eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1167/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-07-09
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1167/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Aldona Karpińska

wo
bec cofnięcia w dniu 8 lipca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 28 maja 2020 r. przez wykonawcę Strabag Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Fabe Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz „SP” Sine Midas
Stroy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uralsku (Kazachstan)
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1. umarza
postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowe
go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie
kwoty 18 000
,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 200
4 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
O
dwoławczej do Sądu Okręgowego z siedzibą w Warszawie.


Przewodniczący:
……………………


Sygn. akt: KIO 1167/20

U z a s a d n i e n i e

W dniu 28 maja 2020 r. wykonawca
Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Warszawie wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na
czynność wyboru oferty najkorzystniejszej podjętą przez zamawiającego Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie gmin:
Żuromin, Bieżuń, Lutocin,
Rościszewo. Etap Il - odcinek drogi od km 57+600 do km 69+230” (nr postępowania: 040/20,
nr
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2020/S 031-071511).
W dniu 8 lipca 2020 r. do Prezesa Izby
wpłynęło pismo zawierające oświadczenie
o
dwołującego o cofnięciu odwołania.
Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie
drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843, ze zm.), dalej jak
o „ustawa Pzp”, Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze
wywołane ww. odwołaniem.
O
kosztach
postępowania
odwoławczego
orzeczono
stosownie
do
treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).


Przewodniczący:
…………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie