.230.36.2020), w którym KAPSCH zaoferował następujące parametry:
a.
Skuteczność odczytu ANPR - „powyżej 98%”,
b.
Wartość procentowa skuteczności prawidłowości określenia kategorii pojazdu -
„powyżej 98%%\
c.
Liczba m
ożliwych do zdefiniowania kategorii pojazdów - „równa 75”.
Dowód:
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na „Dostawę pojazdów mobilnych
jednostek kontrolnych oraz mobilnych punktów kontrolnych wraz ze świadczeniem usług ich
utrzymania, serwisu, napraw
bieżących i mycia" (nr BDG.ZPB.230.36.2020) - Załącznik nr 1.
Podobnie KAPSCH postąpił w innym postępowaniu, prowadzonym przez Główny Inspektorat
Transportu Drogowego (którego następcą prawnym jest Zamawiający, tj. Ministerstwo
Finansów), a którego przedmiotem było „Zaprojektowanie, wykonanie, implementacja,
obsługa oraz utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich metodą
elektroniczną z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji numerów rejestracyjnych
pojazdów (Videotolling) na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2 Konin - Stryków i
A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica1’ (nr BDG.ZPB.230.89.2019). W postępowaniu tym
KAPSCH również był w stanie zaoferować wartości całkowite, które są możliwe do
weryfikacji przez
zamawiającego, tj.:

a.
Te
rmin osiągnięcia kamienia milowego „Rozpoczęcie świadczenia usługi poboru
Opłaty za Przejazd w ramach Systemu Videotolling" - „89_dni od podpisania umowy',
b.
Termin osiągnięcia kamienia milowego „Świadczenie pełnej usługi poboru Opłaty za
Przejazd w ramac
h Systemu Videotolling” - .99 dni od daty osiągnięcia Kamienia Milowego
„Rozpoczęcie świadczenia usługi poboru Opłaty za Przejazd w ramach Systemu
Videotolling".
Dowód: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na „Zaprojektowanie, wykonanie,
implementacj
ę, obsługę oraz utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd od pojazdów
lekkich metodą elektroniczną z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji numerów
rejestracyjnych pojazdów (Videotolling) na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2
Konin -
Stryków i A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica” (nr BDG.ZPB.230.89.2019) - Załącznik
nr 2.
Powyższe w sposób jednoznaczny w ocenie odwołującego świadczy o zastosowaniu przez
KAPSCH swoistej „inżynierii” w zakresie kryteriów oceny ofert na potrzeby bieżącego
postępowania.
W ocenie
odwołującego działanie KAPSCH, polegające na zaoferowaniu skuteczności
odczytu ANPR oraz określenia kategorii pojazdów z dokładnością do 11 miejsc po przecinku,
stanowi również naruszenie art. 10 ust. 1 UZNK, zgodnie z którym „czynem nieuczciwej
konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić
klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania,
przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji łub innych istotnych cech
towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.”
Nadto, jak wskazuje się w piśmiennictwie dotyczącym art. 10 UZNK, „Niewątpliwie zamiarem
ustawodawcy przy redagowaniu komentowanego przepisu było ustosunkowanie się do
częstej w obrocie praktyki informującego oznaczania towarów lub usług. Celem tego
przepisu jest podanie do wiadomości klientów oraz nabywców towarów i usług istotnych dla
nich cech towarów lub usług. Cechy istotne to takie, które mogą wpłynąć na decyzję części
nabywców, chociażby nawet chodziło o niewielką ich część" .
Natomia
st zgodnie z orzecznictwem, „Istota czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k.
polega na używaniu oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd, w szczególności co
do poch
odzenia towarów lub usług oraz co do innych istotnych cech (właściwości) towarów
lub usług.”
Nieprawidłowy, sprzeczny z zapisami SIWZ, sposób opisania przedmiotu oferty i
nieprecyzyjne określenie jego istotnych parametrów skutkuje brakiem odpowiedniego
ozn
aczenia oferowanego towaru, co wypełnia hipotezy norm wyrażonych w art. 3 ust. 1 i 2
UZNK oraz w art. 10 ust. 1 UZNK. W opinii Wykonawcy zaniechanie to powinno skutkować
odrzuceniem ofert KAPSCH oraz Konsorcjum na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Bra
k podania konkretnych, dokładnych i realnych wartości w ramach kryterium „Skuteczność
odczytu ANPR”, kryterium „Skuteczność określania kategorii pojazdów" oraz kryterium „Czas
realizacji IRPK’ powoduje, że podstawowe parametry usług oferowanych przez KAPSCH nie
są znane, co może utrudnić lub wręcz uniemożliwić prawidłowe wykonanie umowy (np. przez
skuteczne egzekwowanie kar umownych).
Nadto, opisane powyżej działania KAPSCH wpisują się w hipotezę normy wyrażonej w art.
15 ust. 1 UZNK pkt 5, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie
innym przedsiębiorcom dostępu do rynku polegające w szczególności na działaniu mającym
na celu wymuszenie na Klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub
stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub
usługi u określonego przedsiębiorcy.
Izba wielokrotnie wypowiadała się w tej materii na kanwie analogicznych stanów
faktycznych. Dla przykładu można wskazać następujące orzeczenie KIO, które z
powodzeniem m
ożna odnieść również do niniejszej sprawy:
a. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 września 2020 r. sygn. akt KIO 2048/20
Dzi
ałanie takie w opinii odwołującego pozostaje również w sprzeczności z normą wyrażoną
w art. 3 ust. 1 UZNK, zgodnie z którą „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego
przedsiębiorcy łub klienta.” W omawianej sytuacji działania KAPSCH nie tylko zagrażają
interesowi
zamawiającego (zamawiający nie wie bowiem jakie konkretnie parametry
urządzeń i usług zostały mu zaoferowane), lecz także pozostałych wykonawców, którzy
określili te parametry w sposób zgodny z SiWZ oraz którzy - w przypadku pozyskania
z
amówienia - będą rozliczani przez zamawiającego za ich ewentualne niedotrzymanie w
postaci np. kar umownych.
Powyższe znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie KIO. Jako przykład
Odwołujący przytacza:
a. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 sierpnia 2016 r. sygn. akt KIO 1516/16
b. wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 lipca 2016 r. sygn. akt KIO 1197/16.

W dniu 12 kwietnia 2021 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 15 kwietnia 2021r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
zgłosili swój udział wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Konsorcjum PolCam
Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Plutonu
Torpedy 27A i MindMade.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, pl. Konstytucji 3. Zg
łaszający wskazali, że posiadają interes w uzyskaniu
zamówienia oraz mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy.

Przystępujący są wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu. Zgodnie z aktualną
punktacją, oferta przystępujących plasuje się na trzecim miejscu. W wyniku odwołania oraz
pierwotnych obliczeń własnych opartych na postanowieniach SIWZ w zakresie kryteriów
oceny of
ert, oferta przystępujących powinna znaleźć się na drugim miejscu, zatem jest
realnie możliwe, iż w ostatecznym wyniku zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Przystępujący całkowicie popierają twierdzenie odwołującego, iż oferta złożona przez
Wykonawcę KAPSCH Telematic Services sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa (dalej
jako: „KAPSCH”) jest niezgodna z SIWZ a jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
Dodatkowo Przystępujący wskazuje, iż KAPSCH składając swoją ofertę, wprowadził w błąd
zamawiającego w celu uzyskania zamówienia, co oprócz wskazanych przez odwołującego
norm narusza dodatkowo art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.
Zgłoszenie zostało wniesione
przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez obu
członków konsorcjum z dnia 15 kwietnia 2021 r. i podpisanego zgodnie z zasadami
reprezentacji obu członków konsorcjum, zgodnie z odpisami z KRS. Kopia zgłoszenia
została przekazana stronom postępowania

W dniu14 kwietnia 2021 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił
swój udział Kapsch Telematic Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Poleczki 35. Wskazując, że ma interes w rozstrzygnięciu na korzyść
zamawiającego, gdyż uwzględnienie odwołania prowadziłoby do odrzucenia oferty
przystępującego lub obniżenia mu punktacji, co uniemożliwiałoby lub utrudniało uzyskanie
zamówienia przez przystępującego. Oferta przystępującego została oceniona jako druga, a
mimo że to odwołujący został wybrany, przystępujący może dochodzić unieważnienia
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia oferty odwołującego. W dniu 9
kwietnia 2021 r. przystępujący złożył odwołanie od czynności zamawiającego i w przypadku
jego uwzględniania oferta przystępującego będzie ofertą najkorzystniejszą. Podniósł, że
odwołanie jest niezasadne i wnosił o jego oddalenie. Zgłoszenie zostało wniesione przez
pełnomocnika działającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 9 lipca 2020 r. udzielone
przez członka zarządu i prokurenta ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej
reprezentacji. Kopia zgłoszenia została przekazana stronom postępowania.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości i
zasądzenie kosztów od odwołującego na jego rzecz, w tym kosztów zastępstwa
procesowego. W uzasadnieniu przytoczył pkt. 5.2-5.4 do siwz, pkt. II lit. b ust. 8.2-8.4 i
podniósł, że to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że spełnia parametry
skuteczności i zachowuje wymagany czas reakcji zgodnie z deklaracją w ofercie. Brak
wykazania przez wykonawcę spełniania tych parametrów uprawnia zamawiającego do

wystąpienia o kary umowne. Nie ma matematycznego pojęcia „pełna wartość” przytoczył
definicje słownika języka polskiego i uznał, że przystępujący Kapsch przedstawił pełną
wartość jest ona w pełni weryfikowalna i skończona. Z literalnego brzmienia oferty Kapsch
termin został przedstawiony w tygodniach. Przywołał art. 111 i 112 kc oraz wywiódł, że
podana wartość odpowiada 111 dniom, a termin liczony w dniach kończy się z upływem
dnia, zatem z upływem ostatniego dnia terminu zamawiającemu służy prawo
wyegzekwowania kary umownej. Zarzut czynu nieuczciwej konkurencji jest niezasadny, bo
oparty o doświadczenie odwołującego z innych postępowań, które nie może być przełożone
na grunt tego postępowania, ponadto sam odwołujący podał wartość procentową z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Przystępujący Kapsch wniósł o oddalenie odwołania i ponad argumentację zamawiającego
podniósł brak możliwości poniesienia szkody przez odwołującego Vitronic, gdyż jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza i brak odrzucenia oferty przystępującego, czy też
brak obniżenia mu punktacji nie zmieni wyniku postępowania i nie wpłynie na pozycję
odwołującego w postępowaniu. Powołał się m. in. na wyrok Izby sygn. akt KIO 2543/20 i
wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach sygn. akt X Ga 343/15.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz wraz z modyfikacjami i
wyjaśnieniami, oferty Vitronic, oferty Kapsch, wezwania do wyjaśnień zaoferowanej ceny do
Vitronic
, udzielonych wyjaśnień wraz z załącznikami, odtajnienia tajemnicy przedsiębiorstwa
Viatronic
, wezwania do złożenia dokumentów skierowanego do Vitronic, wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:
Rozdział I. Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostosowanie, budowa i utrzymanie
Punktów Kontroli oraz dostawa i utrzymanie Przenośnych Punktów Kontrolnych dla Systemu
Kontroli
w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE
KAS).
Zamówienie obejmuje:
-
Projekt, dostosowanie i utrzymanie istniejących Kontrolnych Lokalizacji Infrastruktury
Przydrożnej Krajowego Systemu Poboru Opłat (IP KSPO) na Sieci Podstawowej do pełnienia
funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS,
-
Projekt, budowę i utrzymanie nowych Punktów Kontrolnych na Sieci Dodatkowej,
-
Dostawę i utrzymanie Przenośnych Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS.
2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i sposobu jego realizacji zawiera Załącznik J do SIWZ

oraz Wzór Umowy stanowiący Załącznik I do SIWZ (w tym jego załączniki).
Rozdział VIII. Opis Sposobu Obliczenia Ceny, Rozliczenia I Płatności
1. Cena oferty stanowi maksymalną wartość Umowy za wykonanie całości zamówienia.
Cena
oferty jak i wszystkie ceny na nią się składające się musi obejmować wszystkie koszty
niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności:
a) wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy,
b) wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów, w tym podatek od
towarów i usług (VAT),
c) koszty
dokonania odbiorów, gwarancji, wynagrodzenie za przeniesienie na
zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz zależnego prawa autorskiego na
wszystkich polach eksploatacji, licencji oraz kodów źródłowych, zgodnie z postanowieniami §
14 Wzoru Umowy stanow
iącego Załącznik I do SIWZ.
2. Cena oferty stanowi sumę:
1) ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego, w którego zgodnie z § 15 ust.
15.2. pkt 2), 3), 4) i 6) Wzoru Umowy (Załącznik I do SIWZ), w skład wchodzi:
a) maksymalne wynagrodzenie za pro
jekt i dostosowanie istniejących Kontrolnych Lokalizacji
IP KSPO do możliwości pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS;
b) wynagrodzenie za dostarczenie w pełni wyposażonych i funkcjonalnych Przenośnych
Punktów Kontrolnych w liczbie 34 sztuk;
c)
wynagrodzenie ryczałtowe za utrzymanie w pełni wyposażonych i funkcjonalnych
Przenośnych Punktów Kontrolnych w liczbie 34 sztuk;
d) maksymalne wynagrodzenie za świadczenie w imieniu i na rzecz zamawiającego, bez
jakichkolwiek opóźnień lub przerw, Utrzymania Punktów Kontrolnych dla wszystkich
dostosowanych istniejących Kontrolnych Lokalizacji IP KSPO, w tym świadczenie URiP.
2) ceny za prawo opcji, w którego zgodnie z § 15 ust. 15.3. pkt 1) i 5) Wzoru Umowy
(Załącznik I do SIWZ), w skład wchodzi:
a) maksymalne wynagrodzenie za projekt, budow
ę i uruchomienie nowych Punktów
Kontrolnych dla SPOE KAS na Sieci Dodatkowej;
b) maksymalne wynagrodzenie za świadczenie w imieniu i na rzecz zamawiającego, bez
jakichkolwiek opóźnień lub przerw, Utrzymania Punktów Kontrolnych dla wszystkich nowych
Punktów Kontrolnych, w tym świadczenie URiP.
3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego, o którym mowa w niniejszym
Rozdz. w ust. 2 pkt 1):
1) lit. a) dotyczy sumy wartości brutto iloczynów maksymalnych liczb jednostek, liczb
jednostek rozliczeniowych Punktów Kontrolnych i ich cen jednostkowych brutto - Formularz
Cenowy stanowiący Załącznik L do SIWZ (tabela poz. 1 kol. 8 łącznie pkt A+B+C);
2) lit. b) stanowi iloczyn maksymalnej liczby jednostek, liczby jednostki rozliczeniowej

Przenośnych Punktów Kontrolnych i ceny jednostkowej brutto – Formularz cenowy
stanowiący Załącznik L do SIWZ (tabela poz. 2 kol. 8);
3) lit. c) stanowi iloczyn maksymalnej liczby jednostek, liczby jednostki rozliczeniowej
Przenośnych Punktów Kontrolnych i ceny jednostkowej brutto – Formularz cenowy
stanowiący Załącznik L do SIWZ (tabela poz. 3 kol. 8);
4) lit. d) dotyczy sumy wartości brutto iloczynów maksymalnych liczb jednostek, liczb
jednostek rozliczeniowych Punktów Kontrolnych i ich cen jednostkowych brutto – Formularz
Cenowy stanowiący Załącznik L do SIWZ (tabela poz. 4 kol. 8 łącznie pkt A+B+C).
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w prawie opcji, o którym mowa w niniejszym
Rozdz. w ust. 2 pkt 2):
1) lit. a) dotyczy sumy wartości brutto iloczynów maksymalnych liczb jednostek, liczb
jednostek rozliczeniowych Punktów Kontrolnych i ich cen jednostkowych brutto – Formularz
Cenowy stanowiący Załącznik L do SIWZ (tabela poz. 5 kol. 8 łącznie pkt A+B+C);
2) lit. b) dotyczy sumy wartości brutto iloczynów maksymalnych liczb jednostek, liczb
jednostek rozliczeniowych Punktów Kontrolnych i ich cen jednostkowych brutto – Formularz
Cenowy stanowiący Załącznik L do SIWZ (tabela poz. 6 kol. 8 łącznie pkt A+B+C).
5. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. – o informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178, ze zm.). Wartość oferty należy wyliczyć z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z dokładnością do jednego grosza z
odpowiednim
zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: w dół– jeżeli kolejna
liczba jest
mniejsza od 5, w górę – jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5.
ROZDZIAŁ IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykażą się posiadaniem:
b) środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 12 mln
złotych (słownie: dwanaście milionów złotych).
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej spełniają następujące warunki:
3.3.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co
najmniej:
a) jedną (1) osobą pełniącą funkcję kierownika ds. budowy i przebudowy Punktów
Kontrolnych, posiadającą biegłą znajomość języka polskiego* oraz co najmniej 2 letnie
doświadczenie w nw. zakresie: Zarządzania budową, przebudową, w tym instalacją sprzętu, i
deinstalacją konstrukcji nośnych wraz z zainstalowanymi na nich urządzeniami i sprzętem w
obrębie pasa drogowego, w tym:
-
kontrola i zarządzanie czynnościami budowy, przebudowy i deinstalacji,
-
planowanie wszystkich czynności budowy, przebudowy i deinstalacji,

-
organizacja zasobów ludzkich do czynności budowy, przebudowy i deinstalacji,
- monitorowanie czasu realizacji budowy, przebudowy i deinstalacji,
-
zarządzanie zasobami ludzkimi – urlopy, zwolnienia, rekrutacja pracowników,
-
organizowanie szkoleń, w tym szkoleń BHP,
-
opracowanie raportów z wykonanych czynności.
b) jedną (1) osobą pełniącą funkcję kierownika ds. utrzymania Punktów Kontrolnych,
posiadającą biegłą znajomość języka polskiego* oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w
nw. zakresie:
Zarządzania utrzymaniem konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi na nich
urządzeniami i sprzętem funkcjonującymi w obrębie pasa drogowego, w tym:
-
kontrola i zarządzanie czynnościami utrzymania,
-
planowanie wszystkich czynności utrzymaniowych,
-
prognozowanie i analiza czynności utrzymaniowych,
-
organizacja zasobów ludzkich do czynności utrzymaniowych,
-
kontrola dyscypliny i standardów czynności utrzymaniowych,
-
monitorowanie poziomu świadczonych usług,
-
zarządzanie zasobami ludzkimi – urlopy, zwolnienia, rekrutacja pracowników,
-
organizowanie szkoleń, w tym szkoleń BHP,
-
opracowanie raportów z wykonanych czynności.
Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania tej samej osoby do pełnienia ww. funkcji,
zgodnie
z wymaganiami wskazanymi powyżej.
Rozdział XXIII. Kryteria Oceny Ofert
1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:
1. CENA 30 % 30
2. SKUTECZNOŚĆ ODCZYTU ANPR 40 % 40
3.
SKUTECZNOŚĆ OKREŚLENIA KATEGORII POJAZDU DLA PK 20% 20
4. CZAS REALIZACJI IRPK 10 % 10
1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100
punktów.
2. Wagi kryt
eriów określone w procentach będą w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert odzwierciedlone w punktacji za dane kryterium wg zasady 1% = 1 punkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
(najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria), pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiadać
będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

5. Każdorazowo ocena oferty w ramach danego kryterium zaokrąglona będzie do setnych
części punktu, zgodnie z zasadą, iż części 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000 zaokrąglane będą
„w dół”, a części 5/1000, 6/1000, 7/1000, 8/1000, 9/1000 zaokrąglane będą „w górę”, z
zastrzeżeniem, że cena będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
6. Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen
cząstkowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
7. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg
następujących zasad:
7.2. Kryterium „SKUTECZNOŚĆ ODCZYTU ANPR”
Ocena w zakresie kryterium „SKUTECZNOŚĆ ODCZYTU ANPR” zostanie dokonana na
podstawie wypełnionego Formularza ofertowego (Wzór Załącznik A do SIWZ) i złożonej w
nim deklaracji Wykonawcy dotyczącej SKUTECZNOŚĆ ODCZYTU ANPR .
W ramach złożonej oferty zostanie określona przez Wykonawcę wartość procentowa
s
kuteczności prawidłowości odczytu ANPR określonych w Załączniku nr 2 do OPZ.
Zaproponowana w ofercie wartość procentowa skuteczności odczytu ANPR będzie
obowiązywała w ramach realizacji przedmiotu Umowy w zakresie spełnienia wymaganego
poziomu skuteczności prawidłowego odczytu ANPR dla PK (pkt 2.7. Załącznika nr 2 do OPZ)
oraz dla PPK (pkt 5.4.1 Załącznika nr 6 do OPZ).
Każda z ofert może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Punkty w ramach kryterium „SKUTECZNOŚĆ ODCZYTU ANPR” zostaną przyznane w
następujący sposób:
-
skuteczność z zakresu <90%, 91%) - 0 pkt,
-
skuteczność z zakresu <91 %, 94 %) - 10 pkt,
-
skuteczność z zakresu <94 %, 97 %) - 20 pkt,
-
skuteczność z zakresu <97 %, 98 %) - 30 pkt,
-
skuteczność co najmniej 98% - 40 pkt.
Uwaga! Kryterium oceny ofert
– w przypadku braku podania powyższej informacji oferta
Wykonawcy otrzyma zero (0) punktów w ramach kryterium a Wykonawca będzie związanym
minimalną wartością procentową określoną w OPZ, tj. 90%.
W przypadku wskazania w Formularzu ofertowym wartości procentowej mniejszej niż 90 %,
Zamawiający uzna, że oferta jest niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
7.3. Kryterium „SKUTECZNOŚĆ OKREŚLENIA KATEGORII POJAZDU DLA PK”
Ocena w zakresie kryterium „SKUTECZNOŚĆ OKREŚLENIA KATEGORII POJAZDU DLA
PK” zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego (Wzór Załącznik
A do SIWZ) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy dotyczącej skuteczności określenia
kategorii p
ojazdu oraz liczby możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów.

Zaproponowana w ofercie wartość procentowa skuteczności określenia kategorii pojazdu
oraz
liczby możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów będzie obowiązywała w
ramach realizacji p
rzedmiotu Umowy w zakresie spełnienia wymaganego poziomu
skuteczności określenia kategorii pojazdu oraz liczby możliwych do zidentyfikowania
kategorii pojazdów. Każda z ofert może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Punkty w
ramach kryterium
„SKUTECZNOŚĆ OKREŚLENIA KATEGORII POJAZDU DLA PK” zostaną
przyznane w
następujący sposób:
< 90,92) od 5 do 9 - 0 pkt.
od 10 do 14
– 1pkt
≥15 – 2 pkt
<92, 94) od 5 do 9
– 4 pkt.
od 10 do 14
– 5 pkt
≥15 – 6 pkt
<94, 96) od 5 do 9
– 8 pkt.
od 10 do 14
– 9 pkt
≥15 – 10 pkt
<96 do 98) od 5 do 9
– 12 pkt
od 10 do 14
– 13 pkt.

≥15 – 14 pkt
Co najmniej 98 od 5 do 9 - 16 pkt
od 10 do 14
– 18 pkt
≥15 – 20 pkt.
Uwaga! Kryterium oceny ofert
– w przypadku braku podania powyższych informacji, oferta
Wykonawcy otrzyma zero (0
) punktów w ramach kryterium , a Wykonawca będzie
związanym minimalną wartością procentową wynoszącą 90% dla skuteczności określenia
kategorii
pojazdu i wartością liczbową wynoszącą 5 dla liczby możliwych do zidentyfikowania
kategorii
pojazdów.
W przypadku
wskazania w Formularzu ofertowym wartości procentowej mniejszej niż 90% i
liczbowej mniejszej niż 5, Zamawiający uzna, że oferta jest niezgodna z treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp.
7.4. Kryterium „CZAS REALIZACJI IRPK”
Ocena w zakresie kryterium „CZAS REALIZACJI IRPK” zostanie dokonana na podstawie
wypełnionego Formularza ofertowego (Wzór Załącznik A do SIWZ) i złożonej w nim
deklaracji Wykonawcy dotyczącej czasu realizacji wydanej przez zamawiającego Instrukcji z
Realizacji Punktu Kontrolnego (IRPK).
Zaproponowany w ofercie czas realizacji wydanej przez
zamawiającego Instrukcji z

Realizacji
Punktu Kontrolnego (IRPK) będzie obowiązywał w ramach realizacji przedmiotu
Umowy w z
akresie realizacji harmonogramu określonego w Załączniku nr 5 do OPZ.
Każda z ofert może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
Punkty w ramach kryterium „CZAS REALIZACJI IRPK” zostaną przyznane w następujący
sposób:
-
wykonanie IRPK w czasie nieprzekraczającym 20 tygodni - 0 pkt
-
wykonanie IRPK w czasie nieprzekraczającym 18 tygodni - 4 pkt
-
wykonanie IRPK w czasie nieprzekraczającym 16 tygodni - 8 pkt
-
wykonanie IRPK w czasie poniżej 16 tygodni - 10 pkt
Uwaga! Kryterium oceny ofert
– w przypadku braku podania powyższej informacji, oferta
Wykonawcy otrzyma zero (0) punktów w ramach kryterium a Wykonawca będzie związanym
maksymalnym terminem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 20
tygodni od daty wydania IRPK przez
zamawiającego.
W przypa
dku wskazania w Formularzu ofertowym terminu dłuższego niż 20 tygodni,
Zamawiający uzna, że oferta jest niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia), i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Załącznik I do siwz IPU
85. Utrzymanie Punktów Kontrolnych - (UPK) Oznacza pełen zakres czynności mających na
celu należyte używanie, obsługiwanie, zasilanie, zarządzanie i utrzymanie PK,
funkcjonujących lub nowobudowanych, służących do kontroli prawidłowości uiszczania
Opłaty Elektronicznej na Sieci Dróg Płatnych, w szczególności nadzór nad poprawnością ich
funkcjonowania, usuwania błędów i awarii, konserwację i administrowanie, a także
niezbędne czynności związane z modernizacjami i aktualizacjami Infrastruktury Przydrożnej
dla zapewnienia właściwego sprawowania kontroli nad poborem Opłaty Elektronicznej.
Szczegółowy zakres i opis UPK został określony w OPZ.
§ 10. Utrzymanie Punktów Kontrolnych
10.1. Rozpoczęcie Utrzymania Punktów Kontrolnych będzie następować sukcesywnie, w
dniu odbioru przez
zamawiającego poszczególnych nowych Punktów Kontrolnych i
dostosowanych istniejących Kontrolnych Lokalizacji IP KSPO.
10.2. W ramach UPK Wykonawca jest zobowiązany realizować wszystkie obowiązki i
czynności niezbędne do prawidłowej realizacji tej Usługi, w szczególności wskazane w pkt 9-
14 OPZ.
10.3. Naprawa wad, awarii i uszkodzeń PK nie może wpływać negatywnie na
funkcjonowanie
PK, MSPO, SPOE KAS lub innych systemów zamawiającego. W celu
uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że przez wadę, awarię, uszkodzenie PK należy
rozumieć nieprawidłowe działanie Elementów PK, niezależnie od przyczyny takiej
nieprawidłowości.

10.4. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać czynności w ramach UPK w sposób ciągły,
przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku (w systemie pracy 24h/7/365(366)).
10.5. W ramach UPK Wykonawca będzie wykorzystywał System Zgłoszeniowy ITSM,
przeznaczony do przyjmowania i rejestrowania zgłoszeń o zdarzeniach serwisowych a także
przeznaczony do zarządzania URIP, który zostanie mu udostępniony zgodnie z pkt 12 OPZ.
10.6. W przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji Utrzymania Punktów Kontrolnych,
wynoszącego powyżej 24 godzin, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub
części, w zależności od decyzji zamawiającego, na podstawie oświadczenia złożonego
Wykonawcy. Postanowienia § 27 Umowy stosuje się odpowiednio.
10.7. Począwszy od rozpoczęcia wykonywania Umowy, Zamawiający ma prawo do bieżącej
oceny i kontroli postępów Wykonawcy w jej realizacji, celem weryfikacji czy Wykonawca
będzie w stanie osiągnąć wymagany poziom UPK określony w pkt 11 i 13 OPZ oraz
osiągnąć wyznaczone przez zamawiającego cele w zakresie URIP w wyznaczonych
terminach. Do czynności kontrolnych stosuje się, w szczególności postanowienia § 22
Umowy oraz Audytu
zamawiającego z pkt 27 OPZ.
10.8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że:
1) brak UPK przez okres powyżej 5 dni lub
2) wadliwe realizowanie UPK przez okres ponad
15 dni, w tym brak osiągnięcia wymaganych
poziomów SLA, stanowi zwłokę uprawniającą zamawiającego do podjęcia środków
zaradczych, w tym
w szczególności powierzenia zastępczego wykonania prac innemu
podmiotowi na
ryzyko i koszt Wykonawcy ze względu na groźbę rażącej straty. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o zakresie powierzenia zastępczego wykonania prac.
Wymienione w niniejszym ustępie przyczyny zastosowania zastępczego wykonania Strony
uznają za dopuszczalną na zasadzie swobody umów wynikającej z art. 353(1) Kodeksu
cywilnego, a także wypadek nagły, o którym mowa w art. 480 § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonanie zastępcze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uchybia uprawnieniu
zamawiającego wynikającemu z art. 480 § 3 Kodeksu cywilnego.
Jedynie w przypadku stwierdzenia wadliwego realizowania Usług, Zamawiający wzywa
Wykonawcę do prawidłowej jej realizacji. Jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania
wezwania nie wdroży prawidłowej realizacji Usług, Zamawiający może skorzystać z
zastępczego wykonania prac.
10.9. Powierzenie zastępczego wykonania prac przez zamawiającego podmiotowi trzeciemu
wobec Stron, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku podjęcia prac, które umożliwią, po
zastępczym wykonaniu prac przez podmiot trzeci, prawidłową realizację Umowy przez
Wykonawcę. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt współpracować z
podmiotem trzecim w okresie zastępczego wykonania prac przez ten podmiot, tak, aby mógł
po zakończeniu zastępczego wykonania kontynuować realizację Przedmiotu Umowy.

10.10. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące realizacji przez Wykonawcę
Utrzymania
Punktów Kontrolnych zawarte są w pkt 9 OPZ.
10.11. W ramach UPK, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania URiP zgodnie z OPZ na
każde żądanie zamawiającego, na podstawie wydanej przez zamawiającego Instrukcji
Modyfikacji PK, w ramach wynagrodzenia z tytułu UPK.
§ 12. Gwarancja
12.8. Gwarancja nie ogranicza się tylko do wady tkwiącej w Przedmiocie Umowy objętym
gwarancją zgodnie z ust. 12.1, Punkcie Kontrolnym SPOE KAS, w tym w jego Elemencie, a
także w Dokumentacji Umownej, lecz obejmuje także przyczyny zewnętrzne, w
szczególności wynikające z nieprawidłowego Utrzymania Punktów Kontrolnych SPOE KAS
oraz nieprawidłowego korzystania z Punktów Kontrolnych SPOE KAS, wykonanych napraw
awarii wynikających z przypadkowego uszkodzenia, zniszczenia, aktów wandalizmu bądź
Siły Wyższej. W zakresie nieprawidłowości w Utrzymaniu Punktów Kontrolnych SPOE KAS
oraz korzystania z Punktów Kontrolnych SPOE KAS, powyższe nie dotyczy okresu
wykraczającego poza okres 24 miesięcznej gwarancji, chyba, że ujawniona po tym okresie
wada
lub usterka wynikła z nieprawidłowego korzystania lub Utrzymania Punktów
Kontrolnych SPOE KAS, które miało miejsce w 24 miesięcznym okresie gwarancji. W
przypadku wykonanych napraw
lub usunięcia awarii PK wynikających z przypadkowego
uszkodzenia, zniszczenia,
aktów wandalizmu bądź Siły Wyższej, Wykonawca może
otrzymać zwrot poniesionych kosztów, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki określone w
umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a ubezpieczycielem Punktów Kontrolnych.
Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, w zakresie produktów dostarczanych
przez Wykonawcę, a jednocześnie których producentem nie jest Wykonawca, Wykonawca
dostarczy
zamawiającemu standardowe dokumenty gwarancyjne producenta na Przedmiot
Umowy (w tym Przedmiot Umowy objęty prawem opcji), Punkty Kontrolne SPOE KAS lub ich
Elementy lub Dokumenty, z chwilą ich odbioru przez zamawiającego.
§ 15. Wynagrodzenie
15.1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, z
uwzględnieniem prawa opcji, nie przekroczy kwoty netto […] zł (słownie złotych: […]) plus
podatek VAT […], co stanowi łącznie kwotę […] zł (słownie złotych: […]).
15.2. Na kwotę określoną w ust.15.1. składają się:
4) wynagrodzenie ryczałtowe za utrzymanie w pełni wyposażonych i funkcjonalnych
Przenośnych Punktów Kontrolnych w liczbie 34 sztuk – kwota netto […] plus VAT co stanowi
kwotę brutto […],
5) maksymalne wynagrodzenie za świadczenie w imieniu i na rzecz zamawiającego, bez
jakichkolwiek opóźnień lub przerw, Utrzymania Punktów Kontrolnych dla wszystkich nowych
Punktów Kontrolnych, w tym świadczenie URiP - kwota netto […] plus VAT co stanowi kwotę

brutto […],;
15.12. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 15.2 pkt 5 i 6, płatne będzie w ratach.
Wysokość raty w przypadku wynagrodzenia wskazanego w ust. 15.2 pkt 5 stanowi sumę
iloczynów łącznej ilości nowych Punktów Kontrolnych (dla poszczególnych klas dróg), dla
których świadczono UPK w danym Okresie Rozliczeniowym oraz stawki wskazanej przez
Wykonawcę w Formularzu Cenowym, w wysokości netto […] plus podatek VAT […] zł, kwotę
brutto […] zł (słownie złotych: […]). Wysokość raty w przypadku wynagrodzenia wskazanego
w ust. 15.2 pkt 6 stanowi sumę iloczynów łącznej ilości wszystkich dostosowanych
istniejących Kontrolnych Lokalizacji IP KSPO (dla poszczególnych klas dróg) dla których
świadczono UPK w danym Okresie Rozliczeniowym oraz stawki wskazanej przez
Wykonawcę w Formularzu Cenowym w wysokości netto […] plus podatek VAT […] zł, co
stanowi kwotę brutto […] zł (słownie złotych: […]). Raty za wynagrodzenie wskazane w ust.
15.2 pkt 5 i 6 płatne będą za każdy pełny Okres Rozliczeniowy świadczenia Usług.
15.13. W przypadku, gdy UPK realizowane w Okresie Rozli
czeniowym nie będzie
wykonywane
przez cały miesiąc kalendarzowy (niepełny Okres Rozliczeniowy),
wynagrodzenie
Wykonawcy płatne będzie w kwocie odpowiadającej faktycznemu okresowi
wykonywania UPK ustalonego proporcjonalnie do wynagrodzenia miesięcznego.
Proporcja obliczana będzie w oparciu o stosunek liczby dni, w których Wykonawca
wykonywał UPK, do liczby dni w danym Okresie Rozliczeniowym ogółem.
Załącznik J do siwz Opis przedmiotu zamówienia
5.10. Projekt Punktów Kontrolnych będzie obejmował szczegółowy opis i wymagania wobec:
a) konstrukcji nośnych wraz z posadowieniem fundamentów:
- dedykowanych Autostr
adzie, Drodze Ekspresowej i Drodze Krajowej, uwzględniając ich
charakterystykę i warunki techniczne określone przepisami prawa oraz umożliwiających
każdorazowe dostosowanie do lokalnych uwarunkowań miejsca na Sieci Dróg Płatnych
gdzie zostanie zainstalowany Punkt Kontrolny,
-
umożliwiający późniejszą realizację Utrzymania Punktów Kontrolnych poprzez brak lub
redukcję do niezbędnego minimum konieczność ograniczenia ruchu pojazdów na czas ich
realizacji w obszarze Punktu Kontrolnego,
-
uwzględniających wymagania techniczne oraz późniejsze prawidłowe funkcjonowanie
sprzętu i urządzeń dedykowanych kontroli prawidłowości uiszczenia Opłaty Elektronicznej w
SPOE KAS zainstalowanych na konstrukcjach nośnych,
-
spełniających wymagania przepisów prawa, norm, wiedzy oraz praktyki technicznej, w
szczególności w zakresie budownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
-
ograniczających do niezbędnego minimum zapotrzebowanie na teren i materiały niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania;
-
innych elementów określonych w Załączniku nr 3 do OPZ.

b) sprzętu i urządzeń:
-
spełniających wymagania opisane w Załączniku nr 2 do OPZ;
-
tworzących minimalny zestaw gwarantujący kontrolę prawidłowości uiszczania Opłaty
Elektronicznej w ramach SPOE KAS w zależności od klasy drogi, a tym samym dedykowanej
konstrukcji nośnej, o której mowa w lit. a tiret pierwszy,
c) oprogramowania gwarantującego kompatybilność Punktów Kontrolnych z Systemem
ANPRS PL.
5.11. Wdrożenie każdego nowego Elementu Punktu Kontrolnego poprzedzone będzie
uwzględnieniem przez Wykonawcę szczegółowego opisu zasad funkcjonowania danego
Elementu Punktu Kontrolnego w Projekcie Punktów Kontrolnych. Każda zmiana Projektu
Punktu Kontrolnego podlega zatwierdzeniu przez
zamawiającego w ramach Procedury
Zatwierdzania Dokumentów.
9.
Utrzymanie Punktów Kontrolnych
9.1. Zakresem realizacji UPK muszą zostać objęte wszystkie rodzaje Punktów Kontrolnych:
a) Punkty Kontrolne (Kontrolne Lokalizacje IP KPSO) podlegające Dostosowaniu (pkt. 8),
b) Punkty Kontrolne wybudowane w trakcie obowiązywania Umowy (pkt 20),
c) Punkty Kontrolne Przebudowane w trakcie obowiązywania Umowy (pkt 16),
d) Punkty Kontrolne Modyfikowane w trakcie obowiązywania Umowy (pkt 10),
e) Punkty Kontrolne Odbudowane w trakcie obowiązywania Umowy (pkt 18),
9.2. Wykonawca zo
bowiązany jest do świadczenia UPK w sposób zapewniający sprawne
działanie wszystkich Elementów Punktów Kontrolnych w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu 365 (366) dni w roku (tryb 24/7/365(366)) przez cały okres obowiązywania Umowy.
9.3. UPK nie zw
alnia Wykonawcy z usunięcia awarii po zakończeniu świadczenia Usług lub
rozwiązaniu Umowy, wykrytych w trakcie Przekazania Punktów Kontrolnych i Przenośnych
Punktów Kontrolnych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii
zgodnie z wyt
ycznymi określonymi w pkt 13. Awarie mogą być zgłaszane przez 1 miesiąc po
zakończeniu świadczenia Usług lub rozwiązaniu Umowy. Powyższe nie uchybia
postanowieniom Umowy dotyczącym gwarancji.
9.4. UPK ma na celu zapewnienie nieprzerwanej, ciągłej zdatności funkcjonalnej Punktów
Kontrolnych przez Wykonawcę, niezależnie od działań prowadzonych na Sieci Dróg
Płatnych, w ramach których są prowadzone roboty drogowe.
9.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić spełnianie przez Punkty Kontrolne wszystkich
wymagań w zakresie bezpieczeństwa, wynikających co najmniej z wytycznych w
Dokumentacji lub Dokumentacji Dotychczasowej i obowiązujących przepisów, w tym m.in.
prawidłowy stan zabezpieczeń elektrycznych i stan konstrukcji nośnych.
9.6. UPK jest to wykonywanie pełnego zakresu obowiązków i czynności, które winien
realizować Wykonawca w celu zapewnienia ciągłego, prawidłowego, bezpiecznego działania

Punktów Kontrolnych. Każda zidentyfikowana przez Wykonawcę konieczność aktualizacji lub
modyfikacji istniejących rozwiązań wymaga akceptacji zamawiającego. Wykonawca
każdorazowo jest zobowiązany do przedstawienia rekomendacji związanych z proponowaną
zmianą wraz ze wskazaniem możliwej optymalizacji kosztów i możliwych usprawnień w
Punktach Kontrolnych i świadczonych Usługach, związanych z wdrożeniem danej
aktualizacji lub modyfikacji.
9.7. UPK obejmuje między innymi:
a) przeprowadzanie Modyfikacji Punktów Kontrolnych zgodnie z pkt 10 OPZ,
b) dokonywanie stosownych aktualizacji Dokumentacji, w tym dokumentacji powykonawczej
Punk
tów Kontrolnych, jeśli taka będzie konieczna z uwagi na wprowadzone Modyfikacje,
c) umożliwienie zamawiającemu wykorzystania konstrukcji nośnych lub źródeł zasilania
Punktów Kontrolnych do innych celów i zapewnianie właściwej obsługi i asysty przy
prowadze
niu robót na konstrukcjach nośnych lub związanych z przebudową przyłączy
energetycznych, w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Punktów Kontrolnych i
uniknięcia powstania uszkodzeń; w tym celu Zamawiający każdorazowo zgłosi Wykonawcy
potrzebę wykorzystania konstrukcji nośnych lub źródeł zasilania wykonania prac, a
Wykonawca w ciągu 7 dni przedłoży zamawiającemu do zatwierdzenia wymagania
techniczne oraz plan robót, w celu zapewnienia nieprzerwanego działania i uniknięcia
powstania uszkodzeń Punktów Kontrolnych,
d) zapewnianie
zamawiającemu na każde żądanie zamawiającego, przez cały okres
obowiązywania Umowy:
-
dostępu do wszelkich Dokumentów i zapisów z realizacji usług serwisowych,
-
dostępu do wszystkich Elementów Punktów Kontrolnych, w tym m.in. szaf przydrożnych,
e) prowadzenie i dokonywanie aktualizacji Ewidencji Majątku i bieżące aktualizowanie
informacji o statusie wszystkich Elementów Punktów Kontrolnych poprzez wysyłanie
informacji do Systemu Zgłoszeniowego ITSM, o którym mowa w pkt 12,
f) dokon
ywanie przeglądów i objazdów w celu zidentyfikowania powstałych uszkodzeń lub
awarii Punktów Kontrolnych,
g) dokonywanie analizy zidentyfikowanych i zgłoszonych uszkodzeń lub awarii,
h) zabezpieczanie i naprawa uszkodzonych Punktów Kontrolnych zgodnie z pkt 9.10,
i) reagowanie na awarie i wykonanie naprawy lub wymiany Elementów PK, tj. przyjęcie
zgłoszenia o awarii, przybycie na miejsce awarii, analiza skutków i przyczyn awarii na
miejscu, wykonanie napraw lub wymiany Elementów PK; czas naprawy powinien być zgodny
z czasami wykazanymi w pkt 13,
j) wykonywanie i planowanie bieżących i okresowych czynności utrzymania zgodnie z
wymaganą częstotliwością,
k) przygotowanie Planu Czynności Utrzymania na okres obowiązywania Umowy,

l) wykonywanie kontroli bezpieczeństwa: konstrukcji, mechanicznego i elektrycznego
urządzeń zgodnie z przepisami prawa polskiego,
m) wspieranie
zamawiającego w prawidłowym skonfigurowaniu urządzeń i aplikacji SPOE
KAS, jeśli jest to konieczne do skutecznej, nieprzerwanej i bezpiecznej wymiany danych
pomiędzy Punktami Kontrolnymi a pozostałymi komponentami SPOE KAS,
n) prowadzenie ewidencji czynności kontrolnych, których opis zawiera Tabela nr 1 (pkt 11.1.)
i serwisowych, dokonanych czynności konserwacji i przeglądów, powstałych uszkodzeń i
zrealizowanych napraw,
o) zorganizowanie i zarządzanie magazynem części zapasowych oraz materiałów
eksploatacyjnych, uzupełnianie magazynu w ilości zapewniającej usuwanie uszkodzeń i
awarii (w przypadku sprzętu elektronicznego i elektroenergetycznego – Wykonawca
przekazuje do
zamawiającego zapotrzebowanie na konkretny sprzęt), dokonywanie napraw
zgodnie z wymaganiami
zamawiającego opisanymi w pkt 13,
p) codzienne kontaktowanie się z zamawiającym lub podmiotami trzecimi przez niego
wskazanymi, w celu uzyskani
a informacji na temat powstałych i zauważonych awarii,
q) w razie zaistnienia jakiejkolwiek potrzeby, konsultowanie z
zamawiającym oraz w razie
potrzeby podjęcie czynności naprawczych lub serwisowych związanych z UPK,
r) czynności utrzymania bieżącego, zapobiegające powstawaniu awarii lub zmniejszające
prawdopodobieństwo powstawania awarii w tym konserwacja, serwis i przeglądy,
s) czynności utrzymaniowe, o których mowa w pkt 9.7 lit. r) obejmują utrzymanie: konstrukcji
nośnych, fundamentów, elementów służących do Czynności Kontrolnych nad prawidłowością
uiszczenia Opłaty Elektronicznej w zależności od Projektu Punktu Kontrolnego i
uwarunkowań Dostosowanych Kontrolnych Lokalizacji IP KSPO, w szczególności masztów,
okablowania, stopni na konstrukcji nośnej lub w jej sąsiedztwie, szaf przydrożnych, w których
znajduje się sprzęt elektroniczny i elektroenergetyczny, sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, okablowania, szaf rozdzielczych, UPS-
ów, skanerów laserowych, kamer
systemu ANPR i fleszy na podczerwień, osłon przeciwśnieżnych i wszelkich innych
elementów związanych z konstrukcją nośną lub jej fundamentem, materiałów ogrzewających
sprzęt do transmisji danych, bezpośredniego otoczenia mogącego mieć wpływ na transmisje
danych lub innych niewymienionych powyżej Elementów Punktów Kontrolnych,
t) zapewnienie alternatywnego źródła zasilania energią elektryczną w przypadku powstałej
awarii lub przeprowadzenia koniecznej Modyfikacji Punktów Kontrolnych,
u) raportowanie wykonywanych czynności w zakresie wykonywania zobowiązań Umownych:
-
raz na miesiąc w formie Raportu Miesięcznego,
-
w ciągu 14 dni po zakończeniu UPK w formie Raportu Końcowego,
v) organizowanie szkoleń dla zamawiającego z zakresu Usług świadczonych przez
Wykonawcę w ilości co najmniej 40 godzin szkoleń (maksymalnie 60 godzin), dla co najmniej

10 osób (maksymalnie 15 osób) z następującego zakresu:
- utrzymania Punktu Kontrolnego,
-
prowadzenia Ewidencji Majątku,
-
procedury dotyczące realizacji czynności utrzymaniowych i przebudowy i rozbudowy PK,
- opra
cowywania projektów COR i SOR,
-
zarządzania i utrzymywania magazynem części zapasowych,
-
opracowywania raportów i Dokumentacji Umownej,
-
obsługi zgłoszeń;
-
czynności związanych z Budową PK, Przebudową PK, Odbudową PK oraz Usuwaniem PK
i Utylizacją PK,
-
obsługa i Utrzymanie Przenośnych Punktów Kontrolnych.
w) udzielanie
zamawiającemu wszelkiego wsparcia niezbędnego do zapewnienia płynnego
działania SPOE KAS, w zakresie odpowiedzialności za świadczone Usługi.
9.12. Wszelkie czynności związane z UPK, wymagające dostępu do jezdni lub pobocza drogi
i niemogące być zrealizowane poprzez dedykowane ku temu Elementy konstrukcji nośnej
(pkt 5.10 lit. a tiret drugie), muszą być organizowane z zachowaniem odpowiednich środków
bezpieczeństwa, we współpracy z zarządcą drogi oraz w sposób minimalizujący zakłócenia
ruchu drogowego.
9.13. W związku z pkt 9.12, Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania Umowy do:
a) opracowania projektu Czasowej Organizacji Ruchu (COR) i uzyskania jego zatwierdzenia
od organu zarządzającego ruchem drogowym oraz innych podmiotów, jeśli wymagane,
b) aktualizacji dokumentacji COR, w przypadku upływającego terminu ważności uzgodnień
dotychczasowego dokumentu COR,
c) wyprzedzającego zgłoszenia do właściwego terenowego oddziału zarządcy drogi (do
wiadomości zamawiającego) prac w zakresie Punktów Kontroli, ze wskazaniem terminu,
czasu trwania i zakresu przeprowadzania danych czynności,
d) złożenia do zamawiającego kopii zatwierdzonych projektów oraz aktualizacji dokumentacji
COR.
13. Reakcja na
awarie i uszkodzenia Punktów Kontrolnych oraz czasy wykonywania napraw
13.1. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania awarii i uszkodzeń PK w wymaganym
czasie, wskazanym w niniejszej sekcji.
13.2. Jeżeli usunięcie awarii lub uszkodzenia PK wiąże się z wymianą urządzenia,
Wykonawca zarejestruje w Systemie Zgłoszeniowym ITSM w ciągu 2 dni licząc od dnia
wymiany, dane ewidencyjne wymienianego urządzenia, jego lokalizację oraz typ i model
nowego urządzenia.
13.3. Wykonawca przekaże zamawiającemu suplement do Dokumentacji powykonawczej
danego Punktu Kontrolnego, w terminie 14 dni, licząc od dnia wymiany.

13.4. W przypadku zgłoszenia awarii lub uszkodzenia PK, dotyczącego funkcjonowania
Punktów Kontrolnych, przez Wykonawcę, nada on stosowny poziom zgłoszenia, według
wskazanej niżej klasyfikacji i odpowiednio, w ramach UPK, będzie zobowiązany z
zachowaniem właściwego czasu naprawy dla danego poziomu zgłoszenia, usunąć awarię
lub uszkodzenie PK.
13.5. W przypadku zgłoszenia awarii lub uszkodzenia PK, dotyczącego funkcjonowania
Punktów Kontrolnych, przez zamawiającego lub inny podmiot upoważniony przez
zamawiającego, to zgłaszający nada stosowny poziom zgłoszenia, według wskazanej niżej
klasyfikacji i odpowiednio, w ramach świadczenia UPK, Wykonawca będzie zobowiązany z
zachowaniem właściwego czasu naprawy dla danego poziomu zgłoszenia, usunąć awarię
lub uszkodzenie KP.
13.6. Klasyfikacja: Poziom 1
– czas naprawy 2,5 godziny od momentu zgłoszenia w
Systemie Zgłoszeniowym ITSM. Jednakże jeżeli usunięcie awarii lub uszkodzenia PK
zakwalifikowanego do Poziomu 1 wiąże się z koniecznością wdrożenia Czasowej Organizacji
Ruchu, Wykonawcę obowiązuje czas naprawy do 48 godzin od momentu zgłoszenia w
Systemie Zgłoszeniowym ITSM.
13.7. Zdarzenia zaliczane do Poziomu 1 obejmują awarie i uszkodzenia PK o wysokim
priorytecie, których wystąpienie może mieć następujące konsekwencje:
a) całkowita utrata funkcjonalności lub poważne uszkodzenie Punktów Kontrolnych,
stwarzające potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zdrowia lub życia,
b) utrata transmisji danych pomiędzy Punktem Kontrolnym a SPOE KAS,
c) niemożność lub ograniczenie możliwości kontroli prawidłowości uiszczania Opłaty
Elektronicznej w jednym lub więcej Punktach Kontrolnych,
13.8. Jeśli to Wykonawca wykryje awarię lub uszkodzenie PK, zarejestruje zgłoszenie
niezwłocznie po jego wykryciu.
13.9. Klasyfikacja: Poziom 2
– czas naprawy 5 godzin od momentu zgłoszenia w Systemie
Zgłoszeniowym ITSM
13.10. Zdarzenia zaliczane do Poziomu 2 obejmują awarie i uszkodzenia PK, które
pogarszają lub wpływają na działanie SPOE KAS, z wykluczeniem zdarzeń zaliczonych do
Poziomu 1. Sytuacje te nie mogą mieć wpływu na zachowanie ciągłości kontroli
prawidłowości uiszczania Opłaty Elektronicznej w jednym lub więcej Punktach Kontrolnych.
1
3.11. Jeśli to Wykonawca wykryje awarię lub uszkodzenie KP, zarejestruje zgłoszenie
niezwłocznie po jego wykryciu.
13.12. Klasyfikacja: Poziom 3
– czas naprawy nie dłużej niż 18 dni od momentu zgłoszenia w
Systemie Zgłoszeniowym ITSM.
13.13. Zdarzenia zali
czane do Poziomu 3 obejmują awarie i uszkodzenia KP, które nie
wpływają na zachowanie ciągłości kontroli prawidłowości uiszczania Opłaty Elektronicznej (i

nie należą do Poziomu 1 i 2), lecz które należy usunąć.
13.16. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za UP
K każdorazowo zapewni bezpieczeństwo
ruchu drogowego przy usuwaniu awarii i uszkodzeń PK.
Załącznik nr 2 do OPZ - Sprzęt:
4. Utrzymanie
4.1.2. Zamawiający lub podmiot wskazany przez zamawiającego udostępni Wykonawcy
administrowany przez
zamawiającego interaktywny system przyjmowania i obsługi zgłoszeń
o wadach, usterkach i
awariach, a także zapytań i uwag zamawiającego składanych w
ramach asysty technicznej
– System Zgłoszeniowy ITSM. Stosowanie Systemu
Zgłoszeniowego ITSM wskazanego przez zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy.
System Zgłoszeniowy ITSM będzie funkcjonować nieprzerwanie 24 godziny na dobę 7 dni w
tygodniu 365 (366) dni w roku (tryb 24/7/365(366)), co
najmniej przez okres obowiązywania
utrzymania i potwierdzać w czasie rzeczywistym przyjęcie zgłoszenia (w tym poprzez
przesłanie potwierdzenia na wskazane przez zamawiającego adresy email).
4.2. Szczegółowe zasady utrzymania w zakresie Systemu:
4.2.1. Wykonawca zapewni konserwację infrastruktury technicznej Punktów Kontrolnych w
razie potrzeby,
jednak nie rzadziej niż co 3 miesięcy w czasie trwania Umowy. Konserwacja
polegać będzie na wykonywaniu czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej pracy
Punktów Kontrolnych (między innymi na: czyszczeniu elementów optyki, sprawdzeniu
poprawności działania wszystkich komponentów wchodzących w skład infrastruktury
technicznej Punktów Kontrolnych, wykonaniu niezbędnych regulacji/konfiguracji jeżeli zajdzie
taka potrzeba).
4.2.3. Wykonawca powiadomi
zamawiającego o planowanym terminie prac konserwacyjnych
z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
4.2.11. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy zapewni utrzymanie dla wszystkich
komponentów Systemu w trybie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 365 (366) dni w roku
(tryb 24/7/365(366)), z gwarantowanym czasem us
unięcia wady opisanym w pkt 13 OPZ.
Wyjaśnienia treści siwz:
Pytanie nr 352
dotyczące IPU 24.11. pkt.5 a. Zamawiający wskazuje karę w wysokości 100
000 zł za każdy przypadek nienależytego wykonania Utrzymania zgodnie z pkt. 9 OPZ.
Zakres obowiązków wynikających z Utrzymania zgodnie z pkt. 9 OPZ jest bardzo szeroki.
Wykonawca zaznacza, iż Zamawiający nakłada już szereg innych kar związanych z
utrzymaniem- IPU 24.11 pkt.5b-d, IPU 24.15. Kara wskazana w tym punkcie jest
nieadekwatna do wysokości wynagrodzenia, które Wykonawca może otrzymać za ten zakres
prac. Wnosimy o usunięcie kary lub zawężenie katalogu przypadków, w których może być
nałożona
Zamawiający wskazał, że dokonano zmiany w SIWZ w dniu 04.02.2021 r. w zakresie par. 24

ust. 24.11 Załącznika I do SIWZ – Wzór Umowy. Zamawiający podtrzymuje wymagania
określone w SIWZ.

W ofercie Vitronic złożono:
- raport kredytowy z 5 listopada 2020 r. wystawiony przez Commerzbank Biuro Informacji
Kredytowej z powodu zapytania "zainteresowanie naszym klientem / czy dobra [sytuacja] dla
12 000 000,00 zł", w którym oświadczono
Relacje biznesowe / zarządzanie kontami - Konto istnieje od 03.06.1996 r.
-
Konto wykazuje znaczne obroty.
-
Udostępniamy kredyt.
-
Konto je
st prowadzone zgodnie z umową.
Sytuacja finansowa
-
Ogólne okoliczności dają wrażenie dobrego uporządkowania.

Ocena kredytowa / wypłacalność
-
Uważamy, że klient jest w dobrej [sytuacji] jeśli chodzi o kwotę, której dotyczy
zapytanie.
-
Kwota, której dotyczy zapytanie, mieści się naszym zdaniem, w ramach wolumenu
biznesowego.

W dniu 25 listopada 2020 r. zamawiający wezwał wykonawcę Vitronic do złożenia wyjaśnień
w trybie art. 90 ust. 1 a pkt 1 ustawy przytaczając treść art. 90 ust. 1 ustawy, a zamawiający
prosi
ł w szczególności o informacje w zakresie istotnej części składowej ceny - zaoferowanej
ceny brutto za usługi Utrzymania Punktów Kontrolnych: w wysokości 5 896 767,60 zł
wynikającej z podanych w Formularzu Cenowym cen odpowiednio: Utrzymania Punktu
Kontrolnego na DK, na S, na A oraz na dostosowany
m Pasie Poboru Opłat MPO.
W dniu 4 grudnia 2020 r. wykonawca Vitronic
złożył wyjaśnienia obejmując je zastrzeżeniem
tajemnicy przedsiębiorstwa, które stało się skuteczne z chwilą upływu terminu na wniesienie
skargi na wyrok Izby w sprawie sygn. akt KIO 589
/21, w którym Izba wydała w tym zakresie
postanowienie o umorzeniu postępowania, z uwagi na uwzględnienie zarzutu i brak
sprzeciwu.
Przystępujący wskazał w pierwszej kolejności sprzyjające mu warunki wykonania
zamówienia pkt. 1.1 – 1.5., gdzie w szczególności Izba wzięła pod uwagę pkt. 1.3. i 1.5
wyjaśnień, jako wskazujące na okoliczności mogące mieć znaczenia dla kalkulacji ceny, a
zwłaszcza pkt. 1.5 w zakresie wyjaśnień związanych z usługą utrzymania.
Co do szczegółowej kalkulacji Izba wzięła pod uwagę załącznik nr 2 i zestawiła dane w nim
zawarte w dowodach 3-
7 analizując, czy dane te są ze sobą zbieżne i nie rodzą wątpliwości,
co do prawidłowości kalkulacji. Przystępujący w pkt. 3.6. wskazał w jakich pozycjach i na

jakie kwoty skalkulował koszty modyfikacji Punktów Kontrolnych (pkt 10 OPZ). W pkt 3.7
przystępujący wskazał w jakiej wysokości założył koszty dotyczące awarii i uszkodzeń oraz
podał w jakiej pozycji je ujął oraz wskazał na korzystne warunki na jakich będzie ponosił te
koszty. W pkt. 3.8 opisa
ł koszty magazynu, a także wskazał, w jakich pozycjach ujął koszty
wyposażenia magazynu, oraz na jakim podmiocie spoczywa ten koszt. Wskazał na założoną
wysokość marży i przewidzianą rezerwę na ryzyko pkt. 3.11, określił także wysokość
planowanego zysku pk
t. 3.12 wyjaśnień.
Na podstawie złożonych dowodów Izba ustaliła, że wykonawca wskazał szczegółowo, jakie
koszty składają się na cenę budowy punktów kontrolnych, cenę budowy dostosowywanych
punktów kontrolnych oraz cenę usługi utrzymania punktów kontrolnych w rozbiciu zgodnym z
formularzem cenowym i jaki podmiot jest odpowiedzialny za wykonanie poszczególnych
elementów tych kosztów. Izba zweryfikowała, czy podane w dowodzie nr 2 wartości znajdują
odzwierciedlenie w pozostałych złożonych dowodach i ustaliła, że w zakresie ceny budowy
punktów kontrolnych, to przystępujący wskazał na trzy podmioty w tym siebie jako podmioty
odpowiedzialne i dla podmiotu nr 1 przedstawił dowód nr 3, który potwierdza, że na nim
oparto kalkulację, dla podmiotu nr 2 przedstawił dowód nr 4, gdzie na podstawie załącznika
nr 1 poz. 1 (wartość) i załącznika nr 2 (zakres odpowiedzialności) Izba ustaliła, że kalkulacja
odpowiada wartościom powołanym w tych dowodach, co do ceny budowy dostosowywanych
punktów kontrolnych, to za jej wykonanie odpowiedzialne będą 4 podmioty, w tym
przystępujący i dla podmiotu 1 przystępujący przedstawił dowód nr 3 potwierdzający
prawidłowość wartości przyjętych w kalkulacji, dla podmiotu drugiego przedstawił dowód nr
4, gdzie w poz. 2 załącznika nr 1 (wartość) i w załączniku nr 3 (zakres odpowiedzialności)
Izba ustaliła, że dane tam podane odpowiadają wartością i zakresowi przyjętemu w
kalkulacji. Co do podmiotu nr 3, to przystępujący przedstawił dowód nr 5, a prawidłowość
kalkulacji potwierdza pkt 2 tego dowod
u. W zakresie ceny usługi utrzymania punktów
kontrolnych przystępujący przewidział 4 podmioty odpowiedzialne, w tym siebie i dla
podmiotu nr 1 przedstawił dowód nr 6, który potwierdza przyjęty zakres i wartości, dla
podmiotu 2 przedstawił dowód nr 4, który w pkt. 3 załącznika nr 1 (wartość) i w załączniku nr
4 (zakres przedmiotowy) potwierdza prawidłowość kalkulacji. Dla podmiotu czwartego
przystępujący przedstawił dowód nr 5, którego poz. 1 potwierdza prawidłowość kalkulacji
wartości i zakresu przedmiotowego.
Jednocześnie przystępujący szczegółowo wskazał zakres czynności wykonywanych
osobiście, przedstawił ich rozbicie na poszczególne elementy kosztotwórcze wraz z podanie
przyjętych założeń i wysokość kalkulacji. Izba nie stwierdziła błędów rachunkowych
przedstawionej kalkulacji
, również założona marża i zysk odpowiadają treści wyjaśnień.

W dniu 7 stycznia 2021 r. zamawiający w trybie art. 26 ust. 1 ustawy wezwał Vitronic do

złożenia dokumentów.
W zakresie wykazu osób Vitronic złożył następujące oświadczenie:
1
Kierownik ds. budowy i przebudowy Punktów Kontrolnych – J. U. – podstawa
dysponowania -
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów firmy Tioman Sp. z.o.o. Sp. k.
(złożone razem z ofertą) - Projekty realizowane będąc pracownikiem firmy TIOMAN Sp. z o.
o. Sp. k. (umowa o pracę od dnia 11.06.2018), w tym m. in. dla:
-
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy; ul. Fordońska 6, 85-
085 Bydgoszcz; “Dostawa i dostawa z montażem oznakowania pionowego na sieci dróg
krajowych administrow
anych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Bydgoszczy w latach 2018-
2021”;
Okres wykonywania wymaganych czynności przez pracownika w ramach realizowanej
umowy: 18.09.2018 do teraz.
-
Strabag Sp. z.o.o z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków,
“Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na
odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy): Część nr 1: na
odcinku węzeł "Lubelska" ( bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do
ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km oraz Część nr 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok.
km 27+900 dług. 8,700km” od 01.06.2020 do 30.09.2020 r.
Okres wykonywania wymaganych czynności przez pracownika w ramach realizowanej
umowy: 01.06.2020 do 30.09.2020 r.
Zakres czynności / doświadczenia obejmował w szczególności:
W okresie minimum 2 lat, zarządzanie budową, przebudową, w tym instalacją sprzętu, i
deinstalacja konstrukcji nośnych wraz z zainstalowanymi na nich urządzeniami i sprzętem w
obrębie pasa drogowego, w tym:
-
kontrola i zarządzanie czynnościami budowy, przebudowy i deinstalacji,
-
planowanie wszystkich czynności budowy, przebudowy i deinstalacji,
-
organizacja zasobów ludzkich do czynności budowy, przebudowy i deinstalacji,
-
monitorowanie czasu realizacji budowy, przebudowy i deinstalacji,
-
zarządzanie zasobami ludzkimi – urlopy, zwolnienia, rekrutacja pracowników, -
organizowanie szkoleń, w tym szkoleń BHP,
-
opracowanie raportów z wykonanych czynności.

Pan J. U. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej: drogowej.
2
Kierownik utrzymania Punktów Kontrolnych ds. udostępnienia – J. U. - Zobowiązanie
do udostępnienia zasobów firmy Tioman Sp. z.o.o. Sp. k. (złożone razem z ofertą) - Projekty
realizowane będąc pracownikiem firmy TIOMAN Sp. z o. o. Sp. k. (umowa o pracę od dnia

11.06.2018), w tym m. in. dla:
-
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy; ul. Fordońska 6, 85-085
Bydgoszcz; “Dostawa i dostawa z montażem oznakowania pionowego na sieci dróg
krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Bydgoszczy w latach 2018-
2021”;
Okres wykonywania wymaganych czynności przez pracownika w ramach realizowanej
umowy: 18.09.2018 do teraz.
Zakres czynności / doświadczenia obejmował w szczególności:
W okresie minimum 2 lat, zarządzanie utrzymaniem konstrukcji wsporczych wraz z
zainstalowanymi na nich urządzeniami i sprzętem funkcjonującymi w obrębie pasa
drogowego, w tym:
-
kontrola i zarządzanie czynnościami utrzymania,
-
planowanie wszystkich czynności utrzymaniowych,
-
prognozowanie i analiza czynności utrzymaniowych,
-
organizacja zasobów ludzkich do czynności utrzymaniowych,
-
kontrola dyscypliny i standardów czynności utrzymaniowych,
-
monitorowanie poziomu świadczonych usług,
-
zarządzanie zasobami ludzkimi – urlopy, zwolnienia, rekrutacja pracowników,
-
organizowanie szkoleń, w tym szkoleń BHP,
-
opracowanie raportów z wykonanych czynności.
Pan J. U. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej: drogowej.
Z listu referencyjnego z 14 października 2020 r. wynika, że Firma Strabag Sp. z o. o. z
siedzib
ą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków, zaświadcza, że firma TIOMAN Sp. z o.
o. Sp. k. z siedzibą w Łysomicach, Ostaszewo 57E wykonała w okresie od 01.06.2020 r. do
30.09.2020 r. na podstawie umowy nr 98 2019 z dnia 12.02.2019 r. roboty budowlane, w
ramach których wykonała dostawę i montaż 23 szt. (słownie dwadzieścia trzy) obiektów
budowlanych składających się z konstrukcji nośnej oraz dedykowanych jej fundamentów
łącznie przystosowanych do montażu urządzeń, sprzętu i innych elementów
wykorzystywany
ch do zarządzania tzw. SZR (System Zarządzania Ruchem). Jednocześnie,
w ramach ww. umowy firma TIOMAN Sp. z o. o. Sp. k. zrealizowała również instalację
(montaż) niżej wymienionych urządzeń służących do zarządzania ruchem na konstrukcjach
nośnych.
odcinek.
1 Konstrukcje pod pryzmatyczne znaki zmiennej treści PVMS (F-8) - 10 szt.
odcinek. 2
Konstrukcje bramowe pod pryzmatyczne znaki zmiennej treści PVMS (E-2 duże) -
2 szt.
Konstrukcje bramowe pod pryzmatyczne znaki zmiennej treści PVMS (E-2 małe) - 3
szt.

Konst
rukcje pod pryzmatyczne znaki zmiennej treści PVMS (F-8) — 6 szt.
Konstrukcje pod pryzmatyczne znaki zmiennej treści PVMS (E-1) - 2szt.
Firma TIOMAN Sp. z o. o. Sp. k. wykonała powierzony ww. zakres robót w sposób należyty,
prawidłowy rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i technicznej.
Posiada fachową i doświadczoną kadrę techniczna gwarantującą wykonanie prac terminowo
oraz z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej.
List referencyjny wydaj
e się na wniosek firmy Tioman w celach akwizycyjnych
Z poświadczenia z dnia 5 listopada 2020 r. wynika, że
GDDKiA Oddział w Bydgoszczy potwierdza, że firma „TIOMAN” Sp. z o.o. Sp. k. Ostaszewo
57E, 87-
148 Łysomice — Partner Konsorcjum działając w konsorcjum z firmą „ERPLAST”
sp. z o.o. , ul. Witebska 27; 85-778 Bydgoszcz
— Lider Konsorcjum, realizowała zadania w
ramach umowy nr 2034.2018.Z-
1.D3.2414.3.2018.24 z dnia 27.07.2018 na „Dostawę i
dostawę z montażem oznakowania pionowego na sieci dróg krajowych administrowanych
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-
2021.
Wartość zrealizowanych zadań przez „TIOMAN” Sp. z o.o. Sp. k. Ostaszewo 57E, 87-148
Łysomice — Partner Konsorcjum w okresie 27.07.2018 - 30.09.2020 wyniosła:
2.443.282,50 zł (brutto)
Potwierdzam, że dostawy i dostawy z montażem zrealizowano zgodnie z wymogami
określonymi w materiałach przetargowych — szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i zaleceniami
zamawiającego. Wszystkie prace zostały wykonane w
terminie i odebrane bez uwag.
Poświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego.

W dniu 11 lutego 2021 r. zamawiający dokonał odtajnienia dokumentów w postaci wyjaśnień
rażąco niskiej ceny z dnia 4 grudnia 2020 r. wraz z załącznikami i dokumentów złożonych na
wezwania przez Vitronic dnia 18 stycznia 2021 r. w tym wykazu osób i złożonych referencji,
uznając za nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa Vitronic.
Wykonawca Vitronic złożył odwołanie od czynności odtajnienia w zakresie dotyczącym
dokumentów złożonych zamawiającemu na wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art.
26 ust. 1 ustawy. Wyrokiem z dnia 22 marca 2021 r. wydanym w sprawie sygn. akt KIO
589/21 Izba oddaliła to odwołanie, jednocześnie umarzając postępowania w części
dotyczącej zarzutu niezgodnego z ustawą art. 8 ust. 3 ustawy odtajnienia wyjaśnień
dotyczących rażąco niskiej ceny wobec uwzględnienia zarzutu przez zamawiającego. Tym
samym odtajnione przez zamawiającego dokumenty pozostały się niejawne.

Z
oferty Kapsch wynika, że zaoferował on:
5.2.
w zakresie kryterium „SKUTECZNOŚĆ ODCZYTU ANPR” oświadczam, że
Wykonawca, którego reprezentuje deklaruje wartość procentową skuteczności prawidłowości
odczytu ANPR równą 98,00000000001% (należy wpisać deklarowaną pełną wartość
procento
wą) od daty podpisania Umowy.
Uwaga! Kryterium oceny ofert
– w przypadku braku podania powyższej informacji oferta
Wykonawcy otrzyma zero (0) punktów w ramach kryterium a Wykonawca będzie związanym
minimalną wartością procentową określoną w OPZ, tj. 90%.
W przypadku wskazania w formularzu oferty wartości procentowej mniejszej niż 90 %,
Zamawiający uzna, że oferta jest niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
5.3. w zakresie kryterium
„SKUTECZNOŚĆ OKREŚLENIA KATEGORII POJAZDU”
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuje deklaruje wartość procentową
skuteczności prawidłowości określenia kategorii pojazdu równą 98,00000000001% (należy
wpisać deklarowaną wartość procentową) oraz liczbę możliwych do zidentyfikowania
kategorii pojazdów równą 15 (należy wpisać wartość liczbową) od daty podpisania Umowy.
Uwaga! Kryterium oceny ofert
– w przypadku braku podania powyższych informacji, oferta
Wykona
wcy otrzyma zero (0) punktów w ramach kryterium , a Wykonawca będzie
związanym minimalną wartością procentową wynoszącą 90% dla skuteczności określenia
kategorii pojazdu i wartością liczbową wynoszącą 5 dla liczby możliwych do zidentyfikowania
kategorii p
ojazdów. W przypadku wskazania w formularzu oferty wartości procentowej
mniejszej niż 90% i liczbowej mniejszej niż 5, Zamawiający uzna, że oferta jest niezgodna z
treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie odrzucona na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
5.4.
w zakresie kryterium „CZAS REALIZACJI IRPK” oświadczam, że Wykonawca,
którego reprezentuje deklaruje następujący termin realizacji Instrukcji z Realizacji Punktu
Kontrolnego (IRPK): 15,8571 tygodni (należy wpisać deklarowaną termin w tygodniach) od
daty jej wydania przez
zamawiającego.
Uwaga! Kryterium oceny ofert
– w przypadku braku podania powyższej informacji, oferta
Wykonawcy otrzyma zero (0) punktów w ramach kryterium a Wykonawca będzie związanym
maksymalnym terminem o
kreślonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 20
tygodni od daty wydania IRPK przez
zamawiającego. W przypadku wskazania w formularzu
oferty terminu dłuższego niż 20 tygodni,
Zamawiający uzna, że oferta jest niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia), i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Z dowodów przedstawionych przez odwołującego Kapsch w odwołaniu wynika, że

Szczegółowa specyfikacja techniczna D-07.02.01 dotycząca dostawy oraz dostawy wraz z
montażem oznakowania pionowego i urządzeń BRS obejmowała następujący zakres robót:
1.3.1 Wytworzenie , dostarczenie i montaż znaków drogowych odblaskowych
1.3.2 Wytworzenie, dostarczenie i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
wyrobów komunalnych, wprowadzania zmian w organizacji ruchu.
1.3.3 pkt. 1.3.1 dotyczy wszystkich rodzajów znaków, w tym tiret 5 elementów mocujących i
konstrukcji wsporczych.
Pkt. 1.4.6. konstrukcja wsporcza znaku
– słupek, słupy, wysięgniki, wsporniki na których
znajdują się znaki wraz z elementami służącymi do przymocowania znaków.
Pkt. 1.4.11 konstrukcja wsporcza znaku
– słup, wysięgnik, wspornik, bramownica itp. Na
których znak jest zamocowany wraz z elementami służącymi do przymocowania znaku.
2.4. Konstrukcja wsporn
icza znaku mogą być wykonane w formie słupków, słupów,
wysięgników, konstrukcji kratowych z rur stalowych połączonych prętami stalowymi,
konstrukcji kratowych wykonanych ze stopu aluminium, bramownic wg. Indywidualnych
projektów.
9.2. cena jednostki obmia
rowej obejmuje m. in. demontaż starego znaku, zaprojektowanie,
uzgodnienie, wyprodukowanie lub zakup, dostarczenie, ustawienie konstrukcji wsporniczej.
W przypadku zlecenia wymiany oznakowania na nowe w cenie montażu nowego należy ująć
demontaż istniejącego oznakowania i jego przewiezienie do bazy materiałowej danego
rejonu. Dotyczy to także sytuacji, gdy montaż nowego oznakowania następuje w odległości
nie większej niż 20 m od starego.
Z informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej dla postępowania dostawa i dostawa z
montażem oznakowania pionowego na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA
Oddział w Bydgoszczy w latach 2018 – 2021 wynika, że za najkorzystniejszą uznano ofertę
konsorcjum firm ERPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Bydgoszczy i TIOMAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z
siedzibą w Ostaszewie z ceną 12 294 489,60zł.

Dowody odwołującego Kapsch:
1. z opinii prywatnej
wynika, że wykorzystanie dotychczasowych wiat do instalacji
systemu POE
KAS zawiera niewiadome, które mogą wpływać istotnie na koszty i
harmonogram kontraktu, a wariant II
– położenie urządzeń systemowych poza
krawędzią istniejących wiat nie zawiera ograniczeń i jest przewidywalny w
harmonogramie oraz prawdopodobnie mniej kosztowny
– elementy konstrukcji
montowane na wyspach, a wykonane w wytwórni. Opiniujący wyraził zgodę na
wykorzystanie jego opinii w sprawie POE KAS.

2. Z oferty podwykonawczej
z dnia 4 grudnia 2020 r. wynika, że firma złożyła
odwołującemu ofertę na wykonanie utrzymania nowego punktu kontrolnego
(konstrukcja słupowa) przy łącznej liczbie utrzymania do nowych PK – opcja za
określoną cenę jednostkową netto.
3.
Z raportu płacowego 2020 firmy HAYS, wynika, że IT Project Manager zarabia min
80zł./h, optymalnie, 90 zł./h, a maksymalnie 110 zł./h, Junior Tester odpowiednio:
30zł./h, 45zł./h i 65 zł./h, Tester – 60 zł/h, 80 zł/h, 90 zł./h, Business Analyst
odpowiednio w zależności od doświadczenia 70 – 100zł/h, 85-120 zł./h i 110- 130zł/h,
Java Developer
– 70zł/h, 90zł/h, 125zł./h, Senior Developer – 100zł/h, 115zł./h i
120zł/h, wsparcie techniczne 1st Line Support – 30zł/h, 40zł/h, 50zł/h, 2st Line
Support 45zł./h, 55zł/h, 65zł/h.
4. Z
wydruku
poradnika-
przedsiębiorcy/koszt-pracodawcy
wynika,
że
przy
wynagrodzeniu brutto 2500
zł. łączny koszt pracodawcy to 3015,25zł., a przy
wynagrodzeniu 3500zł. łączny koszt pracodawcy to 4221,35zł.
5.
Z przeglądu wynagrodzeń 2020 wynika, że w ramach łańcucha dostaw w Warszawie
Kierownik Działu Logistyki zarabia od 10 – 15tys., najczęściej 12 tys. zł, a kierownik
magazynu od 8
– 10 tys. najczęściej 9 tys. zł
6.
Z informacji z otwarcia ofert z 3 lutego 2020 w postępowaniu Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia
zasobów ludzkich z branży IT, wynikają stawki roboczogodzin zaoferowane dla
różnych specjalistów z branży IT przez biorących wówczas udział wykonawców. ????
7. Z formularzy cenowych EGIS, Intertoll Infrastructure Services, i Polcam z marca 2020
r. w postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie, implementację, obsługę oraz
utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich metodą
elektroniczną z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji numerów rejestracyjnych
pojazdów (Videotolling) na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2 Konin-
Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica wynikają stawki za jakie te firmy
zamierzają wykonać zamówienie oraz stawki za poszczególne rodzaje usług.
8.
Z zestawienia sprzętu dla 1 punktu kontrolnego i szafy MPO wynika, że z ofert
dobranych przez odw
ołującego koszt urządzeń do 1 punktu kontrolnego to określona
kwota, a dla 1 MPO to również określona kwota zł.
Do zestawienia dołączono ofertę komputera Buffalo, przegląd stacji roboczych w
ramach badania niezawodności komputerów PC, ankietę dystrybucyjną TBR i
awaryjność sprzętu – opracowanie własne odwołującego, których ceny podano w
zestawieniu.

9.
Ze wskaźnika awaryjności aparatów cyfrowych wynika, że Panasonic jest najbardziej
niezawodnym producentem aparatów fotograficznych Point-and-shoot – według opinii
SquareTrade
10.
Wskaźnika awaryjności aparatów cyfrowych dotyczy również dowód nr 10,
11.
Z korespondencji elektronicznej wynika, że broker ubezpieczeniowy zaoferował
odwołującemu ubezpieczenie do punktów kontrolnych ze składką za 36 miesięcy
46
000zł.
12. Z kores
pondencji elektronicznej z bnpparibas.pl wynika, że prowizja od wystawionych
gwarancji liczona w skali miesiąca 0,07% czyli w skali roku 0,84% dodatkowo
prowizja administracyjna 0,075% kwartalnie
13.
Z oferty konsorcjum Kapsch i BIT na świadczenie usługi utrzymania infrastruktury
przydrożnej oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury przydrożnej Krajowego
Systemu Poboru Opłat BDG.ZPB.230.29.2018, wynika, że konsorcjum to zaoferowało
wykonanie zamówienia za cenę 203 994 561,00zł. netto, do oferty dołączono
formularz cenowy w zakresie podstawowym i opcjonalnym
14. Z oferty przechowamy-
wszystko.pl wynika, że cena za m2 magazynu o rozmiarach co
najmniej 12 m2 wynosi od 60-
72zł. miesięcznie
15. Z oferty podwykonawczej
wynika, że zaoferowała ona odwołującemu wykonanie
przeglądów budowalnych ogólnych co rok cena za punkt kontrolny za określoną cenę
jednostkową za sztukę netto i wykonanie przeglądów budowlanych szczegółowych
(co 5
lat cena za punkt kontrolny) za określoną cenę netto za sztukę.
16. Z oferty podwykonawczej
wynika, że zaoferowała ona wykonanie utrzymania MPO
przy utrzymaniu wszystkich pasów w każdym MPO (pkt. 2 załącznika 4 (cena za
pas)) za określoną cenę jednostkową netto za pas
17. Z oferty podwykonawczej
wynika, że zaoferowała ona odwołującemu wykonanie
przeglądów budowalnych ogólnych co rok cena za punkt kontrolny za określoną cenę
jednostkową. netto/szt. I wykonanie przeglądów budowlanych szczegółowych (co 5
lat cena
za punkt kontrolny ) za określoną cenę netto za szt.
18. Z oferty podwykonawczej
wynika, że zaoferowała ona odwołującemu wykonanie
punktu kontrolneg
o w drodze krajowej za określoną cenę netto/m-c, wykonanie
punktu kontrolnego w
drodze ekspresowej za określoną cenę netto/m-c, punktu
kontrolnego w autostradzie za określoną cenę netto/m-c
19. Z oferty podwykonawczej w
ynika, że zaoferowała ona odwołującemu wykonanie
punktu kontrolneg
o w drodze krajowej za określoną cenę netto za m-c, wykonanie
punktu kontrolnego w
drodze ekspresowej za określoną cenę netto za m-c, punktu
kont
rolnego w autostradzie za określoną cenę netto za m-c

20. Z oferty podwykonawczej
wynika, że zaoferowała przebudowę jednej lokalizacji
punktu kontrolnego z dwoma konstru
kcjami nośnymi w formie słupów za określoną
cenę netto, w tym budowa punktu kontrolnego za określoną cenę, a demontaż wraz z
utylizacją za określoną cenę.
21.
Z informacji o Kapsch TrafficCom wynika, ze jest to znany na całym świecie dostawca
rozwiązań transportowych dla zrównoważonej mobilności, w tym w zakresie poboru
opłat, zarządzania ruchem, zarządzania popytem i usług mobilnościowych,
22. Z
oświadczenia o stanie zatrudnienia u odwołującego na 20 kwietnia 2021 wynika, że
wynosił on 110 osób, a w Kapsch Road Services 253 osoby,
23.
Z informacji ze strony vitronic.pl. wynika, że Vitronic reprezentuje około 1000
pracowników na czterech kontynentach, w tym w siedzibie w Wiesbaden 750 osób
24.
Ze sprawozdania finansowego przystępującego za okres 01.01.2019 – 31.12.2019
wynika, że przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło 16 osób
25.
Z informacji o naprawach pozagwarancyjnych wynika, że koszt jednej naprawy to
433,23zł. netto.
Dowody dołączone do pisma z 23 czerwca 2021 r.
-
opis przedmiotu zamówienia dla postępowania na dostawy i dostawy z montażem
oznakowania pionowego w sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA
o/Bydgoszcz w latach 2018
– 2021, z pkt. 1.3. wynika, ze w zakres dostaw i dostaw z
montażem wchodziły elementy mocujące i konstrukcje wsporcze, a z pkt. 4 wynika, że
wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie wszystkie koszty, w tym: sporządzenie
projektów konstrukcji wsporczych, koszt sporządzenia obliczeń energetycznych dla znaków
aktywnych, koszt czasowej organizacji ruchu.
Z wzoru umowy do tego zadania wynika, że wykonawca był odpowiedzialny za wykonanie
projektów konstrukcji wsporczych, kratownic, bramownic, a także za projekt organizacji
ruchu, miał obowiązek informować zamawiającego problemach lub okolicznościach
mogących wpływać na jakość lub terminowość zakończenia dostaw lub dostaw z montażem.
W par. 13 przewidziano 3 reżimy czasowe świadczenia dostawy z montażem, awaryjny, i
dwa zależne od wartości poszczególnego zlecenia.
Z artykułu prasowego dotyczącego ustawy likwidującej szlabany na państwowych
autostradach z podpisem prezydenta wynika, że dotychczasowy system zostanie
zakończony z dniem 30 listopada 2021 r.
Z pisma Ka
psch z 16 czerwca 2021 r. do Ministerstwa Finansów wynika, że Kapsch
przygotował uaktualnienie raportu z wykonanych przeglądów i konserwacji do pisma
dołączono uzupełniony raport.
Dowody przystępującego Vitronic:
1.
Załączniki do SIWZ - FORMULARZ CENOWY KAPSCH TELEMATIC SERVICES SP. Z

O.O.pdf
– wynikają z niego powołane w stanowisku procesowym przystępującego wartości
cenowe dotyczące ceny budowy punktów kontrolnych
2.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Szczegółowa kalkulacja ceny oferty Tioman Sp. z o.o. Sp. k.,
będącego podwykonawcą Przystępującego
3.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Zapytanie ofertowe skierowane do podwykonawcy Tioman
Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcy Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
4.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Zapytanie ofertowe skierowane do podwykonawcy Tioman
Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcy Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
5.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Zapytanie ofertowe skierowane do podwykonawcy Tioman
Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcy Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
6.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Zapytanie ofertowe skierowane do podwykonawcy Tioman
Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcy Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
7.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Zapytanie ofertowe skierowane do podwykonawcy Tioman
Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcy Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
8.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Zapytanie ofertowe skierowane do podwykonawcy Tioman
Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcy Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
9.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Zapytanie ofertowe skierowane do podwykonawcy Tioman
Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcy Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
Dowody 3-9 to zapytania ofertowe do podwykonawcy T
ioman dotyczące utrzymania punktów
kontrolnych
10.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Oferta realizacji części Zamówienia przez podwykonawcę
Tioman Sp. z o.o. Sp. k.(dalszego podwykonawcę Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
11.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Oferta realizacji części Zamówienia przez podwykonawcę
Tioman Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcę Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.
12.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Oferta realizacji części Zamówienia przez podwykonawcę
Tioman Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcę Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
13.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Oferta realizacji części Zamówienia przez podwykonawcę
Tioman Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcę Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
14.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Oferta realizacji części Zamówienia przez podwykonawcę
Tioman Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcę Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
15.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Oferta realizacji części Zamówienia przez podwykonawcę
Tioman Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego
podwykonawcę Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
Dowody 10-
15 to odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące przeglądów, konserwacji,
serwisu oraz demontażu i utylizacji
16.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Zapytanie ofertowe skierowane do podwykonawcy Tioman
Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcy Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)

17.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Zapytanie ofertowe skierowane do podwykonawcy Tioman
Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcy Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
Dowody 16-
17 to zapytania ofertowe skierowane do podwykonawcy dotyczące utrzymania
konstrukcji, fundamentów i przyłączy
18.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Oferta realizacji części Zamówienia przez podwykonawcę
Tioman Sp. z o.o. Sp. k. (dalszego podwykonawcę Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
19.
[tajemnica przedsiębiorstwa] Oferta realizacji części Zamówienia przez podwykonawcę
Tioman Sp. z o.o. Sp. k. (dalsze
go podwykonawcę Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.)
Dowody 18 -
19 to odpowiedzi na zapytania dotyczące utrzymania konstrukcji, fundamentów i
przyłączy
W ocenie Izby te dowody potwierdzają prawidłowość kalkulacji przyjętej w dowodzie nr 2.
Dowody jawne:
Dowód nr 1 Formularz cenowy
Cena dostosowania Kontrolnych Lokalizacji IP KSPO:
A Punkty kontrolne na Autostradzie - 737 159,00
B Punkty kontrolne na Drodze Ekspersowej - 713 843,00
C Punkty kontrolne na Drodze Krajowej - 709 608,00
Cena budowy Punktów Kontrolnych
A Punkty kontrolne na Autostradzie - 656 750,00
B Punkty kontrolne na Drodze Ekspersowej - 654 474,00
C Punkty kontrolne na Drodze Krajowej - 463 469,00
Dowód nr 20
Umowa konsorcjum z dnia 15 maja 2018 r. pomiędzy Erplast, a Tioman:
par. 1 ust
. 2 Partnerzy dokonują podziału terytorialnego powyższego przetargu w celu
złożenia wspólnej oferty w sposób następujący:
Erplast -
RDK Bydgoszcz, RDK Nakło, RDK Inowrocław,
Tioman -
RDK Toruń, RDK Włocławek, RDK Świecie
par. 2 pkt 9 Partner i Li
der są upoważnieni do przyjmowania zleceń od zamawiającego w
zakresie przyjętego podziału terytorialnego.
par. 3 ust. 2 podział prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz wykaz osób opisuje
załącznik nr 1
par. 3 ust. 4 Każdy z partnerów dla swojego zakresu robót przyjmuje na siebie całe ryzyko
techniczne, ekonomiczne (zysk i straty), podatkowe, prawne związane z zakresem jego
dotyczącym, za należyte wykonanie umowy, także na etapie gwarancji jakości i rękojmi, w
tym robót dodatkowych.
par. 3 ust. 5 Każdy z partnerów zobowiązany jest do należytego wykonania przyznanego mu
zakresu robót.

Dowód nr 21 aneks nr 1 z dnia 18 września 2018 r. do umowy nr 2034.2018.Z-1.D-
3.2413.3.2018.24 z którego wynika, że pan J. U. zaczął pełnić funkcję kierownika robót w
zakresi
e RDK Toruń, Włocławek, Świecie i jest upoważniony do reprezentowania wykonawcy
i nadzoru.
Dowód nr 22 protokoły odbioru, protokołu konieczności, protokoły końcowe:
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem z 12 czerwca 2020 Rejon Włocławek
przedstawiciel Tioman J. U.
jako kierownik robót - dokonano odbioru robót polegających na
dostawie i montażu oznakowania pionowego na DK 63 Czołowo-Włocławek
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem z 22 lipca 2020 Rejon Włocławek przedstawiciel
Tioman J. U.
jako kierownik robót - dokonano odbioru robót polegających na dostawie i
montażu oznakowania pionowego na DK 67 Lipno - Włocławek, DK 91 e Obwodnica Kowala,
DK 62 Czołowo - Włocławek
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem z 25 sierpnia 2020 Rejon Włocławek
przedstawiciel Tioman J. U.
jako kierownik robót - dokonano odbioru robót polegających na
dostawie i montażu oznakowania pionowego na DK 67 Lipno - Włocławek, DK 91 Toruń -
Włocławek
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem z 14 października 2020 Rejon Włocławek
przedstawiciel Tioman J. U.
jako kierownik robót - dokonano odbioru robót polegających na
dostawie i montażu oznakowania pionowego na DK 67 Lipno-Włocławek, DK 91 Włocławek -
Kamienna
-
protokół konieczności zwiększenia ilości wykonanych robót z 29 września 2020 dodano
poz. Lp. 2.5. sterownik znaku aktywnego, LP 2.6. instalacja do zasilania znaku aktywnego
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem Rejon Toruń przedstawiciel wykonawcy -
kierownik robót J. U. z dnia 4 czerwca 2020 - dostawa wraz z montażem znaków II generacji
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem Rejon Toruń przedstawiciel wykonawcy -
kierownik robót J. U. z dnia 16 czerwca 2020 - dostawa wraz z montażem znaków II
generacji
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem Rejon Toruń przedstawiciel wykonawcy -
kierownik robót J. U. z dnia 23 czerwca 2020 - dostawa wraz z montażem znaków II
generacji
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem Rejon Toruń przedstawiciel wykonawcy -
kierownik r
obót J. U. z dnia 16 lipca 2020 - dostawa wraz z montażem znaków II generacji
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem Rejon Toruń przedstawiciel wykonawcy -
kierownik robót J. U. z dnia 3 lipca 2020 - dostawa wraz z montażem znaków II generacji
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem Rejon Toruń przedstawiciel wykonawcy -
kierownik robót J. U. z dnia 21 lipca 2020 - dostawa wraz z montażem znaków II generacji
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem Rejon Toruń przedstawiciel wykonawcy -

kierownik robót J. U. z dnia 18 sierpnia 2020 - dostawa wraz z montażem znaków II
generacji
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem Rejon Toruń przedstawiciel wykonawcy -
kierownik robót J. U. z dnia 18 sierpnia 2020 - dostawa wraz z montażem znaków II
generacji
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem Rejon Toruń przedstawiciel wykonawcy -
kierownik robót J. U. z dnia 25 sierpnia 2020 - dostawa wraz z montażem znaków II
generacji
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem Rejon Toruń przedstawiciel wykonawcy -
kierownik robót J. U. z dnia 25 sierpnia 2020 - dostawa wraz z montażem znaków II
generacji
-
protokół odbioru dostaw wraz z montażem Rejon Toruń przedstawiciel wykonawcy -
kierownik robót J. U. z dnia 3 września 2020 - dostawa wraz z montażem znaków II generacji
- -
protokół odbioru dostaw wraz z montażem Rejon Toruń przedstawiciel wykonawcy -
kierownik robót J. U. z dnia 1 października 2020 - dostawa wraz z montażem znaków II
generacji
- pro
tokół odbioru dostaw wraz z montażem Rejon Toruń przedstawiciel wykonawcy -
kierownik robót J. U. z dnia 1 października 2020 - dostawa wraz z montażem znaków II
generacji
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 91 str. lewa Chełmno -
kierownik robót J. U. - montaż konstrukcji kratowej z rur stalowych do znaku E-2a,
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 91 m. Zdrojewo - kierownik
robót J. U. - montaż znaku aktywnego C-9 z U-5c, montaż słupka stalowego i obejm,
wymiana gniazda do montażu znaku na wyspie kanalizującej ruch
-
protokół konieczności z 13 sierpnia 2020 zwiększenie zakresu prac - konieczność naprawy
dodatkowy element konstrukcji -
montaż nowego gniazda znaku na wyspie kanalizującej
ru
ch oraz wydłużenie terminu realizacji
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 5 m. Osielsko - kierownik robót
J. U. -
montaż znaku C-9, U-6a, słupka stalowego śr. 60 mm, montaż słupka
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 91 str. lewa i DK 55 str. lewa i
prawa- kierownik ro
bót J. U. - montaż znaków typu A, B, D, T-13 i słupków krawędziowych d2
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 16 m. Nowe Jankowice -
kierownik robót J. U. - montaż tablic prowadzących U-3a, U-3c wraz z obejmami i słupkami
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 16 m. Łasin Wybudowanie -
kierownik robót J. U. - montaż tablic E-2c wraz z obejmami
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 5 m. Osielsko - kierownik robót
J. U. -
montaż znaku C-9, U-6a, słupków stalowych sr. 60mm i montaż słupków

-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 5 m. Osielsko - kierownik robót
J. U. - mon
taż znaku C-9, U-5, słupków stalowych śr. 60mm, montaż słupka, montaż znaku
na wyspie kanalizującej ruch
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 16 m. Kłódka - kierownik robót
J. U. -
montaż montaż znaku aktywnego C-9 wymiana sterownika
-
protokół konieczności z dnia 29 czerwca 2020 - zwiększenie wartości zamówienia o montaż
sterownika,
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 5 m. Osielsko - kierownik robót
J. U. -
montaż znaków C-9, U-5, słupka stalowego śr. 60 mm, montaż obejm
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 16 m. Kłódka - kierownik robót
J. U. -
montaż tablicy prowadzącej U-3b, słupka stalowego, montaż obejm
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 55 m. Dusocin - kierownik
robót J. U. - montaż znaku D-6 z tablicą T-27, montaż tablic prowadzących U-3a i U-3b,
montaż obejm
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 16, DK 91- kierownik robót J.
U. -
montaż słupków prowadzących U-1c, U1b, montaż naklejek na słupki prowadzące
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 155, DK 91- kierownik robót J.
U. -
montaż słupków prowadzących U-1c, U1b, montaż naklejek na słupki prowadzące
-
protokół odbioru robót do umowy z 27 07. 2018 dotyczy DK 91 m. Warlubie- kierownik
robót J. U. - montaż znaku U-3a, montaż słupka stalowego i obejm
Dowód nr 23. Umowa nr 2034.2018.Z1.D-3.2413.3.2018.24 z dnia 27 lipca 2018 r.
wykonawców Tioman i Erplast z GDDKiA Oddział w Bydgoszczy (Projekt referencyjny nr 1)
wynika z niej, że w par. 4 ust. 1 określono maksymalne wynagrodzenie netto na kwotę
9 995
520zł. z ust.4 wynika, że wartość wynagrodzenia w roku 2018 ustalono do kwoty brutto
3 073
622,40zł, a z ust. 5 wynika, że wynagrodzenia za kolejny rok ustalone zostaną po
określeniu limitu nakładów na kolejny rok i zostaną potwierdzone aneksem do umowy. Z par.
5 wynika, że wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie faktur częściowych po wykonaniu
zlecenia dostaw
y lub dostawy z montażem i oddanej protokołem odbioru częściowego. Z par.
12 wynika, że było dwóch kierowników robot jeden odpowiedzialny za RDK Bydgoszcz,
Inowrocław i Nakło, drugi za Toruń, Świecie i Włocławek
Dowody nr 24.
Oświadczenie Tioman z dnia 21 kwietnia 2021 r. oraz Oświadczenie Pana J.
U. z dnia 21 kwietnia 2021r.
z dowodów tych wynika, że w przypadku uzyskania zamówienia
przez Vitronic p. J. U.
zostanie skierowany bezpośrednio do wykonania wymaganego
zakresu zamówienia w sposób określony w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów, udział
p. U.
w realizacji zamówienia jest priorytetowy co oznacza, że w przypadku kolizji p. U.
zostanie skierowany do realizacji tego zamówienia, gdyby wystąpiła konieczność
jednoczesnego u
działu p. U. w realizacji zamówienia i innych projektach prowadzonych

przez Tioman, do realizacji tych projektów zostaną skierowani inni kierownicy znajdujący się
w zasobach kadrowych Tioman.
Dowód nr 25. Poświadczenie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2021 r. 26.
Aneks nr 4 z dnia 19 lutego 2020 r. do umowy nr 2034.2018.Z-1.D-3.2413.3.2018.24 z dnia
27 lipca 2018 r. (Kosztorys)
wynika z niego, że zakres zadań zrealizowany przez Tioman od
27 lipca 2018 ro 31 grudnia 2020 wyniósł 2 645 271,64zł. brutto i wykonano następujące
prace związane z :
-
zarządzaniem budową i przebudową w tym instalacją sprzętu i deinstalacją konstrukcji
nośnych wraz z zainstalowanymi na niej urządzeniami i sprzętem w obrębie pasa
drogowego,
-
zarządzanie utrzymaniem konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi na nich
urządzeniami i sprzętem funkcjonującym w obrębie pasa drogowego
Dowód nr 26 aneks nr 4 z dnia 19 czerwca 2020 wynika, z niego ustalenie wzrostu
wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%, w
stosunku do złożonej oferty cenowej – do aneksu dołączono formularz cenowy, przy czym
Izba ustaliła, że z formularza cenowego nie wynika, że jest on pierwszym formularzem
cenowym do umowy i że zmiany tego formularza w aneksie nr 4 dotyczyły poz. 105 – 110,
które w ocenie Izby świadczą o wykonywaniu prac utrzymaniowych. Natomiast poz. 59 i 60
dotyczą wyceny jednostkowej wykonywania bramownic i wysięgników do znaków nad
jezdnią.
Dowód nr 27. Zlecenie nr 235/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.; Informacja o zakończeniu
realizacji zlecenia 235/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
, dotyczą drogi DK16 Dolna Grupa –
Grudziądz – Zawda i świadczą o wykonaniu demontażu kratownicy, przestawieniu
istniejącego oznakowania, demontażu istniejącego oznakowania
Dowód nr 28. Zlecenie nr 232/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. dotyczy DK 91 Zarośle –
Grudziądz – Stolno i świadczenia przestawienia istniejących znaków, demontażu istniejących
znaków
Dowód nr 29. Zlecenie nr 341/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.; Protokół odbioru dostawy z
montażem z dnia 6 grudnia 2018 r. dotyczą przestawienia znaków A2, A6b, A6C, T-2, D-18 w
DK 8 Górsk oraz poz. 105 i 108 demontażu i przestawienia istniejących znaków.
Dowód nr 30. Zlecenie nr 83 z dnia 29 sierpnia 2018 r.; Protokół odbioru końcowego z dnia 2
października 2018 r.; Zdjęcie przejścia dla pieszych w m. Pikutkowo po przebudowie; Projekt
przebudowy przejścia dla pieszych w m. Pikutkowo dotyczy przestawienia istniejącego
oznakowania na słupie znaku i elektroniki A-16 oraz demontażu istniejącego oznakowania
tarcza znaku, słupek fundament D6
Dowód nr 31. Zlecenie nr 287/2018; Protokół odbioru dostawy z montażem z dnia 28
listopada 2018 r.; dotyczy DK16 m. Kowalewo i znaku D6

Dowód nr 32. Zlecenie nr 60 z dnia 2 kwietnia 2019 r. wraz z kosztorysem i dokumentacją
zdjęciową; Protokół odbioru dostawy z montażem z dnia 9 maja 2019 r.; demontaż
istniejącego oznakowania, tarcza znaku, słupek fundament E-2a i E-3
Dowód nr 33. Zlecenie nr 110 z dnia 27 maja 2019 r. wraz z kosztorysem i dokumentacją
zdjęciową; Protokół odbioru dostawy z montażem z dnia 27 czerwca 2019 r. demontaż
istniejącego oznakowania i przestawienie istniejącego oznakowania na słupkach
Dowód nr 34. Zlecenie nr 138 z dnia 7 sierpnia 2020 r. wraz z kosztorysem; Protokół odbioru
dostawy z montażem z dnia 25 sierpnia 2020 r.; - demontaż kratownicy
Dowód nr 35. Zlecenie nr 139/2020 z dnia 7 maja 2020 r. wraz z kosztorysem; Protokół
odbioru dostawy z montażem z dnia 4 czerwca 2020 r.; dotyczą montowanych urządzeń w
zakresie utrzymania
Dowód nr 36. Protokół konieczności z dnia 29.09.2020 r. wraz z załączonym kosztorysem
powykonawczym;
dotyczą montowanych urządzeń w zakresie utrzymania
Dowód nr 37. Korespondencja mailowa prowadzona przez Pana J. U. z przedstawicielami
GDDKiA Oddział w Bydgoszczy; Wiadomość e-mail z dnia 14 lutego 2019 r. z załączonym
zestawieniem z przeglądu znaków aktywnych (stan na dzień 13 lutego 2019 r.) przegląd
znaków aktywnych na DK 67, DK 16 i DK 5, zestawienie co trzeba wymienić aby znaki
ak
tywne działały, naprawa znaków aktywnych Czernikowo i Głogowo, znaki aktywne do
zlecenia 80, zdjęcia z przeglądu wysięgnika w Zbrachlinie
Dowód nr 38. Zlecenie nr 253/2019 z dnia 10 października 2019 r.; Protokół odbioru robót z
dnia 4 listopada 2019 r.; Z
lecenie nr 270/2019 z dnia 24 października 2019 r.; Protokół
odbioru robót z dnia 31 października 2019 r.
Dowód nr 39. Opinia prawna z dnia 26 kwietnia 2021 r. dr hab. Pana P. N., profesora
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Izba potraktowała opinię prywatną, jako
argumentację własną przystępującego Vitronic
Dowód nr 40. Oświadczenie Commerzbank z dnia 10 maja 2021 r. wraz z tłumaczeniem na
język polski – wynika z niego, że konto istnieje od 1996 wykazuje znaczne obroty,
udostępniony jest kredyt, konto prowadzone jest zgodnie z umową, sytuacja klienta jest
uporządkowana, klient jest w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o kwotę, której dotyczy zapytanie,
kwota, o którą jest zapytanie mieści się w wolumenie biznesowym. Bank potwierdził zdolność
kredytową Vitronic Dr-Ing Stein Bildverarbeittungssysteme GmbH wciąż wynosi 12 000 000,
co potwierdzono raportem z dnia 5 listopada 2020 r.
Dowody złożone na rozprawie :
Zlecenie przez GDDKiA o/Bydgoszcz z 13 kwietnia 2021 r. wykonania naprawy oznakowania
pionowego w trybie awaryjnym 24h na drodze krajowej 91,
Informacja o rozpoczęciu montażu zlecenia z 13 kwietnia 2021 r.

Informacja o zakończeniu montażu zlecenia i zgłoszeniu gotowości odbioru z dnia 14
kwietnia 2021
Oświadczenie kierownika robót p. J. U. o wykonaniu zlecenia zgodnie z wiedzą techniczną i
sztuką budowlaną, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentów wbudowanych
urządzeń z dnia 14 kwietnia 2021 r.
Protokół odbioru tych robót z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Izba postanowiła nie dopuścić dowodu z opinii biegłego z zakresu ekonomii zgłoszonego
przez Odwołującego wskazując, że przede wszystkim zakreślony materiał dowodowy dla
biegłego nie umożliwi mu w ocenie Izby ustalenia cen rynkowych, gdyż są to dokumenty
pozyskane tylko prze
z dwóch uczestników tego rynku, a zatem nie oddają obrazu całości
rynku, Izba natomiast dysponując wyjaśnieniami przystępującego i dołączonymi do nich
ofertami, a także dowodami złożonymi przez obie strony ustalić, czy zamawiający
prawidłowo dokonał oceny złożonych wyjaśnień. Nadto zdaniem Izby zbyt szeroki zakres
kompetencji biegłego - ekonomia, nie daje gwarancji, że biegły będzie posiadał wiedzę o
rynku urządzeń obsługi ruchu drogowego.

Ocena materiału dowodowego zgromadzonego przez Izbę:
W zakresie z
arzutu zaniechania odrzucenia oferty Vitronic jako zawierającej rażąco niską
cenę i stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji oraz dokonania wyboru tej oferty jako
najkorzystniejszej
Izba wzięła pod uwagę następujące dowody :
Wyjaśnienia Vitronic złożone zamawiającemu wraz z dołączonymi dowodami i dowody nr 3 –
19 dołączone do stanowiska procesowego przystępującego.
Izba na podstawie tych dowodów ustaliła, że przystępujący przedstawił szczegółową
kalkulację cenową, wskazał w tej kalkulacji, w jaki sposób zamierza wykonać przedmiotowe
zamówienia tj. który z podmiotów podwykonawczych wykona jakie konkretnie prace i na
podstawie jakich dowodów poczynił swoje założenia kalkulacyjne. Izba ustaliła, że załączone
oferty podwykonawcze do wyjaśnień dokładnie opisują czynności za jakie podwykonawcy
będą odpowiadać i wskazują za jaką cenę są skłonni te zakresy robót wykonać. Dotyczy to
zarówno budowy punktów kontrolnych jak i dostosowywanych punktów kontrolnych oraz
utrzymania punktów kontrolnych, załączone dowody świadczą także o znajomości przez
podwykonawców treści postanowień siwz określających ich obowiązki. Złożone dowody w
porównaniu z przedstawioną kalkulacją wskazują, że wykonawca przewidział swoją marżę i
zysk w stosunku do ofert podwykonawczych. Z kolei Izba
dostrzegła, że w zakresie
podwykonawcy o najszerszym zaangażowaniu w wykonanie zamówienia spośród

pozostałych podwykonawców przystępujący w stanowisku procesowym dołączył w zakresie
usługi utrzymania także zapytania ofertowe szczegółowo opisujące wymagania
zamawiającego w zakresie tej usługi, w tym m. in. przeglądów, raportów skierowane przez
podwykonawcę Vitronic do dalszych podwykonawców, analiza tych dowodów pozwala na
ustalenie, że koszty podwykonawcy Vitronic także zostały oparte na cenach zaoferowanych
temu podwykonawcy.
Izba zatem nie znalazła podstaw do uznania, że złożone przez Vitronic wyjaśnienia
potwierdzają, że zaoferowana przez niego cena jest ceną rażąco niską. W szczególności
przekonujące dla Izby jest wykazanie kosztów usługi utrzymania, na podstawie ofert
dalszych podwykonawców. Izba wzięła pod uwagę także, iż kierowane do dalszych
podwykonawców zapytania ofertowe szczegółowo opisywały wymagania zamawiającego,
tym samym w ocenie Izby nie ma podstaw dla uznania, że koszty te nie są realne, lub bazują
na nieuczciwym wyzysku podwykonawcy.
Dowody odwołującego niewątpliwie potwierdzają
realność założonej przez niego wyceny, jednakże Izba nie mogła nie dostrzec, że odwołujący
nawet w dowodach dla Izby utajnił część kosztów, wybiórczo przedstawiając oferty
podwykonawcze, co może rodzić wątpliwości, co do tego jakie ustalenia mogłaby poczynić
Izba na podstawie kompletnych ofert podwykonawczych.
Izba nie ustaliła, że oferta Vitronic jest ofertą z rażąco niską ceną, ani, że nie pokrywa całości
kosztów świadczenia usługi na rzecz zamawiającego.

W zakresie zarzutu zaniechania wykluczenia Vitronic
z uwagi na niewykazanie spełniania
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej
Izba ustaliła, że pomiędzy stronami sporne było znaczenie warunku dotyczącego
doświadczenia zawodowego i w zakresie pkt. 3.3. lit. a zamawiający wskazał, że wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej:
jedną (1) osobą pełniącą funkcję kierownika ds. budowy i przebudowy Punktów Kontrolnych,
posiadającą biegłą znajomość języka polskiego* oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w
nw. zakresie: Zarządzania budową, przebudową, w tym instalacją sprzętu, i deinstalacją
konstrukcji nośnych wraz z zainstalowanymi na nich urządzeniami i sprzętem w obrębie pasa
drogowego. Spór sprowadzał się do tego, czy wykonawca musiał wykazać doświadczenie
wskazywanej osoby polegające zarówno na budowie jak i na przebudowie. Izba dokonała
analizy gramatycznej postawionego warunku i doszła do następujących ustaleń:
-
spójnik i użyty w sformułowaniu „kierownika ds. budowy i przebudowy” nie dotyczy
wymaganego od tej osoby doświadczenia, natomiast dotyczy dysponowania osobą, która w
tym postępowaniu będzie pełniła funkcję kierownika ds. budowy i przebudowy – tym samym
ten spójnik nie może rozstrzygać o tym jakim doświadczeniem ma się wykazać wykonawca,
tak jak nie jest dla doświadczenia wymagane, aby wskazywana osoba posługiwała się

językiem polskim przy wykonaniu powołanego doświadczenia, gdyż wymóg znajomości
języka polskiego dotyczy tego postępowania, a nie nabytego doświadczenia. Z tych
względów rodzaj funkcji czy poziom zdolności językowych nie mogą wpływać na
interpretację wymaganego doświadczenia.
-
zamawiający wymaga doświadczenia w zarządzaniu budową przecinek przebudową, a
więc używa znaku interpunkcyjnego jakim jest przecinek, wedle wiedzy prawniczej Izby
interpretacja znaków interpunkcyjnych w tekstach prawniczych wskazuje, że przecinek służy
do wyliczenia wyrazów tego samego typu, pełni funkcję oddzielającą elementy wyliczenia,
może również oddzielać informację podstawową od informacji uzupełniającej. Tym samym
Izba ustaliła, że z gramatycznego rozkładu wymagania dotyczącego doświadczenia użyty
przecinek oznacza, że wykonawca mógł się wykazać budową lub przebudową, lub budową i
przebudową łącznie i każde z tych doświadczeń było logicznie i językowo zgodne z
postawionym warunkiem.
Izba ustaliła, że pomiędzy stronami nie było sporne, że Vitronic wykazał, że p. J. U. posiada
doświadczenie w zarządzaniu budową, a skoro wykazanie się budową spełniało literalnie
postawiony warunek nie było podstaw do uznania, że przystępujący nie wykazał
doświadczenia zgodnego z wymaganiami zamawiającego.
Kolejnym elementem spornym było to czy doświadczenie p. U. dotyczy konstrukcji nośnych,
zgodnie z Encyklopedią PWN konstrukcja nośna, ustrój nośny to część konstrukcji
budow
lanej lub urządzenia, której głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń
zewnętrznych i ciężaru własnego. W ocenie Izby ta definicja odpowiada pojęciu konstrukcji
wsporczej znaku drogowego
. Izba wzięła pod uwagę, że zamawiający nie zdefiniował na
potrzeby warunku udziału w postępowaniu ani pojęcia konstrukcji nośnej, ani pojęcia
konstrukcji wsporczej. Natomiast z pkt. 1.3.3, 1.4.6, 1.
4.11 Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej SST D-
07.02.01 dotyczącej wykazywanego przez Vitronic doświadczenia
wynika, że konstrukcję wsporczą oznakowania pionowego stanowią słupki, słupy, wysięgniki,
kratownice i bramownice
. Izba ustaliła na podstawie dowodu oznaczonego przez
przystępującego nr 26, że przedmiotem wyceny były m. in. bramownice i wysięgniki pkt. 59 i
60 oraz ich demontaż pkt. 105-107, dowodu nr 27 kratownice, dowodu nr 30 pkt. 60 słupki i
wysięgniki, dowodu nr 31, 32, 33, 34, w skład tych czynności wchodził także demontaż. Izba
zatem ustaliła, że zamawiający prawidłowo i zgodnie z literalnym brzmieniem warunku
ocenił, że przystępujący Vitronic ten warunek spełnia.
W zakresie warunku z pkt.3.3. lit. b)
pomiędzy stronami było sporne, czy p. J. U. zarządzał
utrzymaniem konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi na nich
urządzeniami i
sprzętem funkcjonującymi w obrębie pasa drogowego, w tym:
-
prognozowanie i analiza czynności utrzymaniowych,
-
monitorowanie poziomu świadczonych usług,

-
opracowanie raportów z wykonanych czynności.
Izba ustaliła, że za pomocą dowodów oznaczonych przez przystępującego numerem 35- 36
oraz
37 i 38 Vitronic wykazał, że wykonywał przeglądy istniejącego oznakowania w dniach
13 lutego 2019, 30 maja 2019, 29 stycznia 2019, 2 kwietnia 2019
, 29 października 2019 oraz
jego naprawy
24 października 2019, 10 października 2019 r., przekazywał ustalenia z tych
przeglądów zamawiającemu, a także na podstawie dowodu złożonego na rozprawie Izba
ustaliła, że zgłaszał zamawiającemu przystąpienie do wykonywania zlecenia i informował o
jego zakończeniu. W ocenie Izby przedstawione dowody świadczą o tym, że utrzymanie było
świadczone przez przystępującego Vitronic przed dniem 19 czerwca 2020 r., a więc przeczą
tezie odwołującego Kapsch, że świadczenie usługi utrzymania rozpoczęło się dopiero z
momentem podpisania aneksu nr 4, nadto w ocenie Izby dowód nr 35- 36 i 38 świadczą o
wykonywaniu napraw na zlecenie zamawiającego, ale już dowody nr 37 świadczą, że usługa
utrzymania nie pole
gała jedynie na „biernym oczekiwaniu na zlecenia zamawiającego”, ale
aktywnym wykonywaniu przeglądów i raportowaniu o stanie urządzeń i zakresie niezbędnych
napraw zamawiającemu, niezbędne naprawy dotyczyły konstrukcji wsporczych w rozumieniu
umowy na dost
awy i dostawy z montażem oznakowania pionowego w sieci dróg krajowych
administrowanych przez GDDKiA o/Bydgoszcz w latach 2018-
2021. Zamawiający nie określił
jakie konstrukcje będzie na potrzeby spełniania warunku uważał za konstrukcje wsporcze i
nie ograni
czył tego pojęcia do bramownic, jak sugerował to odwołujący. Tym samym Izba
uznała, że niewątpliwie pojęcie to należy interpretować szeroko, tak jak zostało to ujęte w
pkt. 1.4.6, 1.4.11 Szczegółowej specyfikacji technicznej D-07.02.01. Biorąc powyższe pod
uwagę Izba ustaliła, że przystępujący Vitronic wykazał, że p. J. U. zarządzał utrzymaniem
konstrukcji wsporczych, w tym monitorowaniem, analizowaniem i raportowaniem, w tym w
okresie przed 19 czerwca 2020 r. Izba zatem ustaliła, że zamawiający prawidłowo ocenił, że
przystępujący Vitronic wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazany w pkt.
3.3. lit. b siwz.

Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienia spełniają wymogi formalne określone w art. 525
ust. 1- 3 ustawy.
Odwołujący Kapsch podniósł brak formalny przystąpienia Vitronic w sprawie sygn. akt KIO
1085/21 przez niewykazanie statusu pełnomocnika w rozumieniu art. 510 ustawy.
Izba postanowiła uznać prawidłowość umocowania pana T. C., przepisy ustawy określają
status pełnomocnika umocowanego do reprezentowania strony przed Izbą, nie określają
natomiast sposobu i terminu wykazania tego statusu. W ocenie Izby przepis art. 511 ustawy
odnosi się wyłącznie do pełnomocnictwa, jako dokumentu, a nie statusu pełnomocnika i nie
powinien być wykładany rozszerzająco. W ocenie Izby przystępujący Vitronic, okazując

umowę zlecenia zawartą pomiędzy Vitronic, a p. C., wykazał, że w dacie składania
pełnomocnictwa pełnomocnik posiadał status upoważniający go do występowania przed
Izbą. Tym samym Izba nie dopatrzyła się braku formalnego przystąpienia.
Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek określonych w art. 528 ustawy, które
skutkowałyby odrzuceniem któregokolwiek z odwołań.

Sygn. akt KIO 1091/21
Izba
oceniła, że odwołujący Kapsch wykazał istnienie przesłanki materialnoprawnej
dopuszczalności odwołania w rozumieniu art. 505 ust. 1 ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący Vitronic nie wykazał istnienia przesłanki materialnoprawnej
dopuszczalności odwołania w rozumieniu art. 505 ust. 1 ustawy. Izba podzieliła stanowisko
przystępującego Kapsch, że odwołujący nie wykazał możliwości poniesienia szkody w
związku z naruszeniem przez zamawiającego przepisów ustawy. Szkoda na gruncie
zamówień publicznych wyraża się w stracie majątkowej wywołanej brakiem możliwości
uzyskania zamówienia. Musi też istnieć adekwatny związek przyczynowo-skutkowy
pomiędzy zdarzeniem wywołującym szkodę, czyli naruszeniem przepisów przez
zamawiającego, a wystąpieniem szkody lub możliwości poniesienia szkody. Odwołujący jest
wykonawcą, którego oferta została wybrana, zatem jeśli wybór ten nie zostanie skutecznie
podważony przez innych wykonawców, czynności zamawiającego podjęte względem
wykonawców sklasyfikowanych na gorszych pozycjach w rankingu ofert, nie pozbawiają
możliwości uzyskania zamówienia odwołującego Vitronic, a tym samym nie mogą wyrządzić
mu szkody w postaci utraty zysku z uzyskania zamówienia. Jednocześnie odwołujący nie
skarżąc wszystkich złożonych ofert nie może powoływać się na przyszły interes w
nowowszczętym postępowaniu o to samo zamówienia. Z tych względów Izba oceniła, że
odwołujący nie wykazał przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności odwołania z art. 505
ust. 1 ustawy. Z tego też względu odwołanie w sprawie sygn. akt KIO 1091/21 należało
oddalić bez merytorycznego rozpoznania zawartych w nim zarzutów.

Sygn. akt 1085/21

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt. 4) ustawy, przez jego
niezastosowanie i w konsekwencji bezzasadny wybór oferty Vitronic, jako najkorzystniejszej
pomimo, iż oferta ta podlegała odrzuceniu jako zawierająca rażąco niską cenę lub koszt lub
ich istotne części składowe, w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Izba ustaliła, że przystępujący Vitronic nie złożył
wyjaśnień, które dowodzą, że zaoferowana cena stanowi cenę rażąco niską i ustaliła, że
zamawiający prawidłowo ocenił wyjaśnienia przystępującego uznając, że nie spełniają one
przesłanek z art. 90 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy. W konsekwencji zarzut należało
oddalić.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy w związku z art. 3 i art.
15 ust. 1 pkt. 1) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 7 ustawy, przez ich
niezastosowanie i w konsekwencji b
ezzasadny wybór oferty Vitronic jako najkorzystniejszej
pomimo, iż oferta ta podlegała odrzuceniu, gdyż jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności
przez zaoferowanie sprz
edaży usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia

Zarzut nie potwierdził się. Izba ustaliła, że oferta przystępującego nie zawiera ceny rażąco
niskiej, ani w całości, ani w zakresie usługi utrzymania, Izba ustaliła ponadto, że z
przedłożonych kalkulacji wynika przyjęta przez przystępującego marża i założony zysk, co w
ocenie Izby stanowi, że Vitronic nie zaoferował świadczenia poniżej kosztów świadczenia
usługi. Izba ustaliła ponadto, że podwykonawcy i dalsi podwykonawcy przystępującego
Vitronic
mieli świadomość wymagań dotyczących sposobu realizacji przedmiotowego
zamówienia, zatem Izba oceniła, że przystępujący skalkulował swoją ofertę zgodnie z
wymaganiami siwz. Izba zatem nie stwierdziła, aby oferta przystępującego stanowiła ofertę z
ceną dumpingową w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk. Tym samym zamawiający nie
dopuścił się zaniechania odrzucenia oferty przystępującego Vitronic i zarzut należało oddalić.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy przez zaniechanie
w
ykluczenia z postępowania wykonawcy Vitronic pomimo braku wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
(doświadczenie p. J. U. wskazanego, jako wymagany potencjał kadrowy) oraz zdolności
finansowej.

Zarzut w części dotyczącej zdolności finansowej został cofnięty i w tym zakresie Izba
umorzyła postępowanie. Zarzut w zakresie zdolności zawodowej nie potwierdził się. Izba
ustaliła, że z literalnego brzmienia warunku z pkt. 3.3.a siwz dopuszczalne było wykazanie
się budową bez jednoczesnego wykazania się przebudową, zaś konstrukcja nośna to w
przypadku oznakowania pionowego konstrukcja wsporcza i zgromadzony materiał
dowodowy potwierdził doświadczenie p. J. U. w zarządzaniu budową w tym instalacją i
demontażem konstrukcji nośnych. Tym samym zamawiający prawidłowo ocenił, że

przystępujący Vitronic wykazał spełnienie tego warunku. Izba ustaliła także, że p. Jakub
Ubecki zarządzał usługą utrzymania przed 19 czerwca 2020 r. (data podpisania aneksu nr 4,
o czym świadczą dowody z wykonywania napraw i przeglądów) Izba ustaliła także, że usługa
utrzymania polegała na wykonywaniu przeglądów i informowaniu zamawiającego o
ustaleniach wynikających z tych przeglądów, a także informowania o rozpoczęciu i
zakończeniu zlecenia, a także o wykonywaniu napraw w ścisłym reżimie czasowym – 24
godzinnym, co w ocenie Izby spełnia wymagania zamawiającego postawione w warunku.
Tym samym Izba ustaliła, że zamawiający prawidłowo ocenił, że przystępujący spełnia
w
arunek udziału określony w pkt. 3.3 lit. b siwz. Zarzut zatem należało oddalić.
Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy przez zaniechanie
wykluczenia wykonawcy Vitronic z postępowania, pomimo że Vitronic przedstawił informacje
w
prowadzające zamawiającego w błąd co do faktu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie p. J. U.
wskazanego, jako wymagany potencjał kadrowy) oraz zdolności finansowej, co miało istotny
wpływ na decyzje podjęte przez zamawiającego w postępowaniu, tj. na ocenę spełnienia
warunków udziału w postępowaniu przez Vitronic i braku wykluczenia Vitronic z
postępowania oraz wybór oferty tego wykonawcy

Zarzut w zakresie zdolności finansowej został cofnięty, więc Izba orzekła o umorzeniu
postepowania w tym zakresie. Co do zarzutu odnoszącego się do zdolności zawodowej, to w
ocenie Izby odwołujący nie wykazał, że doszło do złożenia informacji wprowadzającej w błąd
zamawiającego. Przystępujący oświadczył, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i Izba
ustaliła, że rzeczywiście te warunki spełnia, tym samym nie została wypełniona pierwsza z
przesłanek wykluczenia zawarta w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy, a dla wykluczenia
wykonawcy konieczne jest kum
ulatywne spełniania wszystkich przesłanek wykluczenia
zawartych w tym przepisie. Z tego względu zarzut należało oddalić.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy przez zaniechanie
wykluczenia wykonawcy Vitronic z postępowania, pomimo że Vitronic przedstawił w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa informacje wprowadzające zamawiającego w błąd co do
faktu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej (doświadczenie p. J. U. wskazanego, jako wymagany potencjał kadrowy) oraz
zdolności finansowej, co miało istotny wpływ na decyzje podjęte przez zamawiającego w
postępowaniu, tj. na ocenę spełniania przez Vitronic warunków udziału w postępowaniu i
braku wykluczenia Vitronic z postępowania oraz wybór oferty tego wykonawcy,

Zarzut w zakresie zdolności finansowej został cofnięty, więc Izba orzekła o umorzeniu
postepowania w tym zakresie. Co do zarzutu odnoszącego się do zdolności zawodowej, to w
ocenie Izby odwołujący nie wykazał, że doszło do złożenia informacji wprowadzającej w błąd
zamawiającego. Przystępujący oświadczył, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i Izba
ustaliła, że rzeczywiście te warunki spełnia, tym samym nie została wypełniona pierwsza z
przesłanek wykluczenia zawarta w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy, a dla wykluczenia
wykonawcy konieczne jest kumulatywne spełniania wszystkich przesłanek wykluczenia
zawartych w tym przepisie. Z tego względu zarzut należało oddalić.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego na wypadek nieuznania zarzutów oznaczonych
numerami 5 i 6, naruszenie odpowiednio art. 22a ust. 6 ustawy, art. 26 ust. 4 ustawy lub/
oraz art. 26 ust 3 ustawy przez zaniechanie wezwania Vitronic do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej (doświadczenie p. J. U. wskazanego, jako wymagany potencjał
kadrowy) oraz zdolności finansowej w sytuacji, gdy dokumenty przedstawione przez
wykonawcę Vitronic okoliczności tych nie potwierdzały, wraz z ewentualnym wezwaniem do
zastąpienia potencjału podmiotów udostępniających zasoby zasobami własnymi wykonawcy.

Zarzut w zakresie zdolności finansowej został cofnięty, więc Izba orzekła o umorzeniu
postepowania w tym zakresie. Co do zar
zutu odnoszącego się do zdolności zawodowej, to
Izba ustaliła, że przystępujący Vitronic wykazał spełnianie warunków udziału, tym samym nie
zachodziła potrzeba uzupełniania dokumentów podmiotowych. Z tego względu zarzut
należało oddalić.

Zarzut naruszenia
przez zamawiającego art. 7 ust. 3 ustawy przez wybór oferty złożonej
przez wykonawcę Vitronic, pomimo tego, że wykonawca ten nie wykazał spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, a w konsekwencji udzielenie zamówienia wykonawcy
wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy

Zarzut nie potwierdził się. Zarzut oparty był o założenie wyboru oferty wykonawcy, który
podlegał wykluczenia i wyboru oferty podlegającej odrzuceniu. Żaden z tych zarzutów się nie
potwierdził. Zamawiający zatem dopuścił do oceny ofert ofertę niepolegającą odrzuceniu, a
odwołujący nie sformułował zarzutów dotyczących prawidłowości oceny ofert w przyjętych
kryteriach oceny. Tym samym zarzut należało oddalić.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zdanie 1
ustawy.

Z mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień Publicznych Izba zastosowała przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Izba ustaliła, że właściwym dla
rozpoznania skargi na przedmiotowe orzeczenie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, a
termin na wniesienie skargi wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 1 cyt.
rozporządzenia obciążając kosztami uiszczonych wpisów odwołujących. Izba nie uwzględniła
wniosku zamawiającego złożonego w obu sprawach o zasądzenie kosztów zastępstwa
pr
awnego, gdyż zamawiający do zamknięcia rozprawy nie wykazał poniesienia tych kosztów
wymaganymi rachunkami.


Przewodniczący:…………………………..

Członkowie: ……………………………

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie