eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2108/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-09-22
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2108/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22
września 2020 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dniu 28 sierpnia 2020 r.
przez
wykonawcę Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o.o. w Lublinie w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr
Józefa Psarskiego w Ostrołęce
wobec cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy


postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2. nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Kolumny
Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o.o. w Lublinie CEKOM kwoty 13.500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Ostrołęce.


Przewodniczący: …………………….Sygn. akt KIO 2108/20

U z a s a d n i e n i e


Przed otwarciem rozprawy pismem z 21
września 2020 r. odwołujący - Kolumna
Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o.o. w Lublinie - cofn
ął odwołanie wniesione do
Prezesa Izby w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Mazowiecki Szpital
Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce na usługę transportu sanitarnego na
rzecz zamawiającego.
W tym stanie rzeczy, Izba na podstawie art. 187 ust. 8
ustawy Prawo zamówień
publicznych umorzy
ła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na
podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O kosztach post
ępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 187
ust. 8
zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i
sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: …………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie