eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 64/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-02-04
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 64/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Daniel Konicz, Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawny
m z udziałem stron w dniu 4 lutego 2020 roku,
wobec cofnięcia w dniu 29 stycznia 2020 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2020 r. przez
wykonawcę Kapsch Telematic Services sp. z o.o., ul. Poleczki 35; 02-822 Warszawa, w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Główny Inspektorat
Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94; 00-807 Warszawa,

przy udziale wykonawcy Intertoll Infrastructure Services Poland sp. z o.o., ul. Kartuska
314; 80-
125 Gdańsk,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po
stronie odwołującego,


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.

2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Kapsch Telematic Services sp. z o.o., ul. Poleczki 35; 02-822 Warszawa,
kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
…………………………

…………………………

sygn. akt: KIO 64/20

Uzasadnienie

Zamawiający – Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie, wykonanie, implementacja, obsługa oraz
utrzyman
ie systemu poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich metodą elektroniczną
z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów
(Videotolling) na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2 Konin - Stryków i A4 Bielany
Wrocławskie - Sośnica”
.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 2 stycznia 2020 roku, pod nr 2020/S 001-000493.
Dnia 13 stycznia 2020 roku wykonawca Kapsch Telematic Services sp. z o.o. (dalej
„Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od czynności
zamawiającego, polegającej na określeniu treści ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu,
a także treści postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej
w toku prowadzonego prz
ez zamawiającego postępowania.
Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł.
Sz
acunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Odwołujący, pismem z dnia 29 stycznia 2020 roku, złożył oświadczenie, iż wycofuje
wniesione odwołanie.
Z uwagi na powyższe, działając na podstawie przepisu art. 187 ust. 8 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie oraz
postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Przewodniczący:
…………………………

Członkowie:
…………………………

…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie