eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 762/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-05-06
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 762/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron w dniu 6 maja 2019 r. w Warszawie odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę
PROMAT
Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w
Siedlcach Sp. z o.o. w Siedlcach

przy udziale wykonawcy EVERANT Sp. z o.o. w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1. u
marza postępowanie odwoławcze;
2. nakazuje
Urzędowi Zamówień Publicznych dokonanie zwrotu kwoty 7.500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) poniesionej z tytułu wpisu od odwołania na rzecz
PROMAT
Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w Warszawie.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Siedlcach.Przewodniczący:…………………………
Sygn. akt KIO 762/19

Uzasadnienie


Zamawiający - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z
o.o. w Siedlcach - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako
„ustawa” lub „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest
m
odernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala
Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - opracowanie dokumentacji
projektowej.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
29 marca 2019 r. pod
pozycją 530925. Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwota wskazana w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

24 kwietnia 2019 r. wykonawca PROMAT
Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.
w Warszawie wni
ósł odwołanie. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania
zamawiającemu kopii odwołania wskazany w art. 180 ust. 5 Pzp.
O
dwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
I.
W zakresie części 1 i 2 zamówienia:
1. art. 89 ust 1 pkt 4 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty Everant Sp. z o.o. pomi
mo, że
oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
2. art. 90 ust. 1 i 1
a pkt 1 ustawy przez zaniechanie zwrócenia się do Everant Sp. z o.o. z
wezwaniem do złożenia wyjaśnień dot. ceny oferty w sytuacji, gdy cena wydaje się rażąco niska w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego oraz w sytuacji gdy cena
całkowita jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek
VAT, ustalonej przed wszczęciem postępowania;
II.
W zakresie części 2 zamówienia:
1. art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty Profil J. N.
pomimo, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
2. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy w zw. z art. 7 ustawy przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy
Everant z powodu nie spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wiedzy i
doświadczenia wymaganego w SIWZ co stoi w sprzeczności z zasadą równego traktowania
wykonawców.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru jako
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Everant Sp. z o.o. w części 1 i 2 postępowania, dokonania
ponownego badania i oceny ofert w zakresie badania rażąco niskiej ceny oraz w zakresie
spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę Everant, odrzucenia jego oferty i

wykluczenia go z postępowania.

Wykonawca Everant Sp. z o.o. w Warszawie
przystąpił do postępowania odwoławczego
po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz obowiązek przekazania kopii
przystąpienia zamawiającemu i odwołującemu. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania.

Zamawiający przed otwarciem posiedzenia Izby pismem z 30 kwietnia 2018 r. złożył
odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił w zarzuty odwołania opisane w pkt I.2.

Odwołujący pismem z 6 maja 2019 r. oświadczył, że wycofuje pozostałe zarzuty odwołania
i wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego.

Przystępujący na posiedzeniu oświadczył, że nie zgłasza sprzeciwu wobec uwzględnienia
części zarzutów odwołania przez zamawiającego.

Izba zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 186 ust. 3a zdanie pierwsze Pzp
jeżeli uczestnik postępowania, który
przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesienie sprzeciwu co do
uwzględnienia w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a odwołujący wycofa pozostałe
zarzuty, Izba
może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron
uczestników postępowania odwoławczego.

W sprawie zaistniały wszystkie przesłanki wskazane w powołanym przepisie, zatem Izba
na podstawie art. 186 ust. 3a Pzp
umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie
postanowienia na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp, art. 186 ust. 6
pkt 1 Pzp
oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w
sprawie wy
sokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).


Przewodniczący:
…………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie