eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 389/20, KIO 434/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-03-11
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 389/20
KIO 434/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emilia Garbala, Magdalena Grabarczyk, Magdalena Rams Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników w dniu 10 marca
2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

- w dniu 24 lutego 2020 r
. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia T4B spółkę z o.o. w Warszawie, IB Systems spółkę z o.o. w Poznaniu, Galaxy
Systemy Informatyczne spółkę z o.o. w Zielonej Górze (sygn. akt KIO 389/20);

- w dniu 28 lutego 2020 r
. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. w Warszawie oraz
INLOGIC Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Szczecinie

w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PGNIG TERMIKA S.A. w Warszawie
(sygn. akt KIO 434/20)

przy udziale:

-
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konica Minolta Business
Solutions Polska Sp. z o.o. w Warszawie oraz
INLOGIC Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. w Szczecinie zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego (sygn. akt KIO 389/20);
-
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia T4B spółkę z o.o. w
Warszawie,
IB Systems spółkę z o.o. w Poznaniu, Galaxy Systemy Informatyczne spółkę z
o.o. w Zielonej
Górze (sygn. akt KIO 434/20)

wobec:

-
cofnięcia przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z
o.o. w Warszawie oraz
INLOGIC Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w
Szczecinie (sygn. akt KIO 434/20)

-
uwzględnienia przez zamawiającego odwołania wniesionego przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia T4B spółkę z o.o. w Warszawie, IB Systems
spółkę z o.o. w Poznaniu, Galaxy Systemy Informatyczne spółkę z o.o. w Zielonej Górze
(sygn. akt KIO 389/20)


postanawia:

1. umarza postępowania odwoławcze;
2. nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych:
- kwoty 15. 0
00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) poniesionej z tytułu
wpisu od odwołania na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia T4B spółkę z o.o. w Warszawie, IB Systems spółkę z o.o. w Poznaniu, Galaxy
Systemy Informatyczne spółkę z o.o. w Zielonej Górze (sygn. akt KIO 389/20);
- kwoty 13.5
00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konica Minolta Business
Solutions Polska Sp. z o.o. w Warszawie oraz
INLOGIC Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. w Szczecinie, stanowiącej 90% uiszczonego wpisu (sygn. akt KIO
434/20).

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: …………………………

………………………….

………………………..

Sygn. akt KIO 389/20
Sygn. akt KIO 434/20
U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – PGNIG TERMIKA S.A. w Warszawie – prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843), dalej jako: „ustawa” lub „Pzp” postępowanie o
udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie platformy integrującej
techniczne systemy bezpieczeństwa w PGNiG TERMIKA S.A. Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 240-
. Wartość zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W związku z przesłaniem przez zamawiającego zaproszenia do udziału w aukcji
elektronicznej odwołania wnieśli wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia T4B spółkę z o.o. w Warszawie, IB Systems spółkę z o.o. w Poznaniu, Galaxy
Systemy Informatyczne spółkę z o.o. w Zielonej Górze, dalej jako „Konsorcjum T4B”, (sygn.
akt KIO 389/20) oraz
wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konica
Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. w Warszawie oraz
INLOGIC Spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Szczecinie, dalej jako: „Konsorcjum Konica
Minolta
”, (sygn. akt KIO 434/20). Zachowane zostały terminy ustawowe i obowiązek
przesłania zamawiającemu kopii odwołania.
Odwołanie wniesione przez Konsorcjum T4B (sygn. akt KIO 389/20):
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez nieodrzucenie oferty Konsorcjum TELBUD, podczas gdy
oferta ta jest niezgodna
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ") i
jako taka podlega odrzuceniu, bowiem zaoferowany sprzęt nie spełnia wymogów określonych
dla przełącznika L3 24*RJ45 PoE+ 4*SFP+ 10Gbit rack oraz Kamery TYP 14;
2. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez nieodrzucenie oferty Konsorcjum Konika Minolta,
podczas gdy oferta ta jest niezgodna z SIWZ i jako taka podlega odrzuceniu, bowiem
zaoferowany sprzęt nie spełnia wymogów określonych dla Kamery TYP 10, TYP 11, TYP 13 i
TYP 14 oraz określonych dla Bramki, jak również sterownika stref i kontrolera typ 2;
3. art. 91a ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 91b ust. 1 Pzp
przez zaproszenie do udziału w
aukcji elektronicznej Konsorcjum Konika Minolta i Konsorcjum TELBUD, pomimo, iż ich oferty
podlegają odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp jako niezgodne z SIWZ
oraz z ostrożności – gdyby, pomimo wniesienia odwołania w dniu 24 lutego 2020 r.,
aukcja zaplanowana na dzień 3 marca 2020 r. została jednak przeprowadzona, także:
4. art. 91a ust. 1 Pzp w zw. z art. 91c ust. 1-3 Pzp przez przeprowadzenie aukcji
elektr
onicznej z udziałem Konsorcjum Konika Minolta i Konsorcjum TELBUD, których oferty
podlegają odrzuceniu;
5. art. 7 ust. 1 i 3 Pzp
przez niezapewnienie uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców, przez zaniechania obligatoryjnych działań przez zamawiającego, który to zarzut
jest konsekwencją podniesionych zarzutów.
Wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu: unieważnienia
czynności zaproszenia do aukcji elektronicznej, ponownej oceny ofert i w konsekwencji
odrzucenie oferty Konsorcjum Konika Minolta i Konsorcjum TELBUD oraz zaproszenie do aukcji
elektronicznej wyłącznie tych wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, w tym
o
dwołującego. Odwołujący żądał również zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania
odwoławczego.
Odwołanie wniesione przez Konsorcjum Konica Minolta (sygn. akt KIO 434/20):
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum T4B, pomimo
że
oferta ta jest niezgodna z SIWZ, bowiem zaoferowany sprzęt nie spełnia wymogów
określonych przez Zamawiającego dla Kamery Typ 3,5,6,8,9,14 oraz dla Bramki;
2. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum T4B, pomimo że
oferta ta je
st niezgodna z SIWZ, bowiem zaoferowany sprzęt nie spełnia wymogów
określonych przez Zamawiającego dla Macierzy i Serwera sieciowego ewentualnie:
3. art. 87 ust. 1 Pzp
przez zaniechanie wezwania do wyjaśnień Konsorcjum T4B w zakresie
występowania oferowanych macierzy i dysków w sprzedaży oraz spełnienia przez nie
parametrów wymaganych w SIWZ;
4. art. 91b ust. 1 Pzp w zw. z art. 91a ust. 1 Pzp
przez zaproszenie do udziału w aukcji
elektronicznej Konsorcjum T4B, pomimo
że oferta tego wykonawcy winna zostać
odrzucon
a z uwagi na jej niezgodność z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp;
5. art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez prowadzenie p
ostępowania w sposób naruszający zasadę
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu na naruszenie
wymienionych przepi
sów Pzp.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu
dokonania ponownego badania i oceny oferty T4B, odrzucenia tej oferty,
unieważnienie
czynności zaproszenia do aukcji elektronicznej Konsorcjum T4B oraz o zasądzenie na swoją
rzecz kosztów postępowania odwoławczego.

Konsorcjum Konica Minolta oraz Konsorcjum T4B
przystąpiły do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego, odpowiednio w sprawach KIO 389/20 i KIO
434/20, zachowując termin ustawowy oraz obowiązek przekazania kopii przystąpienia
zamawiającemu i odwołującemu. Przystępujący wnosili o oddalenie odwołania.

Pismami z 11 marca 2020 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołania, w których
uwzględnił zarzuty odwołań. Zapowiedział unieważnienie czynności zaproszenia do udziału
w aukcji elektronicznej, ponowne badanie i ocenę ofert, odrzucenie ofert obu odwołujących
oraz unieważnienie postępowania.

W czasie posiedzenia z udziałem stron przystępujący zgłosili sprzeciwy wobec
uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania. Następnie Konsorcjum Konica
Minolta wycofało swoje odwołanie (sygn. akt KIO 434/20) oraz sprzeciw wniesiony wobec
uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania wniesionego przez Konsorcjum
T4B (sygn. akt KIO 389/20).

W tej sytuacji proce
sowej postępowanie odwoławcze w sprawie obu wniesionych
odwołań podlegało umorzeniu.
Wycofanie przez Konsorcjum Konica Minolta zgłoszonego sprzeciwu co do
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
Konsorcjum T4B,
oznacza, że w zaistniały wszystkie przesłanki wskazane w art. 186 ust. 3
Pzp
, w związku z czym postępowanie odwoławcze w sprawie KIO 389/20 należało umorzyć.
Przepis ten stanowi bowiem, że jeżeli uczestnik postępowania, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesienie sprzeciwu co do uwzględnienia w
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza
postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Wycofanie przez
Konsorcjum Konica Minolta własnego odwołania skutkuje oblig
umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 187 ust. 8 Pzp stanowiącym wprost,
że w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze.
W tym stanie rzeczy Izba umorzy
ła postępowanie odwoławcze w obu sprawach na
podstawie art. 186 ust. 3 Pzp w sprawie KIO 389/20 oraz na podstawie art. 187 ust. 8 Pzp w
sprawie KIO 434/20. Orzeczenie zapadło w formie postanowienia na podstawie art. 192 ust.
1 zd. 2
Pzp. Na podstawie art. 192 ust. 8 Pzp Izba wydała orzeczenie łączne.

O kosztach post
ępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 187
ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz § 5 ust. 1
pkt 2 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: …………………………

………………………….

………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Advertisement

REKLAMA

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie