eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 10/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-02-16
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 10/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz, Beata Konik, Marek Koleśnikow

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

bez udziału stron w dniu 16 lutego 2021 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia
2021 roku przez wykonawcę M. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GAMA
– M. S. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę
Miasto Toruńpostanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy M. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GAMA – M. S. z
siedzibą w Warszawie
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy)
, stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………..............……
……………..............……
……………..............……Sygn. akt: KIO 10/21
U z a s a d n i e n i e


Odwołujący, tj. wykonawca M. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
GAMA
– M. S. z siedzibą w Warszawie, w dniu 15 lutego 2021 r., tj. przed rozprawą, cofnął
odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021 r.,
wobec wyboru jako najkorzystniejszej oferty P.U. PRO-MED J. P. NZOZ, zaniechania
wykluczenia tego wykonawcy, zaniechania wez
wania tego wykonawcy do wyjaśnień w
zakresie rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Organizacja i
realizacja usług przewozowych osób z niepełnosprawnościami na terenie miasta Torunia”, nr
88/2020.
Jak wynika z akt postępowania żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia do
przedmiotowego postępowania odwoławczego w charakterze uczestnika postępowania.
Z uwagi na to
, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U., poz. 2019 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu
odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą, (Dz.U. poz. 2453) oznacza, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu.
Z tych względów postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz.
U. poz. 2437), Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego z rachunku
bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem należnego wpisu
od odwołania.

Przewodniczący: ……….........................

……….........................

……….........................Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie