eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1379/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-07-28
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1379/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Daniel Konicz

wobec cofnięcia w dniu 28 lipca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Od
woławczej 22 czerwca 2020 r. przez Odwołującego –
wykonawcę Izan+ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego – Szpital Czerniakowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Naka
zuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 6.750,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych
00/100
), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewo
dniczący: ……………………………………..


sygn. akt: KIO 1379/20
Uzasadnienie

Szpital Czerniakowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”)
prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. po
z. 1843), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług
polegających na zapewnieniu pracowników tymczasowych do wykonywania pracy
tymczasowej
w
charakterze
personelu
pomocniczego
na
potrzeby
Szpitala
Czerniakowskiego sp. z o.o.”, zwane dalej „Postępowaniem”.

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
z 17 czerwca 2020 r., pod nr 551362-N-2020.
17 czerwca
2020 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej
specyfikacj
ę istotnych warunków zamówienia, której postanowienia zaskarżone zostały
odwołaniem wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „Izba” lub „KIO”)
22 czerwca 2020
r. przez wykonawcę Izan+ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
(dalej
„Odwołujący”).
N
astępnie, 28 lipca 2020 r., Odwołujący cofnął odwołanie.
Mając na uwadze powyższe Izba, na podstawie art. 187 ust. 8 Pzp,
umorzyła postępowanie odwoławcze i nakazała zwrot Odwołującemu 90% kwoty
uiszczonego wpisu (pkt 1 i 2 sentencji postanowienia).

Przewodniczący: ……………………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie