eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 642/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-03-25
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 642/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 25 marca 2021 r.,
w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
1 marca 2021 r. przez wykonawc
ę PORR S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
prowadzonym przez
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku


postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. na
kazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy PORR S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu,

Stosownie do art. 580 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U
z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia
– przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………..……Sygn. akt: KIO 642/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie usta
wy Prawo zamówień publicznych,
prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Modernizację budynku Teatru
Dramatyczne
go im. A. Węgierki w Białymstoku zlokalizowanego przy ul. Elektrycznej 12 –
Etap I”.


Zamawiający w dniu 9 marca 2021 r. uwzględnił odwołanie w całości, zaś Odwołujący
– PORR S.A. z siedzibą w Warszawie 16 marca 2021 r., przed otwarciem rozprawy, cofnął
odwołanie wniesione 1 marca 2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na
„Modernizację budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
zlokalizowanego przy ul. Elektrycznej 12
– Etap I”, prowadzonym przez Teatr Dramatyczny
im. A. Węgierki w Białystoku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich w dniu 12 lutego 2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 17 lutego 2021 r. pod numerem 2021/S 033-081138.

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Odwołującego, zatem odwołanie zostało skutecznie
wycofane przed otwarciem rozprawy i, w oparciu o art. 520 ust. 1 i art. 568 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych odwołujący może
cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Art. 568 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych stanowi, że w przypadku cofnięcia odwołania Izba umarza postępowania
odwoławcze w formie postanowienia.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 2 ust. 2 pkt 2, § 9
ust. 1 pkt 3
lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Zgodnie z dyspozycją art. 557 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyroku oraz
w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach
postępowania odwoławczego.
Zgodnie z art.
575 ustawy Prawo zamówień publicznych strony
oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania
odwoławczego stosownie do jego wyniku.

§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia stanowi, że w przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu; w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej
90% jego wartości. Z § 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia wynika, że wysokość wpisu o
wartości równej progom unijnym, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, lub przekraczającej
te progi, wynosi 20
000 złotych. Tym samym Izba postanowiła o zwróceniu 90% wpisu w
wysokości 18.000 złotych.

Odnosząc się do wniosku Odwołującego o umorzenie niniejszego postępowania i
orzeczenie zwrotu na rzecz Odwołującego z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty
uiszczonej tytułem wpisu - z uwagi na uwzględnienie przez Zamawiającego odwołania w
całości – w ocenie Izby czynność w postaci cofnięcia odwołania ma pierwszeństwo przed
uwzględnieniem odwołania w całości - gdyż determinuje byt wniesionego odwołania, a
Odwołujący jako dysponent środka ochrony prawnej decyduje czy podtrzymuje podniesiony
spór przed Krajową izbą Odwoławczą. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.


Przewodniczący: ………………..……Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie