eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1727/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-09-28
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1727/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25
września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lipca 2020 r. przez wykonawcę Semper
Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krupskim Młynie
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Sławatycze


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Gminie Sławatycze w zakresie części
drugiej zamówienia unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego Semper Power Spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krupskim Młynie oraz powtórzenie
czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego;
2.
kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Sławatycze i:
2.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego
tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
zasądza od zamawiającego Gminy Sławatycze na rzecz odwołującego Semper
Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krupskim Młynie
kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą
koszty
postępowania odwoławczego poniesione przez odwołującego tytułem wpisu
od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.


Przewodniczący: ……………………………….………


Sygn. akt: KIO 1727/20
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Gmina Sławatycze prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp
ciepła na terenie Gminy Sławatycze w ramach projektu „Sławatycze – Gmina z energią” (znak
postępowania: Z.271.3.2020). Część 2 zamówienia, której dotyczy postępowanie
odwoławcze, obejmuje dostawę i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Sławatycze.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 27 marca 2020 r. pod numerem 2020/S 062-147436.
Postępowanie prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843., dalej „ustawa Pzp”). Wartość
szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
W dniu
24 lipca 2020 r. wykonawca Semper Power Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krupskim Młynie (dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności odrzucenia jego oferty w części 2
zamówienia. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp
poprzez uznanie przez Zamawiającego,
że Odwołujący nie przedłożył określonych w pkt 8.7.3.f) SIWZ zaświadczeń o spełnianiu
wymagań dotyczących Eco Design, podczas gdy Odwołujący przedłożył Zamawiającemu:
 sporządzone przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (dalej jako: Instytut)
świadectwo nr 277/2018 potwierdzające spełnianie przez kocioł grzewczy AGAT
o
mocy cieplnej 15 kW wymogów rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125M/E w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na
paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015 r., dalej jako „Rozporządzenie”) oraz,
 sporządzone przez Instytut zaświadczenie nr 314/2018 potwierdzające spełnianie
przez kocioł grzewczy AGAT o mocy cieplnej 15 kW wymagań określonych normą PN-
EN 3035:2012 oraz
 sporządzone przez Instytut sprawozdanie z badania energetyczno-emisyjnego wg
normy PN-EN 303-
5:2012 dla kotłów AGAT o mocy cieplnej 10 kW i 20 kW oraz
 sporządzone przez Instytut sprawozdanie z badania energetyczno-emisyjnego wg
normy PN-EN 303-
5:2012 dla kotłów AGAT o mocy cieplnej 20 kW i 40 kW oraz
porównanie uzyskanych parametrów z kryteriami Rozporządzenia,
 sporządzone przez producenta zaświadczenia o spełnianiu przez kotły AGAT o mocy

cieplnej 25 kW i 35 kW wymagań EcoDesign oraz normy PN-EN 303-5:2012,
 sporządzoną przez producenta deklarację zgodności kotłów AGAT o mocy cieplnej 15
kW, 25 kW i 35 kW z unijnymi aktami prawnymi oraz z normami technicznymi, m.in.
PNEN-303-5:2012;
zgodnie bowiem z pkt. 5.1.4. wytycznych EN 303-
5:2012: „W przypadku kotłów
grzewczych jednego typoszeregu o takiej samej konstrukcji, w którym stosunek nominalnej
mocy cieplnej
kotła największego do mocy cieplnej kotła najmniejszego jest mniejszy lub
równy 2:1, wystarczy wykonać badania najmniejszego i największego kotła."
należy zatem uznać, że:
 skoro zgodnie z wytycznymi EN 303-5:2012 dla kotłów, których moc cieplna kotła
najwyższego w stosunku do najmniejszego jest w stosunku mniejszym lub równym 2:1,
 a Odwołujący przedłożył: (1) świadectwa potwierdzające spełnianie przez kocioł
grzewczy AGAT o mocy cieplnej 15 kW norm Rozporządzenia oraz wytycznych PNEN-
303-
5:2012, (2) sprawozdania z badań potwierdzających spełnianie przez kotły AGAT
o mocy cieplnej 10 kW, 20 kW i 40 kW norm PN-EN 303-5:2012 i norm EcoDesign, (3)
zaświadczenie producenta kotłów o spełnieniu przez kotły AGAT o mocy cieplnej 25
kW i 35 kW wymagań EcoDesign oraz normy PN-EN 303-5:2012, (4) deklarację
producenta kotłów o zgodności kotłów AGAT o mocy cieplnej 15 kW, 25 kW i 35 kW
z unijnymi aktami prawnymi oraz z normami technicznymi, m.in. PN-EN303-5:2012,
 i zgodnie z opinią Komisji Europejskiej: „Zważywszy na fakt, że właściwe normy,
w
szczególności EN 303-5:2012 nie są uznawane za normy zharmonizowane,
Rozporządzenie musi być stosowanie w połączeniu z Komunikatem Komisji w ramach
wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 uzupełniającego
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł
na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia
słoneczne (2017/C 076/01). Ten Komunikat Komisji odwołuje się do
niezharmonizowanej normy Europejskiej EN 303-
5:2012 w zakresie warunków
ogólnych dla badań kotłów. Omawia badania stopniowe w sekcji 5.1.4. W opinii Komisji
badania stopniowe 2:1
mogą być stosowania dla serii kotłów opartych o identyczną
konstrukcie pod
względem pracy i spalania, ponieważ Komunikat Komisji odnosi się
do normy EN 303-
5:2012 i ponieważ badania stopniowa nie są sprzeczne
z
Rozporządzeniem",
to zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i powyższymi
normami. kotły AGAT o mocy cieplnej 25 kW i 35 kW, spełniają określone wcześniej
proporcj
e i tym zakresie wystarczą zaświadczenia producenta; Zamawiający nie
uwzględnił treści powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad

przeprowadzania badań dla kotłów grzewczych, co miało istotny wpływ na wynik
postępowania;
2. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty
Odwołującego, na skutek - zdaniem Zamawiającego - niezastosowania się przez
Odwo
łującego do wezwania z 18 maja 2020 r.; w wezwaniu z 18 maja 2020 r.
Zamawiający, powołując się na pkt 8.7.3. lit. f) SIWZ, żądał od Odwołującego przedłożenia
zaświadczenia o spełnieniu wymogów Eco Design dla kotłów 15, 25, 35 kW „wydanego
przez jednostkę przeprowadzającą badania, na podstawie których stwierdza się zgodność
z EcoDesign", podczas gdy pkt 8.7.3, lit. f) SIWZ wymaga przedłożenia „zaświadczenia
o
spełnieniu wymagań Eco Design” - bez wymogów co do wystawienia go przez konkretną
jednostkę; przez powyższe zachowania Zamawiający zażądał od Odwołującego spełnienia
wymagań innych, niż sam Zamawiający określił w SIWZ; w istocie Odwołujący przedłożył
Zamawiającemu zaświadczenia o spełnianiu wymogów Eco Design sporządzone przez
producenta, jednakże pomimo to Zamawiający, wbrew pkt 8.7.3, lit. f) SIWZ, zażądał by
zaświadczenie pochodziło od konkretnego podmiotu;
3.
§ 3 ust. 1 w zw. z pkt 1 i 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z
dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. 2017 poz.
1690 z późn. zm.) poprzez nieuwzględnienie, że potwierdzanie spełniania granicznych
wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej kotłów na paliwo stałe
o znamionowej mocy
cieplnej nie większej niż 500 kW dokonywane jest przy
uwzględnieniu normy przenoszącej normę europejską EN 303-5; wskazać należy, że
Zamawiający nigdy nie kwestionował spełniania przez będące przedmiotem postepowania
kotły. AGAT o mocy cieplnej 15 kW, 25 kW i 35 kW norm EN 303-5 i w tym zakresie dał
wiarę przedłożonym przez Odwołującego zaświadczeniom, świadectwom, sprawozdaniom
z badań i deklaracjom, jednocześnie cały czas domagając się przedłożenia przez
Odwołującego zaświadczeń z badań potwierdzających zgodność z EcoDesiqn dla kotłów
AGAT o mocy cieplnej
25 kW i 35 kW, podczas gdy powszechnie obowiązujące przepisy
prawa wskazują wprost, że potwierdzenie spełniania przez powyższe kotły granicznych
wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej powinno zostać
potwierdzone prz
y uwzględnieniu normy 303-5; należy zatem uznać, że Zamawiający
wymaga od Odwołującego spełnienia wymogów innych niż wymagają tego powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu
unie
ważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego i zwrot kosztów postępowania.
Uzasadniając zarzut nr 1 Odwołujący wyjaśnił, iż wymagania Eco Design, o których
mowa w pkt 8.7.3.f) SIWZ określa Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/1189 z dnia 28

kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125M/E w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
którego załącznik nr II zawiera dopuszczalne wartości emisyjne od 1 stycznia 2020 r. Wskazał
także na opinię Komisji Europejskiej, zgodnie z którą: „Zważywszy na fakt, że właściwe normy,
w szczególności EN 303-5:2012 nie są uznawane za normy zharmonizowane,
Rozporządzenie musi być stosowanie w połączeniu z Komunikatem Komisji w ramach
wykonania rozpor
ządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 uzupełniającego
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na
paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (2017/C
076/01).
Ten Komunikat Komisji odwołuje się do niezharmonizowanej normy Europejskiej EN
3035:2012 w zakresie warunków ogólnych dla badań kotłów. Omawia badania stopniowe
w sekcji 5.1.4. W opinii
Komisji badania stopniowe 2:1 mogą być stosowania dla serii kotłów
opartych o identyczną konstrukcie pod względem pracy i spalania, ponieważ Komunikat
Komisji odnosi się do normy EN 303-5:2012 i ponieważ badania stopniowa nie są sprzeczne
z Rozporządzeniem. W badaniach stopniowych najmniejszy kocioł, tj.. kocioł o najmniejszym
znamionowym poziomie ciepła produkowanego musi być zawsze badany. Należy zawsze
rozpoczynać badania od dołu i postępować w górę. Ponadto, jeśli najmniejszy i największy
kocioł mają stosunek mocy wyjściowej wyższy niż 2:1, należy przeprowadzić większą liczbę
badań w celu upewnienia się, iż stosunek najmniejszego do największego z badanych kotłów
nigdy nie przekracza 2:1.
Odwołujący wskazał, iż jako przykład Komisja podaje: „(...) jeśli
najmniejszy kocioł ma moc wyjściową 15 kW, a największy ma 500 kW, kolejny zbadany kocioł
powinien mieć moc 30 kW, następnie 60 kW i tak dalej. Klasyfikacje emisji i wydajności
energetycznej deklarowane przez producenta są następnie określane przez interpolację
liniową wyników badanych kotłów.”
Zdaniem Odwołującego kluczowy wpływ na treść decyzji Zamawiającego o odrzuceniu
oferty Odwołującego miało nieuwzględnienie pkt 5.1.4. wytycznych EN 303-5:2012, który
stanowi: „W przypadku kotłów grzewczych jednego typoszeregu o takiej samej konstrukcji,
w
którym stosunek nominalnej mocy cieplnej kotła największego do mocy cieplnej kotła
najmniejszego jest mniejszy lub równy 2:1, wystarczy wykonać badania najmniejszego
i
największego kotła." Analizując powyższe wytyczne, w ocenie Odwołującego, nie jest
koniecznej wykonanie opisanych powyżej badań zgodności z EcoDesign, jeśli zachowane są
powyższe proporcje oraz, co za tym idzie, nie jest konieczne przedkładanie zaświadczeń
z
tego badania sporządzonego przez konkretną jednostkę badającą i w tym zakresie
wystarczy zaświadczenie o zgodności z EcoDesign pochodzące od producenta. Odwołujący
wskazał, iż przedłożył Zamawiającemu sporządzone przez Instytut świadectwa,

zaświadczenia i sprawozdania z badań, które wykazują m.in., że: kocioł AGAT o mocy cieplnej
15 kW spełnia wymogi Rozporządzenia (EcoDesign) oraz normy PN-EN 303-5:2012, kotły
AGAT o mocy cieplnej 10 kW i 20 kW spełniają normy PN-EN 303-5:2012 oraz że kotły AGAT
o mocy cieplnej AGAT 20 kW i 40 kW spełniają wymogi PN-EN 303-5:2012 i Rozporządzenia
(EcoDesign). Biorąc pod uwagę powyższe, pamiętając o wskazanej w wytycznej proporcji,
w
ocenie Odwołującego należy uznać, że skoro kocioł grzewczy o mocy cieplnej 20 kW spełnia
wymogi Rozporządzenia (EcoDesiqn). to nie ma konieczności przeprowadzania badań
zgodności emisji dla kotłów grzewczych AGAT o mocy cieplnej 25 kW i 35 kW. gdyż mieszczą
się one we wskazanej w wytycznych proporcji. Przeprowadzenie takich badań byłoby
konieczne, gdyby którykolwiek z kotłów AGAT będących przedmiotem postępowania miał moc
cieplna większą lub równą 40 kW. Odwołujący podniósł także, iż dysponuje świadectwem nr
31/2019 oraz zaświadczeniem nr 35/2019, świadectwem nr 79/2019 oraz zaświadczeniem nr
81/2019, które potwierdzają spełnianie przez kotły AGAT o mocy cieplnej 20 kW i 40 kW
wymogów Rozporządzenia (EcoDesign) oraz wytycznych normy PN-EN 303-5:2012.
Odwołujący wyjaśnił, iż mając na uwadze brak wymogu przeprowadzenia badań o zgodności
z EcoDesign przez konkretną jednostkę, Odwołujący w zakresie kotłów grzewczych AGAT
o
mocy cieplnej 25kW i 35kW złożył sporządzone przez producenta zaświadczenia
o
spełnianiu przez powyższe kotły wymagać EcoDesign i normy PN-EN-303-5:2012 oraz
potwierdzającą powyższe okoliczności deklarację producenta. W jego ocenie nie jest
konieczne przeprowadzanie badania dla kotła AGAT o mocy cieplnej 25kW i 35kW, gdyż te
kotły spełniają wskazywane proporcje.
W odniesieniu do zarzutu nr 2 Odwołujący wskazał, iż w pkt 8.7.3. lit. f) SIWZ
Zamawiający nie określił, że zaświadczenie o spełnieniu wymagań Eco Design musi zostać
sporządzone przez jednostkę przeprowadzająca badania, na podstawie których stwierdza się
zgodność z Eco Design. Pomimo tego, w wezwaniu z 18 maja 2020 r. Zamawiający zażądał,
by. przedłożone zaświadczenie zostało sporządzone przez jednostkę prowadzącą badania
w
tym zakresie. A zatem, wobec braku obowiązku przeprowadzenia badań w zakresie
zgodności z EcoDesign dla kotłów AGAT o mocy cieplnej 25 kW i 35 kW (co szczegółowo
wyjaśniono w uzasadnieniu do zarzutu nr 1), Odwołujący przedstawił Zamawiającemu
zaświadczenia o zgodności kotłów AGAT o mocy cieplnej 25 kW i 35 kW z EcoDesign
sporządzone przez producenta. Pomimo, że SIWZ nie wymaga, by zaświadczenie było udane
przez konkretny podmiot, Zamawiający wezwał Odwołującego, by przedłożone zaświadczenie
było sporządzone przez określony podmiot, wbrew pkt 8.7.31 lit. f) SIWZ. Zdaniem
Odwołującego powyższe naruszenie, wraz z naruszeniem wskazanym w pkt 1 petitum, miało
istotny wpływ na odrzucenie oferty Odwołującego. Zamawiający nie uwzględnił faktu, że
obecnie nie istnieje prawny obowiązek przeprowadzenia badań emisyjnych dla kotłów AGAT

o mocy cieplnej 25 kW i 35 kW, skoro Odwołujący przedłożył wyniki badań potwierdzających
zgodność kotła AGAT o mocy cieplnej 20 kW z EcoDesign, zaś w wezwaniu z 18 maja 2020
r. Zamawiający zażądał przedłożenia dokumentów, o których milczy przytoczony przez
Zamawiającego punkt SIWZ, nie przyjmując tym samym zaświadczeń wydanych przez
producenta.
Uzasadniając zarzut nr 3 Odwołujący wskazał, iż Zamawiający nie uwzględnił, że
potwierdzanie spełniania granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności
cieplnej kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW
dokonywane jest przy uwzględnieniu normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 (a nie
-
jak domaga się tego Zamawiający - norm EcoDesign). Jak bowiem wskazuje § 3 ust. 1
R
ozporządzenia, wymagania dla kotłów w zakresie granicznych wartości emisji oraz
granicznych wartości sprawności cieplnej określa załącznik do rozporządzenia. Zgodnie
natomiast z pkt 1 i 2 załącznika, potwierdzanie spełniania granicznych wartości emisji oraz
granicznych wartości sprawności cieplnej kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej
nie większej niż 500 kW dokonywane jest przy uwzględnieniu normy przenoszącej normę
europejską EN 303-5. Zdaniem Odwołującego, skoro Odwołujący przedłożył Zamawiającemu
zaświadczenia, świadectwa, sprawozdania z badań i deklaracje, które potwierdzały - czemu
Zamawiający nie zaprzeczył - spełnianie przez kotły AGAT o mocy cieplnej 15 kW, 25 kW i 35
kW norm EN 303-
5, to w obliczu treści przytoczonych powyżej przepisów nie powinien był
domagać się przedłożenia zaświadczeń z badań potwierdzających zgodność z EcoDesign dla
kotłów AGAT o mocy cieplnej 25 kW i 35 kW. Odwołujący podkreślił, że Zamawiający wymaga
od Odwołującego spełnienia wymogów innych niż wymagają tego powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Po
przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron postępowania, na podstawie
zgromadzonego w sprawie
materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk Stron
postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.
Izba
ustaliła, iż w terminie wynikającym z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do postępowania
odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.
Izba uznała, iż Odwołujący, którego oferta została odrzucona, a która mogłaby zostać
wybrana jako oferta najkorzystniejsza w
części drugiej zamówienia, wykazał interes
w uzyskaniu tego
zamówienia oraz możliwość poniesienia szkody w związku z ewentualnym
naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawne
przesłanki dopuszczalności odwołania, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z dokumentacji postępowania przekazanej
prz
ez Zamawiającego, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informacji
z otwarcia ofert, oferty
Odwołującego, oświadczeń i dokumentów złożonych przez
Odwołującego w toku postępowania na wezwania z art. 26 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, zawiadomienia o odrzuceniu oferty
Odwołującego z dnia 15 lipca 2020 r., informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej. Sk
ład orzekający Izby wziął pod uwagę również
stanowiska i
oświadczenia Stron złożone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu
25 września 2020 roku. Izba dopuściła także dowody z dokumentów załączonych do
odwołania pochodzących spoza dokumentacji postępowania o udzielnie zamówienia (opinia
komisarza Komisji Europejskiej z 22 maja 2019 r. wraz z tłumaczeniem, treść wytycznych EN
303-
5:2012 w zakresie przeprowadzania badań emisji kotłów grzewczych, świadectwa nr
31/2019 i nr 79/2019, z
aświadczenia nr 35/2019 i nr 81/2019) oraz wydruku z rejestru
przedsiębiorców KRS złożonego przez Zamawiającego na rozprawie.

Izba ustaliła, co następuje:
Na podstawie dokumentacji postępowania przekazanej przez Zamawiającego Izba
ustali
ła, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na
terenie Gminy Sławatycze. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Przedmiotem części
2 zamówienia jest dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Sławatycze (por. pkt
4.2.2. SIWZ).
Obejmowała ona m.in. dostawę i montaż 13 kotłów na biomasę, w tym 4 kotły
o
mocy nominalnej min. 15kW, 6 kotłów o mocy nominalnej min. 25 kW oraz 3 kotły o mocy
nominalnej min. 35 kW.
Zgodnie z pkt 8.7.3 lit. f) SIWZ Zamawiający wymagał złożenia na wezwanie w trybie art.
26 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia
spełnienia przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego w zakresie części 2 zamówienia zaświadczenia
o
spełnieniu wymagań dotyczących EcoDesign.
Odwołujący złożył ofertę na realizację części 2 zamówienia, oferując dostawę kotłów na
biomasę AGAT o mocach 15kW, 25 kW i 35kW producenta Zakłady Górniczo - Metalowe
„Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna. Na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (dot. m.in. złożenia
zaświadczenia o spełnieniu wymagań dotyczących EcoDesign) Odwołujący złożył
w
szczególności:
1.
sporządzone przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu sprawozdanie
z badania energetyczno-emisyjnego wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) dla
kotłów zasilanych pelletami drzewnymi typu AGAT o mocach 10 kW i 20 kW;
2.
sporządzone przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu świadectwo nr
277/2018 potwierdzające spełnianie przez kocioł typu AGAT o mocy 15 kW kryteriów

zawartych w
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125M/E
w
odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe;
3.
sporządzone przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu zaświadczenie nr
314/2018 potwierdzające spełnianie przez kocioł typu AGAT o mocy 15 kW kryteriów
sprawności cieplnej i wymagań w zakresie emisji według normy PN-EN 30305:2012
w klasie 5;
4.
sporządzone przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu sprawozdanie
z badania energetyczno-emisyjnego wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) dla
kotłów typu AGAT o mocy cieplnej 20 kW i 40 kW opalanych pelletem drzewnym;
5.
sporządzone przez producenta zaświadczenia o spełnianiu przez kotły typu AGAT o mocy
cieplnej 25 kW
kryteriów sprawności cieplnej i wymagań w zakresie emisji według
dyrektywy UE 2015/1189 EcoDesign oraz
według normy PN-EN 303-5:2012,
6.
sporządzone przez producenta zaświadczenia o spełnianiu przez kotły typu AGAT o mocy
cieplnej 35 kW
kryteriów sprawności cieplnej i wymagań w zakresie emisji według
dyrektywy UE 2015/1189 EcoDesign oraz
według normy PN-EN 303-5:2012,
7.
sporządzoną przez producenta deklarację zgodności WE nr 70/20 dla kotłów typu AGAT
o mocach 15 kW, 25 kW i 35 kW
m.in. z normą PN-EN 303-5:2012.
W dniu 18 maja 2020 r. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy
Pzp do złożenia zaświadczenia o spełnieniu EcoDesign dla kotłów 15, 25 i 35 kW
wydanego przez jednostkę przeprowadzającą badania, na podstawie których stwierdza się
zgodność z EcoDesign. Uzasadniając powyższe Zamawiający powołał się na pkt 8.7.3. lit. f)
SIWZ, wskazując, że wykonawca zobowiązany był złożyć zaświadczenie o spełnieniu
wymagań dotyczących EcoDesign i nie przedstawił ww. dokumentu. W odpowiedzi na
powyższe wezwanie, Odwołujący złożył wyjaśnienie producenta oferowanych kotłów (pismo
producenta z dnia 23 czerwca 2020 r.), w którym wskazano, iż badano jednostki o mocach
grzewczych 10, 15, 20, 40 kW i dla tych mocy producent posiada zarówno świadectwo, jak
i
sprawozdania z badań z jednostki certyfikującej PCA. Natomiast dla innych mocy grzewczych
z badania typoszeregu (25 kW, 35kW) parametry cieplno-emisyjne wyznaczono przez
interpolację liniową w zależności od nominalnej mocy cieplnej, spełniające wymagania normy
PN EN 303-
5:2012 według punktu 5.1.4 „Badania typu”.
Zamawiający w dniu 15 lipca 2020 r. zawiadomił Odwołującego o odrzuceniu jego oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Uzasadniając powyższe wskazał, iż Odwołujący
nie przedłożył na wezwanie skierowane z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zaświadczeń o spełnieniu
EcoD
esign dla kotłów 25 i 35 kW. Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia tych
dokumentów nie dokonał ich uzupełnienia, a jedynie złożył wyjaśnienia. Zamawiający wskazał,

iż wykonawca powinien złożyć wymagany w SIWZ dokument. Zaakceptowanie sytuacji,
w
której tego dokumentu wykonawca nie złożył byłoby naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
i
nierównym traktowaniem wykonawców, którzy takiego zaświadczenia nie posiadając nie
złożyli oferty licząc się z jej odrzuceniem. Niezłożenie dokumentu potwierdzającego, że
oferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego pomimo wezwania do jego
uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stanowi podstawę do odrzucenia oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Zamawiający w dniu 21 lipca 2020 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w części
2 zamówienia, za którą uznał ofertę wykonawcy Ekologika Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeczycy.
Izba zważyła, co następuje:
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia
faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż
odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
Izba
stwierdziła, iż odrzucając ofertę Odwołującego Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3. W ocenie Izby d
okumentacja postępowania o udzielenie zamówienia nie daje podstaw
do uznania, że pomiędzy ofertą Odwołującego a treścią SIWZ miałaby zachodzić niezgodność.
Wskazać należy, że Izba dokonuje oceny prawidłowości czynności Zamawiającego
polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego przez pryzmat uzasadnienia faktycznego
i prawnego przedstawionego w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty
, które to uzasadnienie staje
się następnie podstawą dla zarzutów i argumentów podnoszonych w odwołaniu. Podstawą
odrzucenia oferty Odwołującego była niezgodność tej oferty z treścią SIWZ, którą
Zamawiający uzasadniał zaniechaniem złożenia przez Odwołującego na wezwanie z art. 26
ust. 3 ustawy Pzp zaświadczeń o spełnieniu wymagań dotyczących Eco Design dla
oferowanych kotłów AGAT o mocy 25kW i 35kW. Zamawiający w informacji o odrzuceniu
podniósł, iż pomimo wezwania do uzupełnienia tych dokumentów Odwołujący nie dokonał ich
uzupełnienia, a jedynie złożył wyjaśnienia. W ocenie Zamawiającego wykonawca powinien
złożyć wymagany w SIWZ dokument.
Jakkolwiek należy zgodzić się z twierdzeniem Zamawiającego, że obowiązkiem
wykonawców jest złożenie wymienionych w SIWZ dokumentów celem potwierdzenia, że
oferowany produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, a brak ich złożenia
może stanowić podstawę do odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, to
należy podkreślić, że nie może stanowić podstawy odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej
treści SIWZ brak złożenia dokumentów, których Zamawiający w świetle SIWZ nie wymagał.

Po
wyższa okoliczność ma kluczowe znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu.
Zauważyć trzeba, że zgodnie z pkt 8.7.3 lit. f) SIWZ Zamawiający wymagał złożenia
„zaświadczenia o spełnieniu wymagań dotyczących EcoDesign”. Zamawiający w żadnym
miejscu SI
WZ nie wskazał, że mają to być zaświadczenia wydane przez jednostkę
przeprowadzającą badania, na postawie których stwierdza się zgodność z EcoDesign,
a
zaświadczenia wystawione przez producenta kotłów nie będą akceptowane. Zawarte
w
treści wezwania z dnia 18 maja 2020 r. żądanie złożenia zaświadczeń o spełnieniu wymagań
Eco Design dla oferowanych kotłów wydanych przez jednostkę przeprowadzającą badania –
w świetle literalnego brzmienia pkt 8.7.3 lit. f) SIWZ - stanowiło niewątpliwie jego zawężającą
interpretację. Izba wskazuje, że ukształtowana w postępowaniu treść SIWZ jest wiążąca nie
tylko dla wykonawców, ale także dla Zamawiającego. Zamawiającemu na etapie badania
i oceny ofert nie wolno swobodnie interpret
ować postanowień SIWZ i odstępować od
ustanowionych wymogów (w tym ich zawężać czy rozszerzać), prowadziłoby to bowiem do
naruszenia zasady równego traktowania wykonawców wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
Na etapie badania i oceny ofert niedopuszczalne jest dokonywanie przez Z
amawiającego
jakichkolwiek zmian w zakresie interpretacji wymogów SIWZ oraz dokonywanie badania
i
oceny ofert z pominięciem wymagań narzuconych treścią SIWZ czy też z uwzględnieniem
wymagań z treści SIWZ jednoznacznie nie wynikających albo bardziej rygorystycznych niż
pierwotnie ustalone.
Dlatego też Izba podzieliła argumentację Odwołującego, iż Zamawiający odrzucił jego
ofertę z powodu braku złożenia dokumentów, których obowiązek złożenia nie wynikał z SIWZ.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego została oparta wyłącznie o fakt,
że na wezwanie z dnia 18 maja 2020 r. nie złożono dokumentów, których domagał się
Zamawiający, podczas gdy Zamawiający pominął okoliczność, że nie doprecyzował w treści
SIWZ kwestii podmiot
u, od którego pochodzić mają wymagane zaświadczenia, a jego żądanie
wyartykułowane w wezwaniu wykraczało poza literalne brzmienie pkt 8.7.3 lit. f) SIWZ.
Izba miała także na względzie, iż ani w treści wezwania wystosowanego na podstawie
art. 26 ust. 3 ust
awy Pzp do Odwołującego, ani w treści informacji o odrzuceniu oferty
Odwołującego, ani na rozprawie, Zamawiający nie powołał się na żadne postanowienia SIWZ,
które referowałyby do kwestii podmiotu mającego wystawić wymagane zaświadczenia.
Zamawiający nie przedstawił także żadnej argumentacji mającej wyjaśnić, dlaczego w świetle
treści SIWZ, specyfiki zamówienia czy profesjonalnego charakteru działalności podmiotów
uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymóg wynikający z pkt 8.7.3 lit.
f) SIWZ
należy interpretować właśnie w ten sposób, jak czynił to Zamawiający, tj. jako
konieczność złożenia zaświadczenia pochodzącego od jednostki przeprowadzającej badania.
W ocenie Izby, w
świetle brzmienia pkt 8.7.3 lit. f) SIWZ, nie sposób uznać, aby złożone przez

Odwołującego zaświadczenia producenta kotłów AGAT 25kW i 35kW potwierdzające
spełnienie wymagań dotyczących EcoDesign, nie mogły być uznane za zaświadczenia,
o
których mowa w tym punkcie SIWZ. Zamawiający nie przedstawił jakiejkolwiek argumentacji
mającej świadczyć o okoliczności przeciwnej.
Ponadto
Zamawiający w ogóle nie odniósł się merytorycznie do bardzo szczegółowej
argumentacji przedstawionej przez Odwołującego w treści odwołania, wyjaśniającej dlaczego
w przypad
ku kotłów AGAT o mocy 25kW i 35kW nie było konieczne przeprowadzenie
odrębnych badań, a wystarczające było ich sklasyfikowanie w oparciu o interpolację liniową
badanych kotłów o odpowiednio mniejszej i większej mocy (w tym wypadku kotły AGAT o mocy
20kW i 40kW).
Argumentację Odwołującego Izba uznała za logiczną i spójną, jak również
znajdującą oparcie w przywołanych w odwołaniu przepisach, normach oraz komunikacie
Komisji Europejskiej. W świetle braku jakiejkolwiek inicjatywy ze strony Zamawiającego, która
zmierzałaby do podważenia prezentowanego w odwołaniu stanowiska, nie było podstaw do
odmówienia wiarygodności podnoszonym przez Odwołującego twierdzeniom. Zamawiający
nie wyjaśnił także dlaczego nie uznał za zasadne wyjaśnień producenta kotłów
przedstawion
ych przez Odwołującego na wezwanie, z których jasno wynikało dlaczego dla
kotłów o mocy 25kW i 35kW przeprowadzenie odrębnych badań nie było konieczne, wobec
czego producent nie posiada świadectwa jednostki certyfikującej, posiada jednak takie
świadectwa dla kotłów o mocy 20kW i 40kW. Wyjaśnienia producenta były spójne ze złożonymi
w toku postępowania przez Odwołującego zaświadczeniami producenta o spełnieniu przez
kotły o mocy 25kW i 35W wymagań EcoDesign, w których zawarto adnotacje iż
„zaświadczenia te wydano w oparciu o uzyskane dane z dnia 4 marca 2019 r. dotyczące kotła
AGAT 20 (nr 31/2019) oraz dane z dnia 4 czerwca 2019 r. dotyczące kotła AGAT 40 (nr
79/2019) przez ICHPW Zabrze.” Niezrozumiałe w ocenie Izby jest powoływanie się przez
Zamawiającego na rozprawie, że na etapie wyjaśnień nie otrzymał od Odwołującego
wystarczających informacji. Zdaniem składu orzekającego przekazane przez Odwołującego
informacje oraz dokumenty, w świetle postanowień SIWZ, były w pełni wystraczające, aby
ocenić zgodność oferty Odwołującego z wymaganiami EcoDesign. Zamawiający na żadnym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia ani w postępowaniu odwoławczym nie
wytłumaczył dlaczego nie zaakceptował wyjaśnień Odwołującego, nie przedstawił
jakiejkolwiek argumentacji, która kwestionowałaby powyższe okoliczności.
W ocenie Izby złożone przez Odwołującego już na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp
zaświadczenia wystawione przez producenta kotłów, potwierdzające spełnienie przez kotły
AGAT o mocy 25W i 35kW wymagań Eco Design, były prawidłowe w świetle postanowień pkt
8.7.3 lit. f) SIWZ. Ponadto po
stępowanie odwoławcze (w świetle braku jakichkolwiek
przeciw
dowodów) potwierdziło, że w oparciu o obowiązujące przepisy, normy oraz wytyczne

branżowe, producent kotłów o ww. mocach nie musiał posiadać dla nich odrębnych badań.
Odwołujący złożył także jako dowód w postępowaniu odwoławczym wystawione przez
certyfikowaną jednostkę badawczą świadectwa dla kotłów AGAT o mocy 20kW i 40kW, tj. dla
kotłów o odpowiednio mniejszej i większej mocy, potwierdzające spełnienie przez te kotły
wymagań EcoDesign. Okoliczność, że kotły AGAT o mocy 25W i 35kW także wymagania
EcoDesign spełniają nie była w ogóle przez Zamawiającego kwestionowana, trudno zatem
uznać, aby oferta Odwołującego miała być materialnie niezgodna z SIWZ. Z kolei
prezentowana na rozprawie przez Zamawiającego argumentacja odnosząca się do
wystawienia przez producenta zaświadczenia dla kotła typu AGAT o mocy 35kW niezgodnie
z zasadami reprezentacji wynikającymi z KRS nie stanowiła podstawy faktycznej odrzucenia
oferty Odwołującego, a tylko wskazane w uzasadnieniu odrzucenia podstawy podlegają
ocenie Izby w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym. Kwestia wadliwej reprezentacji
producenta nie była zakomunikowana Odwołującemu w zawiadomieniu o odrzuceniu jego
oferty, Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia w ogóle nie odnosił się do złożonych przez
Odwołującego zaświadczeń producenta kotłów. Niemniej podkreślenia wymaga, że sam fakt,
iż na złożonym dla kotła AGAT o mocy 35kW zaświadczeniu widnieje podpis tylko jednego
C
złonka Zarządu oraz Koordynatora ds. Konstrukcji i Wdrożeń Kotłów, a umocowanie ww.
osób nie wynika bezpośrednio z KRS, w żaden sposób nie przesądza o tym, że osoby, które
podpisały się na zaświadczeniu, nie były do tego prawidłowo przez producenta kotłów
umocowane.
Mając na uwadze powyższe Izba uznała czynność odrzucenia oferty Odwołującego za
dokonaną z uchybieniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a odwołanie za zasadne. Natomiast
kwestia
oceny ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego przepisów rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo
stałe (zarzut nr 3) nie leży w kognicji Izby, jako organu właściwego do rozpoznawania odwołań
wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego rolą jest weryfikacja zgodności
działań i zaniechań Zamawiającego z przepisami ustawy Pzp, aktami wykonawczymi do tej
ustawy
, jak i przepisami Kodeksu cywilnego, które stosuje się w zakresie określonym w art.
14 ust. 1 ustawy Pzp (por. art. 180 ust. 1 ustawy Pzp).
W tym stanie rzeczy
Izba uznała, że odwołanie podlega uwzględnieniu i na podstawie
art. 192 ust. 1 ustawy Pzp
orzekła jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z
§ 3 pkt 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972),
zasądzając od Zamawiającego na rzecz

Odwołującego kwotę 15 000 zł stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione
przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: ……………………………….………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie