eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1335/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-07-28
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1335/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2020 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2020 r. przez odwołującego: E. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K. E. Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Zielonej Górze
przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Abramss
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, POLBUD Partners Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Romil Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zgłaszających przystąpienie do postępowania
od
woławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego niewykazania przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Abramss Spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, POLBUD Partners Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Romil Spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie spełniania warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy
określonego przez zamawiającego w postanowieniu 7.2.3) lit. a) specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (IDW) i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert,
w tym wezwanie
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Abramss Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, POLBUD
Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Romil

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 26
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy
określonego przez zamawiającego w postanowieniu 7.2.3) lit. a) specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (IDW).
2.
Oddala odwołanie w pozostałym zakresie.
3.
Kosztami postępowania obciąża odwołującego w części 1/2 i zamawiającego w części
1/2 , i:

3.1. zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego: kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od
odwołania, kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy)
poniesio
ną przez odwołującego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, kwotę 763 zł 92
gr (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) poniesioną
przez odwołującego tytułem dojazdu na posiedzenie i rozprawę oraz kwotę 3 600 zł 00
gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesioną przez zamawiającego
tytułem wynagrodzenia pełnomocnika;
3.2.
zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 7 881 zł 96 gr (słownie:
siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy).

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Przewodniczący: ….……………………………Sygn. akt: KIO 1335/20
Uzasadnienie

Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.
„Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach wraz ze
wszystkimi jej elementami".
Wartość ww. zamówienia przekracza kwotę, od której uzależniony
jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 6 lutego 2020 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 026-059107.
I. W dniu 15 czerwca 2020 r. wykonawca E. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
K. E.
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie na czynności i zaniechania podjęcia czynności przez zamawiającego w ww.
post
ępowaniu, zarzucając zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1) art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp - poprzez dokonanie wyboru jako
najkorzystniejszej
oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o
udzielenie zamówienia: Abramss Sp. z o.o., Polbud Partners Sp. z o.o. i Romil Sp. z o.o.
-
pomimo tego, że ww. wykonawcy nie spełnili warunków udziału w postępowaniu;
2) art. 24 ust. 1 pkt 12 i pkt 16 ustawy Pzp - poprzez ich niezastosowanie i zaniechanie
wykluczenia wykonawców wskazanych w pkt 1), którzy nie wykazali spełniania warunków
udziału w postępowaniu, a ponadto wprowadzili w błąd zamawiającego przy
przedstawieniu informacji, że spełniają warunki udziału w postępowaniu.
W związku z podniesionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
i
nakazanie zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2)
dokonania czynności ponownego badania i oceny ofert oraz wyboru oferty
najkorzystniejszej.
Podniesione przez odwołującego zarzuty dotyczyły braku wykazania spełniania przez ww.
wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej wykonawcy określonych przez zamawiającego w postanowieniu 7.2.3) lit. a) i b)

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – instrukcja dla wykonawców („SIWZ – IDW”). W

odniesieniu do warunku opisanego w postanowieniu 7.2.3) lit. a) SIWZ
– IDW odwołujący
podnosił niewykazanie doświadczenia w zakresie jednego z elementów wskazanych w opisie
tego warunku, tj. w zakresie utrzymania barier drogowych. W odniesieniu do warunku
opisanego w postanowieniu 7.2.3) lit. b) SIWZ
– IDW odwołujący podnosił, iż osoba
przedstawiona przez ww. wyk
onawców w wykazie osób nie pełniła na wskazanych zadaniach
określonych funkcji pozwalających jej na nabycie wymaganego - w ramach obecnego
postępowania – doświadczenia w zakresie koordynowania i nadzorowania realizacji
określonych prac. W tym zakresie (warunek opisany w postanowieniu 7.2.3) lit. b) SIWZ –
IDW
) odwołujący zarzucał również ww. wykonawcom wprowadzenie w błąd zamawiającego,
co stanowi podstawę wykluczenia z postępowania wskazaną w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy
Pzp.
II. Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 22 lipca 2020 r.
zamawiający udzielił
odpowiedzi na odwołanie.
Zamawiający uznał zarzuty odwołania za niezasadne, stwierdzając, że odwołujący dokonuje
rozszerzającej wykładni postanowień SIWZ-IDW ustanawiających warunki udziału
w
postępowaniu – tak co do pojęcia „utrzymania barier drogowych”, które nie zostało w SIWZ-
IDW sprecyzowane, jak i co do wymogu posiadania doświadczenia w zakresie koordynowania
i nadzorowania realizacji
określonych prac, który to wymóg nie został połączony z wymogiem
sprawowania konkretnej funkcji.
Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.
III. Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 19 czerwca 2020 r. wykonawcy
wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia: Abramss Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z s
iedzibą w Warszawie, POLBUD Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Warszawie oraz Romil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
(dalej jako „przystępujący”) zgłosili przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego.
Stanowisko w sprawie przystępujący przedstawili w piśmie wniesionym do Prezesa Izby
w dniu 22 lipca 2020 r.
Przystępujący poparli stanowisko zamawiającego co do niezasadności
zarzutów odwołania, które w ich ocenie zostały oparte na niedopuszczalnej rozszerzającej
wykładni postanowień SIWZ-IDW zawierających opis warunków udziału w postępowaniu.
Przystępujący wnieśli o oddalenie odwołania.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron i uczestnika postępowania, Krajowa
Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.
Izba ustaliła, co następuje:


Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2
ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba stwierdziła, że odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy
Pzp, do wniesienia odwołania.
Na podstawie dokumentacji p
ostępowania oraz złożonych dowodów Izba ustaliła
w
szczególności, co następuje:
W SIWZ
– IDW zamawiający zawarł (m. in.) następujące postanowienia w zakresie warunków
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej [7.2.3) lit. a) i b)
SIWZ-IDW]:
a)
Wykonawcy:

Minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia,
to taki, który wykaże się doświadczeniem, w należytym wykonaniu lub wykonywaniu w okresie
ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie:
1.1.
-
1 usługi* polegającej na letnim utrzymaniu dróg klasy co najmniej
G o wartości tej usługi co najmniej 1.250.000,00 zł brutto, oraz

-
1 usługi* polegającej na zimowym utrzymaniu dróg klasy co najmniej G o wartości tej
usługi co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, lub
1.2.
1 usługi* (kompleksowej) polegającej na zimowym i letnim utrzymaniu dróg klasy co
najmniej G (w ramach których wykonywane były również remonty nawierzchni dróg) o wartości
tej usługi co najmniej 3.200.000,00 zł brutto.
UWAGA!
[…] Przez letnie utrzymanie drogi rozumie się wykonywanie usług utrzymania drogi
w zakresie co najmniej utrzymywania nawierzchni dróg oraz odwodnienia, a także barier
drogowych, zieleni.
[…]
b)
osób:
Minimalne warunki dotyczące doświadczenia i kwalifikacji osób skierowanych do realizacji
zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż na etapie realizacji
zamówienia, będą dostępne osoby na każdą funkcję wymienioną poniżej, spełniające
określone wymagania:
I.
Osoba proponowana do
pełnienia funkcji – Kierownik Utrzymania (…)


Doświadczenie:

posiadanie doświadczenia w koordynowaniu prac związanych z zimowym utrzymaniem
dróg klasy co najmniej G w ciągu min. jednego sezonu zimowego, i


posiadanie co najmniej 12 miesięcznego doświadczenia (miesiące czynne zawodowo)
jako osoba koordynująca prace związane z letnim utrzymaniem dróg klasy co najmniej G,
lub


posiadanie co najmniej 17 miesięcznego doświadczenia (miesiące czynne zawodowo)
w
koordynowaniu prac związanych z (kompleksowym) zimowym i letnim utrzymaniem
dróg klasy co najmniej G.(…)
II.
Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Osoba kierująca pracami związanymi
z
utrzymaniem obiektów inżynierskich (…)
Doświadczenie i kwalifikacje:


posiadanie co najmniej 24 miesięcznego doświadczenia (miesiące czynne zawodowo)
jako osoba koordynująca i nadzorująca prace związane z utrzymaniem drogowych
obiektów inżynierskich.

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy przystępujący przedstawili
zamawiającemu dwie usługi. Bezsporne pomiędzy stronami jest, że usługa wskazana pod
pierwszą pozycją wykazu usług nie potwierdza spełniania ww. warunku udziału
w
postępowaniu. Spór pomiędzy stronami dotyczył usługi wskazanej pod drugą pozycją
wykazu usług, tj. usługi „Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych
administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie, wraz ze wszystkimi jej elementami
, w podziale na 14 zadań (Rejonów) –
Zadanie nr 11
– Rejon w Przasnyszu”.
Udzielając odpowiedzi na pytania wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia
na
„Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, wraz ze wszystkimi jej
elementami, w podziale na 14 zadań (Rejonów) – Zadanie nr 11 – Rejon w Przasnyszu”
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wprost stwierdziła, że
utrzymanie barier drogowych ni
e jest objęte przedmiotem zamówienia. Jednocześnie
odesłano do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczonej numerem
4, gdzie wskazano, że w „zakres utrzymania” wchodzi „utrzymanie w czystości urządzeń brd
obejmujących osłony zabezpieczające przed ochlapaniem, barieroporęcze i słupki
prowadzące” [wyciąg z dokumentacji ww. postępowania – dowody załączone przez

odwołującego do odwołania]. Z powyższych dokumentów wynika zatem, że utrzymanie barier
drogowych nie było objęte zakresem ww. zamówienia. Dodatkowym potwierdzeniem ww.
okoliczności jest fakt udzielania przez tego zamawiającego odrębnych zamówień
obejmu
jących swym przedmiotem utrzymanie barier drogowych m.in. w rejonie Przasnysz
[ogłoszenia o udzieleniu zamówienia załączone przez odwołującego do odwołania].
Wskazana przez przystępujących usługa „Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg
krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie, wraz ze wszystkimi jej elementami, w podziale na 1
4 zadań (Rejonów) –
Zadanie nr 11
– Rejon w Przasnyszu” nie potwierdza zatem spełniania przez tych
wykonawców warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego
w postanowieniu 7.2.3) lit. a) SIWZ
– IDW.
Odnosząc się do dowodu złożonego przez przystępujących w postaci pisma Kierownika
Rejonu w Przasnyszu z dnia 2 lipca 2020 r. należy w pierwszej kolejności stwierdzić, że pismo
to odwołuje się do treści umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i to właśnie temu
dokumentowi należałoby nadać podstawowe znaczenie dla ustalenia zakresu
przedmiotowego w. usługi (w odniesieniu do świadczenia polegającego na utrzymaniu barier
drogowych) w celu
skutecznego odparcia zarzutów odwołania, potwierdzonych
przedstawionymi dowodami
– dowód w postaci umowy nie został przez przystępujących
przedstawiony
. Niezależnie od powyższego, również zakres prac dotyczących barier
drogowych
podany w tym piśmie – choć szerszy niż wskazany w dokumentacji tego
postępowania przedstawionej przez odwołującego – nie pozwala na uznanie, iż przedmiotowa
usługa potwierdza spełnianie przez przystępujących warunku udziału w postępowaniu
określonego przez zamawiającego w postanowieniu 7.2.3) lit. a) SIWZ – IDW. W żadnym
wypadku nie można zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym przez zamawiającego
i
przystępujących, że skoro w treści postanowień SIWZ-IDW nie określono dokładnego
zakresu pojęcia „utrzymanie barier drogowych” to zamawiający winien uznać realizację
jakichk
olwiek prac dotyczących barier drogowych. Taka interpretacja pozostaje w oczywistej
sprzeczności z treścią postanowienia SIWZ-IDW, w którym jednoznacznie wskazano, że
w
zakres usługi przedstawianej na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału
w
postępowaniu ma wchodzić utrzymanie barier drogowych. Gdyby dla zamawiającego
faktycznie było wystarczające, aby wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji
jakichkolwiek prac związanych z barierami drogowymi to nie wskazywałby tego zakresu
świadczenia w opisie warunku – jako minimalny zakres doświadczenia pozwalający na
uznanie spełniania warunku (użyte przez zamawiającego wyrażenie „w zakresie co najmniej
…”). Sposób dokonania opisu tego warunku w SIWZ-IDW świadczy o tym, iż doświadczenie
wykonawcy
w tym zakresie miało dla zamawiającego istotne znaczenie. W związku z tym

stanowisko zamawiającego zaprezentowane w toku postępowania odwoławczego Izba
potraktowała jako przyjętą strategię procesową, stanowiącą próbę dokonania niedozwolonej
(po terminie s
kładania ofert) zmiany treści postanowień SIWZ-IDW w zakresie opisu warunku
udzia
łu w postępowaniu. W dalszej kolejności należy wskazać, iż ustalając sposób rozumienia
postanowień SIWZ, w tym w zakresie warunków udziału w postępowaniu, należy posługiwać
si
ę wykładnią językową, przyjmując powszechne znaczenie wyrazów lub ich znaczenie
branżowe, jeżeli takie w danym przypadku jest bardziej odpowiednie. Jakkolwiek należy
zgodzić się z oczywistym stanowiskiem zamawiającego i przystępujących, że czym innym jest
opis warunku udziału w postępowaniu, a czym innym opis przedmiotu zamówienia, to jednak
za dopuszczalne
uznaje się pomocnicze odwoływanie się do treści opisu przedmiotu
zamówienia w ramach wykładni postanowień SIWZ dotyczących warunków udziału
w
postępowaniu. Taki zabieg należy jednak stosować jedynie pomocniczo, gdyż jak wskazano
powyżej podstawowe znaczenie dla ustalania treści postanowień SIWZ ma zawsze wykładnia
językowa. Należy zatem wskazać, iż w Słowniku Języka Polskiego PWN [internetowe wydanie]
jak
o znaczenie (jedyne adekwatne w tym przypadku) wyrazu „utrzymać – utrzymywać” podaje
się: „zachować w stanie niezmienionym, należytym”. Utrzymywanie barier drogowych to zatem
świadczenie usług mających na celu zachowanie ich w stanie niezmienionym. W związku
z
tym także zakres prac wskazanych w ww. piśmie z dnia 2 lipca 2020 r. nie jest wystarczający
dla stwierdzenia sp
ełniania ww. warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do elementu
utrzymania barier drogowych. Prace te -
polegające na: 1. utrzymywaniu estetyki barier
drogowych oraz urządzeń BRD, 2. zabezpieczaniu uszkodzonych w wyniku zdarzeń
drogowych barier oraz urządzeń BRD, 3. zgłaszaniu faktu wystąpienia uszkodzenia barier
drogowych oraz
urządzeń BRD do Rejonu oraz 4. przywracaniu płynności ruchu drogowego,
w tym poprzez rozbiórkę barier energochłonnych uszkodzonych w wyniku zdarzeń - nie
zapewniały zachowania barier drogowych w stanie niezmienionym – stanowiły jedynie część
prac koniecznych do realizacji tego zadania/celu (w
szczególności nie zawierały elementu
dokonywania naprawy uszkodzonych barier).
Powyższe stanowisko znajduje dodatkowe
(pomocnicze)
potwierdzenie
w postanowieniach
opisu
przedmiotu
zam
ówienia
obowiązujących w ramach obecnego postanowienia. Zgodnie z definicją zawartą na stronie
12 pod pojęciem „utrzymanie Drogi” należy rozumieć „całość działań technicznych
i
organizacyjnych mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego i wymaganej
przydatności użytkowej Drogi oraz doprowadzenie elementów Drogi do oczekiwanych
standardów”. Jak wynika z dalszych postanowień do obowiązków wykonawcy będzie należało
między innymi dokonywanie naprawy, wymiany, uzupełnienia elementów barier [str. 75].
Na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
tec
hnicznej lub zawodowej osób, określonego przez zamawiającego w postanowieniu 7.2.3)

lit. b) SIWZ
– IDW, przystępujący przedstawili wykaz osób, w którym jako kierownik utrzymania
oraz osoba kierująca pracami związanymi z utrzymaniem obiektów inżynierskich został
wskazany: Mgr inż. T. W. . W odniesieniu do doświadczenia wymaganego dla kierownika
utrzymania wskazano na doświadczenie ww. osoby w koordynowaniu prac związanych z
(kompleksowym) letnim i zimowym utrzymaniem dróg na zadaniu: „Kompleksowe (letnie i
zimowe) utrzymanie autostrady A1 na odcinku od węzła Sośnica (bez węzła) do granicy
państwa z Republiką Czeską w miejscowości Gorzycki w systemie „Utrzymaj Standard”, o
długości 47,849 km”. W odniesieniu do doświadczenia wymaganego dla osoby kierującej
pracami związanymi z utrzymaniem obiektów inżynierskich wskazano na doświadczenie ww.
osoby w koordynowaniu i na
dzorowaniu prac związanych z utrzymaniem drogowych obiektów
inżynierskich na zadaniu: „Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie autostrady A1 na
odcinku od węzła Sośnica (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w miejscowości
Gorzycki w
systemie „Utrzymaj Standard”, o długości 47,849 km” oraz w koordynowaniu i
na
dzorowaniu prac związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich na zadaniu:
„Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich na terenie miasta Bielsko – Biała”.
Odwołujący kwestionował posiadanie przez Pana T. W. wymaganego doświadczeniu zarówno
w odniesieniu do funkcji kierownika utrzymania jak i funkcji osoby kierującej pracami
związanymi z utrzymaniem obiektów inżynierskich – w przypadku tej drugiej funkcji w
odniesieniu do obydwu wskazanych zadań. Odwołujący nie przedstawił jednak żadnych
dowodów potwierdzających, że Pan T. W. faktycznie nie koordynował prac związanych z
(kompleksowym) letnim i zim
owym utrzymaniem dróg czy też nie

koordynował i nie nadzorował
realizacji prac
związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich na wskazanych
zadaniach. W treści odwołania odwołujący wskazywał na brak możliwości pełnienia przez
Pana T. W.
określonych funkcji na ww. zadaniach, jednakże opis warunku udziału w
postępowaniu w zakresie doświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, nie dotyczy pełnienia określonych funkcji, a jedynie wykonywania określonych
zadań. Przedstawiona przez odwołującego argumentacja nie dotyczyła zatem warunku udziału
w postępowaniu w zakresie doświadczenia osób, określonego przez zamawiającego w SIWZ
i
obowiązującego w postępowaniu, lecz treści tego warunku uzupełnionego przez
odwołującego o dodatkowe elementy w postaci pełnienia określonych funkcji. W związku z tym
Izba stwierdziła, iż odwołującemu nie udało się skutecznie zakwestionować spełniania przez
p
rzystępujących warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej osób, określonego przez zamawiającego w postanowieniu 7.2.3) lit. b) SIWZ –
IDW.
Izba zważyła, co następuje:

Jak wynika z przedstawionych powyżej ustaleń faktycznych, Izba ustaliła, że przystępujący nie
wykazali
spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej wykonawcy określonego przez zamawiającego w postanowieniu 7.2.3) lit. a) SIWZ
– IDW. Podniesione w tym zakresie zarzuty odwołania podlegały uwzględnieniu. Niewykazanie
spełniania warunku udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Przed podjęciem decyzji o
wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający obowiązany jest wystosować do
wykonawcy wezwanie zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wobec tego
, iż w
odniesieniu do oświadczeń i dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania ww. warunku
udziału w postępowaniu do przystępujących nie było dotychczas kierowane wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Izba w sentencji wyroku nakazała zamawiającemu
w ramach powtórnej czynności badania i oceny ofert wezwanie przystępujących na podstawie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy określonego przez
zamawiającego w postanowieniu 7.2.3) lit. a) SIWZ-IDW.

W związku ze stwierdzeniem przez
Izbę, iż odwołującemu nie udało się skutecznie zakwestionować spełniania przez
p
rzystępujących warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej osób, określonego przez zamawiającego w postanowieniu 7.2.3) lit. b) SIWZ –
IDW
, podniesione w tym zakresie zarzuty odwołania podlegały oddaleniu.
Bi
orąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła, jak w punkcie pierwszym i drugim sentencji, na
podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania - na podstawie
art.
192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit.
a i
lit. b oraz § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Zgodnie z art. 192 ust.
10 ustawy Pzp strony ponoszą koszty
postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6. Jak
wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 r. sygn. akt X Ga
280/16
– w przypadku rozstrzygnięcia, w którym część odwołania wniesionego do Krajowej
Izby Odwoławczej zostaje oddalona, a część uwzględniona, zasada odpowiedzialności za
wynik postępowania odwoławczego oznacza obowiązek stosunkowego rozdzielenia kosztów
postępowania odwoławczego w takiej części, w jakiej odwołanie odniosło skutek. Podobnie w:
wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 stycznia 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 1992/15,

postanowieniu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt X Ga
286/13, wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt XXIII
Ga 880/16, wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 17 listopada 2016 r. sygn. akt X Ga
653/16, postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt
XXIII Ga 1886/17, postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r.
sygn. akt XXIII Ga 830/18 i postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12
października 2018 r. sygn. akt XXIII Ga 1123/18. W ostatnim z wymienionych orzeczeń Sąd
Okręgowy wskazał, iż „przychylił się do zarzutu skargi na wyrok KIO i głównej tezy jej
uzasadnienia, zgodnie z którą wynik sprawy winien być badany w odniesieniu do ilości
uwzględnionych i oddalonych zarzutów.” W niniejszej sprawie Izba – co wynika z sentencji
orzeczenia -
częściowo uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie. Kosztami postępowania
obciążono odwołującego w części ½ oraz zamawiającego w części ½. Na koszty
postępowania odwoławczego składa się kwota 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych
zero groszy) uiszczona
przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania, kwota 3 600 zł
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesiona przez odwołującego tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika, kwota 763,92 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy złote
dziewięćdziesiąt dwa grosze) poniesiona przez odwołującego tytułem dojazdu na posiedzenie
i rozprawę oraz kwota 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesiona
przez zamawiającego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Odwołujący poniósł dotychczas
koszty post
ępowania odwoławczego w wysokości 19 363,92 zł tytułem wpisu od odwołania,
wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenie i rozprawę, tymczasem
odpowiad
ał za nie jedynie do wysokości 11 481,96 zł (22 963,92 zł / 2). Wobec powyższego
Izba zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 7 881,96 zł (19 363,92 zł – 11
481,96
zł), stanowiącą różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi dotychczas przez
o
dwołującego a kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku. Izba nie
uwzględniła wniosku odwołującego o zaliczenie w poczet kosztów postepowania poniesionych
przez niego kosztów za przejazd autostradą płatną z uwagi na nieprzedstawienie rachunku
potwierdzającego wysokość poniesionych z tego tytułu kosztów, co jest wymagane na gruncie
przepisu § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Przewodniczący: …..……………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie