eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1767/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-09-02
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1767/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska, Protokola

nt: Aldona Karpińska


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 2 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Kra
jowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lipca 2020 r. przez wykonawcę B. W. prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą ALNAG B. W.
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

przy udziale
wykonawcy SIGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu zgłaszającego
przystąpienie po stronie Zamawiającego


postanawia:

1. umo
rzyć postępowanie odwoławcze;
2.
nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy B. W.
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ALNAG B. W.
kwoty
13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. nr 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu.

Przewodniczący: ……………………….


Sygn. akt: KIO 1767/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia pn.
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej -
½ oddziału oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii,
Diabetologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wsp
ólnot Europejskich w dniu 13 marca 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 18 marca 2020 r. pod numerem 2020/S 055-130200.

Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania odwoławczego po stronie
Zamawia
jącego zgłosił przystąpienie wykonawca SIGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Izba
na podstawie art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp uznała zgłoszenie przystąpienia ww. wykonawcy
za skuteczne.

W dniu
1 września 2020 r. przed otwarciem rozprawy, Odwołujący – wykonawca B.
W.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALNAG B. W. cofnął odwołanie
wniesione do Prezesa KIO w dniu 27 lipca 2020 r.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 2019 r., poz. 1843 z późn.
zm.)
umorzyła postępowanie odwoławcze. Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Izba
postanowiła o zwrocie na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego
wpisu.

Pr
zewodniczący: ……………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie