eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 1559/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-08-23
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 1559/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Katarzyna Brzeska, Paweł Trojan Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 21 sierpnia 2019
r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 sierpnia 2019r. przez wykonawcę Stangl
Technik Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul.
Gdyńska 25
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa –
Generalnego Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Łodzi, ul. Irysowa 2orzeka:

1.
Oddala odwołanie,
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Stangl Technik Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Gdyńska 25
i:
2.1
zalicza na poczet postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr. (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Stangl
Technik P
olska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Świdnicy, ul. Gdyńska 25
tytułem wpisu od odwołania,
2.2
zasądza od wykonawcy Stangl Technik Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Gdyńska 25
na rzecz Skarbu
Państwa – Generalnego Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2
kwotę 3 600 zł. 00 gr. (słownie: trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
prawnego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący: ………………………

Członkowie: ………………………

………………………Sygn. akt KIO 1559/19
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługi bieżącego utrzymania, konserwacji i napraw urządzeń do regulacji ruchu drogowego,
aktywnych znaków oraz oświetlenia przy drogach krajowych administrowanych przez Oddział
Łódź z podziałem na 4 części zostało wszczęte przez zamawiającego ogłoszeniem
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2019r. za
numerem 2019/S 041-093266.
W dniu 31 sierpnia 2019r. zamawiający poinformował o wyborze jako najkorzystniejszej w
części 3 oferty wykonawcy W.M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma
Usługowo Handlowa „M.” W.M. z siedzibą w Sieradzu, ul. Bolesława Prusa 7.
W dniu 9 sierpnia 2019r. na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w części 3 zamówienia
odwołanie wniósł wykonawca Stangl Technik Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Świdnicy, ul. Gdyńska 25 – dalej odwołujący. Odwołanie zostało wniesione przez
pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 6 sierpnia 2019r.
udzielonego przez prezesa zarządu i prokurenta ujawnionych w KRS i upoważnionych do
łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopa odwołania została przekazana
zamawiającemu w dniu 9 sierpnia 2019r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1.
Art. 89 ust. 1 pkt 1 przez nieodrzucenie oferty Pana W.M.
, mimo, że jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2.
Art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy przez nieodrzucenie oferty Pana W.M.
mimo, że złożona
przez niego oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
3.
Art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 2 ustawy przez nieodrzucenie oferty Pana W.M.
mimo, że nie wykazał on, że złożona przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub
kosztu.
Wniósł o:
1.
Przeprowadzenie dowodu z:
a.
dokumentów załączonych do niniejszego odwołania;
b.
Zeznań świadka J.A., na okoliczność zakresu, usług zleconych W.M. na podstawie
umów załączonych do jego wyjaśnień, kosztów, z ponoszenia których był on zwolniony w
związku ze zamówieniem i wysokości kosztów ponoszonych przez odwołującego, adres
wezwania: Stangl Technik Polska Sp. z o.o. ul. Gdyńska 25, 57- 100 Świdnica (siedziba
odwołującego);

2.
unieważnienie czynności zamawiającego w przedmiocie wyboru oferty W.M. jako
najkorzystniejszej dla części 3 zamówienia i zobowiązanie zamawiającego do jej odrzucenia
oraz powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;
3,
Obciążenie zamawiającego kosztami niniejszego postępowania, w tym kosztów
zastępstwa procesowego wedle norm przepisanych,
Wskazał, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia, gdyż gdyby zamawiający działał
prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w części 3 zamówienia, oferta
odwołującego .byłaby ofertą najkorzystniejszą. Tym samym, zaskarżona czynność
zamawiającego w postaci wyboru oferty W.M. ma istotny wpływ na wynik postępowania
przetargowego w rozumieniu art. 192 ust. 2 ustawy.
O
ferta złożona przez Pana W.M. dla części 3 i 4 zamówienia wzbudziła zastrzeżenia
zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny. Na tej podstawie, wezwał on w dniu 9 kwietnia
2019r.
oferenta do złożenia stosownych wyjaśnień, W odpowiedzi na ww. wezwanie, Pan
W.M.
przedłożył pismo, w którym przedstawił swoje uzasadnienie dla zaoferowanych cen i
kosztów. W ocenie odwołującego, wyjaśnienia te nie tylko nie obroniły oferty przed zarzutem
rażąco niskiej ceny, lecz również ujawniły szereg nieprawidłowości, które winny skutkować
odrzuceniem opisywanej oferty.
A.
Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego dotyczące pozycji: Wymiana/montaż masztu
MSŁ-7,WiSŁ-9, MSŁ-12 do zamocowania sygnalizatorów nad jezdnią, W.M. powołał się na
ofertę złożoną mu przez Mabo sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie k/Szczecina.
Zastrzeżenia odwołującego budzi okoliczność, że objęte ofertą nr: 08340/2019/KT słupy
sygnalizacyjne znajdują zastosowanie tylko do I strefy wiatrowej wg. PN-I 991-1-4.
Tymczasem, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a konkretnie pkt
2.4.6
.3 specyfikacji technicznej (brak numeracji stron) stanowiącej załącznik nr III OPZ,
specyfikacja OST D-
07.03.01, dla masztów MSŁ-7, MSŁ-9, MSŁ- 12 wymagane jest
zastosowanie co najmniej do II lub lII
strefy wiatrowej, co oznacza, że wysięgniki musza
przenieść większe obciążenie od wiatru. Abstrahując w tym miejscu od okoliczności, że cena
takich wysięgników jest większa, oznacza to zdaniem odwołującego, że złożona przez W.M.
oferta nie spełnia wymogów wyznaczonych przez SIWZ, albowiem zakłada ona stosowanie
materiałów, które nie spełniają określonych w zamówieniu parametrów. Odwołujący podkreślił,
że treścią oferty jest zarówno opis i charakterystyka wymaganych elementów w formularzu
ofertowym, jak i określenie modeli, ilości i cen materiałów (zob. wyrok z dnia 30 października
2014 r., KIO 2121/14; KIO 2129/14; KIO 2139/14).
B.
Wyjaśnienia złożone przez oferenta stanowią czyn nieuczciwej konkurencji.
Pan W.M.
, starając się wykazać, że oferowane przez niego ceny nie są rażąco zaniżone,
przedłożył umowy zawarte z między innymi z odwołującym. Tymczasem, treść przesłanych

umów stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa odwołującego, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, a ich ujawnienie stanowi jedno z naruszeń określonych w art. 11
ustawy.
Odwołujący podjął stosowne działania zmierzające do ochrony istotnych dla niego
informacji, zamieszczając w umowach łączących go z Panem M. klauzule o zachowaniu
poufności. I tak chociażby w umowie nr 006/550 35 0014, wyraźnie zastrzeżone zostało, że
stro
ny przed osobami trzecimi mogły się powoływać na samą okoliczność zawarcia umowy,
nie ujawniając istotnych jej postanowień. Odwołujący dodał, że Pan M. nie podjął chociażby
podstawowych kroków w kierunku ochrony dobra odwołującego, nie chroniąc treści umowy
przed dostępem osób trzecich na podstawie środków określonych w ustawy.
W orzecznictwie KIO wielokrotnie wskazywano, że podstawę do odrzucenia oferty jako
stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji może stanowić każdy czyn podjęty przez
wykonawcę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli czyn ten spełni znamiona
określone w ustawie (por. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn.
akt: KIO 2473/17).
C.
Złożone przez oferenta wyjaśnienia nie wykazały, że oferowana cena nie jest rażąco
niska.
Konstrukcja przepisów zawartych wart. 90 ustawy pozwala na postawienie tezy, że zwrócenie
się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień należy rozumieć jako przyjęcie domniemania, że
oferowana cena lub koszt jest rażąco niski. Ciężar wykazania, że tak nie jest, spoczywa na
wezwanym do złożenia wyjaśnień wykonawcy, co obecnie wynika wprost z przepisu art. 90
ust. 2 ustawy
. Może on wykorzystać to wezwanie do obalenia domniemania w drodze złożenia:
odpowiednich wyjaśnień. Za taką koncepcją opowiadała się też wielokrotnie KIO np. w wyroku
z 24.6.2010 r. (KIO/UZP 1157/10, niepubl.). Innymi słowy, w momencie, w którym zamawiający
zwrócił się do Pana W.M. o złożenie wyjaśnień, to na Panu M. spoczął obowiązek
udowodnienia, że nie ma podstaw do odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4
ustawy. W ocenie
odwołującego, wykonawca temu obowiązkowi nie sprostał i to z wielu
powodów.
Celem wyjaśnień składanych przez wykonawców w trybie art. 90 ustawy jest wzruszenie
przyjętego domniemania, muszą one być konkretne, wyczerpujące i rzeczywiście
uzasadniające podaną w ofercie cenę. Jak stwierdził SO W Warszawie w wyr. z 5.1.2007 r. (V
Ca 2214/06, niepubl.), nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień
odpowiednio umotywowanych, pr
zekonujących, że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny. Zdaniem sądu, "intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu instytucji wyjaśnień w
trybie art. 90 ustawy
było danie oferentowi możliwości uchronienia się przed odrzuceniem
oferty z uwagi na p
odejrzenie zamieszczenia w niej rażąco niskiej ceny". Wyjaśnienia Pana M.
powyższych kryteriów nie realizują. Skala, jak i wielu miejscach oczywistość niektórych braków
i błędów jest kolosalna i w ocenie odwołującego, zamawiający nie dołożył należytej staranności

przy ich analizie, co skutkowało błędem w postaci nieodrzucenia oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 4 ustawy.
Odwołujący wskazał, której części składowej oferty braki dotyczą.
-
Utrzymanie sygnalizacji Świetlnej na skrzyżowaniu/ Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych.
Pan W.M.
, wyjaśniając wysokość swojego wynagrodzenia w zakresie utrzymania sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych ograniczył się do wskazania, że
wykonywał już podobne usługi za podobne wynagrodzenie i załączenia umów
potwierdzających tą okoliczność. Takie wyjaśnienie nie jest dla odwołującego
satysfakcjonuj
ące. Powołując się na wyrok z dnia 2 października 2018r. (sygn. akt: KIO
1873/18)
odwołujący wskazał, że okoliczność, że wykonawca wykonywał podobne usługi za
takie samo wynagrodzenie nie dowodzi, że prawidłowo skalkulował on ofertę, mógł on bowiem
popełnić błędy przy kalkulacji poprzedniej oferty, a kolejna oferta stanowić będzie ich
powtórzenie. Co więcej, takie wyjaśnienia nie pozwalają zamawiającemu na ocenę, czy
wykonawca oszacował wszystkie, koszty realizacji usługi ani czy osiągnie chociażby
minimalny zysk. Postępowanie wykonawcy sprowadza się, kolokwialnie rzecz ujmując, do
stwierdzenia: „zaufajcie mi, już to robiłem". Celem postępowania wyjaśniającego nie jest
pokładanie zaufania w wykonawcy, lecz weryfikacja jego zapewnień.
Krajowa Izba Odwoławcza miała już wcześniej możliwość wypowiadać się w podobnej kwestii
np. w wyroku z dnia 15 stycznia 2018r. (sygn. akt: KIO 2727/17).
Odwołujący był stroną umów, na które powołuje się Pan W.M., dysponuje on wiedzą, która
pozwoli jednoznacznie ocenić, że koszty Pana M., które ponosił on przy wykonywaniu tych
umów, były niższe od kosztów związanych z realizacją niniejszego zamówienia.
Odwołujący wskazał, że uzgodniona kwota ryczałtu była ustalona w momencie, kiedy strony
miały do czynienia z inną koniunkturą na rynku i obecnie jest zbyt niska. Co więcej, kwota
ryczałtu uzgodniona w umowie z odwołującym została pomniejszona o czynniki cenotwórcze,
które są bezpośrednio realizowane przez Stangl Technik Polska sp. z o.o. co oznacza, że
szereg obowiązków i kosztów nie spoczywało na podwykonawcy, tylko na Stangl Technik
Polska sp. z o. o. Te obowiązki i koszty są wymagane w niniejszym zamówieniu, więc powinny
być one brane pod uwagę przez zamawiającego i są to:
1.
Utrzymanie całodobowej Dyspozytorni (numer alarmowy). Zgodnie pkt 4.2 OPZ:
„Wykonawca zapewni całodobowy dyżur telefoniczny serwisu sygnalizacji, udostępniając
pr
zez cały okres obowiązywania umowy numer telefonu przeznaczony na przyjmowanie
zgłoszeń. Wykonawca udostępni numer telefonu komórkowego w celu ciągłego przyjmowania
zgłoszeń i informacji.” Aby zapewnić funkcjonowanie dyspozytorni konieczne jest zatrudnienie
min 4 osób na umowę o pracę przyjmując min wynagrodzenie w roku 2019 11,00 zł netto x
24h x 30 dni = 7.920,00 zł netto miesięcznie +kp i Z;

2.
Ubezpieczenie OC zgodnie z par 9 Umowy „Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia
na czas wykonywania Umowy ubezpi
eczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN. Zakres polisy OC
powinien uwzględniać specyfikę usług wykonywanych w ramach niniejszej umowy oraz
dotyczyć wyłącznie zakresu niniejszej umowy” kwota składki 9.500,00 zł netto;
3.
Praca koordynatora i kierownika robót elektrycznych średnia stawka wynagrodzenie
miesięcznego 4.500,00zł netto + kp i Z + środek transportu umożliwiające wykonywanie
czynności odbiorowych, przejmowania i przekazania placu budowy, spotkania techniczne i
rozliczeniowe w obwodach drogowych i rejonie;
4.
dokonywanie odbiorów, przejęć i przekazaniu placu budowy, zgłaszanie zakończenia
robót remontowych zamawiającemu i sporządzanie stosownych protokołów;
5.
comiesięczne sprawdzanie i sporządzanie raportu sprawności działania sygnalizacji
świetlnych znaków aktywnych i oświetlenia drogowego;
6.
bieżące wypełnianie dzienników sygnalizacji w oparciu o odnotowane zdarzenia;
7.
dokonywanie cotygodniowych przeglądów i sporządzanie cotygodniowych raportów
oświetlenia drogowego;
8.
dokonywanie przeglądów kwartalnych oraz sporządzanie raportu;;
9.
pełna koordynacja zadania - wyjazdy w teren, spotkania, uzgodnienia techniczne oraz
rozliczanie z przedstawicielami rejonowymi
zamawiającego;
10.
wykonanie i uzgodnienie dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu;
11.
częściowa dostawa materiałów eksploatacyjnych i elementów podlegających
wymianie.
Dodatkowo w ocenie odwołującego należy pamiętać; że cena ryczałtowa musi uwzględniać
pracę 4 konserwatorów, koordynatora/kierownika robót, pracowników dyspozytorni -
przyjmowanie zgłoszeń alarmowych. Aby zapewnić całodobowa obsługę - przyjmując stawkę
przyjętą przez wykonawcę, koszt miesięczny: 20x4 x 8 x4= 2.560,00,00 zł. Wskazał, że
zgodnie z roz
porządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, można dokonać
połączenia dwóch funkcji konserwatora sygnalizacji i oświetlenia, ale w takim wypadku
konieczne byłoby wykonanie dwóch osobnych objazdów i czynności konserwacyjnych przez
min 2 osoby.
W ocenie
odwołującego, podobnie nieadekwatne jest powoływanie się na umowę z Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Łodzi - Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu w ramach zamówienia
pn. „Bieżące utrzymanie, konserwacja l naprawy sygnalizacji świetlnych w latach 2017 -201.9.”
Porównanie utrzymania sygnalizacji na drogach niższej kategorii nie jest adekwatne. Prace
konserwacyjne na drogach krajowych są bardziej skomplikowane i kosztowne, choćby z uwagi
na wyższe wymagania dotyczące zabezpieczenia prac przez konieczność wyniesienia

tymczasowej organizacji ruchu (TOR) -
większe znaki i bardziej rozbudowany TOR, ponadto
do utrzymania są sygnalizację o bardziej rozbudowanym układzie drogowym co wpływa na
większą ilość urządzeń objętych zamówieniem.
-
Wymiana/montaż masztu. MSŁ-7, MSŁ-9, MSŁ-12 do zamocowania sygnalizatorów nad
jezdnia.
Jak odwołujący wyżej wskazał, przedstawiona przez Pana M. oferta na wysięgniki MSW jest
niezgodna
ze specyfikacją OST D-07.03.01 pkt 2.4.6.3, ponieważ dotyczy wysięgników dla I
strefy wiatrowej a wymagana jest II lub III, co oznacza,, że wysięgniki musza przenieść większe
obciążenie od wiatru, a tym samym ich cena jest wyższa. Odwołujący przedłożył w załączeniu
przykładowe wyceny lub faktury VAT na wysięgniki, które potwierdzają opisaną wyżej różnicę
w cenie. Nadmienił, że, zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29-09-2017 (sygn. akt: KIO 1875/17):
„Dowód na realność zaoferowanej ceny nie może polegać jedynie na przyrównaniu danej ceny
złożonej oferty do ceny występującej na rynku. Uruchomienie przez zamawiającego procedury
wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)
zobowiązuje wykonawcę do wykazania sposobu
kalkulacji zaoferowanej ceny i przedstawienia wszelkich dowodów, które przekonają
zamawiającego, że cena ta jest ceną realną gwarantującą prawidłową

Realizację przedmiotu zamówienia. Dobór rodzaju dowodów, jakie złoży wykonawca, jest
decyzją samego wykonawcy. Nie mogą być to jednak jakiekolwiek dowody, lecz takie, które
potwierdzają rzetelność kalkulacji własnych wykonawcy. Odwołujący podniósł, że wykonawca
nie uwzględniła kosztów transportu tych urządzeń. Nadto w ofercie Mabo sp. z o.o. jest
informacja, ze transport i rozładunek jest po stronie zamawiającego, więc prawidłowo
skalkulowana oferta powinna doliczyć minimum koszt transportu rzędu 800,00-1500,00 plus
koszt rozładunku sprzętem.
Oferent, kalkulując koszty robocizny związanej z wymianą i montażem, powołał się. na normę
KNR 00510. Problem polega na tym, że taka norma w ogóle nie istnieje. Już samą okoliczność,
że zamawiający nie dostrzegł tej nieprawidłowości dowodzi, że nie dokonał on wnikliwej
weryfikacji
twierdzeń wykonawcy. Powyższą okoliczność również stanowi podstawę do
unieważnienia czynności zamawiającego, Krajowa Izba Odwoławcza w postępowaniu
odwoławczym ocenia bowiem zgodność z- prawem czynności zamawiającego, czyli trafność
oceny przez zamawiającego złożonych wyjaśnień (por. wyrok KIO z dnia 21-08-2018, sygn.
akt: KIO 1532/18).
W uzupełnieniu do powyższych rozważań, odwołujący wskazał, że właściwą normą
określającą minimalny koszt robocizny ze sprzętem dla tej pozycji jest norma KNŃR 5 1001-
05, a k
wota w niej: określona wynosi 756,00 PLN, a nie 500,00 PLN, jak wskazał oferent. Co
więcej, kwotą nie zawiera kosztów robocizny i sprzętu przy wymianie (demontażu i transportu
oraz utylizacji) masztów wysięgnikowych.

-
Wymiana/montaź sterownika powyżej 20 grup i wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych.
Podana przez Pana M.
cena sterownika powyżej 20 grup sygnalizacyjnych jest niższa, niż
wskazana przez niego cen dla sterownika 13-
20 grup sygnalizacyjnych o kwotę 7 000,00 PLN.
Doświadczenie życiowe odwołującego nakazuje mu zakładać, że produkt,- który jest bardziej
zaawansowany i rozbudowany, winien być droższy (potwierdzają to ceny rynkowe). Z tego
względu wiarygodność załączonej do wyjaśnień oferty budzi uzasadnione wątpliwości
o
dwołującego co jej realności.
Odwołujący dodał, że Pan M. przedstawił ofertę na sterowniki Geneo producenta Tehvision,
które nie są preferowane przez zamawiającego. Zarówno w rejonie Sieradz jak i w pięciu
pozostałych ten sterownik nie jest montowany, w związku z tym ta oferta nie powinna być
brana pod uwagę. W załączeniu odwołujący przedstawił ofertę producenta akceptowanego
przez z
amawiającego.
- Wymiana aktywnego znaku U-
5c (pylon) oświetlanego diodami LED o barwie żółtej wraz z
podłączeniem-zasilania i uruchomieniem.
Podobnie, jak w przypadku masztów MSŁ, oferent nie uwzględnił w kalkulacji kosztów
transportu, które znajdują się w przedstawionej przez niego ofercie, tj., 1szt paleta 130,00 PLN
+ paczka 4 znaków 40,00-60,00 PLN
Oferent ponadto założył, że będzie zamawiał znaki w ilości co najmniej 10 sztuk naraz. Nie
jest to założenie realne, bowiem znaki są zamawiane według ich zapotrzebowania, a nigdy nie
zdarza się sytuacja, by powstała konieczność wymiany 10 takich samych znaków naraz.
Oczywiście można założyć, że oferent od razu stworzy zapas wszystkich potrzebnych znaków,
jest to jednak ekonomicznie nieuzasadnione, co więcej w takim wypadku powinien uwzględnić
koszty ich przechowania.
-
Konserwacja punktów świetlnych - ryczałt miesięczny za 104szt.
Of
erent podał cenę za konserwację jednego punktu świetlnego w wysokości 13,47 PLN.
Oznacza to, że podana przez niego kwota ryczałtowa za całą konserwację nie uwzględnia
wytycznych podanych w Ogólnym Przedmiocie Zamówienia, zgodnie z którym, wykonawca
musi w
cenie ryczałtowej uwzględnić możliwość zwiększenia ilości punktów świetlnych w
trakcie trwania konserwacji o 15%.
W zakresie możliwości powołania się na inną umowę, zawartą przez oferenta, odwołujący
podtrzymał swoje stanowisko wyrażone wcześniej w treści odwołania.
-
Praca środka sprzętowego.
Wykonawca, podobnie jak w przypadku wymiany i montażu masztów MSŁ, powołał się na
nieistniejącą normę, tj. KNR. 009 10001 01 01. Dodatkowo do wymiany słupa oświetleniowego
wykorzystuje się sprzęt; podnośnik koszowy, żuraw samochodowy, samochód, a podane
przez oferenta ceny nie uwzględniają wszystkich wymaganych w tej pozycji kosztów.

Na marginesie powyższych, szczegółowych rozważań, odwołujący podzielił się refleksją, że
Panu M.
przy składaniu wyjaśnień umknął cel, w jakim są one składane przez wykonawców
zgodnie z art 90 ustawy
. Jak słusznie wskazuje J. Pieróg, „istotne jest aby wykonawcę
wykazał, że dzięki temu może różnić się od innych wykonawców, którym takie akurat czynniki
nie są dostępne. Jeżeli cecha właściwa danemu wykonawcy jest bez trudu dostępna dla innych
wykonawców, nie może być mowy o szczególnych okolicznościach pozwalających na
zaoferowanie niskiej ceny lub kosztu. Jak wskazał SO w Warszawie w wyr. z 5.1.2007 r. (V
Ca 2214/06, niepubL), n
ie można powoływać się na stosowanie niższych marż, zaopatrywanie
się bezpośrednio u producentów czy posiadanie stałego kręgu kontrahentów, gdyż tego typu
czynniki są dostępne dla każdego z wykonawców. Nie są więc obiektywnie właściwe i
wyjątkowe tylko dla wykonawcy proponującego niską cenę.” (por. Jerzy Pieróg, Prawo
zamówień publicznych. Komentarz, Legalis).

W dniu 12 sierpnia 2019r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.
Zamawiający w dniu 21 sierpnia 2019r. wniósł odpowiedź na odwołanie wnosząc o oddalenie
odwołania w całości oraz o oddalenie wniosku dowodowego z zeznań świadka J.A. . W
zakresie zarzutu niezgodności treści oferty z treścią siwz podniósł, że aby odrzucić ofertę na
tej podstawie zamawiający musi mieć dowodu, a nie jedynie domniemania, ze oferta jest
niezgodna z siwz i ewentualne wątpliwości nie mogą być usunięte w trybie art. 87 ust. 1
ustawy. Na rozprawie wskazał, że OPZ nie zawarł w odniesieniu do masztów odesłania do
Ogólnej specyfikacji technicznej, a także podkreślił, że Rejon Sieradza, jak większość obszaru
Polski jest objęta I strefą wiatrową. Co do zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji podniósł, że
odwołujący nie skonkretyzował czynu, którego miałby dopuścić się pan M. składając ofertę, a
także wyjaśnił różnicę między informacją poufną, a stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wskazał, że odwołujący nie wskazał, że informacje zawarte w umowie stanowią jego tajemnicę
przedsiębiorstwa. Na rozprawie podał także, że spór w istocie nie jest sporem zamawiającego,
a s
porem cywilnoprawnym pomiędzy Panem M. i odwołującym, a odrzucenie oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy dotyczy złożenia oferty, a nie wyjaśnień przez
wykonawcę. Co do ceny rażąco niskiej podał jej definicje doktrynalne oraz uznał, że złożone
wy
jaśnienia są kompletne wiarygodne i poparte dowodami. Na rozprawie wskazał także, iż
wartość szacunkową zamówienia brutto wyszacował na podstawie zawyżonych wstępnych
ofert wykonawców, które w ostateczności zostały złożone na poziomie o około pół miliona
niższym. Wskazał, ze odwołujący nie wykazał, że ewentualne zaniżenie poszczególnych
elementów cenowych prowadzi do zaniżenia całej ceny.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:

Z szacowania wartości szacunkowej zamówienia wynika, że zamawiający przeprowadził
rozeznanie cenowe w 3 firmach, w tym u odwołującego i Pana M., w zakresie spornym uzyskał
następujące oferty:
-
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Wykonawstwo zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia - ryczałt za utrzymanie 1 skrzyżowania w ciągu jednego miesiąca szt.
768, ceny wstępnych ofert: 700, 780, 750, zamawiający przyjął: 776,67zł.
-
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych Wykonawstwo zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia - ryczałt za utrzymanie+ 1 przejścia w ciągu jednego miesiąca szt.
192,
ceny wstępnych ofert 480, 350, 550, zamawiający przyjął 460zł.
-
Wymiana/montaż masztu MSŁ – 7 do zamocowania sygnalizatorów nad jezdnią szt. 10, ceny
wstępnych ofert 8400, 8000, 5000, zamawiajacy przyjął 7 133, 33zł.
-
Wymiana/montaż masztu MSŁ – 9 do zamocowania sygnalizatorów nad jezdnią szt. 10, ceny
wstępnych ofert: 10 200, 10 000, 5500, zamawiający przyjął: 8566,66
-
Wymiana/montaż masztu MSŁ – 12 do zamocowania sygnalizatorów nad jezdnią szt. 10,
cen
y wstępnych ofert: 10 800, 12000, 7000, zamawiający przyjął: 9933,33
-
Wymiana/ montaż sterownika powyżej 20 grup szt. 1, ceny wstępnych ofert 36 000, 45 000,
45
000, zamawiający przyjął: 42 000zł.
-
Wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych szt. 5, ceny wstępnych
ofert 9 600, 20 000, 15
000, zamawiający przyjął: 14866,67zł.
- Wymiana aktywnego znaku U-
5c (pylon) oświetlanego diodami LED o barwie żółtej wraz z
podłączeniem zasilania i uruchomieniem szt. 40, ceny ofert wstępnych 8400, 1000, 1150,
zamawiający przyjął 996,67zł.
-
Konserwacja punktów świetlnych - ryczałt miesięczny za 104 szt. m-c 48 cena za miesiąc
według ofert wstępnych: 2000, 300, 7500, zamawiający przyjął: 3266,67zł.
Praca środka sprzętowego godz. 200, cena za godzinę według ofert wstępnych: 550, 90, 450,
zamawiający przyjął: 230zł.
Zgodnie z rozdziałem15 siwz - opis sposobu obliczenia ceny oferty zamawiający podał
następujące wymagania:
15.1. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w
tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach I-III SIWZ.
15.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularze cenowe,
właściwe dla części, na którą Wykonawca składa ofertę, których wzór stanowią Formularze
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 zamieszczone w niniejszej SIWZ. 15.3.
Cenę, o której mowa w pkt. 15.2.
należy wyliczyć metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji
wyszczególnionych w odpowiednim dla danej części (zadania) Formularzu 2.1,2.2., 2.3. i 2.4.
Wykonawca, dla elementów robót wymienionych w Formularzu cenowym określi cenę
jednostkową netto oraz wartość netto, wartość netto wykonania całości danej części

zamówienia, a także wartość podatku VAT i wartość brutto (wartość netto powiększona o
wartość podatku VAT). Uzyskana w ten sposób wartość brutto stanowić będzie cenę ofertową
danej części, zamówienia, którą należy wpisać w Formularzu Oferty, jako cenę oferty w danej
części zamówienia. 15.4. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania
przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których
mowa w Tomach I-
III SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których
w Formularzu cenowym nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w
cenach jednostkowych pozycji opisanych w Formularzu cenowym. Wykonawca w cenie oferty
winien uwzględnić koszty pracy, których wartość nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). Koszty te winny być uwzględnione niezależnie
od tego, czy Wykonawca lub podmiot, który udostępnia Wykonawcy potencjał kadrowy,
zatrudnia osoby skierowane do wykonania zamówienia na podstawie umowy o pracę, czy
umów cywilnoprawnych. 15.5. Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla
niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 23 %.
15.6. Wykonawca okr
eśli cenę jednostkową usług z uwzględnieniem wszystkich elementów
mających wpływ na cenę tj. odpowiednie narzuty, podatki, warunki płatności, itp. czynniki
mogące wpłynąć na cenę jednostkową. 15.7. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie
będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem przypadków
określonych Tomie II SIWZ 15.8. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 15.9. Wykonawca nie może pominąć
jakiejkolwiek pozycji
zapisanej w formularzu. 15.10. Wykonawca nie może samodzielnie
wprowadzić zmian do formularzy. Wszelkie ewentualne rabaty (upusty) należy ująć w
poszczególnych cenach jednostkowych. 15.11. Wszystkie błędy ujawnione w Opisie
Przedmiotu Zamówienia Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem
składania ofert. 15.12. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
We wzorze umowy zamawiający w § 9 Ubezpieczenie wskazał postanowienia dotyczące
obowiązku ubezpieczenia z tytułu niewłaściwej realizacji zamówienia:

1. Wykonawca przyjmuje na siebie i będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu wszelkich
roszczeń (w tym roszczeń osób trzecich) wynikających z niewłaściwej realizacji przedmiotu
um
owy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na czas wykonywania Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności na kwotę
nie mniejszą niż 200 000,00 PLN. Zakres polisy OC powinien uwzględniać specyfikę usług
wyko
nywanych w ramach niniejszej umowy oraz dotyczyć wyłącznie zakresu niniejszej
umowy. 3. Jakakolwiek zmiana warunków ubezpieczenia ograniczająca odpowiedzialność
ubezpieczyciela bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiającego po przedstawieniu
polisy
OC Zamawiającemu, jest bezskuteczna wobec Zamawiającego, co winno być zawarte
w treści polisy. 4. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz
opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wykonawca
zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia, aż do czasu rzeczywistego
zakończenia umowy, i przedkładania dowodu na ten fakt wraz z dowodem zapłaty składki
Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta
była umowa poprzednia, pod rygorem wstrzymania płatności jego wynagrodzenia i
wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy. 5. Ubezpieczenia, które
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, powinny
obejmować wszelkie działania i zaniechania wszystkich Podwykonawców, konsultantów i
innych podmiotów zaangażowanych przez Wykonawcę lub działających w jego imieniu przy
realizacji niniejszej umowy.
W Opisie przedmiotu zamówienia Tom III zamawiający zawarł następujące wymagania:
2.1. Wymagan
ia ogólne Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
za zgodność z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) i poleceniami Zamawiającego.
Wszystkie użyte do napraw materiały muszą być zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi
normami i przepisam
i . Nowy (wymieniony) element (urządzenie) powinien spełniać
wymagania
w zakresie jakości, rodzaju materiału, rodzaju konstrukcji jak element podlegający
wymianie przed uszkodzeniem i musi być fabrycznie nowy. Wszelkie odstępstwa od tych
wymagań muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Uszkodzone, zdemontowane
elementy stanowią odpad i powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z
późniejszymi zmianami). Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i wymagania wynikające z
przepisów ustawy o odpadach. Wszystkie odpady stają się własnością Wykonawcy, poza
złomem stalowym i aluminiowym, który jest własnością Zamawiającego i należy go przekazać
do Obwodu Drogowego.
2.2. Minimalne wymagania dla materiałów i urządzeń
5 Wymiana/montaż masztu MSŁ – 7 do zamocowania sygnalizatorów nad jezdnią - brak
wymagań minimalnych

6 Wymiana/montaż masztu MSŁ – 9 do zamocowania sygnalizatorów nad jezdnią - brak
wymagań minimalnych
7
Wymiana/montaż masztu MSŁ – 12 do zamocowania sygnalizatorów nad jezdnią - brak
wymagań minimalnych

32 Ułożenie/wymiana kabla sterowniczego YKsY35x1,5 wymóg minimalny Wg pkt 2.4.3. SST
D - 07.03.01
33 Ułożenie/wymiana kabla zasilającego wymóg minimalny Wg pkt 2.4.3. SST D - 07.03.01
79 Wykonanie fundamentu pod maszt znaku D-
6, baterii słonecznej, generatora wiatrowego z
betonu klasy C16/20
wymóg minimalny Wg pkt 2.2., 5.2 i 5.3. SST D - 07.03.01
4.2. Zasady wykonywania napraw w zakresi
e sygnalizacji świetlnej
W celu zapewnienia prawidłowej pracy sygnalizacji i szybkiego usuwania awarii wykonawca
zobowiązany jest do cotygodniowego objazdu utrzymywanej sygnalizacji, prowadzenia
dziennika eksploatacji każdej sygnalizacji, w którym odnotowuje godzinę kontroli, uwagi
dotyczące działania sygnalizacji, termin (wraz z godziną) powzięcia informacji o awarii, termin
( wraz z godziną ) usunięcia awarii, opis czynności dokonywanych na obiekcie (urządzeniu)
łącznie z bieżącymi czynnościami utrzymaniowymi, konserwacyjnymi i naprawczymi. Wzór
takiego dziennika Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca ma
obowiązek przedstawienia miesięcznego raportu sprawności działania sygnalizacji świetlnej
uwzględniającego w szczególności uszkodzenia pętli indukcyjnych.
Wykonawca zobowiązany jest również do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia awarii na
podstawie pisemnego (faksem lub pocztą elektroniczną) lub ustnego zgłoszenia o awarii przez
Inspektora Nadzoru (przedstawiciela Obwodu Drogoweg
o) bądź inną osobę reprezentującą
zamawiającego, Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną oraz sprawdzenia prawdziwości
zgłoszeń awarii od innych służb lub osób fizycznych. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania czynności zabezpieczających niezwłocznie po powzięciu wiadomości jednak nie
później niż w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie. Usunięcie awarii prostych,
takich jak wymiana przepalonego bezpiecznika, wymiana lub okresowe zastąpienie żarówką
wyświetlacza LED, ponowne uruchomienie sterownika po jego „zawieszeniu” itp. powinno
nastąpić w ciągu 4 godzin od chwili powzięcia informacji o awarii. Przystąpienie do usunięcia
innych awarii niż wymienione powyżej powinno nastąpić w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia
informacji o awarii, a ich usunięcie w ciągu 8 godzin od chwili powzięcia informacji o awarii.
Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe, Wykonawca powiadamia o tym
zamawiającego, podając przewidywany termin usunięcia awarii jednak nie dłuższy niż 24
godziny. Wykonawca niezwłocznie informuje zamawiającego o każdej awarii przesyłając
informację faksem/pocztą elektroniczną do Zamawiającego (siedziba odpowiedniego Rejonu)
oraz informując telefonicznie odpowiedniego Kierownika Służby Liniowej lub innego
wyznaczonego pracownika odpowi
edniego Obwodu Drogowego. W przypadku powzięcia

informacji o awarii Wykonawca niezwłocznie zawiadomi faksem bądź pocztą elektroniczną
Zamawiającego o zakresie powstałych uszkodzeń. Brak możliwości usunięcia awarii wg ww.
wymogów ze względu na wykroczenie naprawy poza zakres umowy lub termin wykonania,
powinno być zgłoszone pisemnie (faks/poczta elektroniczna) Zamawiającemu i każdorazowo
przez niego zaakceptowane. Wykonawca zapewni całodobowy dyżur telefoniczny serwisu
sygnalizacji, udostępniając przez cały okres obowiązywania umowy numer telefonu
przeznac
zony na przyjmowanie zgłoszeń. Wykonawca udostępni numer telefonu
komórkowego w celu ciągłego przyjmowania zgłoszeń i informacji.
4.3.
Zakres robót rozumianych jako bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej i
znaków aktywnych zasilanych z przyłączy energetycznych (w ramach wynagrodzenia
ryczałtowego) Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej obejmuje: a)
cotygodniowy objazd trasy z dokonaniem oceny stanu technicznego urządzeń i konstrukcji
wsporczych poprzez wizualne sprawdzenie: właściwego kierunku ustawienia sygnalizatorów,
pionowości masztów i słupów, prawidłowości działania urządzeń sygnalizacji świetlnej,
czytelności i czystości sygnalizatorów i innych elementów urządzeń do regulacji ruchu,
sprawdzenia kompletności i ułożenia pokryw studzienek kanalizacji kablowej itp. – odnotowany
w dzienniku eksploatacji,
b) wymianę przepalonych bezpieczników, żarówek, uszkodzonych uszczelek, potłuczonych
soczewek oraz innych drobnych elementów,
c) bieżące mycie i czyszczenie soczewek, luster, konsol i obudowy sygnalizatorów, ekranów
kontrastujących, przycisków dla pieszych, konstrukcji wsporczych (słupki i maszty),
sterowników, złączy pomiarowych i innych elementów,
d) usuwanie awarii sterowników, polegających na naprawie lub regeneracji ich podzespołów,
e) prostowanie uderzonych masztów, słupków i sygnalizatorów, regeneracja kolumn
sygnalizacyjnych, jeżeli urządzenia te nie uległy zniszczeniu wymagającemu ich wymiany,
f) usuwanie zwarć i przebić kablowych, jeżeli nie wymaga to wymiany odcinka kabla w gruncie,
g) regulację zegara sterownika,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności zabezpieczających (zgodnie z pkt 4.1
lit. a) niezwłocznie po powzięciu informacji o awarii jednak nie później niż w czasie
zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie. Naprawy wymienione w pkt. 4.3 lit. b oraz d do
lit. g należy wykonać w ciągu 4 godzin od chwili powzięcia informacji o awarii.
5. Wymagania dotyczące personelu
5.1.Do wykonywania robót w zakresie bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej wymagana
jest następująca kadra: - Konserwator tj. osoba wykonująca cotygodniowe objazdy i bieżące
naprawy urządzeń sygnalizacji świetlnej (min. 2 osoby). W chwili złożenia oferty i przez cały
okres obowiązywania umowy w/w osoby winny posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne
do wykonywania czynności eksploatacyjnych w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów,

montażu i kontrolnopomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektronergetycznych o napięciu
do 1 kV. W
/w personel zobowiązany jest do współpracy z Koordynatorem Wykonawcy i
przedstawicielami Rejonu w celu prawidłowej realizacji, rozliczania i odbioru usług.
5.2. Czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na
podstawie umow
y o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
a)
Zabiegi utrzymaniowe przy sygnalizacji świetlnej dotyczące czynności zabezpieczających –
niezwłoczne usunięcie zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego (np. porażenia prądem),
oznakowanie miejsca awarii,
uprzątnięcie elementów zniszczonej sygnalizacji z jezdni,
chodnika, w przypadku zniszczonych znaków aktywnych C-9, U-6a, C-5 należy ustawić
oznakowanie zastępcze w postaci analogicznych znaków nieaktywnych z licem z folii 2 typu,
itp.
b) Zabiegi utrzymani
owe przy sygnalizacji świetlnej dotyczące czynności bieżących,
wykonywane zazwyczaj z zabiegami zabezpieczającymi, w celu stwierdzenia czy urządzenie
działa prawidłowo, dotyczące nadzoru długości cykli, zmiany programu sygnalizacji, regulacji
ustawienia ko
mory sygnałowej, czystości soczewek, malowania komór i szafek, Zamawiający
wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązania umowy obsady personalnej w/w
pracowników Wykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten
dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia.
3.2. Czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na
podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
Zabiegi utrzymaniowe przy oświetleniu drogowym dotyczące czynności zabezpieczających –
niezwłoczne usunięcie zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego (np. porażenia prądem),
oznakowanie miejsca awarii, uprzątnięcie elementów zniszczonego oświetlenia.
Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązania umowy obsady personalnej
w/w pracowników Wykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten
dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia.
13. Sprzęt i transport.
13.1. Sprzęt do naprawy oświetlenia drogowego.
Wykonawca przystępujący do wykonania napraw w istniejącym oświetleniu drogowym winien
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących dobrą
jakość robót:
-
żurawia samochodowego.,
- samochodem specjalnym
– podnośnik montażowy.
13.2. Transport
Transport materiałów i elementów oświetleniowych.

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością
korzystania z następujących środków transportu
- samochodu skrzyniowego,
-
przyczepy dłużycowej.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórnię
dla poszczególnych elementów.
W pkt. 1.2. OST wskazano,
że zaleca się stosowanie OST przy zlecaniu robót na drogach
miejskich i gminnych.
W specyfikacji technicznej w pkt. 2.4.6.3 zamawiający opisał maszt sygnałowy wysięgnikowy
(MSW), który należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Maszt powinien
spełnić m. in. następujące warunki wytrzymałościowe i funkcjonalne:
-
przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia sygnalizatorów i wysięgnika oraz parcia
wiatru dla II i III strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-051000[10].
Z formularza ofertowego Pana M.
wynika, że za wykonanie części III zamówienia zaoferował
on cenę 1 556 571,15zł. brutto.
Z formularza cenowego wynika, że sporne pozycje Pan M. wycenił w następujący sposób:
-
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Wykonawstwo zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia - ryczałt za utrzymanie 1 skrzyżowania w ciągu jednego miesiąca szt.
768, cena jednostkowa 460,00
zł. łącznie 353280,00zł. – odwołujący podał cenę jednostkową
590,00zł.
-
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych Wykonawstwo zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia - ryczałt za utrzymanie+ 1 przejścia w ciągu jednego miesiąca szt.
192, cena jednostkowa -
200,00zł., razem 38 400,00zł. – odwołujący podał cenę jednostkową
350,00zł.
-
Wymiana/montaż masztu MSŁ – 7 do zamocowania sygnalizatorów nad jezdnią szt. 10, cena
jednostkowa 4 000,00, razem
– 40 000,00 – odwołujący podał cenę jednostkową 5900,00zł.
-
Wymiana/montaż masztu MSŁ – 9 do zamocowania sygnalizatorów nad jezdnią szt. 10, cena
jednostkowa
– 4 500,00, razem 45 000,00 – odwołujący podał cenę jednostkową 7000,00zł.
-
Wymiana/montaż masztu MSŁ – 12 do zamocowania sygnalizatorów nad jezdnią szt. 10,
cena jednostkowa 5 000,00, razem 50 000,00
– odwołujący podał cenę jednostkową
9500,00zł.
-
Wymiana/ montaż sterownika powyżej 20 grup szt. 1, cena jednostkowa 25 000,00, razem
25 000,00
– odwołujący podał cenę jednostkową 45 000zł.,
-
Wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych szt. 5, cena jednostkowa
8 000,00, razem 40 000,00
– odwołujący podał cenę jednostkową 5000zł.

- Wymiana aktywnego znaku U-
5c (pylon) oświetlanego diodami LED o barwie żółtej wraz z
podłączeniem zasilania i uruchomieniem szt. 40, cena jednostkowa 650,00, razem 26 000,00
– odwołujący podał cenę jednostkową 1250,00zł.
-
Konserwacja punktów świetlnych - ryczałt miesięczny za 104 szt. m-c 48 cena za miesiąc
1400,00, razem- 67 200,00
– odwołujący podał cenę jednostkową 1 800,00zł.
Praca środka transportowego godz. 200, cena za godzinę 30,00, razem – 6 000,00 –
odwołujący podał cenę jednostkową 75,00zł.
Praca środka sprzętowego godz. 200, cena za godzinę 30,00, razem – 6 000,00 – odwołujący
podał cenę jednostkową 80,00zł.
Zamawiający wezwał do wyjasnień rażąco niskiej ceny z 9 kwietnia 2019r. wskazując, że
wątpliwości zamawiającego wzbudziła zarówno cena ogółem, jak również poszczególne
wyminione poniżej ceny. Cena oferty Pana M. w stosunku do wartości zamówienia brutto jest
niższa o 46,14%.
Wątpliwości zamawiającego wzbudziły też poszczególne pozycje formularza cenowego :
-
utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Wykonawstwo zgodnie z OPZ – ryczałt
za utrzymanie 1 skrzyżowania w ciągu 1 miesiąca,
-
utrzymanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych. Wykonawstwo zgodnie z OPZ –
ryczałt za utrzymanie +1 przejścia w ciągu 1 miesiąca,
-
wymiana/montaż masztu MSŁ – 7 do zamocowania sygnalizatorów nad jezdnią,
-
wymiana/montaż masztu MSŁ – 9 do zamocowania sygnalizatorów nad jezdnią,
-
wymiana/montaż masztu MSŁ – 12 do zamocowania sygnalizatorów nad jezdnią,
-
wymiana/montaż sterownika powyżej 20 grup,
-
wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych,
- wymiana aktywnego znaku U-
5c (pylon) oświetlanego diodami LED o barwie żółtej wraz z
podłączeniem zasilania i uruchomieniem,
- konserwacja
punktów świetlnych – ryczałt miesięczny za 361 szt.
-
praca środka sprzętowego.
Zamawiający wezwał do szczegółowego wyjaśnienia (w odniesieniu do wszystkich
wskazanych elementów wykazu płatności, jakie obiektywne czynniki spowodowały, że cena
została obniżona, jednocześnie zamawiający oczekiwał wykazania jakie indywidualne
możliwości i okoliczności, dostępne i właściwe tylko dla wykonawcy przy realizacji tego
zamówienia umożliwiły obniżenie ceny oferty. Zamawiający oczekiwał wskazania argumentów
potwierdz
ających realność, opłacalność i rynkowość dokonanej wyceny, wraz ze wskazaniem,
czy wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia bez poniesienia strat finansowych oraz bez
konieczności finansowania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne.
Zamawiaj
ący musiał dostarczyć wystarczający materiał do sformułowania przez
zamawiającego oceny zaoferowanej w ofercie kwoty, za którą ma zamiar wykonać przedmiot

zamówienia. Zamawiający żądał przesłania wszelkich informacji oraz dowodów na temat
obliczenia ceny z
amówienia.
Pan M.
złożył następujące wyjaśnienia:
1. W kalkulacji ceny oferowanej uwzględnione zostały koszty wykonania wszystkich prac
określonych w SIWZ.
2. Ceny wszystkich elementów zostały skalkulowane zgodnie z aktualnymi cenami rynkowymi
w Województwie Łódzkim i na rynku polskim. Jako jedna z najstarszych polskich firm w branży
sygnalizacji świetlnej posiada najlepsze upusty na osprzęt sygnalizacji.
3. Koszty pracy zostały skalkulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wzrost kosztów wymuszony przez obowiązujące przepisy został uwzględniony.
Pan M.
oświadczył, że ceny, jakie zostały zaoferowane w ofercie przetargowej, nie są rażąco
niskie i zostały skalkulowane prawidłowo z uwzględnieniem wymagań i warunków określonych
SIWZ, a także kosztów, jakie zostaną poniesione z terminowym i należytym wykonaniem
przedmiotu zamówienia. Na podaną cenę jednostkową składa się szereg czynników na jej
wyliczenie tj.: koszt paliwa, materiałów, amortyzacji sprzętu i robocizny. Posiada wieloletnie
doświadczenie w realizacji zamówień związanych z projektowaniem, budową i bieżącym
utrzymaniem sygnalizacji świetlnych. Firma Pana M. wykonywała i wykonuje w/w zamówienia
na rzecz takich jednostek publicznych jak: Gddkia Oddział Łódź Rejony Sieradz, Wieluń, Kutno
ZDW w
Łodzi: Rejon w Sieradz, Rejon Bełchatów, Rejon Poddębice, Powiatowy Zarząd Dróg
w Sieradzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli, ZDIUM Piotrków Trybunalski,
Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Potwierdzeniem tego faktu są referencje wystawiane przez
w/w zama
wiających, które potwierdzają, że usługi związane z utrzymaniem sygnalizacji
zostały wykonane, terminowo, zgodnie ze standardami i z uwzględnieniem stosownych metod
organizacyjno
— technicznych a także zgodnie z warunkami umów.
Pan M.
podniósł, że jego firma utrzymuje jako podwykonawca firmy STANGL TECHNIK (
wcześniej EQOS ENERGIE ) sygnalizacje świetlne - w Gddkia Odział Łódź Rejony w Sieradzu,
Wieluniu I Kutnie. Roboty te wycenione zostały z niższymi stawkami niż te zastosowane w
kalkulacji ceny oferowanej w niniejszym przetargu.
Jest też podwykonawcą firmy Budia Standard Sp. z o.o. i FB SERWIS S.A. obsługującej drogę
ekspresową S8 i S14, w zakresie konserwacji punktów świetlnych i transformatorów.
Wskazał, że z tytułu wykonywania usług związanych z utrzymaniem sygnalizacji odnosi zysk.
Trudni się wykonywaniem tego typu usług od wielu lat i do tej pory żaden z usługodawców nie
miał zastrzeżeń, w stosunku do wykonywanych przez prac oraz w stosunku do cennika usług.
Przed przystąpieniem do postępowania przetargowego zapoznał się szczegółowo z
warunkami kontraktu i są one odpowiednie do zaoferowanej ceny. Do wyjaśnień Pan M.
załączył zestawienie wszystkich pozycji kosztorysów budzących wątpliwości zamawiającego,
z rozbiciem pozycji na koszty zakupu materiałów ( wraz z ofertami dostawców ) jak i robocizny.

Kalkulacja niskich kosztów transportu i sprzętu wynika z tego, iż sprzęt firmy w większości jest
nowy i nie generuje wysokich kosztów eksploatacyjnych.
Wyjaśnienie szczegółowe dla części 3:
1.Utrzymanie s
ygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wykonawstwo zgodne z Opisem
przedmiotu zamówienia – ryczałt za utrzymanie 1 skrzyżowania w ciągu miesiąca.
Cena jednostkowa 460 zł jest zbliżoną do dotychczasowych cen za jaką dotychczas firma
utrzymywała skrzyżowania. Umowy w załączniku.
STANGL TECHNIK (EQOS ENERGIE )
– Usługa bieżącego utrzymania, konserwacji I napraw
urządzeń do regulacji ruchu drogowego, aktywnych znaków oraz drogach krajowych
administrowanych przez Rejon w Kutnie, Sieradzu i Wieluniu. Utrzymanie sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu miesięcznie za 413,22zł Rejon Kutno, Sieradz i 487,60 Rejon
Wieluń.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi – Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu. Bieżące
utrzymanie, konserwacja I naprawy sygnalizacji świetlnych w latach 2017 -2019 . Cena za
utrzymanie 1 sygnalizacji miesięcznie to 399zł.
2. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych. Wykonawstwo zgodne z
Opisem przedmiotu zamówienia – ryczałt za utrzymanie 1 skrzyżowania w ciągu miesiąca.
Cena jednostkowa 200 zł jest zbliżoną do dotychczasowych cen za jaką firma utrzymywała
skrzyżowania. Umowy w załączniku.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi – Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu. Bieżące
utrzymanie, konserwacja I naprawy sygnalizacji świetlnych w latach 2017 -2019 . Cena za
utrzymanie 1 sygnalizacji na przejściu dla pieszych miesięcznie to 210zł.
STANGL TECHNIK (EQOS ENERGIE )
– Usługa bieżącego utrzymania, konserwacji I napraw
urządzeń do regulacji ruchu drogowego, aktywnych znaków oraz drogach krajowych
administrowanych przez Rejon w Kutnie, Sieradzu i Wieluniu. Utrzymanie sygnalizacji
świetlnej na przejściu dla pieszych miesięcznie za 165,29zł Rejon Kutno, Sieradz i 165,29zł
Rejon Wieluń.
5,6,7 Wymiana/montaż masztu MSŁ-7,MSŁ-9, MSŁ-12 do zamocowania sygnalizatorów nad
jezdnią.
Cena materiałów :
1. Maszt 7m
– 3.500.00zł
2. Maszt 9m
– 4.000.00zł
3. Maszt 12m
– 4.500.00zł
Oferta producenta na maszty w załączniku.
Kwota 500 zł robocizny wraz ze sprzętem wynika z KNR 00510 – Montaż wraz z wykonaniem
wykopu, słupów oświetleniowych stalowych (przez analogię)

28, 50. Wymiana/montaż sterownika powyżej 20 grup i wymiana sterownika sygnalizacji
świetlnej na przejściu dla pieszych.
Cena materiałów :
1. Sterownik powyżej 20 grup sygnalizacyjnych – 24.000.00zł
2. Sterownik przejścia dla pieszych – 7.000.00zł
Oferta producenta sterowników w załączniku.
Kwota 1000zł robocizny wraz ze sprzętem wynika z KNR 00510 – Montaż szaf sterowniczych
sygnalizacji ulicznej o ciężarze do 200 kg na własnym fundamencie, KNR 7-08 Obróbka kabli
sygnalizacyjnych do 48 żył.
55. Wymiana aktywnego znaku U-
5c (pylon) oświetlanego diodami LED o barwie żółtej wraz
z podłączeniem zasilania I uruchomieniem.
Cena materiałów :
1. Znak aktywny U5c 8
– kątny – 390zł
Oferta dostawcy na dostawę znaków w załączniku.
Kwota robocizny wynika z KNR 5-10 1103-
02 Montaż znaków drogowych podświetlanych na
gotowym maszcie lub konstrukcji U-5c
– 48,95zł.
81. Konserwacja punktów świetlnych – ryczałt miesięczny za 104szt.
Cena jednostkowa 13,47 zł za punkt świetlny jest kilkukrotnie wyższa od stawek za które już
wykonujemy takie usługi. W załączeniu przedstawił umowę z firmą BUDiA Standart Sp. z o.o.
dla której w latach 2014 – 2020 wykonujemy utrzymanie i konserwacje oświetlenia drogi
ekspresowej S-8 I S-
14 . Za kwotę 3,5zł od punktu świetlnego.
93. Praca środka sprzętowego
Praca sprzętowa została wyceniona w oparciu o typowe czynności związane z utrzymaniem,
konserwacji i urządzeń do regulacji ruchu drogowego, aktywnych znaków oraz oświetlenia
drogowego według norm pracy sprzętu w pozycjach KNR np : KNR 009 10001 01 01 Wymiana
słupa oświetleniowego stalowego 28,04zł , KNR 009 0803 02 12 Wymiana kabli wielożyłowych
układanych w rurach osłonowych 26,74zł, KNR 009 0807 06 01 Montaż w rowach kablowych
na kablach sygnalizacyjnych o ilości żył ponad 37 do 48, muf żeliwnych przelotowych typu MŻ
650 26,68zł.
Do wyjaśnień załączono następujące oferty:
-
z Mabo sp. z o.o. z Mierzyna, z której wynika, że zaoferowano słup sygnalizacyjny 212p w
L=7,0m na podstawie połączenie tuleja-tuleja 3 500,00zł., słup sygnalizacyjny 312p w L=9,0m
na podstawie połączenia tuleja-tuleja 4 000zł., słup sygnalizacyjny 322p w L=12,00m na
podstawie połączenie tuleja-tuleja 4 500,00zł., słupy do zastosowanie w I strefie wiatrowej wg
PN 1991-1-
4, warunki transportu Incoterms 2010 EXW Mabo. Rozładunek po stronie
zamawiającego.

- z INS-EL sp. z o.o. sp. k. z
Łodzi nr OS-312/19/ZDW na kable i panele wynika, że YKSYFty
37x1,5 0,6/1kV wynosi 14 453,06
– 1 445,31zł. YKY 3x10 kabel 1 kV 5 000zł. – 250,00zł.
LgYd 1x4
450/750 V czarny 1990,00zł. 597,00zł. 4A Vista panel solarny 140W/12V 398
1990zł.,
- z Techvision
z Tarnobrzega nr 02.0418 na sygnalizację świetlną typu GENEO:

- 1-4 grupy sygnalizacji 14
000zł.

- 5-12 grup sygnalizacji 27
000zł.

- 13-20 grup sygnalizacji 31
000zł.
-
powyżej 20 grup za specjalną cenę 24 000zł.,

-
sterownik dla przejścia dla pieszych 7 000zł.
- z Hurt Stali sp. j. M. L., E. M. z 3 kwietnia 2019r. na rury ocynkowane
wynika, że 1mb rury
kosztuje 25zł.,
- z grup
ą ZIR Fra FVS/2018/11/022 na masę zalewową wynika że kosztuje ona 2 164,80zł.
brutto.
- PUS R. K. z Skrzy
nowa według cennika znaków aktywnych dla VIP– znak U-5c 300x900
2x50 LED ilość 1-4 – 450zł., 5-10- 420zł. powyżej 10 szt. 400zł., znak U-5c 300x900 2 x2 x 50
1-4 szt.
– 550zł., 5-10 – 520zł., powyżej 10 szt. 500zł.transport 130zł. netto za paletę.
Dołączono także następujące umowy:
- z EQOS Enegia Polska sp. z o.o. zam. Nr 006/550 35 0014 z 27 kwietnia 2017r. na
podwykonawstwo w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń regulacji ruchu drogowego
aktywnych znaków oświetlenia, w tym dla Rejonu Sieradz. Umowa zawiera pkt VI Poufność,
zgodnie,
z którym Strony zobowiązują się zachować w poufności oraz nie ujawniać osobom
trzecim informacji o warunkach zamówienia i danych stanowiących tajemnice
przedsiębiorstwa drugiej strony, ujawnionych drugiej stronie w trakcie i w związku z realizacją
zamówienia oraz innych informacji i danych co do których strona podjęła działania zmierzające
do ochrony przed ujawnieniem osobom trzecim oraz informacji i danych, których specyfika i
rodzaj wskazuje na ich poufny charakter niezależnie od formy uzyskania informacji poufnych i
nośnika, na których zostały przekazane. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy
informacji, których ujawnienia żąda uprawniony organ państwowy, zgodnie z przepisami
prawa, po uprzednim zawiadomieniu dru
giej strony, lub które w dacie ich ujawnienia lub
otrzymania były już znane drugiej stronie bez obowiązku zachowania poufności. Informacje
poufne nie mogą być wykorzystywane przez strony w jakimkolwiek innym celu niż dla
prawidłowej realizacji umowy. Obowiązek zachowania poufności w zakresie wskazanym w
niniej
szym paragrafie pozostaje w mocy w czasie obowiązywania umowy jak i po jej
wygaśnięciu. Strony mogą powoływać się wobec osób trzecich na fakt zawarcia umowy z
zachowaniem tajemnicy dotyczącej jej szczegółowych warunków.

- z ZDW
w Łodzi nr 21/5/2017 na bieżące utrzymanie, konserwację i naprawy sygnalizacji
świetlnej w ciągu dróg wojewódzkich w latach 2017-2019 w zakresie zadania 4 – RDW w
Sieradzu przewidziano wykonanie prac za 329
177, 52zł.
- EQOS Energia Polska sp. z o.o.
nr 55040301015/2018/1 na usługi bieżącego utrzymania,
konserwacji i naprawy urządzeń organizacji ruchu drogowego, aktywnych znaków oraz
oświetlenia drogowego dla rejonu Wieluń nie zawiera postanowień dotyczących poufności
- z Budia St
andard sp. z o.o. w Olesku nr 2/DOB/2014 dotyczy usługi bieżącego utrzymania i
konserwacji oświetlenia drogowego na drogach ekspresowych S-8 i S-14 oraz OUS Dobroń.
Zamawiający oceniając wyjaśnienia Pana M. stwierdził, że:
Pan M.
wykazał wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia:
-
dysponowanie własnym sprzętem budowlanym – nowym o niskich kosztach eksploatacji,
-
dysponowanie własnymi środkami transportowymi o nowymi o niskich kosztach eksploatacji,
-
dysponowanie doświadczoną kadrą dobrze znającą specyfikę terenu i przedmiot zadania, co
pozwala przyjąć metodę pracy zmniejszającą koszty realizacji zamówienia,
-
siedzibę w rejonie utrzymywanych obiektów, co zmniejsza stałe koszty związane z
wykonywaną usługą,
-
korzystną sytuację wynikającą z zawartych umów, która powoduje, że stałe koszty pracy
sprzętu i środków transportu rozkładają się też na inne realizowane zadania.
Dla pozycji utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu i na przejściu dla pieszych
wykonawca przedstawił umowy, z których wynika, że zaakceptowane przez zamawiającego
stawki jednostkowe sa na niższym poziomie niż w przedmiotowym postepowaniu. Załączył
umowę na podobną usługę dla ZDW w Łodzi, gdzie jest ona wykonywana za podobną cenę.
Odniesieniem dla oceny poprawności złożonej oferty w tych pozycjach może być porównanie
z cenami za te same usługi w siedmiu obecnie realizowanych umowach dla zamawiającego,
cena każdej z tych umów jest na niższym poziomie niż obecnie zaoferowana.
Wymiania/montaż masztu MSŁ 7, 9, 12 m, Pan M. sporządził kalkulację jednostkową, załączył
ofertę cenową producenta masztów z wysięgnikami o odpowiadającej długości i wskazał
pozycję KNR dla szczegółowej kalkulacji kosztów montażu potwierdzającą prawidłowość
kalkulacji ceny jednostkowej.
Wymiana/mon
taż sterownika powyżej 20 grup i wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych, Pan M. sporządził kalkulację jednostkową, załączył ofertę cenową
producenta sygnalizacji świetlnej i wskazał pozycję KNR dla szczegółowej kalkulacji kosztów
montażu szaf sterowniczych potwierdzającą prawidłowość kalkulacji ceny jednostkowej.
Wymiana aktywnego znaku U-
5c (pylon) oświetlanego diodami LED o barwie żółtej wraz z
podłączeniem zasilania i uruchomieniem, Pan M. sporządził kalkulację jednostkową, załączył
ofertę cenową dostawcy znaków aktywnych i wskazał pozycję KNR dla szczegółowej kalkulacji

kosztów montażu znaków drogowych podświetlanych U-5c na gotowym maszcie lub
konstrukcji potwierdzającą prawidłowość kalkulacji ceny jednostkowej.
Konserwacja
punktów świetlnych – ryczałt miesięczny za 104szt., dla potwierdzenia kalkulacji
Pan M.
załączył kopie umów świadczonych usług na terenie GDDKiA O/Łódź dla firm
świadczących usługę Utrzymaj standard na drogach ekspresowych S8 i S14 w ramach, której
stawki
jednostkowe są na niższym poziomie niż wskazany w ofercie. Wskazał, że jego siedziba
znbajduje się w rejonie utrzymywanych obiektów, co znacznie zmniejsza koszty stałe z tym
związane. Oferowana cena za usługę jest wyższa od średniej ceny obliczonej na podstawie
siedmiu obecnie świadczonych umów na takie same usługi na rzecz Oddziału GDDKiA w
Łodzi. Praca środka sprzętowego, Pan M. wyjaśnił, że w zakresie środka sprzętowego
dysponuje własnym nowym sprzętem, który pozwala ograniczyć koszty eksploatacji sprzętu,
przez co zwiększa efektywność ekonomiczną procesu i potwierdza realność dokonanej
wyceny. W wyjaśnieniu wskazał kilka przykładowych pozycji KNR dla kalkulacji szczegółowej
typowych czynności utrzymaniowych z zakresie norm pracy sprzętu. Wszyskie wskazane ceny
sa niższe od zaoferowanych. Zamawiający ocenił złożone wyjaśnienia jako potwierdzające
prawidłowość kalkulacji cen jednostkowych.

Dowody dołączone do odwołania:
Z oferty handlowej nr RO/293/2019 od Tioman
sp. z o.o. sp.k. z Łysomic wynika, że sterownik
T-plus-
01/02/03 wyceniono na cenę 215zł. zaś usługę transportową na 25zł. Ceny podano
netto
Z oferty handlowej nr TS 17/MAG/04/2019 od Spinnea sp. z o.o. z Masów wynika, że aktywny
pylon U5c II g 12V DC jedn
ostronny wyceniono na 486zł., przy czym odwołującemu
przysługuje rabat 25%, aktywny znak C9 800 mm IIg 12 DC na 940zł. przy czym odwołującemu
przysługuje rabat 25%, transport kurierem wyceniono na 27zł. przy czym odwołującemu
przysługuje rabat 25%.
Z kores
pondencji mailowej pomiędzy odwołującym, a firmą MABO sp. z o.o. z Mierzyna
wynika, że Mabo przedstawiło ofertę nr 11249/2019/KT na:
Stalowy wysięgnik sygnalizacyjny o wysięgu l-7,0m – MABO 312p L7 (mal) za 5 750zł. netto
za szt.,
Stalową bramę sygnalizacyjną o rozpiętości 4, 0 m – BS Mabo 14/312p (mal) 12 000zł.
netto/szt,
Stalową bramę sygnalizacyjną o rozpiętości l=12,0m – BS Mabo 11/212p (mal) za
8
745zł.netto/szt.
Zespół kotwiący dla konstrukcji Mabo 212p z zestawem montażowym – ZK M212p + ZM 475zł.
netto/szt,

Zespół kotwiący dla konstrukcji Mabo 312p z zestawem montażowym – ZK M312p + ZM 500zł.
netto/szt,
Słupek rurowy prosty do montażu sygnalizatorów o wysokości H=3,0m – SRP 30-1p (mal)
555zł. netto/szt,
Słupek rurowy prosty do montażu sygnalizatorów o wysokości H=4,0m – SRP 40-1p (mal)
655zł. netto/szt,
Fundament prefabrykowany F100v30 i zestaw montażowy M13 – 110zł. netto/szt.
Transport
– jeden do Jerzmanowa tylko przy okazji innego transportu Mabo w tym kierunku,
rozładunek po stronie zamawiającego, zastosowanie w I strefie wiatrowej wg PN EN 1991-1-
4 Jerzmanowa
Z oferty PPHU Podkowa sp. j. wynika, ze odwołującemu zaoferowano :
Maszt Koma
– 7 W 7,0 S 5,6 m – 4 549zł. netto/szt.
Maszt Koma
– 9 W 0,8 S 5,6m – 6 610zł. netto/szt.
Maszt Koma 9 W 9,0 S 5,6 mm
– 6 610zł. netto/szt.
Transport na koszt odbiorcy.
Z oferty Spinnea sp. z o.o. z Masów wynika, że odwołującemu zaoferowano Aktywny znak
D6
900x900 mm II g 12 V DC animowany za cenę katalogową 2370zł. z rabatem 35% - 1 540,
50zł.
Uchwyt wysięgnikowy do znaku F cynkowany ogniowo, uniwersalny za cenę katalogową
270zł. z rabatem 35% - 175,50zł. i transport kurierem za 20zł.
Z oferty Zakładu Inżynierii Ruchu – systemy Sterowania Ruchem W. D. i spółka sp. j. z Bytomia
wynika, że odwołujący otrzymał ofertę na dostawę sterowników sygnalizacji świetlnej dla
skrzyżowania budowlane w ramach realizacji zadania Obwodnica Wałbrzycha.

Świadek J.A. zeznał, że:
Znane mu są umowy zawierane z Odwołującym jak i umowy podwykonawcze do tych umów
zawierane z panem M.
. Jeżeli chodzi o zakres tych umów w stosunku Zamawiający-generalny
wykonawca i generalny wykonawca-
podwykonawca to zakresy te nie były tożsame. Obie
strony umowy miały pewne obowiązki przy realizacji tych kontraktów. Elementy, które
obciążały głownie głównego wykonawcę - Odwołującego to utrzymanie dyspozytorni,
przyjmowanie zgłoszeń, sprawowanie nadzoru, koordynacja całości wykonywanych prac,
opracowywanie ekspertyz i raportów.
Co do zakresu prac obciążających wyłącznie głównego wykonawcę w stosunku do całości
wartości robot, to nie jest w stanie dokładnie powiedzieć, wynikało to z założonych kwot
budżetowych dla całego zlecenia w stosunku do zakresu powierzanego podwykonawcy i w
stosunku do wartości wynikających z umowy zawartej między głównym wykonawcą, a
Zamawiającym. W ocenie świadka mogło to być oj. 30% wartości zamówienia. umowy z

GDDKiA były zawarte na podstawie umów z początku 2017 roku i były to przetargi kilkuletnie,
do których zawierano aneksy terminowe. Również umowy podwykonawcze zawierane były w
tym okresie czasu. Rejony w ramach, których współpracowaliśmy z panem M. to Sieradz,
Wieluń i Kutno. Umowy były zawiera w kwietniu 2017r. ale dokładnie nie pamiętam.
Co do
aneksu nr 4 do umowy nr 12/04/U/2017jest to umowa z GDDKiA, a odwołującym. Aneks
został zawarty w celu przedłużenia terminu realizacji umowy zawartej zgodnie z warunkami
przetargu z 2017r. Zakres który został podany w załączniku dot. cen zawartych w umowie z
2017r. i takiego zakresu aneks wynikał z tego, że Zamawiającemu pozostały środki i nie został
wybrany kolejny wykonawca dla realizacji tych usług. Zakresy przedmiotowego zamówienia i
zamówienia objętego aneksem różnią się ale świadek nie był w stanie podać szczegółów.
Również w ocenie świadka ceny powinny być w obecnym przetargu wyższe biorąc pod uwagę
sytuację gospodarczą i wymagania wynikające ze specyfikacji. Dyspozytornia jest to
pomieszczenie zgłaszania zdarzeń w systemie całodobowym, codziennie, w niedziele i święta.
T
en wymóg został określony w SIWZ jako konieczność pozostawania w stałym kontakcie
telefonicznym. Za brak kontaktu z inspektorami nadzoru przewidziana jest kara. Muszą być
stworzone odpowiednie warunku techniczne pomieszczenie, linia t
elefoniczna, a także osoby,
które obsługują te linie i sprzęt komputerowy do prowadzenia dziennika zgłoszeń. Co do ilości
osób, to jedna osoba tego nie obsłuży, muszą być to co najmniej 3 osoby plus jedna osoba w
przypadku zwolnień i urlopów. Takie wymagania pozostawania w stałym kontakcie
telefonicznym, były w poprzednim postępowaniu. Zamawiający nie określał jednak jak ma być
ten obowiązek realizowany. Wymagał dwóch konserwatorów i 2 koordynatorów. Konserwator
nie jest w sta
nie wykonywać czynności dyspozytora. Mogą to wykonywać koordynatorzy ale z
uwagi na wymóg 24 godzin na dobę, 365 dni, 7 dni w tygodniu i zakres obowiązków
koordynatorów świadek wykonywanie czynności dyspozytora przez koordynatorów uważa za
niemożliwe. W ocenie świadka osoba prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo,
choć nie ogranicza jej kodeks pracy nie jest w stanie wykonywać obowiązków dyspozytora
przy użyciu wyłącznie telefonu komórkowego. Są wymagane 2 osoby do koordynacji,
pozostają w stałym kontakcie z inspektorami i zlecają zakres prac konserwatorom. Stale
ustalają przebieg wykonywanych robót, pomiary, odbiory, przeglądy, w tym z udziałem
inspektorów. Osoby te są bardzo dyspozycyjne, tak w biurze prowadząc dzienniki, ekspertyzy,
pomiary, ale także w terenie na całym obszarze województwa łódzkiego, gdzie dochodzi czas
dojazdów, transportu. Minimalne zarobki takich osób biorąc pod uwagę ich wykształcenie i
doświadczenie to na rynku łódzkim to od 5- 8 tysięcy zł. Jak wynika ze specyfiki branży
elektrycznej koordynatorzy posiada
ją uprawnienia SEP, a także w ramach wykonywanych
prac budowlanych uprawnienia branży elektroenergetycznej, w tym w zakresie remontów.
Dokumentacja tymczasowa organizacji ruchu jest opracowana, na początku umowy i
uzgadniania z zarządcą budowy. Jej wykonanie obciąża głównego wykonawcę i dot. sytuacji

zajęcia pasa drogi czy takiego prowadzenia prac, które mogą wpływać na innych uczestników
ruchu. Po zaakceptowaniu wprowadzane jest w terenie oznakowanie specjalne dla jego
zaprojektowania i wprowadzenia nie wy
magane są uprawnienia ale na pewno wiedza i
doświadczenie. Wykonanie tego oznakowania, jego odbiór i zakończenie prac wymaga
współdziałania koordynatora i inspektorów nadzoru. W ramach oferty kalkuluje się koszty
należytego wykonana umowy czy gwarancji, w tym postępowaniu także zamawiający wymagał
dodatkowego ubezpieczenia. Koszt ten obciążą głównego wykonawcę, jest to ok. 2-5%
wartości umowy. Wracając do aneksu nr 4 był to aneks terminowy, zakres się nie zmienił.
Aneksy były sporządzane i umowa była przedłużana na kilka miesięcy za zgodą obu stron.
Odwołujący prowadził umowę przez 3 lata i zgromadził środki techniczne, które mógł
wykorzystać w czasie wydłużenia umowy i dlatego był w stanie w okresie aneksu realizować
zamówienie na tych samych cenach. Tak jak to wynika z umowy wszystkie zgłoszenia powinny
i przechodziły do głównego wykonawcy i były odnotowywane w dzienniku zgłoszeń. Faktycznie
tak było i takie było wymaganie. Zgodnie z umową zgłoszenia trafiały do głównego wykonawcy
i to on powiadamiał wykonawcę. Gdyby zgłoszenia były zgłaszane do podwykonawcy, byłoby
to naruszenie umowy. Główny wykonawca odnotowywał zgłoszenie i kontaktował się albo z
panem M.
albo z konserwatorami. Zamawiający czy inspektor może dokonać zgłoszenia także
podwykonawcy ale to j
est dodatkowa droga i to główny wykonawca musi otrzymać zgłoszenie.
Zgłoszenie jest przekazywane konserwatorom, ustalana jest lokalizacja zgłoszenia, kosztorys,
dokumentacja zdjęciowa, potrzeba udziału koordynatorów czy inspektorów, ustalane
wynagrodzenie.
Zgłoszenia są przekazywane do osób wskazanych w umowie, w tym
kon
serwatorów pana M. . Podwykonawca miał zapewnić kontakt telefoniczny umożliwiający
przekazywanie zgłoszeń, ale główny wykonawca nie wymagał dyspozytorni, dlatego że sam
posiadał zgłoszone w umowie 2 konserwatorów i gdyby pan M. nie przyjął zgłoszenia mógł je
wykonać za pomocą tych osób. Oczywiście rozliczając to później z podwykonawcą. Zdarza
się taka sytuacja, że podwykonawca czy jego pracownicy nie odbierają zgłoszeń. Często
główny wykonawca kilkakrotnie przekazuje zgłoszenie lub smsa z prośba o kontakt
konserwatorom, którzy w tym czasie wykonują swoje czynności. Dyspozytor ma obowiązek
przekazywać zgłoszenie aż do skutku, nie zdarzyło się przekroczyć czasu na zgłoszenie, ale
często podejmowane sap roby ponownego przekazywania zgłoszenia. Umowa nie ogranicza
możliwości dysponowania pracownikiem na innych usługach. Zależy to od ilości awarii, może
być także osoba wskazana do danej umowy wykonuje czynności z innego zlecenia ale to nie
jest odde
legowanie pracownika ale wykonanie zakresu obowiązków w zależności od
bieżących potrzeb. Zgodnie z umową pan M. wskazuje osoby zajmujące się realizacją umowy
i żaden inny podmiot tego nie realizuje. Na terenie rejonu Sieradz te usługi świadczy dla
odwołującego tylko pan M. . Dyspozytornia może wykonywać inne zlecenia z innych obszarów.
Wówczas zwiększa się ilości osób, kwestii jest taka potrzeba. Pan M. przedstawia wykonanie

zleceń przez konserwatorów ale nie ma obowiązku prowadzenia dziennika eksploatacji.
O
czywiście, pan M. musi odebrać zlecenie w określonym czasie. Świadek nie przypomina
sobie przypadku
, gdy główny wykonawca w ramach tych umów wykonał zlecenie we własnym
zakresie. G
łówny wykonawca nie wymagał od pana M. ubezpieczenia. Uwzględnił te koszty w
swojej kalkulacji, a propos cen i kalkulacji to główny wykonawca przed przystąpieniem do
przetargu wystąpił do podwykonawców o możliwość współpracy w tym przetargu i propozycję
cenowe. Pan M.
zaproponował wysokie ceny, np.: za utrzymanie sygnalizacji na skrzyżowaniu
600 zł, na przejściu 300 zł i mimo tak wysokiej kalkulacji bezpośrednio Zamawiającemu w
swojej ofercie przedstawił ceny dużo niższe. Ceny jednostkowe są pewnym odniesieniem ale
realność kosztów powinna być realizowana w odniesieniu do całego przedsięwzięcia, a pan
M.
te ceny różnie kalkulował. Co do organizacji ruchu to on ją wykonywał, główny wykonawca
czy podwykonawca. Fizycznie oznakowanie wykonywał podwykonawca. Główny wykonawca
wykonał kilkadziesiąt schematów, z udostępnionych przez Zamawiającego korzystano na
drogach ekspresowych i autostradach, natomiast na drogach krajowych wiele musiało być
dostosowywane do potrzeb indywidulanych w zależności od natężenia ruchu.
Z aneksu nr 4 z dnia 29 kwietnia 2019r. do umowy nr 12/04/U/2017 z 21 kwietnia 2017r.
wynika, że zmienia się treść brzmienia par 2 termin realizacji, zaś pozostałe warunki umowy
pozostają bez zmian.
Z załącznika do tego aneksu wynika, że
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wyceniono na 500zł. za szt.
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych wyceniono na 200zł. szt.,
Wymianę/montaż masztu MSŁ – 7 za 3 400zł./szt.,
Wymianę/montaż masztu MSŁ – 9 – 3 800zł./szt.,
Wymianę/montaż masztu MSŁ-12 – 5000zł./szt.,
Wymianę/montaż sterownika powyżej 20 grup – 25 000zł/szt.,
Wymianę sterownika sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych – 8000zł./szt.,
Konserwację punktów świetlnych – 2 200zł./szt.
Izba oceniła całokształt materiału dowodowego jako materiał wystarczający do
rozstrzygnięcia. Izba dała wiarę dowodom z dokumentacji postępowania, jak również
złożonym przed zamawiającego i odwołującego w toku postępowania odwoławczego i
dowodowi z zeznań świadka. Zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie potwierdza
tezę zamawiającego, że ceny zaoferowane mu w ofertach wstępnych przez wykonawców
odbiega
ły w sposób znaczący pomiędzy sobą, a także ustalone na ich podstawie ceny
uśrednione przyjęte przez zamawiającego do wyszacowania wartości szacunkowej
zamówienia były znacząco wyższe od cen wynikających z ofert przedstawionych tak przez
Pana M.
w ramach złożonych wyjaśnień, jak i przez odwołującego – załączonych do
odwołania. Ceny te także odbiegały od cen wynikających z umów przedstawionych przez Pana

M.
i zamawiającego. Zgodnie z art. 90 ust. 1 a pkt. 2 w przypadku, gdy cena całkowita oferty
jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należy podatek od
towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postepowania
, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
Tym samym powołany przepis stanowi uprawnienie zamawiającego, a nie jego obowiązek.
Zamawi
ający w ocenie Izby jednoznacznie i bez cienia wątpliwości wykazał, że przyjął wartości
szacunkowe odbiegające od cen rynkowych funkcjonujących na danym rynku. Potwierdziły to
zgromadzone dowody. W ocenie Izby zatem odnoszenie poszczególnych elementów oferty
Pana M.
do wycen przyjętych przez zamawiającego jest błędne i nie znajduje odzwierciedlania
w stanie faktycznym. Niewątpliwie wykonawca P. M. wykazał, że dotychczas realizował
podobny zakres robót za ceny nawet niższe lub zbliżone do cen zaoferowanych w tym
postępowaniu. Odwołujący wprawdzie w odwołaniu oczekiwał, że w wyjaśnieniach zostanie
przedstawiona
szczegółowa kalkulacja cenowa kosztów roboczogodziny, kosztów
jednostkowych pracy sprzętu, narzutów jak i marży jednak nie można pomijać, że cenę
należało wyliczyć metodą kalkulacji uproszczonej, według pozycji z formularza cenowego,
czyli jako zryczałtowaną cenę jednostkową. Zamawiający nie wymagał wyceny wynagrodzenia
kosztorysowego, a wszelkie koszty, narzuty, m
arże czy rabaty nakazywał uwzględnić w cenie
jednostkowej. Tym samym w ocenie Izby na podstawie tak skonstruowanego siwz, nie sposób
uznać za zasadne oczekiwania, że na obecnym etapie postępowania wykonawca przedstawi
kosztorys szczegółowy kalkulacji ceny. Nadto Izba ustaliła, że zamawiający nie zakazał
korzystać z osób (koordynatorzy, konserwatorzy, czy ewentualne dodatkowe osoby
obsługujące zgłoszenia serwisowe), sprzętu (wymienionego w pkt. 13 OPZ) czy sposobu
organizacji realizacji umowy
(np. wspólne dostawy materiałów dla kilku umów), który będzie
wykorzystywany na potrzeby także innych zamówień. Ze zgromadzonego materiału wynika,
ze Pan M.
w odniesieniu do przedstawionych przez siebie ofert ma nadwyżkę na montażu
sterownika powyżej 20 grup 1000zł. (oczekuje 25 000zł, a oferta opiewa na 24 000), a
wymianie sterownika na przejściu dla pieszych 5 000zł. (oferta za 1 sterownik 7000zł., a
oczekuje za 1-
8000zł., sterowników ma być 5) na wymianie znaku aktywnego U-5c 4000zł.
(za wymianę 1 znaku oczekuje 650zł.,a najdroższy znak z oferty to 550zł. czyli przy 40 szt.
przy nadwyżce 100zł. łącznie 4000zł.) We wstępnej ofercie ryczałt za konserwację punktów
świetlnych wycenił na 300zł., a obecnie oczekuje 1 400zł. Nadto wymianę sterownika na
przejściu dla pieszych odwołujący wycenił niżej niż Pan M. o 3 000,00zł. za sztukę, czyli
15
000,00zł. łącznie dla 5 szt. sterowników, a także konserwację punktów świetlnych
odwołujący wycenił na zbliżonym poziomie, co Pan M. . Te wszystkie elementy powodują, że
może w ramach oferty wyłączając same materiały pokryć także inne koszty związane z
realizacją zamówienia. Natomiast pozostałe pozycje nie wykazane ofertami poparte zostały

umowami tak przez Pana M.
jak i zamawiającego i również nie wskazują na takie zaniżenie
cen, które groziłoby prawidłowości realizacji umowy. Szczegółowe wyliczenie pracy osób,
sprzętu czy kosztów transportu w sytuacji możliwości dzielenia tych zasobów z innymi
postępowaniami, a także przy ryczałtowym charakterze ceny jednostkowej, w ocenie Izby nie
znajduje pokrycia w zgromadzonym materiale dowodowym.
Co do czynu nieuczciwej konkurencji, to Izba przyjęła następstwo prawne odwołującego po
EQOS
Energie Polska, gdyż takie następstwo potwierdził Pan M. w wyjaśnieniach,
zamawiający tej okoliczności również w toku rozprawy nie przeczył. Izba wprawdzie nie
dostrzegła w dokumentacji, a w szczególności w załączonym odpisie z KRS dowodu na tę
okoliczność, jednak przyjęła, że okoliczność przyznana nie wymaga dowodu. W konsekwencji
Izba
uznała, że w tym zakresie nie istnieje spór pomiędzy stronami. Przy ocenie tego zarzutu
dla Izby istotne znacznie miały postanowienia pkt. VI. umowy nr 006/550 35 0014, z których
wynika, że poufne są informacje o warunkach umowy i dane stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa ujawnione w trakcie i w związku z realizacją zamówienia oraz inne informacje
i dane, co do których strona powzięła działania zmierzające do ochrony przed ujawnieniem
osobom trzecim, oraz informacje i dane których specyfika i rodzaj wskazuje na ich poufny
charakter nie
zależnie od formy pozyskania informacji poufnych i nośnika, na których zostały
przekazane. W ocenie Izby tak określona klauzula poufności nie pozwala na przyjęcie, że tylko
sam fakt zawarcia umowy pomiędzy stronami jest jawny, ale ocena czy dana informacja
wynikająca z treści umowy, czy uzyskana w toku realizacji zamówienia jest informacją
zawierającą tajemnicę przedsiębiorstwa musi być oceniona, przy uwzględnieniu tego, czy
dysponent tajemnicy poczynił działania zmierzające do jej ochrony przed ujawnieniem osobom
trzecim. Nadto w ocenie Izby oceny czy dana informacja może w ogóle stanowić tajemnicę
przedsiębiorstwa nie można rozpoznawać w oderwaniu od art. 11 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w
celu utrzymania ich w poufności. Izba ustaliła, że z treści umowy objętej klauzulą poufności,
jak i z treści odwołania w żaden sposób nie wynika, które postanowienia umowne, czy
elementy załącznika do tej umowy, odwołujący traktuje jako informacje techniczne,
technologiczne czy organizacyjne lub które uznaje za mające dla niego wartość gospodarczą.
Odwołujący jedynie z samego faktu istnienia klauzuli poufności wywodzi, że Pan M. dopuścił
się ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Jednakże zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy to na
odwołujący w tym zakresie ciążył obowiązek dowodowy, aby wykazać istnienie wszystkich

ustawowych przesłanek uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. Odwołujący
poza wykazaniem ograniczenia dostępu dla osób trzecich nie wykazał, nawet, że zawarte w
tej umowie informacje, w tym wy
ceny mają dla niego wartość gospodarczą.
W zakresie ustaleń dotyczących istnienia w siwz wymogu zaoferowania masztów w II lub III
strefie wiatrowej, to Izba oceniła jako wiarygodne stanowisko zamawiającego. Zamawiający
rzeczywiście w pkt. 2.2. wg pkt. 5 – 7 nie zawarł odesłania do Ogólnej Specyfikacji technicznej,
jak czynił to w odniesieniu do innych pozycji zawartych w tym punkcie. Sama Ogólna
Specyfikacja techniczna zawiera jedynie
zalecenia, a nie postanowienia bezwzględnie
wymagane do wprowadzenia do
każdego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który
odpowiadałby rodzajowi zamówień opisanych w tej ogólnej specyfikacji. Tym samym
odstąpienie od stosowania tych wymagań jest dopuszczalne i jest prawem zamawiającego z
którego skorzystał. Izba dała wiarę wyjaśnieniom zamawiającego, że Rejon Sieradz znajduje
się w I strefie wiatrowej, potwierdzają to informacje ogólnie znane, co do stref sił wiatru
występującego na terenie Polski na poszczególnych jej obszarach. Fakty powszechnie znane
nie wymagają zaś dowodu. Izba ustaliła także, że zamawiający oczekiwał wymiany masztów
na maszty spełniające wymagania jakościowe, jakie były właściwe masztom wymienianym.
Tym samym Izba ustaliła, że wymóg zaoferowania masztów dostosowanych do II lub III strefy
wiatrowej, nie dotyczył przedmiotu zamówienia i nie był wprost postawiony przez
zamawiającego w siwz.

Izba zważyła, co następuje:

Izba ustaliła, że niezaistniały przesłanki wynikające z art. 189 ust. 2 ustawy, które skutkowałyby
odrzuceniem odwołania.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłanki materialnoprawne dopuszczalności odwołania,
o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 1 przez nieodrzucenie oferty Pana
W.M.
, mimo, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zarzut nie potwierdził się. Izba ustaliła, że zamawiający nie postawił wymogu, aby maszty
miały przenosić obciążenia wynikające z parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Izba ustaliła,
że pan M. zaoferował maszty przeznaczone dla przenoszenia parcia wiatru dla I strefy
wiatrowej. Izba porównując oba ustalania doszła do wniosku, że nie ma pomiędzy nimi
sprzeczności, tym samym przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy nie ma zastosowania. W
konsekwencji zamawiający nie był zobowiązany do odrzucenia oferty pana M. na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Jednocześnie Izba na marginesie wskazuje, iż obszar objęty
zamówieniem znajduje się w I strefie wiatrowej. Druga strefa wiatrowa w Polsce występuje

j
edynie na Pomorzu Zachodnim i Środkowym oraz w obszarze Gór Świętokrzyskich. Trzecia
strefa wiatrowa zaś jedynie w części północnej Polski, tj. w obszarze Sudetów, Tatr i
Podkarpacia wraz z obszarem Bieszczad.
Zatem wymóg, że maszty powinny spełniać
parametry wytrzymałościowe dla innych stref niż I strefa wiatrowa byłby wymogiem
nieadekwatnym i nieproporcjonalnym do przedmiotu zamówienia. Stąd też Izba dodatkowo
uznała za wiarygodną argumentację Zamawiającego, że postanowienia, na które powoływał
się Odwołujący w ramach tego zarzutu, zawarte są w dokumencie o znaczeniu ogólnym i
jedynie bezpośrednie odesłanie w treści SIWZ do zawartych tam postanowień mogłoby
stanowić podstawę do przyjęcia, że taki wymóg został rzeczywiście sprecyzowany.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy przez nieodrzucenie oferty
Pana W.M.
mimo, że złożona przez niego oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

Zarzut nie został udowodniony. Jak ustalono w stanie faktycznym odwołujący wykazał jedynie,
że informacje wynikające z umowy 006/550 35 0014 zawierały ograniczenie dostępności dla
osób trzecich. Jednakże odwołujący nie wykazał, które z informacji zawartych w tej umowie
spełnia wymagania art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczące rodzaju i
charakteru informacji. Nie wykazał także, aby którakolwiek z informacji zawartych w umowie
miała dla niego wartość gospodarczą, przed której utratą należałoby chronić interes
odwołującego. Tym samym mimo ciążącego na odwołującym na podstawie art. 190 ust. 1
ustawy obowiązku dowodowego, odwołujący nie wykazał wszystkich przesłanek z art. 11 ust.
1uznk, które potwierdzają istnienie informacji o charakterze tajemnicy przedsiębiorstwa. Skoro
odwołujący nie wykazał, że dane zawarte w umowie są tajemnicą przedsiębiorstwa, to w
konsekwencji nie wykazał, że ich ujawnienie w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 11 ust. 2 – 5 uznk.
Następstwem tego faktu jest przyjęcie, że nie doszło do złożenia oferty w czynie nieuczciwej
konkurencji. W ocenie Izby nie ma jednak racji zamawiający podnosząc, że do zaistnienia
podstawy z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy może dojąć wyłącznie w wyniku złożenia oferty. W
ocenie Izby wyjaśnienia dotyczące treści oferty, czy to pod względem oferowanej ceny, czy
innych elementów oferty np. budzących wątpliwości zamawiającego, może prowadzić do
uznania, że to cała oferta została złożona w czynie nieuczciwej konkurencji. Częstokroć jest
bowiem tak, że dopiero w toku składanych wyjaśnień wykonawcy podają informacje o swojej
ofercie, które w niej tkwiły od momentu złożenia oferty, ale których podania w formularzu
ofertowym nie oczekiwał zamawiający. Przykładowo zmowa przetargowa nie tkwi z reguły w
treści oferty, ale w zaprezentowanych dowodach, dotyczących przygotowywania ofert –
korespondencji mailowej, notatek służbowych, zbieżności ofert, nieuzupełnienia oferty
korzystniejszej z uwagi na porozumienie istniejące z innym wykonawcą, który składa ofertę

mniej korzystną. Również wskazywany przez zamawiającego fakt manipulacji ceną polegający
na przenoszeniu kosztów pomiędzy poszczególnymi pozycjami np. na potrzeby korzystniejszej
oceny ofert, ujawnia się najczęściej w toku wyjaśnień ceny rażąco niskiej. Tym samym Izba
jak najbardziej dopuszcza, że ujawnienie się faktu, iż oferta została złożona w czynie
nieuczciwej konkurencji,
może nastąpić po jej złożeniu i nie tkwić bezpośrednio w jej treści.
Izba, mimo powyższej konstatacji, uznała zarzut odwołania za nieudowodniony.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 2 ustawy przez
nieodrzucenie oferty Pana W.M.
mimo, że nie wykazał on, że złożona przez niego oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu.

Zarzut nie potwierdził się. Jak wynika z ustaleń materiału dowodowego zamawiający wymagał
przedstawienia cen w metodzie kalkulacji uproszczonej, wymagał, aby koszty roboczogodzin,
materiałów, sprzętu, narzutów i rabatów oraz naliczonych marż były uwzględnione w cenie
jednostkowej. Z drugiej strony z ustaleń stanu faktycznego wynika, że wyszacowana przez
niego
„ubruttowiona” wartość szacunkowa zamówienia nie odpowiadała dotychczasowemu
doświadczeniu zamawiającego z innych umów np. 12/4/2017, jak również nie odpowiadała
złożonym przez wykonawców ofertom będąc od nich znacząco wyższą. Do tych ustaleń należy
dodać także ustalenia poczynione na podstawie złożonych ofert, że co najmniej 3 czynniki
kosztotwórczych zostało zaoferowanych przez Pana M. w cenach przewyższających koszt
materiałów. Nadto Izba ustaliła, że Pan M. realizował jako podwykonawca podobne usługi za
zbliżony do zaoferowanego koszt. Izba dała wiarę zeznaniom świadka J.A. co do tego, że
zakres podwykonawstwa jaki zakres generalnego wykonawstwa
nie są zakresami
identycznymi, jednak różnica tych wartości na poziomie 30%, w ocenie Izby jest wyłącznie
osobistą oceną świadka, a nie stwierdzeniem faktu, który jest mu znany z racji pełnionych u
odwołującego funkcji. Za taką oceną zeznań przemawia fakt, że świadek sam wskazał, że nie
jest w stanie określić wielkości tej różnicy. Tym samym nie można było uznać, że zgromadzony
materiał dowodowy pozwala na stwierdzenie, że Pan M. nie doszacował swoich kosztów o
około 30%. Tej tezy nie potwierdza w szczególności załącznik do aneksu nr 4 do umowy nr
12/4/2017. Izba ustaliła, że zamawiający nie oczekiwał takiego świadczenia usług, aby
personel, sprzęt, czy transport materiałów były wykorzystywane tylko na rzecz zamówienia
zamawiającego. Wszystkie te okoliczności przekonały Izbę, że wyjaśnienia Pana M.
analizowane także w świetle doświadczenia zamawiającego wynikającego z realizacji
podobnych umów (na co zwracał uwagę zamawiający w dokumencie stanowiącym ocenę
wyjaśnień) nie potwierdzały, że zaoferowana cena jest ceną rażąco niską. W ocenie Izby
dopuszczalne jest, aby zamawiający oceniał wyjaśnienia także przez pryzmat własnej wiedzy
i doświadczenia w realizacji podobnych zamówień. Zamawiający zamawia przedmiotowe

usługi od wielu lat, posiada więc doświadczenie w sposobie realizacji tych usług,
dotychczasowych kosztach i zdaniem Izby ma prawo przez ten pryzmat oceniać wyjaśnienia
wykonawców. Biorąc te wszystkie okoliczności pod uwagę Izba stwierdziła, ze zarzut
naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 2 ustawy nie potwierdził się.

M
ając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 1, 2 ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy,
tj. stosownie do wyniku
postępowania, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 2972) zmienionego rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności § 5
ust. 3
pkt. 1 rozporządzenia zasądzając zwrot kosztów postępowania – kosztów zastępstwa
prawnego w kwocie 3
600zł. od odwołującego na rzecz zamawiającego w wysokości
wykazanej złożonym rachunkiem.Przewodniczący: …………………….

Członkowie: …………………………

…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie