eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 719/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-05-27
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 719/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9, 13 i 22 maja 2019 r. w Warszawie odw
ołania
wniesionego do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 kwietnia 2019 r. przez
wykonawcę T-Mobile Polska S.A. w Warszawie

w
postępowaniu prowadzonym przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. w Gdyni

przy udziale wykonawcy Vector Smart Data sp. z o.o. w Gdyni,
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

przy udziale wykonawcy
Abaro sp. z o.o. w Gdańsku, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


orzeka:
1.
umarza postępowanie odwoławcze w części dotyczącej zarzutów opisanych w pkt
III.1 (w zakresie dotyczącym niewyjaśnienia pojęcia „wdrożenie zdalnego
odczytu”), w pkt III.2 ppkt b oraz w pkt III.3 odwołania, z powodu wycofania
odwołania w tej części,

2.
uwzględnia odwołanie w części:
a)
dotyczącej zarzutu opisanego w pkt III. 1 odwołania (w zakresie wymogu
wdrożenia zdalnego odczytu „w ramach jednego kontraktu”) i nakazuje
zamawiającemu dokonanie modyfikacji pkt 6.2. lit. c ppkt I. SIWZ oraz sekcji
III.1.3 p
kt I ogłoszenia o zamówieniu w ten sposób, że ich obecna treść
zostanie zastąpiona następującą: „Wykonawca winien posiadać doświadczenie

w wykonaniu w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej
jednego zadania realizowanego na rzecz tego samego odbiorcy polegającego
na wdrożeniu rozwiązania dotyczącego zdalnego odczytu obejmującego


minimum 1
000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i/lub wodomierzy
pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem
transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem SYSTEMU zdalnego
odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej”,

b)
dotyczącej zarzutu opisanego w pkt III. 2. c. odwołania i nakazuje
zamawiającego dokonanie modyfikacji pkt 4 załącznika nr 1 do SIWZ, w
zakresie definicji MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO WEWNĘTRZNEGO w
następujący sposób: „Urządzenie służące do zbierania danych odczytowych z
UKŁADÓW POMIAROWO - ROZLICZENIOWYCH w całości mieszczące się w
INTEGRATORZE i posiadające zasilanie bateryjne. Dopuszcza się jedynie
połączoną z nim przewodem antenę wyprowadzoną poza obudowę
INTEGRATORA i zamontowaną w pomieszczeniu, w którym zainstalowano
UKŁAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY a w przypadku INTEGRATORÓW
typu Kamstrup Multicat 66 C dopuszcza się również wyniesienie baterii poza
obudowę
INTEGRATORA
i
umieszczenie
jej
bezpośrednio
przy
INTEGRATORZE. Transmisja danych odczytowych do SYSTEMU odbywać się
będzie zgodnie z konfiguracją, w trybie offline”,
c)
dotyczącej zarzutu opisanego w pkt III. 2 a odwołania i nakazuje
zamawiającemu dokonanie modyfikacji pkt 4.2. SIWZ i 7.1 załącznika nr 1 do
SIWZ przez wydłużenie terminu na wykonanie prac, o których mowa w pkt 4.2.
lit. a
– k SIWZ i w pkt 7.1. lit. a – k załącznika 1 do SIWZ do 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy,

3.
oddala odwołanie w pozostałym zakresie,
4.
kosztami postępowania obciąża Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp.
z o.o. w Gdyni
w części 60% i
wykonawcę T-Mobile Polska S.A. w Warszawie w
części 40%
i:
4.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr
(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę T-
Mobile Polska S.A. w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania, kwotę 3.600 zł,
poniesioną przez odwołującego tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, kwotę
3.600 zł poniesioną przez zamawiającego tytułem kosztów wynagrodzenia
pełnomocnika, oraz kwotę 7.124,84 zł poniesioną przez zamawiającego tytułem
kosztów stawiennictwa i dojazdu na rozprawę przed Izbą,
4.2.
zasądza od Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w
Gdyni

na
rzecz
T-Mobile
Polska
S.A.
w
Warszawie

kwotę
6.870
zł 06 gr
(słownie: sześciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu złotych
sześciu groszy).

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przewodniczący: ………………….…


Sygn. akt: KIO 719/19

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni -
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „usługa
zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 8 kwietnia 2019 r., nr 2019/S 069-163613.
8 kwietnia 2019
r. zamawiający zamieścił na swej stronie internetowej specyfikację
istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Wobec
czynności zamawiającego polegającej na:
1)
opisaniu przedmiotu zamówienia,
2)
opisaniu kryteriów oceny ofert,
3)
opisaniu warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych i
zawodowych,
4)
postanowień wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego
wykonawca T-Mobile Polska S.A. w Warszawie
, zwany dalej „odwołującym”, wniósł 18
kwietnia 2019
r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 22 ust. 1 pkt 2, ust. 1a, ust. 1b pkt 3) w zw. z art. 22d ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1
ustawy Pzp przez określenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej i
ograniczenie możliwości wykazania przez wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenia do realizacji zadania
polegającego na wdrożeniu zdalnego odczytu „w ramach jednego kontraktu”, co jest
określeniem warunku w sposób nadmierny, nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
oraz ograniczający konkurencję, jak również określenie przedmiotowego warunku udziału
w postępowaniu w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny w zakresie, w jakim
zamawiający nie wskazał, co rozumie poprzez „wdrożenie zdalnego odczytu” (pkt 6.2 lit.
c ppkt SIWZ, sekcja III. 1
.3) pkt Ogłoszenia o zamówieniu) (zarzut III.1 odwołania),
2) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez dokonanie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji, a także w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności
mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, w zakresie, w jakim zamawiający
wymaga, aby:

a)
wykonawca dokonał takich czynności jak analiza przedwdrożeniowa, podpisanie
protokołu odbioru częściowego analizy przedwdrożeniowej, prace wdrożeniowe
systemu i integrację z systemem ERP z wykorzystaniem środowiska testowego,
dostawę 40 modułów komunikacyjnych (asysta), szkolenia brygad montażowych oraz
instalacja 40 układów pomiarowo rozliczeniowych przy asyście wykonawcy, szkolenia
superużytkowników i administratorów, testy aplikacyjne uzgodnione na etapie analizy
przedwdrożeniowej, których efektem będzie prawidłowe wystawienie faktur dla 40
układów pomiarowo rozliczeniowych, uruchomienie systemu z wykorzystaniem
środowiska produkcyjnego, testy aplikacyjne w środowisku produkcyjnym, dostawa
dokumentacji, pr
otokołu odbioru częściowego w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy
od podpisania umowy, który jest terminem zbyt krótkim na wykonanie wdrożenia,
biorąc pod uwagę zakres zamówienia, specyfikę postępowania i rodzaj niezbędnych
do przeprowadzenia prac (pkt 4.2 lit a-k SIWZ, 7.1 lit a-k z
ałącznika nr 1 do SIWZ
Opis techniczny wdrożenia, SLA, warunki gwarancji i szkolenia) (zarzut III.2 a
odwołania),
b)
w związku z prowadzonymi pracami polegającymi na unowocześnieniu
opomiarowania polegającymi na planowanej sukcesywnej wymianie najstarszych
typów ciepłomierzy - z integratorami Multical 66 c oraz Multical 801 na ciepłomierze z
integratorami Multical 403 lub 603, w okresie trwania umowy wykonawca ma
zagwarantować stale utrzymywany u zamawiającego zapas magazynowy w ilości 10
szt. modułów komunikacyjnych wewnętrznych oraz 10 szt. modułów komunikacyjnych
zewnętrznych wraz z ewentualnymi elementami pośredniczącymi pasujących do typu
ciepłomierza Multical 603 i 403, które to postanowienie jest niejednoznaczne i
uniemożliwia wykonawcy należyte oszacowanie ceny oferty (pkt 6.2.2 załącznika nr 1
do SIWZ Opis techniczny wdrożenia, SLA, warunki gwarancji i szkolenia) (zarzut III.2
b odwołania),
c) u
rządzenie służące do zbierania danych odczytowych z układów pomiarowo
rozliczeniowych
w całości mieszczące się w integratorze i posiadające zasilanie
bateryjne. Dopuszcza się jedynie połączoną z nim przewodem antenę wyprowadzoną
poza obudowę integratora i zamontowaną w pomieszczeniu, w którym zainstalowano
układ pomiarowo - rozliczeniowy. Transmisja danych odczytowych do systemu
odbywać się będzie zgodnie z konfiguracją, w trybie offline (pkt 4 „Definicje”
z
ałącznika nr 1 do SIWZ Opis techniczny wdrożenia, SLA, warunki gwarancji i
szkolenia)
(zarzut III.2 c odwołania),
d)
SYSTEM powinien umożliwiać odczyt podłączonych do modułu komunikacyjnego do
dwóch wodomierzy mimo zdemontowanego w celach legalizacji integratora
ciepłomierza, w przypadku lokalizacji, gdzie zamawiający przewiduje montaż modułu

komunikacyjnego wewnętrznego ciepłomierze, którym upływa legalizacja, będą
wymieniane na inne, informację o typie nowo montowanych ciepłomierzy w tych
lokalizacjach Wykonawca otrzyma z min. 3 miesięcznym wyprzedzeniem i zapewni
na 1 miesiąc przed planowanymi pracami odpowiednie moduły komunikacyjne
wewn
ętrzne, w przypadku pozostałych lokalizacji, zdemontowany do legalizacji
ciepłomierz wróci w to samo miejsce po sprawdzeniu metrologicznym (pkt 6.2.2 lit. m
z
ałącznika nr 1 do SIWZ Opis techniczny wdrożenia, SLA, warunki gwarancji i
szkolenia) (zarzut III.
2 d odwołania),
3) art. 353
1
w. zw. z art. 5 oraz art. 487
§ 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 7, art. 14,
art. 29 oraz art. 139 ust. 1 ustawy Pzp
przez sporządzenie istotnych dla stron
postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (dalej jako „istotne
postanowienia umowy”) wraz z załącznikami, w sposób naruszający zasady współżycia
społecznego oraz nie gwarantujący równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji w zakresie, w jakim:
a)
nie określono w §3 Istotnych postanowień umowy maksymalnej wysokości kar
umownych, do których zapłaty zobowiązany może być wykonawca (zarzut III.3 a
odwołania),
b) przewidziano w
§3 Istotnych postanowień umowy kary za opóźnienie nie za zwlokę;
(zarzut III.3 b odwołania),
c)
przewidziano w §3 ust. 4 i 5 Istotnych postanowień umowy możliwość naliczania kar
umownych za przekroczenie terminu ukończenia etapu analizy przedwdrożeniowej z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 0,1% ceny brutto umowy oraz
jednocześnie w przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy w związku z
przekroczeniem terminu ukończenia etapu analizy przedwdrożeniowej możliwość
naliczenia odszkodowania w wysokości 25% ceny brutto umowy (zarzut III.3 c
odwołania);
d) przewidziano w
§3 ust. 11 możliwość naliczania kar umownych i sumowania z
różnych tytułów (zarzut III.3 d odwołania);
e) wskazano w
§3 ust. 6 Istotnych postanowień umowy, że "z uwagi na fakt, że
abonament
naliczany będzie za pełny miesiąc kalendarzowy, dostarczenie modułów
komunikacyjnych
dzień po terminie wskazanym w harmonogramie realizacji
przedmiotu u
mowy (miesiąc liczony od dnia zakończonej integracji z systemem ERP)
traktować należy jako opóźnienie miesięczne" (zarzut III.3 e odwołania);
f) z
amawiający wskazał w §3 ust. 5 Istotnych postanowień umowy, że może
wypowiedzie
ć umowę ze skutkiem natychmiastowym „w przypadku niewywiązywania
się wykonawcy z postanowień niniejszej umowy” (zarzut III.3 f odwołania),

4) art. 91 ust. 1, 2 pkt 1 i 4 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez zastosowanie jedynego kryterium
oceny ofert w postaci cen
y, podczas, gdy w świetle przedmiotu zamówienia zasadne jest
ustanowienie kryteriów jakościowych odnoszących się do parametrów technicznych,
funkcjonalnych i innowacyjnych (pkt 15 SIWZ)
(zarzut III.4 odwołania).

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu modyfikacji treści ogłoszenia o
zamówieniu, SIWZ oraz załączników do SIWZ przez:
1.
zmianę pkt 6.2 lit. c ppkt I SIWZ, sekcja III.1.3) pkt ogłoszenia o zamówieniu w ten
sposób, że jego obecna treść zostanie zastąpiona następującą: „Wykonawca winien
posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co
najmniej jednego zadania realizowanego na rzecz tego samego odbiorcy polegającego
na wdrożeniu rozwiązania dotyczącego zdalnego odczytu obejmującego minimum 1000
urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję
przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i
wdrożeniem systemu zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze
chmurowej. Poprzez wdrożenie rozwiązania spełniającego ww. warunek Zamawiający
rozumie wdrożenie infrastruktury umożliwiającej realizację zdalnego odczytu ciepłomierzy
i wodomierzy

”,
2. doprecyzowanie Pkt 4.2 SIWZ, 7.1 z
ałącznika nr 1 do SIWZ Opis techniczny wdrożenia,
SLA, warunki gwarancji i szkolenia w ten sposób, że:
1)
analiza przedwdrożeniowa zgodnie z założeniami zawartymi w załączniku nr 1 do
umowy, podpisanie protokołu odbioru częściowego analizy przedwdrożeniowej, będą
zrealizowane w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy;
2)
w odniesieniu do prac dotyczących prac wdrożeniowych sytemu i integracji z
systemem ERP z wykorzystaniem środowiska testowego (lit. c), przeprowadzenia
testów aplikacyjnych (lit g), uruchomienia systemu (lit. h), testów aplikacyjnych w
środowisku produkcyjnym (lit. i) zostaną one podzielone na dwa etapy:
l. pierwszy etap -
wykonawca w odniesieniu do wdrożenia systemu w zakresie
następujących funkcjonalności systemu określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
techniczny wdrożenia, SLA, warunki gwarancji, licencja i szkolenia będzie
przeprowadzi prace w terminie będzie 6 miesięcy od zakończenia analizy
przedwdrożeniowej (pkt 1):
6.3.1.b -
Nie dopuszcza się możliwości pracy z wtyczkami (java, silverlight, flash) -
aplikacja musi być dostępna przez przeglądarkę bez instalowania jakichkolwiek
dodatkowych elementów.

6.3.1 c -
SYSTEM musi posiadać polskojęzyczny interfejs, obsługiwać polskie znaki
diakrytyczne i zapewniać polską wersję systemu pomocy.
6.3.1.e -
Możliwość jednoczesnego logowania się do SYSTEMU przez
nieograniczoną liczbę użytkowników. Sposób licencjonowania SYSTEMU nie może
być oparty o licencje typu „per user” (na użytkownika) niezależnie od tego czy dostęp
do SYSTEMU uzyskiw
ać będzie SUPERUŻYTKOWNIK, UŻYTKOWNIK czy KLIENT
/ ODBIORCA
6.3.1 .f -
Uprawnienia użytkowników podzielone na odpowiednie role w tym:
ADMINISTRATOR, SUPERU
ŻYTKOWNIK, UŻYTKOWNIK, KLIENT / ODBIORCA.
6.3.1.g -
Zamawiający będzie mógł przydzielać prawa używania wybranych funkcji do
wybranych ról i użytkowników.
6.3.1.h -
Funkcje SYSTEMU winny dzielić się na systemowe, administracyjne i
użytkowe. Zamawiający wymaga, aby podział ról wskazany był w sposób jawny.
Jednocześnie wymagane jest, aby administrator SYSTEMU mógł w sposób
elastyczny przydzielać uprawnienia do każdej z ról.
6.3.1.i -
Do podstawowych funkcji systemowych należy ustawianie godziny
przesyłania odczytanych danych do serwera.
6.3.1.j -
Do podstawowych funkcji administracyjnych należą: analiza błędów w
odczytach danych, analiza błędów w transmisji danych, analiza mocy sygnału
transmisyjnego, uzupełnianie SŁOWNIKÓW SYSTEMOWYCH.
W zakres etapu nie wchodzi: ustalenie (modyfikowalnej) logiki alarmów dotyczących
MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH, CIEPŁOMIERZY oraz ich wskazań, ustalanie
adresatów alarmów (e-mail, sms, portal),
6.3.1.k -
Do podstawowych funkcjonalności użytkowych należą: odczyt pojedynczego
licznika, grup liczników oraz wszystkich liczników z określonego dnia i godziny;
wykresy wybranych parametrów w dowolnym czasie, z dowolnego przedziału czasu;
przeglądanie danych historycznych; eksport wybranych parametrów z dowolnego
przedziału czasu do pliku wynikowego w ogólnie przyjętych standardach np.: CSV,
TXT, XLS, XML; prezentacja dowolnych danych w postaci tabelarycznej jak i
wykresów oraz wydruków. Powyższe dotyczy zarówno danych źródłowych
pochodzących z oferowanego SYSTEMU jak również przechowywanych w bazie
danych w szczególności odczytów pośrednich, prognozowanych oraz mocy
zamówionych, zaimportowanych z SYSTEMU ERP Zamawiającego.
6.3.1.l -
Możliwość przypisywania liczników do jednostki organizacyjnej, w której są
obsługiwane
6.3.1.o -
Każdy element SYSTEMU powinien być synchronizowany ze wspólnym
źródłem czasu (np. z Głównego Urzędu Miar, OPERATORA TELEFONII

KOMÓRKOWEJ). Wykonawca zobowiązany jest poinformować z jakim źródłem
czasu się synchronizuje. Zamawiający wymaga aby czasy odczytów przechowywane
byty w formacie UTC, natomiast wyświetlane wg czasu lokalnego (dla Polski).
Urządzenia powinny uwzględniać zmianę czasu letni - zimowy, jeśli taki będzie
wymagany.
6.3.1
.p Odczyty powinny być znakowane czasem w MODULE KOMUNIKACYJNYM i
zapisywanie w jego buforze.
6.3.1.q -
SYSTEM musi umożliwiać dołączanie plików / dokumentów skojarzonych z
konkretnym UKŁADEM POMIAROWO ROZLICZENIOWYM / lokalizacją. SYSTEM
powinien umożliwić ustawianie przez ADMINISTRATORA ograniczeń co do rozmiaru
pliku / dokumentu.
6.3.2. ba. -
alarm MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH o obniżonej pojemności baterii -
dobowo,
6.3.2. b.b. - alarm o nieodczytanych licznikach - brak komunikacji - dobowo, raport o
nowo dopisanych UK
ŁADACH POMIAROWOROZLICZENIOWYCH uruchamiany
automatycznie raz na dobę i wysyłane mailem do wskazanych UŻYTKOWNIKÓW
wraz z możliwością wyboru okresu i wykonania na żądanie,
6.3.2.b.e - raport o
likwidacji UKŁADÓW POMIAROWO - ROZLICZENIOWYCH
uruchamiany automatycznie raz na dobę i wysyłany mailem do wskazanych
UŻYTKOWNIKÓW wraz z możliwością wyboru okresu i wykonania na żądanie,
6.3.2.b.g - raport o
wymienionych UKŁADACH POMIAROWO ROZLICZENIOWYCH
uruchamiany automatycznie raz na dobę i wysyłany mailem do wskazanych
UŻYTKOWNIKÓW wraz z możliwością wyboru okresu i wykonania na żądanie,
6.3.2.b.l. - raport z gromadzonych danych odczytowych wybranego licznika lub grupy
liczników w definiowalnym okresie
6.3.2. b.p -
raport z przekroczenia mocy zamówionej przez ODBIORCĘ porównujący
wskazanie mocy pochodzące z INTEGRATORA z mocą zamówioną
6.3.2.b.r - Raport o
UKŁADACH POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH w legalizacji
dla każdego z rejonów eksploatacyjnych
6.3.2.b.s.
Raport
o
statusie
urządzeń
w
UKŁADACH
POMIAROWO-
ROZLICZENIOWYCH dla każdego z rejonów eksploatacyjnych,
6.3.2.b.x -
wszystkie raporty powinny mieć możliwość drukowania,
6.3.4 -
Funkcjonalność komunikacyjna
6.3.5. a -
SYSTEM musi zawierać dane techniczne i bilingowe na temat UKŁADÓW
POMIAROWO -
ROZLICZENIOWYCH, w szczególności (minimum):
6.3.5.c -
Układ portalu do obsługi Liczników powinien umożliwiać podgląd min.
podstawowych danych technicznych wszystkich liczników dla danego wyszukiwanego

adresu w jednej formatce. CIEPŁOMIERZ(E) wraz z WODOMIERZAMI muszą
wyświetlać się w jednym oknie, bez podziału na zakładki. Do podstawowych danych
technicznych zalicza się:
6.3.5.i -
Wizualizacja danych odczytowych oraz ich statusów powinna być możliwa w
formie tabelarycznej, wykresów jak i map.
6.3.5.j -
Wykresy powinny posiadać możliwość zobrazowania dowolnie wybranych
parametrów odczytywanych przez SYSTEM (również z różnych obiektów zbiorczo),
skalowanie
. Szczegółowe funkcjonalności opracowane zostaną w ANALIZIE
PRZEDWDROŽENIOWEJ.
6.3.5.k -
Tabele powinny posiadać możliwość konfigurowania zakresu danych jak i
analizowanych UKŁADÓW POMIAROW - ROZLICZENIOWYCH, definiowania
widocznych kolumn wraz z ich szerokością, funkcje sortowania . Szczegółowe
funkcjona
lności opracowane zostaną w ANALIZIE PRZEDWDROŽENIOWEJ. W
Zakres etapu nie wchodzi: funkcjonalność prostej algebry
6.3.5.m -
SYSTEM musi umożliwiać rejestrowanie historii wymiany elementów
CIEPŁOMIERZA i/lub WODOMIERZA/Y.
6.3.5.p -
Portal do obsługi liczników musi umożliwiać równoległą pracę na wielu
oknach/zakładkach w przeglądarce przez jednego użytkownika.
6.3.7.1
Zbieranie
danych
odczytowych
z
UKŁADÓW
POMIAROWO
ROZLICZENIOWYCH
6.3.8 -
Prawidłowość odczytu.
6.3.9 -
Bezpieczeństwo w podstawowym zakresie
dostawa 40 modułów komunikacyjnych (asysta), szkolenia brygad oraz instalacja 40
układów pomiarowo - rozliczeniowych przy asyście wykonawcy, szkolenia
superużytkowników i administratorów.

W pierwszym etapie zostaną również przeprowadzone integracje z systemem ERP.

II. etap
wykonawca w odniesieniu do wdrożenia w zakresie następujących
funkcjonalności systemu określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis techniczny
wdrożenia, SLA, warunki gwarancji, licencja i szkolenia będzie przeprowadzi prace w
terminie 12
miesięcy od zakończenia etapu I potwierdzonego protokołem odbioru:
6.3.1.d -
SYSTEM powinien udostępniać stronę w wersji mobilnej (smartfon) lub
dedykowaną aplikację działającą na smartfonie z systemem Android w wersji nie
starszej niż 6.0 zapewniającą łatwą aktywację i konfigurację dla nowo uruchamianych
UKŁADÓW POMIAROWO - ROZLICZENIOWYCH podczas prac w terenie. W trakcie
trwania umowy Wykonawca zagwarantuje, że aplikacja mobilna będzie działać na
aktualnych wersjach systemu Android

6.3.1.j - Do podstawow
ych funkcji administracyjnych należą: analiza błędów w
odczytach danych, analiza błędów w transmisji danych, analiza mocy sygnału
transmisyjnego, ustalenie (modyfikowalnej) logiki alarmów dotyczących MODUŁÓW
KOMUNIKACYJNYCH, CIEPŁOMIERZY oraz ich wskazań, ustalanie adresatów
alarmów (e-mail, sms, portal), uzupełnianie SŁOWNIKÓW SYSTEMOWYCH.
6.3.1.m -
Możliwość udostępnienia indywidualnemu KLIENTOWI / ODBIORCY,
portalu oraz aplikacji mobilnej działającej na Android 6.0 i nowszym oraz IOS z
dostępem do jego odczytów w ramach przyznanego przez ADMINISTRATORA
zakresu danych i poziomu uprawnień. Poziomy uprawnień zostaną uszczegółowione
na etapie ANALIZY PRZEDWDRO
ŻENIOWEJ.
6.3.1.n -
Możliwość udostępnienia grupowemu KLIENTOWI / ODBIORCY (np.
spółdzielnia mieszkaniowa) dostępu do odczytów wszystkich obiektów należących do
tego KLIENTA / ODBIORCY w ramach przyznanego przez ADMINISTRATORA
zakresu danych i poziomu uprawnień. Poziomy uprawnień zostaną uszczegółowione
na etapie ANALIZY PRZEDWDRO
ŻENIOWEJ.
6.3.1. s - SYS
TEM ma umożliwić wprowadzanie przez SUPERUŽYTKOWNIKA na
potrzeby raportowania i alarmowania średniej temperatury zewnętrznej jednakowej
dla wszystkich UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH
6.3.2.a -
SYSTEM powinien być wyposażony w mechanizm alarmowania
U
ŻYTKOWNIKA. Alarmy muszą posiadać możliwość definiowania parametrów, w
szczególności: (..)
6.3.2.b.c
-
alarm
o
nietypowej
wartości
wskazań
UKŁADU
POMIAROWOROZLICZENIOWEGO -
wskazanie przekraczające definiowalny przez
SUPERU
ŻYTKOWNIKA zakres, wg algorytmu, dla wybranych wskazań licznika /
grupy liczników,
6.3.2.b.f -
raport o zmianach danych technicznych i bilingowych w UKŁADACH
POMIAROWO - ROZLICZENIOWYCH, na potrzeby walidacji z analogicznymi danymi
w SYSTEMIE ERP -
uruchamiany automatycznie raz na dobę i wysyłany mailem do
wskazanych
UŻYTKOWNIKÓW, wraz z możliwością wyboru okresu i wykonania na
żądanie,
6.3.2.b.h - raport o nowym protokole odbioru technicznego uruchamiany
automatycznie raz na dobę i wysyłany mailem do wskazanych UŻYTKOWNIKÓW
wraz z możliwością wyboru okresu i wykonania na żądanie,
6.3.2.b.i -
raport „zerowe zużycie” - lista adresów, gdzie w definiowanym okresie i
definiowalnych zakresach wskazań technologicznych dla danego rodzaju licznika
wskazanie dobowe energii jest równe zero. Definiowalni odbiorcy raportu w
zależności od obszaru wystąpienia zakłócenia dobowo,

6.3.2.b.j -
raport ze wszystkich danych opisujących poszczególne liczniki (zakres taki
jak zakres danych gromadzonych w SYSTEMIE lecz bez wskazań) wraz z ich
statusami,
6.3.2.b.m - rap
ort zużycia ciepła wybranego licznika, grupy liczników Lub wszystkich
w wybranym okresie,
6.3.2.b.n -
raport z wymian liczników w podziale na poszczególne elementy licznika i
powody wymiany -
historia wymian z możliwością definiowania okresu jaki ma
obejmo
wać,
6.3.2.b.o -
raport z braku komunikacji z MODUŁAMI KOMUNIKACYJNYMI
uwzględniający czas przerwy (wyrażony w godzinach), raport w rozbiciu na
poszczególne MODUŁY KOMUNIKACYJNE z możliwością wybrania okresu na
potrzeby analiz awaryjności elementów SYSTEMU (SLA),
6.3.2. b.q -
raport oparty na mapach cyfrowych ukazujący obszary definiowalnych
wielkości technologicznych na podstawie odczytów liczników, Raport musi być
prezentowany w formie mapy tematycznej z wyrysowaną siecią ciepłowniczą, która
przy pomocy s
chematu kolorów będzie obrazować wartości parametrów technicznych
i ich odchylenia, zarówno na podstawie odczytywanych z liczników jak i
definiowanych przez SUPERU
ŻYTKOWNIKA na podstawie danych przetwarzanych
w SYSTEMIE. Mapa musi również wizualizować stany alarmowe wg zadanych przez
SUPERU
ŻYTKOWNIKA parametrów. Dokładny zakres map tematycznych zostanie
określony na etapie ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ,
6.3.2.b.t -
Raport z PRAWIDŁOWYCH ODCZYTÓW godzinowych w skali miesiąca
(na potrzeby rozliczeń abonamentowych),
6.3.2.b.u -
Raport z miejsc, w których brakowało PRAWIDŁOWYCH ODCZYTÓW
godzinowych
w
skali
miesiąca
z
wyszczególnieniem
MODUŁÓW
KOMUNIKACYJNYCH (na potrzeby rozliczeń abonamentowych),
6.3.2.b.v -
Raport z miejsc gdzie brakuje transmisji dobowych z MODUŁÓW
KOMUNIKACYJNYCH w skali miesiąca,
6.3.2.b.w -
Raport z miejsc, gdzie brakuje PRAWIDŁOWYCH ODCZYTÓW na koniec
miesiąca - z braku danych bilingowych,
6.3.2. b -
Dokładne zdefiniowanie raportów będzie określone w trakcie ANALIZY
PRZEDWDRO
ŻENIOWEJ. Każdy z raportów ma mieć możliwość podsumowań,
grupowań, filtrowań oraz modyfikacji i eksportu do formatu xls, csv, pdf.
6.3.3
– STATYSTYKI
6.3.5.b -
Podczas wdrożenia SYSTEMU Wykonawca dokona migracji danych
wymienionych w podpunkcie a niniejszego punktu 6.3.5 z SYSTEMU ERP
Zamawiającego. W przypadku braku danych w SYSTEMIE ERP Zamawiającego, ten

wskaże na etapie ANALZY PRZEDWDROŻENIOWEJ wartości jakimi należy
uzupełnić puste pola.
6.3.5.d -
Wprowadzanie danych o wymienianych licznikach powinno odbywać się w
sposób możliwie najczęściej korzystający z predefiniowanych SŁOWNIKÓW,
gotowych formatów dat, podpowiedzi, przechodzenia kursora przy użyciu klawiatury.
6.3.5. e -
SYSTEM powinien umożliwić przejście z formatki danych podstawowych
opisywanej w podpunkcie c do formatki z wszystkimi danymi zbieranymi o
UKŁADZIE
POMIAROWO - ROZLICZENIOWYM z podtrzymaniem filtrowania po NR
LOGICZNYM dla poszczególnego licznika wyszukiwanego z formatki danych
podstawowych.
6.3.5.h -
SYSTEM musi posiadać możliwość przeprowadzania operacji grupowych na
danych o
UKŁADACH POMIAROWO - ROZLICZENIOWYCH znajdujących się w
dowolnie wybranym przez U
ŻYTKOWNIKA obszarze mapy.
6.3.5.k -
Tabele powinny posiadać możliwość konfigurowania zakresu danych jak i
analizowanych UKŁADÓW POMIAROW - ROZLICZENIOWYCH, definiowania
widocznych kolumn wraz z ich szerokością, funkcje sortowania, prostej algebry
Szczegółowe
funkcjonalności
opracowane
zostaną
w
ANALIZIE
PRZEDWDRO
ŻENIOWEJ.
6.3.5. l -
System musi umożliwiać wprowadzenie i obliczanie definiowanych przez
Zamawiającego współczynników charakteryzujących efektywność poszczególnych
obiektów (budynki, fragmenty sieci, obszary). Współczynniki powinny być widoczne w
formatkach jak i mapach oraz tabelach. Szczegółowe założenia opracowane zostaną
w ANALIZIE PRZEDWDRO
ŻENIOWEJ.
6.3.5.n -
SYSTEM musi przetwarzać dane adresowe UKŁADÓW POMIAROWO
ROZLICZENIOWYCH zgodnie z formatem GUS (TERYT), umożliwiać okresowe
importowanie do SŁOWNIKA w SYSTEMIE nazw ulic, składowych adresu
(województwo, miasto, gmina, rodzaj, ulica) ze strony internetowej GUS
http://eteryt.stat.gov.pI/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkow
nicy_indywidualni/pobieranie/pliki_pelne.aspx?contrast-default
6.3.5.o -
Zróżnicowany, ustawialny poziom i zakres prezentowanych danych dla
p
oszczególnych UŻYTKOWNIKÓW i KLIENTÓW dotyczący udostępnianych
adresów, danych odczytowych itp. Ponadto definiowalny przez ADMINISTRATORA
poziom udostępnionych operacji odczyt danych, sporządzanie wykresów, raportów,
obliczanie współczynników, podgląd do zgromadzonej dołączalnej dokumentacji itp.
Szczegółowe
funkcjonalności
opracowane
zostaną
w
ANALIZIE
PRZEDWDRO
ŻENIOWEJ.
6.3.9 -
Bezpieczeństwo w pełnym zakresie

Z pkt 4.2 SIWZ oraz 7.1 Załącznika nr 1 do SIWZ Opis techniczny wykreślone
zostanie sformułowanie „Zamawiający przewiduje wykonanie powyższych prac w
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od podpisania umowy” oraz sformułowanie „w
przypadku zakończenia etapu analizy przedwdrożeniowej w terminie krótszym niż
zakładane przez Zamawiającego 6 miesięcy czas trwania umowy nie zostanie
skrócony
”.
Zostanie natomiast dodana następująca treść: „po upływie 6 miesięcy analizy
przedwdrożeniowej oraz 6 miesięcy etapu I (łącznie 12 miesięcy od zawarcia Umowy)
wykonawca przez
okres 60 miesięcy będzie świadczyć usługi zdalnego odczytu”.
A w konsekwencji jeśli to konieczne, odpowiednie dostosowanie harmonogramu
kolejnych prac określonego w pkt 4.3 SIWZ oraz 7.2 Załącznika nr 1 do SIWZ.
3.
zmianę pkt 6.2.2 lit. m Załącznika nr 1 do SIWZ Opis techniczny wdrożenia, SLA, warunki
gwarancji i szkolenia w następujący sposób: „SYSTEM powinien umożliwiać odczyt do
dwóch WODOMIERZY dodatkowych (innych niż przetwornik przepływu). W przypadku
MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH ZEWNĘTRZNYCH odczyt WODOMIERZY powinien
być możliwy mimo zdemontowanego w celach legalizacji INTEGRATORA
CIEPŁOMIERZA. W przypadku MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH WEWNĘTRZNYCH
dopuszcza się, aby stan WODOMIERZA byt wyliczany przez INTEGRATOR. W
przypadku lokalizacji, gdzie Zamawiający CIEPŁOMIERZE, którym upływa legalizacja
będzie wymieniał na inne, Wykonawca informację o typie nowo montowanych
CIEPŁOMIERZY w tych lokalizacjach otrzyma z min. 3 miesięcznym wyprzedzeniem i
zapewni na 1 miesiąc przed planowanymi pracami odpowiednie MODUŁY
KOMUNIKACYJNE WEWNĘTRZNE lub odpowiednie adaptery do INTEGRATORA w
przypadku stosowania MODUŁÓW KOMUNIKACYJNCYH ZEWNĘTRZNYCH. W
przypadku pozostałych lokalizacji, zdemontowany do legalizacji CIEPŁOMIERZ wróci w
to samo miejsce po sprawdzeniu metrologicznym.

”;
4.
zmianę pkt 4 Załącznika nr 1 do SIWZ Opis techniczny wdrożenia, SLA, warunki
gwarancji i szkolenia w zakresie definicji MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO
WEWN
ĘTRZNEGO w następujący sposób: „Urządzenie służące do zbierania danych
odczytowych z UKŁADÓW POMIAROWO - ROZLICZENIOWYCH w całości mieszczące
się w INTEGRATORZE i posiadające zasilanie bateryjne. Dopuszcza się jedynie
połączoną z nim przewodem antenę wyprowadzoną poza obudowę INTEGRATORA i
zamontowaną w pomieszczeniu, w którym zainstalowano UKŁAD POMIAROWO -
ROZLICZENIOWY a w przypadku INTEGRATORÓW typu Kamstrup Multicat 66 C
dopuszcza się również wyniesienie baterii poza obudowę INTEGRATORA i
umieszczenie jej bezpośrednio przy INTEGRATORZE. Transmisja danych odczytowych
do SYSTEMU odbywać się będzie zgodnie z konfiguracją, w trybie offline
";

5.
Zmianę pkt 6.2.2 lit. m Załącznika nr 1 do SIWZ Opis techniczny wdrożenia, SLA,
warunki gwarancji i szkolenia poprzez dopuszczenie aby w przypadku MODUŁU
KOMUNIKACYJNEGO WEWNĘTRZNEGO zliczanie impulsów z dodatkowych
wodomierzy realizowane było przez integrator (w przypadku zdemontowania
INTEGRATORA, MODUŁ KOMUNIKACYJNY WEWNĘTRZNY nie będzie zliczał
impulsów);
6.
wprowadzenie do wzoru umowy następujących zmian:
a) wprowadzenie do
§3 Istotnych postanowień umowy limitu kar umownych
przewidzianych w umowie do łącznej wysokości 100% wysokości wynagrodzenia
netto należnego wykonawcy z tytułu realizacji umowy;
b)
modyfikację §3 Istotnych postanowień umowy poprzez wskazanie, że kary umowne
należą się Zamawiającemu za zwłokę, a nie za opóźnienie;
c)
modyfikację §3 ust. 5 poprzez wskazanie terminu, od którego Zamawiający może
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz określenie, że kara umowa
("odszkodowanie") w wysokości 25% ceny brutto umowy nie będzie kumulowana z
karą umowną, o której mowa w §3 ust. 4 Istotnych postanowień umowy, tj.:
"
Przekroczenie terminu wykonania etapu ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy o co najmniej 120 dni skutkować może
wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego, po uprzednim wcześniejszym
wezwaniu Wykonawcy d
o prawidłowej realizacji Urnowy. W takim wypadku
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 25% ceny
brutto Umowy. Kara umowna, o której mowa w niniejszym postanowieniu nie będzie
kumulowana z karą umowną przewidzianą w §3 ust. 4 Istotnych postanowień
umowy
";
d)
modyfikację §3 ust. 10 Istotnych postanowień umowy poprzez wskazanie, że nie jest
możliwe kumulowanie kar umownych za te same zdarzenia;
e)
wykreślenie z §3 ust. 6 Istotnych postanowień umowy treści „z uwagi na fakt, że
ABONAMENT naliczany będzie za pełny miesiąc kalendarzowy, dostarczenie
MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH dzień po terminie wskazanym w Harmonogramie
realizacji przedmiotu Umowy (miesiąc liczony od dnia zakończonej INTEGRACJI Z
SYSTEMEM ERP) traktować należy jako opóźnienie miesięczne
";
f) doprecyzowanie w
§9 ust. 5 Istotnych postanowień konkretnych przypadków, które
będą mogły skutkować wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego.
7.
wprowadzenie do pkt 15 SIWZ kryteriów oceny ofert odnoszących się do aspektów
jakościowych w ten sposób, że cena oferty będzie stanowiła kryterium oceny ofert o
wadze 60%, natomiast drugim kryterium oceny ofert będzie łatwość montażu modułów

komunikacyjnych o wadze 40%. Sposób oceny kryterium jakościowego powinien
uwzględniać następujące aspekty:
-
sposób
montażu
MODUŁU
KOMUNIKACYJNEGO
montaż
MODUŁU
KOMUNIKACYJNEGO wewnątrz INTEGRATORA
-
sposób konfiguracji MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO - MODUŁY KOMUNIKACYJNE,
które na etapie instalacji nie wymagają konfiguracji (nie wymagają podłączania się w
sposób przewodowy lub bezprzewodowy z jakimkolwiek innym urządzeniem
zewnętrznym)
-
rodzaj użytej anteny - promowane powinny być MODUŁY KOMUNIKACYJNE
wyposażone standardowo w antenę wewnętrzną nie wymagając wynoszenia na zewnątrz
-
rodzaj wykorzystywanej przez MODUŁ KOMUNIKACYJNY technologii transmisji
danych powinny być promowane MODUŁY KOMUNIKACYJNE korzystające z
technologii NB-
loT jedynej technologii komunikacyjnej w sieciach komórkowych
zaprojektowanej na potrzeby zdalnego odczytu liczników.

W uzasadnieniu odw
ołania, co do zarzutu opisanego w pkt III.1. odwołania, odwołujący
podniósł, że postawiony warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w
odniesieniu do doświadczenia wykonawcy nie może ograniczać dostępu do zamówienia
wykonawcom zdolnym do jego realizacji. Każde wymaganie powinno znajdować
uzasadnienie w obiektywnych potrzebach z
amawiającego. Wywiódł, że sformułowany przez
z
amawiającego warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania doświadczenia jest
nadmierny i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Odwołujący wskazał, że zgodnie
z pkt 6.2 lit. c ppkt I SIWZ, sekcja III.1.3) pkt I o
głoszenia o zamówieniu „Wykonawca winien
posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co
najmniej jednego zadania (w ramach jednego kontraktu) polegającego na wdrożeniu usługi
zdalnego odczytu obejmującego minimum 1.000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i
wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem
transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem systemu zdalnego odczytu
liczników działającego w architekturze chmurowej
”.
Odwołujący wywiódł, że zamawiający wprowadził tym samym ograniczenie w możliwości
wykazywania
doświadczenia na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w
postępowaniu do zadań realizowanych w ramach jednej umowy. Argumentował, że
w
prowadzone zastrzeżenie jest bezzasadne, bowiem biorąc pod uwagę specyfikę
przedmiotu zamówienia doświadczenie w wykonaniu jednego zadania na rzecz tego samego
odbiorcy w oparciu o więcej niż jeden kontakt jest równoważne z doświadczeniem

wykonawcy, który wykonał zadanie w ramach jednej umowy. Odwołujący podniósł, że
zastrzeżenie nie znajduje uzasadnienia w sytuacji, gdy wykonawca ma możliwość wykazania
należytego doświadczenia w realizacji wdrożenia zdalnego odczytu o parametrach
określonych w warunku, realizowanego jako jednego zadania, jednak w oparciu o kilka
odrębnych umów. Warunek w obecnym kształcie jest nadmierny i stanowi nieuzasadnione
ograniczenie kręgu wykonawców, którzy mają doświadczenie w realizacji wdrożeń, których
dotyczy postępowanie i mogą z powodzeniem zrealizować umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
W dalszej kolejności odwołujący przedstawił uzasadnienie faktyczne dla zarzutu
odnoszącego się do tej części warunku, w której zamawiający wymagał doświadczenia w
wykonaniu wdrożenia zadania polegającego na „zdalnym odczycie”, bez doprecyzowania
tego sformułowania. Uzasadnienie to nie zostanie przytoczone wobec wycofania odwołania
przed odwołującego w tej części w trakcie posiedzenia z udziałem stron w dniu 8 maja 2019
r.

W uzasadnieniu zarzutu opisanego w pkt
III. 2 a odwołania odwołujący podniósł, że
określony w pkt 4.2. SIWZ oraz w pkt 7.1 załącznika nr 1 SIWZ termin na wdrożenie
oprogramowania i wykonanie integracji z systemem ERP jest zbyt krótki i narusza zasady
opisu przedmiotu zamówienia. Wywiódł, że okres 6 miesięcy na przygotowanie przez
wykonawcę wdrożenia jest okresem zbyt krótkim, zważywszy na zakres prac, jakie należy
wykonać przed rozpoczęciem świadczenia usług w zakresie opisanym w dokumentacji
przetargowej.
Zdaniem odwołującego takie określenie terminu uruchomienia usług preferuje
tych spośród dostawców usług, którzy mają doświadczenie w świadczeniu usług
analogicznych na rzecz z
amawiającego. Odwołujący podniósł, że zamawiający zakłada
przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej która ma trwać 6 miesięcy lub krócej. W
ramach tej analizy mają być poczynione między innymi ustalenia z zamawiającym w zakresie
kształtu oprogramowania oraz ustalania w zakresie sposobu integracji z systemem ERP
(system wyprodukowany i wspierany przez Comarch).
Odwołujący podniósł, że w tych
ustaleniach konieczne jest przeprowadzenie szeregu warsztatów z zamawiającym, co do
k
tórych nie ma pewności kiedy zostaną przeprowadzone, nie jest wiadome również co
będzie wynikiem tych warsztatów. Innymi słowy, nie jest wiadome, jaki będzie ostateczny
zakres potrzebnych prac do wykonania w ramach wdrożenia systemu. Prace koncepcyjne
obej
mują okres analizy przedwdrożeniowej. Zamawiający zakłada natomiast, że wszystkie
ustalenia oraz realizacja tych prac zakończą się w ciągu 6 miesięcy. Realizacja ww. prac w
ciągu 6 miesięcy nie jest realna. Wedle wiedzy odwołującego żaden z potencjalnych
w
ykonawców na rynku nie jest w stanie tego w praktyce zrealizować, tj. dostosować
posiadane oprogramowanie do bardzo specyficznych wymagań zamawiającego, w tak

krótkim terminie. W przypadku braku zmiany powyższego terminu zgodnie z żądaniem
wykonawcy istnie
je niemałe prawdopodobieństwo, że część wykonawców założy, że termin
ten po prostu nie zostanie dotrzymany, uwzględniając w cenie oferty ryzyko zapłaty kar
umownych w tym zakresie (tym samym, ceny ofert będą znacznie wyższe).
Odwołujący podniósł, że realne jest natomiast, że w ciągu 6 miesięcy zrealizowane
zostanie wdrożenie wersji podstawowej oprogramowania (bez szczególnych, specyficznych
elementów, których opracowanie wymaga dłuższego czasu). Ilość prac, które trzeba
dokonać, aby zrealizować wszystkie wymagania zamawiającego w zakresie
oprogramowania jest bardzo duża - zasadne jest zatem podzielenie prac na etapy
(funkcjonalności
podstawowe
oraz
dedykowane)
i
odpowiednie
dostosowanie
harmonogramu.
Odwołujący wskazał, że opracowywanie sposobu zapewnienia przez oprogramowanie
specyficznych funkcjonalności wymaganych przez zamawiającego jest procesem
czasochłonnym i wiąże się z podjęciem przez wyspecjalizowanych pracowników wykonawcy
szeregu działań. Etap analizy, która ma zostać przeprowadzona w terminie 6 miesięcy ma
charakter koncepcyjny i musi zostać przygotowana odpowiednia dokumentacja
zaakceptowana przez z
amawiającego więc nie sposób wymagać, aby wykonawca w tym
samym czasie przeprowadził wdrożenie systemu wraz ze szczegółowymi, dedykowanymi
funkcjonaln
ościami. Odwołujący podkreślił, iż nie jest możliwe podejmowanie przez
w
ykonawcę jakichkolwiek nakładów przed zawarciem umowy. Zatem, wyłącznie stosowne
wydłużenie terminu na przygotowanie usługi umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i
równe traktowanie wykonawców. W przeciwnym wypadku, krótki maksymalny termin na
wykonanie prac na zasadach opisanych w dokumentacji przetargowej staje się de facto
kryterium ograniczającym, czy też eliminującym konkurencję w tym postępowaniu.
Odwołujący wywiódł, że zamawiający nie jest uprawniony do powoływania się na pilną
potrzebę udzielenia zamówienia, gdyż wykonawcy nie mogą ponosić konsekwencji zbyt
późnego wszczęcia postępowania przez zamawiającego. Zamawiający zdecydował się na
udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, który jest procedurą
konkurencyjną w związku z czym, powinien prowadzić postępowanie z poszanowaniem
zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców. Odwołujący zwrócił uwagę na
wysokie kary umowne, jakie przewidział zamawiający w przypadku jakiegokolwiek
przekroczenia terminu
– wskazał przykładowo na § 3 ust. 4 i 5 istotnych postanowień
umowy.
Odwołujący wywiódł, że zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia powinien
uwzględnić istniejące realia rynkowe oraz potencjalnych wykonawców zainteresowanych
udziałem w postępowaniu tak, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której dochodzi do
zawężenia kręgu wykonawców poprzez nieuzasadnione w obiektywny sposób postanowienia

SIWZ. Nie można dopuścić do sytuacji, w której to opis przedmiotu zamówienia, a nie treść
ofert, zdecydują komu zamawiający udzieli zamówienia. Wywiódł, że skarżone działanie
z
amawiającego ma miejsce na etapie poprzedzającym składanie ofert, w konsekwencji czyni
z opisu przedmiotu zamówienia quasi warunek udziału w postępowaniu. Cel, który zamierza
osiągnąć zamawiający przeprowadzając przedmiotowe postępowanie nie uzasadnia takiego
ograniczenia.

W dalszej kolejności odwołujący przedstawił uzasadnienia faktyczne dla zarzutu
opisanego w pkt III. 2. b
odwołania. Uzasadnienie to nie zostanie przytoczone jako
niecelowe, z uwagi na wycofanie tego zarzutu przez odwołującego w trakcie posiedzenia
udziałem stron w dniu 8 maja 2019 r., co nastąpiło przed otwarciem rozprawy.

W uzasadnieniu zarzutu opisanego w pkt III.2 c od
wołania odwołujący wskazał, że
zgodnie z pkt 4 z
ałącznika nr 1 do SIWZ Opis techniczny przez MODUŁ KOMUNIKACYJNY
WEWNĘTRZNY należy rozumieć „Urządzenie służące do zbierania danych odczytowych z
UKŁADÓW POMIAROWO - ROZLICZENIOWYCH w całości mieszczące się w
INTEGRATORZE i posiadające zasilanie bateryjne. Dopuszcza się jedynie połączoną z nim
przewodem antenę wyprowadzoną poza obudowę INTEGRATORA i zamontowaną w
pomieszczeniu, w którym zainstalowano UKŁAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY.
Transmisja danych odczytowy
ch do SYSTEMU odbywać się będzie zgodnie z konfiguracją,
w trybie offline.

”.
Odwołujący podniósł, że zamawiający przez wskazanie, że dopuszcza jedynie
wynoszenie anteny na zewnątrz przelicznika, a nie dopuszcza wyniesienia innego elementu
modu
łu komunikacyjnego wewnętrznego w sposób nieuzasadniony preferuje gorsze
technologicznie, a przede wszystkim starsze rozwiązanie, co jest nieuzasadnione w świetle
przedmiotu zamówienia. Zasadne jest dopuszczenie, aby w przypadku rozwiązania
Kamstrup Multical 66 dopusz
czalne było wyniesienie baterii (układu zasilania) na zewnątrz
przelicznika.
Odwołujący argumentował, że przelicznik typu Kamstrup Multical 66 to bardzo stary, od
wielu l
at nieprodukowany już rodzaj integratora, który to integrator zgodnie z treścią SIWZ
z
amawiający planuje wymienić na nowy. W integratorze tym ilość miejsca wewnątrz możliwa
do wykorzystania na potrzeby modułu komunikacyjnego wewnętrznego jest bardzo
ograniczona -
możliwe jest umieszczenie:
a)
modułu komunikacyjnego z wewnętrzną anteną, jednak wtedy bateria musi być
zamontowana na zewnątrz lub
b)
modułu komunikacyjnego z baterią, jednak wtedy antena musi być umieszczona na
zewnątrz.

Według odwołującego zamawiający dopuszcza tylko jedno z ww. rozwiązań w postaci
modułu komunikacyjnego wewnętrznego z anteną zewnętrzną, a nie dopuszcza modułu
komunikacyjnego wewnętrznego, w którym zamiast anteny będzie wyniesiona bateria. Co
więcej, zamawiający dopuszcza wynoszenie anteny dla wszystkich lokalizacji (nawet tych o
bardzo dobrym zasięgu) oraz nie definiuje maksymalnych wymiarów anteny.
Zdaniem odwołującego powyższe jest narzuceniem przez zamawiającego konkretnego
rozwiązania zamiast opisaniem potrzebnej funkcjonalności. Przy tak sformułowanych
wymaganiach dopuszczalne jest wynoszenie bardzo dużej nawet 1 metrowej anteny o
bardzo kłopotliwej w instalacji, a nie jest dopuszczalne wyniesienie na zewnątrz pakietu
baterii prostego w montażu i niedużych rozmiarach. Dodał, że moduł w starej technologii
nawet z tak dużą anteną zewnętrzną może mieć gorszy zasięg niż nowy moduł pracujący z
anteną wewnętrzną. Wywiódł, że sformułowane przez zamawiającego ograniczenie nie ma
zatem uzasadnienia w jego obiektywnych potrzebach.
Odwołujący wskazał, że proces wynoszenia anteny jest bardzo czasochłonny,
kosztowny i probl
ematyczny. Koszt instalacji modułu komunikacyjnego z wyniesioną anteną
może być nawet kilkukrotnie droższy niż koszt instalacji modułu komunikacyjnego bez
wyniesionej anteny. W niektórych przypadkach może nawet okazać się niemożliwy z powodu
braku zgody właściciela pomieszczenia (antena nie powinna być instalowana bezpośrednio
przy ciepłomierzu) - klienci indywidulani wyjątkowo niechętnie zgadzają się na instalację
jakichkolwiek anten
na swoich ścianach. Sam proces połączenia anteny jest również bardzo
czas
ochłonny, ponieważ mamy do czynienia z przewodem koncentrycznym, który po
docięciu na żądaną długość wymaga np. dostosowania specjalnym złączem.
Zdaniem odwołującego, powyższych problemów nie ma w przypadku wynoszenia
pakietu baterii, który może zostać umocowany bezpośrednio przy integratorze. Odwołujący
wskazał, że nie jest prawdą, że moduł komunikacyjny z wyniesioną anteną będzie lepiej
pracował przy niskim sygnale niż moduł z anteną wewnętrzną / zintegrowaną. Skuteczność
anten zależy od wielu parametrów, antena wyniesiona zainstalowana np. koło okna w wielu
przypadkach będzie miała gorszą skuteczność niż dedykowana antena wewnętrzna. Poziom
sygnału nie jest jedynym parametrem decydującym o zasięgu. Obecnie coraz częściej
głównym problem jest wysoki poziom szumu i w tym przypadku wynoszenie anteny jest
błędnym postepowaniem.
Reasumując odwołujący wskazał, że moduł komunikacyjny wewnętrzny z wyniesioną
baterią na zewnątrz, ale z anteną wewnętrzną będzie funkcjonalnie tożsamy z modułem
zdefiniowanym przez zam
awiającego, a przy odpowiedniej konstrukcji będzie tak samo
kompaktowy, zdecydowanie prostszy w instalacji i będzie posiadał lepsze zasięgi niż moduł
komunikacyjny z anten
ą zewnętrzną.

Odwołujący, w uzasadnieniu zarzutu opisanego w pkt III. 2 lit. d odwołania podniósł, że
zgodnie z pkt 6.2.2 lit. m z
ałącznika nr 1 do SIWZ Opis techniczny „SYSTEM powinien
umożliwiać odczyt podłączonych do MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO do dwóch
WODOMIERZY
mimo
zdemontowanego
w
celach
legalizacji
INTEGRATORA
CIEPŁOMIERZA. W przypadku lokalizacji, gdzie Zamawiający przewiduje montaż MODUŁU
KOMUNIKACYJNEGO WEWNĘTRZNEGO - CIEPŁOMIERZE, którym upływa legalizacja,
będą wymieniane na inne. Informację o typie nowo montowanych CIEPŁOMIERZY w tych
lokalizacjach Wykonawca otrzyma z min. 3 mies
ięcznym wyprzedzeniem i zapewni na 1
miesiąc przed planowanymi pracami odpowiednie MODUŁY KOMUNIKACYJNE
WEWNĘTRZNE. W przypadku pozostałych lokalizacji, zdemontowany do legalizacji
CIEPŁOMIERZ wróci w to samo miejsce po sprawdzeniu metrologicznym.”.

Odwołujący wyjaśniał, że ciepłomierz składa się z:
a. integratora -
urządzenie elektroniczne, które na podstawie temperatury i przepływu
wody wylicza energię,
b. przep
ływomierza (wodomierz stanowiący część ciepłomierza),
c.
czujników temperatury.
Odwołujący wskazał, że do ciepłomierza (integratora) mogą być też podłączone 1 lub 2
dodatkowe wodomierze, z których integrator będzie zliczał impulsy i na podstawie
wprowadzonych danych takich, jak stan początkowy i waga impulsów wyliczy stan tych
wodomierzy, który będzie można odczytać na wyświetlaczu integratora oraz moduł
telemetryczny będzie mógł ten stan odczytać z integratora, a następnie przesłać na serwer.
Odwołujący argumentował, że z dokumentacji przetargowej wynika, że zamawiający
potrzebuje odczytać ciepłomierze w ilości 6008 sztuk oraz ok. 3600 sztuk wodomierzy
dodatkowych.
Zdaniem odwołującego, zamiast opisać potrzebę zamawiający w sposób
bezzasadny narzuca w jaki sposób funkcjonalność ma być zrealizowana, tj.:
a.
wodomierze dodatkowe mają być podłączone do modułu komunikacyjnego, oraz że
b.
wodomierze mają być odczytywane podczas, gdy integrator jest zdjęty /
zdemontowany.

Według odwołującego takie postępowanie nieuzasadnione technologicznie jest
najprawdopodobniej przejawem promowania konkretnego podmiotu,
który posiada moduły
komunikacyjne wewnętrzne, które zliczają impulsy z wodomierzy dodatkowych. Wszystkie
pozostałe podmioty muszą takie moduły dorobić/ przerobić do tak opisanych wymagań, które
nie mają uzasadnienia technicznego i biznesowego. Co więcej, nie są możliwe do realizacji
w sposób, który zapewnia zachowanie norm bezpieczeństwa i norm pomiarowych. W
związku z tym, zasadne i konieczne jest dopuszczenie, aby w przypadku modułu
komunikacyjnego wewnętrznego zliczenie impulsów z dodatkowych wodomierzy realizowane

było przez Integrator (w przypadku zdemontowania integratora, moduł komunikacyjny
wewnętrzny nie będzie zliczał impulsów).

Odwołujący wywiódł, że obecnie standardem na rynku jest, że ciepłomierze
umożliwiają zliczanie impulsów z co najmniej z dwóch dodatkowych wodomierzy, wpisanie
stanu początkowego oraz stałej impulsowania. Integrator w ciepłomierzu na podstawie ww.
danych wylicza stan wodomierza i umożliwia jego wyświetlenie na wyświetlaczu oraz odczyt
stanu wodomierzy dodatkowych przez mod
uł telemetryczny. Co więcej, w nowych
ciepłomierzach takich jak np. Multical 603 istnieje możliwość wpisania stanu początkowego
wodomierza bezpośrednio z klawiatury przelicznika. Ciepłomierze / Integrator są to
urządzenia pomiarowe przystosowane do wyliczania stanu wodomierza dodatkowego.
Ciepłomierze posiadają specjalne certyfikacje i badania w tym zakresie.
W ocenie o
dwołującego wymaganie zamawiającego, aby to moduł telemetryczny
odczytywał dodatkowe wodomierze nie jest możliwe do spełnienia. Zamawiający posiada
bowiem wodomierze bez interfejsu komunikacyjnego takiego jak np. (M-bus lub L-bus).
Wodomierze z
amawiającego posiadają jedynie nadajnik impulsów. Moduł telemetryczny
może zliczać jedynie impulsy z wodomierza i na tej podstawie oraz danych dodatkowych
(stan początkowy, impulsowanie), które zamawiający podczas instalacji wprowadzi do
modułu telemetrycznego może wyliczać stan wodomierza. Moduł telemetryczny nie jest
jednak urządzeniem pomiarowym tak, jak ciepłomierz i nie powinien wyliczać danych, które
posłużą do bilingowania. Tak jak sama nazwa wskazuje telemetria jest to przesyłanie danych
pomiarowych na odległość, a nie wyliczanie danych lub pomiar tych danych. Treść
dokumentacji przeta
rgowej natomiast wskazuje, że zamawiający dąży do narzucenia
wyk
onawcom sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, który jest niezgodny z
powszechnie występującymi i powszechnie akceptowanymi wymaganiami technologicznymi.
Jednocześnie, z treści SIWZ nie wynika żeby takie wymagania miały uzasadnienie w
obiektywnych potrzebach
zamawiającego.
Odwołujący podniósł, że standardem obecnie na rynku jest, że impulsy z
dodatkowych wodomierzy zlicza ciepłomierz, który wylicza stan wodomierza. W przypadku
modułu komunikacyjnego wewnętrznego impulsy z wodomierza trafiają na złącze
um
ieszczone na module komunikacyjnym wewnętrznym, które połączone jest ze złączem
impulsowym w przeliczniku. Stan dodatkowych wodomierzy odczytywany jest przez moduł
telemetryczny z integratora ciepłomierza wraz z innymi parametrami ciepłomierza. Takie
rozwi
ązanie ma szereg zalet między innymi:
a.
wyliczenie stanu wodomierza odbywa się przez urządzenie pomiarowe ciepłomierz,
b. z
amawiający konfigurując / instalując ciepłomierz tymi samymi narzędziami wpisuje stan
początkowy i impulsowanie wodomierzy dodatkowych,

c.
nie ma potrzeby konfigurowania modułu telemetrycznego (nie ma potrzeby wpisywania do
modułu stanu początkowego i impulsowania) moduł komunikacyjny wewnętrzny jest
gotowy do pracy bezpośrednio po włożeniu go do przelicznika bez jakiejkolwiek
konfiguracji - znaczna redukcja czasu i kosztu instalacji systemu,
d. w pr
osty i szybki sposób na wyświetlaczu integratora można sprawdzić poprawność
instalacji - czy stan wodomierza zliczony przez integrator
zgadza się stanem na
wodomierzu - sprawdzenie tego na l
aptopie czy tablecie (np. poprzez logowanie się do
systemu) w lokalizacji jaką jest węzeł jest bardzo kłopotliwe.
Odwołujący podniósł, że wymaganie zamawiającego w zakresie w jaki wskazuje:
„SYSTEM powinien umożliwiać odczyt podłączonych do MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO do
dwóch WODOMIERZY mimo zdemontowanego w celach legalizacji INTEGRATORA
CIEPŁOMIERZA” nie może mieć zastosowania do wszystkich modułów komunikacyjnych.
Może mieć zastosowanie tylko do modułów komunikacyjnych zewnętrznych. Nie ma jednak
uzasadniani
a i nie jest możliwe do realizacji techniczne w przypadku modułów
komunikacyjnych wewnętrznych. W przypadku modułów komunikacyjnych wewnętrznych:
a.
wewnątrz integratora mamy ograniczoną ilość miejsca - nie ma możliwości opracowania
modułu komunikacyjnego, który miałby własną obudowę umożliwiającą prace modułu
komunikacyjnego
wewnętrznego po wyjęciu przedmiotowego modułu z integratora,
b.
moduł komunikacyjny wewnętrzny musi posiadać dedykowane złącza do integratora,
które po wyjęciu z integratora musiałoby zostać zabezpieczone ,
c.
ideą modułów komunikacyjnych wewnętrznych jest korzystanie z obudowy integratora i do
pracy w takich warunkach -
moduły te powinny zostać zaprojektowane i certyfikowane,
d.
w przypadku modułu komunikacyjnego wewnętrznego demontaż / montaż integratora
powoduje konieczność odłączenia przewodów impulsowych od wodomierzy (przechodzą
one przez dławnice w integratorze). w czasie kiedy przewody są rozłączone nie ma
możliwości zliczanie impulsów. konieczne jest zatem wpisanie wartości początkowej po
zdemontowaniu integratora w przeciwnym razie stan na wodomierzu nie będzie się
zgadzać ze stanem w systemie. dodatkowo podczas instalacji nowego integratora (po
powrocie z legalizacji integratora) ponownie raz trzeba wpisać stan początkowy
wodomierza.

W dalszej kolejności odwołujący przedstawił uzasadnienie dla zarzutów opisanych w pkt
III.3 lit. a
– f odwołania (zarzuty dotyczące postanowień wzoru umowy w sprawie zamówienia
publicznego). Treść uzasadnienia faktycznego dla tych zarzutów nie zostanie przytoczona,
gdyż jest to bezcelowe z uwagi na wycofanie odwołania w tej części w piśmie odwołującego
z dnia 7 maja 2019 r.

W uzasadnieniu zarzutu opisanego w
pkt III.4 odwołania odwołujący podniósł, że zgodnie
z dokumentacją przetargową zamawiający sam będzie dokonywał montażu modułów
komunikacyjnych. Biorąc pod uwagę tę okoliczność, koszt przeprowadzenia montażu takiego
modułu w zależności od jego typu może być diametralnie różny. Tym samym, mimo, iż
z
amawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym może na
etapie realizacji ponieść wysokie koszty związane z montażem modułów. Wykonawca,
bowiem może uwzględnić w ofercie przestarzałe rozwiązania, które pozornie będą atrakcyjne
pod względem cenowym, ale pod względem funkcjonalnym i technicznym mogą okazać się
dla z
amawiającego niekorzystne, zwiększając koszt jaki będzie musiał zostać poniesiony
przez z
amawiającego w związku z realizacją zamówienia.
Odwołujący podniósł, że zamawiający nie zdefiniował w SIWZ żadnych wymagań
odnośnie montażu modułów komunikacyjnych mimo, że w ramach dialogu technicznego
z
amawiający otrzymał informację, iż w przypadku wariantu zakupu usługi odczytu
ciepłomierzy w którym to wariancie zamawiający będzie instalował urządzenia głównym
kryterium ocenianym przez z
amawiającego w zakresie urządzeń powinna być łatwość
montażu.
Według odwołującego brak określenia w tym zakresie jakichkolwiek wymagań
z
amawiający dopuszcza np. montaż modułów komunikacyjnych zewnętrznych, które należy
przymocować do ściany - wykonać otwory w ścianie (w przypadku węzłów obcych uzyskiwać
pozwolenie od właściciela węzła na montaż takiego modułu komunikacyjnego), konieczność
szukania optymalnego miejsca dla anteny czynność ta może być bardzo czasochłonna dla
z
amawiającego etc.
Według odwołującego brak określenia dodatkowego kryterium jakościowego można
uznać za preferowanie starszych, zdecydowanie bardziej kosztownych rozwiązań w zakresie
instalacji.
Zdaniem odwołującego uwzględnienie w kryteriach oceny ofert aspektów
jakościowych i technicznych w zakresie łatwości montażu modułów będzie korzystne dla
z
amawiającego pod względem ekonomicznym w odniesieniu do całego zadania, jak również
będzie premiowało wykonawców, którzy zaoferują takie rozwiązanie, które nie będzie
generowało dla zamawiającego konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Odwołujący złożył pismo procesowe z dnia 7 maja 2019 r. W piśmie tym oświadczył, że
cof
a odwołanie w zakresie zarzutów opisanych w pkt III.3 lit. a – f odwołania (zarzuty
dotyczące postanowień wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego).
W trakcie posiedzenia z udziałem stron w dniu 8 maja 2019 r., przed otwarciem rozprawy
odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie w części co do zarzutu opisanego w pkt III.1

odwołania (w zakresie dotyczącym niewyjaśnienia pojęcia „wdrożenie zdalnego odczytu”),
oraz co do zarzutu opisanego w pkt III.2 ppkt b
odwołania.
Odwołujący złożył także pisma procesowe z dnia 13 maja 2019 r. i 21 maja 2019r, w
których przedstawiał uzasadnienie faktyczne swego stanowiska.

Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, zachowując termin ustawowy
oraz wykazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na rzecz odwołującego zgłosił
przystąpienie wykonawca Abaro sp. z o.o. w Gdańsku. Wniósł o uwzględnienie odwołania. W
trakcie rozpraw
y przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie z dnia 6 maja 2019 r. oraz pismo
procesowe z dnia 12 maja 2019 r., w
których wniósł o oddalenie odwołania. W ww. pismach
procesowych,
jak również w trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne
swego stanowiska.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin
ustawowy oraz wykazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na rzecz zamawiającego
zgłosił przystąpienie wykonawca Vector Smart Data sp. z o.o. w Gdyni. Złożył pisma
procesowe z dnia 7 maja 2019 r. i 22 maja 2019 r., w
których wniósł o oddalenie odwołania
w zakresie z
arzutu III.4 odwołania. W pismach, jak w trakcie rozprawy przedstawił
uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska.


Izba uwzględniła oświadczenia i stanowiska złożone przez strony i uczestników
postępowania w pismach procesowych i w trakcie posiedzenia i rozprawy, a także
całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności:
protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), odpowiedzi na wnioski wykonawców o
wyjaśnienie treści SIWZ z 30 kwietnia 2019 r., modyfikację treści SIWZ z 30 kwietnia
2019 r.,
jak również dopuszczone w charakterze dowodów:
1)
o
pinię dr. hab R. L. z 07.05.2019r. (dowód nr 1),
2)
wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce TED z 07.05.2019r. g. 14:52.
(dowód nr 2),
3)
ofertę firmy Blue Services dla odwołującego (dowód nr 3),
4)
oświadczenie Software AG Polska Sp. z o.o. w Warszawie z dn. 06.05.2019 r.
(dowód nr 4),
5)
ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w zakresie
objętym przedmiotem niniejszego postępowania (dowód nr 5),


6)
zgłoszenie do udziału w dialogu odwołującego i przystępującego Abaro (dowód
nr 6),
7)
opinię z Politechniki Wrocławskiej z dn. 15.04.2018 r. (dowód nr 7),
8)
artykuł pt.: „Narrow Band IoT (NB-IoT), a zdalny odczyt zużycia mediów”
pochodzące z czasopisma SmartGrids Polska 2/2018 (dowód nr 8),
9)
oświadczenie Veolia Energia Polska S.A. w Warszawie z 07.05.2018 r. (dowód nr
9),
10)
korespondencję emailową prowadzoną przez prezesa zarządu Przystępującego
Abaro z p. G. B. z firmy Quectel z dn. 07 i 08 maja 2019 r.
(dowód nr 10),
11)
artykuł z czasopisma Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 3/2019 zatytułowany:
„Rozwiązania IoT w systemach ciepłowniczych Veolia” (dowód nr 11),
12) wydruk ze strony internetowej telco.in z dn. 20.03.2018 r.
(dowód nr 12),
13)
Dowód nr 13 - korespondencję emailową z dr hab. inż. R. L. z dn. 11 i 12 maja
2019 r.,
14)
Dowód nr 14 - korespondencję emailową z. p. W. M. z 12.05.2019r.,
15)
Dowód nr 15a - fragmenty instrukcji obsługi urządzeń CB-Radio marki President.
16)
Dowód nr 15b - instrukcja obsługi urządzenia Telic "LT910e",
17)
Dowód nr 15c - wyciąg z instrukcji urządzenia GT864-QUAD/PY Terminal,
18)
Dowód nr 15d - fragment instrukcji urządzenia MD720-3, SINAUT, producenta
Siemens,
19)
Dowód nr 16 - karty katalogowe urządzeń wodomierzy posiadanych przez
zamawiającego,
20)
Dowód nr 17 - korespondencję emailową z p. M. S. z firmy instalacyjnej MS
TelTech
21)
Dowód nr 18 - dokumenty referencyjne (4 sztuki),
22)
Dowód nr 19 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia prowadzonego przez
Szczecińską Energetykę Cieplną sp. z o.o. w Szczecinie,
23)
Dowód nr 20 - ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym przez
Szczecińską Energetykę Cieplną sp. z o.o. w Szczecinie,
24) Do
wód nr 21 - wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce TED,
25)
Dowód nr 22 - opracowanie „adresy OPEC z ciepłomierzami w ujęciu sieciowym"
sporządzone przez zamawiającego,
26)
Dowód nr 23 - opracowanie zagadnień do dialogu technicznego z firmy
przystępującego Vector,
27)
Dowód nr 24 - opracowanie zagadnień do dialogu technicznego z firmy Control,
28)
informację z portalu linked.in (dowód nr 25),


29)
korespondencję emailową z dn. 16.05.2019r. z p. M. S. - z firmy MS Teltech
Instalacje Teletechniczne (dowód nr 26),
30)
korespondencję z firmą Teletech M. L. (dowód nr 27),
31)
korespondencję z 16 i 18 maja 2018 r. z firmą Lcomnet bis J. Z. (dowód nr 28),
32) koresp
ondencję z firmą Inter Krzysztof Brzeski z dn. 16 i 18 maja (dowód nr 29),
33)
raporty instalacyjne z wdrożenia systemu w Dalkia Zec S.A. w Katowicach
(dowód nr 30),
34)
korespondencję emailową z p. P. K. z firmy Veolia z dn. 17 i 21 maja (dowód nr
31),
35) pismo
zamawiającego z 21.05.2019r. stanowiące modyfikację SIWZ i ogłoszenia
(dowód nr 32),
36)
dowód nr 33 - informację z firmy Metro-Bip Radiowe Systemy Przywoławcze sp. z
o.o.
w Gdańsku z 16.05.2019r. wraz z instrukcją,
37)
dowód nr 34 - korespondencję emailową z 14.05.2019 r. z p. A. K. z firmy Ciepło
Pomiar sp. z o.o. sp.k. w Luboniu,
38)
dowód nr 35 - wyciąg z istotnych postanowień umowy w postępowaniu
prowadzonym przez Wodociągi Kościańskie sp. z o.o. w Kościanie,
39)
dowód nr 36 - wyciąg z umowy i OPZ w postępowaniu prowadzonym przez
Tauron Ciepło sp. z o.o. w Katowicach,
40)
dowód nr 37 - ogłoszenie o zamówieniu, wyciąg ze specyfikacji technicznej,
wyciąg z umowy oraz informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym
przez PGKiM w Rykach Sp. z o.o. w Rykach.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba, działając na podstawie art.187 ust. 8 w zw. z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w części dotyczącej zarzutów opisanych w
pkt III.1 (w zakresi
e dotyczącym niewyjaśnienia pojęcia „wdrożenie zdalnego odczytu”), w pkt
III.2 ppkt b oraz w pkt III.3 odwołania, z powodu wycofania odwołania w tej części (pkt 1
sentencji wyroku).
Odwołujący w piśmie procesowym z dnia 7 maja 2019 r., złożonym przed otwarciem
rozprawy oświadczył, że cofa odwołanie w zakresie zarzutów opisanych w pkt III.3 odwołania
(zarzuty dotyczące postanowień wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego). W
trakcie posiedzenia z udziałem stron w dniu 8 maja 2019 r., przed otwarciem rozprawy
odwołujący oświadczył, że dodatkowo cofa odwołanie w części co do zarzutu opisanego w
pkt III.1 odwołania (w zakresie dotyczącym niewyjaśnienia pojęcia „wdrożenie zdalnego
odczytu”), oraz co do zarzutu opisanego w pkt III.2 ppkt b odwołania.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze
. W
przywołanym przepisie ustawodawca przyznał odwołującemu prawo do cofnięcia w całości
środka ochrony prawnej. Skoro zatem wykonawca może cofnąć odwołanie w całości, to na
zasadzie wnioskowania a maiori ad minus, należy uznać, że odwołujący może zrezygnować
z popierania jedynie części odwołania. W orzecznictwie Izby nie jest kwestionowana
możliwość skutecznego cofnięcia odwołania w części. Odwołujący przed otwarciem
rozprawy
oświadczył, że nie popiera już tych zarzutów, wobec powyższego postępowanie
odwoławcze w tej części podlegało umorzeniu. Dostrzec należy, że Izba związana jest
oświadczeniem odwołującego o cofnięciu części odwołania, czego skutkiem wynikającym
wprost z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp jest obowiązek umorzenia przez Izbę postępowania
odwoławczego w zakresie wycofanych zarzutów.

Odwołanie, w zakresie rozpoznawanym merytorycznie, zasługiwało częściowo na
uwzględnienie.

Art. 7 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i
przejrzystości.

Art. 22 ust. 1 a ustawy Pzp stanowi, że zamawiający określa warunki udziału w
postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny
do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy Pzp,
przedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty.
W myśl art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Art. 91 ust. 2a ustawy
Pzp stanowi, że Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert
lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia
standardy jak
ościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie
przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.


Zarzut III. 2 c okazał się zasadny.
Od
wołujący zakwestionował w odwołaniu postanowienie pkt 4 załącznika nr 1 do
SIWZ, w zakresie definicji modułu komunikacyjnego wewnętrznego. Zaskarżona definicja
brzmiała: „Urządzenie służące do zbierania danych odczytowych z UKŁADÓW
POMIAROWO
– ROZLICZENIOWYCH w całości mieszczące się w INTEGRATORZE i
posiadające zasilanie bateryjne. Dopuszcza się jedynie połączoną z nim przewodem antenę
wyprowadzoną poza obudowę INTEGRATORA i zamontowaną w pomieszczeniu, w którym
zains
talowano UKŁAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY. Transmisja danych odczytowych
do SYSTEMU odbywać się będzie zgodnie z konfiguracją, w trybie offline.
”.

Odwołujący podniósł w odwołaniu, że tak sformułowana definicja wykluczała
możliwość zaoferowania rozwiązania aby w przypadku przeliczników typu Kamstrup Multical
66
, które są starymi integratorami, zawierającymi ograniczoną ilość miejsca wewnątrz do
wykorzystania na potrzeby modułu komunikacyjnego wewnętrznego, moduł komunikacyjny
wraz z
anteną wewnętrzną znajdował się w środku, zaś bateria była wyniesiona na zewnątrz.
Wywiódł, że zamawiający dopuścił jedynie możliwość aby moduł komunikacyjny z baterią
wewnętrzną znajdował się w środku, a na zewnątrz została wyniesiona antena. Odwołujący
podniósł, że przy tak sformułowanych wymaganiach dopuszczalne jest wynoszenie bardzo
dużej, nawet 1 metrowej anteny bardzo kłopotliwej w instalacji, a nie jest dopuszczalne
wyniesienie na zewnątrz pakietu baterii prostego w montażu i niedużych rozmiarach.
Wskaz
ał, że w przypadku wynoszenia pakietu baterii, pakiet ten może zostać umocowany
bezpośrednio przy integratorze. Wywiódł także, że antena zewnętrzna podatna jest na
uszkodzenia, które mogą doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia modułu.
W trakcie rozprawy od
wołujący oświadczył, że niedopuszczenie wyniesienia baterii
przy jednoczesnym dopuszczeniu wyniesienia anteny poza obudowę integratora jest
nielogiczne. Wskazał, że ingerencja w antenę zewnętrzną spowoduje zanik nie tylko
komunikacji, ale doprowadzi do roz
ładowania baterii i uszkodzenia modułu. Ponadto zwrócił
uw
agę, że w razie uszkodzenia baterii odczyty nie są wprawdzie gromadzone w module
komunikacyjnym, ale s
ą gromadzone w integratorze. Przy wymianie modułu istnieje
mo
żliwość odczytania danych z integratora.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu zmiany kwestionowanej definicji w
ten sposób, że w przypadku integratorów typu Kamstrup Multicat 66 C dopuszcza się
również wyniesienie baterii poza obudowę integratora i umieszczenie jej bezpośrednio przy
integratorze.
Z
amawiający w odpowiedzi na odwołanie oświadczył, że nie może wyrazić zgody na
wyniesienie baterii zasilającej moduł komunikacyjny wewnętrzny poza obrys integratora ze
względu na konieczność zachowania spójności konstrukcyjnej u odbiorców indywidualnych.

Wskaz
ał, że ma to wyeliminować możliwość ingerencji w istotną całość jaką jest m.in.
zasilanie. Ponadto
argumentował, że w wyniku ingerencji w baterię utraci rejestry wskazań,
które zapamiętuje moduł.

Izba stwierdziła, że potrzebą, na jaką wskazał zamawiający aby uzasadnić
wprowadzone do OPZ ograniczenie była chęć zapobieżenia skutkom uszkodzenia baterii
zewnętrznej, które miały być istotniejsze niż skutki uszkodzenia anteny zewnętrznej.
Zamawiający początkowo w trakcie rozprawy kategorycznie zaprzeczał, jakoby istniała
możliwość uszkodzenia modułu w razie uszkodzenia anteny zewnętrznej. Stanowisko
zamawiającego okazało się sprzeczne z treścią materiału dowodowego zebranego w
sprawie. Z dowodu nr 1 (opinii prywatnej dr hab. Inż. R. L. z Politechniki Gdańskiej),
wynikało, że „żaden moduł komunikacyjny nie powinien pracować bez anteny, gdyż jej brak
lub uszkodzenie powoduje, że moduł komunikacyjny próbuje nawiązać połączenia ze stacja
BTS z wykorzystaniem maksymalnej mocy oraz taka prób jest powtarzana. (…) Praca
modułu bez anteny lub z uszkodzoną anteną może wręcz doprowadzić do uszkodzenia
elementu nadawczego w module komunikacyjnym. (…)” (s. 4 dowodu nr 1).
Powyższe
wynikało także z dowodów nr 13 (oświadczenie pana R. L.), nr 14 (oświadczenie pana W.
M.
) i nr 15 (fragmentu instrukcji obsługi różnych radionadajników), złożonych przez
przystępującego Abaro. Okoliczność, że pan W. M. jest pracownikiem przystępującego
Abaro
(por. dowód nr 25 złożony przez przystępującego Vector przy piśmie z dnia 22 maja
2019 r.) sama przez się nie dyskwalifikowała dowodu nr 14, w sytuacji, gdy analogiczne fakty
można było ustalić na podstawie innych, ww. dowodów i z czym ostatecznie zgodził się
zamawiający i przystępujący Vector.
Ostatecznie jednak
zamawiający, po zapoznaniu się z dowodami strony przeciwnej,
nie kwestion
ował istnienia zjawiska fali odbitej i negatywnych konsekwencji dla
radionadaj
nika, jakie łączą się z uszkodzeniem anteny zewnętrznej. Akcentował jedynie, że
zjawisko t
o w urządzeniach przemysłowych jest ograniczane przez zabezpieczenia modułów
komunikacyjnych. W tym zakresie powołał się na dowód nr 33 – oświadczenie firmy Metro
BIP radiowe Systemu Przywoławcze sp. z o.o., z którego wynikało, że „Profesjonalne
urządzenia radiokomunikacyjne już od wielu lat mają wbudowane układy pomiarowe, które
mierzą poziom sygnału wracającego (odbitego) i w sytuacji gdy jest on zbyt wysoki
zmniejszają moc emitowaną przez wzmacniacz (…).
Dostrzeżenia wymagało, że
zamawia
jący, po wniesieniu odwołania, dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 21 maja w 2019 r.
w wyniku której do SIWZ wprowadzono postanowienie o konieczności zabezpieczenia
modułu komunikacyjnego w razie uszkodzenia lub zniszczenia anteny zewnętrznej (dowód:
zmodyfikowana definicja mod
ułu komunikacyjnego, str. 13 – dowód nr 32). Wobec
powy
ższego można było stwierdzić, że argument odwołującego o istnieniu negatywnych

skutk
ów uszkodzenia anteny zewnętrznej znalazł potwierdzenie w ustalonym w sprawie
materiale dowodowym.
W dalszej kolejn
ości należało odnieść się do argumentu zamawiającego o większej
podatności baterii zewnętrznej na uszkodzenia oraz braku możliwości odczytu wskazań,
jakie zapami
ętuje moduł, w razie uszkodzenia baterii zewnętrznej.
Izba stwierdziła, że w toku postępowania odwoławczego nie wykazano większej
podatności na uszkodzenia baterii zewnętrznej. Zamawiający na tę okoliczność nie
przedstawił żadnego dowodu. Zamawiający nie przedstawił też Izbie żadnych dowodów na
okoliczność np. skali dewastacji czy kradzieży energii. Wzięto pod uwagę, że pakiet baterii
może zostać umieszczony bezpośrednio przy integratorze, jest tak samo kompaktowy jak
sam moduł, zdecydowanie prostszy w instalacji niż (por. dowód nr 1 – opinia dr hab. R. L.,
strona 4). Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadz
ić do treści SIWZ wymogi,
zgodnie z którymi bateria zewnętrzna zostanie zabezpieczona na takich samych lub nawet
lepszych zasadach niż sam moduł.
Ponadto z dowodu nr 1, strona 4,
wynikało, że „integrator jest wyposażony we własną
p
amięć nieulotną, z której istnieje możliwość odczytania danych historycznych
”.
Zamaw
iający w piśmie procesowym z dnia 12 maja 2019 r. str. 10, odnosząc się do ww.
aspektu poruszonego w dowodzie nr 1
wskazał, że dostęp do rejestrów pamięci jest
osiągalny podczas wizyty serwisowej z tym zastrzeżeniem, że dane nie zostaną
„zaciągnięte” przez system. Takie stanowisko zamawiającego oznaczało, że omawiane dane
mogą być jednak odczytane. Zamawiający ostatecznie nie zanegował możliwości zasilania
tymi danymi systemu w sp
osób nieautomatyczny, wskazując jedynie na brak możliwości ich
„zaciągnięcia przez system”, a więc automatycznie. W tym zakresie dostrzeżenia wymagało,
że w razie uszkodzenia baterii tak czy inaczej konieczna będzie wizyta serwisowa na
miejscu, w trakcie
której można odczytać dane i zasilić nimi system w sposób
nieautomatyczny.
Wobec
powyższego Izba stwierdziła, że kwestionowany wymóg nie znajduje
dostatecznego uzasadnienia w usprawiedliwionych potrzebach zamawia
jącego, powodując,
że opis przedmiotu zamówienia może utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy
Pzp). Zama
wiający posiada możliwość wprowadzenia wymogów w zakresie zabezpieczenia
baterii ze
wnętrznych na analogicznych lub nawet lepszych zasadach, jak chroniony jest sam
integrator. Zal
etą proponowanego przez odwołującego rozwiązania jest także ograniczenie
negatywnych skutków uszkodzenia anteny zewnętrznej, które w toku postępowania
dowodowego zostały udowodnione. Wreszcie, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy
prowadzi
ł do wniosku, że w razie przełamania zabezpieczeń baterii zewnętrznej i jej
u
szkodzenia będzie istniała możliwość zasilania danymi systemu w sposób
nieautomatyczny.
Kierując się powyższymi rozważaniami zarzut uznano za zasadny.

Zamawiający z naruszeniem art. 29 ust. 2 ustawy Pzp opisał przedmiot zamówienia w
sposób, który mógł utrudniać uczciwą konkurencję.
W
związku z powyższym Izba uznała za zasadne nakazanie zamawiającemu
rozszerzenia
definicji modułu komunikacyjnego wewnętrznego o fragment zgodnie z którym
w przypadku
integratorów typu Kamstrup Multicat 66 C dopuszcza się również wyniesienie
baterii poza obudowę integratora i umieszczenie jej bezpośrednio przy integratorze.
Niezależnie od powyższego zamawiający ma prawo określić i opisać sposoby
zabezpieczenia wyniesionych
baterii zewnętrznych, które będą mogły zostać umieszczone
bezpośrednio przy integratorach Kamstrup Multicat 66 C.
Izba, działając na podstawie art. 190 ust. 6 ustawy Pzp postanowiła oddalić wniosek
odwołującego, zawarty w piśmie procesowym z dnia 13 maja 2019 r., o przeprowadzenie
dowodu z opinii biegłego z zakresu telemetrii i technologii telekomunikacyjnych na
okoliczność:
-
czy moduł komunikacyjny wewnętrzny z wyniesioną baterią na zewnątrz ale z anteną
wewnętrzną będzie w świetle przedmiotu zamówienia rozwiązaniem uzasadnionym pod
względem funkcjonalnym i technicznym,
-
czy w przypadku modułu komunikacyjnego wewnętrznego uszkodzenie / odłączenie
wyniesionej anteny jest dla zamawiającego mniej problematyczne niż uszkodzenie /
odłączenie baterii / pakietu baterii
uznając że fakty będące przedmiotem wnioskowanego dowodu zostały już stwierdzone
innymi dowodami, co doprowadziło do uznania zarzutu za zasadny.

Zarzut III. 2. d odwołania okazał się chybiony.
Odwołujący w odwołaniu zakwestionował postanowienie pkt 6.2.2. lit. m załącznika nr
1 do SIWZ. W postanowieniu tym zamawiaj
ący przewidział, iż: „SYSTEM powinien
umożliwiać odczyt podłączonych do MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO do dwóch
WODOMIERZY
mimo
zdemontowanego
w
celach
legalizacji
INTEGRATORA
CIEPŁOMIERZA. W przypadku lokalizacji, gdzie Zamawiający przewiduje montaż MODUŁU
KOMUNIKACYJNEGO WEWNĘTRZNEGO - CIEPŁOMIERZE, którym upływa legalizacja,
będą wymieniane na inne. Informację o typie nowo montowanych CIEPŁOMIERZY w tych
lokalizacjach Wykonawca otrzyma
z min. 3 miesięcznym wyprzedzeniem i zapewni na 1
miesiąc przed planowanymi pracami odpowiednie MODUŁY KOMUNIKACYJNE
WEWNĘTRZNE. W przypadku pozostałych lokalizacji, zdemontowany do legalizacji
CIEPŁOMIERZ wróci w to samo miejsce po sprawdzeniu metrologicznym.
”.
Na moment wyrokowania w sprawie kw
estionowane postanowienie brzmiało:
SYSTEM powinien umożliwiać odczyt podłączonych do MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO do
dwóch WODOMIERZY mimo zdemontowanego w celach legalizacji INTEGRATORA


CIEPŁOMIERZA. W przypadku lokalizacji, gdzie Zamawiający przewiduje montaż MODUŁU
KOMUNIKACYJNEGO WEWNĘTRZNEGO - CIEPŁOMIERZE, którym upływa legalizacja,
będą wymieniane na inne. Informację o typie nowo montowanych CIEPŁOMIERZY w tych
lokalizacjach Wykonawca otrzyma z min. 3 miesięcznym wyprzedzeniem i zapewni na 1
miesiąc przed planowanymi pracami odpowiednie MODUŁY KOMUNIKACYJNE
WEWNĘTRZNE. W przypadku pozostałych lokalizacji, zdemontowany do legalizacji
CIEPŁOMIERZ wróci w to samo miejsce po sprawdzeniu metrologicznym.
”.

Odwołujący domagał się w odwołaniu nakazania zamawiającemu zmiany
kwestionowanego postanowienia poprzez dopuszczenie aby w przypadku
modułu
komunikacyjnego wewnętrznego zliczanie impulsów z dodatkowych wodomierzy realizowane
było przez integrator (w przypadku zdemontowania integratora, moduł komunikacyjny
wewnętrzny nie będzie zliczał impulsów).
Dodatkowo w trakcie rozprawy
w dniu 8 maja 2019 r. odwołujący oświadczył, że
modyfikuje swe żądanie w ten sposób, że dodatkowo „zgadza się, aby wykonawca przejął
obowiązek zapewnienia współpracy między instalowanym wodomierzem a integratorem
”.

Uzasadniając zarzut odwołujący w odwołaniu wywiódł m.in., że wymaganie
z
amawiającego w zakresie w jaki wskazuje: „SYSTEM powinien umożliwiać odczyt
podłączonych do MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO do dwóch WODOMIERZY mimo
zdemontowanego w celach legalizacji INTEGRATORA CIEPŁOMIERZA
” nie może mieć
zastosowania do wszystkich modułów komunikacyjnych. Zdaniem odwołującego, może mieć
zastosowanie tylko do modułów komunikacyjnych zewnętrznych. Nie ma jednak
uzasadnie
nia i nie jest możliwe do realizacji technicznie w przypadku modułów
komunikacyjnych
wewnętrznych. Argumentował, że w przypadku modułów komunikacyjnych
wewnętrznych demontaż / montaż integratora powoduje konieczność odłączenia przewodów
impuls
owych od wodomierzy (przechodzą one przez dławnice w integratorze). W czasie
kiedy przewody są rozłączone nie ma możliwości zliczania impulsów. Konieczne jest zatem
wpisanie wartości początkowej po zdemontowaniu integratora w przeciwnym razie stan na
wodom
ierzu nie będzie się zgadzać ze stanem w systemie. Dodatkowo podczas instalacji
nowego integratora (po powrocie z legalizacji integratora) ponownie raz trzeba wpisać stan
początkowy wodomierza.
Zamawiaj
ący w odpowiedzi na odwołanie z dnia 6 maja 2019 r. podniósł, że nie może
wyrazić zgody na proponowane żądanie i wyliczanie stanów wodomierzy przez integrator
ciepłomierza będącego licznikiem oddzielnego układu pomiarowo-rozliczeniowego. Wskazał,
że oddzielenie opomiarowania wskazane jest przy okresowej legalizacji ciepłomierza.
Argumentował, że przy zastosowaniu rozwiązania oferowanego przez odwołującego,

zamawi
ający straci na czas legalizacji transmisję wskazań wodomierzy (wyliczający stany
wodomierzowe ciepłomierz jest zdemontowany). Ponadto zamawiający podniósł, że około
25% ciepłomierzy zamawiającego nie współpracuje poprawnie z obecnie instalowanymi
wodomierzami, co uniemo
żliwia gromadzenie stanów wodomierzy przez ciepłomierz.
Zwi
ązane jest to z różnymi charakterystykami wejść, wyjść poszczególnych elementów
opomiarowania.

Izba stwierdziła, że powody dla których zamawiający zdecydował się na
kwestion
owany wymóg znajdują uzasadnienie w jego potrzebach, a zmiana treści SIWZ w
kształcie proponowanym przez odwołującego nie zapewni celu, jaki zamawiający zamierzał
osiągnąć.
J
ak wynikało z odpowiedzi na odwołanie, zasadniczym celem, jaki zamawiający
chciał osiągnąć, było zapewnienie aby w okresie legalizacji ciepłomierzy nie tracił transmisji
wskaz
ań wodomierzy.
Dostrzeżenia wymagało, że istota żądania odwołującego sprowadzała się do tego, że
impulsy z doda
tkowych wodomierzy podlegałyby zliczeniu nie przez moduł komunikacyjny
ale integrator. Ten jednak, na czas legalizacji jest
wysyłany do firmy legalizującej i po
zakończeniu tego procesu montowany z powrotem. W konsekwencji impulsy z dodatkowych
wodomierzy nie byłyby zliczane w czasie legalizacji ciepłomierzy. Zmiana SIWZ, którą
zapropon
ował odwołujący wyraźnie wskazywała, że „w przypadku zdemontowania
integratora, moduł komunikacyjny wewnętrzny nie będzie zliczał impulsów
”.
Jednocze
śnie w treści odwołania odwołujący nie wskazał, w jaki sposób zapewni, aby
w czasie legalizacji integratora utrzymane zosta
ło zliczanie impulsów z wodomierzy.
Od
wołujący nie może zatem utrzymywać, że proponowane przez niego rozwiązanie pod
względem funkcjonalnym będzie tożsame z rozwiązaniem wymaganym w SIWZ.
Wzięto również pod uwagę, że argumentacja odwołującego przedstawiona w treści
zarzutu
okazała się wewnętrznie sprzeczna. Z jednej strony na str. 23 w pkt 5 odwołania
odwołujący wskazał, że kwestionowane wymaganie jest przejawem promowania
konkretnego podmiotu. Z kolei na str. 23 w pkt 8
utrzymywał, że sporne wymaganie nie jest
mo
żliwe do spełnienia. Jeżeli coś jest niemożliwe do spełnienia to nie może promować
produktu żadnego podmiotu.
Nie było sporne między stronami, że część sieci zamawiającego jest siecią
niskoparametrow
ą. Powyższe wynikało także z treści dowodu nr 22 – zestawienia adresów
NP
i WP, złożonego przez zamawiającego przy piśmie z 12 maja 2019 r. Z treści tego
dowo
du wynikało, że adresów z sieci NP (niskoparametrowej) jest 2915 szt., a adresów z
sieci WP (wysokoparametrowej) jest 1917 szt. W sieci niskoparametrowej
sposób legalizacji
ciepłomierzy praktykowany przez zamawiającego nie jest niczym wyjątkowym. Legalizacja

następuje w okresie międzygrzewczym. Na powyższe wskazywał materiał dowodowy
zebrany w sprawie. Z dowodu nr 34
– oświadczenia pana A. K., z firmy Ciepło Pomiar sp. z
o.o. sp. k. w Luboniu -
przedsiębiorstwa zajmującego się legalizacją ciepłomierzy - wynikało,
że większość dużych przedsiębiorstw ciepłowniczych z którymi współpracuje od wielu lat, tj.
Veolia Energia
Poznań, Veolia Energia Polska, PGE Toruń S.A., Tauron Ciepło sp. z o.o.,
PGNiG Termika S.A. dokonuje legalizacji
ciepłomierzy w okresie międzygrzewczym. Nie bez
znaczenia je
st również znaczny czas ponownej legalizacji. Czas ten dla takich partii
ciepłomierzy, jakie stosuje zamawiający wynosi od 21 do 30 dni (dowód nr 34, odpowiedź na
pytanie ad. 3
). Przy takiej długości czasu ponownej legalizacji chęć utrzymania przez
zamawiającego możliwości zliczania impulsów z wodomierzy okazała się uzasadniona.
Nie przemawiały za zasadnością zarzutu dowody przedstawione przez odwołującego.
Izba stwierdziła, że opinia dr hab. R. L., stanowiąca dowód nr 1, w pkt ad. 6 (str. 5-6)
traktującym o sposobie legalizacji praktykowanym przez zamawiającego, skupiała się jedynie
na prostym por
ównaniu ilości czynności przy dwóch, różnych sposobach legalizacji. W opinii
porównano pierwszy sposób legalizacji, gdzie legalizowany integrator jest do razu
zast
ępowany integratorem zastępczym z drugim, gdzie legalizowany integrator powraca po
legalizacji w swe pierwotne miejsce.
W konkluzji autor opinii przedstawił kategoryczną
ocenę, że procedura wdrożona u zamawiającego „powoduje absurdalną i bardzo kosztowną
ilość prac jaką muszą wykonać służby serwisowe zamawiającego. Zupełnie inaczej
przedstawia się sytuacja, jeżeli zamawiający ciepłomierz przeznaczony do legalizacji
zastępuje innym ciepłomierzem, który przeszedł już wcześniej legalizację (…).
”.
Wzięto pod uwagę, że przedmiotem tej opinii nie były koszty wdrożenia u
zamawiającego pierwszego sposobu legalizacji, obejmujące m.in. konieczność pozyskania w
krótkim czasie, a następnie utrzymywania w magazynach rożnego rodzaju integratorów
zas
tępczych, niekiedy starego typu. Autor opinii nie analizował tych kosztów, gdyż nie
dysponował informacją na temat liczby i rodzajów ciepłomierzy zastępczych będących w
posiadaniu zamawiającego. Dostrzeżenia wymagało, że zamawiający nie dysponował
urządzeniami zastępczymi. Nie posiadał także środków finansowych celem zapewnienia
dodatkowych ciepłomierzy. Zatem przy porównaniu obu sposobów legalizacji, a zwłaszcza
kosztów, należało odnieść się też do kosztów wdrożenia pierwszego sposobu legalizacji,
czego autor opinii nie uczynił. Tezy autora opinii o absurdalności sposobu legalizacji
stosowanego przez zamawiającego zestawiono z treścią dowodu nr 34 (oświadczenia pana
A. K.
z firmy Ciepło Pomiar sp. z o.o. sp. k. z 14 maja 2019 r. – przedsiębiorstwa
zajmującego się legalizacją ciepłomierzy), z którego wynikało, że ten sposób legalizacji jest
powszechny
na
częściach sieci czołowych i najważniejszych przedsiębiorstw
energetycznych w kraju. Je
śli rzeczywiście sposób ten byłby nieopłacalny, to z pewnością
przedsiębiorstwa ciepłownicze w kraju by z niego nie korzystały.

Jak ustalono wcześniej, zamawiający nie dysponował integratorami na wymianę.
Ponadto problem dotyczy
ł różnych rodzajów i modeli, niekiedy starych integratorów, a
konie
czność ich pozyskania generowałaby dla zamawiającego dodatkowe koszty, których
ten nie
zamierzał ponosić. Odwołujący argumentował wprawdzie, że byłby gotowy w ramach
realizacji
zamówienia zaoferować jakąś partię rezerwowych integratorów, tak aby
zamawiaj
ący mógł zmienić sposób legalizacji ciepłomierzy, jednakże ostatecznie nie
zmodyfikował swego żądania wskazanego w odwołaniu. Dostrzeżenia przy tym wymagało,
że odwołujący nie zakwestionował w odwołaniu postanowienia pkt 6.2.2. lit. t załącznika nr 1
do SIWZ. W postanowieniu
tym zamawiający wskazał, że w ramach wdrożenia nie
dopuszcza się wymiany istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych przez wykonawcę.
Kierując się powyższymi rozważaniami, zarzut uznano za chybiony.
Izba, działając na podstawie art. 190 ust. 6 ustawy Pzp postanowiła oddalić wniosek
odwołującego, zawarty w piśmie procesowym z dnia 13 maja 2019 r., o przeprowadzenie
dowodu z opinii biegłego z zakresu telemetrii i technologii telekomunikacyjnych na
okoliczność:
czy wymaganie, aby impulsy
z wodomierzy były zliczane przez moduł komunikacyjny
wewnętrzny jest zasadne i standardowe na rynku usług objętych przedmiotem zamówienia,
czy zasadne jest w świetle przedmiotu zamówienia dopuszczenie przez zamawiającego
możliwości zliczania impulsów z dodatkowych wodomierzy przez integrator,
czy wymaganie, aby moduł komunikacyjny wewnętrzny pracował bez integratora jest
uzasadnione pod względem technicznym
uznając, że dowód został powołany jedynie dla zwłoki. Zdaniem Izby, okoliczność, czy dane
rozwiązanie jest zasadne na rynku usług objętych przedmiotem znaczenia nie ma znaczenia
dla rozstrzygnięcia sprawy. Dla rozstrzygnięcia sprawy znaczenie ma to, czy wymagane
rozwiązanie – choćby nieznane na rynku i niestandardowe – znajduje odbicie w
uzasadnionych, obiektywnych,
choćby nietypowych potrzebach zamawiającego. Ponadto
poczynienie ustaleń co do standardowości wymaganych rozwiązań na rynku nie wymagało
wiadomości specjalnych. Wystarczało zwrócić się z odpowiednim zapytaniem do
najważniejszych przedsiębiorstw z branży ciepłowniczej w kraju.

Zasadny okazał się zarzut III. 2 a odwołania.
Odwołujący zakwestionował w odwołaniu postanowienia pkt 4.2. lit. a-k oraz pkt 7.1.
lit. a-
k załącznika nr 1 do SIWZ. W postanowieniach tym zamawiający wymagał, aby
wykonaw
ca przewidział wykonanie:
a.analizy przedwdrożeniowej zgodnie z założeniami zawartymi w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy,


b.
podpisanie protokołu odbioru częściowego analizy przedwdrożeniowej,
c.
prace wdrożeniowe systemu i integrację z systemem ERP z wykorzystaniem
środowiska testowego,
d.
dostawa 40 modułów komunikacyjnych (asysta),
e.
szkolenie brygad montażowych oraz instalacja 40 układów pomiarowo-
rozliczeniowych przy asyście wykonawcy,
f.
szkolenie superużytkowników i administratorów,
g.
testy ap
likacyjne uzgodnione na etapie analizy przedwdrożeniowej, których efektem
będzie prawidłowe wystawienie faktur dla 40 układów pomiarowo-rozliczeniowych,
h.
uruchomienie systemu z wykorzystaniem środowiska produkcyjnego,
i.
testy aplikacyjne, o których mowa w punkcie g w środowisku produkcyjnym,
j.
dostawa dokumentacji,
k.
podpisanie protokołu odbioru częściowego
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od podpisania umowy. Wykonawca nie będzie ponosił
ewentualnych konsekwencji przedłużenia tego okresu wynikającego z przyczyn nie leżących
po stronie Wykonawcy -
w takim wypadku umowa z wybranym Wykonawcą zostanie
przedłużona o adekwatny okres. W przypadku zakończenia etapu analizy
przedwdrożeniowej w terminie krótszym niż zakładane przez zamawiającego 6 miesięcy,
czas trwania umowy nie zostanie skrócony (66 miesięcy).”.


Z dowodu nr 32 wynikało, że na moment wyrokowania w sprawie kwestionowane
postanowienie
brzmiało:
„Zamawiający przewiduje wykonanie:
a. analizy przedwdrożeniowej zgodnie z założeniami zawartymi w załączniku nr 1 do
niniejszej Umowy,
b. podpisanie protokołu odbioru częściowego analizy przedwdrożeniowej,
c. prace wdrożeniowe systemu i integrację z systemem ERP z wykorzystaniem środowiska
testowego,
d. dostawy 40 modułów komunikacyjnych (asysta),
e.
szkolenia brygad montażowych oraz instalacja 40 układów pomiarowo-rozliczeniowych
przy asyście Wykonawcy,
f. szkolenia superużytkowników i administratorów,
g. testy aplikacyjne uzgodnione na etapie analizy przedwdrożeniowej, których efektem
będzie prawidłowe wystawienie faktur dla 40 układów pomiarowo-rozliczeniowych,
h. uruchomienie SYSTEMU z wykorzystaniem środowiska produkcyjnego,
i. testów aplikacyjnych, o których mowa w punkcie g. w środowisku produkcyjnym,
j. dostawa dokumentacji,


k. podpis
anie protokołu odbioru częściowego.
Zamawiający przewiduje wykonanie powyższych prac w okresie nie dłuższym niż 9
miesięcy od podpisania umowy. Wykonawca nie będzie ponosił ewentualnych konsekwencji
przedłużenia tego okresu wynikającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w
takim wypadku umowa z wybranym Wykonawcą zostanie przedłużona o adekwatny okres.
W przypadku zakończenia powyższego etapu w terminie krótszym niż zakładane
przez Zamawiającego 9 miesięcy, czas trwania umowy nie zostanie skrócony (69
miesięcy).”.


Odwołujący domagał się nakazania zamawiającemu zmiany SIWZ i wprowadzenie
etapowania realizacji
przedmiotu zamówienia w ten sposób, że analiza przedwdrożeniowa i
podpisanie protokołu częściowego odbioru tej analizy trwałaby 6 miesięcy. Z kolei prace
wdrożeniowe systemu i integracji z systemem ERP z wykorzystaniem środowiska testowego,
przeprowadzenie te
stów aplikacyjnych, uruchomienie systemu, testy aplikacyjne w
środowisku produkcyjnym zostały podzielone na 2 etapy. Pierwszy - trwający 6 miesięcy od
zakończenia analizy i drugi – liczący 12 miesięcy od zakończenia etapu pierwszego.
Od
wołujący przedstawił w szczegółach zakres proponowanych przez siebie etapów (str. 4-10
odwołania).
W
piśmie z dnia 7 maja 2019 r. odwołujący zmodyfikował szczegóły proponowanego
przez siebie
podziału między ww. etapy.
Dodatkowo w trakcie rozprawy w dniu 8 maja 2019 r.
odwołujący wskazał, że
modyfikuje swe
żądanie w ten sposób, że raport z prawidłowych odczytów i raport z miejsc w
których brakuje prawidłowych odczytów, przenosi do pierwszego etapu realizacyjnego.

Zamawia
jący w odpowiedzi na odwołanie z 6 maja 2019 r. podniósł, że proponowane
przez odwołującego zmiany terminu nie są doprecyzowaniem, ale poważną zmianą zasad
wdro
żenia systemu. Wskazał, że byłoby to niekorzystne z punktu widzenia zamawiającego,
gdyż znacznie przedłużałoby czas faktycznego uruchomienia z 6 do 24 miesięcy.
Zamawiający wskazał dodatkowo na zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Wywiódł, że
przy proponowanym etapowaniu po pierwszym etapie realizacyjnym bezpiecze
ństwo
systemu
miało być zapewnione jedynie na poziomie podstawowym. Ponadto wskazał na
konkretne funkcjonaln
ości, które z uwagi na ich krytyczność muszą zostać wdrożone od
samego poc
zątku. Argumentował, że raport z prawidłowych odczytów godzinowych w skali
mie
siąca miał zostać włączony dopiero po wydłużonym do 18 miesięcy okresie faktycznego
wdrożenia. Wywiódł, że dopiero w ostatnim etapie zostaną zaimplementowane komponenty
takie jak „raport z prawidłowych odczytów” oraz „raport z miejsc w których brakuje

prawidłowych odczytów. Zwrócił uwagę, że z treści SIWZ wynika, że owe raporty miały
służyć do weryfikacji miesięcznych opłat abonamentowych należnych wykonawcy.
Ponadto zamawiający wskazał, że w żadnym z proponowanych etapów wykonawca
nie zape
wnił kluczowej funkcjonalności systemu, jaką jest poprawne wystawianie faktur za
ciep
ło. Wskazał też, że model zaproponowany przez odwołującego przy zachowaniu
niezmiennej
kwoty abonamentu oznacza, że zamawiający będzie musiał finansować proces
tworzenia rozwoju systemu odwo
łującego i ponosić koszty funkcjonalności, które zostaną
zaimplementowane dopiero w przysz
łości.

Izba stwierdziła, że zamawiający nie zdołał w toku rozprawy wykazać potrzeby we
wdrożeniu systemu w terminie 6 miesięcy ani zasadności wyznaczonego przez siebie 6
miesięcznego terminu na produkcyjne uruchomienie systemu. Dostrzeżenia wymagało, że w
odpowiedzi na
odwołanie zamawiający nawet nie wyjaśnił, dlaczego potrzebuje, aby system
został wdrożony produkcyjnie akurat w 6 miesięcy. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie
skupiał się przede wszystkim na kwestionowaniu żądania odwołującego i wykazywaniu jego
wadliwości, tracąc z pola widzenia spoczywający po jego stronie obowiązek ujawnienia i
wyjaśnienia przyczyn długości zaproponowanego terminu i potrzeb zamawiającego w tym
zakresie.
Zamawiający jedynie ogólnie i nad wyraz lakonicznie oświadczył, że ustalony
termin jest wynikiem doświadczeń zamawiającego we wdrożeniach systemów o podobnej
skali (s. 10 odpowiedzi na
odwołanie). W trakcie rozprawy w dniu 8 maja 2019 r., dopiero na
wyraźne pytanie przewodniczącego, o jakich to doświadczeniach wspominał, zamawiający
odparł, że chodziło mu o doświadczenie we wdrożeniu systemu BI (business inteligence),
który miał być systemem dziedzinowm, analogicznie jak system objęty przedmiotem
zam
ówienia. Wzięto pod uwagę, że zamawiający na poparcie swego twierdzenia nie
przedstawił jednak żadnego dowodu, w oparciu o który Izba mogłaby wnioskować o
podo
bieństwie wdrożonego systemu BI i systemu będącego przedmiotem zamówienia.
W dalszej kolejności dostrzeżenia wymagało, że zamawiający na moment
wyrokowania w sprawie zdecydował się przedłużyć kwestionowany termin z 6 do 9 miesięcy.
Jak wynikało z dowodu nr 32, złożonego przez samego zamawiającego, stało się to na
skutek monitów jednego z wykonawców, niebędącego odwołującym, ani przystępującym po
jego stronie.
Pytający oświadczył, że istnieje zagrożenie w dotrzymaniu pierwotnie
wskazanego terminu 6
miesięcznego. Jako źródło zagrożeń wykonawca ten wskazał na to,
że część funkcjonalności wymagać będzie uzgodnień co do ostatecznego kształtu na etapie
analizy przedwdrożeniowej. Pytający zwrócił także uwagę na niektóre funkcjonalności, takie
jak niektóre raporty, rozbudowana logika alarmowa, tworzenie konkretnych statystyk, które
określił mianem specyficznych dla zamawiającego. Z dowodu nr 32 wynikało zatem, że
produkcyjne uruchomie
nie systemu nie jest zadaniem tak prostym, jak utrzymywał

zamawiający, a niektóre z wymaganych funkcjonalności określane są przez niezależnego
wykonawcę jako specyficzne dla zamawiającego. Ponadto ten wykonawca zwracał uwagę
na ryzyko niedotrzymania
terminu z powodu niedookreślenia przedmiotu zamówienia w
postaci niektórych funkcjonalności i ryzyko przedłużenia uzgodnień dokonywanych w ramach
analizy przedwdrożeniowej. Argument ten okazał się słuszny gdyż zamawiający nie zapewnił
wykonawcom, po dokonaniu uzgodnień, minimalnego terminu na produkcyjne wdrożenie
systemu.
Co istotne, argumentacja pytającego okazała się zbieżna z treścią zarzutu
formułowanego przez odwołującego i popieranego przez przystępującego Abaro. Zatem
treść dowodu nr 32 przemawiała za zasadnością zarzutu.
Izba stwierdziła jednak, że odwołujący nie sprostał obowiązkowi wykazania w sposób
do
stateczny zasadności proponowanego przez siebie sposobu zmiany terminu realizacji
umowy
, o czym szerzej mowa poniżej. Należało przyznać rację zamawiającemu, że treścią
żądania nie było proste przedłużenie terminu realizacji umowy, ale całkowita zmiana
koncepcji i filozofii realizacji
wdrożenia. Koncepcja ta wyodrębniała etap analizy
przedwd
rożeniowej od etapu realizacyjnego. Z kolei etap realizacyjny miał zostać znacząco
wydłużony bo aż do 18 miesięcy. Dodatkowo etap podzielony został na dwa podetapy. Do
podziału tego etapu odwołujący zaproponował szczegółowo zakresy przedmiotowe.
Jednakże zasadność podziału na tak sprecyzowane etapy nie została wykazana, o czym
mowa poniżej. Powyższe miało znaczenie biorąc pod uwagę merytoryczne uwagi
zamawiającego do tych etapów opisane w odpowiedzi na odwołanie i na rozprawie. W
uwagach tych zamawiający wskazywał na brak niektórych wymaganych funkcjonalności.
Dodatkowo zwracał uwagę na przewidzenie przez odwołującego w ostatnim etapie
funkcjonal
ności, które w świetle innych postanowień SIWZ, których odwołujący nie
kwestionował, były niezbędne aby umożliwić wyliczenie wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
Wreszcie zamawiający wskazał na zagrożenia bezpieczeństwa. Uwagi te były
zasadne, gdyż rzeczywiście odwołujący w pierwszym etapie realizacyjnym zamierzał
zapewnić zamawiającemu jedynie funkcjonalność określoną mianem: „6.3.9. -
Bezpieczeństwo w podstawowym zakresie” (dowód: żądanie odwołującego, strona 7
odwołania, akapit 1).
W związku z tym Izba stwierdziła, że o ile zarzut okazał się zasadny, to jednak nie
można przychylić się do żądania nakazania zamawiającemu dokonania takiej ingerencji w
treśćSIWZ,
jakiej
oczekiwał
odwołujący.
Ingerencja
ta
obarczona
byłaby
niebezpieczeństwem
niezapewnienia
wystarczającego
bezpieczeństwa,
a
także
uniemożliwiała rozliczenia z wykonawcą. Dostrzeżenia wymagało, że – jak wynikało z
dowodu nr 32 - nawet wykonawca
, który wskazywał na analogiczne ryzyka jak odwołujący,
wni
oskował do zamawiającego o wydłużenie terminu z 6 do jedynie 9 miesięcy,
najwidoczniej uznając, że 9 miesięczny termin na tyle zmniejszy ryzyko, że wykonawca ten

zdecyduje si
ę na ofertowanie. Na uwagę zasługiwał również fakt, że wykonawca ten nie
wnioskował o wprowadzenie etapowania.
Na
zasadność zarzutu wskazywała treść dowodów nr 1, 3 i 4. Z dowodu nr 1 – opinii
prywatnej dr. hab. i
nż. R. L. z Politechniki Gdańskiej z 7 maja 2019 r. wynikało, że w ocenie
autora przewidziany
przez zamawiającego w SIWZ termin na przeprowadzenie analizy
przedwdrożeniowej, wdrożenie dedykowanego oprogramowania, oraz wykonanie integracji
nie jest realny. Wskazywał na założenie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z którym
dopiero w ramach analizy
przedwdrożeniowej poczynione zostaną ustalenia z zamawiającym
co do ostatecznego
kształtu oprogramowania oraz sposobu integracji. Autor opinii słusznie
wskazał, że ustalenia wymagać będą szeregu spotkań i warsztatów, których czasochłonność
na moment ofertowania nie jest znana
. Dowód ten potwierdzał zatem zasadność zarzutu. Z
drugiej jednak strony
dostrzeżenia wymagało, że dowodem nr 1 nie wykazano zasadności
żądania odwołującego szczegółowo opisanego w SIWZ. Z dowodu tego nie wynikało nawet,
że zdaniem sporządzającego opinię zasadne jest wprowadzenie jakichkolwiek etapów
wdrażania systemu.
Za zasadnością zarzutu przemawiała treść dowodu nr 4 – oświadczenia firmy
Software Ag Polska sp. z o.o. w Warszawie z 6 maja 2019 r. Podmiot ten, wg oświadczenia
odwołującego potencjalny podwykonawca, po zapoznaniu się z treścią SIWZ, stwierdził, ze
„(…) okres 6 miesięcy wydaje się terminem bardzo napiętym dla wykonawcy i
wprowadzającym bardzo duże ryzyka projektowe dla zamawiającego. Analiza
przedwdrożeniowa może wykazać, że większość czasu przeznaczonego z 6 miesięcy będzie
poświęcona na dostosowanie oprogramowania do potrzeb zamawiającego. Nieprecyzyjne
określenie wymagań funkcjonalnych wraz z potrzebą przeprowadzenia warsztatów w
niezdefiniowanym terminie i zakresie, powoduje, że okres wdrożenia jest terminem
nierealnym do spełnienia przez wykonawcę.
”. Dowód ten oceniono jako wiarygodny, również
w świetle treści pytania zawartego w dowodzie nr 32, złożonym przez samego
zamawiającego, zawierającego tożsamą ocenę zagrożeń dla wyznaczonego terminu, a
pochodzącą od podmiotu niezaangażowanego w postępowanie odwoławcze. Przy ocenie
zasadności żądania odwołującego wzięto pod uwagę, że z treści dowodu nr 4, złożonego
przez samego odwołującego wynikało, że Software AG Polska sp. z o.o. w Warszawie
k
westionując wynikający pierwotnie z treści SIWZ 6 miesięczny termin na wykonanie
produkcyjnej wersji systemu
wskazywał, jako - alternatywne obok proponowanego przez
siebie etapowania -
rozwiązanie polegające na zrewidowaniu przez zamawiającego czasu
wdrożenia. W ocenie Izby dwukrotne wydłużenie pierwotnego terminu wdrożenia z 6 do 12
miesięcy, co nakazała Izba w sentencji orzeczenia, można uznać za „zrewidowanie czasu
wdrożenia”, o jakim wspominał podmiot Software AG Polska sp. z o.o. w Warszawie w
dowodzie nr 4.

Za zasadnością zarzutu przemawiała także treść dowodu nr 3 – oświadczenie (oferta)
wykonawcy Blue Services sp. z o.o. w Sopocie. Z dowodu t
ego wynikało, że podmiot ten po
zapoznaniu się z treścią SIWZ wskazywał na realność wykonania wdrożenia w terminie 18
miesięcy od dnia podpisania umowy, a zatem terminie znacząco przekraczającym
wymagania zamaw
iającego. Z drugiej jednak strony – jak wynikało z pisma zamawiającego
z 12 maja 2019 r.
– oferta Blue Services sp. z o.o. w Sopocie została sporządzona z
pominięciem lub zmianą niektórych wymagań z opisu przedmiotu zamówienia, co mogło
mieć wpływ na oszacowany termin wdrożenia. Dostrzeżenia wymagało, że odwołujący i
przystępujący Abaro nie donieśli się do uwag zamawiającego do treści złożonego dowodu nr
3. W
obec powyższego Izba stwierdziła, że można uznać, iż oferta z dowodu nr 3 została
sporządzona bez uwzględnienia niektórych elementów opisu przedmiotu zamówienia, które
mo
gły wpłynąć na szacowany termin wdrożenia proponowany przez Blue Services sp. z o.o.
Nie przemawiały za stanowiskiem zamawiającego dowody nr 19-20 i 35-37, złożone
przez zamawiającego. Z treści tych dowodów wynikało generalnie, że różne instytucje
zamawiające w prowadzonych przez siebie postępowaniach wyznaczały rozmaite terminy
wdrożenia systemów. Jednak wskutek złożenia w ramach dowodów nr 19-20 i 35-37 jedynie
fragmentów dokumentacji przetargowych, Izba nie mogła ustalić, czy wdrożenia te są na tyle
zbliżone do przedmiotu zamówienia w analizowanej spawie, że można terminy wdrożenia
zastrzeżone w tych dokumentacjach traktować jako podstawę do oceny realności terminu w
tej sprawie.
Przy ocenie zarzutu w
zięto też pod uwagę, że zamawiający na poparcie swego
stanowiska nie z
łożył dowodu odnoszącego się konkretnie do terminu wdrożenia
wyznaczonego w tej sprawie. P
rzykładowo miał możliwość przedstawienia prywatnej
kontropinii
, odnoszącej się wprost do czasochłonności wdrożenia opisanego w SIWZ.
Zamawiający nie postarał się nawet o oświadczenie z firmy Comarch, z którego można
byłoby wnioskować o szacowanej pracochłonności integracji wdrażanego systemu z
systemem ERP tej firmy.
W tej sytuacji I
zba uznała, że zarzut jest zasadny. Zamawiający z naruszeniem art. 29
ust. 2 ustawy Pzp określił termin wykonania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógł
utrudniać uczciwą konkurencję. Tym niemniej Izba, nie będąc związana żądaniami
odwołania, a jedynie zarzutami (por. art. 192 ust. 7 ustawy Pzp) stwierdziła, że z uwagi na
poczynione wyżej ustalenia wystarczające będzie nakazanie wydłużenia terminu wdrożenia
o
dalsze 3 miesiące, to jest z 9 do 12 miesięcy. Nie uznano zaś za konieczne nakazywanie
zamawi
ającemu wprowadzenia etapowania wdrożenia. Wobec powyższego Izba nakazała
zamawiającemu wydłużenie terminu na wykonanie prac, o których mowa w pkt 4.2. lit. a – k
SIWZ i w pkt 7.1. lit. a
– k załącznika 1 do SIWZ do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Izba
, działając na podstawie art. 190 ust. 6 ustawy Pzp postanowiła oddalić wniosek
odwołującego o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu telemetrii i technologii
telekomunikacyjnych na okoliczność czy termin przewidziany na wykonanie analizy
pr
zedwdrożeniowej oraz wdrożenia systemu wraz ze wszystkimi dostosowaniami określnymi
przez zamawiającego jest realnie do dochowania z puntu widzenia technicznego i
standardów rynkowych, uznając że fakty będące przedmiotem wnioskowanego dowodu
zostały już stwierdzone innymi dowodami złożonymi przez stronę odwołującą, co
doprowadziło do uznania zarzutu za zasadny.

Za zasadny uznano zarzut III. 1 odwołania dotyczący warunku udziału w
postępowaniu.

Ustalono,
że na moment wniesienia odwołania warunek udziału w postępowaniu
określony w pkt 6.2 lit. c ppkt I SIWZ, a także w sekcji 10.1.3) pkt I ogłoszenia o zamówieniu
brzmiał: „Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej jednego zadania (w ramach jednego kontraktu)
polegającego na
wdrożeniu usługi zdalnego odczytu obejmującego minimum 1 000 urządzeń do odczytu
ciepłomierzy i wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii
komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem systemu
zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej
” .
Odwołujący domagał się nakazania zamawiającemu zmiany warunku w następujący
sposób: „Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej jednego zadania realizowanego na rzecz tego samego odbiorcy
polegającego na wdrożeniu rozwiązania dotyczącego zdalnego odczytu obejmującego
minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy pracujących w oparciu o
transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z
uruchomieniem i wdrożeniem systemu zdalnego odczytu liczników działającego w
architekturze chmurowej

.”.
Wskutek modyfikacji warunku dokonanej przez
zamawiającego 21 maja 2019 r., po
wniesieniu odwołania, na moment wyrokowania warunek brzmiał: „Wykonawca winien
posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej jednego zadania (w ramach jednego kontraktu)
polegającego na wdrożeniu usługi
zdalnego odczytu obejmującego minimum 1000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i/lub
wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem


transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem SYSTEMU zdalnego odczytu
liczników działającego w architekturze chmurowej.
”.

Odwołujący podniósł w odwołaniu, że kwestionowany warunek, w zakresie
konieczności zdobycia doświadczenia podczas realizacji jednego kontraktu, jest bezzasadny.
Wskazywał, że doświadczenie w wykonaniu jednego zadania na rzecz tego samego
odbiorcy w oparciu o więcej niż jeden kontakt jest równoważne z doświadczeniem
wykonawcy, który wykonał zadanie w ramach jednej umowy, w tym samym czasokresie.
Za
mawiający w odpowiedzi na odwołanie podniósł, że przedmiot zamówienia
obejmuje
wdrożenie usługi zdalnego odczytu dla 6.008 urządzeń, a zamawiający żąda
doświadczenia we wdrożeniu usługi zdalnego odczytu dla jedynie 1.000 urządzeń.
Argumentował, że wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy i ciepłomierzy to cały proces,
który ma swe etapy i znaczenie ma to, czy dany wykonawca potrafi udźwignąć skalę
powierzan
ego mu zamówienia. Inna jest skala wdrożenia zdalnego systemu odczytu 100
urządzeń, 500 urządzeń, a inna dla 1000 urządzeń. Wywiódł, że nie ma dla niego znaczenia,
czy dany wykonawca w ramach
wielu kontraktów multiplikował te ilości, ponieważ w każdym
zadaniu jednoraz
owo nie mierzył się z oczekiwaną przez zamawiającego skalą.

Stwierdzono, że istota zarzutu i żądania odwołującego sprawdzała się do
kwestionowania wymogu
objętego spornym warunkiem, zgodnie z którym można się było
wykazać doświadczeniem zdobytym jedynie w ramach jednego kontraktu czyli umowy.
Jednocześnie zdaniem zamawiającego niewystarczające było aby doświadczenie zostało
zdobyte w ramach jednego zadania i na rzecz tego samego odbiorcy, lecz na podstawie
różnych kontraktów.
Porównanie kwestionowanego warunku i brzmienia proponowanego przez
odwołującego prowadziło do wniosku, że różnica pomiędzy nimi sprowadzała się – wbrew
stanowisku zamawiaj
ącego – jedynie do okoliczności formalnej, a mianowicie czy
doświadczenie zdobyte w ramach tego samego zadania, realizowanego w tym samym
czasookresie i na rzecz tego samego odbiorcy
zostało dodatkowo zdobyte podczas
wykonywania tego samego kontraktu.
Uszło uwadze zamawiającego, że w wersji warunku
wnioskowanej przez
odwołującego w dalszym ciągu utrzymany był wymóg, aby
doświadczenie dotyczyło jednego zadania realizowanego na rzecz jednego i tego samego
odbiorcy,
polegającego na wdrożeniu rozwiązania w zakresie zdalnego odczytu żądanej
liczby
urządzeń. Wbrew zatem stanowisku zamawiającego brzmienie warunku
proponowanego przez odwołującego oznaczało, że doświadczenie w dalszym ciągu odnosić
się będzie do wdrożenia jednej i tej samej usługi (tego samego zadania), jako pewnej

całości. Jedyna różnica będzie polegała na tym, że wdrożenie rozwiązania na takim zadaniu
nie
nastąpiło w wyniku realizacji jednej ale większej liczby kontraktów.
Z argumentacją zamawiającego można byłoby się zgodzić gdyby rzeczywiście
wnioskowana wersja
warunku zezwalała na wykazanie się doświadczeniem we wdrożeniu
różnych, mniejszych zadań, realizowanych na rzecz zupełnie innych odbiorców. Wtedy
można byłoby mówić o nieosiągnięciu efektu skali i niezdobyciu doświadczenia w
udźwignięciu jednego, większego zadania, posiadającego swój początek, etapy pośrednie i
koniec. Jednak
– z powodów wskazanych wcześniej - opisywane niebezpieczeństwo
zdobycia zamówienia przez niedoświadczonego wykonawcę zamawiającemu nie groziło.
Jednocze
śnie za pozbawioną znaczenia dla rozstrzygnięcia zarzutu uznano
argumentację zamawiającego, który wywodził, że przedmiotem zamówienia objęta jest
usługa zdalnego odczytu obejmująca ponad 6000 urządzeń i zestawianie tego z faktem, że
warunkiem miała być objęta usługa zdalnego odczytu dla 1000 urządzeń. Uszło uwadze
zamawiającego, że odwołujący w proponowanym żądaniu nie kwestionował ustalonej przez
za
mawiającego liczby urządzeń. W dalszym ciągu, zgodnie z treścią warunku
proponowanego przez od
wołującego, będzie należało wykazać się doświadczeniem we
wdrożeniu jednego zadania, realizowanego na rzecz tego samego odbiorcy, polegającego
na wdrożeniu usługi zdalnego odczytu dla minimum 1000 urządzeń, z tą tylko różnicą, że
doświadczenie to nie musi być zdobyte w wyniku realizacji jednego kontraktu.
Nie przemawiały za oddaleniem zarzutu dowody nr 18, 20, 21, 23, 24 (załącznik do
pisma zamawiającego z 12 maja 2019 r.) i dowód nr 37, złożone przez zamawiającego.
Z treści dowodu nr 37 wynikało, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Rykach sp. z o.o.
w prowadzonym przez siebie postępowaniu na dostawę
wraz z montażem systemu monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy z 2019 r.
opisało warunek udziału w postępowaniu w ten sposób, że wymagało od wykonawców
wykazania
się doświadczeniem w realizacji należycie co najmniej 1 zamówienia
polegającego na dostawie wraz z montażem systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z
wykorzystaniem sieci GSM lub przeszyłem radiowym w ilości co najmniej 1000 wodomierzy
(pkt III.1.1., str. 4 dowodu nr 37).
Uszło uwadze zamawiającego, że w treści ww. warunku nie
ograniczono wymaganego doświadczenia do zdobytego w ramach jednego kontraktu, tak jak
w kwestionowanym warunku. Ponadto, w przywołanym warunku rozszerzono dopuszczalne
medium transmisyjne.
Z kolei z dowodu nr 20 wynikało, że Szczecińska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w
prowadzonym przez siebie w 20
17 r. postępowaniu na wdrożenie systemu zdalnego odczytu
ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM (…) w pkt III. 1.3. ogłoszenia
pozwoliła wykonawcom na wykazanie się doświadczeniem obejmującym dostawy (s. 5
dowodu nr 20).

Jeżeli chodzi o dowód nr 18 to obejmował on 4 szt. dokumentów referencyjnych
wystawionych na rzecz jednego i tego samego wykonawcy to jest Pronal Smart Metering sp.
z o.o., działającego samodzielnie lub wspólnie w konsorcjum z Orange Polska S.A. Dowód
ten nie może zatem świadczyć o istnieniu szerokiej grupy wykonawców legitymujących się
doświadczeniem wymaganym przez zamawiającego. Poza tym z dowodu tego nie wynikało,
czy ubiegając się o kontrakty, dla których złożono referencje podmiot ten musiał wykazać się
doświadczeniem obecnie wymaganym przez zamawiającego.
Nie świadczył o istnieniu szerokiej grupy wykonawców posiadających doświadczenie
wymagane przez zamaw
iającego dowód nr 21. Dowód ten obejmował wynik wyszukiwania w
archiwum w bazie przetargów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Wynik ten
rzeczywiście obejmował 82 elementy, jednakże było to skutkiem zbyt szerokiego zakresu
wyszukiwania obejmującego jedynie zdalny odczyt liczników, bez doprecyzowania o jakie
liczniki chodzi. Tymczasem w treści zakwestionowanego warunku rodzaj licznika został
doprecyzowany.
Nie świadczyło o istnieniu szerokiej grupy wykonawców treść dowodów nr 23 i 24
złożonych przez zamawiającego przy piśmie z 12 maja 2019 r. (odpowiedzi przystępującego
Vector i wykonawcy Control sp. z o.o. w Krap
kowicach za zapytanie zamawiającego
przedstawione w toku dialogu technicznego). Z dowodów tych wynikało, że w trakcie dialogu
technicznego prowadzonego w ub. r. przez
zamawiającego dwaj wykonawcy - przystępujący
Vector i wykonawca
Control sp. z .o.o. w Krapkowicach akceptowali treść warunku
kwestionowanego przez odwołującego. Powyższe mogło wynikać z faktu, że wykonawcy ci
posiadali doświadczenie wymagane przez zamawiającego i nie było w ich interesie aby
warunek ten łagodzić dopuszczając do większej konkurencji w postępowaniu.
Nieprzydatny dla rozstrzygnięcia sprawy okazał się dowód nr 2 złożony przez
odwołującego. Dowód ten obejmował wyniki wyszukiwania w archiwum w bazie przetargów
w D
zienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wynik rzeczywiście obejmował zero elementów.
Jak słusznie wskazał zamawiający w swym piśmie procesowym z 12 maja 2019 r.
odwołujący niewłaściwe użył wyszukiwarki, gdyż posłużył się pełnymi wyrazami, jak „zdalny”,
„odczyt”, „ciepłomierze” zamiast poprzestać na części tych słów z użyciem wieloznacznika „*”
np. „zdaln*”.
Kierując się powyższym rozważaniami zarzut należało uznać za zasadny.
Zamawiający z naruszeniem art. 22 ust. 1 a ustawy Pzp określił warunek udziału w
postępowaniu w sposób wykraczający poza cel ustanowienia warunku jakim jest ocena
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Skutkowało to bezzasadnym
pozbawieniem
możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy
legitymowali się zdolnościami umożliwiającymi należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Chybiony okazał się zarzut III. 4 odwołania.
Zarzut III. 4 odwołania dotyczył opisanego przez zamawiającego w pkt 15.1 SIWZ
jedynego kryt
erium oceny ofert, którym była cena o wadze 100 %.
Odwołujący domagał się nakazania zamawiającemu zmiany kryterium oceny ofert w
ten sposób, że cena oferty będzie stanowiła kryterium oceny ofert o wadze 60%, natomiast
drugim kryterium oceny ofert będzie łatwość montażu modułów komunikacyjnych o wadze
40%.
Zgodnie z żądaniem odwołującego, sposób oceny kryterium jakościowego powinien
uwzględniać następujące aspekty:

sposób montażu modułu komunikacyjnego montaż modułu komunikacyjnego
wewnątrz integratora

s
posób konfiguracji modułu komunikacyjnego - moduły komunikacyjne, które na
etapie instalacji nie wymagają konfiguracji (nie wymagają podłączania się w sposób
przewodowy lub bezprzewodowy z jakimkolwiek innym urządzeniem zewnętrznym)

rodzaj użytej anteny - promowane powinny być moduły komunikacyjne wyposażone
standardowo w antenę wewnętrzną nie wymagając wynoszenia na zewnątrz

rodzaj wykorzystywanej przez moduł komunikacyjny technologii transmisji danych
powinny być promowane moduły komunikacyjne korzystające z technologii NB-loT jedynej
technologii komunikacyjnej w sieciach komórkowych zaprojektowanej na potrzeby zdalnego
odczytu liczników.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie zarzutu. Wskazał, że
jako zamawiający sektorowy miał prawo zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert.
Wywiódł, że – jako zamawiającego sektorowego – nie obowiązują go ograniczenia w
ustalaniu kryteri
ów oceny ofert, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

Przypomnienia wymaga, że zgodnie z art. 82 ust. 2 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i
Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (tzw. dyrektywy sektorowej), Państwa
członkowskie mogą postanowić, że podmioty zamawiające nie mogą stosować wyłącznie
ceny lub wyłącznie kosztu jako jedynego kryterium udzielenia zamówienia, lub ograniczyć ich
zastosowanie do określonych kategorii podmiotów zamawiających lub określonych rodzajów
zamówień.
Analogiczne brzmienie posiada art. 67 ust. 2 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych,
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (tzw. dyrektywy klastycznej).
Korzystając z kompetencji przyznanej przez prawodawcę unijnego, polski
ustawodawca
zdecydował się na wprowadzenie ograniczenia możliwości zastosowania
jedynego kryterium ceny, ale jedynie w stosunku do
niektórych kategorii podmiotów

zamawiających. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, Zamawiający, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 i 2
, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium
oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu
zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w
opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.

Z przepisu tego jednoznacznie
wynika, że polski ustawodawca rzeczywiście
zdecydował się wprowadzić ograniczenia co do możliwości określenia ceny jako jedynego
kryterium oceny ofert.
Jednakże, w świetle wyraźnego brzmienia ww. przepisu, omawiane
ograniczenie nie jest
bezwzględne. Przede wszystkim ograniczenie to dotyczy jedynie
zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp.
Przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp traktuje o jednostkach
sektora finansów
publicznych w rozumieniu przep
isów o finansach publicznych. Zgodnie z przepisami o
finansach publicznych
sektor finansów publicznych tworzą następujące jednostki wymienione
w ustawie o finansach publicznych:
1)
organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli
państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
2)
jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
2a)
związki metropolitalne;
3)
jednostki budżetowe;
4)
samorządowe zakłady budżetowe;
5)
agencje wykonawcze;
6)
instytucje gospodarki budżetowej;
7)
państwowe fundusze celowe;
8)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9)
Narodowy Fundusz Zdrowia;
10)
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11)
uczelnie publiczne;
12)
Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13)
państwowe i samorządowe instytucje kultury;
14)
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych
ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów
badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Ł., banków oraz spółek
prawa handlowego.

Zamawiającym w analizowanej sprawie było Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej sp. z o.o. w Gdyn
i, które nie mieściło się w żadnej z ww. kategorii podmiotów.
Zamawiającego nie można było też zakwalifikować jako instytucji zamawiającej, o
której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przepisie tym jest bowiem mowa o „innych,
niż określone w art. 3 ust. 1 pkt 1, państwowych jednostkach organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej”.
Nie było także sporne między stronami, że postępowanie prowadzone przez
zamawiającego jest postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego. Powyższe
wynikało jednoznacznie z postanowienia pkt 2.1. SIWZ, gdzie zamawiający zawarł taką
informację. Dodatkowo, w trakcie rozprawy w dniu 8 maja 2019 r. odwołujący wyraźnie
przyznał, że zamawiający jest zamawiającym sektorowym.
Uszło uwadze odwołującego, że zamawiający, inni niż wymienieni w art. 3 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy Pzp,
mogą stosować cenę jako jedynie kryterium ceny ofert, która - w przypadku
tej kategorii za
mawiających - jest zawsze kryterium legalnym. Powyższe stanowisko Izby
znajduje potwierdzenie w opinii prawnej zamieszczonej na stronie internetowej Prezesa
Urzędu
Zamówień
Publicznych
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-
przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-
publicznych/badanie-i-ocena-ofert
W
przywoływanej opinii wskazano, że Przepis art. 91 ust. 2a ograniczający możliwość
zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub kryterium ceny o wadze większej niż 60 % odnosi się
wyłącznie do zamawiających z sektora finansów publicznych oraz zamawiających
należących do kategorii państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej. Oznacza to, iż na zamawiających innych niż wyżej określeni nie został
nałożony obowiązek wynikający z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Powyższe jednak wskazuje, że
podmioty takie mogą stosować regułę wynikającą z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

Izba przy wyrokowaniu pominęła wnioskowane przez strony i uczestników dowody
mające wykazywać zasadność bądź niezasadność proponowanych przez odwołującego
pozacenowych
, jakościowych kryteriów oceny ofert uznając, że nie prowadzą one do
ustalenia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Niezależnie bowiem od tych
usta
leń, zamawiający w analizowanej sprawie miał prawo zastosować cenę jako jednolite
kryterium oceny ofert.
Zgodnie zaś z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, Izba ocenia czynności
zamawiającego wyłącznie przez pryzmat ich zgodności z prawem. Z analogicznych
względów, na podstawie art. 190 ust. 6 ustawy Pzp, postanowiono oddalić wniosek
odwołującego o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu telemetrii i technologii
telekomunikacyjnych na okoliczności:

Czy rodzaj zaoferowanej technologii ma przełożenie na koszty związane z instalacją i
późniejszym utrzymaniem systemu<
Czy sposób montażu modułów komunikacyjnych 9rodzja anteny, sposób konfiguracji), rodzaj
modułów (wewnętrzne lub zewnętrzne) – ma znaczenie z punktu widzenia zamawiającego
biorąc pod uwagę koszty i czas montażu tych elementów,
Czy dopuszczona przez zamawiającego technologia 2g i 3g nie naraża zamawiającego na
ryzyka związane z jej wyłączeniem lub koniecznością wyniesienia dużej liczby anten na
zewnątrz węzła ciepłowniczego w okresie korzystania z usługi (tj. 5 lat).
Kierując się powyższymi rozważaniami, zarzut uznano za bezzasadny.

Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
o oddaleniu odwołania lub jego
uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje
postanowienie

. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 2 i 3 sentencji, miało charakter
merytoryczny, gdyż odnosiło się do częściowego uwzględnienia i oddalenia odwołania. Z
kolei orzeczenie Izby zawarte w pkt 1 i 4
sentencji miało charakter formalny, gdyż dotyczyło
odpo
wiednio umorzenia części postępowania odwoławczego i kosztów postępowania, a
zatem było postanowieniem. O tym, że orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku Izby jest
postanowieniem przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z 8 grudnia 2005 r. III CZP 109/05
(OSN 200
6/11/182). Z powołanego przepisu art. 192 ust. 1 ustawy Pzp wynika zakaz
wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok.
Z uwagi zatem na zbieg w jednym orzeczeniu rozstrzygnięć o charakterze merytorycznym
(pkt 2 i 3 sentencji) i formalnym (pkt 1, 4
sentencji), całe orzeczenie musiało przybrać postać
wyroku.

Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało
wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
.
Stwierdzone przez Izbę naruszenia ustawy polegające na wadliwym opisaniu warunku
udziału w postępowaniu i przedmiotu zamówienia mogą mieć istotny wpływ na wynik
postępowania.

W świetle art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, uwzględniając odwołanie, Izba może -
jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta - nakazać wykonanie
lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności
zamawi
ającego. W konsekwencji Izba nakazała zamawiającemu wykonanie czynności
modyfikacji postanowień SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, w sposób opisany w pkt 2
sentencji.

Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 i art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp,
orzeczono jak w pkt 2 sentencji.

Odnośnie żądań, których Izba nie podzieliła, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
orzeczono jak w pkt 3
sentencji. Jednocześnie jednak informacja o częściowym oddaleniu
odwołania musi znaleźć odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia, a nie w uzasadnieniu. W
art. 196 ust. 4 ustawy Pzp, określającym w sposób wyczerpujący elementy treści
uzasadnienia wyroku wydanego przez Izbę nie ma bowiem żadnej wzmianki o możliwości
zamieszczenia w uzasadnieniu wyroku jakiegokolwiek rozstrzygnięcia. Na powyższe
zwrócono uwagę w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. III CZP 111/15. Sąd
ten, wypowiadając się o praktyce Izby oddalania części zarzutów odwołania w uzasadnieniu,
jednoznacznie uznał za wadliwą praktykę Izby orzekania w uzasadnieniu wyroku a nie w
jego sentencji o części zarzutów i żądań zawartych w odwołaniu.
Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w pkt 3
sentencji.

Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp,
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
Z kolei
w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego
stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.
Jak wskazuje się w
piśmiennictwie, reguła ponoszenia przez strony kosztów postępowania odwoławczego
stosownie do wyników postępowania odwoławczego oznacza, że „obowiązuje w nim,
analogicznie do procesu cywilnego, zasada odpowiedzialności za wynik procesu, według
której koszty postępowania obciążają ostatecznie stronę „przegrywającą” sprawę (por. art.
98 § 1 k.p.c.)” Jarosław Jerzykowski, Komentarz do art.192 ustawy - Prawo zamówień
publicznych, w:
Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M. Prawo zamówień
publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.

Jak wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 r. sygn.
akt X Ga 280/16
– w przypadku rozstrzygnięcia, w którym część odwołania wniesionego do
Krajowej Izby Odwoławczej zostaje oddalona, zaś część uwzględniona zasada
odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza obowiązek stosunkowego
rozdzielenia kosztów postępowania odwoławczego w takiej części, w jakiej odwołanie
odniosło skutek. Identyczny pogląd wyrażono w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z
22 stycznia 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 1992/15, w postanowieniu Sądu Okręgowego we
Wrocławiu z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt X Ga 286/13, wyroku Sądu Okręgowego w
Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 880/16, wyroku Sądu Okręgowego
we Wrocławiu z 17 listopada 2016 r. sygn. akt X Ga 653/16, postanowieniu Sądu

Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt XXIII Ga 1886/17,
postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. sygn. akt XXIII Ga
830/
18 i postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 października 2018 r.
sygn. akt XXIII Ga 1123/18. W tym ostatnim postanowieniu Sąd Okręgowy wskazał, co
następuje: „Nie budziło zatem wątpliwości, że odwołanie zostało uwzględnione jak i oddalone
w równych (co do ilości zarzutów) częściach, w tym uwzględnione co do obu zarzutów
uwzględnionych przez Zamawiającego, co do której to czynności został wniesiony sprzeciw.
Odwołujący R. S. i wnoszący sprzeciw przystępujący Wykonawca TPF Sp. z o. o. wygrali
zatem i jednocześnie przegrali w połowie.
Sąd Okręgowy przychylił się do zarzutu skargi na wyrok KIO i głównej tezy jej
uzasadnienia, zgodnie z którą wynik sprawy winien być badany w odniesieniu do ilości
uwzględnionych i oddalonych zarzutów. Na przyjęcie takiego stanowiska, w ocenie Sądu
Okręgowego, pozwala przepis 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania, zgodnie z brzmieniem
którego w przypadkach nieuregulowanych w 5 ust. 1-3 Izba powinna orzec o kosztach
postępowania uwzględniając, że strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego
stosownie do jego wyniku. Jednocześnie zauważyć należało, że żaden przepis nie reguluje
wprost sytuacji, w której odwołanie odwołującego lub wnoszącego sprzeciw zostało
uwzględnione dokładnie w połowie. Przepisy §5 ust. 2 jak i ust. 3 rozporządzenia dotyczą
bowiem uwzględnienia lub oddalenia odwołania w całości, a zatem nie mogły stanowić
oparcia dla rozstrzygnięcia o kosztach niniejszego postępowania.
W tym stanie rzeczy koszty postępowania należało rozliczyć proporcjonalnie do
wyniku postępowania wywołanego odwołaniem wniesionym przez Odwołującego R. S. .
Takie rozwiązanie jest zgodne z art. 192 ust. 10 pzp ustanawiającym zasadę orzekania
stosownie do wyniku postępowania odwoławczego.
”.
W niniejszej sprawie Izba
– co wynika z sentencji orzeczenia - częściowo uwzględniła
i częściowo oddaliła odwołanie. Spośród 5 zarzutów rozpoznawanych merytorycznie
zasadne okazały się 3 zarzuty, a dwa zarzuty należało ocenić jako chybiony. Kosztami
postępowania w części 60% (3/5) obciążono zatem zamawiającego, a w części 40% (2/5)-
odwołującego. Na koszty postępowania odwoławczego składał się wpis uiszczony przez
odwołującego w wysokości 15.000 zł, koszty poniesione przez odwołującego z tytułu
zastępstwa przed Izbą w kwocie 3.600 zł, koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3.600 zł, koszty tytułem dojazdu i stawiennictwa na
rozprawę poniesione przez zamawiającego w wysokości 7.124,84 zł, łącznie 29.324,84 zł.
Odwołujący poniósł dotychczas koszty postępowania odwoławczego w wysokości
18.600 zł tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika (15.000 + 3.600),

tymczasem odpowiadał za nie jedynie do wysokości 11.729,94 zł (29.324,84 zł x 40%).
Wobec powyższego Izba zasądziła od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę
6.870,06 zł (18.600 zł – 11.729,94 zł), stanowiącą różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi
dotychczas przez odwołującego a kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle
jego wyniku.

Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania orzeczono stosownie do
wyniku postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o
przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b oraz § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. a i b
oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ………………….…
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie