eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2416/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-11-24
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2416/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 oraz 19 listopada 2020 r. w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 września 2020 r. przez
odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Kielnarowej oraz
„Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bokka” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego: Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie działające
w imieniu i na rzecz zamaw
iających: Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą
w Warszawie,
Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, Generalnej
Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, Ministerstwa Zdrowia
z
siedzibą w Warszawie, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z siedzibą w Warszawie,
Ministerstwa Cyfryzacji z
siedzibą w Warszawie, Biura do spraw Substancji Chemicznych
z
siedzibą w Łodzi, Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie, Ministerstwa
Aktywów Państwowych z siedzibą w Warszawie, Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą
w Warszawie,
Centralnego
Portu
Komunikacyjnego
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Głównego Urzędu Miar z siedzibą
w Warszawie oraz Ministerstwa
Środowiska z siedzibą w Warszawie.

przy udziale wykonawcy Polskie Linie Lotnicze
„LOT” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego
orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
of
erty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym
odrzucenie oferty wykonawcy Polskie Linie Lotnicze
„LOT” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. K
osztami postępowania obciąża zamawiającego, i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od
odwołania;
2.2.
zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie:
osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ….……………………………Sygn. akt: KIO 2416/20
Uzasadnienie

Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie, działające i w imieniu i na
rzecz zamawiających: Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, Centrum
Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i
Autostrad z siedzibą w Warszawie, Ministerstwa Zdrowia z siedzibą w Warszawie,
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z siedzibą w Warszawie, Ministerstwa Cyfryzacji
z
siedzibą w Warszawie, Biura do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi,
Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie, Ministerstwa Aktywów
Państwowych z siedzibą w Warszawie, Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą
w Warszawi
e,
Centralnego
Portu
Komunikacyjnego
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Głównego Urzędu Miar z siedzibą
w
Warszawie oraz Ministerstwa Środowiska z siedzibą w Warszawie, prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę rezerwacji,
zakupu i dostawy biletów lotniczych, kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne oraz
rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych, ubezpieczenia oraz pośredniczenia w procesie
uzyskiwania wiz dla delegatów Jednostek Administracji Państwowej. Wartość ww.
przekracza kwotę, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w dniu 22 czerwca 2020 r. w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 119-
289362.

I. W dniu 22 września 2020 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w
Kielnarowej oraz „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bokka” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach wnieśli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie od czynności wyboru oferty wykonawcy Polskie Linie Lotnicze „LOT” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „wykonawca PLL LOT”) oraz zaniechania
odrzucenia oferty tego wykonawcy.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
 art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty w
ykonawcy PLL LOT i w konsekwencji wybór oferty

niezgodnie z pr
zepisami, w sytuacji, w której wykonawca PLL LOT nie wykonał
ciążącego na nim na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązku i nie wykazał,
że jego oferta nie jest obarczona wadą rażąco niskiej ceny, nie dochował staranności
wymaganej od wykonawców w postępowaniu, nie złożył wyjaśnień w całym zakreślonym
przez z
amawiającego zakresie, a wyjaśnienia w zakresie, w którym zostały
przedstawione potwierdzają że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
 z ostrożności, gdyby okazało się, że zamawiający nie udostępnił całej treści wyjaśnień
wykonawcy
PLL LOT podczas gdy żadna ich część nie została objęta tajemnicą
przedsiębiorstwa - również naruszenie art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 8 ust. 3 ustawy
Pzp poprzez zaniechanie udos
tępnienia całości dokumentacji postępowania w sytuacji,
w której nie wystąpiły przesłanki do utajnienia jakichkolwiek treści w ofercie lub
wyjaśnieniach wykonawcy PLL LOT.
W związku z podniesionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
i
nakazanie zamawiającemu:
1) unie
ważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
2) odrzucenia oferty wykonawcy PLL LOT z p
ostępowania;
3)
przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert bez uwzględniania oferty
wykonawcy PLL LOT.

II. Pismem wniesionym do akt sprawy w dniu 2 listopada 2020 r.
zamawiający udzielił
odpowiedzi na odwołanie. Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości.

III. Pismem wniesionym do Prezesa Izby w d
niu 25 września 2020 r. wykonawca PLL LOT
zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron i uczestnika postępowania, Krajowa
Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2
ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba stwierdziła, że odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1
ustawy Pzp, do wniesienia odwołania.
Na podstawie dokumentacji Postępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje:

Przedmiotem
zamówienia jest usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych,
kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych,
ubezpieczenia oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów Jednostek
Administracji Państwowej. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się zakup: a) 4355
szt. biletów lotniczych na trasach zagranicznych, b) 645 szt. biletów lotniczych na trasach
krajowych, c)
258 szt. biletów kolejowych na trasach zagranicznych, d) 3388 szt. biletów
kolejowych na trasach krajowych, e) 4188 szt. miejsc hotelowych poza krajem, f) 7578 szt.
miejsc hotelowych w kraju, g) 2167 szt.
polis ubezpieczenia podróżnego, h) 269 szt.
procedur wizowania
(dokument Opis przedmiotu zamówienia).
W pkt 9 formularza oferty wykonawc
y obowiązani byli podać wysokość oferowanych opłat
transakcyjnych oraz opustów za świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia na
warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca PLL
LOT
wypełnił pkt 9 formularza oferty w następujący sposób:
9. OFERUJEMY następujące opłaty transakcyjne oraz opusty za świadczenie usług objętych
przedmiotem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ:
9.1.
Opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego (tam i z powrotem) na
trasie zagranicznej: wynosi:
0,01 zł brutto (słownie jeden grosz),
9.2.
Opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego (tam i z powrotem) na
trasie krajowej wynosi:
0,01 zł brutto (słownie jeden grosz),
9.3.
Opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu kolejowego (tam i z powrotem) na
trasie zagranicznej wynosi:
0,01 zł brutto (słownie jeden grosz),
9.4.
Opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu kolejowego (tam i z powrotem) na
trasie krajowej wynosi: 0,01 zł brutto (słownie jeden grosz),
9.5.
Opłata za dokonanie jednej zagranicznej rezerwacji hotelowej (1 doba hotelowa wraz
ze
śniadaniem lub bez śniadania) wynosi: 0,01 zł. brutto (słownie jeden grosz),
9.6.
Opłata za dokonanie jednej krajowej rezerwacji hotelowej (1 doba hotelowa wraz ze
śniadaniem lub bez śniadania) wynosi: 0,01 zł. brutto (słownie jeden grosz)
9.7.
Opłata za przeprowadzenie procedury uzyskania wizy wynosi: 25,00 zł. brutto
(słownie dwadzieścia pięć),
9.8.
Wysokość opustu od ceny przewoźnika dla biletów lotniczych wynosi 2,70 % (słownie
dwa, 70/100 %),
9.9. Wysok
ość opustu od ceny katalogowej pobytu we wszystkich hotelach, w których
zostaną dokonane rezerwacje jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy
zakupie pobytu wynosi 10,00 %
(słownie dziesięć %).


Pismem z dnia 7 sierpnia 2020 r. zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp,
wezwał wykonawcę PLL LOT do złożenia wyjaśnień, wraz z dowodami, dotyczących
wyliczenia ceny.
W treści wezwania zamawiający wskazał, że zaoferowane przez wykonawcę PLL LOT opłaty
transakcyjne w wysokości 0,01 zł brutto (słownie: jeden grosz) za wystawienie jednego biletu
lotniczego na trasie zagranicznej i krajowej, za wystawienie jednego biletu kolejowego na
trasie zagranicznej i krajowej oraz za dokonanie jednej zagranicznej rezerwacji hotelowej
i krajowej rezerwacji hotelowej
budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. W związku z powyższym, zamawiający zwrócił się o przedstawienie:
1)
szczegółowego, merytorycznego wyjaśnienia potwierdzającego, że istotne części
składowe wpływające na cenę lub koszt w złożonej ofercie nie są rażąco niskie,
w
szczególności przedstawienia czynników mających wpływ na zaoferowaną cenę,
2)
dowodów potwierdzających wyjaśnienia wykonawcy,
3) kalkulacji ceny w
skazanych we wstępie części składowych oferty, w szczególności
w zakresie:
a)
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-
5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
b) pomocy pu
blicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
c)
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
d)
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
e) powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający wskazał, że wyjaśnienia muszą potwierdzać, że wykonawca jest w stanie
wykonać przedmiot zamówienia oraz to, że oplata transakcyjna w wysokości 0,01 zł brutto
(słownie: jeden grosz) uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, o którym mowa jest w Rozdziale VI i XIII SIWZ, Załączniku nr 2 do SIWZ- Opis
Przedmiotu Zamówienia oraz w Istotnych postanowieniach umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ,
a w szczególności:
1)
koszt biletów lotniczych tj. koszt rezerwacji i wystawienia biletu, jego dostawę, monity
o
zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowanie różnych wariantów połączeń,

zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z
obowiązującymi przepisami lokalnymi krajów docelowych, koszty powtórzenia, zmiany
rezerwacji, zwrotu oraz wymiany biletu, obsługi odwołań, reklamacji, odprawy i wszelkich
interwencji związanych z obsługą podróży lotniczej jak i wszystkich innych elementów
cenotwórczych związanych z należytym i zgodnym z SIWZ wraz z załącznikami do niej
wykonaniem przedmiotu zamówienia;
2)
koszt biletów kolejowych tj. koszt rezerwacji i wystawienia biletu, jego dostawę, monity
o
zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowanie różnych wariantów połączeń,
zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z
obowiązującymi przepisami lokalnymi krajów docelowych, koszty powtórzenia, zmiany
rezerwacji, zwrotu oraz wymiany biletu, obsługi odwołań, reklamacji i wszelkich
interwencji związanych z obsługą podróży jak i wszystkich innych elementów
cenotwórczych związanych z należytym i zgodnym z SIWZ wraz z załącznikami do niej
wykonaniem przedmiotu zamówienia
3)
koszt procedury wizowania tj. skompletowanie i odbiór dokumentacji niezbędnej do
wszczęcia procedury uzyskania wizy, złożenia w odpowiedniej placówce dyplomatycznej
wymaganych dokumentów, dostarczenie dokumentów wizowych do miejsca i w terminie
wskazanym przez Jednostkę oraz wszelkie inne koszty związane z należytym i zgodnym
ze SIWZ wykonaniem przedmiotu zamówienia;
4) koszt rezerwacji hotelowych tj. koszt rezerwacji i zakupu miejsca noclegowego, koszty
powtórzenia i zmiany rezerwacji, reklamacji oraz wszelkich dodatkowych opłat jak:
kaucje, taksy zabezpieczające, opłaty klimatyczne i wszelkie inne koszty związane z
należytym i zgodnym ze SIWZ wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5)
koszty zatrudnienia pracowników, w tym wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem
kosztów poniesionych przez wykonawcę,
6)
koszty opłat i podatków jakie wykonawca jest zobowiązany ponieść,
7) zysk wykonawcy.
Zamawiający podkreślił, że wyjaśnienia składane w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp
polegające na wykazaniu prawidłowości kalkulacji złożonej oferty, nie mogą być
zrealizowane tylko przez ogólne i niepoparte dowodami oświadczenie wykonawcy, iż cena
nie jest rażąco niska. Wyjaśnienia Wykonawcy muszą dotyczyć elementów oferty, które
miały wpływ na kalkulację ceny oraz winny wskazywać elementy cenotwórcze np.
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, rabaty,
wynagrodzenia pracowników, koszty podwykonawców, koszty stałe jak energia, koszty
zarządzania, koszty ubezpieczenia oraz zysk wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do
szczegółowego wyjaśnienia, tj. przedstawienia powyższych składników ceny oferty

i
wykazania, które jej elementy w taki czy inny sposób skalkulowano, które z nich podlegały
obniżeniu, i jaka była ku temu przyczyna, która jednocześnie miała wpływ na to, że
w
ykonawca zaoferował znacznie niższą cenę. Ponadto zamawiający powołał się na treść art.
90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp
i wskazał, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny spoczywa na w
ykonawcy. Niekonkretne i ogólnikowe wyjaśnienia zostaną
potraktowane
jako niezłożenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, co z kolei będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
W
odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 7 sierpnia 2020 r. wykonawca PLL LOT
udzielił wyjaśnień pismem z dnia 13 sierpnia 2020 r., do które zostały załączone dowody
w postaci: aneksu do umowy LOT z GDS Amadeus (bez kwot)
, przykładowej umowy z siecią
hotelową (z zamazaną kwotą prowizji), przykładowej umowy o pracę (z zamazaną
wysokością prowizji) oraz załącznika do umowy o agencyjnej prowizji dodatkowej
(z zamazanymi danymi Agenta).
Izba stwierdziła, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
Z
ugruntowanego orzecznictwa Izby dotyczącego przepisów ustawy Pzp regulujących
przesłankę odrzucenia oferty wskazaną w art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz postępowanie
wyjaśniające poprzedzające podjęcie przez zamawiającego decyzji w tym zakresie (art. 90
ust. 1
– 3 ustawy Pzp) wynika, że w przypadku wystosowania przez zamawiającego do
wykonawcy wezwania o złożenie wyjaśnień w przedmiocie ceny lub kosztu oferty na
wykonawcy spoczy
wa obowiązek złożenia zamawiającemu kompletnych i konkretnych
wyjaśnień, wraz z dowodami, odpowiadających treści wezwania zamawiającego.
Nieprzedstawienie kompletnych i wystarczająco konkretnych wyjaśnień skutkuje ziszczeniem
się przesłanki odrzucenia oferty wskazanej w art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy
Pzp.
Jak bowiem wynika wprost z przepisu art. 90 ust. 3 ustawy Pzp zaistnienie przesłanki
do odrzucenia oferty ma miejsce nie tylko wtedy, gdy dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia, lecz także wtedy, gdy wykonawca nie złożył wyjaśnień, przez co
należy rozumieć również brak złożenia kompletnych i wystarczająco konkretnych wyjaśnień.
Nale
ży podkreślić, że o powyższym zamawiający poinformował wykonawcę PLL LOT
w
treści wezwania - nie tylko powołał się na przepisy art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, ale
również bardzo wyraźnie zaznaczył, że wykonawca obowiązany jest do przedstawienia
szczegółowych wyjaśnień popartych dowodami, a niedopełnienie ciążącego na nim
obowiązku będzie skutkować zaistnieniem podstawy do odrzucenia oferty (końcowa część
wezwania).

Dokonując porównania treści wezwania i treści wyjaśnień, wraz z dowodami, udzielonych
przez w
ykonawcę PLL LOT, Izba stwierdziła, że potwierdził się stawiany w odwołaniu zarzut,
że wyjaśnienia (wraz z dowodami) wykonawcy PLL LOT nie czynią zadość wezwaniu
wystosowanemu przez zamawiającego. Wyjaśnienia nie są one kompletne i wystarczająco
konkretne. Ten sam zarzut trzeba
podstawić w odniesieniu do dowodów złożonych na
poparcie przedstawionych wyjaśnień. Przechodząc do kwestii szczegółowych należy
wskazać, co następuje:
Zamawiający w treści wezwania w sposób bardzo szczegółowy i konkretny określił zakres
wyjaśnień, do których złożenia obowiązany wykonawca PLL LOT. Zamawiający wskazał, że
oczekuje: 1)
szczegółowego merytorycznego wyjaśnienia potwierdzającego, że istotne
części składowe wpływające na cenę lub koszt nie są rażąco niskie, 2) dowodów
potwie
rdzających wyjaśnienia oraz 3) kalkulacji ceny wskazanych we wstępie części
składowych oferty. Zamawiający wymagał, aby wyjaśnienia potwierdzały, że opłata
transakcyjna w wysokości 0,01 zł brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu
zamówienia - zamawiający wymienił w treści wezwania nie tylko poszczególne
kategorie kosztów, tj. koszt biletów lotniczych, koszt biletów kolejowych, koszt procedury
wizowania, koszt rezerwacji hotelowych, koszty z
atrudnienia pracowników, koszty opłat
i p
odatków oraz zysk wykonawcy, ale także w przypadku pierwszych czterech kategorii
kosztów – wskazał ich elementy składowe (bardzo szczegółowo). W treści wezwania
zamawiający podkreślił, że wyjaśnienia muszą dotyczyć elementów oferty, które miały wpływ
na ka
lkulację ceny oraz winny wskazywać elementy cenotwórcze np. oszczędność metody
wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, rabaty, wynagrodzenia
pracowników, koszty podwykonawców, koszty stałe jak energia, koszty zarządzania, koszty
ubezpieczenia oraz zysk wykonawcy. Wykonawca
PLL LOT zobowiązany był do
szczegółowego wyjaśnienia, tj. przedstawienia powyższych składników ceny oferty
i
wykazania, które jej elementy w taki czy inny sposób skalkulowano, które z nich podlegały
obniżeniu, i jaka była ku temu przyczyna, która jednocześnie miała wpływ na to, że
wykonawca
zaoferował znacznie niższą cenę.
N
atomiast udzielając odpowiedzi na wezwanie zamawiającego:
1. Wykonawca PLL LOT o
szacował kwotę wynagrodzenia, jakie spodziewa się otrzymać
z
tytułu realizacji zamówienia, jednakże wyłącznie w zakresie części zamówienia na
bilety lotnicze. Oszacował średnią ceną biletu lotniczego na poziomie 2000 zł, jednakże
nie wskazał na jakiej podstawie wartość ta została ustalona;
2.
W odniesieniu do pozostałych usług (17.848 innych usług niż usługi dotyczące biletów
lotniczych krajowych i zagranicznych
– tj. usług dotyczących biletów kolejowych, polis

ubezpieczeniowych, pośrednictwa wizowego) – wykonawca PLL LOT na rozprawie
przyznał, że nie dokonywał szczegółowego szacowania wartości tych usług na potrzeby
sporządzonej kalkulacji;
3.
W ramach kategorii „Oszczędności i wpływy:
3.1. Wykonawca PLL LOT
wprawdzie wskazał skalkulowaną wartość prowizji od obcych
przewoźników (prowizja interline), jednakże nie przedstawił wyjaśnień w jaki sposób
kwota ta została skalkulowana – wyjaśnienia i dowody zostały w tym zakresie
przedstawione dopiero na rozprawie;
3.2. Wykonawca PLL LOT
do kategorii wpływów zaliczył również oszczędności (obniżenie
kosztów z tytułu korzystania z systemów rezerwacyjnych GDS oraz brak konieczności
wypłaty przez PLL LOT prowizji dodatkowej pośrednikowi – agentowi), co, wobec
zaniechania przedstawienia konkretnych wyjaśnień w tym zakresie, budzi poważne
wątpliwości, o czym poniżej. Niezależnie od tego – prawidłowość wyliczeń
w ww.
zakresie nie została wyjaśniona, ani tym bardziej wykazana.
4.
W ramach kategorii „Koszty”:
4.1.
Wykonawca PLL LOT nie przedstawił danych w odniesieniu do poszczególnych kategorii
kosztów wyszczególnionych w treści wezwania (koszt biletów lotniczych, koszt biletów
kolejowych, koszt procedury wizowania, koszt rezerwacji hotelowych, koszt zatrudnienia
pracowników oraz koszty opłat i podatków);
4.2. W odniesieniu do kos
ztów operacyjnych podana została jedynie łączna kwota kosztów,
na które składają się koszty pracownicze oraz koszty mediów, narzędzi, lokalu oraz
koszty GDS, jednakże nie podano kwot odnoszących się do poszczególnych kategorii
kosztów. Nie wyjaśniono również w jaki sposób podane koszty zostały oszacowane.
Wyjaśnienia co do sposobu obliczenia kosztów pracowniczych oraz kosztów
mediów/narzędzi/lokalu zostały przedstawione dopiero na rozprawie;
5.
W odniesieniu do złożonych dowodów:
5.1.
Załączone do wyjaśnień dowody mają charakter fragmentaryczny;
5.2. Za
niewystarczające należy uznać dowody jedynie przykładowe;
5.3. Przede wszystkim jednak nie
może być uznany za dowód dokument, w którym zostały
zamazane najważniejsze dla wyjaśnień informacje, takie jak wysokość wynagrodzenia
czy kwota prowizji -
przykładowa umowa o pracę (nie zawiera w ogóle kwoty
wynagrodzenia pracownika),
przykładowa umowy z siecią hotelową (z zamazaną kwotą
prowizji);

5.4. Z
ałączony do wyjaśnień dowód w postaci aneksu do umowy PLL LOT z GDS Amadeus
jest nieprzydatny do
zweryfikowania prawidłowości kalkulacji w zakresie kosztów GDS,
gdyż nie zawiera żadnych kwot.
Ponadto:
6. Pod przedstawionym zestawieniem
wykonawca PLL LOT wskazał kwotę wynagrodzenia
wykonawcy z uwzględnieniem relacji koszty – wpływy z tytułu realizacji umowy w pełnym
zakresie
: 244.168 zł. Jak można wnioskować z pozostałej treści wyjaśnień kwota ta jest
w
ynikiem działania arytmetycznego (odejmowania): 459.875 zł (podana kwota
oszczędności i wpływów) – 215.707 zł (podana kwota kosztów) = 244.168 zł. Jednakże
sposób ustalenia tej kwoty, określonej jako „wynagrodzenie wykonawcy
z
uwzględnieniem relacji koszty – wpływy” jest niejasny, gdyż w istocie nie mamy tu do
czynienia z relacją koszty – wpływy, lecz relacją koszty – (wpływy + oszczędności). Na
ww. kwotę 459.875 zł składają się bowiem następujące kwoty: 1) 87.100 zł – prowizja od
obcych przewoźników; 2) 107.494 zł – obniżenie kosztów z tytułu korzystania
z
systemów rezerwacyjnych (GDS); 3) ok. 258.330 zł – brak konieczności wypłaty przez
LOT prowizji dodatkowej pośrednikowi – agentowi oraz 4) 6.951 zł – wpływy z opłaty
transakcyjnej.
Z pewnością kwota 107.494 zł mogłaby podlegać uwzględnieniu w tej
kategorii, jeżeli w kategorii kosztów uwzględniona zostałaby pełna kwota, ponoszona
w
przypadku korzystania z pośrednictwa agenta (ok. 128.993 zł) i wtedy wartość
szacowanych wpływów wyniosłaby ok. 21.499 zł. W jakiej wysokości koszty GDS zostały
uwzględnione w ramach kategorii „koszty operacyjne” – tego jednak nie wiadomo, gdyż
w tym zakresie podano jedynie
łączną wartość kosztów operacyjnych. Wątpliwości budzi
również zaliczenie do kategorii „wpływy” kwoty 258.330 zł, jako wartości kosztów, które
wykonawca PLL LOT nie będzie obowiązany ponieść. Analizując treść wyjaśnień można
jedynie wnioskować, że ma to związek z twierdzeniem zawartym w dalszym fragmencie
wyjaśnień, gdzie mowa jest o wykorzystaniu i przeznaczeniu na realizację zamówienia
„środków własnych LOT”, stanowiących oszczędności ze źródeł wskazanych powyżej,
co tylko potęguje wątpliwości co do prawidłowości zaliczenia jako wpływów kwot
stan
owiących oszczędności z obniżenia kosztów z tytułu korzystania z systemów
rezerwacyjnych (GDS) oraz
braku konieczności wypłaty przez LOT prowizji dodatkowej
pośrednikowi – agentowi. Fragmentaryczny charakter wyjaśnień w ww. zakresie nie
pozwala na dokonanie oceny prawidłowości dokonanej przez wykonawcę PLL LOT
wyceny.
7.
W kolejnym fragmencie wyjaśnień ponownie podana została kwota stanowiąca
„nadwyżkę wpływów nad kosztami”, tym razem w wysokości 253.303 zł, jednakże w jaki
sposób kwota ta została obliczona – tego w treści wyjaśnień nie wskazano.

8.
W dalszej części wyjaśnień wskazano również na prowizje pozyskiwane przez Spółkę
LOT Travel, jednakże bez podania konkretnych informacji w tym zakresie.
9.
W wyjaśnieniach pominięto jedne z kluczowych kwestii, tj. z jednej strony wartość
udzielonych zamawiającemu upustów, a z drugiej wartość udzielonych wykonawcy PLL
LOT (lub podwykonawcy)
rabatów. Wykonawca PLL LOT na rozprawie stwierdził, że ma
zawarte
umowy z hotelami, w ramach których są zagwarantowane specjalne, niższe
stawki i
w związku z tym sprzedaż usług na rzecz zamawiającego będzie odbywać się
z zyskiem pomimo zastosowanego opustu w
wartości wskazanej w ofercie – zgodnie
z twierdzeniami wykonawcy PLL LOT w
artość prowizji od hoteli wynosi więcej niż 10%.
Wyjaśnienia w powyższym zakresie nie zostały przedstawione w odpowiedzi na
wezwanie zamawiającego i w konsekwencji nie zostały również poparte żadnymi
dowodami.
10.
Posiadanie bezpłatnego narzędzia online dla użytkowników końcowych w ramach
Amadeusza (zgodnie z twierdzeniami przedstawionymi na rozprawie)
– nie została
w
wyjaśnieniach wykazana.
Podsumowując należy stwierdzić, że potwierdził się stawiany w odwołaniu zarzut, że
wyjaśnienia wykonawcy PLL LOT nie czynią zadość wezwaniu wystosowanemu przez
zamaw
iającego. Wyjaśnienia nie są kompletne i wystarczająco konkretne, nie odnoszą się
do znacznej ilości kwestii wskazanych w wezwaniu – ich fragmentaryczność nie pozwala na
przeprowadzenie oceny dokonanej przez wykonawcę PLL LOT wyceny oferty. Ten sam
zarzut potwierdził się w odniesieniu do dowodów załączonych wyjaśnień. Braki zarówno w
zakresie wyjaśnień, jak i złożonych dowodów, uniemożliwiały zastosowanie w stosunku do
oferty wykonawcy PLL LOT uzupełniającego wezwania do wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1
ustawy Pzp.
Wymaga również wskazania, że rozpoznając niniejszą sprawę Izba oparła się o przede
wszystkim o materiał dowodowy w postaci dokumentacji postępowania, tj. w szczególności
treść wezwania zamawiającego z dnia 7 sierpnia 2020 r. oraz treści odpowiedzi wykonawcy
PLL LOT z dnia 13 sierpnia 2020 r. (wyjaśnienia wraz z załączonymi dowodami).
W
przypadku zarzutów odnoszących się do podstawy odrzucenia oferty wskazanej w art. 89
ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3
ustawy Pzp kluczowe znaczenie ma treść wyjaśnień
wykonawcy w zestawieniu z treścią wezwania zamawiającego. Wykazanie przez
wykonawcę, że zaoferowana przez niego cena (lub koszt) nie jest rażąco niska (niski) ma
mieć miejsce w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a nie w trakcie postępowania
odwoławczego. Postępowanie odwoławcze ma charakter wtórny wobec postępowania
wyjaśniającego przeprowadzanego w trybie art. 90 ust. 1 – 3 ustawy Pzp. W odniesieniu do
dokumentów złożonych w toku postępowania przez odwołującego i wykonawcę PLL LOT

Izba uznała, że w przewarzającej mierze nie mają one dla sprawy istotnego znaczenia.
Część z tych dokumentów jedynie w luźny sposób odnosiła się do treści wyjaśnień
wykonawcy PLL LOT (
w szczególności dokumenty złożone przez odwołującego za pismem
przewodnim z dnia 18 listopada 2020 r.,
za wyjątkiem tłumaczenia przysięgłego
memorandum, r
eferencje złożone przez wykonawcę PLL LOT na rozprawie w dniu
19 listopada 2020 r., informacje z
otwarcia ofert złożone przez wykonawcę PLL LOT na
rozprawie w dniu 2 listopada 2020 r.).
Dowody składane na potwierdzenie wysokości prowizji
interline nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, gdyż
prawidłowość dokonanego w tym zakresie wyliczenia powinna zostać wykazana przez
wykonawcę PLL LOT w ramach wyjaśnień z dnia 13 sierpnia 2020 r. Złożone przez
odwołującego na rozprawie w dniu 2 listopada 2020 r. dowody w postaci wydruków ze stron
internetowych Orbis S.A. oraz Grupy Accor potwierdzały twierdzenia odwołującego
przedstawiane w tym zakresie, jednakże nie miały one przesądzającego znaczenia dla
niniejszej sprawy. Kluczowe znaczenie
miały w tym zakresie braki w wyjaśnieniach
złożonych przez wykonawcę PLL LOT. Tę samą uwagę należy poczynić w odniesieniu do
dowodu dotyczącego narzędzie on line dla Jednostek. Natomiast w odniesieniu do
załączonego do odwołania dowodu na potwierdzenie pobierania przez PLL LOT wysokich
opłat transakcyjnych w przypadku obsługi transakcji przez kasjera lotniczego – Izba dała
w
tym zakresie wiarę wyjaśnieniom złożonych na rozprawie przez wykonawcę PLL LOT.
Wobec ustalenia w toku rozprawy, że zamawiający udostępnił odwołującemu treść wyjaśnień
wykonawcy PLL LOT w pełnym zakresie, Izba uznała, że podniesiony w tym zakresie zarzut
naruszenia art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 8 ust. 3 ustawy Pzp
(z ostrożności, gdyby
okazało się, że zamawiający nie udostępnił całej treści wyjaśnień) - nie wchodził w zakres
zarzutów podlegających rozpoznaniu.
Bi
orąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła, jak w punkcie pierwszym sentencji, na podstawie
art. 192 ust. 1 i 2ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp
oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972),
stosownie do wyniku postępowania.
P
rzewodniczący: …..………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie