eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1764/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-09-24
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1764/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska

po rozpoznaniu na
posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego
w dniu 24
września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 27 lipca 2020 r. przez wykonawcę Sygnity S.A. w Warszawie
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Warszawie


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,

2.
znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać
Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz wykonawcy Sygnity S.A. w
Warszawie kwoty 15 000,00
zł (piętnaście tysięcy złotych) uiszczonej przez
wykonawc
ę tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
…………………………
U z a s a d n i e n i e
postanowienia z dnia 24
września 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 1764/20


Zamawiający – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana
Pawła II13, 00-828 Warszawa – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.:
„Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu e-
PFRON2
”, o ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 15 lipca 2020 r. pod nr 2020/S 135-332602, zwane dalej jako
„postępowanie”.
Izba ustaliła, że postępowanie na usługę, o wartości powyżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej jako „p.z.p.”, jest
prowadzone przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego.
W dniu
27 lipca 2020 r. odwołanie wobec treści dokumentacji przetargu wniósł
wykonawca Sygnity S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, dalej zwany jako
„odwołujący”, w którym postawiono zamawiającemu następujące zarzuty naruszenia
(pisownia oryginalna):
1.
art. 29 ust. 1 i 2 PZP - poprze
z opisanie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do
elementów szczegółowo wskazanych w uzasadnieniu niniejszego odwołania w
sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący co nie pozwala określić rzeczywistego
zakresu przedmiotu zamówienia, a przez to właściwie oszacować możliwości
terminowej realizacji prac oraz dokonać ich wyceny.
2.
art. 15vb ust. 5) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,
z
późn. zm.) poprzez ustalenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Wobec powyższego, w związku z zarzutem nr 1 odwołujący wniósł o nakazanie
zama
wiającemu modyfikacji § 4 ust. 1 załącznika nr 8 do SIWZ poprzez: a) usunięcie pkt
1.3 albo doprecyzowanie go w
taki sposób, aby jednoznacznie określał na czym ma polegać
kontrola i przegląd systemu oraz z jaką częstotliwością miałaby być ona przeprowadzana,
b)
zmianę treści wymagania pkt 1.11, poprzez usunięcie z jego treści, iż w ramach usługi
ATiK wykonawca ma realizować usługę odzyskiwania danych utraconych lub uszkodzonych
w
wyniku czynności zamawiającego, c) usunięcie pkt 1.12 i wskazanie, iż migracja danych
będzie realizowana w ramach usług rozwoju systemu, d) usunięcie pkt 1.14 albo
doprecyzowanie go w taki sposób, aby jednoznacznie określał na czym polegają usługi stałej
opieki i wsparcia świadczonej przez konsultantów wykonawcy, jaki jest wymiar tych
świadczeń i jakie są zasady jej realizacji, e) doprecyzowanie pkt 1.16 w taki sposób, aby
wykonawca z
góry wiedział ile szkoleń i warsztatów powinien przyjąć do kalkulacji w ramach
oferty oraz jakie
są warunki i miejsce ich przeprowadzenia, f) usunięcie pkt 1.21 i
przeniesienie wynikających z jego treści oczekiwań zamawiającego do części dotyczącej
rozwoju systemu, albo doprecyzowanie go w taki sposób, aby jednoznacznie określał
częstotliwość oczekiwanych raportów, ich ilość oraz złożoność. Natomiast wobec zarzutu nr
2
żądano obniżenia poziomu wymaganego treścią rozdziału X pkt 2 SIWZ zabezpieczenia
należytego wykonania umowy i określenie go na poziomie nie wyższym niż 5% ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie.
Skład orzekający ustalił dalej, że w terminie wskazanym w art. 185 ust. 2 p.z.p., który
upłynął dnia 31 lipca 2020 r., do postępowania odwoławczego nie zgłoszono żadnych
przystąpień.
W dniu 25 sierpnia 2020
wpłynęło do Izby stanowisko procesowe zamawiającego,
w
którym uwzględniono odwołanie w części dotyczącej zarzutu nr 1 lit. a – e oraz zarzutu nr
2 i
wniesiono o odrzucenie odwołania w zakresie zarzutu nr 1 lit. f. W dniu 23 września
2020
r. odwołujący złożył oświadczenie, że wycofuje nieuwzględnione przez zamawiającego
zarzuty i
wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego. Oba stanowiska procesowe
zostały złożone przez osoby właściwe umocowane do działania w imieniu stron.

Krajowa Izba
Odwoławcza zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 186 ust. 3a
p.z.p. „W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego
części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez
odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności
stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po
stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił
po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów.
W
takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu
w
zakresie uwzględnionych zarzutów.”
Przenosząc powyższe unormowanie na grunt postępowania zainicjowanego
odwołaniem należy uznać, że zamawiający w stanowisku procesowym z dnia 25 sierpnia
2020 r. w
sposób skuteczny uwzględnił zarzuty nr 1 lit. a – e i nr 2 z petitum odwołania, zaś
odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o wycofaniu nieuwzględnionego przez
zamawianego zarzutu nr 1 lit. f. Zatem w wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba
stwierdziła spełnienie przesłanek opisanych w art. 186 ust. 3a p.z.p. i zobligowana była
postępowanie umorzyć, w związku z czym orzeczono jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie art.
186 ust. 6 pkt 1 p.z.p., który stanowi, iż w okolicznościach art. 186 ust. 3a p.z.p. koszty
postępowania znosi się wzajemnie, zaś zwrotu kwoty uiszczonej z tytułu wpisu dokonano
zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010
roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie