eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1060/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-05-31
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1060/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik, Marek Koleśnikow, Piotr Kozłowski Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie 27 kwietnia 2021 r., 6 maja 2021 r., 19 maja 2021 r., 26 maja
2021 r.,
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 6
kwietnia 2021 roku przez wykonawcę Budimex Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie w
postępowaniu
prowadzonym
przez
zamawiającego
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy
Inżynierii Rzeszów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,


orzeka:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów wycofanych przez
Odwołującego.
2.
Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia następujących przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.): art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 i
4 z zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17),
dotyczącego doświadczenia osoby wskazanej
pierwotnie na stanowisko Eksperta nr 3 oraz
umożliwienia wykonawcy Inżynierii
Rzeszów Spółce Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie zastąpienia osoby pierwotnie

wskazanej jako Ekspert nr 3
inną osobą i nakazuje Zamawiającemu wykluczenie
Inżynierii Rzeszów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie z przedmiotowego
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy Pzp oraz ponowne
badanie i o
cenę ofert.
3.
W pozostałym zakresie oddala odwołanie.
4.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Zamawiającego w 1/3 oraz
Odwołującego w 2/3 i:
4.1.
z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez
O
dwołującego tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie:
trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty poniesione z tytułu
zastępstwa przed Izbą,
4.2.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego 7 867 zł 00 gr (słownie:
siedem tysięcy osiemset złotych sześćdziesiąt siedem groszy).
Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), na niniejszy wyrok – w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..…

……………………..…

……………………..…Sygn. akt: KIO 1060/21
UZASADNIENIE


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie z siedzibą w
Warszawie
(dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie IV.2 Budowa kolektora
Wiślanego - etap III, numer referencyjny: 01165/WS/PW/JRP-DNP/B/2020.

Ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 14
października 2020 r. nr 2020/S 200-486265.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”.

W postępowaniu tym wykonawca Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(dalej
: „Odwołujący”) 6 kwietnia 2021 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wobec następujących czynności Zamawiającego polegających na:
1)
wyborze oferty wykonawcy Inżynieria Rzeszów Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Rzeszowie (dalej: „Inżynieria Rzeszów”) jako najkorzystniejszej,
2) zaniech
aniu odrzucenia oferty Inżynierii Rzeszów mimo, że zawiera ona rażąco niską
cenę,
3) z
aniechaniu wykluczenia Inżynierii Rzeszów z udziału w postępowaniu w sytuacji,
gdy wykonawca ten wprowadził Zamawiającego w błąd w zakresie dotyczącym
doświadczenia swojego personelu;
ewentualnie
4) z
aniechaniu wykluczenia Inżynierii Rzeszów z udziału w postępowaniu w sytuacji,
gdy wykonawca ten nie spełnia stawianych przez Zamawiającego warunków udziału
w p
ostępowaniu w zakresie dotyczącym swojego doświadczenia lub swojego
personelu
ewentualnie
5)
zaniechaniu wezwania Inżynierii Rzeszów do udzielenia wyjaśnień, celem
potwierdzenia, że Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu;
6) zan
iechaniu zbadania, czy Inżynieria Rzeszów, z uwagi na zaangażowanie swoich
zasobów technicznych i zawodowych w inne przedsięwzięcie gospodarcze, w
szczególności w zadania:
a)
Budowa kolektora Wiślanego — etap 1,
b) Budowa kolektora Lindego BIS,
posiada realną zdolność do realizacji przedmiotowego zamówienia, jak również, czy
udzielone przez ABIKORP zasoby są realne, tzn. czy rzeczywiście ABIKORP będzie w

stanie zrealizować tę część prac, na potrzeby których udostępnił Inżynierii Rzeszów swoje
zasoby, w tym w szczególności zaniechanie wezwania tego Wykonawcy do udzielenia
szczegółowych wyjaśnień, w celu wyjaśnienia, czy zaangażowanie Inżynierii Rzeszów w
inne przedsięwzięcia gospodarcze (w tym te, wskazane powyżej) nie będzie miało
negatywnego wpływu na realizację przedmiotowego zamówienia.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
Pzp:
1) art. 90 ust. 3 Pzp w zw. z art 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez zaniechanie przeprowadzenia
przez Zamawiającego pogłębionej, merytorycznej analizy wyjaśnień złożonych przez
Inżynierię Rzeszów i poprzestanie na jedynie formalnej ich ocenie, co doprowadziło
do zaniech
ania odrzucenia oferty Inżynierii Rzeszów mimo, że Wykonawca ten
jedynie w sposób formalny dopełnił procedury wyjaśnienia i nie obalił domniemania,
że cena jego oferty jest rażąco niska, a szczegółowa analiza przedstawionych
wyjaśnień i dowodów potwierdza, że ich oferty zawierają rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, czego konsekwencją było zaniechanie
odrzucen
ia przez Zamawiającego oferty Inżynierii Rzeszów,
oraz
art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw., z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 90 ust. 2 Pzp przez
zaniechanie odrzucenia
oferty złożonej przez Inżynierię Rzeszów w sytuacji, gdy nie
wykazał on, że jego oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu
zamówienia,
2) art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie wykluczenia
Inżynierii Rzeszów z postępowania w sytuacji, gdy Inżynieria Rzeszów, w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, wprowadziła Zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji w zakresie dotyczącym doświadczenia swojego
personelu (doświadczenia Eksperta nr 3, 8 i 9);
względnie (na wypadek nie uznania przez Izbę wyżej postawionego zarzutu)
art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie wykluczenia
I
nżynierii Rzeszów z postępowania w sytuacji, gdy Wykonawca ten, co najmniej w
wyniku niedbalstwa, przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego w
zakresie dotyczącym doświadczenia personelu Inżynierii Rzeszów (doświadczenia
Eksperta nr 3, 8 i 9
), mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w Postępowaniu,
względnie (na wypadek nie uznania przez Izbę wyżej postawionego zarzutu)
naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie
wykluczenia
Inżynierii Rzeszów z postępowania w sytuacji, gdy Wykonawca ten nie

wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania
właściwym personelem (Ekspertem nr 3, 8 i 9),
względnie (na wypadek nie uznania przez Izbę wyżej postawionego zarzutu)
naruszenie art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 7 ust 1 Pzp
przez zaniechanie wyjaśnienia
doświadczenia, jakie rzeczywiście zdobył Pan M. S. (Ekspert nr 8) i Pan T. C.
(Ekspert nr 9),
3) art. 26 ust 3 i 4 z zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp przez
umożliwienie Inżynierii
Rzeszów zastąpienia pierwotnie wskazanego jako Eksperta nr 3 - Pana P. Z. inną
osobą w sytuacji, gdy przekazanie Zamawiającemu nieprawdziwych informacji
uniemożliwia wykonawcy późniejsze zastąpienie informacji nieprawdziwych
informacjami prawdziwymi,
względnie (na wypadek nieuwzględnienia powyższego zarzutu)
art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art 7 ust 1 Pzp przez zaniechanie wykluczenia
Wykonawcy z Postępowania w sytuacji, gdy nie wykazał on, że spełnia warunek
udziału w Postępowaniu w zakresie dysponowania właściwym personelem
(Ekspertem nr 3),
względnie (na wypadek nieuwzględnienie powyższego zarzutu)
art. 26 ust. 4 Pzp w zw. z art. 7 ust 1 Pzp
przez zaniechanie wyjaśnienia
doświadczenia, jakie rzeczywiście zdobył Pan J. F.;
4) naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 22 ust 1 pkt 2 i ust 1b pkt 3 z art. 7
ust. 1 Pzp w zw. z §2 ust 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1282) przez z
aniechanie wykluczenia Inżynierii Rzeszów z udziału w
postępowaniu, mimo że Wykonawca ten nie wykazał, że spełnia warunku udziału w
p
ostępowaniu w zakresie doświadczenia
względnie (na wypadek nieuwzględnienie powyższego zarzutu)
art 26 ust 3 Pzp w zw. z art. 7 ust. ,1 Pzp przez
zaniechanie wezwania Inżynierii
Rzeszów do wyjaśnień, celem potwierdzenia, że Wykonawca ten spełnia warunki
udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wykonawcy;
5) naruszenie art 26 ust 4 Pzp w zw. z art. 22d ust 1 i 2 Pzp w zw. z art. 22a ust 2 i 3 w
zw. z 24 ust 12 Pzp w zw. z art. 7 ust 1 i 3 Pzp przez zaniechanie zbadania i oceny,
czy Inżynieria Rzeszów, z uwagi na zaangażowanie swoich zasobów technicznych i
zawodowych w inne przedsięwzięcie gospodarcze, w zadania:
-
Budowa kolektora Wiślanego — etap I,
- Budowa kolektora Lindego BIS,

posiada realną zdolność do realizacji przedmiotowego zamówienia, jak również, czy
udzielone przez ABIKORP zasoby są realne, tzn. czy rzeczywiście ABIKORP będzie w
stanie zrealizować tę część prac, na potrzeby których udostępnił Inżynierii Rzeszów swoje
zasoby, w tym w szczególności zaniechanie wezwania tego Wykonawcy do udzielenia
szcz
egółowych wyjaśnień, w celu wyjaśnienia, czy zaangażowanie Inżynierii Rzeszów w
inne przedsięwzięcia gospodarcze (w tym te, wskazane powyżej) nie będzie miało
negatywnego wpływu na realizację przedmiotowego zamówienia.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienie wyboru oferty złożonej przez wykonawcę Inżynieria Rzeszów i
nakazanie przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert, a w ramach tej
czynności:
a)
odrzucenie oferty Inżynierii Rzeszów na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp jako
zawierającej rażąco niską cenę, lub
b)
wykluczenie Inżynierii Rzeszów z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub
pkt 17 lub 12 Pzp;
względnie (wyłącznie w przypadku uznania przez Izbę braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z Postępowania)
2) przeprowadzenie
ponownego badania i oceny ofert, a w ramach tej czynności:
nakazanie
Zamawiającemu wezwanie Inżynierii Rzeszów do wyjaśnień w zakresie
spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, tj. w
zakresie doświadczenia Inżynierii Rzeszów i doświadczenia
wskazanego
personelu, w tym także wyjaśnienia realności udostępnionych temu
Wykonawcy przez ABIKORP zasobów i zdolności do realizacji zamówienia, mimo
zaangażowania Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, co następuje.

W pierwszej kolejności Odwołujący wyjaśnił, że ma interes w uzyskaniu zamówienia
oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp. W wyniku dzi
ałań i zaniechań Zamawiającego, oferta Inżynierii Rzeszów została
uznana za najkorzystniejszą, w sytuacji gdy Zamawiający winien był wykluczyć tego
wykonawcę, a także odrzucić jego ofertę. Oferta Odwołującego została sklasyfikowana na
drugim miejscu tzw. listy
rankingowej, za ofertą Inżynierii Rzeszów, to interes Odwołującego,
w wyniku uchybień Zamawiającego, doznaje uszczerbku. Skutkiem zaskarżonych czynności
Zamawiającego jest pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania zamówienia.

Odwołujący wyjaśnił, że w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oferty złożyło dwóch wykonawców, tj. Inżynieria Rzeszów oraz Odwołujący.
Rażąco niska cena.

W ocenie Odwołującego oferta Inżynierii Rzeszów zawiera rażąco nisko cenę, a w
wyniku udzielonych wyj
aśnień Inżynieria Rzeszów nie zdołała wykazać, że jest inaczej.
Ponadto w ocenie Odwołującego, dokonana przez Zamawiającego ocena złożonych przez
Inżynierię Rzeszów wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, jest wadliwa. Odwołujący w
pierwszej kolejności zwrócił uwagę na treść skierowanego pismem z 26 stycznia 2021 r. do
Inżynierii Rzeszów wezwania, akcentując przy tym, że wykonawca Inżynieria Rzeszów został
wezwany do
udzielenia wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów, dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny. Ponadto przedstawione wyjaśnienia i dowody
miały został przez Zamawiającego ocenione z uwzględnieniem okoliczności, że
zaproponowana cena miała dotyczyć pełnego zakresu obejmującego wszystkie wymagania
wskazane w SIWZ, wyjaśnieniach treści SIWZ, jeśli miały miejsce, w szczególności w
Programie Funkcjonalno-
Użytkowym i Kontrakcie. Minimum wymaganym przez
Zamawiającego było sporządzenie kalkulacji, która będzie zawierała co najmniej elementy,
wymienione zgodnie z załącznikiem nr 1 do wezwania do wyjaśnień. Zamawiający zaznaczył
także, że w swoich wyjaśnieniach Wykonawca powinien przedstawić wraz z dowodami
wszelkie obiektywne, merytoryczne czynni
ki wpływające na wartość oferty.

Z powyższego Odwołujący wywodzi, że obowiązkiem wykonawcy Inżynieria
Rzeszów, w odpowiedzi na ww. wezwanie, było przedłożenie (wraz z wyjaśnieniami)
dowodów oraz uzupełnionej tabeli będącej załącznikiem 1 do wezwania. Jak wyjaśnił
Odwołujący, w tabeli ten wykonawca Inżynieria Rzeszów miał wskazać m.in. okoliczności
mające wpływ na zaoferowaną cenę wraz z dowodami. Innymi słowy, jak wskazał
Odwołujący, wykonawca Inżynieria Rzeszów miał dla wszystkich wyszczególnionych przez
Zamawiającego pozycji szczegółowo wyjaśnić okoliczności, jakie wpłynęły na zaoferowaną
cenę a wyjaśnienia te poprzeć stosownymi dowodami, czego zdaniem Odwołującego nie
uczynił.

Odwołujący podkreślił, że domaga się odrzucenia oferty wykonawcy Inżynieria
Rzeszów, z uwagi na rażąco niską cenę uzasadniając to po pierwsze, okolicznością, że
wykonawc
a Inżynieria Rzeszów nie podołał ciężarowi dowodu związanego z wykazaniem, że
zaoferowana przez Inżynierię Rzeszów cena jest realna, po drugie, powołując się na
niewystarczającą, w ocenie Odwołującego, analizę wyjaśnień ceny, jakiej dokonał
Zamawiający, która zdaniem Odwołującego ma jedynie charakter formalny. W ocenie
Odwołującego, wyjaśnienia złożone przez Inżynierię Rzeszów budzą szereg wątpliwości co
rzeczywistego ujęcia przez tego Wykonawcę wszystkich kosztów, jakie wiążą się z realizacją

zamówienia, co doprowadziło do błędnej oceny złożonych przez Inżynierię Rzeszów
wyjaśnień i zaniechanie odrzucenia oferty tego Wykonawcy.

W ocenie Odwołującego nie jest możliwa realizacja przedmiotu zamówienia za
zaoferowaną cenę przy założeniu, że Wykonawca uwzględnił wszystkie elementy,
składające się na opis przedmiotu zamówienia.
 koszty pracownicze
Jak wskazał Odwołujący w załączniku nr 1.2. do wyjaśnień ceny Inżynieria Rzeszów
oszacowała koszty kadry kierowniczej na poziomie zaledwie 70 tys. zł netto miesięcznie,
czyli łącznie 1.260.000 zł netto w ramach całego kontraktu. Zdaniem Odwołującego kwota ta
jest dras
tycznie zaniżona. Minimalna liczba pracowników, niezbędna do obsługi tego
kontraktu (przyjmując w tym miejscu wyłącznie kadrę kierowniczą, bez pracowników
podwykonawców) to, według Odwołującego, co najmniej 12 osób, w tym także kierownik
budowy, przedstawiciel wykonawcy, kierownicy, robót, majstrzy, inżynierowi budowy,
spec
jaliści ds. jakości i BHP itp. Jak wskazał Odwołujący przyjmując nawet liczbę 12 osób i
dzieląc ją przez wskazany przez Inżynierię Rzeszów koszt 70 000 zł miesięcznych kosztów,
wychodziłoby na to, że Wykonawca ten zamierza zatrudnić swoją kadrę (w tym kluczowy do
realizacji kontraktu personel) za kwotę 5833 zł netto miesięcznie na osobę. W ocenie
Odwołującego nie da się, w obecnych warunkach rynkowych, za te pieniądze zatrudnić tak
specjalistycznego personelu. Rynkowe wynagrodzenie kierowników robót to kwoty na
poziomie mniej więcej kilkunastu tysięcy złotych, koszt zatrudnienia specjalisty ds. BHP to,
zdaniem Odwołującego, ok. 15 000 złotych, a miesięczne wynagrodzenie np. Kierownika
kontraktu to już koszt bliski 20 000 złotych. Zdaniem Odwołującego nie da się w tej cenie
uwzględnić również kosztów, jakie pracodawca ponosi w związku z zatrudnieniem
pracownika. Tym bardziej
nie jest możliwe aby kwota ta zawierała koszty diet i
zakwaterowania.
Ponadto jak wskazał Odwołującego, wykonawca Inżynieria Rzeszów nie
wykazał, że jest w stanie zapewnić sobie w całym okresie realizacji zamówienia
prac
owników za wskazane kwoty.

terminy rozpoczęcia robót
W ocenie Odwołującego, co do prac poprzedzających rozpoczęcie robót
budowlanych, a związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonawca Inżynieria
Rzeszów przyjmuje nierealistyczne terminy rozpoczęcia robót (krótsze niż powinien), co
przekłada się na zaoferowanie niższej ceny. W tym zakresie Odwołujący odniósł się wprost
do fragmentu wyjaśnień Inżynierii Rzeszów z dnia 02 lutego 2021 r., z treści którego,
zdaniem Odwołującego wynika, że wykonawca Inżynieria Rzeszów założył w kalkulacji
cenowej, że albo przejmie Projekt Budowlany Zamawiającego, albo wykona nowy projekt
budowlany.
W ocenie Odwołującego, Wykonawca ten pominął jednak w swoich kalkulacjach
treść odpowiedzi, jakiej Zamawiający udzielił w dniu 16 grudnia 2020 r., na pytanie nr 63.

Natomiast, zdaniem Odwołującego mając na uwadze treść odpowiedzi na pytanie nr 63,
nasuwa się wniosek, że do kalkulacji ceny ofertowej i terminu realizacji Inżynieria Rzeszów
założyła błędną procedurę administracyjną zmierzającą do rozpoczęcia prac budowlanych,
która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą – Prawo budowlane i
Kodeks postępowania administracyjnego. W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
istniejące pozwolenie na budowę uniemożliwia uzyskanie kolejnego pozwolenia (na
pods
tawie „nowego” projektu budowlanego) dla tej samej inwestycji lokalizowanej na tym
samym terenie,
dopóki wcześniejsza decyzja nie przestanie obowiązywać.

ceny ofert podwykonawców
Ponadto jak wskazał Odwołujący, wysoce wątpliwe wydają się też ceny, jakie
rz
ekomo mieli zaoferować Inżynierii Rzeszów podwykonawcy. Zdaniem Odwołującego w
przypadku części umów, nie jest możliwe wynegocjowanie aż tak korzystnych warunków
cen
owych, jakie deklaruje Inżynieria Rzeszów.
 zby
t ogólne wyjaśnienia, które powinny wzbudzić wątpliwości Zamawiającego

Jak wskazał Odwołujący, udzielone przez Inżynierię Rzeszów wyjaśnienia są zbyt
ogólne, a Wykonawca ten w wielu pozycjach wypełnionej tabeli ograniczył się wyłącznie do
odwołania się do własnej kalkulacji, która zresztą również sformułowana jest w sposób
ogólnikowy i stanowi wyłącznie rozbicie cenowe. Dotyczy to poz. 1.1.2, przy czym
Wykonawca przedłożył kalkulacje własne na potwierdzenie realności ceny w wielu
pozycjach, które nie stanowią żadnych szczegółowych wyjaśnień, nie obrazują sposobu
generowania oszczędności przez Wykonawcę, a stanowią jedynie rozbicie cenowe na
mniejsze pozycje. Na potwierdzenie
słuszności zaprezentowanego stanowiska, Odwołujący
przywołał ocenę Izby dokonaną w wyroku z dnia 19 marca 2021 r., w sprawie o sygn. akt
KIO 643/21.
Zdaniem Odwołującego, powoływanie się przez Inżynierię Rzeszów w wielu
miejsca na
własną kalkulację i na własne doświadczenie, bez sprecyzowania przełożenia
posiadanego przez Inżynierię Rzeszów doświadczenia na możliwość zaoferowania
określonych cen, nie może być podstawą do wyjaśnienia okoliczności wpływających na
możliwość zaoferowania przez Wykonawcę tak niskiej ceny.

Z uwagi na powyższe Odwołujący kwestionuje również zasadność ponownego
wezwania Inżynierii Rzeszów do złożenia kolejnych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej
ceny.
W ocenie Odwołującego analiza wyjaśnień ceny, jakie złożyła Inżynieria Rzeszów,
jakiej dokonał Zamawiający miała przede wszystkim charakter formalny. Zamawiający nie
dostrzegł w ocenie Odwołującego, że Inżynieria Rzeszów, w swojej wycenie, nie pokazała
wielu kosztów bądź kluczowych z punktu widzenia analizy jego oferty parametrów
technicznych. Część pozycji kosztowych wskazanych przez Inżynierię Rzeszów została,
zdan
iem Odwołującego, nieprawidłowo opisana lub też w ogóle nie została ujęta, co powinno
wzbudzić po stronie Zamawiającego bardzo poważne wątpliwości dotyczącego tego, czy

Inżynieria Rzeszów jest rzeczywiście w stanie zrealizować zamówienie za zaoferowaną
cen
ę, osiągając przy tym deklarowane poziomy zysku.
Zdaniem Odwołującego, po stronie Zamawiającego wątpliwości powinny wzbudzić co
najmniej następujące okoliczności:
1)
zaniechanie uwzględnienia w ofercie kosztu nasypów i zabezpieczenia rurociągu
przed wypłynięciem
Jak wskazał Odwołujący, Inżynieria Rzeszów nie uwzględniła w swojej ofercie
zwiększonych kosztów, jakie każdy wykonawca będzie musiał ponieść w związku z
sygnalizowanym już na etapie pytań do SIWZ (np. 31 z dnia 16 grudnia 2020 r.) problemem
występującym na trasie kolektora, jakim jest znaczne obniżenie terenu występujące na
odcinku około 300 m, pomiędzy komorami K-2 a KP- 1. Złożone przez Inżynierię Rzeszów w
dniu 2 lutego 2021 r. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oraz załączona do nich kalkulacja wraz
z
dowodami wzbudziły co prawda wątpliwości Zamawiającego, który wezwał tego
Wykonawcę do przedłożenia kolejnych wyjaśnień i dowodów, (m.in. pytanie 13.h)
potwierdzających, że w przesłanych wyjaśnieniach zostały zawarte wszystkie koszty
związane z związane z zabezpieczeniem obiektów przez wykonanie zabezpieczeń w
technologii jet grouting lub
przez wykonanie nasypów odciążających. W odpowiedzi na
wezwanie Inżynieria Rzeszów wskazał jedynie, że „W przesłanych wyjaśnieniach RNC
uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem obiektów w technologii
jet grouting
[zał. B1 poz. 7.2.4 oraz zał. B4]. Wg przyjętej technologii robót wykonanie
nasypów odciążających nie jest wymagane dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania
robót konstrukcyjno-budowlanych. W komorach żelbetowych, w których strop wraz z
warstwami konstrukcyj
nymi jest zagłębiony mniej niż 1,5m od nawierzchni drogi,
uwzględniono płyty przejściowe. Koszt wykonania tych płyt zawarty jest w wycenie
konstrukcji żelbetowych, które są wykazane w załączniku B1. We wszystkich kominach
włazowych komór zastosowano pierścienie odciążające. Szczegółowe wyliczenia zawarte są
w załączniku B1”.
Z
daniem Odwołującego natomiast, obniżenie rzędnych terenu skutkuje przykryciem
projektowanego ruroc
iągu warstwą gruntu jedynie od 1,4m - 2,5m, co jest niewystarczające
do wykonania budowy kanału w technologii mikrotunelingu z uwagi na wymagane niezbędne
przykrycie projektowanego rurociągu ok. 5 metrową warstwą gruntu (minimum x 1,5
średnicy), co z kolei oznacza, że nasypy obciążeniowe (lub inne rozwiązania techniczne)
będą musiały zostać wykonane przez wykonawcę, a to z kolei generuje zwiększenie
kosztów. Według szacunków Odwołującego, koszty nasypów, ich wykonania i rozebrania to
przeszło 550 tys. złotych. Inżynieria Rzeszów kosztów ich wykonania nie skalkulowała
jednak w swojej ofercie. Dodatkowo przy takim przykryciu należy zabezpieczyć wykonany już

rurociąg przez wypłynięciem w okresie gdy będzie opróżniany, których to kosztów
wyjaśnienia Wykonawcy również nie pokazują.
2)
koszty energii elektrycznej, wody, wycinania i podciągania grodzic, uszczelnienia
otworów komory
Zdaniem Odwołującego, w wyjaśnieniach ceny, wykonawca Inżynieria Rzeszów nie
wykazał również, że wycenił w swojej ofercie koszty zapewnienia przyłącza energii
elektrycznej (380V, 32A) i wody), a także koszty wycinania i podciągania grodzic w miejscu
przejścia rurociągu przez ściankę szczelną, jak również uszczelnienia otworów komory po
pr
zejściu maszyny do przewiertów. Powyższe Odwołujący wywodzi z dokumentów złożonych
przez Inżynierię Rzeszów wraz z wyjaśnieniami ceny, w tym w szczególności z treści
załącznika 1.10. Oferta ABIKORP, mikrotuneling zarówno na odcinku Kp-5 do Kpi (poz. 2.1.1
wyjaśnień) i KK-0 do Kp-1 (poz. 2.3.1 wyjaśnień) oraz Kp-1. Analiza wyjaśnień Inżynierii
Rzeszów prowadzi, w ocenie Odwołującego, do wniosku, że koszty te nie zostały
uwzględnione ani przez ABIKORP ani przez Inżynierię Rzeszów. O tym, że koszty te
wykonawca będzie musiał ponieść świadczą przy tym zapisy PFU, np.: „Do przepompowni,
komory Kp-
1 oraz stacji dezodoryzacji należy doprowadzić przyłącze wodociągowe” (vide:
PFU Tom II str.60). Dla przykładu Odwołujący wskazuje, że koszt uszczelnienia otworów, to
koszt około 500 tys. zł.
3)
koszt poboru wody do prób ciśnieniowych i kosz jej zrzutu, koszty wynikające z
decyzji środowiskowych
W
wyjaśnieniach ceny, wykonawca Inżynieria Rzeszów nie wykazał również, że
wycenił w swojej ofercie koszty poboru wody do prób ciśnieniowych i kosztu jej zrzutu (koszt
ten może się wahać od 90 —150 tys. złotych w zależności m.in. od miejsca poboru wody),
ani kosztów rozwiązań wynikających z decyzji środowiskowej (koszt około 20 000 zł), a
kwestie te były przedmiotem pytań do Zamawiającego - pytanie nr 117 z 16 grudnia 2020 r.
4) zaniechanie wskazania kluczo
wych parametrów komór docelowych, tymczasowych,
montażowych do przewiertów
Wykonawca
Inżynieria Rzeszów nie wskazał również w wyliczeniach ceny
kluczowych parametrów, takich jak wymiary komór docelowych, tymczasowych,
montażowych do przewiertów, jakie przyjął do kalkulacji ceny ofertowej. Są to przy tym
podstawowe parametry, bez których Zamawiający nie może dokonać rzetelnej analizy treści
wyjaśnień ceny i potwierdzić prawidłowości wyceny. Jak wskazał Odwołujący, brak
kluczowych parametrów technicznych komór rodzi też skutki w postaci niemożności
zweryfikowania innych kosztów, związanych z wykonaniem poszczególnych komór, które
wskazane zostały w kolejnych punktach.
5)
dane przyjęte do kalkulacji wykopów komory tymczasowej odbiorczej Kp-5

Następnie Odwołujący wskazał, że Zamawiający powinien zwrócić uwagę na
wątpliwe dane, jakie wykonawca Inżynieria Rzeszów przyjął do kalkulacji wykopów komory
tymczasowej odbiorczej Kp-
5 (Lp.2.I. tabeli złożonej z wyjaśnieniami ceny), tj.
a)
błędna kalkulacja objętość wykopu: podano jako 252 m3, a zasypki 289,80 m3 -
podane wartości są w ocenie Odwołującego nieprawdopodobne, ponieważ zasypki
powinno być mniej niż wykopu, jest to komora odbiorcza docelowo zasypana, ale w
tym miejscu będzie zamontowana rura Dn3200, na co Zamawiający w ogóle nie
zwrócił uwagi,
b)
rzędna dna kolektora w miejscu, gdzie będzie komora odbiorcza Kp-5 jest zagłębiona
na ok. 9,5 m ppt., dno komory odbiorczej powinno być więc niżej o ok. 0,5-lm,
zakładając, że dno wykopu będzie na 10,30 ppt. to oznacza, że powierzchnia komory
wg kalkulacji IR wynosi: 252 m3:10,3m=24,47m2, co oznacza wymiary komory ok.
4,95 na 4,95 m, jest to wymiar niewystarczający do wyciągnięcia ok. 145 tonowej
głowicy mikrotunelowej przeznaczonej do wwiercenia rur DN3200 (Dz3800)
składającej się z kilku elementów:
-
tarcza skrawająca (dł. 0,52 m),
-
głowica mikrotunelingowa (dł. 3,7 m),
-
powerpack (dł. 4,0 m),
-
airlock (3,25 m).
Minimalne wymiary technologiczne komory odbiorczej z prostego odcinka niezbędnej
dla głowicy umożliwiającej wwiercenie rur PN3200 (Dz38001 to: szer. 7.46 na dł. 11.46. co
oznacza powierzchnie: 85,49 m
2
i kuba
turę przy h=10.30 m równą 880 m
3
, czyli prawie 3.5
razy większa niż przyjęta w wycenie przez Inżynierię Rzeszów, to z kolei może przełożyć się
w na różnice w cenie (w stosunku do ceny docelowej') na poziomie nawet 600 tys. zł.
c)
skoro założono błędne (za małe) wymiary komory Kp-5 to również powierzchnia
ścianek szczelnych i ich koszt jest za niski. To samo dotyczy Załącznika B4 - ilości m
3

i kosztów jet groutingu oraz odwodnienia, które nie zostały prawidłowo skalkulowane
w ofercie Wykonawcy.
6)
zaniżona powierzchnia okładzin bazaltowych
W ocenie Odwołującego Wyjaśnienia ceny, złożone przez Inżynierię Rzeszów (vide:
załącznik B5 p. 8 i 9) nie zawierają właściwych powierzchni okładzin bazaltowych (jest ona
zaniżona i nie uwzględnia konieczności zastosowania okładzin na sklepieniach), a zgodnie z
odpowiedzią Zamawiającego napytanie nr 206 z dnia 23 grudnia 2020 r. „Należy przewidzieć
wykonanie płytek bazaltowych do pełnej wysokości włącznie ze sklepieniem komory
roboczej”.
7)
podwłazowe filtry antyodorowe i kominki wentylacyjne

Jak wskazał Odwołujący, Inżynieria Rzeszów nie wykazała, że cena oferty obejmuje
podwłazowe filtry antyodorowych i kominki wentylacyjne z filtrem węglowym (koszt ok. 67
000 zł).
8)
zaniechanie ujęcia wszystkich kosztów komory Kp-1
W
ocenie Odwołującego w zakresie komory połączeniowej Kp-1 nie zostały przez
Inżynierię Rzeszów uwzględnione następujące koszty:
a)
filtrów podwłazowych antyodorowych oraz wentylacji. Zgodnie z PFU Tom II p.4.5.2.
„W części suchej komory należy zapewnić wentylację grawitacyjną o ilości wym. min.
2, z oczyszczaniem powietrza przy p
omocy filtrów węglowych. Włazy wyprowadzone
na teren muszą być wyposażone w filtry węglowe podwłazowe. ”
b) ele
mentów opisanych w PFU Tom II str.60. W miejscach przejścia przez strop
wałów> napędów elektrycznych zastawki, dla tego rozwiązania należy zastosować
szczelne dławice odporne na ciśnienie ok. 2,5 m.sl.w. (koszt ok. 10 000 zł dla
wszystkich komór, gdzie jest to wymagane).
9)
zaniechanie ujęcia wszystkich kosztów wykonania komór kaskadowych
Jak wskazał Odwołujący w zakresie kosztów wykonania robót budowlanych w
zakresie komór kaskadowych (pozycja 2.3.2. tabeli dołączonej do wyjaśnień ceny)
Wykonawca
Inżynieria Rzeszów nie wykazał, że uwzględnił następujące koszty:
a)
filtrów podwłazowych antyodorowych - po 3 szt. na komorę,
b)
w przypadku komory KK0 Wykonawca nie uwzględnił następującego wymogu; -
Przelew regulowany czterostronnie szczelny, określony zakres od+10,00 do + 13,00
m
— wymóg PFU TOM 11 p. 4.5.5. [ Rozwiązanie ujęte w koncepcji należy uzupełnić
o montaż przelewu regulowanego (wstępnie określony zakres +10,00 do +13,00 m)
umożliwiającego automatyczny przelew ścieków po osiągnięciu zadanego poziomu
spiętrzenia ścieków.]- Odwołujący wskazuje, że koszt ten wynosi ok 40 000 zł,
c) w przypadku komory KK0
Wykonawca nie uwzględnił następującego wymogu:
szczelnych przejść przez strop walów napędów elektrycznych zastawek -
szczelne dławice - wymóg PFU TOM II p. 4.5.5, a także kosztów wszystkich innych
przejść (np. kablowego) muszą być szczelne,
d) w przypadku komory KK0
Wykonawca nie uwzględnił wentylacji: PFU TOM
II p. 4.5.5.: W projektowanej komorze KK0 i w istniejącej komorze zasuw Budynku
Krat należy zastosować wentylację mechaniczną nawiewno — wywiewną z
odprowadzeniem powietrza złowonnego do atmosfery przez układ dezodotyzacji.
Przewidziano: * Wentylację mechaniczną pracującą w sposób ciągły w komorze KK0 i
w istn. komorze zasuw Budynku Krat o regulowanej wydajności - od 2 do 5 wymian
na godzinę przez układ dezodoryzacji z zastosowaniem metody chemicznej),

e) wentylacji grawitacyjnej (awaryjn
ej) w komorach w ilości 2 wymian na godzinę przez
kominki
wentylacyjne wyposażone w filtry węglowe. Wentylację wyposażoną w
automatyczn
e odcinanie zwrotnego przepływu powietrza (z atmosfery do komór) w
czasie działania wentylacji mechanicznej lub takie zaprojektowanie i wykonanie
wentylacji, żeby takie zjawisko nie występowało. Oferta EKO Partnerzy, którą na
potwierdzenie realności ceny złożył Wykonawca, zawiera tylko biofiltry oraz nie
obejmuje:
 dźwigu do rozładunku i kosztów składowania urządzeń na placu budowy,
 dźwigów i innego sprzętu niezbędnego do montażu urządzeń,
 kosztów składowania urządzeń na terenie inwestycji,
 wykonania płyt fundamentowych pod filtry,
 doprowadzenia niezbędnych przyłączy: wod-kan. i energii elektrycznej, powietrza i
instalacji odgromowej.
W ocenie Odwołującego koszt całej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej to ok. 43 000 zł;
10) oferta Polbud Pomorze
W ocenie Od
wołującego dowód w postaci oferty Polbud Pomorze (jet- grounting) -
załącznik nr B4.1 do wyjaśnień ceny złożonych przez Wykonawcę wskazuje na to, że oferta
Inżynierii Rzeszów nie zawiera między innymi następujących kosztów:
a) wywozu i utylizacji nadmiaru iniektu (koszt ok. 250 -
300 tys. zł),
b)
badań laboratoryjnych cementogruntu,
c)
zabezpieczenia przyłączenia wody i energii elektrycznych,
d)
próbnych przekopy i ew. usuniecie niewypałów;
11)
zaniechanie uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z zajęciem terenu
Zdanie
m Odwołującego Wykonawca Inżynieria Rzeszów nie uwzględnił wszystkich
kosztów związanych z zajęciem terenu (vide: załącznik B9) - uwzględniono tylko opłaty za
zajętość dla: K4, ścieżka rowerowa i zjazd z ul. Wybrzeże Gdyńskie (na wys. Pompowni
Rytmy), nie
uwzględniono opłat za zajęcie terenu do mikrotunelingu - np. Kp-5 (odbiorcza);
K2 -
różnica w cenie (w stosunku do kwoty uwzględniającej wszelkie koszty) może sięgać w
ocenie Odwołującego nawet 3 mln złotych.
12)
koszty utrzymania ciągłości ruchu rowerowego i pieszego
W ocenie Odwołującego, Wykonawca Inżynieria Rzeszów nie uwzględnił w swojej
ofercie kosztów wynikających z obowiązku utrzymania ciągłości ruchu rowerowego oraz
pieszego -
wymóg PFU TOM II p.4.13, dodatkowo wynika z uzgodnienia z Inżynierem Ruchu
- pisma z 29.08.2016 - BD-IR- IC.7221.
3188.2016.GJA.(2GJA). Jak wskazał Odwołujący
koszt ten może sięgać ok. 1,5 mln zł.
13)
zaniechanie uwzględnienia kosztu dojazdu do komory Kp5

Jak wskazał Odwołujący, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do udzielenia
doda
tkowych wyjaśnień (wezwania do uzupełnienia p. 13.b) dotyczących udowodnienia
kosztów związanych z zapewnieniem dojazdu ciężkiego sprzętu do komór oraz platform
roboczych (pismo z 25 lutego 2021) Inżynieria Rzeszów nie wyjaśniła w żaden sposób, jak
skalkul
owała koszty dojazdu tymczasowego do komory Kp-5 (tymczasowej/odbiorczej do
mikrotunelingu). Tymczasem koszty odtworzenia i przebudowy nawierzchni utwardzonych
(drogi, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe i inne elementy infrastruktury zajęte lub
uszkodzon
e w związku z prowadzeniem robót budowlanych), z kosztami zajętości, są
pozycjami kosztownymi -
koszt taki może sięgać kilkuset a nawet kilku milionów w zależności
od konkretnego elementu np. droga od skarpy kp-
5 do skarpy K2 to koszt około 2,5 min zł.
14)
załącznik nr 13b-2 do wyjaśnień ceny Inżynierii Rzeszów
Z załącznika tego Odwołujący wywodzi, że oferta Inżynierii Rzeszów:
a)
nie uwzględnia obowiązku zachowania ciągłości ruchu rowerowego i pieszego,
b)
zakłada ruch pojazdów ciężkich ścieżką pod estakadą - ze wzmocnieniem jej i
późniejszą odbudową na zdecydowanie niewystarczającym obszarze oznaczonym
kolorem niebieskim.
W ocenie Odwołującego, Inżynieria Rzeszów w wyjaśnieniach ceny nie udowodniła,
że uwzględniła w swojej cenie ofertowej koszty szeregu istotnych z punktu widzenia
przedmiotu umowy składników ceny bądź też wykazał je w sposób nieprawidłowy, rzutujący
na rzetelność kalkulacji, jaka została sporządzona przez tego Wykonawcę. Zdaniem
Odwołującego Wykonawca ten nie sprostał obowiązkowi, jaki nakłada na niego przepis art.
90 ust. 2 Pzp, tj. obowiązkowi wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
czego Zamawiający, z uwagi na pobieżną analizę złożonych wyjaśnień, zupełnie nie
dostrzegł. W zaistniałym stanie faktycznym, zdaniem Odwołującego, zostały spełnione
przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy jako zawierającej rażąco niską cenę.

Nieprawdziwe informacje.

personel Inżynierii Rzeszów
Jak wskazał odwołujący w rozdziale 5 SIWZ w pkt 5.1.1.3, Zamawiający opisał warunek
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący
skierowania do realizacji zamówienia Zespołu Kluczowych Specjalistów odpowiedzialnych za
świadczenie usług.
Odwołujący wskazał, że za takiego specjalistę Zamawiający uznał między innymi projektanta
branży konstrukcyjno-budowlanej (Ekspert nr 3), kierownika robót elektrycznych (Ekspert nr
8), kierownika robót - automatyka (Ekspert nr 9). Odwołujący zwrócił uwagę, że warunek
udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym doświadczenia personelu wiąże się przy tym

bezpośrednio z kryteriami oceny ofert, jakie w tym postępowaniu zastosował Zamawiający.
Kryteria zostały wskazane w rozdziale 13.1 SIWZ, z którego wynika, że doświadczenie
Eksperta 3 było jednym z pozacenowych kryteriów oceny ofert o wadze 2%, Zamawiający
punktował doświadczenie większe od minimalnego, w sposób wskazany w pkt 13.3 SIWZ.
Następnie Odwołujący wskazał, że punkty w tym kryterium były przyznawane na podstawie
dokumentu, o którym mowa w pkt 10.5 IDW. Zamawiający dopuścił spełnienie wymogu
określonego w pkt 5.1.1.3 c) IDW oraz powyższego kryterium przez ten sam projekt.
Jak wskazał Odwołujący na potrzeby wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu, jak również uzyskania dodatkowych punktów w ramach pozacenowych
kryteriów oceny ofert, jako osobę dedykowaną do pełnienia funkcji Eksperta nr 3 (projektanta
branży konstrukcyjno- budowlanej), Wykonawca wskazał Pana P. Z., składając wraz z ofertą
dokument -
Opis doświadczenia osób wyznaczonych przez Inżynierię Rzeszów do realizacji
zamówienia. Opisując doświadczenie zawodowe Pana P. Z., Wykonawca wskazał trzy
projekty, choć już na wstępie widać, że jest to tak naprawdę jedna inwestycja. Niemniej,
z
godnie z oświadczeniem Inżynierii Rzeszów, projektant legitymuje się doświadczeniem
zdobytym w ramach następujących projektów:
 Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z instalacjami sterowania w pasie drogowym drogi
krajowej nr S8 i DK-7 od komory K-16 do komory K-
21 u’ ramach zadania pod nazwą:
„Zadanie IV.2. Budowa Kolektora Wiślanego — Etap II"
W ramach ww. dokumentacji wykonano projekt budowlany obejmujący budowę podziemnej
komory K-16,
 Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z instalacjami sterowania w pasie drogowymi drogi
krajowej nr S8 i DK-7 od komory K-16 do komory K-21 w ramach
zadania pod nazwą:
„Zadanie IV.2. Budowa Kolektora Wiślanego — Etap II"
W ramach ww. dokumentacji wykonano projekt budowlany obejmujący budowę podziemnej
komory K-19,
 Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z instalacjami sterowania w pasie drogowym drogi
krajowej nr S8 i DK-7 od komory K-16 do komory K-
21 w ramach zadania pod nazwą:
„Zadanie IV.2. Budowa Kolektora Wiślanego — Etap II"
W ramach ww. dokumentacji wykonano projekt budowlany obejmujący budowę podziemnej
komory K-21.
Dodatkowo, w odniesieniu do każdego z wyodrębnionych zadań, Inżynieria Rzeszów złożyła
oświadczenie potwierdzające, że:
 projekt uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę,
 wskazany projekt obejmował budowę podziemnej komory lub innych obiektów
kubaturowych.

Wykonawca określił też precyzyjnie kubaturę zaprojektowanych komór i zagłębienie spągi
płyty dennej.

W ocenie Odwołującego, Inżynieria Rzeszów przekazała Zamawiającemu
nieprawdziwe informacje w zakresie Esperta 3, ponieważ:
a) Pan P. Z.
nie wykonał projektu komory ani innego obiektu kubaturowego - wskazane
przez Wykonawcę „komory” K-16, K-19 i K-21 nie są „obiektami budowlanymi” w
rozumieniu Prawa budowlanego ani komorami podziemnymi, a jedynie wykopami
(komorami tymczasowymi)
, służącymi do realizacji rurociągu metodą bezwykopową.
Komora podziemna, której dotyczy warunek udziału w postępowaniu, jest obiektem
budowlanym składającym się ze ścian żelbetowych i stropu żelbetowego,
stanowiąca stałą komorę rewizyjną, służącą do eksploatacji kolektora, umieszczona
pod powierzchnią. Za takie komory podziemne nie mogą być z kolei uznane komory
tymczasowe.
Odwołujący zwrócił przy tym uwagę, że warunek udziału w
p
ostępowaniu odnosił się do doświadczenia w projektowaniu podziemnej komory lub
innych obiektów kubaturowych, co oznacza, że punktem wyjścia dla oceny
doświadczenia Eksperta nr 3 jest pojęcie „obiektu budowlanego” (który odpowiadać
będzie pojęciu „obiektu kubaturowego”). Odwołujący przywołał definicje „budynku”,
„obiektu małej architektury”, „budowli”, „obiektu budowlanego” i argumentował, że
zaprojektowane przez Pana P. Z.
elementy wskazane w załączniku nr 5 do TDW nie
należą do żadnej z wyżej wymienionej kategorii — nie są obiektem budowlanym w
rozumieniu Prawa budowlanego. Z całą pewnością taka komora tymczasowa
(wykop)
nie stanowi też budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, w
tym także „budowli ziemnej”, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów
administracyjnych: „budowla jest obiektem budowlanym stanowiącym całość
techniczno -
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (art. 3 pkt 1 lit. b).
Przykładem budowli ziemnej może być wykonany z ziemi wał czy kopiec. Budowla
ziemna musi mieć charakter kubaturowy, być widoczna i istnieć w kategoriach
obiektywnych. Dokonując kwalifikacji wykonanego obiektu jako budowli należy
ocenić nakład pracy potrzebny do wykonania obiektu, trwałość wykonanych prac i
jego użyteczność”. (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt: II SAB/Gd 6/15, LEX nr 1792993).
Odwołujący wyjaśnił, powołując się na opracowaną dokumentację projektową, że
obiekty, które wskazane zostały w załączniku nr 5 do IDW przez Wykonawcę są
jedynie wykopami, służącymi dla celów realizacji rurociągu kanalizacyjnego metodą
bezwykopową (mikrotunelingu) przez umieszczenie w nich elementów niezbędnych
do prowadzenia prac (głowicy mikrotunelowej, siłowników, etc., oraz rur
technologicznych kanalizacyjnych, do sukcesywnego wciskania w grunt). Są to

jednak elementy wyłącznie tymczasowe, umożliwiające prowadzenie właściwych
ro
bót budowlanych. Doraźnie ściany komór są zabezpieczone obudową z elementów
stalowych, a dno wykopu wzmocnione płytą betonową. Wykop ten po realizacji
kanału zostaje zlikwidowany/zasypany (stanowi robotę zanikającą, w horyzoncie
czasowym obejmującym czas realizacji robót budowlanych), a zatem nie może być
uznany za „obiekt budowlany”.
b) wykopy (K-16, K-19, K-21) nie posiadaj
ą zadeklarowanej przez Inżynierię Rzeszów
kubatury większej niż 250 m
3

ani płyty dennej, zdaniem Odwołującego, w przypadku
takich element
ów w ogólnie nie można mówić o kubaturze, gdyż wykopy składają się
ze ścianek i nawet sam projektant (P. Z.) opisywał parametry wykopów w m
2
a nie w
m
3
, które są jednostką miary kubatury. Powyższe prowadzi do wniosku, że
Wykonawca przedstawił Zamawiającemu informacje nieprawdziwe w zakresie
parametrów wykopów, które nie są charakterystyczne dla tego typu elementów;
c)
wbrew oświadczeniu Inżynierii Rzeszów, w ramach wykonanej przez Pana P. Z.
dokumentacji, nie wykonano projektu budowlanego obe
jmującego budowę
podziemnych komór (K-16, K-19, K-21) o zagłębieniu spągu płyty dennej co najmniej
10
m pod powierzchnię terenu i kubaturze co najmniej 250 m
3
, dla którego uzyskano
pozwolenie na budowę.
Odwołujący wskazał, że po pierwsze - Pan P. Z. posiada doświadczenie wyłącznie w
projektowaniu komór tymczasowych a nie komór podziemnych, których dotyczył warunek
wzięcia udziału w postępowaniu. Dokumentacja projektowa komór tymczasowych (wykopów)
nie stanowiła projektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, nie wymagała i nie
była objęta pozwoleniem na budowę, prace wymagały jedynie zgłoszenia. Skoro wykopy nie
stanowią obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, to nie mogły też być
objęte pozwoleniem na budowę. Konsekwentnie, nie mogą też wymagać projektu
budowlanego, który jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.
Po drugie, Odwołujący zwrócił uwagę, że choć w ramach całej inwestycji Zadanie IV2.
Budowa Kolektora Wiślanego - Etap II, był wykonany projekt budowlany, na podstawie,
którego uzyskano pozwolenie na budowę, a w ramach tego projektu zostały zaprojektowane
docelowe komory KI6, K19 i K21 (studnie styczne, przy czym są to gotowe komory
dostarczane przez producenta danego systemu rur), stanowiące stałe komory rewizyjne
służące do celów eksploatacyjnych kolektora, jego inspekcji i czyszczenia, to nie były one
elementem projektu konstrukcyjnego wykonanego przez Pana P. Z., a elementem projektu
branży sanitarnej. Wyłącznie więc projektant branży sanitarnej mógłby legitymować się
doświadczeniem w ich projektowaniu.
Odwołujący zwrócił ponadto uwagę, że wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
Zadania IV.2 Budowa Kolektora Wiślanego — Etap II został złożony 9 lipca 2020 r. Samo

pozwolenie na budowę zostało z kolei wydane 15 września 2020 r., natomiast opracowanie
przez Pana P. Z.
projektu wykopów (komór tymczasowych) datowane jest na 26
października 2020 r., czyli już po wydaniu pozwolenia na budowę. Powyższe oznacza więc
całkowity brak związku w projektowaniu komór docelowych z projektowaniem komór
tymczasowych, realizowanym przez Pana P. Z. .
Po trzecie
kubatura docelowych komór rewizyjnych K-16, K-19 i K-21, która wyniosła: 39.1
m3 (K-16), 41.4 m3 (K-19) oraz 39.1 m3 (K-21), czyli jest zdecydowanie n
iższa niż ta, której
wymagał Zamawiający (min 250 m3);
Zdaniem Odwołującego ww. informacje jednoznacznie dowodzą więc, że Inżynieria
Rzeszów przekazała Zamawiającemu nieprawdziwe informacje w zakresie doświadczenia
Pana P. Z.
. Skoro Zamawiający wymagał od wykonawców doświadczenia w projektowaniu
dla inwestycji obejmujących budowę lub rozbudowę podziemnych komór lub innych obiektów
kubaturowych o określonych parametrach, a na podstawie uzyskanego projektu miała być
wydana decyzja o pozwoleniu na bu
dowę, to oczywistym jest wręcz, że oczekiwaniem
Zamawiającego było wykazanie się przez projektanta doświadczeniem w projektowaniu
określonego rodzaju komór, o określonych parametrach. Nie bez powodu Zamawiający
doprecyzował to w warunku udziału w postępowaniu i w zapisach dotyczących kryteriów
oceny ofert. Fakt, że Inżynieria Rzeszów przedstawiła Zamawiającemu informacje dotyczące
doświadczenia osoby dedykowanej do pełnienia funkcji Eksperta nr 3, a informacje te nie
odpowiadają rzeczywistości, musi być uznane za przekazanie Zamawiającemu informacji
nieprawdziwych. Przedstawienie przez wykonawcę informacji niezgodnej z rzeczywistością
stanowi przy tym kluczową przesłankę wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp. Zdaniem
Odwołującego zaniechanie zastosowania względem Inżynierii Rzeszów sankcji, o której
mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp jest o tyle zaskakujące, że Zamawiający
sam stwierdził, że Wykonawca przekazał mu informacje nieprawdziwe w zakresie
dotyczącym komór tymczasowych. W tym zakresie Odwołujący wskazał na treść pisma z 22
marca 2021 r.
Ponadto Odwołujący przytoczył orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej
dotyczące stosowania sankcji z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp.
Następnie Odwołujący wskazał, że w związku z jednoznacznym przekazaniem przez
Wykonawcę Zamawiającemu informacji, które nie odpowiadają rzeczywistości (i to co
najmniej w kilku aspektach) w pierwszej kolejności Odwołujący stawia zarzut naruszenia
przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp. Wykonawca podjął bowiem
nieuprawnioną próbę przypisania swojemu personelowi doświadczenia, którego w
rzeczywistości personel ten nie posiada. W ocenie Odwołującego o intencjonalnym działaniu
Inżynierii Rzeszów świadczy również fakt, że wykonawca ten rzekome doświadczenie Pana
P. Z.
w projektowaniu określonego rodzaju komór podziemnych rozdziela na trzy odrębne

projekty. Projektant ten nie tylko
w ogóle nie legitymuje się wymaganym przez
Zamawiającego doświadczeniem, ale jeszcze Inżynieria Rzeszów próbowała uzyskać
dodatkową liczbę punktów, przez całkowicie nieuprawnione podzielenie tych projektów na
trzy odrębne zadania. Odwołujący zwrócił przy tym uwagę, że nawet dla Zamawiającego
oczywistym było, że projekty komór docelowych (te, których Pan P. Z. nie projektował),
objęte były jednym pozwoleniem na budowę jako obiekty zintegrowane a nie trzema, co
mogłoby tłumaczyć próbę wykreowania w tym zakresie trzech zadań. Tymczasem w
rzeczywistości komory docelowe objęte były jednym pozwoleniem na budowę, natomiast
wykopy/komory tymczasowe projektowane przez Pana P. Z.
w ogóle nie wymagały
uzyskania pozwolenia
na budowę. Zachowanie Inżynierii Rzeszów stanowi zdaniem
Odwołującego jaskrawy przykład umyślnego działania wykonawcy (ewentualnie jego
rażącego niedbalstwa). Zdaniem Odwołującego nie można w inny sposób wytłumaczyć
zachowania
Inżynierii Rzeszów, jak tylko chęcią uzyskania dodatkowych punktów w ramach
pozacenowych kr
yteriów oceny ofert. Fakt, że ostatecznie punkty te nie zostały mu
przyz
nane niczego nie zmienia, gdyż istotny dla oceny zachowania wykonawcy jest moment,
w którym zdecydował się on i faktycznie przekazał Zamawiającemu informacje
nieprawdziwe. Tym momentem
był w tym postępowaniu był moment złożenia oferty.
W drugiej kolejności, w przypadku nie podzielenia twierdzeń Odwołującego odnośnie
zamierzonego (lub będącego wynikiem rażącego niedbalstwa) wprowadzenia w błąd
Zamawiającego przez Wykonawcę, Odwołujący wskazał, że zachowanie Wykonawcy
wypełniało co najmniej znamiona lekkomyślności lub niedbalstwa, w wyniku których
wykonawca ten przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Profesjonalny charakter podmiotów biorących udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia zobowiązuje do weryfikowania każdej informacji składanej w
postępowaniu, jak również takiej jej prezentacji, która nie będzie wprowadzać w błąd
Zamawiającego. Informacje podane przez wykonawcę powinny być rzetelne i przedstawiać
prawdziwy stan faktyczny. Za niedopuszczalną praktykę należy uznać manipulowanie
informacjami, które stanowią próbę zamaskowania braku doświadczenia. Każdy
profesjonalny podmiot, działający w branży budowlanej i realizujący zamówienia publiczne,
jest również w stanie, a co najmniej powinien być w stanie ocenić, czy w określonych
okolicznościach faktycznych jest uprawniony do tego, aby móc zadeklarować, że w ramach
danej inwestycji nabył (osobiście bądź wskazywany przez tego wykonawcę personel)
określone doświadczenie. Odwołujący odwołał się do orzecznictwa Krajowej izby
Odwoławczej dotyczącego pojęcia przedstawienia nieprawdziwych informacji. Odwołujący
wskaz
ał, że Inżynieria Rzeszów, przedstawiając Zamawiającemu informacje dotyczące
doświadczenia P. Z., co najmniej przyjęła na siebie ryzyko, że informacje te mogą nie

polegać na prawdzie. Według najlepszej wiedzy Odwołującego, Inżynieria Rzeszów nie
podjęła także żadnych działań, celem zweryfikowania rzeczywistego doświadczenia Pana P.
Z., zdobytego w ramach inwestycji Budowa Kole
ktora Wiślanego - etap II, którą Odwołujący
realizuje i posiada szczegółową wiedzą co do przedmiotu zadania. W tym zakresie do
Odwołującego nie były kierowane żadne pytania, które wskazywałyby na zamiar
zweryfikowania przez Inżynierię Rzeszów danych dotyczących doświadczenia Pana P. Z. .
Powyższe okoliczności wskazują więc co najmniej na niedołożenie przez tego Wykonawcę
należytej staranności i przyjęcie na siebie ryzyka co do przekazywania Zamawiającemu
niesprawdzonych informacji, odnoszących się do doświadczenia Eksperta nr 3. Powyższe
skutkować z kolei powinno co najmniej sankcją, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.
Odwołujący przypomniał również, że nie ma możliwości sanowania nieprawdziwych
informacji, wobec czego Inżynieria Rzeszów powinna zostać wykluczona z postępowania.
Odwołujący przypomniał, że dla zastosowania sankcji, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 17 Pzp, niezgodne z rzeczywistością informacje, którymi posługuje się dany wykonawca,
muszą być informacjami „mogącymi mieć wpływ na decyzje podejmowane w postępowaniu”.
Odwołujący wskazał, że w kontekście analizowanego stanu faktycznego, ciężko wyobrazić
sobie istotniejsze informacje niż te, decydujące o uznaniu, czy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub informacje decydujące o punktacji przyznanej danemu
wykonawcy. Dokonując pewnego uogólnienia, zawsze, choć nie wyłącznie, informacjami
mogącymi mieć wpływ na decyzje Zamawiającego podejmowane w toku postępowania będą
te, stanowiące podstawę do wyboru oferty najkorzystniejszej, wykluczenia wykonawcy czy
odrzucenia jego oferty.

Nieprawdziwe informacje dotyczące doświadczenia osób wskazanych do pełnienia
funkcji Eksperta nr 8 i 9.
Odwołujący podniósł, że Inżynieria Rzeszów przekazała Zamawiającemu informacje
nieprawdziwe również w zakresie doświadczenia osób wskazanych do pełnienia funkcji
Eksperta nr 8 (Kierownik robót elektrycznych) i 9 (Kierownik robót automatyk). W przypadku
obu Ekspertów, Zamawiający wymagał ich doświadczenia w kierowaniu realizacją co
najmniej jednej inwestycji, w ramach której wykonano budowę lub rozbudowę lub
p
rzebudowę przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków, o określonej wartości robót
danej branży. Odwołujący wyjaśnił, że do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych
Inżynieria Rzeszów wyznaczyła Pana M. S., który, zgodnie z oświadczeniem tego
Wykonawcy, ma doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych w ramach
inwestycji „Realizacji robót budowlanych wraz z projektowaniem w ramach Projektu pn.
„Gospodarka wodno- ściekowa w Tarnobrzegu 0 etap II” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 pn. „Instalacja suszarni osadów ściekowym w
powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków”, w ramach której dokonano
budowy/
przebudowy oczyszczalni ścieków. Odwołujący stoi na stanowisku, że w tym
zakresie Zamawiającemu zostały przekazane informacje nieprawdziwe, bowiem Pan M. S. w
rzeczywiści nie posiada doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie
budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków. W ramach wyżej wymienionego
doświadczenia wykonana została suszarnia osadów w powiązaniu technologicznym
oczyszczalni ścieków, co stanowi instalację do zagospodarowania odpadu powstającego po
procesie oczyszczania ścieków a nie jak wymaga Zamawiający w zakresie oczyszczalni
ścieków, instalacja do suszenia osadów nie jest oczyszczalnią ścieków. Odwołujący wyjaśnił,
że modernizacja oczyszczalni ścieków była przedmiotem innego projektu „Program
gospodarki wodno-
ściekowej w Tarnobrzegu” Nr 2004/PL/16/C/PE/021: zadanie 03/1 A
(FI
DIC żółty - roboty) pn. „Inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków”. Wobec powyższego
brak jest podstaw do przypisania Panu M. S.
doświadczenia odnoszącego się do kierowania
robotami obejmującymi budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków lub przepompowni.
Odwołujący wyjaśnił, że pojęcie „oczyszczalnia ścieków” to zespół obiektów i urządzeń
służących bezpośrednio do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, w celu ich bezpiecznego,
zgodnego z prawem, odprowadzenia do środowiska. Takich funkcji nie ma suszarnia osadów
ściekowych. Zamawiający co prawda nie zdefiniował tego pojęcia, jednakże za
orzecznictwem Izby przy wykładaniu treści SIWZ należy stosować wykładnię literalną, gdyż
tylko taka wykładnia stanowi gwarancję obiektywizmu zamawiającego w procesie weryfikacji
zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, jak również stanowi narzędzie realizujące
zasadę równego traktowania wykonawców. Na tej zasadzie pojęciom z SIWZ należy nadać
znaczenie ogólnie przyjęte, z uwzględnieniem specyfiki branży, do której pojęcie to odnosi
się. Aby więc zdefiniować na potrzeby niniejszej sprawy termin „oczyszczalnia ścieków”,
należy posłużyć się powszechnym rozumieniem tego sformułowania, jak wyżej przytoczone.
Brak jakichkolwiek podstaw prawnych, aby pojęciem „oczyszczalnia ścieków” obejmować
instalację nie służącą do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. By więc wykazać spełnianie
warunku udziału w postępowaniu, Inżynieria Rzeszów mogła się posłużyć wykazaniem
realizacji obiektów referencyjnych, które miały cechy instalacji do oczyszczania ścieków.
Zasadnicze znaczenie bowiem ma ustalenie, czy obiekty referencyjne, mając na uwadze
przepisy prawne i postanowienia SIWZ, spełniały funkcję obiektu, urządzenia czy zespołu
obiektów i urządzeń służących do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków.
Jak wskazał Odwołujący, w przypadku Eksperta nr 9, Wykonawca przekazał
Zamawiającemu informacje nieprawdziwe, ponieważ Pan T. C. również nie posiada
doświadczenia w kierowaniu robotami związanymi z automatyką, w tym przy kierowaniu

realizacją co najmniej jednej inwestycji, w ramach której wykonano budowę lub rozbudowę
lub przebudowę przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków.
Wbrew oświadczeniu Inżynierii Rzeszów, inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej
oczyszczalni
ścieków przez zastosowanie monitoringu on-line w procesach oczyszczania
ścieków” w oczyszczalni ścieków w Iławie" nie wykonywano robót budowlanych polegających
na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków. W rzeczywistości zakres zadania
obejmował jedynie doposażenie istniejącej już oczyszczalni ścieków w monitoring on-line
procesów zachodzących na tej oczyszczalni, czego nic można nazwać przebudową, budową
lub rozbudową. Zgodnie z art. 3 pkt 7a Prawa budowalnego przez „przebudowę” należy
przez rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość,
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany
charaktery stycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa
drogowego. Tymczasem instalacja monitoringu on-
line nie spowodowała zwiększenia
parametrów użytkowych lub technicznych oczyszczalni ścieków.
Jak wskazał Odwołujący, również i druga inwestycja, czyli „Budowa ciągu beztlenowej
stabilizacji osadów z wykorzystaniem biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Zduńskiej
Woli” nie dotyczyła budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków. Według najlepszej wiedzy
Odwołującego nadzorowane przez Pana T. C. roboty nie obejmowały budowy, przebudowy
lub rozbudowy oczyszczalni ścieków.
Wskazane powyżej argumenty są, zdaniem Odwołującego, kolejnym potwierdzeniem
wcześniejszej tezy Odwołującego, że Wykonawca przekazał Zamawiającemu nieprawdziwe
informacje odnoszące się do doświadczenie personelu, jaki zamierza skierować do realizacji
zadania. Za zasadny zatem należy uznać zarzut naruszenia przez Zamawiającego przepisu
art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp.

Zmiana Eksperta nr 3 na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
Odwołujący podkreślił, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby
Odwoławczej złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji wyklucza możliwość
uzupełnienia dokumentów wymaganych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu
w trybie przepisu aft. 26 ust. 3 Pzp i powoduje konieczność wykluczenia wykonawcy z
postępowania w trybie art. 26 ust. 1 piet 16 lub 17 Pzp.
Pomimo tego, że przekazanie przez wykonawcę Zamawiającemu informacji
nieprawdziwych uniemożliwia mu zastąpienie nieprawdziwych informacji informacjami
prawdziwymi, Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów i zastąpienia
osoby Pana P. Z. -
inną osobą. Zamawiający naruszył więc przepis art. 26 ust. 3 w zw. z art.
24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp.

Niezależnie od tego, że czynność Zamawiającego polegająca na wezwaniu do
uzupełnienia dokumentów była wadliwa, a Wykonawca nie miał możliwości zastąpienia Pana
P. Z. innym projektantem - Panem J. F.
, to również i w tym przypadku za co najmniej
wątpliwe wydaje się posiadanie przez Pana J. F. doświadczenia, jakie zadeklarował
Wykonawca.
Odwołujący wskazał, w pierwszej kolejności na zaskakująco krótki okres
projektowani
a komory, jaki wskazała Inżynieria Rzeszów, tj. marzec — kwiecień 2015 r.,
czyli zaledwie 1 miesiąc. Dokładny czas realizacji projektu nie został więc sprecyzowany,
pomimo tego że Zamawiający wymagał, aby wykonawcy wskazali dzień, miesiąc i rok, w
jakim odbywały się prace projektowe. Mając na uwadze fakt, że wniosek o pozwolenie na
budowę w ramach inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo przemysłowych na
terenie ENEA Wytwarzanie
S.A. w Świerżach Górnych” został złożony w dniu 14 kwietnia
2015 r., to
w ocenie Odwołującego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że prace projektowe
nie były wykonywane w zadeklarowanym przez Wykonawcę czasie bądź też były
wykonywane przez inne podmioty, a nie przez Pana J. F.
. Za koniecznością zweryfikowania
rzeczywistego doświadczenia Pana J. F. przemawia przede wszystkim fakt, że projekt
branży konstrukcyjno- budowlanej wykonało aż 4 projektantów.
Z ostrożności, w przypadku nieuwzględnienia przez Izbę wyżej wymienionego
zarzutu, Odwołujący wskazał, że kwestia doświadczenia, jakie rzeczywiście zdobył Pan J. F.,
winna być co najmniej przedmiotem wyjaśnień Wykonawcy, do których Zamawiający
powinien go wezwać w trybie art. 26 ust. 4 Pzp.

Niewykazanie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu w zakresie
doświadczenia Wykonawcy
Zgodnie z zapisami pkt 5.1.1.2. SIWZ o zamówienie mogli się ubiegać wykonawcy,
którzy (poza odpowiednio wykwalifikowanym personelem) posiadają też odpowiednie
doświadczenie własne opisane w ww. pkt SIWZ.
W wyka
zał złożonych na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp
Wykonawca, celem wykazania, że spełnia warunki udziału w Postępowaniu wskazał między
innymi następujące zadania:
 Budowa Kolektora Burakowskiego BTS w ul. Marymonckiej na odcinku ul.
Żeromskiego - Trasa Mostu Północnego,
 Budowa kanału ulgi fi 1800 - 2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok
-
przełączenie Mikośki.
W ocenie Odwołującego, Wykonawca nie zdołał wykazać, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu, z następujących powodów:
1)
Jakość wykonanych robót w ramach zadania „Budowa Kolektora Burakowskiego
BIS”:

Zgodnie z zapisami pkt 6.
1.2. SIWZ, spełnienie warunku udziału w postępowaniu
wymagało przedłożenia nie tylko „Wykazu robót budowlanych”, ale też dołączenia dowodów
określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie. Co prawda Wykonawca
przedłożył Zamawiającemu poświadczenie nr DOZ/284/47/2016 z dnia 15 marca 2016 r.,
potwierdzające wykonanie prac w ramach zadania: „Budowa Kolektora Burakowskiego BIS
w ul. Marymon
ckiej na odcinku ul. Żeromskiego — Trasa Mostu Północnego”, przy czym
według najlepszej wiedzy Odwołującego, dokument ten nie może być uznany za dowód
potwierdzający należyte wykonanie przez Wykonawcę robót z uwagi na ujawnienie (już no
wystawieniu tego do
kumentu) istotnych wad w przedmiocie umowy, polegających między
innymi na:
-
osiadaniu kolektora ok. 30 cm na pewnych odcinkach,
-
rozwarstwienie rur GRP użytych do budowy kanału.
Powyższe wyklucza więc, zdaniem Odwołującego, możliwość przyjęcia, że wyżej
wymienione roboty były wykonane należycie. Odwołujący argumentował, że niezależnie od
wcześniej uzyskanego dokumentu w postaci poświadczenia lub referencji, każdy wykonawca
winien oceniać swoją zdolność i spełnienie warunków udziału w danym postępowaniu w
momencie składania oferty w postępowaniu. Oznacza to, że przed złożeniem oferty w
postępowaniu wykonawca powinien dokonać autoweryfikacji własnego doświadczenia, w
tym także uwzględnić okoliczności, jakie miały miejsce już po zrealizowaniu określonej
inwes
tycji, a które wpływają na ocenę należytego wykonania przez wykonawcę robót
budowlanych. Z
daniem Odwołującego z takimi okolicznościami mamy do czynienia w
niniejszej sprawie, co Inżynieria Rzeszów pominęła, przedkładając Zamawiającemu (na
potwierdzenie nal
eżytego wykonania robót) dokument, który z uwagi na ujawnione istotne
wady w przedmiocie umowy,
uległ dezaktualizacji. Wobec powyższego, zdaniem
Odwołującego Inżynieria Rzeszów utraciła możliwość posługiwania się wyżej wymienionym
poświadczeniem w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Dokument ten nie oddaje
w pełni stanu faktycznego związanego z realizacją zadania. Tym
samym nie sposób uznać, że Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w
Postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia wykonawcy.
2)
Realizacja zadania pn: „Budowa kanału ulgi fi 1800-2500 mm na odcinku od ul.
Langiewicza do rzeki Wisłok - przełączenie Mikośki” w formule konsorcjum.
Odwołujący wskazał, że w wezwaniu z dnia 22 marca 2021 r. Zamawiający wezwał
Inżynierię Rzeszów do wyjaśnienia (w kontekście warunku udziału w postępowaniu, o którym
mowa w pkt 5.1.1.2 ppkt 2 lit. a SlWZ)
zakresu usług zrealizowanych przez Inżynierię
Rzesz
ów w ramach umowy, polegającej na wykonaniu kompletnego projektu budowlanego,
który stanowił podstawę uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla
inwestycji pod nazwą „Budowa kanału ulgi fi 1800 - 2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza

do rzeki Wisłok-przełączenie Mikośki”, którą Wykonawca realizował wspólnie z innym
wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Górniczych „METRO” Sp. z o.o.
Jak następnie wskazał Odwołujący, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,
Inżynieria Rzeszów wskazała lakonicznie, że jako Lider konsorcjum pracował kompletny
projekt budowlany który stanowił podstawę uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowę. Zgodnie z oświadczeniem Inżynierii Rzeszów, w zakres zadań Partnera
Konsorcjum, nie wchodziły żadne prace związane z wykonaniem projektu budowlanego.
Zdaniem Odwołującego, tak ogólnikowe stwierdzenia nie mogą być uznane za wyjaśnienie
zakresu prac wykonanych przez Inżynierię Rzeszów. Jest to jedynie stwierdzenie tego
Wykonawcy, bez szczegółowego rozbicia zakresu prac, wykonanych przez Inżynierię
Rzeszów. Inżynieria Rzeszów nie wskazała np. zakresu prac wykonanego przez Partnera
Konsorcjum, co uprawdopodobniłoby twierdzenia, że Wykonawca rzeczywiście może
legitymować się deklarowanym doświadczeniem. Za niewyjaśnioną, należy uznać, zdaniem
Odwołującego, kwestię podziału prac w ramach konsorcjum. Co więcej, Wykonawca nie
poparł swoich twierdzeń żadnym dowodem, co podważa wiarygodność twierdzeń Inżynierii
Rzeszów. Wobec lakonicznego charakteru wyjaśnień przedłożonych przez Wykonawcę,
niepopartego jakimikolwiek dowodami, nie sposób uznać, że Wykonawca sprostał
oczekiwaniom Zamawiającego i rzeczywiście udzielił wyjaśnień w zakresie podziału prac
przez konsorcjantów w ramach przedmiotowego zadania i zdobytego przez Wykonawcę
doświadczenie. Tym samym, w ocenie Odwołującego, Inżynieria Rzeszów nie wykazała, że
s
pełnia warunki udziału w Postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe okoliczności Odwołujący zarzucił również naruszenie
przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. Ib
pkt 3 z
art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z §2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r.,poz.
1282) .


Zaangażowanie Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze.
O
dwołujący zwrócił także uwagę na niedostrzeżenie przez Zamawiającego realnego
zagrożenia prawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę z uwagi na równoległe
zaangażowanie przez niego zasobów technicznych lub zawodowych, niezbędnych do
zrealizowania zamówienia, w inne przedsięwzięcia gospodarcze.
Odwołujący wyjaśnił, że Zamawiający prowadzi równolegle trzy postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w zakresie budowy kolektorów, w które (przez złożenie
oferty) zaangażowała się Inżynieria Rzeszów, tj.:

 Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego - etap I, którego zakres obejmuje
zaprojektowanie oraz wykonanie robót polegających na budowie kolektora
„Wiślanego” - w zakresie etapu I,
 Zadanie IV.l Budowa kolektora Lindego Bis, którego przedmiot obejmuje budowę
nowego kolektora Lindego Bis w ul. Conrada (na odcinku od ul. Brązowniczej do ul.
Wólczyńskiej), w ul. Wólczyńskiej (od ul. Conrada do ul. Nocznickiego) i w ul.
Nocznickiego (od ul. Wólczyńskiej do ul. Marymonckiej),
 Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego - etap III, którego przedmiot obejmuje III
etap budowy kolektora „Wiślanego”, tj. od komory połączeniowej z kolektorem
Bielańskim do Zakładu „Farysa”, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Dla oddania skali wyżej wymienionych przedsięwzięć, Odwołujący zwrócił uwagę na
kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację wyżej wymienionych zadań. I
tak, w przypadku:
 Zadania IV.2 Budowa kolektora Wiślanego - etap I była to kwota: 142.323.763,21 zl
brutto,
 Zadania IV.1 Budowa kolektora Lindego Bis była to kwota: 159.165.367,13 zł brutto,
 Zadania IV.2 Budowa kolektora Wiślanego - etap III była to kwota: 259.046.192,93 zł
brutto, co oznacza, że na realizację wyżej wymienionych zadań, Zamawiający
zamierzał łącznie przeznaczyć kwotę 560.535.323,3 zł brutto.
Powyższe zdaniem Odwołującego oznacza, że realizacja ww. zadań będzie dużym
wyzwaniem dla każdego wykonawcy. Ponadto, jak wskazał Odwołujący, ww. zadania będą
realizowane w tym samym czasie, a ich wykonanie wymaga ogromn
ego zaangażowania
osobowego, finansowego i sprzętowego, co jest szczególnie istotne w kontekście
wymaganego przez Zamawiającego prowadzenia prac w technologii bezwykopowej
(mikrotunelingu).
Odwołujący wyjaśnił, że metoda ta wymaga zaangażowania wysoce
spec
jalistycznych maszyn (trudno dostępnych na rynku) i zaangażowania doświadczonego
personelu w odpowiedniej liczbie, w tym między innymi operatora maszyny (głowicy do
mikrotunelingu), dźwigu, koparki, specjalisty do spraw separacji i smarowana, serwisanta,
e
lektryka, pracowników fizycznych i oczywiście kadry kierowniczej. Mikrotuneling to
technologia stosowana przede wszystkim do układania rurociągów które muszą spełniać
dokładne wymagania dotyczące kąta nachylenia i przebiegu trasy. Przy metodzie tej
wykorzy
stuje się między innymi specjalne głowice do mikrotunelingu, które są zdalnie
sterowanymi maszynami do wykonywania tuneli o określonych średnicach. Rozruch takiej
maszyny i same jej prace są procesem długotrwałym, wymagającym zachowania ciągłości
pracy mas
zyny. Oznacza to, że prace wykonywane są przez 24h na dobę. To z kolei
przekłada się na konieczność zapewnienia personelu w takiej liczbie, która pozwoli na
zapewnienie obsługi sprzętu, pracującego w trybie ciągłym, czyli odpowiedniej multiplikacji

persone
lu. Poza głowicą do mikrotunelingu, takie roboty wymagają też oczywiście
zaangażowania innego sprzętu, w tym między innymi stacji pchającej, stacji TRAFO,
dźwigów, koparek, pomp, kontenera sterowniczego, żurawia, siłowników hydraulicznych.
Powyższe oznacza więc, że wykonywanie prac metodą mikrotunelingu wymaga
dysponowa
nia dużą liczbę personelu i sprzętu, a co za tym idzie także i środków
finansowych na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Odwołujący wskazał na wstępie,
że we wszystkie trzy zadania zaangażowała się Inżynieria Rzeszów, przy czym uzasadnienie
stawianego w tym kontekście zarzutu wymaga też wyjaśnienia, że newralgiczne prace
(mikrotunelowanie) mają być wykonywane w ramach wszystkich zadań przez wykonawcę
ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., który udostępnia w tym zakresie
Wykonawcy swoje zasoby w postaci zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie
ABIKORP) zdobyte w czasie realizacji zadania „Budowa Kolektora Burakowskiego BIS” w
ulicy Marymonckiej na odcinku ul.
Żeromskiego - Trasa Mostu Północnego, w ramach
których wykonano budowę kolektora kanalizacyjnego i zdobyto doświadczenie w budowie
metodą mikrotunelingu rurociągu o średnicy DN3000 i długości 3200 m. ABIKORP
zadeklarował również, że zamierza zrealizować roboty budowlane (w tym mikrotunelowanie),
odnośnie których udostępnił swój zasób i że będzie działał w charakterze podwykonawcy
Inżynierii Rzeszów S.A. Zasoby w tym samym zakresie ABIKORP udostępnił Wykonawcy na
potrzeby pierwszego zadania, czyli Budowy ko
lektora Wiślanego - etap 1. W przypadku
drugiego zadania -
Budowy kolektora Lindego Bis, ABIKORP złożył nawet z Inżynierią
Rzeszów wspólną ofertą. Biorąc pod uwagę fakt, że dokładnie to samo zadanie („Budowa
Kolektora Burakowskiego BIS”) jest przywołane w wykazie robót, złożonym przez niech
wspólnie na potrzeby wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącym
Budowy kolektora Lindego Bis, przyjąć należy, że ABIKORP analogiczny zakres robót
zamierza wykonać również w ramach zadania Budowa kolektora Lindego BIS. Oznacza to,
że ABIKORP i Inżyniera Rzeszów SA. zamierzają zaangażować swoje zasoby techniczne
lub zawodowe równolegle w trzy, bardzo duże przedsięwzięcia.
W ocenie Odwołującego złożenie oferty na realizacje zamówienia publicznego należy
uznać za gotowość do realizacji zamówienia i potwierdzenie posiadania niezbędnych
zasobów, w tym zdolności technicznej, zawodowej, a także sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, która pozwoli wykonawcy na zrealizowanie zadania. Taką deklarację złożył
Wykona
wca w niniejszym postępowaniu, jak również w dwóch kolejnych postępowaniach.
Odwołujący stoi jednak na stanowisku, że ocena przez Zamawiającego oferty
Wykonawcy jako najkorzystniejszej, a zarazem
spełniającej warunki udziału w tym
p
ostępowaniu, była przedwczesna, gdyż Zamawiający zaniechał zbadania i oceny, czy
Wykonawca ten
, z uwagi na zaangażowanie swoich zasobów technicznych i zawodowych w
inne przedsięwzięcie gospodarcze, jakim jest Budowa kolektora Wiślanego - etap I i Budowa

kolektora Wiślanego - etap III, posiada realną zdolność do realizacji przedmiotowego
zamówienia, jak również zaniechał zbadania i oceny, czy udzielone przez ABIKORP zasoby
są realne, tzn. czy rzeczywiście ABIKORP będzie w stanie zrealizować tę część prac, na
potrzeby których udostępnił Wykonawcy swoje zasoby.
W tym Postępowaniu takich czynności Zamawiający zaniechał, mimo tego że
zaangażowanie obu wykonawców w trzy przedsięwzięcia o równie szerokim rozmiarze
(wy
magające analogicznego sprzętu i personelu), powinno wzbudzić wątpliwości
Zamawiającego i zrodzić pytanie, czy zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia nie będą miały negatywnego wpływu na
realizację przedmiotowego zamówienia. Wątpliwości te są tym bardziej zasadne, że
wykonawca ABIKOR
P nie jest dużym przedsiębiorstwem. Zgodnie z danymi zawartymi w
sprawozdaniu finansowym za rok 2019 r., przychody tego wykonawcy w roku 2019 r.
wynosiły 10.313.811,10 zł, a przedsiębiorstwo zatrudniało w 2019 r. łącznie tylko 32
pracowników, w tym 11 osób na stanowiskach umysłowych i 21 pracowników na
stanowiskach robotniczych. Wskazane okoliczności faktyczne rodzą pytanie, czy Inżynieria
Rzeszów będzie w stanie w należyty sposób prowadzić prace równolegle na trzech
zadaniach i w jaki sposób newralgiczne prace na wszystkich trzech zadaniach będzie
wykonywał ABIKORP. Odwołujący wątpi czy Inżynieria Rzeszów będzie realnie dysponować
zasobami ABIKORP oraz czy Inżynieria Rzeszów jest przygotowana na równoległe
prowadzenie trzech zadań.
Mając na uwadze skalę trzech przedsięwzięć, konieczność zaangażowania do
wykonywania metodą bezwykopową dużych nakładów sprzętowych, kadrowych i
finansowych,
w ocenie Odwołującego, Zamawiający powinien był podjąć niezbędne
działania, celem wyjaśnienia, czy jednoczesne zaangażowanie Inżynierii Rzeszów w trzy
zadania, nie wpłynie negatywnie na realizację zamówienia objętego niniejszym
Postępowaniem. Zamawiający powinien więc co najmniej ustalić:
1)
w jaki sposób wykonawca zamierza równolegle prowadzić prace na trzech
zadaniach?
2) w jaki
sposób ABIKORP będzie w stanic równolegle prowadzić prace na trzech
zadaniach?
3)
jakie zasoby sprzętowe oraz kadrowe zamierza Wykonawca i ABIKORP
zaangażować do realizacji niniejszego zamówienia?
4)
w jaki sposób Wykonawca uwzględni! realną dostępność wszystkich osób
przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia w ramach trzech wyżej
wymienionych zadań, skoro część personelu w tym na przykład osoba dedykowana
do pełnienia funkcji kierownika budowy (J. G.) ma równocześnie pełnić tę samą
funkcję na dwóch inwestycjach (Budowa Kolektora Lindego Bis i Budowa Kolektora

Wiślanego I), a dodatkowo - w ramach zadania Budowa Kolektora Wiślanego TIT -
pełnić jeszcze funkcję kierownika robót sanitarnych? Podobnie, jak osoba
dedykowana do pełnienia funkcji Projektanta branży sanitarnej (J. W.) ma z kolei
pełnić tę samą funkcję na trzech zadaniach.
5)
w jaki sposób Wykonawca zorganizuje i zapewni dostępność odpowiedniego
zaplecza sprzętowego, materiałowego, niezbędnego do realizacji zamówienia
równocześnie na trzech zadaniach?
W ocenie Odwołującego Zamawiający powinien był bezwzględnie wezwać Inżynierię
Rzeszów do udzielenia szczegółowych wyjaśnień, w celu wyjaśnienia, czy zaangażowanie
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze (wyżej wymienione zadania) nie będzie
miało negatywnego wpływu na realizację przedmiotowego zamówienia, czego Zamawiający
nie uczynił.
Odwołujący wyjaśnił przy tym, że nie stawia w tym momencie dalej idących zarzutów
związanych z zaangażowaniem Inżynierii Rzeszów w realizację innych przedsięwzięć, stojąc
na stanowisku, że na obecnym etapie, wobec braku umożliwienia tego Wykonawcy zajęcia
stanowiska w tej sprawie, byłoby działaniem przedwczesnym. Nie zmienia to jednak faktu, że
zaniechanie zweryfikowania przez Zamawiającego realnej zdolności do wykonywania
zamówienia przez Inżynierię Rzeszów wobec zaangażowanie jego zasobów technicznych i
zawodowych w dwa inne przedsięwzięcia bezwzględnie stanowi naruszenie przepisów Pzp.

8 kwietnia 2021 r.
wykonawca Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w
Rzeszowie zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego w charakterze uczestnika
postepowania po stronie Zamawiającego.

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu
rozprawy, a także złożone dowody, ustaliła, co następuje.


Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone
jest w oparciu o p
rzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086
), dalej jako „ustawa Pzp”. Natomiast do
toczącego się postępowania odwoławczego, z uwagi na datę jego wszczęcia, zastosowanie
mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz.
2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464), dalej jako
„nowa ustawa Pzp”, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy

wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz.
1086).

Odwołującemu zgodnie z treścią w art. 505 nowej ustawy Pzp przysługują środki
ochrony prawnej, ponieważ jest uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia i ma
interes w uzyskaniu
zamówienia.

Izba stwierdziła skuteczność zgłoszonego przez wykonawcę Inżynieria Rzeszów
Spółkę Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „Przystępujący”) przystąpienia do
post
ępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

Izba umorzyła postepowanie odwoławcze w zakresie zarzutów:
a)
„nieprawdziwe informacje dotyczące doświadczenia osób wskazanych do pełnienia
funkcji Eksperta nr 8 i 9” (pkt 6 na str. 34 odwołania),
b)
„zmiana eksperta nr 3 na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu”, (str. 36, pkt III odwołania),
c)
„realizacja zadania pod nazwą „Budowa kanału ulgi fi 1800-2500 mm na odcinku
od ulicy Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikośki”w formule Konsorcjum
(
str. 40, pkt 2 odwołania),
d)
„zaangażowanie wykonawcy inne przedsięwzięcia gospodarcze”(str. 41, pkt V
odwołania)
– wobec ich wycofania przez Odwołującego na posiedzeniu z udziałem stron, przed
otwarciem rozprawy (art. 520 i art. 568 pkt 1 nowej ustawy Pzp).

Odwołanie zostało rozpoznane w granicach zawartych w nim zarzutów (art. 555
nowej
ustawy
Pzp),
podtrzymanych
na
rozprawie,
z uwzględnieniem zasady
kontradyktoryjności postępowania (art. 534 ust. 1 nowej ustawy Pzp). Rozpoznając
przedmiotowe odwołanie Izba miała na uwadze treść akt postępowania § 8 rozporządzenia
Prezesa R
ady Ministrów w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez
Krajową Izbę Odwoławczą z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453)].
W tym miejscu Izba wskazuje, że w toku rozprawy Strony i Przystępujący złożyli
następujące pisma:
1)
Pismo Przystępującego z 26 kwietnia 2021 r., wraz z załącznikami;
2)
Pismo Przystępującego z 30 kwietnia 2021 r., wraz z załącznikami;
3)
Pismo Zamawiającego z 30 kwietnia 2021 r., wraz z załącznikami;
4)
Pismo Zamawiającego z 17 maja 2021 r.;
5)
Pismo Odwołującego z 18 maja 2021 r.

Izba zaliczyła w poczet materiału dowodowego następujące dowody zgłoszone przez:
A)
Odwołującego, podczas rozprawy 27 kwietnia 2021 r.:
1)
Mapkę z zakresem inwestycji, schemat oraz zestawienie długości i ilości obiektów;
2)
Wyjaśnienia Przystępującego w zakresie rażąco niskiej ceny, w tym zał. 1.2
„kalkulacja kosztów”; kalkulację wynagrodzenia; oświadczenie wykonawcy; stawki
rynkowe
– raport płacowy HAYS Poland – na okoliczność nierealności ceny
zaoferowan
ej przez Przystępującego w zakresie kosztów pracowniczych;
3)
Pismo Zamawiającego z 16.12.2020 r., – odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści
SIWZ; PFU TOM II str. 31 informacja nt. tego, jaki naziom jest wymagany przez
Zamawiającego nad rurociągiem by możliwe było wykonanie mikrotunelingu; Opinia
eksperta odnośnie naziomu rury przy MT; Pismo Podwykonawcy robót
mikrotunelingowych, jaki naziom jest wymagany nad rurociągiem by możliwe było
wykonanie mikrotunelingu; dane literaturowe
– naziom przy mikrotunelingu; norma:
PN-
EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych;
rysunek
– profil rurociągu wg PFU odcinek Kp1-Kp5; rysunek – plan sytuacyjny ze
wskazaniem nasypu; rysunek
– profil rurociągu; rysunek – przekrój poprzeczny
nasypu; kalkulacja
kosztów nasypu, stawki opłat za zajęcie terenu (tajemnica
przedsiębiorstwa); zdjęcia terenu w rejonie K2; Film z budowy KW2 jak płuczka
wypływa w trakcie przebijania ściany komory (na pendrive); pierścienie i płyty
odciążające do komór, karta katalogowa; alternatywne sposoby zabezpieczenia
przed osiadaniem metoda sztucznego stropu
– wiertnictwo, nafta, gaz. M. K. –
artykuł; Kalkulacja wzmocnienia gruntu za pomocą jet – grouting (tajemnica
przedsiębiorstwa); potwierdzenie, że Przystępujący nie uwzględnił w wycenie żadnej
metody zabezpieczenia: jet
– grouting – na okoliczność braku kalkulacji nasypu nad
rurociągiem w rejonie K2;
4)
Kalkulację Odwołującego wraz z ofertą podwykonawcy (tajemnica przedsiębiorstwa)
– na okoliczność, że Przystępujący nie wykazał że uwzględnił w swojej ofercie koszty
wycinania i podciągania grodzic w miejscu przejścia rurociągu przez ściankę
szczelną;
5)
Ofertę podwykonawcy – na okoliczność, że Podwykonawca nie wycenił w swojej
ofercie uszczelnienia otworów komory po przejściu maszyny do przewiertów;
6)
Wyjaśnienie Przystępującego w zakresie rażąco niskiej ceny – zał. B.2 poz. 2 w tabeli
Roboty ziemne
– na okoliczność błędnej kalkulacji objętości wykopu w stosunku do
zasypki w Kp-5;
7)
Kartę katalogową maszyny mikrotunelowej; Informacja Kierownika Budowy – Kolektor
Wiślany Etap II nt. wymiarów komór, Plan ogólny komory startowej, zdjęcia maszyny

mikrotunelowej, komór – na okoliczność, że komora Kp-5 jest ok 3,5 razy mniejsza
niż powinna być;
8)
Kalkulację Odwołującego kosztów okładziny bazaltowej w pompowni, odpowiedź
Zamawiającego nr 206 – na okoliczność przyjęcia niewłaściwej powierzchni okładziny
bazaltowej;
9)
Kalkulację Odwołującego, oferty, karty katalogowe – na okoliczność że oferta
Przystępującego nie obejmuje podwłazowe filtry antyodorowe;
10)
Kalkulację Odwołującego, oferty, karty katalogowe – na okoliczność, że oferta
Przystępującego nie obejmuje kominków wentylacyjnych z filtrem węglowym;
11)
Wymóg PFU p. 4.5.5, odpowiedź zamawiającego, kalkulację cenową dostawny,
dowód-brak w zestawieniu wyposażenia zał. 4 do wyjaśnień Przystępującego – na
okoliczność, że Przystępujący nie uwzględnił wymogu: „Przelew regulowany
czterostronnie szczelny, określony zakres od +10,00 do +13,00 m, wymóg PFU TOM
II p. 4.5.5;
12)
Podstawę kalkulacji kosztów zajęcia terenu, wyjaśnienia Przystępującego zał. B9
opłaty za zajęcie terenu postanowienia SIWZ w zakresie konieczności zajęczości
terenu dla K2 i Kp5,
kalkulację Odwołującego – na okoliczność że uwzględniono tylko
opłaty za zajętość dla K4, ścieżka rowerowa i zjazd z ul. Wybrzeże Gdyńskie (na wys.
Pompowni Rytmy), nie uwzględniono opłat za zajęcie terenu do mikrotunelingu,
13)
Kalkulacje Odwołującego, PFU TOM II p. 4.13, uzgodnienie z Inżynierem Ruchu
pismo z 29.08.2016 r.
– na okoliczność, że Przystępujący nie uwzględnił w ofercie
kosztów wynikających z obowiązku utrzymania ciągłości ruchu rowerowego oraz
pieszego;
14)
Wyjaśnienia Przystępującego z 25.02.2021 r., kalkulację Odwołującego – na
okoliczność, że Przystępujący nie uwzględnił kosztów dojazdu tymczasowego do
komory Kp-5;
15)
Obliczenia objętości komór docelowych, rysunek komory docelowej/studni stycznej,
rysunek komory żelbetowej, wyjaśnienia Przystępującego z 25.02.2021, kalkulację
Odwołującego, ofertę Przystępującego zał. 5 opis doświadczenia osób, wezwanie do
złożenia dokumentów, odpowiedź Przystępującego na wezwanie, wezwanie do
uzupełnienia, odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia, zdjęcia umocnienia wykopu,
zdjęcia komory docelowej – studni stycznej, kartę katalogową –na okoliczność
wprowadzenia w błąd co do doświadczenia eksperta nr 3;
16)
Dane o utajnieniu ekspertyzy z mediów i że ekspertyza jest dołączona do akt sprawy
związanej z awarią kolektora przesyłowego do Czajki, korespondencję z
Zamawiającym w sprawie wad – na okoliczność rozwarstwienia rur GRP użytych do
budowy
kanału.

B)
Przystępującego, podczas rozprawy z 6 maja 2021 r.:
1)
Plan ogólny komory, widok z góry – wyciąg z projektu wykonawczego etap II – na
okoliczność wykazania, że komora odbiorcza nie musi służyć do wyjęcia maszyny w
całości;
2) K
oszty zajętości wskazane przez Budimex wraz z ich urealnieniem – na okoliczność,
że koszty podane przez Odwołującego są nierealne;
3) Opinia specjalisty
– tajemnica przedsiębiorstwa, na okoliczność odniesienia do
argumentacji zawartej w opinii p. dra R. .
C) O
dwołującego, podczas rozprawy 6 maja 2021 r.:
1)
Zestawienie ilości rurociągów i komór na Kolektorze Wiślanym etap II i etap III, na
okoliczność wykazania niewłaściwego oszacowania kwoty ofertowej przez
Przystępującego;
2)
Mapę z trasą kolektora przesuniętą w stronę Wisłostrady w celu uzyskania
wymaganego naziomu, opinię dra R., na okoliczność nieuwzględnienia przez
Przystępującego w ofercie wymagania SIWZ, tj. brak kalkulacji nasypu nad
rurociągiem na odcinku ok 300 m pomiędzy komorą K2 a Kp1;
3) Rysunek tymczasowego wykopu wg.
Wymiarów Przystępującego, na okoliczność
nieprawidłowego, tj. za małego wymiaru komory Kp5;
4)
Mapę ścieżek rowerowych, na okoliczność nieuwzględnienia w ofercie wymagania w
SIWZ w zakresie zachowania ciągłości ruchu rowerowego;
5)
Pismo Zamawiającego z 5 maja 2021 r., decyzja do wniosku 0143/32, na okoliczność
wystąpienia wad kolektora Burakowskiego BIS.

Izba ustaliła następujące okoliczności faktyczne jako istotne dla rozstrzygnięcia
sprawy:

Jak wynika z dokumentacji postępowania uzupełnionej do akt sprawy przez
Zamawiającego, Przystępujący dwukrotnie został wezwany do złożenia wyjaśnień w trybie
art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Pierwsze wezwanie zostało do Przystępującego skierowane pismem z 26 stycznia
2021 r., o następującej treści:
„Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp,
zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny oferty, w tym w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki


godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Wartość […] zamówienia została oszacowana przez Zamawiającego na kwotę:
210 606 660,92 zł (bez podatku VAT) / 259 046 192,93 zł (z podatkiem VAT).
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Przedstawione wyjaśnienia i dowody
będą przez Zamawiającego oceniane, w szczególności w kontekście tego, że
zaproponowana przez Państwa cena musi dotyczyć pełnego zakresu obejmującego
wszystkie wymagania wskazane w SIWZ, wyjaśnieniach treści SIWZ jeśli miały miejsce, w
szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Kontrakcie.
Zamawiający wymaga, aby złożone wyjaśnienia obejmowały co najmniej sporządzenie
kalkulacji, która będzie zawierać co najmniej elementy, wymienione zgodnie z załącznikiem
nr 1 do
[…] pisma.
W wyjaśnieniu Wykonawca powinien przedstawić wraz z dowodami wszelkie obiektywne,
merytoryczne czynniki wpływające na wartość oferty.
Termin na złożenie powyższych wyjaśnień Zamawiający wyznacza do dnia 02.02.2021 roku
do godz. 12:00.
(…)”.


Ponadto w treści wezwania Zamawiający zwrócił uwagę na treść art. 90 ust. 2 i 3
ustawy P
zp oraz załączył wzór kalkulacji.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z 2 lutego 2021 r., Przystępujący
udzielił wyjaśnień oraz wypełnił przekazany przez Zamawiającego wzór kalkulacji.
Przystępujący załączył ponadto dowody.

Izba ustaliła, że udzielna przez Przystępującego odpowiedź była adekwatna do treści
wezwania, w szczególności Przystępujący wypełnił wszystkie pozycje załączonej do
wezwania tabeli, złożył wyjaśnienia i załączył dowody.
Pismem z 18 lutego 2021 r., Zamawiający ponownie zwrócił się do Przystępującego z
wezwaniem do wyjaśnienia budzących wątpliwości Zamawiającego kwestii wynikających z
wyjaśnień z 2 lutego 2021 r. Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie następujących
wątpliwości:
„Złożone przez Państwa w dniu 02.02.2021 r. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oraz
załączona do nich kalkulacja wraz z dowodami budzą wątpliwości Zamawiającego, co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną przez Państwa cenę.


Zamawiający wzywa zatem Państwa na podstawie 90 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1a pkt 1
ustawy Pzp do uzupełnienia złożonych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny oferty, zgodnie z poniższym:
1. Zgodnie z PFU TOM II pkt
5.2.3 Stacja transformatorowa, układ zasilania stacji przewiduje
doprowadzenie dwóch zasilaczy kablowych SN i równoległą pracę transformatorów. W
przypadku awarii jednego z zasilaczy układ SZR przełączy wszystkich odbiorów pompowni
na jede
n transformator. Obecność napięcia na obu zasilaczach należy zwizualizować w
systemie SCADA. Z uwagi na przewidywaną pracę pomp w układzie 2+1 (również 3 pompy
pracujące), sekcje rozdzielnicy nN użytkownika zaprojektować w taki sposób, aby w
normalnym tryb
ie pracy każdy z transformatorów obciążony był jedną pompą. Zasilanie
pozostałych obwodów rozplanować w sposób zapewniający równomierne obciążenie
transformatorów.
Zamawiający dodatkowo informuje, że zakres robót obejmuje również komorę na
uzupełniający układ przesyłowy, co wiąże się wykonaniem instalacji elektrycznych oraz
AKPiA dla zlokalizowanych w niej zasuw.
W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia wyjaśnień czy oferta
firmy DP System Sp. z o.o. (zał. 1.4) lub inna pozycja załączonej kalkulacji zawiera wszystkie
koszty wynikające z powyższych postanowień.
2. W nawiązaniu do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej załączonej do postępowania
Załącznik E Inne dokumenty i informacje „warunki posadowienia obiektów budowlanych”
należy zaliczyć do trzeciej kategorii geotechnicznej. Podłoże charakteryzują skomplikowane
warunki gruntowe. Zamawiający wskazuje, że podczas budowy kolektora należy uwzględnić
dużą zmienność budowy geologicznej na jego trasie. Rozpatrywany grunt składa się m.in. z
nasypów niebudowlanych oraz budowlanych, gruzu ceglanego i narzutowego, betonów czy
bruku morenowego. Na trasie inwestycji zlokalizowane są również wysokie wody gruntowe, a
elementy kolektora będą narażone na stały lub okresowy kontakt z wodą gruntową o
z
miennym poziomie agresywności.
W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia wyjaśnień czy oferta
Wykonawcy oraz inne pozycje załączonej kalkulacji zawierają koszty usunięcia ww.
przeszkód w realizacji kolektora w związku z trudnymi warunkami gruntowymi.
3. Zgodnie z PFU TOM II pkt
4.6 Przepompownia wiślana, Zamawiający wymaga, aby
agregat pompowy był wyposażony w silnik 10 biegunowy.
W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia wyjaśnień czy ujęte
przez Państwa w kalkulacji urządzenia posiadają parametry zgodne ze wskazanymi powyżej
wymaganiami oraz spełniają wymagania określone w PFU.
4. Zgodnie z PFU TOM II pkt 7.1 Prace przedprojektowe, Wykonawca pozyska i zweryfikuje
dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu Zamówienia (tzw. Dane wyjściowe do


projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla
prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w szczególności Projektu
Budowlanego), w tym między innymi:
4.1. Przeprowadzi inwentaryzację infrastruktury podziemnej, w tym istniejących komór oraz
miejsc planowanego włączenia kolektora do sieci kanalizacyjnej;
4.2. Przeprowadzi inwentaryzację stanu istniejącego, w której ujmie, co najmniej:
a) Skanowanie dróg i powierzchni utwardzonych oraz powierzchni nieutwardzonych, które
znajdują się w zasięgu oddziaływania robót budowlanych,
b) Inwentaryzację obiektów, które znajdują się w zasięgu oddziaływania robót budowlanych,
c) Inwentaryzację i ekspertyzy techniczne dla określenia stanu istniejących sieci i obiektów;
4.3. Inwentaryzacja ma zostać udokumentowana przez zapis cyfrowy (filmowy i
fotograficzny) oraz opis uwzględniający stan techniczny poszczególnych powierzchni i
obiektów;
4.4. Pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego
Inwestycją;
4.5. Przeprowadzi, jeśli uzna, że jest to konieczne do prowadzenia robót, a szczególnie robót
mikrotunelingowych, dodatkowe badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża
gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania
inwestycji;
4.6. Pozyska warunki przyłączeniowe i umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
dla zasilania nr 1 i 2 przepompowni Wiślanej oraz pozostałych obiektów wymagających
zasilania z sieci OSD;
4.7. Pozyska inne wymagane
materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania,
niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentacji
projektowej) i późniejszej realizacji Robót;
W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia wyjaśnień czy i
gdzie w przesłanym wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i dowodami zostały zawarte wszystkie
koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy zgodnie z powyższymi postanowieniami.
5. W związku z tym, że udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja geologiczno-
inżynierska oraz inne pomocnicze materiały zostały wykonane na potrzeby koncepcji
stanowiącej Załącznik_D_Minimalne_Wymagania_Zamawiającego, która nie uwzględnia
zmian, jakie w PFU zostały względem niej wprowadzone. Wykonawca jest zobowiązany do
wykonania uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz zaktualizowania
innych materiałów pomocniczych. Nadmieniamy, że w gestii Wykonawcy jest przygotowanie
własnego rozwiązania projektowego, a załączona koncepcja jest materiałem pomocniczym.
Wykonawca jest zo
bowiązany pozyskać wszystkie dodatkowe dokumentacje, Decyzje, itp.


W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia wyjaśnień czy i
gdzie w przesłanym wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i dowodami zostały zawarte wszystkie
koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy zgodnie z powyższymi postanowieniami.
6. Zamawiający wymaga wykonania modelu matematycznego lub fizycznego dla wszystkich
komór połączeniowych, rewizyjnych i kaskadowych zlokalizowanych na odcinku kolektora
DN3200 pomiędzy przepompownią Wiślaną, a Zakładem Farysa w tym strategicznej i
najbardziej skomplikowanej dla Kolektora Wiślanego komory KK-0.
W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia wyjaśnień czy i
gdzie w przesłanym wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i dowodami zostały zawarte wszystkie
koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy zgodnie z powyższymi postanowieniami.
7. Zgodnie z PFU TOM II pkt
3. Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych, Zamawiający wymaga, aby w przypadku zastosowania maszyn
wibrac
yjnych lub udarowych przy pogrążaniu i wyciąganiu grodzic, należy przeprowadzić
szczegółowe obliczenia wpływu drgań na budynki i obiekty inżynierskie, a w miejscach
wskazanych należy wykonać monitoring geodezyjny sąsiadującej infrastruktury.
W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia wyjaśnień czy oferta
POLSERVICE Geo Sp. z o.o. (zał. 10) lub inna pozycja załączonej kalkulacji zawiera koszty
wynikające z powyższych postanowień.
8. Zgodnie z PFU TOM II pkt 4.5.5 Komora wlotowa KK-0 oraz pkt 4.6 Przepompownia
wiślana, Zamawiający wskazał sposób dezodoryzacji przez układ dwustopniowy, składający
się z dwóch niezależnych stopni usuwania zanieczyszczeń. Zamawiający wymaga, aby
układ dezodoryzacji spełniał kryteria ekonomiczne tj. posiadał niskie koszty eksploatacyjne
(np. niskie zużycie energii elektrycznej, posiadał przedłużoną gwarancję) oraz aby
rozpatrywany układ był nowoczesny i spełniał zamierzenia Spółki, co do ograniczenia
uciążliwości odorów.
W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia wyjaśnień czy oferta
EKO PARTNERZY Sp. z o.o. (zał. 6) lub inna pozycja załączonej kalkulacji zawiera koszty
wynikające z powyższych postanowień.
9. Zgodnie z PFU TOM II pkt
4 Ogólne Właściwości funkcjonalno-użytkowe, Zamawiający
inf
ormuje, że należy zapewnić ciągłość pracy istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów
istniejących współpracujących na sieci podczas budowy oraz w okresie przejściowym tj.
pomiędzy wykonaniem Etapu III, a przed zakończeniem całej inwestycji. Rozbiórka,
usuwanie bądź inna ingerencja w istniejące elementy, rurociągów lub obiektów na sieci
będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia
tymczasowego alternatywnego rozwiązania.


W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia wyjaśnień czy i
gdzie w przesłanym wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i dowodami zostały zawarte wszystkie
koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy zgodnie z powyższymi postanowieniami.
10. Zgodnie z PFU TOM II pkt 7.3.6 Dokumentacja Wykonawc
za, Zamawiający informuje, że
należy wykonać Projekt branży drogowej, obejmujący (w zależności od potrzeb): opis
techniczny, plan sytuacyjny, przekroje typowe, profile podłużne, przekroje charakterystyczne,
plan warstwicowy, szczegóły drogowe, i uwzględniający wszelkie rozwiązania techniczne
branży drogowej jak m.in. geometria, sposób odwodnienia, konstrukcje nawierzchni.
W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia wyjaśnień czy i
gdzie w przesłanym wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i dowodami zostały zawarte wszystkie
koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy zgodnie z powyższymi postanowieniami.
11. Zgodnie z załączoną kalkulacją, poz. 1.2 Prace przygotowawcze, Zamawiający
informuje, że wymaga wykazania kosztów przygotowania placu budowy oraz zaplecza
Inżyniera.
W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia wyjaśnień czy i
gdzie w przesłanym wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i dowodami zostały zawarte wszystkie
koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy zgodnie z powyższymi postanowieniami.
12. Zgodnie z załączoną kalkulacją kosztów zał. 1.16, poz. 1.1 Wycena pozostałych
materiałów i montaż przejść szczelnych na trasie kolektora tłocznego, Zamawiający
informuje, że podana ilość piasku do podsypki, obsypki wykopu wydaje się być
niew
ystarczająca do realizacji kolektora tłocznego.
W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do zweryfikowania podanej objętości
podanej w ww. pozycji oraz przez
uszczegółowienie przyjętych założeń.
13. Wykonawca zgodnie z PFU jest zobowiązany do ujęcia kosztów poniższych elementów,
które nie wynikają z przedstawionego wyjaśnienia z kalkulacją i dowodami tj.:
a) Zgodnie z pkt 1.9.2.3 PFU TOM III Wymagania dla kanałów, zamówienie wymaga
wykonanie rurociągów tłocznych. Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia
dodatkowych wyjaśnień oraz dowodów czy w przesłanym wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i
dowodami zostały zawarte wszystkie koszty związane z wykonaniem wykopów pod rurociągi
tłoczne,
b) Zgodnie z pkt
4.5. PFU TOM II Budowa komór na kolektorze wiślanym oraz pkt 2.6 PFU
TOM II Roboty tymczasowe, Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia dodatkowych
wyjaśnień oraz dowodów czy w przesłanym wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i dowodami
zostały zawarte wszystkie koszty związane z zapewnieniem dojazdu ciężkiego sprzętu do
komór oraz platform roboczych,
c) Zgodnie z pkt 1.17 TOM III WSWIORB-
17. Gospodarka zielenią, Zamawiający wzywa
Państwa do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień oraz dowodów czy w przesłanym


wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i dowodami zostały zawarte wszystkie koszty związane z
zaprojektowaniem oraz wykonaniem nasadzeń zastępczych,
d) Zgodnie z pkt
1.3.5 TOM III Wykonanie robót, Zamawiający wzywa Państwa do
przedłożenia dodatkowych wyjaśnień oraz dowodów czy w przesłanym wyjaśnieniu wraz z
kalkulacją i dowodami zostały zawarte wszystkie koszty związane z wymianą gruntu.
Zgodnie z załączoną do postępowania dokumentacją geologiczno-inżynierską na trasie
kolektora stwierdzono występowanie wielkogabarytowych fragmentów gruzu i betonów co
wiąże się z wymianą gruntu,
e) W nawiązaniu do zał. Nr 1.10 oferta firmy ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych Sp. z o.o., zał. Nr 1.9 oferta firmy HABA-BETON oraz zał. Nr 1.6 oferta firmy
SAINT-
GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS Sp. z o.o., Zamawiający wzywa Państwa do
przed
łożenia dodatkowych wyjaśnień oraz dowodów czy ww. ofertach lub innej pozycji
wyjaśnienia wraz z kalkulacją i dowodami zostały zawarte wszystkie koszty związane z
transportem rur na plac budowy oraz lokalizacją rur w komorach/wykopach,
f) Zgodnie z pkt 4.5
. PFU TOM II Budowa komór na kolektorze wiślanym, Zamawiający
wzywa Państwa do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień oraz dowodów czy w przesłanym
wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i dowodami zostały zawarte wszystkie koszty związane z
wykonaniem robót w technologii jet grouting przed i za komorami startowoodbiorczymi. Jeżeli
Wykonawca nie przewidział takich prac prosimy o przedstawienie sposobu zapewnienia
szczelności przy przejściu głowica przez ściany komór,
g) Zgodnie z pkt 7.3.8. PFU TOM II Dokumentacja powyk
onawcza, Zamawiający wzywa
Państwa do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień oraz dowodów czy w przesłanym
wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i dowodami zostały zawarte wszystkie koszty związane ze
skanowaniem laserowym kolektora oraz monitoringiem wizyjnym,
h) Zgodnie z pkt
3. PFU TOM II Cechy Obiektów Dotyczące rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych, Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień
oraz dowodów czy w przesłanym wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i dowodami zostały zawarte
wszystkie koszty z
wiązane z zabezpieczeniem obiektów przez wykonanie zabezpieczeń w
technologii jet grouting lub przez
wykonanie nasypów odciążających.
W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia wyjaśnień czy i
gdzie w przesłanym wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i dowodami zostały zawarte wszystkie
koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy zgodnie z powyższymi postanowieniami.
14. Zgodnie z załączoną kalkulacją kosztów zał. 1.2, poz. 113 Obsługa budowy oraz
zaplecze Wykonawcy, Wykonawca podał koszt Kadry kierowniczej oraz pracowników
zakładając czas pracy 18 miesięcy. Zgodnie z treścią pkt 4 Załącznika do oferty czas na
Wykonanie zamówienia wynosi nie dłużej niż 24 miesiące od daty zawarcia Kontraktu.


W związku z powyższym Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia wyjaśnień w ww.
zakresie.
Termin na złożenie powyższych wyjaśnień Zamawiający wyznacza do dnia 25 lutego 2021 r.
godz. 12.00. (…)”


Izba ustaliła, że ponowne wezwanie do wyjaśnień nie obejmowało nowych zagadnień
lecz odnosiło się do wątpliwości Zamawiającego w związku z już udzielonymi wyjaśnieniami i
złożonymi dowodami i miało na celu ich rozwianie oraz uszczegółowienie już złożonych
wyjaśnień.
Ponadto Izba ustaliła, że w odpowiedzi na powyższe, Przystępujący pismem z 25
lutego 2021 r. udzielił dodatkowych wyjaśnień wraz z dowodami, w tym odpowiedział na
wszystkie zadane przez Zamawiającego pytania.

Następnie Izba ustaliła, że – jak wynika z treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej: „SIWZ”) – w rozdziale 5 Zamawiający określił „Warunki udziału w
postępowaniu oraz podstawy wykluczenia”. Zgodnie z pkt 5.1.1.2 o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
„5.1.1.2 zdolności technicznej lub zawodowej (DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY) tj.:
Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali:
a)
co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną (umowę), w ramach, której wykonano
budowę metodą mikrotunelingu rurociągów, o średnicy wewnętrznej tych rurociągów
wynoszącej co najmniej 1,60 m oraz o ich łącznej długości wynoszącej co najmniej
500 m, o wartości robót (umów) stanowiącej równowartość co najmniej 35.000.000,00
z
ł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych i 00/100) bez podatku VAT,
b)
co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną (umowę), której przedmiotem było wykonanie
robót budowlanych, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni
ścieków lub budowie/rozbudowie/przebudowie przepompowni ścieków, o wartości
każdej z tych robót (umów) stanowiącej równowartość co najmniej 10.000.000,00 zł
(słownie: dziesięć milionów złotych i 00/100) bez podatku VAT,
c)
co najmniej 1 (jedną) usługę (umowę) w ramach, której sporządzono projekt lub
projekty budowlane dla inwestycji polegających na budowie metodą mikrotunelingu
rurociągów, o średnicy wewnętrznej tych rurociągów wynoszącej co najmniej 1,60 m
oraz o ich łącznej długości co najmniej 500 m, z zastrzeżeniem, że na podstawie
projektu/projektów uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę dla
tej/tych inwestycji,


d)
co najmniej 1 (jedną) usługę (umowę) w ramach, której sporządzono projekt lub
projekty budowlane dla inwestycji polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie
oczyszczalni ścieków lub budowie/rozbudowie/przebudowie przepompowni ścieków,
z zastrzeżeniem, że na podstawie projektu/projektów uzyskano prawomocną decyzję
o pozwoleniu na budowę dla tej/tych inwestycji.
Zamawiający dopuszcza przedstawienie jednej roboty i/usługi, pod warunkiem, że będzie
ona spełniała jednocześnie warunek określony w pkt a, pkt b, pkt c i pkt d”..


W pkt 5.1.1.3 Zamawiający wskazał natomiast wymagania w zakresie osób, zgodnie
z którymi o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (OSOBY), w tym:
c)
Ekspert nr 3
– Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej (1 osoba) – […] osoba
ma posiadać:
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-
budowlanej, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów
prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu
zamówienia);
– łącznie co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego (nabytego przed
upływem terminu składania ofert) na stanowisku bądź pełnionej funkcji: projektanta w
branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym wykonanie (samodzielnie lub jako członek
zespołu projektowego – osoba wymieniona co najmniej w treści projektu), projektu
lub projektów budowlanych dla inwestycji obejmującej budowę podziemnej komory
lub innych obiektów kubaturowych o zagłębieniu spągu płyty dennej co najmniej 10 m
pod powierzchnię terenu i kubaturze co najmniej 250 m
3
, z zastrzeżeniem, że na
podstawie projektu/projektów uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na
budowę dla tej/tych inwestycji
”.
Dodatkowo, jak wynika z treści SIWZ, jednym z kryteriów oceny ofert było
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, w tym doświadczenie Eksperta
nr 3 o wadze 2%
. W celu uzyskania punktów w tym kryterium wykonawcy mieli wykazać, że
osoba wskazana na stanowisko Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej posiada
doświadczenie określone w pkt 5.1.1.3 c IDW oraz:
1 pkt
– za każdy projekt: jeśli wskazana osoba wykonała (samodzielnie lub jako członek
zespołu projektowego – osoba wymieniona co najmniej w treści projektu), projekt budowlany
dla inwestycji obejmujących budowę lub rozbudowę podziemnych komór lub innych obiektów
kubaturowych o zagłębieniu spągu płyty dennej co najmniej 10 m pod powierzchnię terenu i
kubaturze co najmniej 500 m
3

każdego z obiektów, z zastrzeżeniem, że na podstawie
projektu uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę dla tej inwestycji, z


zastrzeżeniem, że Wykonawca może uzyskać maksymalnie 2 pkt w niniejszym kryterium.
Aby Wykonawca uzyskał 2 pkt musi przedstawić doświadczenie określone w pkt 5.1.1.3c
oraz dodatkowo 2 projekty.
0 pkt
– brak przedstawienia doświadczenia ponad wymagane w IDW minimum.
Punkty w
[…] kryterium zostaną przyznane na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt
10.5 IDW. Zamawiający dopuszcza spełnienia wymogu określonego w pkt 5.1.1.3c) IDW
oraz powyższego kryterium przez ten sam projekt”.
.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków wykonawcy mieli złożyć na wezwanie
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp następujące dokumenty:
a) wykaz
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w ok
resie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na
którego rzecz usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne
dokumenty pot
wierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty – w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa
w pkt 5.1.1.2 oraz
wykaz
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełniania
warunku wskazanego w pkt 5.1.1.3.

Stosownie do pkt 10.19 SIWZ w
celu uzyskania dodatkowych punktów zgodnie z pkt
13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5 IDW
należało wraz z ofertą złożyć „Opis doświadczenia osób
wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”, który to opis powinien zawierać
wymagane m
inimum określone odpowiednio w pkt: 5.1.1.3 b), 5.1.1.3 c), 5.1.1.3 f), 5.1.1.3 g)
IDW oraz punktowane doświadczenie dodatkowe. Ponadto jak wskazał Zamawiający:
„Złożenie przez Wykonawcę Opisu osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia i uzyskanie dodatkowych punktów powoduje, że w wykazie osób o którym
stanowi pkt 6.1.3 IDW Wykonawca nie wypełnia już opisu doświadczenia osoby skierowanej
przez Wykonawcę do pełnienia danej funkcji, ponieważ wiąże go Opis doświadczenia danej
osoby wyznaczonej
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia złożony zgodnie z treścią
Załącznika nr 5 do IDW, za której doświadczenie uzyskał dodatkowe punkty”..

Izba ustaliła, że w celu uzyskania dodatkowej punktacji w ramach opisanego wyżej
kryterium dotyczącego Eksperta nr 3 – Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej,
Przystępujący złożył wraz z ofertą opis doświadczenia osób w tym Eksperta nr 3, gdzie
wskazał na to stanowisko p. P. Z. wskazując, że osoba ta posiada 36 miesięcy
doświadczenia zawodowego na stanowisku określonym w pkt 5.1.1.3 c IDW. Przystępujący
w rubryce „Nazwa projektu (ze wskazaniem czego dotyczył)” wpisał: „Budowa sieci
kanalizacji wraz z instalacjami sterowania w pasie drogowym drogi krajowej nr S8 i DK7 od
komory K-16 do komory K-21 w ramach zadania pn. Zadanie IV.2.Budowa Kolektora
Wiślanego – Etap II”, Przystępujący następnie wskazał, że w ramach ww. dokumentacji
wykonano projekt budowlany obejmujący:
– „budowę podziemnej komory K16”,
– „budowę podziemnej komory K19”,
– „budowę podziemnej komory K21”.
Przystępujący wskazał również, że ww. osoba pełniła funkcję Projektanta branży
konstrukcyjno-
budowlanej. Przystępujący potwierdził przez zostawienie nieskreślonego
„TAK” w odpowiedniej kolumnie tabeli, że projekt uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu
na budowę oraz potwierdził w kolejnej kolumnie przez zostawienie nieskreślonego „TAK”, że
wskazany projekt obejmował budowę podziemnej komory lub innych obiektów kubaturowych
o zagłębieniu spągu płyty dennej 12,13 m po powierzchnię terenu i kubaturze 1264 m
3
dla
komory K16, o zagłębieniu spągu płyty dennej 14,06 m pod powierzchnię terenu i kubaturze
1579 m
3

dla komory K19, o zagłębieniu spągu płyty dennej 12,01 m pod powierzchnię terenu
i kubaturze 1398 m
3

dla komory K21. Jako daty pełnienia funkcji zostały wskazane 05.2020 r.
do 09.2020 r.

Następnie Izba ustaliła, że pismem z 26 lutego 2021 r. Zamawiający, działając na
podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp,
wezwał przystępującego do złożenia m.in. dokumentów
w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w SIWZ (IDW) w pkt 5.1.1.2. i
5.1.1.3 (
z uwzględnieniem pkt 10.19 IDW), tj.
1)
Wykazu robót budowlanych,
2)
Wykazu usług,
3)
Wykazu osób.
W odpowiedzi na powyższe Przystępujący złożył wymagane dokumenty, wskazując
w wykazie osób na stanowisko Eksperta 3 p. P. Z., powielając doświadczenie tej osoby
wskazane w celu wykazania spełniania kryterium oceny ofert. Natomiast w celu wykazania
spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Przystępujący przedstawił wykaz
robót, gdzie powołał się m.in. na doświadczenie zdobyte podczas realizacji zadania pn.
„Budowa Kolektora Burakowskiego „Bis” w ul. Marymonckiej na odcinku ul. Żeromskiego –
Trasa Mostu Północnego”. Ponadto Przystępujący załączył pismo z 8 marca 2021 r., w treści
którego m.in. w zakresie osoby wskazanej na stanowisko Ekspert 3 i jej doświadczenia
wyjaśnił, co następuje: „W ramach Inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z
instalacjami sterowania zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej S8 i DK7 od
komory K-16 do komory K-
21 w ramach zadania pn. „Zadanie IV.2 Budowa Kolektora
Wiślanego Etap II”, opracowany został projekt trzech komór (K-16, K-19, K-21). Parametry
komór zostały przedstawione w Projekcie Konstrukcyjno-Budowlanym, TOM 3.
Zgodnie z postanowieniami
odpowiednio punktów 2.1, 2.2 i 2.3 Opisu Technicznego
TOM 3 PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY zaprojektowano komory o wymiarach
w planie:
– K-16 – w kształcie pięcioboku o wym. boków od 6 do 10 m – powierzchnia w planie
– 69 m
2
,
– K-19 – w kształcie prostokątu o wymiarach 12 x 6 m – powierzchnia w planie 72 m
2
,
– K-21 – w kształcie prostokątu o wymiarach 12 x 6 m – powierzchnia w planie 72 m
2
,
Zgodnie z punktem 2 Opisu Technicznego TOM 3 PROJEKT KONSTRUKCYJ-
NO-
BUDOWLANY, dno projektowanego kolektora znajdować się będzie na średniej
głębokości od – 11 m do –13 m ppt., z czego oczywiście należy wyciągnąć wniosek, że spąg
płyt dennych komór będących częścią układu kolektora zlokalizowany jest poniżej ww.
poziomów.
Objętość komór znacznie przekracza wymagane warunkiem udziału 250 m
3
.
Uprawnionym jest przyjęcie, że zaprojektowane komory K-16, K-19 i K-21
odpowiadają pojęciu „komory” umieszczonemu w treści warunku. Po pierwsze, samo
nazewnictwo posiada identyczne brzmienie. Nazewnictwo to nie zostało nałożone przez Nas,
lecz wynika wprost z jednej strony z treści projektu budowlanego w którym komory te


występują z drugiej, z treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowego
zamówienia”.
W treści ww. pisma Przystępujący argumentował też, że: „Zamawiający nie określił w
treści warunku udziału konieczności wykazania się zaprojektowaniem komór konkretnego
rodzaju. Przyjęliśmy zatem, że mogą to być zarówno komory technologiczne jak i komory
tymczasowe. Warunek nie wskazuje bowiem , że komora lub obiekt kubaturowy muszą być
obiektami docelowymi. Warunek nie eliminuje doświadczenia nabytego przy projektowaniu
obiektów tymczasowych. W przypadku przyjęcia interpretacji, że komory K-16, K-19 i K-21,
komorami nie są, z czym się nie zgadzamy, należałoby uznać że komory te stanowią obiekty
kubaturowe zgodne z wymaganiem postawionym w treści warunku. Posiadają one bowiem
dającą się wyliczyć objętość (kubaturę). Z uwagi na fakt zagłębienia spągu komór K-16, K-
19, K-21
poniżej 11 metrów, należy uznać, że są to obiekty podziemne. Co prawda brak jest
definicji komory podziemnej w treści warunku udziału w postępowaniu oraz w PFU, jednak
pomocniczo można posłużyć się definicją zawartą w § 3 pkt 17 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z dnia 08 kwietnia 2019 roku, poz. 1065),
gdzie uregulowano, że przez kondygnację podziemną – należy rozumieć kondygnację
zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej
wysokości w świetle, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację.
Każda z omawianych komór jest zagłębiona w co najmniej 90%. Nie powinno zatem
budzić wątpliwości, że są to obiekty podziemne. (…)”.

Pismem z 22 marca 2021 r. Zamawiaj
ący wezwał Przystępującego w trybie art. 26
ust. 3 i 4 ustawy Pzp do uzupełnienia/wyjaśnienia w zakresie osoby wskazanej na
stanowisko Eksperta nr 3, tj. „do uzupełnienia treści oferty przez wskazanie innego
doświadczenia dla Pana P. Z. lub o wskazanie innej osoby na stanowisko Eksperta nr 3 w
celu potwierdzenia spełnienia warunku zgodnie z pkt 5.1.1.3 c) SIWZ”.
Ponadto w treści ww. pisma Zamawiający odniósł się do argumentacji
Przystępującego wskazanej w piśmie z 8 marca 2021 r., argumentując, że: „Biorąc pod
uwagę Państwa dodatkowe wyjaśnienia w zakresie doświadczenia Eksperta nr 3 zawarte w
piśmie przewodnim oraz w związku z tym, że wymieniona powyżej inwestycja realizowana
jest na rzecz Zamawiającego, według najlepszej posiadanej wiedzy, Zamawiający informuje
jak poniżej:
– Wskazane w wykazie komory są komorami startowo-odbiorczymi tymczasowymi w
obudowie z grodzic związanymi z technologią wykonywania robót, których to
wykonanie
– zgodnie z Prawem Budowlanym – nie wymaga pozwolenia na Budowę.


– Wskazane w wykazie studnie K16, K19, K21 zostały zaprojektowane na etapie
projektu budowlanego i uzyskały prawomocne pozwolenie na budowę jako obiekty
zintegrowane, stanowiące rozwiązanie systemowe producenta rur.
– Rozpatrywane obiekty nie posiadają płyty dennej oraz żądanej w SIWZ kubatury,
Projektant w rozpatrywanej dokumentacji projektowej p
osłużył się wymiarem płaskim
„m
2
”, a nie przestrzennym „m
3
” co oznacza, że są one traktowane jako obudowa
wykopu, nie komora. Rozwiązania dla tych obiektów znajdują się w części projektu
budowlanego TOM_2_PROJEKT_TECHNOLOGICZNY i rysunek jest podpisany
przez projektantów z branży sanitarnej, natomiast projekt budowlany
TOM_3_PROJEKT_KONSTRUKCYJNO_BUD,
nie
posiada
rozwiązań
konstrukcyjnych dla tych studni.
– Zamawiający nadmienia, że wymagał wykonania projektu komór podziemnych lub
innych obiektów kubaturowych. Wskazane przez Wykonawcę tymczasowe obudowy
wykopu nie spełniają podstawowych wymagań, nie można ich nazwać obiektami
kubaturowymi, tak samo jak studni zintegro
wanych ponieważ taki obiekt jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i strop.
Podsumowując: Zamawiający nie przychyla się do wyjaśnień złożonych przez
Państwa w piśmie przewodnim. Założenie przez Państwa, że komory tymczasowe spełnią
wymagania określone warunkiem jest błędne, Zamawiający wymaga aby wskazana przez
Wykonawcę komora lub obiekt kubaturowy były obiektami docelowymi. A zatem
Zamawiający informuje, że wskazany na stanowisko Eksperta nr 3 – Pan P. Z. nie posiada
doświadczenia określonego wymogami zgodnie z pkt 5.1.1.3 c SIWZ”..

W odpowiedzi na powyższe Przystępujący złożył nowy wykaz osób, wskazując na
stanowisko
Eksperta 3 inną osobę.

Izba zważyła, co następuje.

Odwołanie podlega uwzględnieniu w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16
i 17 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp,
przez zaniechanie wykluczenia Inżynierii Rzeszów z
postępowania w sytuacji, gdy Wykonawca ten, co najmniej w wyniku niedbalstwa,
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego w zakresie dotyczącym
doświadczenia osoby wskazanej pierwotnie na stanowisko Eksperta nr 3, oraz w zakresie
zarzutu naruszenia art. 26 ust 3 i 4 z zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp,
przez umożliwienie
Inżynierii Rzeszów zastąpienia pierwotnie wskazanego jako Eksperta nr 3 – Pana P. Z. inną
osobą w sytuacji, gdy przekazanie Zamawiającemu nieprawdziwych informacji uniemożliwia
wykonawcy późniejsze zastąpienie informacji nieprawdziwych informacjami prawdziwymi.
W zakresie pozostałych zarzutów odwołanie podlegało oddaleniu.

Rażąco niska cena.

Odwołanie w zakresie powyższego zarzutu podlegało oddaleniu. Jak wynika z treści
odwołania oraz jak było przez Odwołującego wielokrotnie akcentowane podczas rozprawy
spór w zakresie rozpoznawanego zarzutu koncentrował się wokół niewłaściwej, zdaniem
Odwołującego, oceny wyjaśnień przedstawionych przez Przystępującego w zakresie rażąco
niskiej ceny.

– koszty pracownicze
Jak wynika z dokumentacji postępowania, w tym w szczególności z korespondencji w
zakresie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, Zamawiający wprost o koszty pracownicze nie
pytał. Koszty te zostały przez Przystępującego wskazane fragmentarycznie, jednak taki
sposób ich prezentacji wynika, zdaniem Izby, ze skierowanego przez Zamawiającego
wezwania. W ocenie Izby w takim stanie rzeczy Przystępujący mógł przedstawić koszty
pracownicze w wybrany przez siebie sposób. Ze złożonych przez Przystępującego przy
piśmie z 30 kwietnia 2021 r. załączników nr 1 i 2 wynika natomiast, że wskazana przez
Przystępującego, a kwestionowana przez Odwołującego, kwota zatrudnienia personelu jest
realna, co potwierdza w szczególności załącznik (plik) 1 do pisma, natomiast stawki, za które
personel ten jest zatrudniony nie odbiegają w sposób znaczący od tych wskazanych przez
Odwołującego, co z kolei potwierdza załącznik (plik) nr 2 do pisma.
Sam zarzut jest natomiast ogólny i sprowadza się tylko do wskazania, że przyjęty
przez Odwołującego koszt jest za niski, ponadto Odwołujący abstrahuje od narzuconego
Przystępującemu sposobu złożenia wyjaśnień, w tym treści tabeli, jaką Przystępujący miał
wypełnić.
Odnosząc się z kolei do dowodów przedstawionych przez Odwołującego podczas
rozprawy,
w tym do złożonego raportu płacowego 2021 (Odwołujący złożył jego wyciąg),
który został opracowany na podstawie danych uzyskanych w ramach procesów
rekrutacyjnych przeprowadzonych przez podmiot Hays Poland w 2020 r.
, Izba wskazuje, że
nie odnosi się on ani do sytuacji Przystępującego, ani też nie potwierdza, że za mniejsze
stawki nie jest możliwe zatrudnienie personelu do realizacji tego zamówienia. Ponadto, jak
wskazano wcześniej, stawki zatrudnienia przyjęte przez Przystępującego nie odbiegają
rażąco do tych wskazanych przez Odwołującego. Odnosząc się natomiast do podnoszonego
argumentu o braku przedstawienia umów o pracę, należy ponownie zauważyć, że
Zamawiający wprost o koszty pracownicze nie pytał, wobec czego nie można w ocenie Izby
czynić zarzutu, że dowód w postaci umów o pracę nie został wraz z wyjaśnieniami
Zamawiającemu złożony.

– terminy rozpoczęcia robót
W ocenie Izby zarzut jest bardzo ogólny i nie wskazuje w szczególności, na czym
polega sprzeczność z przepisami Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania
administracyjnego ani nierealność terminów. Ponadto Odwołujący nie wskazał wpływu na
realizację zamówienia ani nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie tego zarzutu.

– ceny ofert podwykonawców
W ocenie Izby zarzut ten jest skrajnie ogólny. Odwołujący nie przytoczył w zasadzie
żadnej argumentacji, nie odniósł się do żadnej konkretnej oferty ani nie przedstawił żadnych
dowodów.

– zbyt ogólne wyjaśnienia, które powinny wzbudzić wątpliwości Zamawiającego w
zakresie poz. 1.1.2 wypełnionej tabeli w ramach wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
Odwo
łujący w swoim zarzucie nie wskazuje, dlaczego w jego ocenie zaoferowana
przez Przystępującego kwota za wykonanie wskazanego w poz. 1.1.2 zakresu jest nierealna.
W ocenie Izby zarzut jest ogólny i zbudowany jedynie w oparciu o czynność Zamawiającego
podjętą wobec innego wykonawcy.

– zaniechanie uwzględnienia w ofercie kosztu nasypów i zabezpieczenia rurociągu
przed wypłynięciem, pkt 1, str. 14 odwołania
Zwracając się ponownie do Przystępującego pismem z 18 lutego 2021 r. z
wezwaniem do złożenia dodatkowych wyjaśnień, w związku ze swoimi wątpliwościami,
Zamawiający zadał Przystępującemu m.in. pytanie 13 h o następującej treści: „Zgodnie z pkt
3. PFU TOM II Cechy Obiektów Dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych,
Zamawiający wzywa Państwa do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień oraz dowodów czy w
przesłanym wyjaśnieniu wraz z kalkulacją i dowodami zostały zawarte wszystkie koszty
związane z zabezpieczeniem obiektów przez wykonanie zabezpieczeń w technologii jet
grouting lub przez
wykonanie nasypów odciążających”..
W odpowiedzi na powyższe
Przystępujący w piśmie z 25 lutego odpowiedział, że: „W przesłanych wyjaśnieniach RNC
uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem obiektów w technologii
jet grouting [zał. B1 poz. 7.2.4 oraz zał. B4]. Wg przyjętej technologii robót wykonanie
nasypów odciążających nie jest wymagane dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania
robót konstrukcyjno-budowlanych. W komorach żelbetowych, w których strop wraz z
warstwami konstrukcyjnymi jest zagłębiony mniej niż 1,5m od nawierzchni drogi,
uwzględniono płyty przejściowe. Koszt wykonania tych płyt zawarty jest w wycenie
konstrukcji żelbetowych, które są wykazane w załączniku B1. We wszystkich kominach


włazowych komór zastosowano pierścienie odciążające. Szczegółowe wyliczenia zawarte są
w załączniku B1”.

Jak wynika z treści załączników B1 i B4 przywołanych w powyższej odpowiedzi,
dotyczą one robót konstrukcyjno-budowlanych (vide: załącznik B1), w tym Pompowni
Wiślanej (vide: załącznik B1 pkt 7) i wykonania przesłon pionowych w technologii jet grouting
(vide:
załącznik B1, pkt 7.2.4), a także wykonania jet grouting w zakresie komór (vide:
załącznik B4). Osią sporu w zakresie rozpoznawanego zarzutu jest to, że Przystępujący w
odpowiedzi na ww. pytanie nie wykazał, że skalkulował wykonanie nasypów obciążeniowych
(lub innego rozwiązania technicznego) w celu zabezpieczenia rurociągu. W ocenie
Odwołującego, ze względu na obniżenie rzędnych terenu wykonanie rurociągu, metoda
mikr
otunelingu jest niewystarczająca dla jego prawidłowego zabezpieczenia. Ponadto
zdaniem Odwołującego Przystępujący nie wskazał również, że przewidział zabezpieczenie
rurociągu przed wypłynięciem w okresie, gdy rurociąg będzie opróżniany.
W odpowiedzi na powyższe stanowisko Zamawiający w piśmie z 30 kwietnia 2021 r.
wyjaśnił, że pytanie 13 h) nie dotyczyło zabezpieczenia kolektora w przypadku małego
naziomu przez nasypy odciążające. Zamawiający wyjaśnił, że „pytał o zabezpieczenie
obiektów takich jak komory czy budynki/obiekty”
. Ponadto w zakresie zarzutu braku
skalkulowania nasypu obciążającego dla kolektora z małym przykryciem Zamawiający
wskazał, że kwestia ta została przez niego uregulowana w Tomie II PFU, pkt 4.4.1.
Jak natomiast wynika z udzielonych przez Przystępującego wyjaśnień pismem z 30
kwie
tnia 2021 r., Przystępujący prezentuje stanowisko, zgodnie z którym w przewidzianej
przez niego technologii wykonania prac brak jest
konieczności wykonania nasypów
dociążających, na co przedstawił dowody w postaci załączników (plików) nr 16 i 17.

Mając na uwadze powyższe stanowiska Stron i uczestników, Izba doszła do wniosku,
że, argumentacja zaprezentowana przez Odwołującego podczas rozprawy częściowo
wykracza poza
tę zaprezentowaną w treści odwołania, w szczególności w zakresie, w jakim
Odwołujący kwestionuje prawidłowość doboru metody, jaką jest jet grouting. Istotna dla
rozstrzygnięcia przedmiotowego zarzutu jest natomiast treść pytania 13 h, z której wprost
wynika, że Zamawiający odwołał się do punktu 3 PFU Tom II „Cechy Obiektów Dotyczące
rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych”, natomiast kwestia nasypu obciążającego dla
kolektora z małym przykryciem została uregulowana w Tomie II PFU pkt 4.4.1. na str. 31,
zgodnie z dowodem przedstawionym przez Odwołującego na rozprawie (vide: dowód nr 3
wyciąg z PFU str. 31). Ponadto istotne jest stanowisko Przystępującego zaprezentowane
podczas rozprawy, w tym złożone dowody, z których wynika, że Przystępujący zbadał
sporną kwestię przed złożeniem oferty i swoje stanowisko w zakresie braku konieczności
stosowania nasypu jako formy zabezpieczenia
opiera na poglądzie zawartym w dowodzie nr

17.
Również nie można pominąć, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w formule
„projektuj i buduj”, wobec czego konkretne rozwiązania projektowe będą znane na
późniejszym etapie. W tym miejscu Izba zwraca uwagę, że złożone przez Odwołującego
dowody dotyczyły zasadności wykonania nasypu, choć w treści odwołania sam Odwołujący
wskazuje, że inne rozwiązanie technologiczne również jest dopuszczalne.

– koszty energii elektrycznej, wody, wycinania i podciągania grodzic, uszczelnienia
otworów komory, pkt 2 str. 15 odwołania
W ocenie Izby zarzut nie został należycie uzasadniony, natomiast argumentacja
zaprezentowana przez
Odwołującego podczas rozprawy znacznie wybiegała ponad
stanowisko
z odwołania. W kwestii nieujęcia kosztów energii w ofercie ABIKORB Izba
wskazuje, że nie oznacza to zaniechania przez Przystępującego w ogóle ujęcia tych kosztów
w swojej ofercie, w szczególności mając na uwadze, że ze złożonego przez Odwołującego
dowodu nr 4
również wynika, że koszty te nie zostały uwzględnione.
Także, jak wynika ze złożonych przez Przystępującego wraz z pismem z 30 kwietnia
2021 r. dowodów nr 10, 11 i 12, kwestia uszczelnienia otworów została przez
Przystępującego przewidziana i wyceniona, podobnie jak koszty dotyczące ścianek
szczelnych
– dowód (plik) nr 4. W tym miejscu Izba wskazuje, że – jak wynika z
przedstawionych przez Przystępującego dowodów – koszty te są odmienne od tych
wskazanych przez Odwołującego w treści odwołania, co – mając na uwadze, że
przedmiotowe zamówienie jest realizowane w formule „projektuj i buduj”- może wynikać z
odmiennego podejścia obu wykonawców, w tym z zastosowania odmiennych technologii
wykonania robót.

– koszt poboru wody do prób ciśnieniowych i kosz jej zrzutu, koszty wynikające z
decyzji środowiskowych oraz zaniechanie wskazania kluczowych parametrów komór
docelowych, tymczasowych, montażowych do przewiertów, pkt 3) i 4) str. 15 i 16
odwołania.
Oba zarzuty są w ocenie Izby sformułowane na dużym poziomie ogólności.
Dostrzeżenia wymaga, że w tabeli cenowej przedstawionej przez Przystępującego wraz z
wy
jaśnieniami rażąco niskiej ceny w poz. 1.5 zostały przewidziane koszty związane z
próbami, rozruchem i szkoleniami na poziomie ponad 1,6 mln zł. Odwołujący w treści
odwołania podniósł natomiast, że sam koszt poboru wody i koszt jej zrzutu szacują na 90-
150 tys. zł, na koszty środowiskowe na ok 20 tys. zł. Mając na uwadze wysokość kosztów
wskazanych przez Odwołującego oraz kwotę wycenioną przez Przystępującego, Izba doszła
do przekonania, że, po pierwsze, Odwołujący nie wykazał, aby założona przez

Przystępującego w kalkulacji kwota była niewystarczająca oraz, po drugie, że zarzut dotyczy
kosztów marginalnych.
Odnosząc się natomiast do zarzutu zaniechania podania parametrów komór, Izba
wskazuje, że z treści wezwań skierowanych do Przystępującego w przedmiocie wyjaśnienia
rażąco niskiej ceny nie wynika, aby Zamawiający oczekiwał od Przystępującego tak
szczegółowych wyjaśnień.

– dane przyjęte do kalkulacji wykopów komory tymczasowej odbiorczej Kp-5, pkt 5
str. 16 odwołania
W ocenie Izby Odwołujący wywodzi swoje twierdzenia w zakresie ww. zarzutu
wyłącznie w oparciu o swoją koncepcję realizacji przedmiotowego zamówienia. Natomiast
Przystępujący, zdaniem składu orzekającego, wykazał za pomocą dowodu (pliku) nr 5 do
pisma z 30 kwietnia 2021 r., że przyjęte przez Przystępującego wymiary komory wynikają z
założonego sposobu realizacji zamówienia, w tym z wymiarów planowanej do użycia
maszyny do mikrotunelingu.

– zaniżona powierzchnia okładzin bazaltowych, pkt 6 str. 17 odwołania
Odnosząc się do tego zarzutu Izba wskazuje, że nie został on przez Odwołującego
udowodniony. Podniesiony przez Odwołującego zarzut dotyczy bowiem Komory K-4 i K-2,
podczas gdy przedstawio
ny dowód dotyczy poz. 7, czyli pompowni, i tym samym wykracza
poza zarzut sformułowany w treści odwołania. Wobec powyższego Izba uznała, że
Odwołujący nie wskazał dowodu na zasadność zarzutu, w tym nie podał kwoty
niedoszacowana oferty przez Przystępującego oraz nie wskazał właściwej ilości m
2
tej
okładziny.

– podwłazowe filtry antyodorowe i kominki wentylacyjne, zaniechanie ujęcia
wszystkich kosztów komory Kp-1, zaniechanie ujęcia wszystkich kosztów wykonania
komór kaskadowych, pkt 7, 8, 9 str. 17 i 18 odwołania
Podane przez Odwołującego w treści zarzutów kwoty niedoszacowania w wysokości
67 tys. zł (vide: pkt 7 str. 17), 10 tys. zł (vide: pkt 8 str. 17) i 40 tys. zł oraz 43 tys. zł w pkt 9
str. 18 są w ocenie składu orzekającego bagatelne. Ponadto, jak wynika z treści pisma
Przystępującego z 30 kwietnia 2021 r. (vide: stanowisko wskazane na str. 5 i 6) i
załączonych dowodów (plików) nr 13, 15, Przystępujący potwierdził, że przedstawiona przez
niego w wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny kalkulacja zawiera sporne koszty i Przystępujący
wskazał konkretne pozycje kalkulacji które ich dotyczą.

– Oferta Polbud Pomorze, pkt 10) str. 18 odwołania

W tym zakresie zarzut dotyczył niewycenienia kosztu utylizacji iniektu oraz próbnych
przekopów. W treści pisma z 30 kwietnia 2021 r. oraz podczas rozprawy Przystępujący
wyjaśnił, powołując się na przyjęte założenie wykonania robót, że planuje wykorzystać
nadmiar iniektu jako warstwę podsypkową pod roboty drogowe, co pozwoli Przystępującemu
na optymalizację kosztów inwestycji. Argumentacja Odwołującego, jakoby takie podejście
było sprzeczne z SIWZ, wykracza poza zakres odwołania, ponadto Izba miała na uwadze, że
kwestia ta nie była przez Zamawiającego badana na etapie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
Natomiast w zakresie próbnych przekopów Przystępujący wyjaśnił w piśmie z 30 kwietnia
2021 r., że ten zakres prac będzie wykonywać sprzętem własnym oraz za pomocą
podwykonawcy przy okazji robót ziemnych.

– koszty związane zajęciem terenu oraz koszty związane z utrzymaniem ciągłości
ruchu rowerowego i pieszego pkt 11), 12) i
14) str. 18 i 19 odwołania
W tym
zakresie Odwołujący nie przedstawił rzetelnej analizy, która by pozwalała krok
po kroku ocenić jak zostało przeprowadzone rozumowanie. Powyższe zarzuty Izba wobec
tego uz
nała za nieudowodnione. Izba stoi na stanowisku, że zarzut powinien być tak
opisany i wykazany dowodowo, aby można go było zweryfikować. Natomiast Odwołujący
przedstawił kalkulacje własne, które nie poddają się weryfikacji. Ponadto, jak wynika z
załączonych przez Przystępującego dowodów nr 21-24, przewidział on zachowanie
ciągłości ruchu.

– koszty związane z dojazdem do komory Kp-5 pkt 13) str. 19 odwołania
Izba miała na uwadze, że w treści odwołania Odwołujący nie skoncentrował się na
uzasadnieniu ww.
zarzutu. W szczególności nie zostały podane żadne koszty dotyczące
dojazdu do Komory Kp-5 a wskazany koszt wykonania drogi od skarpy Kp-5 do skarpy K2
został wskazany przykładowo. Ponadto kwestia dojazdu do komory Kp-5 została przez
Przystępującego wyjaśniona w piśmie z 30 kwietnia 2021 r., str. 8.

Reasumując, stwierdzić należy, że zarzut nie potwierdził się i wobec tego odwołanie
w tym zakresie
podlegało oddaleniu. Izba miała na uwadze, że z jednej strony Odwołujący
nie uzasadnił należycie w treści odwołania ww. zarzutu, a argumentacja zaprezentowana
podczas rozprawy wielokrotnie wykraczała poza granice zakreślone odwołanie. Następnie
Izba miała na uwadze, że przedmiotowe zamówienie jest inwestycją o dużym stopniu
skomplikowania i w tym zakresie procedu
ra wyjaśnienia rażąco niskiej ceny często jest
prowadzona wieloetapowo. Izba
kierowała się również treścią wystosowanych do
Przystępującego wezwań oraz tym, że Przystępujący na nie odpowiedział adekwatnie do ich
treści oraz załączył dowody. Odwołujący głównie zarzuca Przystępującemu zaniechanie

pokazania,
jak wycenił poszczególne elementy składowe ceny, przechodząc na taki stopień
szczegółowości kosztów, którego pokazania Zamawiający, w ocenie składu orzekającego,
na etapie skierowanych zapytań nie wymagał. Podniesione przez Odwołującego braki w
wycenie potencjalnie
mogłyby być przedmiotem dalszych wyjaśnień (w tym zakresie zarzut
nie został jednak sformułowany w odwołaniu), jednakże kluczowe dla rozstrzygnięcia
rozpoznawanego zarzutu
rażąco niskiej ceny jest to, że na tym etapie Zamawiający dążył do
wyjaśnienia istotnych dla niego pozycji kosztotwórczych mając na uwadze formułę „projektuj
i buduj”, w jakiej realizowane jest przedmiotowe zamówienie.

Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji Eksperta nr 3.
Zarzut potwierdził się, wobec czego Izba uwzględniła odwołanie. W pierwszej
kolejności Izba wskazuje, że przedstawiony przez Odwołującego w treści odwołania stan
faktyczny został przedstawiony w sposób prawidłowy, a zaprezentowana argumentacja
zasługuje na uwzględnienie.
Jak wynika z treści art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskrym
inacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przeds
tawić wymaganych dokumentów. Natomiast, jak stanowi art. 24
ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp, z pos
tępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Powyższe przepisy stanowią implementację do krajowego porządku prawnego
określonych w art. 57 ust. 4 lit. h oraz i (in fine) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dni
a 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę
2004/18/WE (Dz. U. UE L 94, 28.3.2014, p. 65
–242) podstaw wykluczenia w następujących
sytuacjach:
– jeżeli wykonawca był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu
informac
ji, które wymagane były do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji
spełnienia kryteriów kwalifikacji, zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
dokumentów potwierdzających wymaganych na mocy art. 59 (lit. i);
– jeżeli wykonawca podjął kroki, aby wskutek zaniedbania przedstawić
wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie
wykluczenia, kwalifik
acji lub udzielenia zamówienia (lit. h in fine).

W ocenie składu orzekającego warunek udziału w postępowaniu i kryterium w
zakresie dysponowania osobami o określonych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
w tym Ekspertem nr 3
– Projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej, opisane w pkt
5.1.1.3 c) i 13.1.3
SIWZ nie budziły wątpliwości. Rozumienie powyższego warunku i
kryterium
było niesporne pomiędzy Odwołującym a Zamawiającym, zwłaszcza co do tego, że
istotą warunku jest wykazanie doświadczenia w takim zaprojektowaniu kubaturowego
obiektu budowalnego, w szczególności podziemnej komory, że umożliwiło ono uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na jego budowę. Ponadto sam wymóg zaprojektowania
podziemnej komory nie pozostawiał w ocenie składu orzekającego pola do interpretacji i w
tym zakresie cała argumentacja zaprezentowana przez Przystępującego, zarówno przed
Zamawiającym w piśmie z 8 marca 2021 r., jak i następnie podtrzymana na rozprawie przed
Izbą, nie zasługiwała na uwzględnienie. Argumentacja ta koncentrowała się bowiem na
sposobie rozumienia poszczególnych elementów warunku, w tym pojęcia „podziemnej
komory” oraz sporządzenia projektu budowlanego, na podstawie którego uzyskano
pozwolenie na budowę.
Izba nie zgadza się z zaprezentowanym przez Przystępującego stanowiskiem,
zgodnie z którym pod pojęciem podziemnej komory można również rozumieć komorę
t
ymczasową. Zdaniem Izby słusznie Odwołujący podniósł, że tego rodzaju komora jest w
istocie wykopem i nie wpisuje się w treść przedmiotowego warunku i kryterium. Ponadto
wątpliwości budzi również kwestia pozwolenia na budowę, gdyż o ile na podstawie
sporządzonego projektu budowlanego, którym przywołane w wykazie komory były objęte,
pozwolenie na budowę zostało wydane, o tyle same komory, na które w wykazie powołuje
się Przystępujący, pozwolenia na budowę nie wymagają. Dodatkowo nie można pominąć, że
sporne
komory od początku nie były projektowane jako pomieszczenia kubaturowe, tj. nie
zostały zaprojektowane w m
3
lecz w m
2
, a podana przez Przystępującego w wykazach
kubatura została przez niego wyliczona. Wreszcie Izba wskazuje, że o uwzględnieniu
zarzutu prze
sądziła treść przedstawionych przez Przystępującego wykazów, gdzie zostało
wprost wskazane doświadczenie w wykonaniu komory podziemnej, bez sprecyzowania, że
jest to komora tymczasowa albo innego określenia wskazującego na charakter tej komory.
Podkreślić w tym miejscu należy, że wykaz tej samej treści został Zamawiającemu
przedstawiony dwukrotnie, najpierw wraz z ofertą, w celu uzyskania dodatkowych punktów w
kryterium dotyczącym Eksperta 3 (a w przypadku ich przyznania posłużyłby również
spełnianiu warunku udziału w postępowaniu), następnie na wezwanie Zamawiającego
skierowane na podstawie art. 26 ust 1 ustawy Pzp. Okoliczność, że przedstawiając wykaz z
doświadczeniem Eksperta nr 3 w odpowiedzi na to wezwanie Przystępujący załączył
wyjaśnienia z argumentacją mającą na celu przestawienie powodów dla których uważa, że
doświadczenie to jest wystarczające dla wykazania spełniania warunku udziału w

postepowaniu, Izba ocenia jako
nieudolną próbę ratowania się przed zarzutem
przedstawienia nieprawdziwych informacj
i na etapie złożenia oferty.
Odnosząc się do treści pisma Zamawiającego z 22 marca 2021 r., w tym do zawartej
tam merytorycznej argumentacji,
Izba stwierdza, że argumentacja ta dowodzi, że bez wiedzy
i
dokumentów dotyczących inwestycji krytyczna ocena doświadczenia jedynie na postawie
złożonych wykazów jest utrudniona, a wręcz niemożliwa. Izba podziela pogląd, zgodnie z
którym w celu stwierdzenia, że doszło do przestawienia informacji wprowadzających w błąd
nie ma znaczenia stan wiedzy Zamawiającego. Zdaniem Izby przesłanka ta ma charakter
obiektywny, tj. chodzi o przedstawienie nieprawdziwych informacji, co w tym postępowaniu
miało miejsce, gdyż komory wskazane przez Przystępującego w obu wykazach nie są
komorami podziemnymi, lecz tymczasowymi i nie posiad
ają cech, o których mowa w
warunku
i związanym z nim kryterium.
Mając na uwadze zaistniały stan faktyczny, w ocenie Izby spełnione zostały
przesłanki do zastosowania zarówno normy wynikającej z art. 24 ust. 1 pkt 16) jak i pkt 17)
ustawy Pzp. Przystępujący, składając wykaz wraz z ofertą, przedstawił nieprawdziwe
informacje. Przystępującemu można, w ocenie składu orzekającego, przypisać w związku z
tym
rażące niedbalstwo w działaniu.
Izba zważyła, że na podstawie art. 14 ustawy Pzp do oceny czynności wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a zgodnie z
art. 355 § 1 kc dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach
danego rodzaju (należyta staranność). Przypisanie określonej osobie niedbalstwa jest
uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta
zachowała się w określonym miejscu i czasie w
sposób odbiegający od właściwego dla tej osoby miernika należytej staranności (por.
uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 10 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 151/03). Przy
czym wzorzec należytej staranności ma charakter obiektywny i abstrakcyjny, jest ustalany
niezależnie od osobistych przymiotów i cech konkretnej osoby, a jednocześnie na poziomie
obowiązków dających się wyegzekwować w świetle ogólnego doświadczenia życiowego oraz
konkretnych okoliczności (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 23 października
2003 r. sygn. akt V CK 311/02)
. Dodatkowo w stosunku do profesjonalistów miernik ten ulega
podwyższeniu, gdyż art. 355 § 2 kc precyzuje, że należytą staranność dłużnika w zakresie
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru tej działalności. Za takiego profesjonalistę należy również uznać, co
do zasady, wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Należyta
staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i
oświadczenia we własnym imieniu, aby upewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy
odpowiada rzeczywistości. Ponadto

Przystępujący przedstawił nie tylko nieprawdziwe informacje w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, co wpisuje się zarówno w normę z pkt 16) jak
i z pkt 17), ale również w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert, tj.
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu.
W tym zakresie Izba zważyła, że zarówno w przypadku dawnego art. 24 ust. 2 pkt 4)
ustawy Pzp,
jak i obowiązującego w rozpoznawanym postępowaniu art. 24 ust. 1 pkt 16)
ustawy P
zp skutek złożenia przez wykonawcę nieprawdziwych czy niepełnych, czyli
wprowadzających w błąd informacji przejawia się w tym, że gdyby wykonawca przedstawił
prawdziwe lub pełne informacje, zamawiający podjąłby inną decyzję w prowadzonym
postępowaniu, gdyż nie zostałby wprowadzony w błąd. Przy czym należy zaznaczyć, że
decyzje odnośnie spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do
wykluczenia, zakwalifikowania do udziału w postępowaniu zamawiający podejmuje na
podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez wykonawcę. W tym sensie na
potrzeby prowadzonego postępowania znaczenie ma, czy wykonawca formalnie wykazał w
ten sposób spełnianie warunków udziału, kryteriów kwalifikacji czy brak podstaw do
wykluczenia. Natomiast zamawiający nie ma obowiązku ustalania tzw. prawdy materialnej
tzn., czy biorąc pod uwagę najlepszy możliwy sposób wykazania tych okoliczności przez
wykonawcę, obiektywnie spełnia on warunki, kryteria kwalifikacji lub nie podlega
wykluczeniu. Skoro według art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp z postępowania wyklucza się
wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału lub nie wykazał braku podstaw
do wykluczenia, nie ma podstaw prawnych, aby skutek wprowadzenia w błąd
zamawiającego odnosić do innego stanu rzeczy niż wynikający ze złożonych przez
wykonawcę w postępowaniu oświadczeń lub dokumentów.

Natomiast taki skutek nie jest wymagany dla wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 17) ustawy Pzp,
gdyż z brzmienia tego przepisu (przywołanego powyżej) wynika,
że wystarczające jest, aby informacje wprowadzające w błąd mogły mieć istotny wpływ
na
decyzje zamawiającego, co odpowiada sposobowi uregulowania podstawy wykluczenia
w art. 57 ust. 4 lit. i (in fine) (
również przywołanemu powyżej), gdzie także mowa jest jedynie
o
takim
potencjalnym
wpływie. Innymi słowy przy niedbałym przedstawieniu
wprowadzających w błąd informacji ocena jego istotności jest uzależniona od tego czy mogło
to, a nie czy miało to wpływ na decyzje w sprawie udzielenia zamówienia. Jak trafnie wywiódł
Sąd Okręgowy w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 20 lipca 2018 r. sygn. akt XXIII Ga
849/18, dla rozważań dotyczących przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp
istotne jest jedynie zachowanie wykonawcy i treść informacji (mogącej mieć wpływ
na decyzje zamawia
jącego), natomiast stan wiedzy czy zachowanie zamawiającego nie ma
żadnego znaczenia. W szczególności nie ma znaczenia, czy zamawiający został skutecznie

wprowadzony w błąd na skutek czego podjął jakiekolwiek decyzje czy wykonał jakiekolwiek
czynności. Sąd podkreślił, że gdyby nawet zamawiający w powołaniu na wypracowane
notorium
(uwzględniając stan posiadanej przez siebie wiedzy) zachowałby ostrożność
w
podejmowaniu decyzji, samo podanie informacji nieprawdziwej wypełnia przesłankę
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Należy wziąć pod uwagę, że wprowadzenie przesłanek wykluczenia ma na celu
ochronę zamawiających przez nierzetelnymi wykonawcami. Wykonawca, który
w
sformalizowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia podaje istotną informację
n
iemającą odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie rzeczy, nie daje rękojmi rzetelności i sam
poddaje w wątpliwość swój profesjonalizm, który wymaga dołożenia należytej staranności
ocenianej według podwyższonego miernika. W konsekwencji powyższego potwierdził się
również związany, w ocenie Izby, z tym zarzutem, zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 i 4 ustawy
Pzp, bowiem
Zamawiający wzywając Przystępującego do uzupełnienia wykazu w zakresie
Eksperta nr 3 naruszył również ww. przepis ponieważ umożliwił wykonawcy zastąpienie
informacji nieprawdziwych informacjami prawdziwymi.
Jak wskazano wcześniej okoliczność
złożenia wraz z wykazem wyjaśnień z 8 marca 2021 r., nie może być odczytywana na
korzyść Przystępującego, bowiem do przedstawienia nieprawdziwych informacji doszło już
na etapie złożenia oferty. Odmienne podejście pozwalałoby w takiej sytuacji uniknąć
wykonawcom negatywnych konsekwencji wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy
Pzp, a należy mieć na uwadze, że celem tych regulacji jest to, aby wykonawcy podchodzili w
sposób rzetelny do przedstawiania Zamawiającemu informacji w postepowaniu o udzielenie
zamówienia. W omawianym bowiem przypadku źródłem wiedzy dla Zamawiającego w
kwestii przyznania punktów w kryterium, czy też w kwestii oceny spełniania warunku udziału
w postępowaniu powinien być przedstawiony przez wykonawcę wykaz, stąd kluczowe jest
aby zawierał on informacje prawdziwe, wiarygodne i rzetelne.
Innymi słowy nieprawdziwej czy wprowadzającej w błąd informacji, która mogła mieć
wpływ na wynik postępowania, nie można w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zastępować
informacją prawdziwą. Jeżeli wykonawca winny jest poważnego wprowadzenia w błąd
nieprawdziwym oświadczeniem lub dokumentem, nie można jednocześnie twierdzić, że takie
oświadczenie lub dokument zawiera błędy dotyczące braku potwierdzenia spełniania
warunku udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie lub dokument wręcz
potwierdzają spełnianie warunku, tyle że za pomocą informacji, która okazała się
nieprawdziwa, a nie
niepełna. Należy zauważyć, że ustawa Pzp w art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17)
oraz w art. 24 ust. 1 pkt 12)
statuuje odrębne i niezależne od siebie podstawy wykluczenia z
postępowania, a zatem wykluczenie za złożenie nieprawdziwych informacji w dokumentach
złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie musi się
wiązać z wykluczeniem za niewykazanie spełniania tych warunków. Odmienne stanowisko

oznaczałoby również, że w ramach badania zaistnienia przesłanki wprowadzenia
zamawiającego w błąd z art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp lub potencjalnego wprowadzenia w
błąd z art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp mieści się badanie, czy wykonawca składający
nieprawdziwą informację był już wzywany do uzupełnienia dokumentów. W konsekwencji
prowadziłoby to do interpretacji przesłanek wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy
P
zp, zgodnie z którą nie podlegałby wykluczeniu wykonawca, który co prawda złożył
nieprawdziwe informacje, które wprowadziły lub mogły wprowadzić w błąd zamawiającego,
jeżeli uczynił to po raz pierwszy tzn. nie był wzywany do zastąpienia nieprawdziwej informacji
potwierdzającej spełnianie warunku udziału prawdziwą informację potwierdzającą spełnianie
tego warunku. W oczywisty sposób taka interpretacja godziłaby w zasady prowadzenia
postępowania z zachowaniem konkurencji i równego traktowania wykonawców, o których
mowa w art. 7 ust. 1 pzp
Wskazać w tym miejscu również należy, że wykonawcy, w sytuacji gdy treść
dokumentów postępowania budzi ich wątpliwości, mają narzędzie w celu weryfikacji
właściwego sposobu rozumienia jej postanowień w postaci możliwości zwrócenia się do
zamawiającego o wyjaśnienie jej treści. Izba przyznaje, że jest to uprawnienie wykonawcy,
nie zaś jego obowiązek, niemniej jednak podejmowanie przez wykonawcę tego rodzaju
działań jest, w ocenie Izby, miarą zachowania należytej staranności przy sporządzaniu
oferty
, która powinna charakteryzować wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, z uwagi na ich profesjonalny charakter.

W związku z uwzględnieniem odwołania w zakresie omówionego zarzutu Izba
nakazała Zamawiającemu wykluczenie Przystępującego, tj. Inżynierii Rzeszów Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 16) i 17) ustawy Pzp, co pow
inno nastąpić po unieważnieniu czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej,
oraz ponowne badanie i ocenę ofert.

Powołanie się na doświadczenie zdobyte przy realizacji zadania pn. „Budowa Kolektora
Burakowskiego „Bis” w ul. Marymonckiej na odcinku ul. Żeromskiego – Trasa Mostu
Północnego”
Zarzut nie potwierdził się, co było powodem oddalenia odwołania w tym zakresie.
W celu wykazania zasadności tego zarzutu Odwołujący przedstawił podczas
rozprawy 27 kwietnia 2021 r. (vide:
dowód nr 16) informacje prasowe w zakresie istnienia
ekspertyzy potwierdzającej wystąpienie wad na ww. inwestycji w zakresie wskazanym w
treści odwołania. W tym miejscu Izba wskazuje, że same doniesienia prasowe nie są
wystarczającym dowodem mogącym przesądzić o uwzględnieniu zarzutu. Z uwagi na brak
możliwości weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w publikacjach prasowych, skład

orzekający stoi na stanowisku, że do doniesień medialnych podchodzić należy z rezerwą.
Jednak tego rodzaju doniesienia mogą stanowić pewną poszlakę i powód dla bardziej
dogłębnego zbadania kwestii, jakich dotyczą. Oceniając natomiast złożone przez
Zamawiającego oświadczenie z 28 kwietnia 2021 r., skład orzekający doszedł do
przekonania, że z uwagi na jego lakoniczność nie daje ono samo w sobie podstaw dla
r
ozstrzygnięcia przedmiotowego zarzutu. Z kolei przedstawiona przez Odwołującego
korespondencja z Zamawiającym w zakresie dostępu do informacji publicznej wraz z
odpowiedzią odmowną Zamawiającego, również nie wniosła do sprawy okoliczności
pozwalających rozstrzygnąć zarzut.
Wobec powyższego Izba uwzględniła wniosek dowodowy zgłoszony przez
Odwołującego na podstawie art. 536 ustawy Pzp i zobowiązała Zamawiającego do
przedstawienia składowi orzekającemu pełnej listy usterek i wad, jakie wystąpiły na
inwestyc
ji „Budowa kolektora Burakowskiego Bis”. Zamawiający złożył w związku z
powyższym pismem z 24 maja 2021 r. taką listę, która obejmowała część jawną oraz część
objętą tajemnicą przedsiębiorstwa. W piśmie tym wskazano usterki i wady wraz z
wyjaśnieniem podjętych w związku z tym czynności. Zamawiający zamieścił również cytaty z
dokumentów, jakie pozyskał. Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa Izba ograniczyła się
jedynie
ogólnie do wskazania, że z pisma tego wynika, że na moment wydania orzeczenia
nie istniej
ą przesłanki do podważenia referencji potwierdzających należyte wykonanie
spornej inwestycji.
Tym samym Izba przychyliła się do oświadczenia z 28 kwietnia 2021 r.,
złożonego przez Zamawiającego wraz z pismem z 30 kwietnia 2021 r.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze
zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt 1) w związku § 5 pkt 1) i 2) lit b) w związku z § 2 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący: ……………………..…

……………………..…

……………………..…


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie