eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 516/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-04-20
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 516/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Katarzyna Brzeska, Renata Tubisz Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę HUB4 sp. z o.o.
z
siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum firm: Intaris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Goldenore sp. z o.o.
s
p. k. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy HUB4 sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………

Członkowie: ………………………

………………………


Sygn. akt KIO 516/21

Uzasadnienie

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą
w Warszawie - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu serwerowego dla KZGW” (numer postępowania
KZGW/KIT/226/2020)
”.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14 października 2020 r., za numerem 2020/S 200-
484574.
W dniu 15 lutego 2021
r. odwołanie wniósł wykonawca HUB4 sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
– dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł odwołanie wobec czynności
Zamawiającego, polegającej na wyborze jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: Intaris sp. z o.o.
z
siedzibą w Warszawie oraz Goldenore sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie – dalej
Przystępujący oraz wobec czynności zaniechanych w postępowaniu.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:

W związku z brzmieniem art. 90 ust. 1 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo
zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020), zgodnie
z
którym do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie uchylanej
w art.
89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy
dotychczasowe.
Uwzględniając okoliczność, iż postępowanie wszczęte zostało w dniu
14
października 2020 r., ilekroć w treści uzasadnienia mowa o przepisach materialnych
ustawy p
zp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Jednocześnie, z uwagi na treść art. 92 ust. 2 Przepisów wprowadzających ustawę -
Prawo zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020),
zgodnie z którym do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek
wniesieni
a skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po
dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych
przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, Izba
ustal
iła, że odwołanie czyni zadość wymogom proceduralnym zdefiniowanym w Dziale IX
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie nie zawiera

braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Izba ustaliła, że nie zaistniały
przesłanki określone w art. 528 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania.
I
zba ustaliła, że w dniu 18 lutego 2021 r. do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego zgłosili skuteczne przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udz
ielenie zamówienia Konsorcjum firm: Intaris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
Goldenore sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie.
W dniu 19
kwietnia 2021 r. wpłynęła do Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź
Zamawiającego na odwołanie, w której Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości.
Ponadto, w dniu 19 kwietnia 2021 r. wpłynęło pismo procesowe Przystępującego, w którym
przedstawił stanowisko w sprawie.
W dniu 19 kwietnia 2021 r.
wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie
Odwołującego - wykonawcy HUB4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - o wycofaniu
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że pismo wycofujące odwołanie zostało złożone
prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że
odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem posiedzenia i rozprawy.
Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie ustawy pzp postano
wił umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej
sprawie, ponieważ oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy za oświadczenie
najdalej idące złożone przez Stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Złożenie
takiego oświadczenia warunkuje zakończenie postępowania odwoławczego bez
konieczności rozpoznawania zarzutów i merytorycznego stanowiska Izby. Odwołujący
podejmuje bowiem decyzję o ostatecznym zaniechaniu kontynuowania sporu przed Izbą.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia
i
rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego
na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i
art. 575 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt
3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.


Przewodniczący: ………………………

Członkowie: ………………………

………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie