eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2126/20, KIO 2457/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-10-19
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2126/20
KIO 2457/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 19 października 2020 r.
w
Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1. w dniu 31 sierpnia 2020 r. przez
odwołującego:
Heli Service International GmbH
Gorch-Fock
–Strabe 105; 26721 Emden, Niemcy – Sygn. akt KIO 2126/20
2. w dniu
28 września 2020 r. przez odwołującego: Konsorcjum General Aviation
Services Sp. z o.o. Góraszka, 05-462 Wiązowna, Heli Holland Air Service B.V.
Kanaal B ZZ 3, 7881NB Emmer-Compascuum, Holandia
Sygn. akt KIO 2457/20
w postępowaniu powadzonym
przez zam
awiającego
: LOTOS Petrobaltic S.A. ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk

przy udziale
przystępujących:
1.

Konsorcjum General Aviation Services Sp. z o.o. Góraszka, 05-462 Wiązowna, Heli
Holland Air Service B.V. Kanaal B ZZ 3, 7881NB Emmer-Compascuum, Holandia po
stronie zamawiającego – Sygn. akt KIO 2126/20
2.
Heli Service International GmbH Gorch-Fock
–Strabe 105; 26721 Emden, Niemcy po
stronie zamawiającego – Sygn. akt KIO 2457/20


Sygn. akt KIO 2126/20 i KIO 2457/20


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze w obydwu odwołaniach
2.
kosztami postępowania obciąża odwołujących:
2.1.
Heli Service International GmbH Gorch-Fock
–Strabe 105; 26721 Emden, Niemcy
2.2.
Konsorcjum General Aviation Services Sp. z o.o. Góraszka, 05-462 Wiązowna,
Heli Holland Air Service B.V. Kanaal B ZZ 3, 7881NB Emmer-Compascuum,
Holandia
i.
3.
zalicza do kosztów postępowania odwoławczego od każdego z odwołujących kwotę po
1.500
00 gr (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez:
3.1. Heli Service International GmbH Gorch-Fock
–Strabe 105; 26721 Emden, Niemcy

3.2. Konsorcjum General Aviation Services Sp. z o.o. Góraszka, 05-462 Wiązowna, Heli
Holland Air Service B.V. Kanaal B ZZ 3, 7881NB Emmer-Compascuum, Holandia
4.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
4.1. Heli Service International GmbH Gorch-Fock
–Strabe 105; 26721 Emden, Niemcy kwotę
13.500
00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącą 90%
uiszczonego wpisu od odwołania
4.2.
Konsorcjum General Aviation Services Sp. z o.o. Góraszka, 05-462 Wiązowna, Heli
Holland Air Service B.V. Kanaal B ZZ 3, 7881NB Emmer-Compascuum, Holandia13.500

00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącą 90% uiszczonego
wpisu od odwołania

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku


Przewodniczący: ………………………………..

Sygn. akt KIO 2126/20 i KIO 2457/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu

nieograniczonego na
: „Świadczenie usług transportu lotniczego na platformy
Zamawiającego”, LPB/ZP-20/2019;
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 15 kwietnia 2020 r. pod numerem 2020/S 074-177330
Pismem z dnia 16
października 2020r., złożonym drogą elektroniczną zamawiający złożył
odpowiedź na odwołanie do obydwu spraw informując, że w dniu 16 października 2020r.
zamawiający dokonał unieważnienia: czynności unieważnienia postępowania z dnia 17
września 2020r. oraz unieważnienia czynności badania i oceny ofert w postępowaniu, w tym
także unieważniona została czynność zamawiającego z dnia 17 września 2020r.polegająca
na odrzuceniu oferty odwołującego na podstawie art.89 ust.1pkt 2 ustawy co dotyczy sprawy
o Sygn. akt KIO 2457/20.
Jednocześnie zamawiający poinformował o tym, że ponownie dokona czynności badania i
oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W ocenie zamawiającego w tym stanie rzeczy, w dniu wyrokowania przez Izbę czynności
będące przedmiotem odwołania nie będą istniały, brak będzie tzw. substratu zaskarżenia.
Orzekanie przez Izbę w przedmiocie zarzutów podniesionych w odwołaniu stanie się więc w
ocenie zamawiającego bezprzedmiotowe.
Z
amawiający z uwagi na powyższe wnosi o oddalenie odwołania ewentualnie w razie
cofnięcia odwołania przez odwołujących o umorzenie postępowania odwoławczego.
Do odpowiedzi na odwołanie, zamawiający załączył Informację o unieważnieniu czynności,
pismo z dnia 16.10.2020r. L.dz. PZP/W/144/2020
, w którym unieważnia czynności
unieważnienia postępowania z dnia 17 września 2020r. oraz unieważnia także czynności
badania i oceny ofert dokonane w post
ępowaniu. Jednocześnie w dalszej części Informacji je
wymienia i wskazuje daty czynności to jest: 3 sierpnia 2020r., 21 sierpnia 2020r. oraz 17
września 2020 roku. Zamawiający Informację kwituje stwierdzeniem” Zamawiający informuje,
że będzie ponownie przeprowadzał badanie i ocenę ofert w postępowaniu.
Wobec stanowiska zamawiającego zawartego w odpowiedzi na odwołanie strony na
posiedzeniu
dokonały uzgodnień, wpisanych do protokołu, o treści jak poniżej.
Sygn. akt KIO 2126/20 i KIO 2457/20

Wyciąg z protokołu posiedzenia Izby z dnia 19 października 2020r. „Zamawiający oświadcza,
że w związku z unieważnieniem czynności badania i oceny ofert w dniu 16.10.2020 uznaje
za nieistniejące wezwanie skierowane do Konsorcjum (Przystępujący sygn. akt KIO 2126/20)
z dnia 13.07.2020 wraz z udzieloną odpowiedzią, która została zastrzeżona przez
Konsorcjum jako tajemnica przedsiębiorstwa w dniu 20.07.2020.”
Po złożeniu podpisów do protokołu, odwołujący złożyli ustnie do protokołu wnioski cofnięcia
odwołań.
W związku z powyższym Izba, na mocy art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze oraz art. 192 ust. 1
zdanie drugie ustawy Pzp., umorzyła postępowanie odwoławcze wydając postanowienie w
sprawie.

Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp. oraz § 5
ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. 2018r. z dnia 7 maja 2018r. poz.972), w
związku z cofnięciem odwołań przed otwarciem rozprawy, orzekła o dokonaniu zwrotu na
rzecz odwołujących 90 % należnego wpisu od odwołań w kwocie po 13.500,00zł. na
rachune
k każdego z odwołujących. Jednocześnie zaliczając w koszty postępowania od
każdego z odwołujących kwotę po 1.500,00 zł. to jest 10% z kwoty uiszczonych wpisów od
odwołań to jest z kwot 15.000,00 złotych.

Przewodniczący: ………………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie