eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1056/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-05-21
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1056/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik, Anna Wojciechowska, Katarzyna Brzeska Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 17 maja 2021
r. w Warszawie odwołania wniesionego
w dniu 6 kwietnia 2021 r. przez wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: T Systems Polska Sp. z o.o. oraz ALLCLOUDS.PL Sp. z o.o. z siedzibą dla
lidera konsorcjum we Wrocławiu
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego:
Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie


przy udziale
wykonawcy ADT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
przys
tąpienie po stronie Zamawiającegoorzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie w części i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie
czynności badania i oceny ofert oraz powtórzenie czynności badania i oceny
ofert, w tym uznania
za bezskuteczne zastrzeżenia jako tajemnicy
pr
zedsiębiorstwa wyjaśnień zaoferowanej ceny przez wykonawcę ADT Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiotowym postępowaniu z wyłączeniem
dokumentów odtajnionych przez wykonawcę ADT Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie;

2.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie części uwzględnionego zarzutu
dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa (oraz braku sprzeciwu wykonawcy
ADT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - a odnoszącego się do ujawnionych
informacji, t.j.: nazwy autoryzowanego dystrybutora rozwiązań Dell
Technolo
gies na rynek Polski, nazwy autoryzowanego dystrybutora rozwiązań
Qualstar na rynek Polski, dowodów w postaci Raportu Płacowego 2019 firmy
HAYS, informacji dotyczących rodzajów kosztów uwzględnionych przy
wyliczeniu ceny oraz wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania
zamówienia dostępnych dla wykonawcy;
3.
W pozostałym zakresie odwołanie oddala.
4.

Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: T Systems Polska Sp. z o.o. oraz ALLCLOUDS.PL Sp. z
o.o. z siedzibą dla lidera konsorcjum we Wrocławiu
w wysokości 4/5 zaś
Zamawiającego: Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie w 1/5 i:

1) zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: T Systems Polska Sp. z
o.o. z siedzibą oraz ALLCLOUDS.PL Sp. z o.o. z siedzibą dla lidera
konsorcjum we Wrocławiu
tytułem wpisu od odwołania;

2)
zasądza od Zamawiającego: Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w
Warszawie
na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: T Systems Polska Sp. z o.o. oraz ALLCLOUDS.PL Sp. z o.o. z
siedzibą dla lidera konsorcjum we Wrocławiu
kwotę 3.720.00 zł (słownie: trzy
tysiące siedemset dwadzieścia złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione
koszty strony poniesione z tytułu części uiszczonego wpisu oraz wynagrodzenia
pełnomocnika.


Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.) w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2020) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
……………………
…………………….
……………………..
Sygn. akt KIO 1056/21
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych
(zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Modernizację środowiska sprzętowo-systemowego CPD dla składnic danych i informacji".

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: T Systems Polska Sp.
z o.o. z siedzibą oraz ALLCLOUDS.PL Sp. z o.o. z siedzibą dla lidera konsorcjum we
Wrocławiu (zwany dalej: „Odwołującym”) w dniu 6 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej) złożył odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty
wykonawcy: ADT Group Sp. z o.o. z s
iedzibą w Warszawie, zarzucając Zamawiającemu
naruszenie
następujących przepisów ustawy Pzp:

- naruszenie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty ADT,
pomimo, że
treść złożonej oferty w Postępowaniu potwierdza niezgodność z treścią SIWZ,
- naruszenie art. 8 ust. 1 i 3 Pzp
poprzez zaniechanie odtajnienia przez Zamawiającego
wyjaśnień ceny ADT, w sytuacji, gdy wykonawca ten nie udowodnił koniecznych przestanek
przemawiających za prawidłowym utajnieniem tych informacji jako tajemnicy
pr
zedsiębiorstwa a także
- naruszenie art. 8 ust. 1-
3 Pzp w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie
odtajnienia (ujawnienia) i udostępnienia Odwołującemu informacji zastrzeżonych jako
tajemnica przedsiębiorstwa ADT, zawartych w utajnionych dokumentach, pomimo że
informacje te nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- naruszenie art. 8 ust. 3 Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913.ze zm.), poprzez uznanie,
że informacje powyższe, objęte są skutecznie tajemnicą przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy nie
zostały spełnione przesłanki uznania ich za tajemnicę;

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o:

merytoryczne rozpatrzenie
oraz uwzględnienie niniejszego odwołania,
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentacji Postępowania - na okoliczności
wskazane niniejszym odwołaniem, a także o:
-
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jako obarczonej wadą mającą
wpływ na wynik Postępowania,
-
powtórzenie czynności oceny ofert w Postępowaniu przy odrzuceniu oferty ADT,
-
ujawnienie nieskutecznie zastrzeżonych informacji zawartych przy wyjaśnieniach ceny
ADT,
co powoduje bezpośredni wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

Zamawiający pismem z dnia 14 maja 2021 r. złożył odpowiedź na odwołanie,
wnosząc o jego oddalenie.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ,
ofertę wykonawcy ADT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
jak również oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestnika postępowania złożone
w
trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu
na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę
merytorycznie je rozpoznając.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 505 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym
miało miejsce w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Izba potwierdziła skuteczność przystąpienia (które wpłynęło do Izby w dniu 9 kwietnia
2021 r.)
do postępowania odwoławczego wykonawcy ADT Group Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i stanowiska stron
oraz uczestnika postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba

uznała, iż odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie, choć nie wszystkie zarzuty
zasługiwały na uwzględnienie.

I zarzut
nr 1 dotyczący macierzy dyskowej – zarzut podlega oddaleniu

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie II.1 OPZ Zamawiający wymagał realizacji
zadania zwiększenia zasobów dyskowych:
-
albo poprzez rozbudowę macierzy HPE 3PAR StoreServ 8440 4N (numer fabryczny
CZ29420GTR), zakupionej przez Zamawiającego w IV kwartale 2019 r., przy czym
zaoferowana rozbudowa musiała spełniać minimalne wymagania zawarte w Tabeli 2:
Lp.
Parametr
Wymagania minimalne

1.
Typ obudowy
Rozbudowa zasobów musi być przystosowana do
montażu w szafie rack 19”.
2.
Przestrzeń
dyskowa
Rozbudowa zasobów musi udostępniać minimum 512 TB
przestrzeni rzeczywistej zbudowanej w oparciu o dyski w
technologii SAS 10k SFF, 12G, zabezpieczonych
mechanizmem RAID-
6, przy czym liczba dysków w tej
grupie RAID nie może być większa niż 16 (RAID6 14+2).
Wszystkie dyski muszą mieć identyczne parametry
pojemnościowe i wydajnościowe.

3.
Możliwość
rozbudowy
Rozbudowa zasobów musi umożliwiać rozbudowę
macierzy Zamawiającego bez wymiany kontrolerów
macierzy, do co najmniej 960 dysków twardych, w tym do
480 dysków SSD.
Dla zapewnienia najwyższej wydajności, maksymalna
konfiguracja
macierzy
musi
wspierać
tworzenie
wolumenów rozłożonych na wszystkich dyskach macierzy
(tzw.
wide-striping)
i
ich
jednoczesne,
aktywne
udostępnianie ze wszystkich kontrolerów macierzy.

4.
Sposób
zabezpieczenia
danych
Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z
RAID1 lub RAID10, RAID5 lub RAID50 oraz RAID6, z
możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie
oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich
dysków twardych (tzw. wide-striping).
Rozłożenie dysków w macierzy musi zapewniać
redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp
do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego
komponentu sprzętowego typu: dysk, kontroler, zasilacz.
5.
Tryb
pracy
kontrolerów
macierzowych
Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe
pracujące w trybie active-active i udostępniające dane
blokowe w sieci FC. Komunikacja pomiędzy wszystkimi
kontrolerami macierzy musi wykorzystywać wewnętrzną,
dedykowaną
magistralę
zapewniającą
wysoką
przepustowość i niskie opóźnienia; nie dopuszcza się w
szczególności komunikacji z wykorzystaniem protokołów
FC/Ethernet/Infiniband.
6.
Pamięć
cache
wbudowana

Macierz musi być wyposażona w minimum 128 GB
pamięci cache. Pamięć cache musi być zbudowana w
oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć cache musi
mieć możliwość dynamicznego przydziału zasobów dla
zapisu lub odczytu.
Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci
cache zapisu kontrolerów) muszą zostać zabezpieczone
w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania
bateryjnego.
7.
Pamięć cache na
SSD
Macierz musi umo
żliwiać rozbudowę przestrzeni cache
za pomocą dysków SSD do minimum 900GB.
8.
Interfejsy
Macierz musi posiadać co najmniej 12 portów FC 16 Gb/s
(porty FC przeznaczone do obsługi dostępu blokowego)
oraz co najmniej 4 porty Ethernet 1 lub 10 Gb/s.
9.
Zarządzanie
Zarządzanie macierzą dyskową musi być możliwe z
poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego.
Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe
monitorowanie
stanu
macierzy
oraz
umożliwiać
konfigurowanie

jej zasobów dyskowych. Narzędzie musi pozwalać na
obserwację danych wydajnościowych.
10.
Zarządzanie
grupami
dyskowymi
oraz
dyskami
logicznymi
Macierz musi zapewniać możliwość dynamicznego
zwiększania pojemności wolumenów logicznych oraz
wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z
poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania
dostępu do danych. Musi być możliwość zdefiniowania,
co najmniej 2 000 wolumenów logicznych w ramach
oferowanej macierzy dyskowej.
11.
Wewnętrzne kopie
migawkowe
Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie tzw.
migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w
ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów
macierzowych. Macierz musi wspierać minimum 256
kolejnych kopii per wolumen logiczny i minimum 6 000
wszystkich kopii migawkowych.
12.
Migracja danych w
obrębie macierzy
Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez
przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi
warstwami technologii dyskowych na poziomie części
wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te
muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami
macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie
zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min.
3 typach dysków obsługiwanych przez macierz.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane
są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej
pojemności dostarczanego urządzenia.

13.
Redundancja

Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii,
który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być
zapewniona pełna redundancja komponentów, w
szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i
wentylatorów.
Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w
trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski,
kontrolery, zasilacze, wentylatory.
Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwóch
niezal
eżnych źródeł zasilania – odporność na zanik
zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy
macierzy.
Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji
mikrokodu macierzy w trybie online bez wyłączania
żadnego z interfejsów macierzy.
14.
Dodatkowe
wymagania
Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie macierzą
oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o
awarii.

-
albo poprzez zaoferowanie rozwiązania równoważnego, zapewniającego wydajny i
bezpieczny dostęp do tych zasobów oraz spełniającego opisane poniżej wymagania
minimalne:
1)
Rozwiązanie oferujące zwiększenie zasobów dyskowych musi być obsługiwane przez
kontrolery macierzowe i musi udostępniać wspólną przestrzeń dyskową bez zastosowania
zewnętrznych wirtualizatorów. Rozwiązanie nie może być uznane za równoważne jeśli
będzie opartego o wiele macierzy dyskowych połączonych przełącznikami SAN lub tzw.
wirtualizatorem sieci SAN.
2)
Rozwiązanie musi być przystosowane do montażu w szafie rack 19”.
3)
Rozwiązanie musi udostępniać minimum 512 TB przestrzeni rzeczywistej zbudowanej
w oparciu o dyski w technologii SAS 10k SFF, 12G, zabezpieczonych mechanizmem RAID-
6, przy czym liczba dysków w tej grupie RAID nie może być większa niż 16 (RAID6 14+2).
Wszystkie dyski muszą mieć identyczne parametry pojemnościowe i wydajnościowe.
4)
Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę, do co najmniej 570 dysków twardych, w
tym do 240 dysków SSD oraz dla zapewnienia najwyższej wydajności, maksymalna
konfiguracja musi wspierać tworzenie wolumenów rozłożonych na wszystkich dyskach (tzw.
wide-
striping) i ich jednoczesne, aktywne udostępnianie ze wszystkich kontrolerów.

5)
Rozwiązanie musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1 lub RAID10,
RAID5 lub RAID50 oraz RAID6, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie
oferowanego s
przętu i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping).
Rozłożenie dysków musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i
dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu:
dysk, kontroler, zasilacz.
6)
Rozwiązanie musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie
active-
active i udostępniające dane blokowe w sieci FC. Komunikacja pomiędzy wszystkimi
kontrolerami macierzy musi wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę
zapewniającą wysoką przepustowość i niskie opóźnienia; nie dopuszcza się w szczególności
komunikacji z wykorzystaniem protokołów FC/Ethernet/Infiniband.
7)
Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną pamięć cache minimum 128 GB. Pamięć
cache musi mieć możliwość dynamicznego przydziału zasobów dla zapisu lub odczytu. Dane
niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci cache zapisu kontrolerów) muszą zostać
zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego.
8)
Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę przestrzeni cache za pomocą dysków SSD
do minimum 900GB.
9)
Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 12 portów FC 16 Gb/s (do obsługi dostępu
blokowego) oraz co najmniej 4 porty Ethernet 1 lub 10 Gb/s.
10)
Zarządzanie rozwiązaniem musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i
interfejsu znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe
monitorowanie stanu oraz umożliwiać konfigurowanie zasobów dyskowych. Narzędzie musi
pozwalać na obserwację danych wydajnościowych.
11)
Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dynamicznego zwiększania pojemności
wolumenów logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu
kontrolera bez przerywania dostępu do danych. Musi być możliwość zdefiniowania, co
najmniej 2 000 wolumenów logicznych w ramach oferowanego rozwiązania.
12)
Urządzenie musi umożliwiać dokonywanie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych
(snapshot, point-in-
time) za pomocą wewnętrznych kontrolerów. Rozwiązanie musi wspierać
minimum 256 kolejnych kopii per wolumen logiczny i minimum 6 000 wszystkich kopii
migawkowych.
13)
Rozwiązanie musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu
pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów
logicznych (ang. SubLUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami
urządzenia. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie
będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez urządzenie. Jeżeli do

obsługi tej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej
pojemności dostarczanego urządzenia.
14)
Rozwiązanie nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby
brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w
szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Musi umożliwiać wymianę
elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery,
zasilacze, wentylatory. Urządzenie musi mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych
źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy.
Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu urządzenia w trybie online bez
wyłączania żadnego z interfejsów macierzy.
15)
Rozwiązanie musi umożliwiać zdalne zarządzanie urządzeniem oraz automatyczne
informowanie centrum serwisowego o awarii.

W zakresie Bibliotek taśmowych, Zamawiający określił, że zaoferowane rozwiązanie musi
spełniać minimalne wymagania, szczegółowo opisane w Tabeli nr 3 OPZ:
L.p. Cecha
Wymagania minimalne
1.
Nazwa producenta

2.
Typ produktu, model
3.
Typ obudowy
Biblioteka musi być przystosowana do montażu w szafie rack
19”.
4.
Obsługa napędów
Możliwość instalacji napędów LTO-7 i LTO-8
5.
Zainstalowane
napędy
Musi być wyposażona w 6 napędów LTO-8 o wydajności co
najmniej 300MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co
najmniej 12TB
– parametry podane bez kompresji danych.
Każdy napęd musi posiadać minimum 1 port FC 8 Gb/s.
6.
Ilość slotów na taśmy
magnetyczne
Oferowana biblioteka musi być wyposażona w co najmniej 80
slotów na taśmy magnetyczne.
Oferowana biblioteka musi posiadać możliwość konfiguracji co
najmniej 10 tzw. „mail slotów” umożliwiających wymianę taśm
bez konieczności wyjmowania z biblioteki całych magazynków
z taśmami.
7.
Ob
sługa
taśm
magnetycznych
Pomiędzy poszczególnymi modułami biblioteki musi być
możliwość automatycznego przemieszczania nośników z
wykorzystaniem jednego robota, który musi mieć dostęp do
wszystkich slotów na taśmy magnetyczne.

8.
Możliwość rozbudowy Biblioteka musi umożliwiać rozbudowę do minimum 40
napędów LTO typu half-high lub full-high oraz do 500
aktywnych slotów na taśmy magnetyczne bez konieczności
wymiany jakichkolwiek komponentów biblioteki.
9.
Taśmy magnetyczne
czyszczące
Do każdej biblioteki należy dostarczyć po 5 szt. taśm
czyszczących.
10.
Sposób pracy napędu Oferowane napędy taśmowe muszą być wyposażony w
mechanizm dostosowujący automatycznie prędkość przesuwu
taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych
przekazywanego do nap
ędu w zakresie co najmniej 100-
300MB/s.
Oferowane napędy LTO-8 muszą zapewniać obsługę taśm
typu WORM i sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie
AES 256-bit.
11.
Czytnik
kodów
kreskowych
Oferowana biblioteka taśmowa musi być wyposażona w
czytnik ko
dów kreskowych
12. Partycjonowanie
Biblioteka musi wspierać podział na 16 partycji logicznych w
maksymalnej konfiguracji.
13.
Niezawodność
Dla oferowanej biblioteki parametr MSBF musi wynosić co
najmniej 1 000 000 pełnych cykli „załaduj/wyładuj”.
14.
Kompatybilność
Biblioteka musi wspierać (wymagane formalne wsparcie
producenta urządzenia) co najmniej następujące aplikacje
backupujące bezpośrednio na oferowane urządzenie: Veeam
Backup@Replication v.10 Enterprise Plus
15.
Sposób zarządzania Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość
zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki
internetowej.
16. Dodatkowe
wymagania
Wszystkie opisane funkcje biblioteki mają być dostępne w
urządzeniu na dzień składania ofert i być udokumentowane w
publicznie dostępnej w Internecie dokumentacji.

Zgodzić należało się za Zamawiającym, że każdy z wykonawców niezależnie od tego
czy oferował rozwiązanie referencyjne czy też równoważne zobowiązany był, aby wraz z
ofertą złożyć wypełniony Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego, w którym oświadczał, w
jaki sposób oferowane rozwiązanie spełnia warunki określone przez Zamawiającego.
Wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do FO, był jedynym wymaganym przez

Zamawiającego na etapie składania ofert dokumentem, w którym Wykonawca oświadczał,
że oferowane przez niego rozwiązanie jest zgodne z OPZ.

Zgodnie z powyższymi zapisami Wykonawca ADT Group Sp. z o. o. potwierdził
spełnianie wymagań minimalnych w zakresie równoważności w sposób analogiczny jak
Odwołujący potwierdził spełnianie wymagań rozwiązania podstawowego opisanego w SIWZ,
czyli poprzez potwierdzenie tego oświadczeniem w Załączniku nr 1 do Formularza
ofertowego -
Opis sprzętów służących zwiększeniu zasobów dyskowych oraz opis bibliotek
t
aśmowych, spełniających minimalne wymagania określone odpowiednio w Tabelach 2 i 3
Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

I tak przedmiotowe
zamówienie zostało opisane poprzez Zamawiającego jako: -
wskazanie, jako referencyjne
j, rozbudowy posiadanej już przez Zamawiającego macierzy
HPE, -
w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego obowiązkiem wykonawców
było spełnienie wszystkich kryteriów równoważności i potwierdzenie na etapie złożenia
oferty, że zaoferowane rozwiązanie jest w całości równoważne. Zamawiający jednak nie
wskazał sposobu w jaki ta równoważność ma być wykazana. Wykonawca ADT Group sp. z
o. o. potwierdził spełnienie warunków technicznych dla oferty równoważnej analogicznie, w
identyczny sposób jak uczynił to Odwołujący dla oferty na rozwiązanie podstawowe czyli
poprzez złożenie oświadczenia woli w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego - Opis
sprzętów służących zwiększeniu zasobów dyskowych oraz opis bibliotek taśmowych,
spełniających minimalne wymagania określone odpowiednio w Tabelach 2 i 3 Opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku wszystkich Wykonawców i ofert złożonych w postępowaniu
Zamawiający zastosował takie same warunki oceny ofert, procedur wyjaśniających oraz
sposobu dokumentowania spełniania wymagań technicznych.

Zgodzić należało się również z Zamawiającym, że nie może również stawiać odmiennych
wymagań dotyczących sposobu dokumentowania zgodności oferty z SIWZ w przypadku
w
ykonawców oferujących rozwiązania podstawowe i rozwiązania równoważne. W
postepowaniu
Zamawiający wymagał potwierdzenia spełniania zgodności zaproponowanych
rozwiązań technicznych i funkcjonalnych poprzez złożenie oświadczenia woli Wykonawcy w
Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego - Opis sprzętów służących zwiększeniu zasobów
dyskowych oraz opis bibliotek taśmowych, spełniających minimalne wymagania określone
odpowiednio w Tabeli 2 oraz w opisie rozwiązania równoważnego przedstawionego poniżej

Tabeli 2 i w Tabeli 3 Opisu przedmiotu z
amówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ
co było wyrazem równego traktowania Wykonawców w postepowaniu.
Wykonawca ADT zaoferował w postępowaniu następujące rozwiązania :

Sprzęty służące zwiększeniu zasobów dyskowych: Dell EMC Unity XT 680

Bibliot
eka taśmowa: Qualstar model Q80
Złożona oferta nie zawierała w odniesieniu do zaoferowanych urządzeń żadnych
dodatkowych dokumentów/informacji oraz dowodów równoważności poza wypełnionym
Załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego - Opis sprzętów służących zwiększeniu
zasobów dyskowych oraz opis bibliotek taśmowych, spełniających minimalne wymagania
określone odpowiednio w Tabeli 2 oraz w opisie równoważnego rozwiązania technicznego
przedstawionego poniżej Tabeli 2 i w Tabeli 3, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,
ponieważ Zamawiający wymagał takiego sposobu potwierdzenia spełnienia warunków SIWZ
od wszystkich Wykonawców bez względu na fakt czy oferowali rozwiązania podstawowe, czy
równoważne.

II. W zakresie zarzutu Biblioteki
taśmowej Qualstar model Q80 – zarzut podlega oddaleniu


W
ymagania minimalne dla bibliotek taśmowych zostały opisane w Tabeli 3 Opisu
przedmiotu zamówienia.
W pozycji 14
„Kompatybilność” przytoczonej przez Odwołującego Tabeli 3, Zamawiający
zawarł zapis dotyczący warunku kompatybilności, wskazując, że: „Biblioteka musi wspierać
(wymagane formalne wsparcie producenta urządzenia) co najmniej następujące aplikacje
backupujące bezpośrednio na oferowane urządzenie: Veeam Backup@Replication v.10
Enterprise Plus
W pozycji 16
„Dodatkowe wymagania” przytoczonej przez Odwołującego Tabeli 3
Zamawiający zawarł zapis dotyczący dodatkowych wymagań, określając, że: „Wszystkie
opisane funkcje biblioteki mają być dostępne w urządzeniu na dzień składania ofert i być
udokumentowane w publicznie dostępnej w Internecie dokumentacji.

Zamawiający nie może zgodzić się z twierdzeniem Odwołującego, że w Tabeli 3 w pozycji
16 Zamawiający określił odniesienie dotyczące kompatybilności dla wymienionej aplikacji
backupującej. Zamawiający oczekiwał udokumentowania funkcji biblioteki a nie jej
kompatybilność z oprogramowaniem backupujacym.

Istotnym było to, że każdy z wykonawców niezależnie od tego czy oferował rozwiązanie
referencyjne czy też równoważne zobowiązany był, aby wraz z ofertą złożyć wypełniony
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego, w którym oświadczał, że oraz w jaki sposób
oferowane rozwiązanie spełnia warunki określone przez Zamawiającego. Wypełniony przez

Wykonawcę Załącznik nr 1 do FO, był jedynym wymaganym przez Zamawiającego na etapie
składania ofert dokumentem, w którym Wykonawca oświadczał, że oferowane przez niego
rozwiązanie jest zgodne z OPZ. Wykonawca ADT Group Sp. z o. o. potwierdził spełnianie
wymagań minimalnych w zakresie równoważności w sposób analogiczny jak Odwołujący
potwierdzi
ł spełnianie wymagań rozwiązania podstawowego opisanego w SIWZ, czyli
poprzez potwierdzenie tego oświadczeniem w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego -
Opis sprzętów służących zwiększeniu zasobów dyskowych oraz opis bibliotek taśmowych,
spełniających minimalne wymagania określone odpowiednio w Tabelach 2 i 3 Opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Wypełniając Załącznik nr 1
do Formularza ofertowego Wykonawca postąpił zgodnie z dyspozycją Zamawiającego i w
kolumnie „czy spełnia wymagania minimalne? W kolumnie wpisać TAK lub NIE
jednoznacznie wskazał, że zaoferowane przez niego urządzenie Qualstar Q80 spełnia
wymagania minimalne określone przez Zamawiającego.
Potwierdzenie spełnienia przez zaoferowane rozwiązanie wymagań OPZ, Wykonawca ADT
Group Sp. z o. o. zawarł w dołączonym do Formularza ofertowego Załączniku nr 1 - Opis
sprzętów służących zwiększeniu zasobów dyskowych oraz opis bibliotek taśmowych,
spełniających minimalne wymagania określone odpowiednio w Tabelach 2 i 3 Opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W toku badania ofert,
Zamawiający skorzystał z uprawnienia wynikającego w art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i wyłącznie
w celu wyjaśnienia wątpliwości co do tego, co Wykonawca już w ofercie przedstawił, i zwrócił
się do Wykonawcy ADT Group Sp. z o. o. z wnioskiem o wyjaśnienie treści oferty w zakresie
zaoferowanego rozwiązania.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego dwukrotnie potwierdził, że
zaoferowana biblioteka będzie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego
oprogramowaniem backupującym. Intencją Zamawiającego podczas tworzenia dokumentacji
do postępowania było, aby oferowana biblioteka taśmowa poprawnie współpracowała z
oprogramowaniem Veeam Backup@Replication.

Jak zauważył Zamawiający - w związku z tym, że firma Qulstar nie publikuje na swoich
stronach danych dotyczących wspierania oprogramowania do backupu Veeam, a firma
Veeam nie prowadzi baz wspieranych urządzeń, Zamawiający w dniu 23.02.2021 r. wezwał
Wykonawcę ADT Grouo Sp. z o. o. do złożenia wyjaśnienia kwestii kompatybilności
urządzenia z oprogramowaniem Veeam. „Ad.2 W pkt II.1 tabela 3 Zamawiający określił
minimalne wymagania Bibliotek taśmowych.

W trakcie badania oferty oraz w świetle informacji dostępnych na stronach internetowych w
zakresie zaoferowanych przez Wykonawcę Bibliotek taśmowych Qualstar Q80, brak jest
potwierdzenia, że urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego określone w:
1)
(…)
2)
Tabela nr 3 Biblioteka taśmowa pkt 14 – Kompatybilność - Biblioteka musi wspierać
(wymagane formalne wsparcie producenta urządzenia) co najmniej następujące aplikacje
backupujące bezpośrednio na oferowane urządzenie: Veeam Backup@Replication v.10
Enterprise Plus. W związku z brakiem informacji zarówno na stronie producenta
zaofero
wanej Biblioteki taśmowej Qualstar Q80 jak i na stronie producenta oprogramowania
Veeam Backup@Replication v.10, mogących potwierdzić kompatybilność oferowanych
Bibliotek taśmowych z wskazanym powyżej oprogramowaniem Zamawiający zwraca się z
prośbą o wyjaśnienie, czy i w jaki sposób spełniony został wymóg kompatybilności
zaoferowanych Bibliotek taśmowych Qualstar Q80 z wykorzystywanym oprogramowaniem
Veeam Backup@Replication v.10 Enterprise Plus?” Zamawiający prosił o potwierdzenie,
tego co oświadczył Wykonawca w złożonej Ofercie, tj. potwierdzenia spełniania minimalnego
wymagania w zakresie kompatybilności ale nie wymagał żadnej dokumentacji
potwierdzającej spełnienie stawianych wymagań.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Wykonawca ADT udzielił wyjaśnień w piśmie z dnia
26.02.2021r., wskazując, że:
„Kompatybilność zaoferowanej biblioteki taśmowej została potwierdzona poprzez testy
wykonane przez ADT Group Sp. z o.o. (Wykonawca), jak i przez producenta biblioteki.
Potwierdzeniem tego jest oświadczenie Wykonawcy w postaci złożonej oferty oraz
oświadczenie producenta zaoferowanej biblioteki, które dołączamy poniżej. Powyższe w
pełni wyczerpuje wymagania Zamawiającego postawione w SIWZ na dzień składania ofert.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień Zamawiający stwierdził, że oświadczenie producenta
biblioteki Qualstar o pełnym wsparciu dla Veeam Backup@Replcation v.10 Enterprise Plus
stanowi przesłankę do uznania, że zaoferowane biblioteki taśmowe Qualstar Q80 spełniają
wymagania Zamawiającego w zakresie określonym w pkt 14 Tabeli nr 3 Opisu przedmiotu
zamówienia.

Dodatkowo w odpowiedzi na wniosek Zamawiającego z dnia 3 marca 2021 r., w zakresie
wyjaśnienia rozbieżności zaoferowanych w ofercie ADT Group Sp. z o. o. rozwiązań z
wymaganiami opisu przedmiotu za
mówienia podniesionych przez T-Systems Polska Sp. z o.
o., w tym braku na stronie producenta zaoferowanej przez Wykonawcę ADT Group Sp. z o.
o. biblioteki taśmowej – firmy Qualstar informacji potwierdzających spełnianie wymogu:
„Kompatybilność Biblioteka musi wspierać (wymagane formalne wsparcie producenta

urządzenia) co najmniej następujące aplikacje backupujące bezpośrednio na oferowane
urządzenie: Veeam Backup@Replication v.10 Enterprise Plus.”, Wykonawca w piśmie z dnia
8
marca
2021
r.
potwierdził
kompatybilność
z
oprogramowaniem
Veeam
Backup@Replication na podstawie informacji dostępnych na stronie producenta
oprogramowania wskazując, że: „Zaoferowane rozwiązanie w pełni spełnia wymogi
postawione przez Veeam Backup@Replication v.10 Enterprise Plus odnośnie bibliotek
taśmowych. W szczególności wymogi te opisane są pod adresami:
https://helpcenter.veeam.com/archive/backup/100/vsphere/tape_supported_devices.html
https://helpcenter.veeam.com/archive/backup/100/hyperv/tape_supported_devices.html
Z
racji iż wszystkie powyższe wymogi są spełnione zapewnione jest również wsparcie dla
wymaganej aplikacji backupowej.

W świetle udzielonych wyjaśnień w zakresie rozbieżności dotyczących braku spełnienia
wymogu kompatybilności zaoferowanych Bibliotek taśmowych Qualstar Q80 z
wykorzystywanym oprogramowaniem Veeam Backup@Replication v.10 Enterprise Plus
postawionego przez stronę trzecią, Zamawiający uznał, że Wykonawca po raz kolejny
potwierdził złożone w Ofercie oświadczenie, iż zaoferowane biblioteki taśmowe firmy
Qualstar spełniają wymagania określone w SIWZ, w tym w pełni spełniają wymogi
postawione przez Veeam Backup@Replication v.10 Enterprise Plus odnośnie bibliotek
taśmowych, tym samym rozbieżności wskazane w piśmie przez T-Systems Polska Sp. z o.
o., są bezprzedmiotowe.

Zgodzić należało się z Zamawiającym, że ewentualne wątpliwości interpretacyjne
postanowień SIWZ nie mogą być odczytywane na niekorzyść wykonawcy.

Zamawiający wskazał, iż wymagane przez niego potwierdzenie funkcji biblioteki taśmowej,
które powinno być udokumentowane w publicznie dostępnej w Internecie dokumentacji nie
może być łączone z kompatybilnością biblioteki z innymi systemami, gdyż są to dwa różne
terminy.

W przedmiotowym postępowaniu ADT zaoferowało bibliotekę taśmową serii Qualstar Q80
LTO Basic Tape Library, 6x LTO-8 FC Driver
– która wspiera oraz poprawnie działa z
aplikacją backupującą Veeam Backup@Replication v. 10 Enterprise Plus. Fakt ten jest
udokumentowany
w
publicznie
dostępnej
w
Internecie
dokumentacji:
https://helpcenter.veeam.com/archive/backup/100/vsphere/tape_supported_devices.html

https://helpcenter.veeam.com/archive/backup/100/hyperv/tape_supported_devices.html

Na wskazanych stronach
– potwierdzono wsparcie oprogramowania Veeam Backup &
Replication dla bibliotek
taśmowych LTO od generacji 3 wzwyż, podczas gdy ADT
zaoferowało bibliotekę taśmową LTO 8 (ósmej generacji). (czyli spełniające w pełni
wymagania oprogramowania Veam).
Pod wskazanymi adresami określone są również wymogi postawione przez Veeam
Backup@Repli
cation v.10 Enterprise Plus odnośnie bibliotek taśmowych.

Z racji, iż w przypadku rozwiązania ADT Group zaoferowana biblioteka taśmowa jest
fizyczną biblioteką Linear Tape-Open generacji 8 oraz spełnia wszystkie powyższe wymogi –
tym samym zapewnione jes
t również wsparcie dla wymaganej aplikacji backupowej. Zapis
ten jednoznacznie potwierdza, że zaoferowana biblioteka taśmowa współpracuje poprawnie
z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Veeam Backup & Replication.

W wyjaśnieniach z dnia 8.03.2021 r. wskazano również linki do strony producenta biblioteki,
które prowadziły do informacji o zastosowaniu napędów IBM, natomiast na publicznie
dostępnej stronie IBM – jest jednoznaczne potwierdzenie Veeam: Veeam Backup and
Replication:
Informacja, iż w zaoferowanych bibliotekach stosowane są napędy IBM HH dostępna jest
publicznie
w
dokumentacji
producenta
biblioteki
https://www.qualstar.com/wp-
content/uploads/2020/07/q80install-and-ops-manual.pdf

W wyjaśnieniach z dnia 8.03.2021 r. Wykonawca wskazał, że na stronie internetowej
producenta biblioteki
– firmy Qualstar, dostępne są również odpowiednie sterowniki które
należy użyć dla powyższej aplikacji backupowej. Link podany w wyjaśnieniach:
https://www.qualstar.com/support/drivers-directory-contents/

III.
W zakresie zarzutu dotyczącego punktu 4.4 Wymaganie SIWZ w zakresie napędu
bibliotek
– zarzut podlega oddaleniu

W pozycji 10 Tabeli 3 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający sprecyzował wymagania
minimalne odnoszące się do pracy napędu bibliotek taśmowych, określając, że: „Oferowane
napędy taśmowe muszą być wyposażony w mechanizm dostosowujący automatycznie
prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do
napędu w zakresie co najmniej 100300MB/s. Oferowane napędy LTO-8 muszą zapewniać
obsługę taśm typu WORM i sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie AES 256-bit.”.

Zamawiający nie zgadza się z zarzutem Odwołującego dotyczącego braku spełnienia przez
oferowane przez ADT Group Sp. z o. o. biblioteki taśmowe wymagania Zamawiającego
wskazanego w pozycji 10 Tabeli 3 w związku z pozycją 16 Tabeli nr 3 Opisu przedmiotu

zamówienia, tj. że na dzień składania ofert zaoferowana biblioteka taśmowa jest
wyposażona w mechanizm dostosowujący automatycznie prędkość przesuwu taśmy
magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie co
najmniej 100-
300MB/s. Oferowane napędy LTO-8 muszą zapewniać obsługę taśm typu
WORM i sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie AES 256-bit., a fakt ten
udokumentowany
jest w publicznie dostępnej w internecie dokumentacji.
Zamawia
jący wyjaśnił, że analiza dokumentacji dostępnej w internecie w zakresie opisu
napędów biblioteki Qualstar Q80 obsługiwanej przez napędy LTO-8 firmy IBM lub Quantum
wskazała, że w obu przypadkach napędy zapewniają automatyczną regulację strumienia
danych w zakresie 112-360MB/s (IBM) i 112-
365MB/s (Quantum). Z względu na fakt, że ww.
zakres nie pokrywa się z wymaganym przez Zamawiającego zakresem co najmniej 100-
300MB/s. Zamawiający w dniu 23.02.2021 r. zwrócił się do Wykonawcy ADT Group Sp. z o.
o. z wnioskiem o wyjaśnienie: „w jaki sposób wymóg określony pkt 10 Tabeli nr 3 Opisu
przedmiotu zamówienia został spełniony przez zaoferowane Biblioteki taśmowe, tj. w jaki
sposób zaoferowane Biblioteki taśmowe Qualstar Q80 zapewniają strumieniowanie w
wymaganym zakresie co najmniej 100-
300MB/s?”.

W udzielonych wyjaśnieniach z dnia 26.02.2021 r. Wykonawca potwierdził swoje
oświadczenie złożone w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego i wyjaśnił, że
zaoferowane biblioteki taśmowe wyposażone są w napędy taśmowe IBM LTO8 HH, które z
kolei wyposażone są w mechanizm dostosowujący automatycznie prędkość przesuwu taśmy
magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w pełnym zakresie
pra
cy napędu od 0 MB/s do wartości maksymalnej. Dla wartości poniżej progu oznaczonego
na 100 MB/s dla napędów LTO8 HH oraz 110MB/s dla napędów LTO8 FH, dane zapisywane
są w pierwszej kolejności do dedykowanego bufora napędu o wielkości 1GB, a następnie
przep
isywane są na taśmę. Prędkość przesuwu taśmy dostosowywana jest natomiast do
wydajności tego zapisu. Po przekroczeniu powyższych progów dane zapisywane są
bezpośrednio na taśmę z pominięciem bufora, natomiast prędkość przesuwu taśmy
dostosowywana jest do w
ielkości strumienia danych transferowanych bezpośrednio na
taśmę. Szczegółowe parametry techniczne przedstawione zostały w tabeli producenta
napędów.
Dla zaoferowanych napędów IBM LTO8 HH parametr Speed Matching czyli prędkość
bezpośredniego zapisu na taśmę wynosi od 100 do 300MB/s, natomiast jak zostało
wskazane powyżej, dla transferów niższych zapis odbywa się przy udziale bufora o wielkości
1GB, natomiast prędkość przesuwu taśmy dostosowywana jest do aktualnego zapełnienia
bufora i aktualnej prędkości zapisu. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączył do
wyjaśnień oświadczenie producenta zaoferowanej biblioteki taśmowej. Wykonawca

podkreślił, że zaoferowane biblioteki taśmowe Qualstar Q80 w pełni wyczerpują wymagania
Zamawiającego postawione w SIWZ.

Jak zauważył Zamawiający - w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie zastrzegł
braku możliwości wykorzystania mechanizmu buforowania do zapewnienia strumieniowania
w wymaganym zakresie, Zamawiający uznał, że zaoferowane biblioteki taśmowe Qualstar
Q80 spełniają wymagania w zakresie określonym w pkt 10 Tabeli nr 3 Opisu przedmiotu
zamówienia, poprzez wykorzystanie opisanego przez Wykonawcę mechanizmu buforowego.
O wyjaśnienie spełnienia określonego w pozycji 10 Tabeli 3 Opisu przedmiotu zamówienia
m
inimalnego wymagania biblioteki taśmowej polegającego na tym, że Oferowane napędy
taśmowe muszą być wyposażony w mechanizm dostosowujący automatycznie prędkość
przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w
zakresie co najmniej 100-
300MB/s, Zamawiający poprosił Wykonawcę ponownie pismem z
dnia 3.03.2021 r. Zamawiający pragnie podkreślić, ze powtórne wezwanie Wykonawcy ADT
Group Sp. z o. o. do wyjaśnienia kwestii, które zostały już wyjaśnione i w stosunku do
których Zamawiający uznał, że potwierdzają spełnienie wymagań określonych w Opisie
przedmiotu zamówienia było konsekwencją wyjaśnienia niezgodności oferty ADT Group Sp.
z o. o. z wymaganiami OPZ, wskazanych przez Odwołującego w piśmie z dnia 1.03.2021 r.

Niezależnie od przesłanek wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, również w
tym przypadku Wykonawca ADT Group Sp. z o. o. w piśmie z dnia 8.03.2021 r. potwierdził,
że zaoferowane biblioteki Qualstar Q80, spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Wykonawca wyjaśnił, że informacja o tym, że w zaoferowanych bibliotekach
Qualstar Q80 stosowane są napędy IBM HH dostępna jest publicznie w dokumentacji
producenta biblioteki https://www.qualstar.com/wpcontent/uploads/2020/07/q80-install-and-
ops-manual.pdf
. Natomiast w dokumentacji producenta napędów (również przywołanej przez
stronę trzecią) znajdują się parametry techniczne dla napędów LTO8. Dla funkcjonalności
Dynamic speed matching parametry te dotyczą napędów FH, ale na podstawie parametrów
rewind spee
d ze strony 69 tego dokumentu (10 mps dla FH, 9 mps dla HH) możliwe jest
wyliczenie dolnego progu Dynamic Speed Matching dla napędów HH który wynosi 100MBps
(112MBps/(10mps/9mps)).

Dla potwierdzenia powyższego Wykonawca przedstawił skan korespondencji z producentem
napędów, który potwierdził te dane.

W świetle przedstawionych wyjaśnień Zamawiający uznał, że Wykonawca ponownie
potwierdził, że zaoferowane biblioteki taśmowe firmy Qualstar spełniają wymagania
określone w SIWZ, tym samym rozbieżności wskazane przez T-Systems Polska Sp. z o. o.,
są bezprzedmiotowe.

IV.
W zakresie zarzutu dotyczącego niespełnienia wymagań SIWZ w zakresie oferowanego
rozwiązania równoważnego dla zwiększenia zasobów dyskowych – zarzut podlega
oddaleniu

Zamawiający dopuścił w SIWZ każde inne techniczne rozwiązanie równoważne, to jest
takie, które spełni wymagania funkcjonalne, wydajnościowe i pojemnościowe zgodne ze
szczegółowo rozpisaną w OPZ przez Zamawiającego równoważnością: „Dopuszcza się
każde równoważne rozwiązanie techniczne, na zwiększenie zasobów dyskowych
Zamawiającego, zapewniające wydajny i bezpieczny dostęp do tych zasobów oraz
spełniające opisane poniżej wymagania minimalne:
1)
Rozwiązanie oferujące zwiększenie zasobów dyskowych musi być obsługiwane przez
kontrolery macierzowe i musi udostępniać wspólną przestrzeń dyskową bez zastosowania
zewnętrznych wirtualizatorów. Rozwiązanie nie może być uznane za równoważne jeśli
będzie opartego o wiele macierzy dyskowych połączonych przełącznikami SAN lub tzw.
wirtualizatorem sieci SAN.
2)
Rozwiązanie musi być przystosowane do montażu w szafie rack 19”.
3)
Rozwiązanie musi udostępniać minimum 512 TB przestrzeni rzeczywistej zbudowanej
w oparciu o dyski w technologii SAS 10k SFF, 12G, zabezpieczonych mechanizmem RAID-
6, pr
zy czym liczba dysków w tej grupie RAID nie może być większa niż 16 (RAID6 14+2).
Wszystkie dyski muszą mieć identyczne parametry pojemnościowe i wydajnościowe.
4)
Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę, do co najmniej 570 dysków twardych, w
tym do 240 dysków SSD oraz dla zapewnienia najwyższej wydajności, maksymalna
konfiguracja musi wspierać tworzenie wolumenów rozłożonych na wszystkich dyskach (tzw.
wide-
striping) i ich jednoczesne, aktywne udostępnianie ze wszystkich kontrolerów.
5)
Rozwiązanie musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1 lub RAID10,
RAID5 lub RAID50 oraz RAID6, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie
oferowanego sprzętu i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping).
Rozłożenie dysków musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i
dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu:
dysk, kontroler, zasilacz.
6)
Rozwiązanie musi posiadać minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active-active i
udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci FC. Komunikacja pomiędzy wszystkimi
kontrolerami musi wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę zapewniającą

wysoką przepustowość i niskie opóźnienia; nie dopuszcza się w szczególności komunikacji z
wykorzystaniem protokołów FC/Ethernet/Infiniband.
7)
Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną pamięć cache minimum 128 GB. Pamięć
cache musi mieć możliwość dynamicznego przydziału zasobów dla zapisu lub odczytu. Dane
niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci cache zapisu kontrolerów) muszą zostać
zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego.
8)
Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę przestrzeni cache za pomocą dysków SSD
do minimum 900GB.
9)
Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 12 portów FC 16 Gb/s (do obsługi dostępu
blokowego) oraz co najmniej 4 porty Ethernet 1 lub 10 Gb/s.
10)
Zarządzanie rozwiązaniem musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i
interfejsu znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe
moni
torowanie stanu oraz umożliwiać konfigurowanie zasobów dyskowych. Narzędzie musi
pozwalać na obserwację danych wydajnościowych.
11)
Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dynamicznego zwiększania pojemności
wolumenów logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu
kontrolera bez przerywania dostępu do danych. Musi być możliwość zdefiniowania, co
najmniej 2 000 wolumenów logicznych w ramach oferowanego rozwiązania.
12)
Urządzenie musi umożliwiać dokonywanie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych
(snapshot, point-in-
time) za pomocą wewnętrznych kontrolerów. Rozwiązanie musi wspierać
minimum 256 kolejnych kopii per wolumen logiczny i minimum 6 000 wszystkich kopii
migawkowych.
13)
Rozwiązanie musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu
pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów
logicznych (ang. Sub-
LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami
urządzenia. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie
będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez urządzenie. Jeżeli do
obsługi tej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej
pojemności dostarczanego urządzenia.
14)
Rozwiązanie nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby
brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w
szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Musi umożliwiać wymianę
elementów systemu w trybie „hotswap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery,
zasilacze, wentylatory. Urządzenie musi mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych
źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy.
Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu urządzenia w trybie online bez
wyłączania żadnego z interfejsów macierzy.

15)
Rozwiązanie musi umożliwiać zdalne zarządzanie urządzeniem oraz automatyczne
informowanie centrum serwisowego o awarii.

W złożonym wraz z ofertą Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego - Opis sprzętów
służących zwiększeniu zasobów dyskowych oraz opis bibliotek taśmowych, spełniających
minimalne wymagania określone odpowiednio w Tabelach 2 i 3 Opisu przedmiotu
zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca ADT Group Sp. z o. o
zaoferował, jako rozwiązanie służące zwiększeniu zasobów dyskowych, rozwiązanie
równoważne, tj. macierz Dell Unity XT 680.
W toku badania ofert, Zamawiający potwierdził, na podstawie specyfikacji technicznej
dostępnej w Internecie pod adresem:
https://www.delltechnologies.com/en-
us/collaterals/unauth/datasheets/products/storage/h17713_dell_emc_unity_xt_series_ss.pdf
spełnienia minimalnych parametrów dla części stawianych przez Zamawiającego wymagań
zaoferowanej, jako rozwiązania równoważnego, macierzy Dell Unity XT 680. W celu
potwierdzenia oświadczenia złożonego w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego, w
zakresie informacji odnoszących się do zaoferowanej macierzy, których Zamawiający nie był
w stanie uzyskać z podanej wyżej strony Zamawiający w dniu
23.02.2021 r. zwrócił się do Wykonawcy ADT Group Sp. z o. o. z wnioskiem o wyjaśnienia
treści oferty:
„(…)
Pkt II.1.5) Opisu przedmiotu zamówienia - 5) Rozwiązanie musi obsługiwać mechanizmy
RAID zgodne z RAID1 lub RAID10, RAID5
lub RAID50 oraz RAID6, z możliwością dowolnej
ich kombinacji w obrębie oferowanego sprzętu i z wykorzystaniem wszystkich dysków
twardych (tzw. wide-
striping). Rozłożenie dysków musi zapewniać redundancję pozwalającą
na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego
komponentu sprzętowego typu: dysk, kontroler, zasilacz.
Analiza
dokumentacji
technicznej
producenta rozwiązania wskazywała, że w
zaproponowanym rozwiązaniu (konfiguracja hybrydowa i dyski HDD - talerzowe)
obsługiwane są tzw. „Traditional Pools”, w których dyski spare są dedykowane i nie biorą
udział w obsłudze danych.
Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób wymóg pkt II.1.5) Opisu
przedmiotu zamówienia został spełniony przez zaoferowane rozwiązanie, tj. w jaki sposób
zaoferowane rozwiązanie zapewnia rozproszoną przestrzeń spare?
Pkt II.1.11) Opisu przedmiotu zamówienia - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość
dynamicznego zwiększania pojemności wolumenów logicznych oraz wielkości grup
dyskowy
ch (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera bez przerywania dostępu do

danych. Musi być możliwość zdefiniowania, co najmniej 2 000 wolumenów logicznych w
ramach oferowanego rozwiązania. Analiza dokumentacji producenta rozwiązania wskazuje,
że w modelach hybrydowych macierzy Unity, w pulach tradycyjnych (pule dynamiczne są
możliwe wg dokumentacji tylko w przypadku macierzy typu AllFlash) nie można dodawać
dysków pojedynczo do RAID. Aby rozszerzyć np. pulę RAID 5 trzeba dodać przynajmniej 5
dysków do puli. Zwiększenie pojemności przez dodanie dysków wymaga restartu
urządzenia, co powoduje przerwę w dostępie do danych.
Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób wymóg pkt II.1.11) OPZ
został spełniony przez zaoferowane rozwiązanie, tj. w jaki sposób zaoferowane rozwiązanie
zapewnia możliwość dynamicznego zwiększania pojemności wolumenów logicznych oraz
wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera bez przerywania
dostępu do danych?
Pkt II.1.12) Opisu przedmiotu zamówienia - Urządzenie musi umożliwiać dokonywanie na
żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) za pomocą wewnętrznych
kontrolerów. Rozwiązanie musi wspierać minimum 256 kolejnych kopii per wolumen logiczny
i minimum 6 000 wszystkich kopii migawkowych
Analiza dokumentacji producenta rozwiązania wskazuje, że rozwiązanie umożliwia
utworzenia maksymalnie 2000 kopii migawkowych dla wolumenów blokowych, podczas gdy
wymagania pkt II.1.12) OPZ określają wymóg minimum 6 000 wszystkich kopii
migawkowych.
Zamawiający zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób wymóg pkt II.1.12) OPZ
został spełniony przez zaoferowane rozwiązanie, tj. w jaki sposób zaoferowane rozwiązanie
zapewnia możliwość dokonywania minimum 6 000 wszystkich kopii migawkowych?
Pkt II.1.14 Opisu przedmiotu zamówienia - Rozwiązanie nie może posiadać pojedynczego
punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna
redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i
wentylat
orów. Musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w
szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Urządzenie musi mieć
możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania
jed
nej fazy lub awarię jednego z zasilaczy. Macierz musi umożliwiać wykonywanie
aktualizacji mikrokodu urządzenia w trybie online bez wyłączania żadnego z interfejsów
macierzy.
Analiza dokumentacji
producenta rozwiązania wskazywała, że w przypadku Dell EMC Unity
XT 680, proces aktualizacji mikrokodu urządzenia wymaga zrestartowania po kolei
kontrolerów macierzowych. Wyłączenie jednego kontrolera na czas aktualizacji powoduje
niedostępność połączeń od hostów do tego kontrolera (cześć ścieżek znika).

Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób wymóg pkt II.1.14) OPZ
został spełniony przez zaoferowane rozwiązanie, tj. w jaki sposób zaoferowane rozwiązanie
zapewnia możliwość wykonywania aktualizacji mikrokodu urządzenia w trybie online bez
wyłączania żadnego z interfejsów macierzy? (…)”
W przekazanych w dniu 26.02.2021 r. odpowiedziach Wykonawca potwierdził, że
zaoferowane przez niego rozwiązanie na dzień składania ofert spełnia wymagania
Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca wskazał:
Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób wymóg pkt II.1.5) Opisu
przedmiotu zamówienia został spełniony przez zaoferowane rozwiązanie, tj. w jaki sposób
zaoferowane rozwiązanie zapewnia rozproszoną przestrzeń spare?

Analiza dokumentacji przetargowej wskazuje, iż w żadnym miejscu SIWZ Zamawiający nie
definiuje jakichkolwiek wymogów odnośnie „przestrzeni spare”, a tym bardziej „rozproszonej
przestrzeni spare”, w związku z czym tak postawione pytanie niewątpliwie wykracza poza
wymagania SIWZ, ponieważ Zamawiający definiuje nowe wymogi techniczne (zmienia
postanowienia SIWZ) po terminie otwarcia ofert. Tym samym nasuwa się przypuszczenie iż
intencją Zamawiającego jest pytanie o sposób realizacji technologii wide-striping przez
zaoferowane rozwiązanie, czyli o sposób implementacji rozwiązania technicznego
pozwalającego na zbudowaniu wolumenu logicznego na wszystkich wymaganych przez
Zamawiającego dyskach macierzy, których ilość w maksymalnej wymaganej przez
Zamawiającego konfiguracji wynosi 960, w tym do 480 dysków SSD. Możliwość taka
zagwarantowana jest poprzez technologie puli dyskowej, a w szczególności poprzez
możliwość zbudowania pojedynczej puli tzw. tradycyjnej na bazie dysków w ilości
wymienionej powyżej. Każdy dysk takiej puli składuje dane oraz parzystość (tzw. dane
rozproszone oraz parzystość rozproszona na wszystkie dyski) każdego wolumenu
logicznego. Dyski spare nie wchodzą w skład puli, ich posiadanie jest zalecane, ale nie jest
koniecznie wymagane do pracy macierzy.
Zamawiający potwierdził, że powyższe rozwiązanie w pełni wyczerpuje wymagania
Zamawiającego postawione w SIWZ na dzień składania ofert. (…)”

W zakresie spełnienia wymagania określonego w pkt pkt II.1.5) OPZ, Zamawiający
stwierdził, że w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie sprecyzował wymagań
odnoszących się do zasad używania dysków typu spare, które jednak są nierozerwalnie
związane z wymaganą technologią widestriping. W świetle wyjaśnień Wykonawcy o
możliwości jej wykorzystania w tzw. puli tradycyjnej poprzez odpowiedź „Każdy dysk takiej
puli składuje dane oraz parzystość (tzw. dane rozproszone oraz parzystość rozproszona na
wszystkie dyski) każdego wolumenu logicznego. Dyski spare nie wchodzą w skład puli, ich
posiadanie jest zalecane,
ale nie jest koniecznie wymagane do pracy macierzy”, należy

uznać że zaoferowane rozwiązanie spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie
określonym w pkt II.1.5) OPZ.


Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób wymóg pkt II.1.11) OPZ
z
ostał spełniony przez zaoferowane rozwiązanie, tj. w jaki sposób zaoferowane rozwiązanie
zapewnia możliwość dynamicznego zwiększania pojemności wolumenów logicznych oraz
wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera bez przerywania
d
ostępu do danych?
Dynamiczne zwiększanie pojemności wolumenów logicznych możliwe jest z poziomu
graficznego interfejsu zarządzania Unisphere. W zakładce Storage, następnie Block->LUN,
po wybraniu odpowiedniego wolumenu logicznego LUN należy przejść do sekcji Edit, a
następnie w tabeli General można zwiększyć rozmiar wolumenu. Operacja ta nie wymaga
restartu urządzenia.
Zwiększenie wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera
bez przerywania dostępu do danych możliwe jest również z poziomu graficznego interfejsu
zarządzania Unisphere. W zakładce Storage, następnie Pools należy wybrać Expand Pool, a
następnie w zakładce Storage Tiers wybierany jest rodzaj dysków jaki należy dodać do puli,
a w zakładce Drives ilość dysków jaki należy dodać do puli. Operacja ta nie wymaga restartu
urządzenia.

Grupy dyskowe w postaci puli dysków w zaoferowanym rozwiązaniu rozbudowywane są
poprzez dodawanie dysków skonfigurowanych w grupy RAID. Zamawiający jednoznacznie
dopuścił takie rozwiązanie techniczne poprzez zapis w liczbie mnogiej „przez dodanie
dysków”. W żadnym miejscu SIWZ nie ma wskazania iż Zamawiający wymaga dodania
pojedynczego dysku, ale dysków. Jednocześnie Zamawiający stawiając wymóg „Rozłożenie
dysków w macierzy musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i
dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu:
dysk, kontroler, zasilacz.” jednoznacznie wskazał, iż dyski muszą być zabezpieczone przed
awarią, co oznacza iż muszą być skonfigurowane jako grupy RAID.

Zamawiający żył, iż żadna z powyższych rozbudów nie wymaga restartu urządzenia ani
przerwy w dostępie do danych. Powyższe rozwiązanie w pełni wyczerpuje wymagania
Zamawiającego postawione w SIWZ na dzień składania ofert.(…)”

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, Zamawiający uznał, iż Wykonawca ponownie
potwierdził (pierwotne potwierdzenie Wykonawca złożył w załączniku nr 1 do Formularza
ofertowego), że zaoferowana Macierz Dell Unity XT 680, spełnia minimalne wymagania
zamaw
iającego określone dla rozwiązania równoważnego.

W zakresie spełnienia wymagań określonych w pkt pkt II.1.11) OPZ, zdaniem
Zamawiającego Wykonawca wyjaśnił, że dynamiczne zwiększanie pojemności wolumenów
logicznych możliwe jest z poziomu graficznego interfejsu zarządzania Unisphere. W
zakładce Storage, następnie Block->LUN, po wybraniu odpowiedniego wolumenu logicznego
LUN należy przejść do sekcji Edit, a następnie w tabeli General można zwiększyć rozmiar
wolumenu. Operacja ta nie wymaga restartu urządzenia.
Zwiększenie wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera bez
przerywania dostępu do danych możliwe jest również z poziomu graficznego interfejsu
zarządzania Unisphere. W zakładce Storage, następnie Pools należy wybrać Expand Pool, a
następnie w zakładce Storage Tiers wybierany jest rodzaj dysków jaki należy dodać do puli,
a w zakładce Drives ilość dysków jaki należy dodać do puli. Operacja ta nie wymaga restartu
urządzenia.

Grupy dyskowe w postaci puli dysków w zaoferowanym rozwiązaniu rozbudowywane są
poprzez dodawanie dysków skonfigurowanych w grupy RAID. Wykonawca wskazał, że
Zamawiający jednoznacznie dopuścił takie rozwiązanie techniczne poprzez zapis w liczbie
mnogiej „przez dodanie dysków”. W żadnym miejscu SIWZ nie ma wskazania, iż
Zamawiający wymaga dodania pojedynczego dysku, ale dysków.
Ponadto Wykonawca nadmienił, że poprzez zapisy OPZ „Rozłożenie dysków w macierzy
musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich
danych w sytuacji
awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu: dysk, kontroler,
zasilacz.” Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż dyski muszą być zabezpieczone przed
awarią, co oznacza iż muszą być skonfigurowane jako grupy RAID.
Wykonawca podkreślił dodatkowo, iż żadna z powyższych rozbudów nie wymaga
restartu urządzenia ani przerwy w dostępie do danych, zaoferowane rozwiązanie w pełni
wyczerpuje wymagania Zamawiającego postawione w SIWZ.

W ocenie Zamawiającego kluczowym dla Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie było
potwierdzenie „iż żadna z powyższych rozbudów nie wymaga restartu urządzenia ani
przerwy w dostępie do danych”. Zamawiający nie przewiduje rozbudowy urządzenia o
pojedynczy dysk, a w razie konieczności o ich całą grupę. Wykonawca poprzez wyjaśniania,
że zaoferowane rozwiązanie zapewnia możliwość zwiększania pojemności wolumenów
logicznych oraz wielkości grup dyskowych nie wymaga restartu urządzenia i dostęp do
danych zostaje zachowany, wykazał, że zaoferowane rozwiązanie spełnia wymagania
Zamawiającego w zakresie określonym w pkt II.1.11) OPZ.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących braku zapewnienia możliwości rozbudowy
rozwiązania o dodatkowe dyski zgodnie z wymaganiami SIWZ, Zamawiający wskazuje, że
Wykonawca ADT Group Sp. z o. składając ofertę zaoferował macierz Dell EMC Unity XT 680

jako rozwiązanie równoważne. Dla technicznego rozwiązania równoważnego, Zamawiający
oczekiwał spełnienia warunków równoważności wskazanych w pkt II. 1. ppkt 1-15 poniżej
Tabeli 2. Pomimo, iż Wykonawca ADT Group Sp. z o. o. złożył swoją wpisaną w format
Tabeli 2, z wymaganiami minimalnymi dotyczącymi rozbudowy posiadanej przez
Zamawiaj
ącego macierzy HPE.

Rozłożenie dysków według Zamawiającego musiało zapewniać redundancję pozwalającą na
nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego
komponentu sprzętowego typu: dysk, kontroler, zasilacz.
oferta Wykonawcy dotyczyła jednak rozwiązania równoważnego i powinna spełniać
minimalne wymagania określone dla rozwiązania równoważnego.

W złożonych wraz z ofertą Załącznikiem nr 1 do FO, Wykonawca ADT Group Sp. z o. o.,
oświadczył, że oferowane rozwiązanie umożliwia rozbudowę macierzy do 1000 dysków
twardych, w tym do 1000 dysków SSD, pomimo, że w odniesieniu do rozwiązania
równoważnego, deklarowanego przez Wykonawcę, Zamawiający określił minimalny wymóg:
„Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę, do co najmniej 570 dysków twardych, w tym do
240 dysków SSD oraz dla zapewnienia najwyższej wydajności, maksymalna konfiguracja
musi wspierać tworzenie wolumenów rozłożonych na wszystkich dyskach (tzw. wide-striping)
i ich jednoczesne, aktywne udostępnianie ze wszystkich kontrolerów.”

Biorąc pod uwagę powyższe wartości Wymagane przez Zamawiającego oraz zapewnione
przez zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie, należy zauważyć macierz Dell EMC
Unity XT 680 znacznie przekracza wymaganie minimalne czyli 570 dysków twardych, w tym
do 240 dysków SSD.
Kwestia podnoszona w ramach ww. zarzutu była przedmiotem przeprowadzonej
przez Zamawiającego procedury wyjaśniającej. W związku przytoczonymi argumentami
Odwołującego przedstawionymi na poparcie stwierdzenia, że zaoferowana macierz Dell
EMC Unity XT 680 jako rozwiązanie równoważne w rozumieniu zapisów SIWZ nie spełnia
określonych przez Zamawiającego w OPZ wymagań, Zamawiający w dniu 3.03.2021 r.
zwrócił się do Wykonawcy ADT Group Sp. z o. o. z prośbą o wyjaśnienia rozbieżności
podniesionych w piśmie Odwołującego.
W udzielonych w dniu 8.03.2021 r. wyjaśnieniach Wykonawcy ADT wskazał: „W pierwszej
kolejności należy wskazać, iż postawiony przez podmiot trzeci zarzut nie znajduje
odzwierciedlenia w treści SIWZ. Punktem wyjścia dla ustalenia wymagań Zamawiającego są
zapisy SIWZ, czyli jasno i przejrzyście wyrażone oczekiwania Zamawiającego. Zarzucanie
niezgodności oferty wykonawcy na podstawie subiektywnej, rozszerzającej interpretacji
zapisów SIWZ, czy też ocena oferty przez pryzmat oczekiwań strony trzeciej lub
Zamawiającego i nieznajdujących odzwierciedlenia w SIWZ jest niedopuszczalna.

Wykonawca bowiem przygotowując swoją ofertę, opiera się na dosłownym brzmieniu
zapisów SIWZ i nie są mu znane niewyrażone w SIWZ oczekiwana Zamawiającego. SIWZ
jednoznacznie wskazał wymóg „Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę, do co najmniej
570 dysków twardych, w tym do 240 dysków SSD oraz dla zapewnienia najwyższej
wydajności, maksymalna konfiguracja musi wspierać tworzenie wolumenów rozłożonych na
wszystkich dyskach (tzw. widestriping) i ich jednoczesne, aktywne udostępnianie ze
wszystkich kontrolerów.” Zamawiający w stosunku do tego wymogu nie postawił żadnych
dodatkowych ograniczeń ani nie określił dopuszczalnych lub niedopuszczanych sposobów
rozbudowy. Tym samym każda rozbudowa, która prowadzi do uzyskania 570 dysków
twardych, w tym 240 dysków SSD, w świetle treści SIWZ jest zgodna z wymaganiami
Zamawiającego. Niepodważalnym faktem jest iż zaoferowane rozwiązanie spełnia te wymogi
ponieważ pozwala na instalacje 1000 dysków twardych (w tym 1000 dysków SSD).
Potwierdza to każda dokumentacja, nawet ta dostępna na publicznych stronach producenta
macierzy,
taka
jak
https://www.delltechnologies.com/resources/enus/asset/datasheets/products/storage/h17713
_dell_emc_unity_xt_series_ss.pdf
.

Przystępujący podkreślał, iż niejednokrotnie informacje zawarte na stronach internetowych
producentów, na które powołuje się strona trzecia, mają charakter ogólny, zawierają szereg
zastrzeżeń co do ich kompletności, odsyłając bezpośrednio do kontaktów z producentem.
Nieuprawnione jest przyjęcie, iż wyłącznie informacje ze strony internetowej producenta
stanowią źródło wszystkich potencjalnych możliwości konfiguracji produktu. Tylko producent
posiada pełną wiedzę co do parametrów oferowanych urządzeń, w tym do ograniczeń i
sposobu konfiguracji. Z taką sytuacją mamy do czynienia również w omawianym stanie
faktycznym, ponieważ podczas konsultacji Wykonawcy z Producentem podczas
przygotowywania niniejszych wyjaśnień Producent przekazał iż możliwa jest rozbudowa do
wymaganej przez SIWZ ilości dysków bez pogorszenia wydajności zaoferowanego
produktu.(…)”

W świetle powyższych informacji Zamawiający stwierdził, że na etapie badania ofert trudno
jest określić dokładnie w jakiej konfiguracji zostanie przekazana Zamawiającemu
zaoferowana macierz Dell EMC Unity XT 680, jednakże informacje producenta zawarte w
dokumentacji urządzenia potwierdzają, że istnieje możliwość rozbudowy oferowanej
macierzy do nawet 1000 dysków twardych, w związku z czym macierz Dell EMC Unity XT
680 spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe
rozbieżności wskazane przez T-Systems Polska Sp. z o. o., są bezprzedmiotowe.

Zamawiający podkreślił, że możliwość rozbudowy zaoferowanego rozwiązania firmy Del do
1000 dysków jest faktem, mającym swoje potwierdzenie w oficjalnych materiałach
producenta Dell.


V.
W zakresie zarzutu braku możliwości dowolnej kombinacji mechanizmów RAID z
wykorzystaniem wszystkich
dysków twardych – zarzut podlega oddaleniu.

Wymaganie OPZ w zakresie rozwiązania równoważnego jest określone w następujący
sposób:

Zamawiający uznał, w odniesieniu do rozbieżności polegającej na tym, że zaoferowana
przez ADT Group Sp. z o. o. macierz Dell EMC Unity XT 680 nie spełnia wymagania
Zamawiającego polegającego na zapewnieniu możliwości rozbudowy, do co najmniej 570
dysków twardych, w tym do 240 dysków SSD, Wykonawca ADT Group Sp. z o. o. wyjaśnił,
że postawiony przez podmiot trzeci zarzut nie znajduje odzwierciedlenia w treści SIWZ, gdyż
SIWZ jednoznacznie wskazał wymóg „Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę, do co
najmniej 570 dysków twardych, w tym do 240 dysków SSD oraz dla zapewnienia najwyższej
wydajności, maksymalna konfiguracja musi wspierać tworzenie wolumenów rozłożonych na
wszystkich dyskach (tzw. widestriping) i ich jednoczesne, aktywne udostępnianie ze
wszystkich kontrolerów.” Wykonawca podkreślił, że Zamawiający w stosunku do tego
wymogu nie postawił żadnych dodatkowych ograniczeń ani nie określił dopuszczalnych lub
n
iedopuszczanych sposobów rozbudowy. Tym samym każda rozbudowa, która prowadzi do
uzyskania 570 dysków twardych, w tym 240 dysków SSD, w świetle treści SIWZ jest zgodna
z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca wyjaśnił, że zaoferowane rozwiązanie spełnia
te w
ymogi ponieważ pozwala na instalacje 1000 dysków twardych (w tym 1000 dysków
SSD), co potwierdza każda dokumentacja, nawet ta dostępna na publicznych stronach
producenta macierzy. Wykonawca dodał także, że konsultacje Wykonawcy z producentem
macierzy dotyc
zące przygotowywania wyjaśnień wskazały, że możliwa jest rozbudowa do
wymaganej przez SIWZ ilości dysków bez pogorszenia wydajności zaoferowanego produktu.
W świetle powyższych informacji merytoryczni członkowie KP stwierdzili, że na etapie
badania ofert
trudno jest określić dokładnie w jakiej konfiguracji zostanie przekazana
Zamawiającemu zaoferowana macierz Dell EMC Unity XT 680, jednakże informacje
producenta zawarte w dokumentacji urządzenia potwierdzają, że istnieje możliwość

rozbudowy oferowanej maci
erzy do nawet 1000 dysków twardych, w związku z czym
macierz Dell EMC Unity XT 680 spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.
Biorąc pod uwagę powyższe rozbieżności wskazane przez TSystems Polska Sp. z o. o., są
bezprzedmiotowe.

W odniesieniu roz
bieżności wskazującej, że zaoferowana przez ADT Group Sp. z o. o.
macierz Dell EMC Unity XT 680 nie spełnia wymagania Zamawiającego polegającego na
tym, że dla zapewnienia najwyższej wydajności, maksymalna konfiguracja musi wspierać
tworzenie wolumenów rozłożonych na wszystkich dyskach (tzw. wide-striping) i ich
jednoczesne, aktywne udostępnianie ze wszystkich kontrolerów. Rozwiązanie musi
obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1 lub RAID10, RAID5 lub RAID50 oraz RAID6,
z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanego sprzętu i z wykorzystaniem
wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping), Wykonawca ADT Group Sp. z o. o.
wyjaśnił, że strona trzecia formułując zarzut próbuje rozszerzyć wymagania SIWZ
zdefiniowane pojęciem „wide-striping” o dodatkową funkcjonalność „distributed spare”, która
nie była wymagana w SIWZ. Z kolei literalny wymóg SIWZ o treści „maksymalna konfiguracja
musi wspierać tworzenie wolumenów rozłożonych na wszystkich dyskach (tzw. widestriping)
i ich jednoczesne, aktywne udos
tępnianie ze wszystkich kontrolerów.” jest w pełni przez
zaoferowane rozwiązanie Dell EMC Unity XT 680 spełniony, tzn. że rozwiązanie pozwala na
stworzenie puli składającej się z maksymalnej wymaganej w SIWZ ilości dysków, na których
możliwe jest tworzenie wolumenów rozłożonych na wszystkich dyskach i ich jednoczesne,
aktywne udostępnianie ze wszystkich kontrolerów. Jest to standardowa funkcja puli
tradycyjnych.

W odniesieniu do rozbieżności wskazującej, że zaoferowane przez ADT Group Sp. z o. o.
bibliote
ki taśmowej – firmy Qualstar nie spełniają wymagań Zamawiającego, Wykonawca
wyjaśnił, że w dokumentacji producenta napędów (również przywołanej przez stronę trzecią)
znajdują się parametry techniczne dla napędów LTO8. Dla funkcjonalności Dynamic speed
matc
hing parametry te dotyczą napędów FH, ale na podstawie parametrów rewind speed (10
mps dla FH, 9 mps dla HH) możliwe jest wyliczenie dolnego progu Dynamic Speed Matching
dla napędów HH który wynosi 100MBps (112MBps/(10mps/9mps). Wykonawca wskazał, że
potwi
erdzeniem powyższego jest informacja przekazana przez producenta biblioteki Qualstar
Q80 o spełnieniu przez bibliotekę wymagania z SIWZ dot. sposobu pracy napędu.
W zakresie rozbieżności dotyczących braku spełnienia wymogu kompatybilności
zaoferowanych B
ibliotek taśmowych Qualstar Q80 z wykorzystywanym oprogramowaniem
Veeam
Backup@Replication v.10 Enterprise Plus postawionego przez stronę trzecią,
Wykonawca wyjaśnił, że zaoferowane biblioteki w pełni spełniają wymogi postawione przez

Veeam Backup@Replicat
ion v.10 Enterprise Plus odnośnie bibliotek taśmowych. Na
poparcie powyższego Wykonawca wskazał odniesienia do dokumentacji producenta
oprogramowania Veeam.
Zamawiający uznał, że Wykonawca ponownie potwierdził, że
zaoferowane biblioteki taśmowe firmy Qualstar spełniają wymagania określone w SIWZ, tym
samym rozbieżności wskazane przez T-Systems Polska Sp. z o. o., są bezprzedmiotowe.

VI.
W zakresie braku możliwości zapewnienia, aby maksymalna konfiguracja dyskowa
oferowanego rozwiązania wspierała tworzenie wolumenów rozłożonych na wszystkich
dyskach
– zarzut podlega oddaleniu
W przedmiotowym postępowaniu, dla zwiększenia zasobów dyskowych Zamawiający
wskazał na możliwość rozbudowy posiadanej już w swoich zasobach macierzy HPE 3PAR
StoreServ 8440 4N, dopuścił również jako rozwiązanie równoważne każde inne techniczne
rozwiązanie, które spełni wymagania funkcjonalne, wydajnościowe i pojemnościowe zgodne
z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego warunkami
równoważności:
„Dopuszcza się każde równoważne rozwiązanie techniczne, na zwiększenie zasobów
dyskowych Zamawiającego, zapewniające wydajny i bezpieczny dostęp do tych zasobów
oraz spełniające opisane poniżej wymagania minimalne:
1) Rozwiązanie oferujące zwiększenie zasobów dyskowych musi być obsługiwane przez
kontrolery macierzowe i musi udostępniać wspólną przestrzeń dyskową bez zastosowania
zewnętrznych wirtualizatorów. Rozwiązanie nie może być uznane za równoważne jeśli
będzie opartego o wiele macierzy dyskowych połączonych przełącznikami SAN lub tzw.
wirtualizatorem sieci SAN.
2) Rozwiązanie musi być przystosowane do montażu w szafie rack 19”.
3) Rozwiązanie musi udostępniać minimum 512 TB przestrzeni rzeczywistej zbudowanej w
oparciu o dyski w technologii SAS 10k SFF, 12G, zabezpieczonych mechanizmem RAID-6,
przy czym liczba dysków w tej grupie RAID nie może być większa niż 16 (RAID6 14+2).
Wszystkie dyski muszą mieć identyczne parametry pojemnościowe i wydajnościowe.
4) Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę, do co najmniej 570 dysków twardych, w tym do
240 dysków SSD oraz dla zapewnienia najwyższej wydajności, maksymalna konfiguracja
musi wspierać tworzenie wolumenów rozłożonych na wszystkich dyskach (tzw. wide-striping)
i ich jednoczesne, aktywne udostępnianie ze wszystkich kontrolerów.
5) Rozwiązanie musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1 lub RAID10, RAID5 lub
RAID50 oraz RAID6, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanego sprzętu i
z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Rozłożenie dysków musi
zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych
w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu: dysk, kontroler, zasilacz.

6) Rozwiązanie musi posiadać minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active-active i
udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci FC. Komunikacja pomiędzy wszystkimi
kontrolerami musi wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę zapewniającą
wysoką przepustowość i niskie opóźnienia; nie dopuszcza się w szczególności komunikacji z
wy
korzystaniem protokołów FC/Ethernet/Infiniband.
7) Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną pamięć cache minimum 128 GB. Pamięć cache
musi mieć możliwość dynamicznego przydziału zasobów dla zapisu lub odczytu. Dane
niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci cache zapisu kontrolerów) muszą zostać
zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego.
8) Rozwiązanie musi umożliwiać rozbudowę przestrzeni cache za pomocą dysków SSD do
minimum 900GB.
9) Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 12 portów FC 16 Gb/s (do obsługi dostępu
blokowego) oraz co najmniej 4 porty Ethernet 1 lub 10 Gb/s.
10) Zarządzanie rozwiązaniem musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu
znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe monitorowanie stanu
oraz umożliwiać konfigurowanie zasobów dyskowych. Narzędzie musi pozwalać na
obserwację danych wydajnościowych.
11) Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dynamicznego zwiększania pojemności
wolumenów logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu
kontrolera bez przerywania dostępu do danych. Musi być możliwość zdefiniowania, co
najmniej 2 000 wolumenów logicznych w ramach oferowanego rozwiązania.
12) Urządzenie musi umożliwiać dokonywanie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych
(snapshot, point-in-
time) za pomocą wewnętrznych kontrolerów. Rozwiązanie musi wspierać
minimum 256 kolejnych kopii per wolumen logiczny i minimum 6 000 wszystkich kopii
migawkowych.
13) Rozwiązanie musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy
różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang.
Sub-
LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami urządzenia.
Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie
znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez urządzenie. Jeżeli do obsługi
tej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej
pojemności dostarczanego urządzenia.
14) Rozwiązanie nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak
dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w
szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Musi umożliwiać wymianę
elementów systemu w trybie „hotswap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery,
zasilacze, wentylatory. Urządzenie musi mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych

źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy.
Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu urządzenia w trybie online bez
wyłączania żadnego z interfejsów macierzy.
15) Rozwiązanie musi umożliwiać zdalne zarządzanie urządzeniem oraz automatyczne
informowanie centrum serwisowego o awarii.

W złożonym wraz z ofertą Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego - Opis sprzętów
służących zwiększeniu zasobów dyskowych oraz opis bibliotek taśmowych, spełniających
minimalne wymagania określone odpowiednio w Tabelach 2 i 3 Opisu przedmiotu
zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca ADT Group Sp. z o. o
zaoferował, jako rozwiązanie służące zwiększeniu zasobów dyskowych, rozwiązanie
równoważne, tj. macierz Dell Unity XT 680, oświadczając, że oferowana macierz obsługuje
mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID5 oraz RAID6, z możliwością dowolnej ich
kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych
(tzw. wide-
striping), zaś rozłożenie dysków w macierzy zapewnia redundancję pozwalającą
na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego
komponentu sprzętowego typu: dysk, kontroler, zasilacze.

W toku badania ofert, Zamawiający potwierdził, na podstawie specyfikacji technicznej
dostępnej w Internecie pod adresem:
https://www.delltechnologies.com/en-
us/collaterals/unauth/datasheets/products/storage/h17713_dell_emc_unity_xt_series_ss.pdf
spełnienia minimalnych parametrów dla części stawianych przez Zamawiającego wymagań
zaoferowanej, jako rozwiązania równoważnego, macierzy Dell Unity XT 680. W celu
potwierdzenia oświadczenia złożonego w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego, w
zakresie informacji odnoszących się do zaoferowanej macierzy, których Zamawiający nie był
w stanie uzyskać z podanej wyżej strony Zamawiający w dniu
23.02.2021 r. zwrócił się do Wykonawcy ADT Group Sp. z o. o. z wnioskiem o wyjaśnienia
treści oferty:
„(…)
1) Pkt II.1.5) Opisu przedmiotu zamówienia - 5) Rozwiązanie musi obsługiwać mechanizmy RAID
zgodne z RAID1 lub RAID10, RAID5 lub RAID50 oraz RAID6, z możliwością dowolnej ich
kombinacji w obrębie oferowanego sprzętu i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych
(tzw. wide-
striping). Rozłożenie dysków musi zapewniać redundancję pozwalającą na
nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego
komponentu sprzętowego typu: dysk, kontroler, zasilacz.

Analiza dokumentacji technicznej producenta rozwiązania wskazuje, że w zaproponowanym
rozwiązaniu (konfiguracja hybrydowa i dyski HDD - talerzowe) obsługiwane są tzw.
„Traditional Pools”, w których dyski spare są dedykowane i nie biorą udział w obsłudze
danych.
Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób wymóg pkt II.1.5) Opisu
przedmiotu zamówienia został spełniony przez zaoferowane rozwiązanie, tj. w jaki sposób
zaoferowane rozwiązanie zapewnia rozproszoną przestrzeń spare? (…)”

W przekazanych w dniu 26.02.2021 r. odpowiedziach Wykonawca potwierdził, że
zaoferowane przez niego rozwiązanie na dzień składania ofert spełnia wymagania
Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca wskazał:
Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób wymóg pkt II.1.5) Opisu
przedmiotu zamówienia został spełniony przez zaoferowane rozwiązanie, tj. w jaki sposób
zaoferowane rozwiązanie zapewnia rozproszoną przestrzeń spare?

Analiza dokumen
tacji przetargowej wskazuje, iż w żadnym miejscu SIWZ Zamawiający nie
zdefiniował jakichkolwiek wymogów odnośnie „przestrzeni spare”, a tym bardziej
„rozproszonej przestrzeni spare”, w związku z czym tak postawione pytanie niewątpliwie
wykracza poza wymaga
nia SIWZ, ponieważ Zamawiający definiuje nowe wymogi techniczne
(zmienia postanowienia SIWZ) po terminie otwarcia ofert.
Tym sam
ym uznać należało, że intencją Zamawiającego jest pytanie o sposób realizacji
technologii wide-striping przez zaoferowane rozwi
ązanie, czyli o sposób implementacji
rozwiązania technicznego pozwalającego na zbudowaniu wolumenu logicznego na
wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dyskach macierzy, których ilość w
maksymalnej wymaganej przez Zamawiającego konfiguracji wynosi 960, w tym do 480
dysków SSD. Możliwość taka zagwarantowana jest poprzez technologie puli dyskowej, a w
szczególności poprzez możliwość zbudowania pojedynczej puli tzw. tradycyjnej na bazie
dysków w ilości wymienionej powyżej. Każdy dysk takiej puli składuje dane oraz parzystość
(tzw. dane rozproszone oraz parzystość rozproszona na wszystkie dyski) każdego wolumenu
logicznego. Dyski spare nie wchodzą w skład puli, ich posiadanie jest zalecane, ale nie jest
koniecznie wymagane do pracy macierzy. Powyższe rozwiązanie w pełni wyczerpuje
wymagania Zamawiającego postawione w SIWZ na dzień składania ofert. (…)”

W zakresie spełnienia wymagania określonego w pkt pkt II.1.5) OPZ, Zamawiający
stwierdził, że w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie sprecyzował wymagań
odnoszących się do zasad używania dysków typu spare, które jednak są nierozerwalnie
związane z wymaganą technologią widestriping. W świetle wyjaśnień Wykonawcy o
możliwości jej wykorzystania w tzw. puli tradycyjnej poprzez odpowiedź „Każdy dysk takiej

p
uli składuje dane oraz parzystość (tzw. dane rozproszone oraz parzystość rozproszona na
wszystkie dyski) każdego wolumenu logicznego. Dyski spare nie wchodzą w skład puli, ich
posiadanie jest zalecane, ale nie jest koniecznie wymagane do pracy macierzy”, należy
uznać że zaoferowane rozwiązanie spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie
określonym w pkt II.1.5) OPZ.

Kwestia podnoszona w ramach ww. zarzutu była przedmiotem przeprowadzonej przez
Zamawiającego procedury wyjaśniającej, będącej konsekwencją pisma Odwołującego z dnia
1.03.2021 r. W związku przytoczonymi argumentami Odwołującego przedstawionymi na
poparcie stwierdzenia, że zaoferowana macierz Dell EMC Unity XT 680 jako rozwiązanie
równoważne w rozumieniu zapisów SIWZ nie spełnia określonych przez Zamawiającego w
OPZ wymagań, Zamawiający w dniu 3.03.2021 r. zwrócił się do Wykonawcy ADT Group Sp.
z o. o. z prośbą o wyjaśnienia rozbieżności podniesionych w piśmie Odwołującego.
Odwołujący wskazał m.in. następujące obszary, w których stwierdzono niespełnienie przez
zaoferowane rozwiązanie zapisów Opisu przedmiotu zamówienia: Wymaganie: oraz dla
zapewnienia najwyższej wydajności, maksymalna konfiguracja musi wspierać tworzenie
wolumenów rozłożonych na wszystkich dyskach (tzw. wide-striping) i ich jednoczesne,
aktywne udostępnianie ze wszystkich kontrolerów.
Rozwiązanie musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1 lub RAID10, RAID5 lub
RAID50 oraz RAID6, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanego sprzętu i
z wykorzystaniem wszystkich d
ysków twardych (tzw. wide-striping).
Według Odwołującego zaoferowana przez Wykonawcę ADT Group Sp. z o. o. macierz – z
racji tego, że jest macierzą hybrydową – umożliwia tworzenie wyłącznie tzw. „traditional
pools” (dalej „pule tradycyjne”). Spełnienie wymagania Zamawiającego wymagałoby
zastosowania macierzy wspierającej tzw. „dynamic pools” (dalej „pule dynamiczne”) –
zaoferowany model (Unity XT 680) taką macierzą nie jest, co potwierdza dokładny opis w
dokumentacji producenta publicznie dostępnej na stronie:
https://www.delltechnologies.com/pl-pl/documentation/unity-family/unity-p-pool-
config/01unity-pool-br-intro-to-pools.html.

Odwołujący wskazał najistotniejsze różnice między pulami tradycyjnymi a dynamicznymi w
kontekście opisanego wymagania Zamawiającego:

W udzielony w dniu 8.03.2021 r. wyjaśnieniach Wykonawca ADT wskazał, iż w odniesieniu
W odniesieniu rozbieżności wskazującej, że zaoferowana przez ADT Group Sp. z o. o.
macierz Dell EMC Unity XT 680 nie spełnia wymagania Zamawiającego polegającego na
tym, że dla zapewnienia najwyższej wydajności, maksymalna konfiguracja musi wspierać

tworzenie wolumenów rozłożonych na wszystkich dyskach (tzw. wide-striping) i ich
jednoczesne, aktywne udostępnianie ze wszystkich kontrolerów. Rozwiązanie musi
obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1 lub RAID10, RAID5 lub RAID50 oraz RAID6,
z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanego sprzętu i z wykorzystaniem
wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping), Wykonawca ADT Group Sp. z o. o.
wyjaśnił, że strona trzecia formułując zarzut próbuje rozszerzyć wymagania SIWZ
zdefiniowane pojęciem „wide-striping” o dodatkową funkcjonalność „distributed spare”, która
nie była wymagana w SIWZ. Z kolei literalny wymóg SIWZ o treści „maksymalna konfiguracja
musi
wspierać tworzenie wolumenów rozłożonych na wszystkich dyskach (tzw. wide-striping)
i ich jednoczesne, aktywne udostępnianie ze wszystkich kontrolerów.” jest w pełni przez
zaoferowane rozwiązanie Dell EMC Unity XT 680 spełniony, tzn. że rozwiązanie pozwala na
stworzenie puli składającej się z maksymalnej wymaganej w SIWZ ilości dysków, na których
możliwe jest tworzenie wolumenów rozłożonych na wszystkich dyskach i ich jednoczesne,
aktywne udostępnianie ze wszystkich kontrolerów. Według Zamawiającego jest to
standardowa funkcja puli tradycyjnych.

Zamawiający w świetle powyższych wyjaśnień ustalił, że Wykonawca podtrzymał swoje
stanowisko przedstawione w wyjaśnieniach z dnia 26.02.2021 r., w oparciu o które uznano,
że zaoferowane rozwiązanie Dell EMC Unity XT 680 spełnia wymagania Zamawiającego w
zakresie określonym w pkt II.1.5) OPZ. W związku z powyższym rozbieżności wskazane
przez T-
Systems Polska Sp. z o. o., są bezprzedmiotowe.

Odnosząc się do zarzutu naruszenie art. 8 ustawy Pzp – w ocenie Izby zarzut (w zakresie
nieuwzględnionym przez Zamawiającego) potwierdził się. Wykonawca nie wykazał
przesłanek zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, oparł się na ogólnikowych
twierdzeniach oraz orzecznictwie KIO. Przede wszystkim nie została wykazana przesłanka
wartości gospodarczej, wobec powyższego Izba w tym zakresie uwzględniła odwołanie
nakazując Zamawiającemu odtajnienie zastrzeżonych dokumentów przez wykonawcę.

Wobec powy
ższego, o kosztach postępowania orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący: ........................

.........................

.........................

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie