eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 3536/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-02-11
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 3536/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek

wobec cofnięcia w dniu 8 lutego 2021 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania
wniesionego do Prez
esa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2020 r.
przez
Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Miasto
Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzipostanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze.
2.
nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście
tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2019, poz. 2020) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………..


Sygn. akt: KIO 3536/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi -
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na
przebudowę i rozbudowę Zajezdni Tramwajowej Chocianowice w Łodzi wraz budową,
przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej wraz
z niezbędnymi rozbiórkami. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 grudnia 2020 pod nr
2020/S 251-627243.
Z uwagi na brzmienie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020), zgodnie
z którym do postępowań odwoławczych, o których mowa w uchylanej ustawie, wszczętych
i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021r. stosuje się przepisy dotychczasowe,
Izba zastosowała przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

W dniu 8 lutego 2021r. Odw
ołujący - Budimex S.A. - złożył oświadczenie o wycofaniu
odwołania. Oświadczenie o wycofaniu zostało złożone przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Odwołującego i skutkuje koniecznością umorzenia postępowania
odwoławczego.

W związku z cofnięciem odwołania przed otwarciem rozprawy, Izba postanowiła o zwrocie
na rzecz odwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy - Prawo
zamówień publicznych.

Przewodniczący …………………..……Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie